Projekat finansira Evropska unija
Izdanje Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije
www.skgo.org • www.exchange.org.rs • www.europa.rs
Broj 1 / Jul 2013.
O programu EU Exchange 4
EU Exchange 4 je dvogodišnji program koji finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a
sprovodi Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova
i opština Srbije.
Opšti cilj Programa EXCHANGE 4 je da doprinese procesu
strateških promena na lokalnom nivou kroz unapređenje
administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u
jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima reforme javne uprave, posebnim nacionalnim politikama
i praksom EU.
Kako bi doprineo postizanju opšteg cilja, svrha Programa je
jačanje jedinica lokalne samouprave u oblasti opštinskog
planiranja, finansija i pružanja usluga, na osnovu postignutih
rezultata iz prethodnih faza programa podrške jačanju kapa-
citeta lokalnih samouprava, kroz sledeće specifične ciljeve podeljene na tri komponente:
Komponenta 1: Podrška sprovođenju relevantnih nacionalnih
prioriteta lokalnih samouprave kroz povezivanje sektorskih strategija i akcionih planova i razvoj specifičnih opštinskih infrastrukturnih projekata.
Komponenta 2: Podrška fiskalnoj decentralizaciji kroz olakšavanje primene novih finansijskih propisa u oblasti programskog budžetiranja, poreskih administracija i alternativnih izvora
finansiranja.
Komponenta 3: Podrška sprovođenju prioritetnih nacionalnih politika u oblastima ekonomskog razvoja, socijalnih usluga i zaštite životne sredine na lokalnom nivou, kroz projekte u okviru grant šeme.
KOMPONENTA 2: Lokalne finansije
J
ODRŽAN SASTANAK KOMISIJE
ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE
edna od aktivnosti 2. komponente programa EU Exchange 4 jeste podrška institucionalizaciji dijaloga između centralnog i lokalnog nivoa vlasti, odnosno podrška članovima
Komisije za finansiranje lokalne samouprave
imenovanim od strane Stalne konferencije
gradova i opština.
Sama Komisija osnovana je kao zajedničko
telo Vlade Republike Srbije i Stalne konferencije gradova i opština, broji 11 članova,
od kojih su pet predstavnici lokalnih samouprava, a ostalih 5 kao i predsednik Komisije
predstavnici relevantnih ministarstava. Cilj
rada Komisije je zajedničko donošenje odluka između centralnog i lokalnog nivoa vlasti
u vezi pitanja koja se odnose na oblast lokalnih finansija, a opseg aktivnosti definisan je
Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.
Sastanak Komisije održan je 24. maja 2013.
godine, u prostorijama Ministarstva finansija
i privrede, nakon imenovanja novog predsednika Komisije Ljubiše Milosavljevića, državnog sekretara u Ministarstvu finansija i
privrede. Jedina tačka dnevnog reda odnosila
se na uticaj novih poreskih zakona na lokalnu
samoupravu. Na sastanku je, između ostalih,
prisustvovala i Milica Bisić, specijalna savetnica u Ministarstvu finansija i privrede.
Na sastanku je konstatovano da je u narednom periodu potrebno dati predloge za fiskalno usklađivanje u delu prihoda, pogotovo
u delu rashoda, da je potrebno razmotriti pitanje regionalnih puteva, kao i pitanja naknade
za korišćenje građevinskog zemljišta i plata
lokalnih službenika, da je potrebno formirati
radnu grupu za izmene Zakona o finansiranju
lokalne samouprave i analizirati efekte novih
Izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu na funkcionisanje lokalnih samouprava.
Bilten je izdanje Stalne konferencije gradova i opština podržano kroz program EU Exchange 4. Program finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.
Za sadržaj objavljen u Biltenu isključivo je odgovoran izdavač, i on ne predstavlja zvaničan stav Evropske unije.
KOMPONENTA 3: EU EXCHANGE 4 GRANT ŠEMA
ZAVRŠEN POZIV ZA PODNOŠENJE
KONCEPTA PROJEKATA
Info dani - Beograd, 5. jun 2013.
R
ok za podnošenje koncepta gradskih/opštinskih projekata istekao je 4. jula 2013.
godine. Prethodna registracija u PADOR sistemu
je bila obavezna, a zainteresovani su prijave
podnosili u skladu sa smernicama za pripremu
Koncepta projekta predstavljenim u Formularu
za podnošenje predloga projekata.
Opšti cilj EU EXCHANGE 4 grant šeme je da
podrži sprovođenje prioritetnih nacionalnih
politika u identifikovanim prioritetnim oblastima na lokalnom nivou.
Specifični cilj ovog poziva bio je da doprinese ostvarivanju strateških nacionalnih prioriteta u domenu životne sredine, lokalnog
ekonomskog razvoja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.
Da bi doprineli opštem i specifičnim ciljevima
ovog poziva, podržani projekti treba da pokriju jedan od sledećih prioriteta:
• Prioritet 1 – Životna sredina: Unapređenje upravljanja čvrstim otpadom na lokalnom nivou.
• Prioritet 2 – Lokalni ekonomski razvoj: Podizanje konkurentnosti domaće privrede kroz
Info dani - Leskovac, 3. jun 2013.
unapređenje upravljanja imovinom i olakšavanje poslovne saradnje.
• Prioritet 3 – Socijalna zaštita: Uvođenje
i/ili unapređenje usluga socijalne zaštite za
stariju populaciju na lokalnom nivou.
FINANSIJSKA SREDSTVA
Ukupna vrednost grant šeme je 4.500.000
evra podeljenih na 2 partije. Partija 1, vrednosti 3.920.000 evra namenjena je svim lokalnim
samoupravama: gradovima, opštinama i gradskim opštinama. Partija 2, vrednosti 580.000
evra namenjena je gradovima, opštinama i
gradskim opštinama iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga. Minimalna veličina grantova je
100.000, a maksimalna 200.000 evra.
SARADNJA
Podnosilac projekta, projektni predlog morao
je podneti u saradnji sa jednim ko-aplikantom
koji mora biti lokalna samouprava iz istog ili
susednog okruga/oblasti Republike Srbije, a
pored navedenih obaveznih, kao ko-aplikanti za obe navedene Partije mogle su se javiti
i OCD registrovane u Srbiji ili Evropskoj uniji,
regionalne razvojne agencije registrovane
u Srbiji, poljoprivredne zadruge osnovane u
Srbiji, institucije i organizacije finansirane (u
potpunosti ili delimično) iz budžeta Republike Srbije ili budžeta lokalne samouprave, kao i
lokalne samouprave (opštine, gradovi ili gradske opštine) iz zemalja članica Evropske unije.
TRAJANJE
Planirano trajanje projekata je minimum 10, a
maksimum 12 meseci.
INFO DANI
U priodu od 3. do 11. juna održani su Info dani
u Leskovcu, Beogradu, Novom Sadu, Jagodini
i Užicu, na kojima je prisustvovalo preko 300
predstavnika lokalnih samouprava, OCD i javnih
preduzeća. Na Info danima predstavnici resornih
ministarstava, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, kao i članovi Exchange tima, preneli
su prisutnima najvažnije informacije o pravilima i
procedurama za podnošenje predloga projekata
u okviru EU Exchange 4 grant šeme.
Odgovori na najčešće postavljana pitanja u
vezi EU Exchange 4 grant šeme, nalaze se na
internet adresama www.europa.rs, www.skgo.org
i www.exchange.org.rs.
Bilten je izdanje Stalne konferencije gradova i opština podržano kroz program EU Exchange 4. Program finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.
Za sadržaj objavljen u Biltenu isključivo je odgovoran izdavač, i on ne predstavlja zvaničan stav Evropske unije.
Download

ODRŽAN SASTANAK KOMISIJE ZA FINANSIRANJE LOKALNE