PADOR – POMODNI VODIČ ZA APLIKANTE
ŠTO JE PADOR?.........................................................................................................................2
KO SE MOŽE REGISTROVATI U PADOR?...................................................................................2
ZAŠTO DA REGISTRUJEM SVOJU ORGANIZACIJU U PADOR?....................................................3
KADA DA SE REGISTRUJEM? KAD DA AŽURIRAM NALOG?.......................................................3
KAKO DA SE REGISTRUJE ORGANIZACIJA U PADOR?...............................................................4
Korak 1. Započinjanje: Potrebne informacije/ dokumenta za podnošenje............................4
Korak 2. Lična identifikacija – Korisničko ime i Lozinka............................................................4
Korak 3. Registrovanje Vaše organizacije u PADOR…………………………………….…………..………6
Registracija Vaše organizacije u PADOR………………………………………………………..……………….…….……7
SLIKA: Administrativni podacij……………………………………………………………………………………….……….….7
SLIKA: Profil………………………………………………………………………………………………………………….…….………8
Iskustvo…………………………………………………………………………………………………..………….…………9
SLIKA: Iskustvo u sektorima……………………………………………………………………………………………..……….9
SLIKA: Geografsko iskustvo…………………………………………………………………………………………….……….10
SLIKA: Stečeno iskustvo………………………………………………………………………………………………….……….11
Finansijski podaci:………….………………………………………………………………………….………………..12
SLIKA: Finansijsko stanje…………………………………………………………………………………………….……….....12
SLIKA: Finansijski izvori……………………………………………………………………………………………….……………13
SLIKA: Revizorski izvještaj………………………………………………………………………………………….…………….14
Osoblje i Menadžment…………………………………………………………………………………….…………..15
SLIKA: Osoblje…………………………………………………………………………………………………………….……………15
SLIKA: Upravni odbor…………………………………………………………………………………………………....…………16
Strategija i metodolpgija…………………………………………………………………………………..…..……..17
SLIKA: Strategija i metodologija…………………………………………………………………………………..…..………17
Korak 4. Podnošenje……………………………………………………………………………………………...…….18




Sada ste registrovali Vašu organizaciju u PADOR!.................................................................18
Ažurirajte Vaš PADOR nalog……………………………………………………………………….………………..…….……19
Upravljanje korisnicima………………………………………………………………………………..………………..……….19
Potraga za Partnerima………………………………………………………………………………..………………….……….19
Rezime tabele……………..…………………………………………………………………………………….20
-
Potrebna polja i dokumenta za Aplikante i Partnere
Specijalni slučajevi: Javne ustanove (uključujudi i javnu vlast) – potrebne informacije
ŠTO je PADOR?
Potencijalna On-Line registracija podataka Aplikanata (PADOR) je On-Line baza podataka u kojoj se
organizacije registruju i redovno ažuriraju svoje podatke.
Ti podaci se tiču same organizacije, nijesu povezani sa određenim projektnim prijedlogom, i koriste se
od strane Evropske komisije radi procjene kriterijuma operacionog i finansijskog kapaciteta kao i za
procjenu prava učešda organizacija koje učestvuju u Pozivu za Projekte.
PADOR je pokrenut od strane EuropeAid-a kako:
-
-
Ne bi bilo potrebno da potencijalni Aplikanti svaki put, u štampanoj formi, podnose sve podatke
koji se tiču njihovih organizacija kada se prijavljuju za Poziv za Projekte. Aplikanti sada trebaju
samo da naznače u aplikacionim formularima svoj jesinstveni identifikacioni broj, koji se zove
EuropeAid ID (broj PADOR-a), koji se kreira nakon registracije u PADOR.
Bi se omogudilo EuropeAid-u da ima bolje informacije o svojim (potencijalnim) partnerima u
razvijanju saradnje.
EuropeAid trenutno radi na novom modulu (PROSPECT) kako bi omogudio Aplikantima za Poziv za
Projekte da se prijave On-Line (trebalo bi da se pokrene u 2011.). Očekuje se da zajednički kapaciteti
PADOR-a I PROSPECT-a olakšaju aplikacioni process.
KO se može registrovati u PADOR?
Registracija u bazi podataka je otvorena, u principu, za sve organizacije koje:
-
Su aktivne I imaju kapacitete u Razvojnim oblastima;
Zahtijevaju subvencije od strane EuropeAid-a, na kratki ili dugi rok;
Imaju zvanično registrovani status (ili ekvivalentni dokumenat) i imaju ustanovljene svoje
godišnje račune;
Imaju mogudnost da govore u ime svojih članova.
Registracija u PADOR-u nije otvorena za individualne osobe. Individualne osobe koje žele da učestvuju u
Pozivu za Projekte moraju se uvjeriti da im generalni uslovi Poziva to dozvoljavaju.
Komisija se bavi samo sa tjelima koja potpisuju ugovore (koja imaju odgovornost prema budžetu i
pladanjima). Pravo izbora za Grantove de imati samo organizacije koje imaju ove kapacitete.
Primjeri:
1. Laboratorija koja radi za Univerzitet nema pravni status. Samo njen upravni odbor ima pravo da
potpies ugovor. Administrativni podaci koji se moraju unijeti u PADOR se odnose na upravni
odbor a ne na laboratoriju.
2. Evropska organizacija može imati branše u različitim zemljama. Ako je branša legalno
registrovana u zemlji, koja ima ovlašdenje da potpies ugovore I odobri uplate (na bankovnom
računu koji nije povezan sa upravnim odborom), bide tretirana kao organizacija sa pravom izbora
za Grantove, ali podaci branše moraju korespondirati sa njenim iskustvom (na nivou branše) a
ne sa iskustvom Upravnog odbora ili drugih branši koje pripadaju istoj “familiji” organizacija.
Drugim riječima, pravna osobina jedne organizacije i njeno pravo izbora je prepoznato od strane
Ugovornog organa na osnovu njenih statusa. Pravo izbora je zasnovano na zakonu pod kojim se
registruje kancelarija i mjesto registracije a ne registruje se upravljačka i akcionarska struktura entiteta.
2
ZAŠTO da registrujem svoju organizaciju u PADOR?
Da li je registracija obavezna?
Registracija u PADOR je potrebna za organizacije kako bi:
a) Dobile identifikacioni broj(EuropeAid ID)
b) Ažurirale sve informacije koje se tiču njihovih profila koji de se uzeti u obzir od strane
Evaluacionog komiteta Poziva za Projekte za koje apliciraju (administrativni i finansijski podaci,
prethodno iskustvo, etc).
c) Njihovo prisustvo bilo poznato Evropskoj komisiji, ali i drugim organizacijama kroz alatku „pretraga za lokalnim partnerima“ .
Registracija u PADOR je obavezna za sve aplikante za Poziv za Projekte, nedržavne institucije, javna
administrativna tijela, uključujudi lokalne vlasti, koje apliciraju za grant vedi od 25.000 €. Međutim,
mogu postojati izuzeci za obavezu registracije u PADOR. Molimo Vas da se uvijek odnosite na
Smjernice Poziva za koji ste zainteresovani kako bi provjerili da li je prihvatljivo odstupanje od
registracije u PADOR. Jedan takav primjer jeste kada je registracija u PADOR-u objektivno nemoguda,
za Pozive koji su pokrenuti u državama koje se nalaze u ratnom stanju ili gdje je internet nepristupačan.
Kada je odstupanje od registracije u PADOR prihvatljivo za apliciranje, za Aplikanta je obavezno da
popuni PADOR-ov Paket Odstupanja(Koji dolazi uz Smjernice Poziva) i da ga pošalje zajedno sa
Konceptnom note u skladu sa uputstvima u odjeljku 2.3 Smjernica Poziva. Potrebna je potvrda, kao i
propratna dokumenta koja mogu poslužiti za ovaj zahtjev(gdje je to mogude).
Za sve one organizacije kojima je odstupanje dozvoljeno, EuropeAid se obavezuje da pokrene registraciju
pomenute organizacije u PADOR, i ukoliko, u kasnijoj fazi, organizacija želi da ažurira podatke, treba da
posalje zahtjev za pristup PADOR-ovom sektoru za pomod.
Svako odstupanje aplicira samo za Poziv za Projekte u onom kontekstu u kojem je zahtijevano.
KADA da se registrujem? KADA da ažuriram nalog?
Organizacije koje su zainteresovane za EU kofinansirajudu razvojnu saradnju se podstiču da pristupe
registraciji u PADOR, ne kao potrebu da bi se postigli rokovi određenog Poziva za Projekte, ved kao
jedna od vježbi u pogledu bududih Poziva.
Aplikanti moraju biti registrovani u PADOR prije isteka roka za podnošenje Konceptne note(što je
objašnjeno u smjernicama svakog Poziva za Projekte).
Kada su jednom registrovani, Aplikanti treba da ažuriraju svoj PADOR nalog prije isteka istog roka.
Veoma je važno da se zna da de Evaluacioni komitet koji je zadužen za svaki Poziv za Projekte, samo uzeti
u obzir podatke koji su najskorije:
Popunjeni
Sačuvani (u relevantnim prikazima)
I Podneseni (kroz “Sign” prikaz)
3
KAKO da se registruje organizacija u PADOR?
KORAK 1. Početak: Potrebne informacije/ dokumenta koja trebaju da se podnesu.
Za registraciju u PADOR Vam je potrebno:
-
Dovoljno stabilna internet konekcija
E-mail adresu Vaše organizacije
Ličnu E-mail adresu
Korisničko ime(login) i ECAS1 lozinku za ličnu identifikaciju(pogledati Korak 2, tačku 6)
Bidete zamoljeni da popunite informacije koje se tiču:
-
Datuma kada je organizacija uspostavljena, i tip Vaše organizacije
Ciljnih grupa Vaše organizacije
Sektora I geografskih područja u kojima je aktivna Vaša organizacija
Iskustva Vaše organizacije u pomenutim oblastima(broj, trajanje, veličina projekta, itd.)
Finansijskih podataka i izvora Vaše organizacije
Takođe, dete trebati da ažurirate sljededa dokumenta PLUS prevod na Engleskom, Francuskom ili
Španskom jeziku(obavezno, ukoliko originalna dokumenta nijesu u nekom jeziku EU):
-
Statute (da bi se registrovala u PADOR organizacija mora biti registrovana u zemlji)
Finansijske izvještaje (koja sun a raspolaganju za zadnje tri godine)
Izvještaji revizije (najmanje za zadnju godinu) – samo ako aplicirate za grant koji je vedi od
500.000 €
Možete popuniti prikaze u PADOR-u na Engleskom, Francuskom ili Španskom.
Onog momenta kada su sva dokumenta i informacije dostupne i spremne za ažuriranje/šifrovanje, za
registraciju u PADOR de biti potrebno otprilike 2 sata da se kompletira.
KORAK 2. Lična identifikacija – Lični korisnički nalog i lozinka
Predstavlja bazu podataka organizacija. Ipak menadžment PADOR-ovih podataka među organizacijama
obavljaju individualci, koji moraju biti identifikovani sa njegovim/njenim pravima pristupa(kroz službu
provjere vjerodostojnosti Evropske komisije – ECAS Korisnički ID i lozinku).
1. POĐITE na PADOR-ov website
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
2. Kliknite na "You do not have a personal ECAS identification" (pod stavkom "Access to
PADOR")
3. POPUNITE „NAJMANJE“ sva obavezna polja:
- Podatke koji se tiču same organizacije: (Ime Organizacije, E-mail Organizacije, Pravni
status, Državu, Poštanski broj i/ili P.O. Box(nije neophodno oba/ ako se ne prijavljuje
stavite 0)
- Podatke koji se tiču Vaše lične prijave: (Ime i Prezime, Prijavni E-mail(ovo mora biti Vaš
lični – ne organizacije – E-mail), Potvrdite(ponovo unesite) Vaš E-mail.
- Ključ kod (popunite u praznom prostoru znakove koje vidite u okviru na lijevoj strani)
1
European Commission Authentication Service( Služba provjere vjerodostojnosti Evropske komisije)
4
4. Kliknite na „SUBMIT“, kako bi podnijeli svoj zahtjev
(Sistem sada provjerava da li je možda Vaša organizacija ved bila
registrovana u PADOR)
5. Lista organizacija sa sličnim podacima sa onom koju želite da registrujete (Ime, Adresa, E-mail
adresa, itd.) se pojavljuju na monitoru, i bidete pitani da provjerite da li možete da identifikujete
u ovoj listi organizaciju koju pokušavate da registrujete.
(Da bi se uvjerili da nedete napraviti dupli nalog za jednu organizaciju koja je ved registrovana,
kliknite „modify“ kako bi pročistili pretragu. Pr.: koristite novi pravopis ili drugi jezik.
Sada sam provjerio:
Sada sam provjerio:
Moja Organizacija jeste na listi
Moja Organizacija NIJE na listi
Kliknite na : My Organisation IS in the list.
Kliknite na: My Organisation IS NOT in the list
„Selektujte“ Organizaciju. Ukoliko se Vaša
organizacija pojavljuje više od jednog puta,
selektujte imperativno organizaciju sa „LEF ID Type
Molimo Vas da potvrdite podatke koje ste 6“.
registrovali.
Kliknite na „SUBMIT“
Kliknite na „SUBMIT“
Jedan E-mail je automatski poslan organizaciji (ili
Dobidete jedan E-mail u roku od 5 minuta sa na zvaničnu adresu, ili osobi koja je prva
registrovala organizaciju) sa Vašim zahtjevom i
linkom „Request ECAS password”
informacijom kako da se dodate kao novi korisnik.
(Molimo Vas da provjerite i SPAM/JUNK mail)
Dobidete E-mail sa linkom kako da postavite Vašu
Kliknite na ovaj link (u narednih 90 minuta)
lozinku (pogledajte sljededu kolonu), samo kada
Bidete prebačeni na stranicu gdje možete vas osoba koja upravlja sa nalogom organizacije
doda kao novog korisnika.
postaviti Vašu lozinku za vašu ličnu prijavu.
SADA možete započeti registraciju/ažuriranje Vaše organizacije u PADOR
Svaki korisnik/ca koji ima ECAS lozinku može registrovati onoliko organizacija koje oni žele da koriste isu
prijavu i ECAS lozinku, koji su povezani sa njegovim/njenim ličnim E-mail adresom. Ova opcija je
dostupna na glavnoj strani PADOR-a kada se klikne na link koji se zove: „You have a username...“ i onda
kliknite na „You want to create an account for an organisation“.
5
KORAK 3. Registrovanje Vaše organizacije u PADOR
Da bi registrovali organizaciju u PADOR morate popuniti jedan po jedan prikaz koji su izlistani na lijevoj
strani monitora pod nazivom „SCREENS TO BE FILLED IN“.
Raspored nekih prikaza zavisi od informacija koje su upisane u
prethodnom prikazu. Zapravo, primjetidete, modete da nastavite sa
registracijom
samo
kad
budu
popunjena
prva
dva
prikaza(Administrativni podaci i Profil).
PRIKAZI KOJI TREBAJU DA SE POPUNE
– molimo Vas
zapamtite:
1. POTREBNA POLJA: popunite najmanje nerandžasta polja u
svakom prikazu.
2.
OD VRHA KA DNU
kojem su izlistani
popunite prikaze po redu po
3. SAVE (Sačuvajte) informacije koje popunjavate u svakom
prikazu prije prelaska na slededi prikaz
4. POTPIŠITE
podataka)
Ne zaboravite da potpišete(=potvrdite validnost
LEF podaci
Generalni direktorat za Budžet upravlja budžetom Evropske komisije. Zbog toga, je napravio bazu
podataka u kojoj svaki ugovarač može biti identifikovan. Svaki potencijalni ugovarač popunjava
Dokument o Pravnom Statusu(LEF) koji sadrži sve administrativne podatke koji omogudavaju njegovu
identifikaciju. (na pr. Zvanično ime i adresa organizacije). Privremeni LEF kodovi (koji počinju sa „S“, i
nijesu vidljivi u PADOR-u) su dodijeljeni organizacijama koje nikada nijesu dobile grantove od Evropske
komisije. „LEF 6“ kodovi (koji počinju sa 6) se daju organizacijama kojesu ved dobijale grantove od
Evropske komisije. Kod je jedinstven i validan za sve transakcije sa Evropskom komisijom.
Procedura
za
promjenu
LEF
6
podataka
je
objašnjena
na
web
strani:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/lef-information_en.htm. Radi sigurnosti
podataka, LEF 6 podaci se mogu modifikovati u PADOR-u samo poslije verifikacije Generalnog
Direktorata za Budžet. Imajte na umu da, dok se zahtjev za takvu izmjenu obrađuje, činjenica da LEF
podaci nijesu ažurirani ne spriječava da se aplikacija vrednuje, niti utiče na njihovu ocjenu.
Dakle možete završiti Vašu registraciju u PADOR, i možete normalno poslati svoju aplikaciju za Poziv
za Projekte.
6
Registracja Vaše organizacije u PADOR
PRIKAZ: ADMINISTRATIVNI PODACI
Morate popuniti ovaj prikaz kako bi mogli pristupiti slededim prikazima
Ako je organizacija imala ugovor sa Evropskom komisijom (i s tim LEF 6), LEF data*(zvjezdica) de biti
automatski uveden i korisnik ih nede modi direktno modifikovati.
1. POPUNITE „NAJMANJE“ SVA obavezna polja:
Ime organizacije, E-mail organizacije, Jezik, Adresu, Poštanski broj ili P.O. Box, Državu, Grad, Pravni
status, Razlog i pregled.
Razlog: izaberite iz padajudeg menija najrelevantnije objašnjenje o tome zašto se organizacija
registruje u PADOR (aplikant/ partner kako bi bili poznati Evropskoj komisiji). Ukoliko ste „aplikant“
na jednom Pozivu za Projekte, i partner na drugom Pozivu za Projekte koji se objavljeni u isto
vrijeme, molimo Vas da se registrujete kao „aplikant“.
Pregled: Da li želite da napravite javni profil organizacije? Ako markirate „yes“, aša organizacija de
biti vidljiva u bazi podataka u alatki „Search for Partners“.
7
PRIKAZ: PROFIL
Morate popuniti ovaj prikaz kako bi mogli pristupiti slededim prikazima
Ako je organizacija imala ugovor sa Evropskom komisijom (i s tim LEF 6), LEF data*(zvjezdica) de biti
automatski uveden i korisnik ih nede modi direktno modifikovati.
1. POPUNITE „NAJMANJE“ SVA obavezna polja:
Sticanje dobiti, Bazirano na vrijdnosti, Kategorija, NVO, Link, Mjesto, postavite datum i postavite
statute vaše organizacije, Ciljne grupe i sektore.
Lista podsektora se pojavljuje kada se klikne na strelicu pored svakog Sektora. Na aplikantu je da
doda više generalnih ili detaljnih informacija o Sektorima, da koristi kombinaciju generalnih sektora i
podsektora, i da uključi onoliko Sektora koje je dobio iskustvom iz preko-sektornih projekata (na pr.
Mogudre je obilježiti 4 Sektora ako projekat pokriva 4 Sektora). Ako se na ovoj listi ne prokaže
Sektor u kojem je Vaša organizacija aktivna , molimo Vas da priložite relevantnu informaciju na
prikazu „Strategy and Methodology“.
Ako trebate da postavite više od jednog dokumenta, molimo Vas da skenirate i kompresujete (.zip,
.rar) sva dokumenta u jedan fajl koji onda možete postaviti u slobodnom polju. Ime dokumenta/fajla
koji treba da se postavi bi trebalo da bude ispisan latinicom.
8
ISKUSTVO
PRIKAZ: SEKTORNO ISKUSTVO
1. POPUNITE „NAJMANJE“ SVA obavezna polja:
Godine iskustva, Broj projekata, Procjenu iznosa
Bidete pitani da obezbijedite dalje informacije Vašeg iskustva u svakom sektoru koji ste naznačili u
„Profil“ prikazu. Procijenite narednu informaciju za svaki sektor u kojem je Vaša organizacija
aktivna. (Imajte u vidu da je potrebna samo približna procijena).
-
Broj godina iskustva. Zagrade Vam nude procjene
Primjer: „Od 1 do 3 godine“ molimo Vas da označite (>=1-<=3), što znači više od 1 godine ali
manje od 3 godine.
-
Broj zainteresovanih projekata za vrijeme ovog perioda. Zagrade Vam nude procjene
Primjer: „Od 1 do 5 projekata“ molimo Vas označite (>=1-<=5), što znači viče od 1 ali manje od 5
projekata.
-
Finansjiski obim (u €) u tom sektoru za vrijeme ovog perioda. Zagrade Vam nude procjene
K= Hiljade €; M= milioni €
Primjer: „Od 10.000 do 50.000 €“ molimo Vas označite (>10K- <=50K), što znači više od 10.000 €
ali manje od 50.000 €.
Na Aplikantu je da ustanovi motodologiju prezentacije svog iskustva. Možete objaviti, na primjer, 4
godine iskustva za svaki sektor koji pokriva 4 godine projekata)
9
PRIKAZ: GEOGRAFSKO ISKUSTVO
1. POPUNITE „NAJMANJE“ SVA obavezna polja:
Regiju/Državu, Godine iskustva, Broj projekata, Procjenu iznosa (u €)
Prvo identifikujte geografsko iskustvo Vaše organizacije, ili po državi ili regiji.
Drugo, za svaku geografsku oblast, molimo da specifikujete sljedede informacije.
(Imajte u vidu da je potrebna samo približna procijena).
-
Broj godina iskustva. Zagrade Vam nude procjene
Primjer: „Od 1 do 3 godine“ molimo Vas da označite (>=1-<=3), što znači više od 1 godine ali
manje od 3 godine.
-
Broj zainteresovanih projekata za vrijeme ovog perioda. Zagrade Vam nude procjene
Primjer: „Od 1 do 5 projekata“ molimo Vas označite (>=1-<=5), što znači viče od 1 ali manje od 5
projekata.
-
Finansjiski obim (u €) u tom sektoru za vrijeme ovog perioda. Zagrade Vam nude procjene
K= Hiljade €; M= milioni €
Primjer: „Od 10.000 do 50.000 €“ molimo Vas označite (>10K- <=50K), što znači više od 10.000 €
ali manje od 50.000 €.
10
PRIKAZ: STEČENO ISKUSTVO
Ovaj prikaz nije obavezan, i u stvari se automatski generiše od strane PADOR-a na osnovu informacija
koje su obezbijeđene u prethodnim prikazima(Sektorno iskustvo i Geografsko iskustvo).
11
Finansijski Podaci
PRIKAZ: FINANSIJSKO STANJE
1. POPUNITE „NAJMANJE“ SVA obavezna polja:
Obrt, Net zaradu, Bilans stanja, Podjelu vlasnika kapitala, Kratkoročna i dugoročna zaduženja,
Kratkoročna zaduženja(manja od 1 godine), postavite Finansijske izvještaje Vaše organizacije(ime
fajla koji treba da se postavi treba da bude napisano latiničnim pismom)
Podaci moraju biti u € (bez tačaka, zareza ili razmaka), I moraju pokrivati najmanje 3 godine. Kako bi
pretvorili Vaš finansijski izvještaj u € molimo Vas da koristite kursnu stopu sa InforEuro web sajta:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?language=en. Koristite stopu koja je specifična za
mjesec i godinu u kojoj je urađen finansijski izvještaj.
Možda dete željeti da dostavite Finansijski izvještaj za duži period od onog koji se traži. Onda kad
popunite i sačuvate podatke za posljednje 3 godine, pojavide se nova linija za 4-tu godinu (nije obavezna
informacija).
Molimo Vas da pažljivo pročitate opis/definiciju informacije koja je potrebna za svako polje. Ako se neki
podaci ne mogu primijeniti na Vašu organizaciju, molimo Vas da unesete 0(nulu) u ta polja i objasnite
u jednom dokumentu zašto tu ne spadaju ti podaci, ili Finansijski izvještaj. Ako treba da postavite više
od jednog dokumenta, molimo Vas da skenirate ili kompresujete(.zip, .rar) sva dokumenta u jedan fajl
koji možete postaviti u slobodno polje. Ime dokumenta/fajla koji treba da se postavi treba da bude
napisano latiničnim pismom.
12
PRIKAZ: FINANSIJSKI IZVORI
1. POPUNITE „NAJMANJE“ SVA obavezna polja:
Godinu, Izvor, Broj Članova koji pladaju proviziju, % po godini
Godina: Ukoliko ste pravilno popunili prethodni prikaz (Finansijsko stanje), u padajudem meniju „Year“
bi trebalo bi da vidite listu svih godina(minimum 3) za koje ste popunili podatke Finansijskog izvještaja.
Broj Članova koji pladaju proviziju: ovo polje je obavezno samo ako ste označili „Members fees“ u
„Source“ padajudem meniju. U ovom slučaju, molimo Vas da približno izaberete broj Članova koji pladaju
proviziju u zagradama koje nudi padajudi meni. (Primjer: „Od 100 do 500 Članova“ molimo Vas da
izaberete više od (>) 100 ali manje od (<=)500)
% po godini: postotak koji se odnosi na postotak izvora finansiranja od kojih ima koristi Vaša
organizacija, treba da dodate do 100% za svaku godinu. Moimo vas da ne koristite zareze, tačke ili
razmake. (Primjer: 63. NOT 63% ili 62.2%)
13
PRIKAZ: REVIZORSKI IZVJEŠTAJ
1. Polja u ovom prikazu su obavezna samo za Aplikante koji apliciraju za grant koji je vedi od
500.000 €.
U ovom slučaju, morate postaviti sertifikovani revizorski izvještaj Vaše organizacije od – najmanje –
jedne godine. Molimo Vas da se odnosite na Smjernice za Poziv za Projekte za koji ste zaiteresovani kako
bi dobili više informacija o broju godina za koje morate obezbijediti revizorski izvještaj.
Ako treba da postavite više od jednog dokumenta, molimo Vas da skenirate ili kompresujete(.zip, .rar)
sva dokumenta u jedan fajl koji možete postaviti u slobodno polje. Ime dokumenta/fajla koji treba da se
postavi treba da bude napisano latiničnim pismom.
14
Osoblje i Menadžment
PRIKAZ: OSOBLJE
1. POPUNITE „NAJMANJE“ SVA obavezna polja:
Broj Pladenog Osoblja u Upravi, Broj Pladenog Osoblja koji si emigranti, i Broj Pladenog Osoblja koji
su zapošljeni u mjestu(u mjestu akcije). Zagrade nude približne informacije:
Primjer: „Oo 10 do 50 zaposlenih“ molimo Vas da označite više od (>=) 10 I manje od (<=)50.
15
PRIKAZ: UPRAVNI ODBOR
1. POPUNITE „NAJMANJE“ SVA obavezna polja:
Ime Upravnog odbora, njihovu profesiju, njihovu funkciju u odboru(direktor, predsjednik, sekretar,
blagajnik, itd.), njihovu nacionalnost, otkad su članovi odbora.
16
Strategija i metodologija
PRIKAZ: STRATEGIJA I METODOLOGIJA
Ovaj prikaz je opcionalan, (nije obavezan)
1. Ovdje možete ukucati informaciju za koju smatrate da je relevantna prethodnim PADOR
prikazima, ali nijeste bili u mogudnosti da ih uključite u odgovarajudim poljima/prikazima.
Uzmite u obzir da je maksimalan broj karaktera 20.000.
Bududi da se ovaj prikaz pojavljuje prije posljednjeg u kojem dete dobiti zadatak da verifikujete podatke
koje ste unijeli, on takođe uključuje
Upozorenje koje treba da :
- popunite i sačuvate podatke u prethodnim PADOR prikazima
- podnesete Vaše podatke ("Sign" Prikaz – u listi prikaza koji su dostupni na lijevoj
strani monitora)
Prije isteka roka poziva za projekte za koji ste zainteresovani.
17
KORAK 4. PODNOŠENJE :
Potvrdite registraciju & Dobijte Vaš EuropeAid ID
PRIKAZ: DEKLARACIJA ČASTI, ZAKLJUČITI
1. Obilježite kockicu pored izraza "I declare to be entitled to represent and to engage the
responsibility for the organisation which is being registered"
2. Zaključite! Ukoliko neka polja nedostaju pojavide se kockica koja de oznaditi prikaz u kojem
neki važni podaci nedostaju, ili su pogrešno uneseni. Molimo Vas:
Vratute se na te prikaze – Popunite ili ispravite podatke – Ponovo sačuvajte – Zaključite ponovo
Sada ste registrovali Vašu organizaciju u PADOR!
Vaš EuropeAid ID je sada dostupan
Kada jednom završite Vašu registraciju dobijate Vaš your EuropeAid ID, koji morate naznačiti
u svim bududim aplikacionim formularima poziva za projekte. EuropeAid ID Vaše organizacije
postaje vidljiv na vrhu svih PADOR-ovih prikaza ( ukoliko ne završite Vašu registraciju u ovom
polju de se pojaviti "N/A")
18
Ažurirajte Vaš PADOR nalog!
Jednom registrovani, aplikanti bi trebalo da ažuriraju svije PADOR naloge prije isteka roka za
podnošenje Konceptne Note (koja je naglašen a u Smjernicama svakog poziva za projekte).Važno je
zapamtiti da de Evaluacioni Komitet koji je zadužen za svaki poziv za projekte uzeti u obzir samo
podatke koji su najskorije:
Popunjeni – Sačuvani (u relevantnim prikazima) – i Zaključeni (putem “Sign” Prikaza) !
Drugim riječima, da bi ažurirali profil nije dovoljno da se ulogujete u nalog Vaše organizacije i
promijenite željene podatke.Nije dovoljno ni da sačuvate podatke u prikazu. Morate ponovo potpisati
deklaraciju (Korak 4) ( da bi verifikovali, zaključili nove podatke)
Ne zaboravite da ažurirate vaš status kao aplikant ili partner. Ovo je važno jer neka polja ili
dokumenti koji moraju biti postavljeni nijesu potrebni za partnere.
Menadžment korisnika:
Dodavanje / brisanje korisnika sa PADOR naloga Vaše organizacije
1. Kliknite na menadžment korisnika
2. Unesite ime i prezime i e-mail za pristup nalogu korisnika
3. Definišite nivo prava pristupa koje de imati korisnici:
- Pregled: može da vidi ali ne da modifikuje podatke
- Unos podataka: može da vidi, modifikuje I sačuva, ali ne i da
zaključi
- Zaključivanje : može da verifikuje podatke i mijenja nivo
pristupa oystalih korisnika i da briše korisnike
Ne postoji ograničenje u broju korisnika (sa bilo kojim od gore
navedenih profila) koje bi nalog organizacije mogao imati, ipak,
savjetujemo Vam da odredite “Signatory profile” na ograničen broj
osoba ( i najmanje dvije – u slučaju nedostatka jedne od njih).
Pretraga za Partnerima?
Nova funkcionalnost traženja je predstavljena u PADOR-u koja
omogudava organizacijama da umreži pronađu druge organizacije koje
su ved registrovane u bazi podataka. Osnovne informacije o bilo kojoj
organizaciji koja odabere da učini svoje profil informacije vidljivim u
PADOR-u ( klikanjem “yes” pored polja “view” u prikazu
Administrativnih podataka (Adminmistrative Data).
Bilo koja zainteresovana organizacija može tražiti partnere po sektoru,
zemlji djelovanja, pravnom tipu, ciljnoj grupi i ekspertizi među
mnoštvom potencijalnih partnera registrovanih u PADOR-u.
19
SUMMARY TABLES
PADOR PRIKAZ
ADMINISTRATIVNI
PODACI
APLIKANT
PARTNER
Obavezno:
Ime organizacije, e.mail organizacije, jezik, Adresa, Poštanski kod,
zemlja, grad, pravni tip, pazlog i pregled
(ukoliko je LEF 6, onda podaci* ne
mogu biti modifikovani od strane
korisnika, p./ Priručnik)
Opcionalno:
Skradenica, Web sajt, telefone, fax
PROFIL
Obavezno:
Sticanje profita, vrijednost osnove, kategorija, NVO, link, mjesto,
datum, ciljne grupe, sektori, i postavljanje Statuta
(ukoliko je LEF 6, onda podaci*
Ne mogu biti modifikovani od strane
korisnika, p.7 Priručnik)
ISKUSTVO
a) SEKTORSKO
b) GEOGRAFSKO
c) STEČENA ISKUSTVA
Opcionalno:
Pravni tip, pravna forma, Nacionalni registracioni broj, VAT broj I
postavljanje LEF-a
SVA polja su obavezna:
(Godine iskustva, broj projekata, procijenjeni iznos)
SVA polja su obavezna:
(Region/zemlja, godine iskustva, broj projekata, procijenjeni iznos)
Sva polja su opcionalna:
(zbirna tabela odmah dostupna)
SVA polja su obavezna:
FINANSIJSKO STANJE
(ukucajte 0 (nula) u svakom polju
koje nije primjenljivo i obezbijedite
objašnjenje u postavljenom
dokumentu ili u Strategijskom i
Metidološkom prikazu)
IZVORI FINANSIRANJA
Obavezno:
(promet, neto zarada, bilans,
(promet, neto zarada, bilans,
udio vlasnika kapitala,
udio vlasnika kapitala,
srednjeročni i dugoročni dugovi,
srednjeročni i dugoročni dugovi,
kratkoročni dugovi)
kratkoročni dugovi,finansijski
-najmanje za posljesnje 3 godineizvještaj)
Opcionalno:
-najmanje za posljesnje 3 godineFinansijski izvještaj
SVA polja su obavezna:
(Godina, izvor, broj honorarnih članova samo ukoliko ste
odabrali “honorarne članove” kao Izvor, % za godinu)
20
REVIZORSKI IZVJEŠTAJ
SVA polja su obavezna:
(samo ukoliko ste aplikant koji
traži grant ≥ 500.000 €)
Sva polja su opcionalna
Obavezno:
Broj pladenog osoblja u glavnoj
filijali,
broj pladenog osoblja koji su
imigranti,
broj pladenog osoblja koji su
lokalno angažovani
OSOBLJE
Opcionalno:
Broj nepladenog osoblja u
glavnoj filijali,
broj nepladenog osoblja koji su
imigranti,
broj nepladenog osoblja koji su
lokalno angažovani
Sva polja su opcionalna
SVA polja su obavezna:
UPRAVNI ODBOR
STRATEGIJA I
METODOLOGIJA
(imena
članova
Odbora
direktora, njihova zanimanja,
tnjihove funkcije u Odboru
direktora, njihova nacionalnost,
vrijeme tokom kojeg su članovi
Odbora direktora)
Sva polja su opcionalna
Sva polja su opcionalna
21
PADOR PRIKAZ
ADMINISTRATIVNI
PODACI
(ukoliko je LEF 6, onda podaci* ne
mogu biti modifikovani od strane
korisnika, p./ Priručnik)
PROFIL
JAVNI ORGANI (Lokalne vlasti)
APLIKANT
PARTNER
Obavezno:
Ime organizacije, e-mail organizacije, jezik, adresa, poštanski kod,
zemlja, grad, pravni tip, razlog i pregled
Kliknite na the "Local Authority" kockicu
Opcionalno:
Skradenica, Web sajt, telefon, fax
Obavezno:
Sticanje profita, vrijednost osnove, kategorija, NVO, link,
mjesto, datum, ciljne grupe, sektori, Statuti
(ukoliko je LEF 6, onda podaci*
Ne mogu biti modifikovani od strane
korisnika, p.7 Priručnik)
ISKUSTVO
a) SEKTORSKO
b) GEOGRAFSKO
c) STEČENA ISKUSTVA
Opcionalno:
Pravni tip, pravna forma, Nacionalni registracioni broj, PDV
broj i LEF
SVA polja su obavezna:
(Godine iskustva, broj projekata, procijenjeni iznos)
SVA polja su obavezna:
(Region/Country, Years of Experience, Number of Projects,
Estim.Amount)
Sva polja su opcionalna:
(zbirna tabela odmah dostupna)
FINANSIJSKO STANJE
(ukucajte 0 (nula) u svakom polju
koje nije primjenljivo i obezbijedite
objašnjenje u postavljenom
dokumentu ili u Strategijskom i
Metidološkom prikazu)
IZVORI FINANSIRANJA
REVIZORSKI IZVJEŠTAJ
Obavezno:
(promet, neto zarada, bilans, udio vlasnika kapitala, srednjeročni i
dugoročni dugovi, kratkoročni dugovi) -najmanje za posljednje 3
godineOpcionalno:
Finansijski izvještaji
SVA polja su obavezna:
Odaberite "Takse / Lokalne Takse / Vladine donacije". Naznačite
100%
Sva polja su opcionalna
22
Obavezno:
Broj pladenog osoblja u glavnoj
filijali,
broj pladenog osoblja koji su
imigranti,
broj pladenog osoblja koji su
lokalno angažovani
OSOBLJE
UPRAVNI ODBOR
STRATEGIJA I
METODOLOGIJA
Opcionalno:
Broj nepladenog osoblja u
glavnoj filijali,
broj nepladenog osoblja koji su
imigranti,
broj nepladenog osoblja koji su
lokalno angažovani
SVA polja su obavezna:
Imena članova of the Gradskog
savjeta / lokalnog parlamenta,
njihova
zanimanja,
njihova
funkcija u Gradskom savjetu/
lokalnom parlamentu, njihova
nacionalnost, vrijeme tokom
kojeg su članovi)
Sva polja su opcionalna
Sva polja su opcionalna
Sva polja su opcionalna
23
Download

PADOR – POMODNI VODIČ ZA APLIKANTE