Microsoft Excel Eğitimleri
AMAÇLAR
Temel Excel
Microsoft Excel ®, iş hayatında karşılaşılan birçok finansal problemin çözümünde
kullanılan en yaygın araçlardan birisidir. Finansal fonksiyonlar aracılığıyla şirketlerin doğru
ve k ârlı kararlar verilmesi sağlanır.
İleri Excel
Excel-Finans Uygulamalı
“EXCEL ile Finans” konusunda hazırladığımız iki gün süreli bu çalışmada Excel’in finansal
fonksiyonlarını kullanılarak çeşitli finansal hesaplamalar yapılacak ve finansal tabloların
analizine yönelik uygulamalar yapılacaktır.
Excel-Ticari İşlemler
KİMLER İÇİN
Excel ile Finans
2
gün
Excel-Makrolar
Excel-Veri Analizi
Temel Excel bilgisine sahip ancak kendisini Excel’in en güçlü olduğu finansal
konularda geliştirmek isteyen Excel kullanıcıları.

İş hayatında Excel’in Finansal yeteneklerini kullanarak faizler, krediler, nakit
akışlarının bugünkü değerleri, finansal tabloların düzenlenmesi ve analizi gibi
işlemleri yapan kişiler.
Katılımcıların muhasebe ve finans konularına ilişkin temel terminolojiyi de bilmesi gerekir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
1. GÜN: FİNANS MATEMATİĞİ
2. GÜN: FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
1.GÜNÜN İÇERİĞİ
WORKSHOP ÇALIŞMASINA İLİŞKİN
BİLGİLER
Zamanlama her bir konunun/senaryonun
tanıtılması, demosu ve ardından kullanıcı
tarafından yapılmasıyla sürer.
Katılımcılar senaryoya uygun olarak
fonksiyonları yazarak işlemleri yaparlar.
Katılımcılara yapılan bütün çalışmaların verileri
ve çözümleri ayrıca doküman ve video içeren
CD-ROM verilir.
Zamana bağlı olarak yapılacak çalışma içinde
geride kalan katılımcılar için uygulamaların
çözümleri yapılmıştır. Çözümlerinden takip
edebileceklerdir.
Farklı istekler oluştuğunda zamana bağlı olarak
yapılmaya çalışılacaktır.
A. Finansal Fonksiyonlar









Paranın zaman değeri kavramı ve faiz hesaplamaları.
Basit faiz oranı hesaplamaları.
Bileşik faiz hesaplamaları.
Anüitenin gelecek değeri hesaplamaları.
Nominal ve Efektif Faiz/Reel Faiz örnekleri.
İskonto Hesapları
Net Bugünkü değer
Nakit akışların bugünkü değeri uygulamaları.
Sermaye ve Yatırım Proje Değerleme (Nakit Hareketlerinin Zaman Değeri ve
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Net Şimdiki Değer (NBD), NPV – İç Verim
Oranı Hesaplamaları (İÇ_VERİM_ORANI), IRR
B. Durum Çözümlemesi (What-If Analysis) Araçları




Hedef Ara (Goal Seek) Uygulaması
Senaryo Analizleri
Veri Tablosu (Data Table)
Çözücü (Solver)
Uygulamalar






Faiz/İskonto ve diğer finansal hesaplamalar
Vade Farkı ve Ortalama Vade Hesaplamaları
Otomobil kredisi – geri ödeme tablosunun oluşturulması (Anapara, Faiz, KKDF
ve BSMV hesaplanması)
Nakit Akış Analizleri ve Yatırım Proje Değerlendirme – Net Bugünkü Değer (Net
Present Value) / İç Verim Oranı (Internal Rate of Return Kara Geçiş Noktası Analizi
Hisse Senedi – Göreceli Güç Endeksi (Relative Strength Index) Hesaplama
Eğitim tarihi, yeri ve ücreti için bizi arayınız
ORTAK Seminer Merkezi www.ortakseminer.com www.vergiburosu.com 0232.489 90 31
Temel Excel
2.GÜNÜN İÇERİĞİ
İleri Excel
A. Finansal Tablolar Hakkında Temel Bilgiler
Excel-Finans Uygulamalı
Excel-Ticari İşlemler
Excel ile Finans
Excel-Makrolar
Excel-Veri Analizi
2
gün







Bilanço
Gelir Tablosu
Satışların Maliyeti Tablosu
Fon Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu
Kar dağıtım Tablosu
Öz Kaynak Değişim Tablosu
B. Finansal Tablolar Analizinin Amaçları
C. Finansal Tablolar – Analiz Teknikleri




Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)
Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi)
Oran Analizi (Rasyo Analizi)
UYGULAMALAR




Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) – Bilanço ve Gelir Tabloları
Üzerinde hesaplanması, biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) – Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde
hesaplanması, biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi) – Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde
hesaplanması, biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
Oran Analizi (Rasyo Analizi) – Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde hesaplanması,
biçimlenmesi ve grafikle gösterimi.
ÖĞRENİLECEK GENEL EXCEL TEKNİKLERİ
Gelişmiş adresleme, formüller ve tablo yapılarını kullanmak.
Verilerin Biçimlenmesi
Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting). Standart, simgeler ve formüllere bağlı
olarak çalışan koşullu biçimleme işlemleri yapmak.
EĞER(IF), EĞERHATA(IFERROR) ve ilgili fonksiyonlar.
Çeşitli grafikler, ikincil eksen (secondary axis) ve diğer biçimleme işlemleri.
Finansal tabloların oluşturulması ve biçimlenmesi
ÖĞRENİLECEK EXCEL FONKSİYONLARINDAN BAZILARI


















DEVRESEL_ÖDEME (PMT)
ANA_PARA_ÖDEMESİ(PPMT)
FAİZ_TUTARI (IPMT)
BD (PV)
GD (FV)
NBD (NPV)
İÇ_VERİM_ORANI (IRR)
TAKSİT_SAYISI (NPER)
FAİZ_ORANI (RATE)
GDPROGRAM (FVSCHEDULE)
EĞER (IF)
EĞERSAY(COUNTIF)
EĞERHATA(IFERROR)
GÜN (DAY)
AY (MONTH)
YIL (YEAR)
HAFTANINGÜNÜ(WEEKDAY)
METNEÇEVİR (TEXT)
Eğitim tarihi, yeri ve ücreti için bizi arayınız
ORTAK Seminer Merkezi www.ortakseminer.com www.vergiburosu.com 0232.489 90 31
Download

Excel ile Finans - ORTAK Seminer Merkezi