Naručilac:
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Program bespovratnih sredstava
“EU EXCHANGE 4”
SMERNICE ZA PODNOSIOCE PREDLOGA PROJEKATA
Budžetska stavka: BGUE-B2012-22.020100-C1-ELARG DELSRB
Poziv za dostavljanje predloga projekata u restriktivnom postupku
Sa naznakom za: EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Rok za dostavljanje koncepta: 04/07/2013
NAPOMENA:
OVO JE NEZVANIČAN PREVOD KOJI BI TREBALO DA VAM
OLAKŠA PRIPREMU PREDLOGA PROJEKATA. DOKUMENTA
NA ENGLESKOM JEZIKU SU ZVANIČNA DOKUMENTA I
PREDNOST U TUMAČENJU IMAJU IMAJU VERZIJE
DOKUMENATA NA ENGLESKOM JEZIKU.
Page 1 of 34
Obaveštenje
Ovo je poziv za dostavljanje predloga projekata u resriktivnom postupku. U prvom krugu samo se
dostavljaju koncepti projekata koji se ocenjuju. Nakon toga, aplikanti, odnosno kandidati koji prođu prvi
krug selekcije pozivaju se da podnesu celokupan obrazac prijave. Kada se pregledaju prijave izvršiće se
provera kvalifikacija onih koji su preliminarno odabrani. Tom prilikom proverava se prihvatljivost prateće
dokumentacije koju je zahtevao Naručilac kao i potpisana “Izjava aplikanta” koja se podnosi zajedno sa
prijavom.
Page 2 of 34
Sadržaj
 PROGRAM BESPOVRATNIH SREDSTAVA “EU EXCHANGE 4”
 OSNOVNE INFORMACIJE
Lokalne samouprave igraju važnu ulogu u procesu evropskih integracija, kako u pogledu primene standarda i
vrednosti sadržanih u pravnim tekovinama EU tako i u pogledu pripreme i realizacije projekata koje finansira
EU kao i u pogledu informisanja građana o tome šta mogu da očekuju u procesu integracija i nakon
pristupanja Evropskoj uniji. Razmatrajući stanje u javnoj upravi na lokalnom i nacionalnom nivou, u
izveštaju EK o napretku Srbije za 2012. godinu stavlja se akcenat na reformu javne uprave u cilju povećanja
transparentnosti, odgovornosti, odnosno polaganja računa, delotvornosti i većoj usmerenosti ka potrebama
građana i privrede. Važnost kapaciteta administracije u procesu evrospkih integracija je takođe prepoznata u
planskom dokumentu – Višegodišnji indikativni planski dokument za period 2011-2013.god (eng. MultiAnnual Indicative Planning Document-MIPD) i u jednom od prioriteta ovog plana: „Poboljšati efikasnost,
delotvornost, transparentnost, predanost nediskriminaciji i odgovornosti javne uprave i na centralnom i na
lokalnom nivou“.
Program Exchange 4 je nerazdvojni deo tekućeg procesa u okviru koga Evropska unija (i drugi donatori)
ulaže napore da poboljša upravljanje lokalnim jedinicama i uslugama u cilju podsticanja lokalnog razvoja
kao i da ojača SKGO da bi opštinama mogla da pruža usluge, informacije i instrumente koji će im pomoći u
ovim naporima. Počev od 2004.godine bilo je tri programa Exchange. Dva od njih (Exchange 1 i 3)
obuhvatila su program bespovratnih sredstava čija su ciljna grupa bile gradovi i opštine u Srbiji. Iako je u
prethodnim fazama program Exchange obezbedio dragoceni doprinos naporima centralnih vlasti pružanjem
podrške strateškoj promeni na lokalnom nivou,u sledećoj fazi treba napraviti korak dalje. Sledeća faza treba
da posluži kao platforma za dalje ujednačavanje i usklađivanje prioriteta nacionalnog i lokalnog nivoa
uprave.
Stoga, nova faza programa Exchange 4 ima za cilj da zatvori jaz između pristupa s dna ka vrhu i s vrha ka
dnu u razvoju strateških politika i da osvari bolju poziciju za rezultate programa Exchange na nacionalnom
nivou vlasti. Program će unaprediti kapacitete administracije i pružanje usluga lokalnih samouprava u Srbiji
u skladu sa principima Strategije reforme državne uprave, konkretnim nacionalnim, regionalnim i lokalnim
politikama i praksom EU.
Novi program bespovratnih sredstava u okviru Exchange 4 ima za cilj da na pravi način podrži ispunjavanje
prioriteta sektora javne uprave i potreba lokalne samouprave nastavljajući rad na rezultatima koji su već
postignuti u oblasti pravnih i institucionalnih reformi u okviru prethodnih programa bespovratnih sredstava
programa Exchange.
Program Exchange 4 realizuje se uz podršku Jedinice za upravljanje projektom (project management unit PMU) uspostavljene u okviru Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).
 CILJEVI PROGRAMA I PRIORITETNA PITANJA
Opšti cilj Programa bespovratnih sredstava u okviru Exchange 4 je da podrži realizaciju prioritetnih
nacionalnih politika u definisanim oblastima na lokalnom nivou.
Poseban cilj ovog poziva za dostavljanje predloga projekata je da doprinese realizaciji nacionalnih prioriteta
u oblasti zaštite životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.
Da bi se omogućila realizacija opšteg i posebnih ciljeva ovog poziva predložene aktivnosti odnosno projekti
bi trebalo da budu vezani za jedan od sledećih prioriteta:
Prioritet 1 – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Poboljšanje upravljanja čvrstim otpadom na lokalnom nivou.
Page 4 of 34
Prioritet 2 – LOKALNI EKONOMSKI RAZBOJ
Podizanje konkurentnosti lokalne privrede boljim upravljanjem imovinom i olakšavanjem poslovne saradnje
Prioritet 3 – SOCIJALNA ZAŠTITA
Uvođenje i poboljšanje postojećih usluga socijalne zaštite za starije stanovništvo na lokalnom nivou.
Ovi prioriteti su odabrani kako bi se maksimizovao doprinos programa bespovratnih sredstava u realizaciji
nacionalnih politika i poboljšanju socio-ekonomskog razvoja u opštinama i gradovima. U tabeli u nastavku
prikazan je odnos između prioriteta ovog poziva i nacionalnih strategija i zakona.
Prioritet
definisan u
pozivu
1
Povezana nacionalna strategija Nadležnost
definisana
/zakon
strategijom/zakonom
nacionalnom
Strategija upravljanja otpadom Lokalne vlasti su odgovorne za upravljanje
–
5.1.1
Decentralizacija
i otpadom, upravljanje svim pitanjima vezanim za
raspodela nadležnosti
otpad i, naročito, naplatu i investiranje naplaćenih
sredstava i ostalih prihoda za potrebe upravljanja
otpadom.
Zakon o upravljanju otpadom – Jedinica lokalne samouprave uređuje, obezbeđuje,
članovi 2,6, 20, 38, 40, 43
organizuje upravljanje komunalnim, odnosno
inertnim i neopasnim otpadom na svojoj teritoriji;
organizuje usluge naplate u oblasti upavljanja
komunalnim otpadom, inertnim otpadom i
neopasnim otpadom; Jedan od glavnih ciljeva
zakona je da stvori uslove za ponovno korišćenje,
reciklažu i separaciju otpada koji se može
reciklirati. Ovo je u skladu sa načelom hijerarhije
upravljanja otpadom (član 6), gde se deponovanje
otpada smatra najnepoželjnijim rešenjem. Članovi
38 i 40 konkretno pominju ponovno korišćenje i
reciklažu kao i preradu biorazgradivog otpada i
sadrže odredbu prema kojoj je „zabranjeno je
odlaganje i spaljivanje otpada koji se može ponovo
koristiti“.
Za komunalni otpad član
43 kaže da „domaćinstva i drugi proizvođači
komunalnog otpada vrše selekciju komunalnog
otpada radi reciklaže“, dok „Jedinica lokalne
samouprave uređuje organizovanje i način selekcije
i sakupljanja otpada radi reciklaže“. Jedinica
lokalne samouprave takođe treba da obezbedi
centre za sakupljanje opštinskog otpada koji se ne
može odlagati u kontejnere (kabasti otpad).
Zakon
o
ambalaži
i Glavni principi zakona obuhvataju „ponovno
ambalažnom otpadu - član 20
korišćenje ambalaže, reciklažu i ostale oblike
ponovnog korišćenja i smanjenja odloženog
ambalažnog otpada“. Član 20 konkretno kaže da je
„krajnji korisnik dužan da sakupi, skladišti i
prosledi komunalni ambalažni otpad“ i „da
Page 5 of 34
razvrstava ili odvojeno skladišti ambalažni otpad
tako da ne bude izmešan sa drugim otpadom, kako
bi mogao da bude vraćen, sakupljen, ponovno
korišćen
u skladu sa zakonom koji uređuje
upravljanje otpadom“.
2
Zakon o lokalnoj samoupravi - Jedinice lokalne samouprave upravljaju opštinskom
član 20
imovinom, koriste javna sredstva i staraju se o
njihovom očuvanju i unapređenju putem svojih tela
Zakon o javnoj imovini - članovi Obezbeđuje uslove za lokalne samouprave da
18, 21, 24
steknu svojinu nad imovinom i upravljaju njom u
najboljem interesu cele zajednice
Nacionalna strategija
ekonomskog razvoja Republike
Srbije (od 2006 do 2012), sa
akcionim planom za Strategiju
razvoja konkurentnih i
inovativnih malih i srednjih
preduzeća u periodu 2008. do
2013.
Poglavlje o „Pravnom, institucionalnom i
poslovnom okruženju za mala i srednja preduzeća u
Srbiji“ predviđa reformu zakona – izmene
postojećih i donošenje novih zakona i propisa koji
uređuju ekonomiju i povezane oblasti i njihovu
primenu po principu: „Prvo mislimo na male“.
Akcioni plan predviđa usvjanje novog zakona koji
će urediti oblast zadruga.
Nacrt zakona o zadrugama -član Uvodi zadružna pravila ekonomske i poljoprivredne
13
politike, i predviđa obezbeđenje odgovarajućih
objekata i koristi, koji su utvrđeni posebnim
propisima, omogućava osnivanje posebnih fondova
za razvoj zadruga od strane lokalnih samouprava ili
jedinice teritorijalne autonomije.
3
Strategija razvoja socijalne Sprečavanje problema, socijalna inkluzija ranjivih
zaštite–
Prioritet
2.3.4. grupa poboljšavanjem sistema socijalnih usluga
Obezbeđenje kvalitetnih usluga u
socijalnoj zaštiti
Strategija
smanjenja Reforma socijalnih usluga – smanjenje siromaštva
siromaštva–
Prioritet
7.2. među ranjivim grupama
Efikasne socijalne usluge
Jačanje socijalne zaštite među starijom populacijom
Prioritet 7.3. Bolji položaj starijih
osoba
Nacionalna strategija o starenju
– opšti cilj 2: Razvoj aspekata
socijalne podrške i podrške
porodici radi pružanja pomoći
starijim osobama koji žive u svom
prirodnom okruženju je prioritet.
– Aktivnost 2.1.
Svakoj opštini treba omogućiti da pruža usluge,
pomoć i brigu starijoj populaciji, uz pokušaj da se
ovakve usluge omoguće i u većim i u manjim
opštinama.
Zakon o socijalnoj zaštiti - član Svaka lokalna jedinica uvodi mere i aktivnosti
20
kojima će podsticati razvoj postojećih socijalnih
usluga i uvođenje novih.
Page 6 of 34
 FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA OBEZBEĐUJE NARUČILAC
Ukupan indikativan iznos koji će biti dostupan u okviru ovog poziva za dostavljanje predloga aktivnosti je
4.500.000 evra. Naručilac ima pravo da ne dodeli sva sredstva koja su na raspolaganju u okviru ovog fonda.
Indikativna dodela sredstava po partijama:
Partija 1: 3.920.000 evra
Partija 2: 580.000 evra
Partija 1: Indikativna raspodela sredstava po prioritetu je 1.300.000. Ukoliko broj kvalitetnih predloga ili
sredstva koja se predviđaju u okviru jednog prioriteta poziva nadmaše ostale, Naručilac zadržava pravo da
preraspodeli sredstva između prioriteta u skladu sa tim.
Poziv je podeljen u 2 partije na sledeći način:
Partija 1 – za realizaciju prioriteta 1, 2 i 3
Partija 2 – za realizaciju prioriteta 1 i 2
Ukoliko se sredstva odvojena za svaku partiju ne mogu iskoristiti usled slabog kvaliteta predloga ili malog
broja pristiglih prioriteta, Naručilac zadržava pravo da raspodeli preostala sredstva u okviru druge partije.
Iznos sredstava
Sva bespovratna sredstva koja se raspodele u okviru ovog poziva moraju da se kreću između minimalnog i
maksimalnog definisanog iznosa:
Minimalan iznos: 100.000 evra
Maksimalan iznos: 200.000 evra
Sva bespovratna sredstva koja se zatraže u okviru ovog poziva moraju da budu u okviru graničnih vrednosti
procenata ukupnih troškova predložene aktivnosti:
Minimalni procenat: 50 % ukupnih opravdanih troškova aktivnosti.
Maksimalni procenat: 90 % ukupnih opravdanih troškova aktivnosti (videti takođe odeljak 2.1.4).
Ostatak (odnosno razlika između ukupnih troškova predložene aktivnosti i sredstava traženih od Naručioca)
se finansira iz drugih izvora a ne budžeta Evropske unije ili Evropskog fonda za razvoj1.
 PRAVILA U OKVIRU OVOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA
Ove smernice definišu pravila za podnošenje, odabir i realizaciju aktivnosti koje će se finansirati u okviru
ovog poziva, a u skladu sa Praktičnim vodičem kroz procedure za potpisivanje ugovora za eksterne
aktivnosti EU koji se primenjuje na ovaj poziv (može se pronaći na internet adresi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm).
 KRITERIJUMI ZA IZBOR
1
Ako se bespovratna sredstva dobijaju od Evropskog fonda za razvoj, svako pominjanje sredstava Evropske unije se
mora razumeti upravo kao pominjanje sredstava Evropskog fonda za razvoj.
Page 7 of 34
Tri grupe kriterijuma za izbor koji su vezani za:
(1) aktere:

Aplikant (podnosilac predloga projekta), odnosno, telo koje podnosi obrazac prijave (2.1.1),

Ukoliko postoji, ko-aplikanti koji zajedno podnosi prijavu s prvim (i ukoliko drugačije nije
navedeno prvi i ko-aplikant(i) će se zajednički smatrati „aplikantima“) (2.1.1),

I ukoliko ima, organizacija povezanih sa aplikantom i/ili i drugog(ih) aplikanta na prijavi (2.1.2);
(2) aktivnosti:
Aktivnosti za koje se mogu dodeliti bespovratna sredstva (2.1.4);
(3) troškovi:

Vrste troškova koji se mogu uzeti u obzir u definisanju iznosa bespovratnih sredstava (2.1.5).
6.1.1.
Kvalifikovanost aplikanata (odnosno aplikanta i ko-aplikanta na prijavi)
aplikant
(1) Da bi se kvalifikovao za dodelu sredstava aplikant mora biti:

Pravno lice i

Neprofitna organizacija (sa izuzetkom poljoprivrednih zadruga koje mogu biti izabrane kao drugi
aplikant(i))

Direktno zadužen za pripremu i upravljanje aktivnošću sa drugim aplikantom(ima) i povezanim
organizacijama, a ne posrednik
Konkretno za partiju 1:

aplikant mora biti lokalna jedinica: opštima, grad, veliki grad ili gradska opština u Republici Srbiji.*
* Obratite pažnju da za prioritet br.1, isključivo, aplikant mora biti lokalna jedinica koja učestvuje u već
uspostavljenom regionalnom sistemu za upravljanje otpadom koji podrazumeva i uspostavljenu
regionalnu sanitarnu deponiju.
Konkretno za partiju 2:

aplikant mora biti lokalna jedinica: opština, grad/veliki grad ili gradska opština iz Pčinjskog i
Jablaničkog okruga2.
(2) Potencijalni aplikant ne može da učestvuje u izboru za najbolji predlog u okviru poziva ili dobije
bespovratna sredstva ukoliko se nalazi u bilo kojoj situaciji navedenoj u odeljku 2.3.3 Praktičnog vodiča
2
Jablanički okrug - jugoistočna Srbija: grad Leskovac, opštine Bojnik, Lebane, Medveđa, Vlasotince, Crna Trava;
Pčinjski okrug - južna Srbija: grad Vranje, gradska opština Vranjska banja, opštine Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište,
Bujanovac, Preševo
Page 8 of 34
za procedure sklapanja ugovora za eksterne aktivnosti EU (može se pogledati na sledećoj internet
adresi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm);
U delu A, odeljku 3 prijave za dodelu sredstava („Izjava aplikanta“), aplikant izjavljuje da se ni on ni koaplikant(i) na istoj prijavi i povezane organizacije ne nalaze ni u jednoj od datih situacija.
Aplikant mora da sarađuje sa bar još jednim ko-aplikantom kao što je navedeno u nastavku.
Ukoliko mu se dodeli ugovor, aplikant postaje Korisnik koji dobija ulogu Koordinatora kao što je to
definisano u Aneksu E3h1 (Specijalni uslovi). Koordinator je glavni sagovornik Naručioca. On predstavlja i
deluje u svoje ime i u ime svih ostalih ko-aplikanata na istoj prijavi (ukoliko ih ima) i koordinira kreiranje i
realizaciju aktivnosti.
Ko-aplikanti:
Ko-aplikanti učestvuju u kreiranju i realizaciji aktivnosti, a troškovi koje pri tom ostvare nadoknađuju se na
isti način kao i kod aplikanta.
Ko-aplikanti moraju da zadovolje kvalifikacione kriterijume baš kao i aplikant.
Ko-aplikanti mora da potpiše odobrenje prikazano u delu B odeljak 4 prijave za bespovratna sredstva.
Ukoliko dobije(u) ugovor o dodeli bespovratnih sredstava ko-aplikant postaje korisnik u okviru aktivnosti
(zajedno sa aplikantom).
Aplikant mora da deluje u saradnji sa bar još jednim ko-aplikantom koji ispunjava iste kvalifikacione
kriterijume kao i aplikant navedene za partije 1 i partije 2. Obavezni ko-aplikant mora da bude lokalna
jedinica iz istog okruga u kome je aplikant ili susednog.
Pored pomenutih obaveznih ko-aplikanta sledeće organizacije takođe mogu da se pojave kao ko-aplikanti za
obe partije:

Organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji i/ili osnovane u3 nekoj državi članici
Evropske unije.

Regionalne /okružne agencije za razvoj osnovane u Republici Srbiji.

Poljoprivredne zadruge osnovane u Republici Srbiji.

Institucije i organizacije koje u potpunosti ili delimično finansira budžet Republike Srbije i/ili opštinski
budžet.

Lokalne jedinice (opština, grad/veliki grad ili gradska opština (okrug)) iz države članice EU*.
* Obratite pažnju da predlog treba jasno da pokaže dodatu vrednost koju pruža ko-aplikant iz EU i da sadrži
opravdanje za njegovo uključivanje, u smislu relevantnog znanja, iskustva i informacija koje se mogu
razmeniti sa jednicom lokalne samoupraveu Srbiji.
3
Ovo se utvrđuje na osnovu statuta organizacije, koji treba da pokaže da je organizacija uspostavljena mehanizmom
definisanim u zakonima konkretne zemlje i da joj se sedište nalazi u zemlji koja može da se kvalifikuje za učešće. U
ovom pogledu ne može se smatrati da svako pravno lice osnovano u drugoj zemlji može da se kvalifikuje za učešće,
čak ni kada je lokalno registrovano ili čak ni kada je potpisan sporazum o saradnji.
Page 9 of 34
6.1.2.
Povezane organizacije
Prvi aplikant i ko-aplikanti mogu da deluju u saradnji sa povezanim organizacijama.
Samo se sledeće organizacije mogu smatrati organizacijama povezanim sa kandidatom i/ili
kandidatom(ima) saradnikom(icima):
(i)
Pravna lica u sastavu jednog pravnog lica, uključujući i to kada je pravno lice formirano konkretno
radi realizacije aktivnosti. U tom slučaju takvo pravno lice može se prijaviti kao kandidat ili koaplikant a ostala pravna lica kao pravna lica povezana sa tim pravnim licem(ima).
(ii)
Pravna lica koja su povezana sa aplikantom, prvenstveno pravnom vezom ili kapitalom, koji niti je
ograničen na predloženu aktivnost niti uspostavljen samo radi realizacije predložene aktivnosti,
pod uslovom da aplikant ispunjava kvalifikacione kriterijume i da se na njega primenjuju
kriterijumi neisključenja.
Ukoliko se aplikantima dodeli ugovor, organizacije koje su povezane sa njima neće postati korisnici
sredstava odvojenih za predloženu aktivnosti niti potpisnici ugovora. Međutim, učestvovaće u kreiranju i
realizaciji predložene aktivnosti a troškovi koje realizuju (uključujuči i one koji se ostvare za potrebe
realizacije ugovora i finansijske podrške trećim stranama) mogu se prihvatiti kao opravdani troškovi, koji će
se nadoknaditi, pod uslovom da su u skladu sa svim relevantnim pravilima koja se već primenjuju na
korisnika u okviru ugovora o dodeli bespovratnih sredstava.
Povezana organizacija(e) mora da ispuni sve kvalifikacione kriterijume koji se primenjuju na aplikanta i
povezanog aplikanta(e).
Pored kategorija pomenutih u odeljku 2.1.1, i sledeće takođe mogu da dođu u obzir:

Regionalna /lokalna javna komunalna preduzeća

Centri za socijalni rad
Povezana organizacija(e) mora da potpiše izjavu povezane organizacije(a) u delu B odeljku 5 prijave za
bespovratna sredstva.
6.1.3.
Saradnici i podugovarači
U nastavku se ne govori o aplikantima niti povezanim organizacijama i ovde pomenute organizacije ne
moraju da potpisuju „odobrenje/nalog“ niti „izjavu povezane organizacije“:

Saradnici
Ostale organizacije mogu se uključiti u realizaciju predložene aktivnosti. Takvi saradnici imaju ulogu u
realizaciji ali ne dobijaju bespovratna sredstva, uz izuzetak dnevnica ili putnih troškova. Saradnici ne moraju
da ispune kvalifikacione kriterijume opisane u odeljku 2.1.1. Saradnici se moraju pomenuti u delu B odeljku
6 — „Saradnici aplikanta koji učestvuju u predloženoj aktivnosti“ — prijave za bespovratna sredstva.

Podugovarači
Korisnici bespovratnih sredstava i organizacije povezane sa njima mogu da i sami dodeljuju ugovore.
Međutim, saradnicima, ili povezanim organizacijama, ne mogu da se dodeljuju ugovori u okviru projekta.
Podugovarači moraju da se pridržavaju pravila vezana za javne nabavke definisana u Aneksu IV standardnog
ugovora o dodeli bespovratnih sredstava.
6.1.4.
Prihvatljivost akcija/projekata: akcije za koje se može podneti prijava
Page 10 of 34
Definicija:
Akcija sastoji se iz čitave grupe aktivnosti.
Trajanje
Planirano trajanje predloženog projekta ne može biti kraće od 10 meseci niti duže od 12 meseci.
Mesto
Za obe partije:
Predložena akcija mora se odvijati u Republici Srbiji. Međutim, kada su dobro obrazložene akcije mogu da
obuhvate i određeni ograničeni broj studijskih putovanja u zemlje članice EU.
Konkretno za partiju br. 2:
Predložene akcije moraju da se odvijaju u Republici Srbiji. Međutim, kada su dobro obrazložene akcije
mogu da obuhvate i ograničeni broj studijskih putovanja u Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju.
Vrste akcija:
Sektori ili teme
Konkretni sektori ili teme na koje akcije moraju da se odnose:
Prioritet 1 – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:
1.
Upravljanje otpadom
Prioritet 2 – LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ:
1.
Upravljanje imovinom
2.
Poslovna saradnja u oblasti poljoprivrede
Page 11 of 34
Prioritet 3 – SOCIJALNA ZAŠTITA:
1.
Usluge socijalne zaštite za stariju populaciju
Prioritetne oblasti za koje se aplikanti prijavljuju u okviru ovog poziva za dostavljanje predloga
projekata moraju da budu prioriteti i u usvojenim lokalnim strateškim dokumentima (strategija
održivog razvoja - SLOR, sektorska strategija, akcioni plan, itd.)
Prilikom podnošenja koncepta projekta potrebno je priložiti usvojeni važeći lokalni strateški
dokument (strategija održivog razvoja (SLOR), sektorska strategija, akcioni plan), u kome je
prioritetna oblast za koju se aplikant prijavljuje definisana kao prioritet, i odluku o usvajanju
predmetnog dokumenta.*.
*Treba obratiti pažnju da upravljanje imovinom, koje je definisano u okviru prioriteta br. 2, ne zahteva
pominjanje u formi prioriteta u usvojenom važećem strateškom dokumentu.
Svaki aplikant koji podnosi prijavu u okviru ovog poziva, prilikom opisivanja projekta, mora da uzme u
obzir rodna i manjinska pitanja kao i pitanja zaštite životne sredine.
Projektna prijava može da obuhvati samo jednu akciju, u okviru konkretnog prioriteta, kao što je to
definisano u tekstu u nastavku.
Prioritet 1: Zaštita životne sredine – Upravljanje otpadom
Partija 1
Vrsta akcije: Pružanje podrške sistemima upravljanja otpadom uspostavljanjem i/ili unapređenjem primarnog
razdvajanja otpada u opštinama i podržavanje napora da se nesanitarne deponije i smetlišta zatvore i saniraju.
Preduslovi4:
4
Od aplikanta se traži da podnesu kopije navedenih dokumenata zajedno sa konceptom projekta kako bi se kvalifikovali za
dobijanje sredstava za ovakvu vrstu aktivnosti– pogledati kontrolnu listu uz koncept projekta
Page 12 of 34
1. Sporazum o saradnji između preduzeća/društva koje upravlja regionalnom sanitarnom deponijom i
jedinice lokalne samouprave
2. Osnivački akt preduzeća/društva koje upravlja regionalnom deponijom
Pokazatelji na nivou prioriteta:
 Broj jedinica lokalne samouprave koje su uvele primarnu separaciju otpada (razdvajanje otpada u
samim domaćinstvima);
 Broj domaćinstava koja razdvajaju otpad;
 Količina (ukupna i/ili po vrsti otpada) koja se prikuplja odvojeno;
 Procenat razdvojenog otpada u poređenju sa ukupnim sakupljenim otpadom;
 Količina otpada koja se odlaže na deponiju;
 Broj zatvorenih nesanitarnih deponija i smetlišta;
 Broj „aktivnih“ deponija i smetlišta (one koje su još u upotrebi).
* Za partiju 1 – obratite pažnju da samo lokalne vlasti koje su deo aranžmana regionalnog upravljanja
otpadom sa uspostavljenom deponijom u upotrebi ispunjavaju kvalifikacione uslove za prijavu u okviru ovog
prioriteta (videti odeljak 2.1.1.). Aranžmani regionalnog upravljanja otpadom podrazumevaju učešće
najmanje dve lokalne samouprave.
Partija 25
Vrsta akcije: Pružanje podrške sistemima za upravljanje otpadom podržavanjem zatvaranja i sanacije
nesanitarnih deponija i ilegalnih smetlišta i/ili uređenjem i čišćenjem rečnih korita i obala
Preduslovi:
Ne primenjuju se.
Pokazatelji na nivou prioriteta:
1. Broj zatvorenih nesanitarnih deponija ili smetlišta;
2. Broj „aktivnih“ deponija i smetlišta (onih koji su još u upotrebi);
3. Količina smeća uklonjena iz rečnih tokova.
Prioritet 2: Lokalni ekonomski razvoj – upravljanje imovinom6
Partija 1
Vrsta akcije: Popis imovine koja će biti predmet upisa prava javne svojine u korist jedinice lokalne
samouprave
7
Preduslovi :
1. Odluka o sprovođenju popisa imovine za potrebe utvrđivanja i prijave
2. Odluka o uspostavljanju funkcije/tela koje će biti zaduženo za popisivanje imovine, prijavu javne
imovine i uvođenje jedinstvene evidencije imovine
3. Izvod iz Katastra sa osnovnim podacima o nepokretnostima koje će preći u svojinu lokalnih vlasti.
5
Predložena aktivnost mora da ima prekogranični uticaj na teritoriju u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji
6
Metodologija popisivanja i prijave imovine jedinica lokalne samouprave može se pronaći na internet stranici programa
Exchange 4: http://www.exchange.org.rs
7
Od aplikanta se traži da podnesu kopiju navedenih dokumenata uz prijavu za dobijanje sredstava kako bi se kvalifikovali za
dobijanje sredstava u okviru ove aktivnosti– pogledati kontrolnu listu uz prijavu
Page 13 of 34
Pokazatelji na nivou prioriteta:
1. Broj nepokretnosti koje su popisane za potrebe prijave
2. Broj nepokretnosti koje će preći u svojinu lokalne samouprave, (Zahtevi za potvrdu podneti
Republičkoj direkciji za imovinu, za imovinu koja je uneta u jedinstvenu bazu podataka državne
svojine).
3. Broj opština koje su podnele zahteve za prijavu imovine Republičkoj direkciji za imovinu
Prioritet 2: Lokalni ekonomski razvoj – Poljoprivredna saradnja na lokalnom nivou
8
Partija 1 i partija 2
Vrsta akcije: Pružanje podrške razvoju konkuretnosti lokalne privrede jačanjem poljoprivrednih zadruga
9
Preduslovi :
U slučaju da jedinice lokalne samouprave pomažu već uspostavljenim poljoprivrednim zadrugama, sledeća
dokumentacija mora se odobriti i podneti:
1. Dokument o registraciji poljoprivredne zadruge koji izdaje Agencija za privredne registre Srbije
(APR);
2. Zadruga mora da ima bar pet članova koji su registrovani kao aktivna poljoprivredna gazdinstva –
Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava
Pokazatelji na nivou prioriteta:
1. Broj uspostavljenih zadruga
2. Broj članova zadruga
3. Procenat budžeta jedinice lokalne samouprave koji se odvaja za finansijski podsticaj razvoju sektora
poljoprivredih zadruga
4. Broj pripremljenih strategija za brendiranje sa akcionim planovima
5. Godišenjeg obim prometa podržanih zadruga
Prioritet 3: Socijalna zaštita – Usluge socijalne zaštite starijoj populaciji
Partija 1
Vrsta akcije: Uvođenje i/ili poboljšanje socijalnih usluga – pomoć u kući
Preduslovi10:
1. Opštinska odluka o uspostavljanju socijalne usluge – pomoć u kući
Pokazatelji na nivou prioriteta:
1.
2.
3.
Broj jedinica lokalne samouprave koje su uvele socijalnu uslugu – pomoć u kući
Broj jedinica lokalne samuprave koje su povećale broj korisnika usluge pomoći u kući
Broj novih radnih mesta koja su otvorena zapošljavanjem/akreditacijom geronto domaćica
8
Predložena aktivnost u okviru partije 2 mora da ima prekogranični uticaj na teritoriju Bivše Jugoslovenske Republike
Makedonije.
9
Od aplikanta se traži da podnesu kopije navedenih dokumenata uz koncept projekta kako bi se kvalifikovali za dobijanje
sredstava u okviru ove aktivnosti– videti kontrolnu listu uz koncept projekta.
10
Od aplikanta se traži da podnesu kopije navedenih dokumenata uz prijavu kako bi se kvalifikovali za dobijanje sredstava u
okviru ove aktivnosti– Videti kontrolnu listu uz prijavu.
Page 14 of 34
4.
Broj jedinica lokalne samouprave koje su uvele participaciju
Sledeće vrste akcija ne mogu se prijaviti za dobijanje bespovratnih sredstava:








Priprema strategije održivog razvoja (okvir/ integrisana strategija)
Priprema studija izvodljivosti infrastrukturnih projekata
Uspostavljanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i centara za obučavanje
Aktivnosti koje se uglavnom, ili jedino, tiču pojedinačnog sponzorisanja učešća na radionicama,
seminarima, konferencijama, kongresima
Aktivnosti koje se uglavnom, ili jedino, tiču školarina pojedinaca za studije ili obučavanje
Aktivnosti čiji se budžeti uglavnom sastoje iz kupovine materijala i opreme
Kupovina i/ili renoviranje objekata ili kancelarija
Aktivnosti preduzete pre potpisivanja ugovora
Vrste aktivnosti:
Samo akcije koje obuhvataju sve obavezne aktivnosti, predstavljene u nastavku, uz obavezne merljive
pokazatelje uspešnosti projekta navedene u Aneksu I Smernica za aplikante11 moći će da se kvalifikuju za
dobijanje bespovratnih sredstava.
Opcione aktivnosti su date kao ilustracija vrste i obima aktivnosti koje mogu da doprinesu postizanju ciljeva
u okviru predložene aktivnosti. Aplikanti ne moraju da se ograniče na primere date na ovom spsku koji nije
obuhvatio sve moguće aktivnosti.
Prioritet 1:
Upravljanje otpadom
Partija 1
Vrsta akcije: Pružanje podrške sistemima za upravljanje otpada uspostavljanjem i/ili unapređenjem primarne
separacije otpada u jedinicama lokalne samouprave i podrškom zatvaranja i sanacije nesanitarnih deponija i
smetlišta.
11
Od aplikanta se traži da podnesu Aneks I Smernica za aplikante uz prijavu kako bi se kvalifikovali za dobijanje sredstava u
okviru ove aktivnosti– Videti kontrolnu listu uz prijavu
Page 15 of 34
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Planiranje razvoja i optimizacija rada javnih komunalnih preduzeća
zaduženih za upravljanje otpadom (upravljanje i praksa organizacije,
izgradnja kapaciteta, efikasnost sakupljanja otpada, naplata i transport…)
Uvođenje/unapređenje primarne separacije otpada u jedinicama lokalne
samouprave (optimizacija ruta sakupljanja, organizacija prijemnih mesta,
veze sa postojećim pojedinačnim sakupljačima…)
Obaveštavanje javnosti, odnosno izgradnja svesti građana o upravljanju
otpadom i primarnoj separaciji (zašto treba razdvajati otpad i kako, šta treba
razdvajati…)
Obezbeđenje opreme i vozila za separaciju otpada i sakupljanje otpada
uključujući: kontejnere/kante/kese; lagana vozila za sakupljanje (primer:
kamioni sa tri točka nosivosti 3m3);
Radovi manjeg obima (formiranje zelenih ostrva; prijem otpada i reciklažna
dvorišta, betoniranje dvorišta za prijem otpada, ograđivanje zatvorenih
lokacija…)
Priprema planova i projekata zatvaranja i sanacije nesanitarnih deponija i
smetlišta (uključujući i kategorizaciju lokacija, mere zatvaranja, planovi
komunikacija sa javnošću…)
Obavezna aktivnost
Obavezna aktivnost
Obavezna aktivnost
Opciona aktivnost
Opciona aktivnost
Opciona aktivnost
Opciona aktivnost
7.
Zatvaranje i prekrivanje postojećih opštinskih deponija i smetlišta
Partija 2
Vrsta akcije: Pružanje podrške sistemima za upravljanje otpadom podržavanjem zatvaranja i sanacije
nesanitarnih deponija i ilegalnih smetlišta i/ili uređenje i čišćenje rečnih korita i obala
1. Optimizacija rada opštinskih i javnih komunalnih preduzeća u oblasti
upravljanja otpadom i aktivnosti zatvaranja/sanacije (izgradnja kapaciteta,
mere zatvaranja, odnosi sa javnošću…)
Obavezna aktivnost
2. Aktivnosti informisanja javnosti, odnosno izgradnje svesti građana o
odlaganju otpada i zatvaranju smetlišta (važnost ispravnog odlaganja smeća,
lokacije koje se zatvaraju, gde odlagati kabast i sličan otpad …)
Obavezna aktivnost
3. Prirema planova i tehničkih projekata zatvaranja i sanacije nesanitarnih
deponija i smetlišta (kategorizacija lokacija, uključujuči i mere zatvaranja,
planove za komunikaciju sa javnošću…)
Opciona aktivnost
4. Obezbeđenje opreme i radova za potrebe zatvaranja lokalnih smetlišta i
nesanitarnih deponija (premeštanje otpada, prekrivanje zemljom,
ograđivanje…)
Opciona aktivnost
5. Obezbeđenje radova na čišćenju i uređenju rečnih korita i obala (čišćenje
rečnog korita, sprečavanje plavljenja lokacija na kojima se odlaže otpad…)
Opciona aktivnost
Page 16 of 34
Prioritet 2:
Upravljanje imovinom
Partija 1
Vrsta akcije: Popis imovine koja će biti predmet upisa prava javne svojine u korist jedinice lokalne
samouprave
1. Uspostavljanje lokalne organizacione strukture za upravljanje imovinom
Obavezna aktivnost
2. Izgradnja kapaciteta zaposlenih u jedinici lokalne samouprave i lokalnih
funkcionera u oblasti upravljanja imovinom (obuka, radionice, seminari)
Opciona aktivnost
3. Analiza i uspostavljanje potrebnih IT struktura za upravljanje imovinom
(obezbeđenje IT opreme i infrastrukture)
Opciona aktivnost
4. Prikupljanje, provera i analiza podataka o imovini koja treba da se prenese u
svojinu lokalnih samouprava
Obavezna aktivnost
5. Formiranje baze podataka o nepokretnostima koja trebaju da se prenesu u
svojinu lokalnih samouprava
Obavezna aktivnost
6. Geodetska snimanja
Opciona aktivnost
7. Popunjavanje NEP obrazaca i podnosenje zahteva za dobijanje potvrde od
Obavezna aktivnost
Republičke direkcije za imovinu da su nepokretnosti prijavljene za jedinstvenu
evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini
Poljoprivredna saradnja na lokalnom nivou
12
Partija 1 i partija 2
Vrsta akcije: Pružanje podrške konkurentnosti lokalne privrede jačanjem poljoprivrednih zadruga
 Uspostavljanje zadruga/asocijacije zadruga
Opciona aktivnost
 Popunjavanje NEP obrazaca i podnošenje zahteva za dobijanje potvrde od Obavezna aktivnost
Republičke direkcije za imovinu da su nepokretnosti prijavljene za jedinstvenu
evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini
 Utvrđivanje odgovarajućih mera ekonomske politike (pored finansijskih Obavezna aktivnost
podsticaja) jedinica lokalne samouprave kojima će se podsticati rad
poljoprivrednih zadruga
 Stvaranje/poboljšanje tehničkih uslova za rad poljoprivrednih zadruga Opciona aktivnost
(obezbeđenje opreme i nameštaja, nabavka i razvoj specijalizovanih softvera,
infrastrukturni radovi malog obima, itd.)
12
Aktivnost predložena u okviru partije 2 mora da ima prekogranični uticaj na teritoriju Bivše Jugoslovenske Republike
Makedonije
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 17 of 33
 Analiza tržišta za plasman proizvoda i usluga i nabavka inovativnih sirovina
Opciona aktivnost
 Izgradnja kapaciteta poljoprivrednih zadruga podrškom pripreme potrebne Opciona aktivnost
dokumentacije (biznis planovi, biznis strategije)
 Izgradnja kapaciteta članova zadruge putem edukativnih radionica, obuke, Opciona aktivnost
seminara, konferencija
 Kreiranje brenda lokalnih proiozvoda (npr. priprema strategije za razvoj Opciona aktivnost
identiteta i ugleda brenda)
 Promocija poljoprivrednih zadruga na sajmovima, povezivanjem sa Opciona aktivnost
potencijalnim investitorima, itd.
Prioritet 3:
Partija 1
Usluge socijalne zaštite za stariju populaciju
1. Uspostavljanje posebne organizacione jedinice u okviru Centra za socijalni
rad koja će realizovati usluge pomoć u kući (ukoliko Centar pruža pomenutu
uslugu)
Opciona aktivnost
2. Analiza broja potencijalnih korisnika – istraživanje na terenu radi utvrđivanja Opciona aktivnost
troškova socijalne usluge – pomoć u kući
3. Akreditacija geronto domaćica – koje pružaju uslugu pomoć u kući
Obavezna aktivnost
4. Uvođenje finansijske obaveze za socijalne usluge – pomoć u kući u okviru
budžeta jedinice lokalne samouprave (budžet za 2015.godinu)
Obavezna aktivnost
5. Uvođenje participacije, odnosno učešća u troškovima, i adekvatne skale
participacije prema prihodima korisnika za socijalnu uslugu – pomoć u kući
(ukoliko već ne postoji)
Obavezna aktivnost
*U okviru ovog programa bespovratnih sredstava projekti će morati da se pridržavaju određenih ograničenja.
Ova ograničenja, koja su prikazana u nastavku, određivaće se na nivou projekta:
a) Studijska putovanja ne mogu trajati duže od nedelju dana
b) Ako se u okviru projekta sarađuje sa kandidatom iz EU tada je maksimalno dozvoljeno 1 studijsko
putovanje/poseta zemlji EU
c) Investicije malog obima ne mogu da vrede više od 20% ukupnog budžeta projekta sa izuzetkom
prioriteta 1- Upravljanje otpadom, gde investicije malog obima mogu biti do 40% budžeta projekta.
Za partiju 2 i aktivnosti u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu, važno je pokazati jasan prekogranični uticaj na
teritoriju BJRM.
Finansijska podška trećoj strani
Aplikanti ne mogu predlagati pružanje finansijske pomoći trećoj strani.
Vidljivost
Aplikanti moraju poštovati ciljeve i prioritete i garantovati vidljivost finansijske podrške EU (videti
Priručnik za obavljanje komunikacije i obezbeđenje vidljivosti eksternih aktivnosti EU koji je pripremila i
objavila Evropska komisija na http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm).
Broj prijava i grantova – bespovratnih sredstava po aplikantu
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 18 of 33
Aplikant ne može da podnese više od jedne prijave po partiji u okviru ovog poziva.
Aplikant ne može da dobije više od 1 granta po partiji u okviru ovog poziva.
Aplikant može u isto vreme da bude i ko-aplikant ili povezana organizacija na najviše 2 prijave.
Ko-aplikant ne može da dostavi više od 2 prijave u okviru ovog poziva.
Ko-aplikant ne može da dobije više od 2 granta u okviru ovog poziva.
Ko-aplikant istovremeno može da bude povezana organizacija na najviše još jednoj prijavi.
Povezana organizacija može da učestvuje na najviše 2 prijave.
6.1.5.
Opravdanost troškova: troškovi koji se mogu navesti za nadoknadu
Samo se „opravdani troškovi“ mogu naplatiti kroz grant. Kategorije troškova koje mogu i koje ne mogu da
se kvalifikuju prikazane su u nastavku. Budžet je istovremeno i procena troškova ali i gornja granica
„opravdanih troškova“ odnosno troškova koji se mogu nadoknaditi.
Nadoknada opravdanih troškova može se zasnivati na bilo kom od sledećih obrazaca ili njihovoj
kombinaciji:

Stvarni troškovi korisnika ili povezanih organizacija

Jedna ili dve pojednostavljene opcije troškova
Pojednostavljene opcije troškova mogu se prikazati kao:

troškovi po jedinici mere: njima se pokrivaju sve ili samo neke kategorije opravdanih troškova koje
su unapred jasno definisane navođenjem jediničnog iznosa.

paušalni iznosi: njima se pokrivaju opšte uzev sve ili samo neke kategorije opravdanih troškova
koje su unapred jasno definisane.

finansiranje po obračunskoj stopi: njima se pokrivaju konkretne kategorije opravdanih troškova
koje su unapred jasno definisane primenom procenta fiksiranog ex ante.
Iznose i stope treba zasnivati na procenama koje će se dati na osnovu objektivnih podataka, kao što su
statistički podaci ili neko drugo objektivno merilo uz oslanjanje na potvrđene ili proverljive istorijske
podatke aplikanta ili povezanih organizacija. Metode koje su korišćene za utvrđivanje iznosa ili stopa
jediničnih troškova, paušalnih iznosa ili iznosa po obračunskj stopi moraju biti u skladu sa kriterijumima
prikazanim u Aneksu K, a naročito se obraća pažnja i proverava da li troškovi u velikoj meri odgovaraju
stvarnim troškovima koje realizuje korisnik(ci) ili njegova(njihove) povezana organizacija, da li su u skladu
sa njihovom računovodstvenom praksom, da li se ostvaruje profit (nedozvoljeno) i da li troškovi nisu već
pokriveni iz nekih drugih izvora finansiranja (nema dvostrukog finansiranja). Pogledati Aneks K za uputstva
i kontrolni spisak kojim se procenjuju minimalni uslovi koji obezbeđuju razumno uverenje da su predloženi
iznosi prihvatljivi.
Aplikant koji koristi ovaj oblik nadoknade troškova mora jasno da navede u listu br. 1 Aneksa B svaki
naslov/stavku opravdanog troška koji se želi nadoknaditi, odnosno da se troškovi navedu po „JEDINIČNOM
TROŠKU“ (mesečno/po letu, itd.), po „PAUŠALNOM IZNOSU“ ili po „OBRAČUNSKOJ STOPI“ –
pisano velikim slovima, u koloni – jedinica mere (videti primer Aneksa K).
Pored toga, u Aneksu B, u drugoj koloni lista br. 2 „Pravdanje procenjenih troškova“ po svakoj budžetskoj
stavci ili naslovu aplikant mora da:

opiše informacije i metode koje je koristio prilikom utvrđivanja iznosa jediničnih troškova, paušalnih
iznosa i/ili obračunskih stopa koje se odnose na troškove, itd.
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 19 of 33

Jasno objasni formule za izračunavanje konačnog opravdanog iznosa13

Navede korisnika koji će koristiti pojednostavljenu opciju troškova (u slučaju povezane organizacije
prvo navesti korisnika), kako bi se proverio maksimalan iznos po svakom korisniku (što obuhvata i,
ukoliko je moguće, pojednostavljenu opciju troškova povezanih organizacija).
U fazi dodele ugovora, Naručilac odlučuje da li da prihvati predložene iznose ili stope u preliminarnom
budžetu koji je aplikant podneo, a to čini analizom stvarnih podataka koji se odnose na grantove ili slične
aktivnosti koje je realizovao aplikant kao i na osnovu provera navedenih u skladu sa Aneksom K.
Ukupna finansijska sredstva koja Naručilac može da odobri na osnovu pojednostavljanih opcija troškova bilo
kom pojedinačnom aplikantu (uključujući i pojednostavljene opcije troškova njegovih povezanih
organizacija) ne mogu da budu viša od 60.000 evra (ne uzimajući u obzir indirektne troškove).
Za potrebe ovog poziva Naručilac odobrava upotrebu pojednostavljenog prikaza opcija troškova samo za
sledeće budžetske podkategorije: 1.1 i 1.2 Plate.
Preporuka da se dodeli ugovor daje se pod uslovom da provera koja se odvijala pre potpisivanja ugovora nije
otkrila probleme koji bi zahtevali izmene budžeta (kao što su greške u izračunavanju, nerealni troškovi i
neprihvatljivi troškovi). Tokom provere može se desiti da je potrebno pojašnjenje prikazanih podataka a
Naručilac može tražiti izmenu ili smanjenje budžeta kao meru kojom će se ispraviti greška ili netačan
podatak. Grant, odnosno bespovratna sredstva, ili procenat finansiranja EU, nije moguće povisiti u ovom
postupku ispravljanja budžeta.
Stoga je u interesu aplikanta da pruži realan i ekonomičan budžet.
Direktni prihvatljivi troškovi
Da bi se troškovi prihvatili u okviru ovog poziva moraju da budu u skladu sa članom 14 Opštih uslova
standardnog ugovora o dodeli bespovratnih sredstava (videti Aneks G Smernica), dopunjen članom 7.2.2
Posebnih uslova.
aplikanti (i tamo gde je moguće organizacije povezane sa njima) saglasni su da će proveru rashoda, odnosno
troškova, koja se reguliše članom 15.7 Opštih uslova standardnog ugovora o dodeli bespovratnih sredstava
(videti Aneks G Smernica) izvesti Naručilac ili eksterno telo koje angažuje Naručilac.
Važne napomene:
-
Troškovi plata zaposlenih jedinice lokalne samouprave mogu se smatrati opravdanim troškovima,
onoliko koliko se odnose na aktivnosti koje relevantni javni organ ne bi preduzeo da nije bilo
projekta o čijem se finansiranju radi.
Broj sati/dana koje su zaposleni jedinice lokalne samouprave stvarno proveli radeći na projektu a
koje je korisnik naveo biće predmet provere preko lista radnih sati koje potpišu zaposleni o kojima je
reč i njihov direktni nadređeni.
Troškovi rada tih zaposlenih moraju biti jednaki stvarnim platama tih zaposlenih i socijalnih davanja
i ostalih zakonskih obaveza koje su obuhvaćene platom pod uslovom da sve to ne prevazilazi
prosečne zarade koje inače korisnik isplaćuje po svojoj politici.
-
13
Obratite pažnju da će Aneks IV morati da se primeni u nabavkama materijala/opreme, usluga
(analiza, obuka) i radova, uključujući i pravilo vezano za poreklo materijala, robe.
Primer: za troškove plata zaposlenih: broj sati ili dana rada * satnica ili cena rada po danu unapred je određena u
odnosu na to o kojoj je kategoriji zaposlenog reč;- za putne troškove: pređena kilometraža* unapred definisan trošak
transporta po km; broj dana* dnevnica unapred definisana za konrektnu zemlju;- za posebne troškove koji nastaju
kao posledica organizacije događaja: broj učesnika na događaju * unapred definisani ukupni troškovi po učesniku,
itd.
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 20 of 33
Reserve za nepredviđene troškove
Budžet može da obuhvati rezervu za nepredviđene troškove do 5% procenjenih direktnih opravdanih
troškova. Rezerva se može koristiti samo uz prethodno pismeno odobrenje Naručioca.
Opravdani indirektni troškovi
Indirektni troškovi nastali tokom realizacije predložene aktivnosti mogu se naplatiti kao finansiranje po
obračunskoj stopi ali njihova ukupna vrednost ne može da pređe 7% procenjenih opravdanih direktnih
troškova. Indirektni troškovi su opravdani pod uslovom da ne obuhvataju troškove navedene pod drugom
budžetskom kategorijom u standardnom ugovoru o dodeli bespovratnih sredstava. Od aplikanta se može
tražiti da opravda procenat koji traži pre potpisivanja ugovora. Međutim, kada se obračunska stopa definiše,
odnosno fiksira u okviru specijalnih uslova standardnog ugovora o dodeli sredstava, nikakva druga prateća
dokumentacije ne mora se dostavljati.
Ukoliko je aplikant(i), ili organizacija povezana sa njim(a), u fazi primanja operativnih bespovratnih
sredstava EU, on ne može da traži nadoknadu indirektnih troškova nastalih uz direktne u okviru budžeta
planirane, odnosno predložene aktivnosti.
Doprinos u naturi – nefinansijski doprinos
Doprinosi u naturi odnose se na obezbeđenje robe ili usluga korisniku sredstava ili organizacijama
povezanim sa njim bez naknade od strane trećeg lica. S obzirom da nefinansijski doprinosi ne
obuhvatajupovlače za sobom troškove korisnika ili organizacije povezane sa njim, oni se ne smatraju
opravdanim troškom.
Doprinos u naturi se ne može smatrati učešćem u finansiranju.
Međutim, ukoliko opis predložene aktivnosti obuhvata doprinose u naturi, ti doprinosi se moraju i ostvariti.
Neopravdani troškovi
Sledeći troškovi smatraju se neopravdanim, odnosno ne mogu se nadoknaditi iz bespovratnih sredstava:
















14
porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost14;
troškovi carinjenja i uvoza, i sve druge naknade;
kupovina, iznajmljivanje ili zakup zemljišta i postojećih objekata;
novčane kazne, finansijski penali i troškovi sudskog postupka;
tekući troškovi;
polovna oprema;
provizije banaka, troškovi garancija i slične naknade;
troškovi razmene valute, naknade ili gubici prilikom razmene a koji su vezani za
konkretne devizne račune, kao i čisto finansijski troškovi;
doprinosi u naturi-nefinansijski doprinosi;
svi troškovi iznajmljivanja;
troškovi amortizacije;
dugovanja i troškovi koji prate dugovanja (kamata);
naplata gubitaka ili mogućih budućih obaveza;
troškovi prijavljeni od strane korisnika a koji se finansiraju iz sredstava za druge aktivnosti ili
programa rada za koji se dobijaju sredstava EU (uključujući i Evropski fond za razvoj);
krediti trećim stranama;
troškovi revizije (proveru rashoda će ugovoriti Naručilac).
PDV se može smatrati opravdanim troškom ukoliko se ispune sledeći uslovi: a) porez na dodatu vrednost se ne može
povratiti ni na koji način; b) ustanovljeno je da krajnji korisnik plaća PDV, i c) PDV porez je jasno naveden u predlogu projekta
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 21 of 33
 KAKO SE PRIJAVITI I KOJE PROCEDURE SLEDITI
Prethodna registracija u PADOR-u je obavezan uslov učešća u ovom pozivu.

Faza 1, koncept projekta: Registracija u PADOR-u je obavezna za aplikante koji se privljuju za
grantove iznad 60.000 evra.
Registracija je opciona mada se preporučuje:

Aplikantima koji se prijavljuju za grantove od 60.000 evra ili niže;

Ko-aplikantima i povezanim organizacijama.

Faza 2, prijava: Registracija u PADOR-u je obavezna za prethodno izabrane aplikante, Koaplikante i sve njihove povezane organizacije.
PADOR je baza podataka na internetu u kojoj se organizacije registruju i redovno ažuriraju svoje podatke
preko internet stranice „EuropeAid“: http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
Pre nego što počnete registraciju svoje organizacije u PADOR-u, molim vas pročitajte „brzi vodič“ na
internet stranici. Vodič objašnjava proces registracije.
Najsrdačnije se preporučuje registracija u PADOR-u kada se počne sa pripremom predloga projekta, umesto
da se to obavi trenutak neposredno pre isticanja roka za dostavljanje.
Na papirnoj verziji predloga morate navesti svoje identifikacione podatke (ID) sa stranice EuropeAid (EID).
Da biste došli do ovog podatka (ID) vaša organizacija mora da uđe u bazu podataka PADOR kako bi se
registrovala i da, pri tom, sačuva i „potpiše“ određene obavezne podatke (narandžasta polja na svakom
ekranu) kao i prateću dokumentaciju (videti odeljak 2.4).
Međutim, ako je organizaciji nemoguće da se registruje u PADOR-u, mora podneti obrazloženje, pod
uslovom da je ova onemogućenost opšte prirode i van kontrole aplikanta i/ili organizacija povezanih sa njim.
U takvim slučajevima aplikanti i/ili organizacije povezane sa njima moraju da popune klasičan obrazac za
registraciju PADOR-u van interneta15 koji je priložen ovim Smernicama, i da ga pošalju pre isteka roka za
podnošenje, zajedno sa prijavom, na adresu navedenu u odeljcima 2.2.2 i 2.2.6. Registraciju u PADOR će
izvršiti služba Evropske komisije zadužena za poziv za dostavljanje predloga projekata. Ako, u kasnijoj fazi,
organizacija želi sama da ažurira svoje podatke, moraće da pošalje zahtev za odobrenje pristupa
odgovarajućoj službi PADOR-a.
Sva pitanja vezana za registraciju u PADOR-u treba uputiti službi (helpdesk) PADOR-a na: [email protected]
7.1.1.
Sadržaj koncepta projekta
Prijave se moraju dostaviti u skladu sa instrukcijama za pripremu koncepta projekta u okviru obrasca prijave
za bespovratna sredstva priložene uz Smernice (Aneks A).
Prijava aplikanta mora da bude na engleskom jeziku.
U konceptu projekta aplikanti moraju da daju procenu iznosa sredstava koja se traže od Naručioca i
indikativan procenat tih sredstava u odnosu na ukupnu vrednosti predložene aktivnosti. Samo aplikanti koji
se pozovu da podnesu celu prijavu u drugoj fazi postupka moraće da predstave detaljan budžet.
Aplikant u celokupnoj prijavi ne može da izmeni elemente navedene u konceptu. Doprinos EU ne
može da se razlikuje od prve procene za više od 20%. Aplikanti mogu da izmene procenat sredstava
kofinansiranja u okvirima minimuma i maksimuma koji su predviđeni za sredstava kofinansiranja, kao što je
15
Što odgovara odeljcima 3 i 4 dela B obrasca prijave
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 22 of 33
to objašnjeno u Smernicama u odeljku 1.3. Sopstveni doprinos aplikanta može se zameniti doprinosom
donatorskih sredstava u bilo kom trenutku.
Sve greške ili velika odstupanja od stavki navedenih u objašnjenju o pripremi koncepta mogu da dovedu do
odbijanja koncepta.
Pojašnjenja će se tražiti jedino kada su dostavljene informacije nejasne, kada to može da spreči Naručioca da
izvrši objektivnu procenu.
Rukom pisani koncepti neće se prihvatati.
Obratite pažnju da će se ocenjivati samo obrazac koncepta projekta. Stoga je od suštinske važnosti da ovaj
dokument sadrži SVE relevantne informacije vezane za predloženu aktivnost. Ne treba dostavljati nikakve
druge anekse.
7.1.2.
Gde i kako poslati koncept
Koncept projekta, zajedno sa kontrolnom listom za koncept (deo A odeljak 2 obrasca prijave) i izjavom
aplikanta koja se dostavlja uz koncept (deo A odeljak 3 obrasca prijave) dostavljaju se u originalu i 2 kopije
veličin A4 od koji su svi posebno ukoričeni.
Takođe se mora podneti elektronska verzija koncepta. CD sa elektronskom verzijom koncepta šalje se
zajedno sa varijantom na papiru u zapečaćenoj koverti u skladu sa uputstvom prikazanim u nastavku.
Elektronska datoteka (fajl) mora da sadrži dokument koji je isti kao i onaj koji se šalje na papiru.
Na spoljnjoj koverti navodi se broj i naziv poziva za dostavljanje predloga projekata, zajedno sa [brojem
i nazivom partije] puni naziv i adresa aplikanta i reči „Not to be opened before the opening session“ i „Ne
otvarati pre zvanicne sednice za otvaranje predloga projekata“.
Koncepti projekta moraju se dostaviti u zapečaćenoj koverti preporučenom poštom, putem dostavljača ili
lično (dostavljaču će se dati povratnica sa potpisom i datumom) na sledeću adresu:
Poštanska adresa i adresa za lično dostavljanje ili dostavljanje od strane privatne dostavljačke službe
Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji
Odeljenje finansija i ugovora, 9. sprat
GTC Blok 19
Vladimira Popovića 40/V
11070 Beograd, Srbija
Koncepti projekta koji se pošalju nekim drugim sredstvom (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili koji se
dostave na drugu adresu, biće odbijeni.
Aplikanti moraju da provere da li je njihov koncept potpun popunjavanjem kontrolne liste koncepta
(deo A odeljak 2 obrasca prijave). Nepotpuni koncepti mogu biti odbijeni.
7.1.3.
Rok za podnošenje koncepta projekta
Rok za podnošenje koncepta projekta je 4. jul 2013. godine. Datum slanja može se proveriti na nalogu za
slanje, na markici pošiljke ili uplatnici. U slučaju ličnog dostavljanja za dostavljanje je 15:00 časova po
lokalnom vremenu. Vreme ličnog dostavljanja može se proveriti na osnovu potpisa i datuma na povratnici.
Svi koncepti koji stignu nakon isteka roka za dostavljanje biće odbijeni.
Međutim, usled administrativne neefikasnosti, Naručilac će odbiti koncepte projekta koji su poslati na vreme
a stigli nakon datuma odobravanja ocene koncepata (videti indikativni kalendar u odeljku 2.5.2)
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 23 of 33
7.1.4.
Još neke informacije o konceptu projekta
Informativne sednice o ovom pozivu za dostavljanje predloga projekata održaće se tokom prve polovine
juna. Detaljne informacije biće objavljene na internet stranici Naručioca, SKGO i stranicama programa
Exchange, a pozivnice će biti poslate svim jedinicama lokalne samouprave.
Pitanja se mogu dostavljati elektronskom poštom najkasnije 21 dan pre isticanja roka za dostavljanje
koncepta projekta na adresu prikazanu u nastavku sa jasnom naznakom za poziv za dostavljanje predloga
projekata:
Elektronska adresa: [email protected]
Naručilac nema obavezu da pruži objašnjenje na pitanja koja pristignu nakon navedenog roka.
Odgovori će biti dostavljeni najkasnije 11 dana pre isteka roka za dostavljanje koncepta projekta.
Da bi se obezbedilo jednako postupanje prema svim aplikantima, Naručilac ne može unapred da pruži svoje
mišljenje o prihvatljivosti aplikanta, povezanih organizacija, projekta ili konkretnih predloženih aktivnosti.
Pitanja relevantna i za druge aplikante će, po potrebi, zajedno sa odgovorima i ostalim važnim obaveštenjima
biti
objavljena,
u
toku
procedure
evaluacije,
na
internet
stranici
EuropeAid
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, na internet stranici
Naručioca http://www.europa.rs, na internet stranici SKG: www.skgo.org i na internet stranici programa
www.exchange.org.rs. Stoga se savetuje redovno posećivanje pomenutih stranica radi blagovremenog
informisanja o objavljenim pitanjima i odgovorima.
Sva pitanja vezana za registraciju u PADOR-u treba uputiti na PADOR-ovu službu:
[email protected]
7.1.5.
Celokupni obrazac prijave
Aplikant koji se pozove da podnese celokupnu prijavu nakon prethodnog ocenivanja koncepta mora to da
izvrši koristeći obrazac iz dela B prijave koji je priložen ovim Smernicama (Aneks A). Aplikanti treba
striktno da se pridržavaju formata obrasca prijave i popune pasuse i strane po redu.
Elementi navedeni i konceptu ne mogu se menjati u obrascu prijave. Udeo finansiranja EU ne može da se
razlikuje od prve procene u konceptu za više od 20%, mada je aplikantima dozvoljeno da prilagođavaju
procenat sredstava kofinansiranja u okvirima minimuma i maksimuma predviđenim za tu vrstu sredstava,
kao što je objašnjeno u Smernicama u odeljku 1.3.
Aplikanti moraju da podnesu svoje prijave na istom jeziku na kojem su podneli i koncept projekta.
Pažljivo popunite celi obrazac prijave i što je jasnije moguće tako da bi mogao da se oceni na odgovarajući
način.
Svaka greška vezana za stavke navedene u kontrolnom listu (deo B, odeljak 7 obrasca prijave) ili svaka veća
nedoslednost obrasca prijave (npr. ako su iznosi u listovima budžeta nedosledni) može dovesti do odbijanja
prijave.
Pojašenjenje će se tražiti jedino kada su dostavljene informacije nejasne, kada Naručilac ne može da izvrši
objektivnu procenu.
Rukom pisane prijave se neće prihvatiti.
Obratite pažnju da će se samo obrazac prijave i objavljeni aneksi, koje treba popuniti, (budžet, logički okvir)
dostaviti ocenjivačima (i proceniteljima, ako se njihove usluge budu koristile). Stoga je od suštinske važnosti
da ova dokumentacija sadrži SVE relevantne informacije vezane za predloženu aktivnost. Ne treba
dostavljati ni jedan dodatni aneks.
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 24 of 33
7.1.6.
Gde i kako dostaviti celokupni obrazac prijave
Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti preporučenom poštom, privatnom dostavljačkom službom,
ili lično (dostavljaču će biti data povratnica sa potpisom i datumom) na sledeću adresu:
Poštanska adresa i adresa za lično dostavljanje ili za dostavljanje putem privatne dostavljačke službe
Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji
Odeljenje finansija i ugovora, 9. sprat
GTC blok 19
Vladimira Popovica 40/V
11070 Beograd, Srbija
Prijave koje se pošalju nekim drugim sredstvom (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporuče na neku
drugu adresu biće odbijene.
Prijave se moraju dostaviti u originalu i 2 kopije A4 formata, sve ukoričene odvojeno, Ceo obrazac prijave,
budžet i logički okvir takođe moraju da budu dostavljeni u elektronskoj verziji (na CD-u) u jednoj jedinoj
datoteci – fajlu (odnosno ceo obrazac prijave ne sme biti podeljen u nekoliko fajlova). Elektronska verzija
mora da sadrži potpuno istu prijavu kao što je prijava koja se šalje na papiru.
Kontrolna lista (odeljak 7 deo B obrasca prijave) i izjava aplikanta (odeljak 8 deo B obrasca prijave) moraju
se svaki za sebe spojiti heftalicom i staviti u koverat.
Ako su aplikanti poslali nekoliko različitih prijava (ako je to u skladu sa Smernicama poziva), svaka prijava
mora se dostaviti odvojeno.
Na spoljnoj koverti mora da se naznači broj i naziv poziva za dostavljanje predloga projekta, zajedno sa
brojem i nazivom partije, punim nazivom i adresom aplikanta i naznakom „Not to be opened before the
opening session“ i „ Ne otvarati pre zvanicne sednice za otvaranje predloga projekata“.
Aplikanti moraju da provere da li je njihova prijava potpuna popunjavanjem kontrolne liste (odeljak
7 deo B obrasca prijave). Nepotpune prijave mogu biti odbijene.
7.1.7.
Rok za podnošenje celokupne prijave projekta
Rok za podnošenje prijava biće naveden u pismu koje će dobiti svaki aplikant čija je prijava prošla prvi krug
selekcije.
Međutim, zbog administrativne neefikasnosti Naručilac može odbiti sve prijave koje su bile poslate na vreme
ali koje su pristigle nakon datuma odobrenja izveštaja o izboru prijava projekata (videti indikativni kalendar
u odeljku 2.5.2)
7.1.8.
Još neke informacije o celokupnom obrascu prijave projekta
Pitanja se mogu dostavljati elektronskom poštom najkasnije do 21. dana pre isteka roka za podnošenje
prijava. Pitanja se dostavljaju na adrese navedene u nastavku sa jasnom naznakom poziva za dostavljanje
predloga:
Elektronska adresa: [email protected]
Naručilac nema obavezu da pruži objašnjenje na pitanja koja pristignu nakon navedenog roka.
Odgovori će se dostaviti najkasnije 11 dana pre isteka roka za podnošenje prijava.
Da bi se obezbedilo jednako postupanje prema svim aplikantima, Naručilac ne može unapred da pruži svoje
mišljenje o prihvatljivosti aplikanta, povezanih organizacija ili predložene aktivnosti.
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 25 of 33
Na pitanja se neće davati odgovori pojedinačnim aplikantima. Sva pitanja i odgovori, kao i važna
obaveštenja aplikantima će se objavljivati, tokom procedure evaluacije, na internet stranici
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, na internet stranici
Naručioca http://www.europa.rs, na stranici SKGO
www.skgo.org i na stranici programa
www.exchange.org.rs. Stoga se savetuje redovno posećivanje pomenutih stranica radi blagovremenog
informisanja o objavljenim pitanjima i odgovorima.
 OCENJIVANJE I ODABIR PRIJAVA PROJEKTA
Naručilac pregleda i ocenjuje prijave projekta uz moguću pomoć od strane spoljnih procenitelja. Sve
aktivnosti koje su aplikanti opisali u svojim prijavama biće ocenjene u skladu sa sledećim koracima i
kriterijumima.
Ako ispitivanje prijave dovede do zaključka da predložena aktivnost ne ispunjava kvalifikacione kriterijume
navedene u pasusu 2.1, prijava će biti odbijena po tom osnovu.
KORAK 1: OTVARANJE I ADMINISTRATIVNA PROVERA I OCENJIVANJE
KONCEPTA PROJEKTA
Proverava se sledeće:

Da li je prijava dostavljena u predviđenom roku. Ako prijava nije podneta u predviđenom roku biće
automatski odbijena.

Da li koncept projekta zadovoljava sve kriterijume navedene pod tačkama 1-5 kontrolne liste:
(odeljak 2 deo A obrasca prijave). Ako bilo koja od traženih informacija nedostaje ili je netačna
prijava može biti odbijena samo na osnovu toga, odnosno neće biti predmet daljeg ocenjivanja.
Koncepti projekta koji prođu prvo administrativnu proveru dalje treba da prođu proveru relevantnosti i
samog rešenja predložene aktivnosti.
Koncept projekta dobija ukupno 50 poena, a metod bodovanja je prikazan u nastavku. Prilikom ocenjivanja
proveravaće se takođe da li su poštovana uputstva vezana za pripremu koncepta, a koja se mogu pronaći u
delu A obrasca prijave.
Kriterijumi za ocenjivanje podeljeni su po kategorijama i podkategorijama. Svaka podkategorija može da
dobije od 1 do 5 poena gde je: 1 = vrlo loše; 2 = loše; 3 = adekvatno; 4 = dobro; 5 = vrlo dobro.
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 26 of 33
Rezultat
Medjuzbir
1. Relevantnost aktivnosti
1.1 Koliko je predlog projekta relevantan za ciljeve i prioritete poziva za dostavljanje
predloga?*
5x2**
1.2 Koliko je predlog relevantan za konkretne potrebe i teškoće sa kojima se susreće ciljna
zemlja(e) ili region(i) (uključujući i sinergiju sa ostalim inicijativama EU i potrebu da
se izbegnu dupli napori)?
5x2*
1.3 Koliko jasno su definisani i strateški odabrani oni koji su uključeni u projekat (krajnji
korisnici, ciljne grupe)? Da li su njihove potrebe jasno definisane i da li ih predlog
projekta ispunjava na odgovarajući način?
5
1.4 Da li predlog sadrži konkretne elemente dodate vrednosti kao što su pitanja zaštite
životne sredine, promovisanje rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti,
ispunjavanje potreba osoba sa invaliditetom, prava manjina i starosedelaca, ili kao što
su inovacija i najbolja praksa.
5
2. Projektno rešenje predložene aktivnosti
Medjuzbir
2.1 koliko je projektno rešenje predložene aktivnosti koherentno?
30
20
5x2**
Konrektno, da li odražava analizu problema koji se rešavaju, uzima u obzir spoljne
faktore i relevantne aktere?
2.2 Da li je aktivnost izvodljiva i u skladu sa ciljevima i očekivanim rezultatima?
UKUPAN ZBIR
5x2**
50
* Napomena: Ocena 5 (vrlo dobro) će se dodeliti samo ako predlog konkretno rešava više od traženog
minimalnog broja prioriteta, kao što je navedeno u odeljku 1.2 (Ciljevi programa) ovih smernica.
**Ovi rezultati se množe sa 2 zbog svoje važnosti.
Kada se ceo koncept projekta oceni napraviće se spisak sa predlozima projekata rangiranim po broju
osvojenih poena.
Prvo, samo koncepti projekta sa najmanje 30 poena će se uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o tome
koji projekat prolazi u drugi krug.
Drugo, broj koncepata će se suziti prema njihovom rangu tako da se dobije broj koncepata čija ukupna
sredstva finansiranja čine 200% budžeta koji je odvojen za ovaj poziv za dostavljanje predloga projekata.
Iznos koji se traži u okviru svakog koncepta će biti definisan na osnovu finansijskih sredstava ponuđenih u
svakoj partiji.
Nakon ocenjivanja koncepata, Naručilac će poslati dopis svim aplikantima obaveštavajući svakog od njih da
li su blagovremeno podneli prijavu, koji referentni broj im je dodeljen, da li su koncepti ocenjeni i koji su
rezultati ocenjivanja. aplikanti koji su prošli prvi krug selekcije biće naknadno pozvani da podnesu cele
prijave.
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 27 of 33
KORAK 2: OCENJIVANJE CELOKUPNE PRIJAVE
Prvo će se ocenjivati sledeće:
Restriktivni postupak

Da li je prijava podneta u predviđenom roku? Ako prijava nije blagovremeno podneta biće
automatski odbijena.

Da li obrazac celokupne prijave zadovoljava kriterijume navedene pod tačkama 1-9 kontrolne liste
(odeljak 7 deo B obrasca prijave). Ako bilo koja od traženih informacija nedostaje ili je netačna
prijava samo na osnovu toga može biti odbijena, odnosno neće biti dalje ocenjivana.
Kvalitet prijava, uključujući i predloženi budžet i kapacitet aplikanta i povezanih organizacija ocenjivaće se
na osnovu kriterijuma prikazanim u nastavku. Dve su vrste kriterijuma za ocenjivanje: kriterijumi za izbor
(diskvalifikaciju) i kriterijumi za dodelu.
Kriterijumi za izbor (diskvalifikaciju) pomažu pri oceni radnog kapaciteta aplikanta i povezanih
organizacija i finansijskog kapaciteta aplikanta kako bi se sa sigurnošću znalo da oni:

Imaju stabilne i dovoljne izvore prihoda da izvršavaju svoje funkcije tokom čitave realizacije
projekta i, tamo gde je to moguće, da učestvuju u finansiranju projekta;

Imaju upravljačkih kapaciteta, protrebnu stručnost i kvalifikacije da uspešno realizuju predloženu
aktivnost. Ovo se takođe odnosi na sve organizacije povezane sa aplikantom.
Kriterijumi za dodelu pomažu pri oceni kvaliteta prijava u odnosu na ciljeve i prioritete, kako bi se
grantovi, odnosno bespovratna sredstva dodelila projektima koji maksimiziraju ukupnu delotvornost
sredstava u okviru ovog poziva za dostavljanje predloga projekata. Oni pomažu da se izaberu prijave za koje
će Naručilac biti siguran da su u skladu sa definisanim ciljevima i prioritetima. Oni se odnose na relevantnost
predložene aktivnosti, doslednost ciljevima poziva, kvalitet, očekivani uticaj, održivost i ekonomičnost.
Rezultat bodovanja:
Tabela za ocenjivanje je podeljena u kategorije i podkategorije. Svaka podkategorija kategorije 1 tabele za
ocenjivanje biće ocenjena u smislu da li su kriterijumi zadovoljeni ili ne. Svaka podkategorija kategorija 2,
3,4 i 5 biće ocenjena ocenama između 1 i 5 gde je : 1 = vrlo loše; 2 = loše; 3 = adekvatno; 4 = dobro; 5 =
vrlo dobro.
Tabela za ocenjivanje
Kategorija
1. Finansijski i operativni kapaciteti
Da/Ne
1.1 Da li aplikanti i, ukoliko postoje, povezane organizacije imaju dovoljno iskustva u
upravljanju projektima?
1.2 Da li aplikanti i, ukoliko postoje, povezane organizacije imaju dovoljno stručnog znanja
(naročito znanja o pitanjima koja se rešavaju)?
1.3 Da li aplikanti i, ukoliko postoje, povezane organizacije raspolažu dovoljnim
menadžerskim kapacitetima (uključujući i zaposlene, opremu i sposobnost upravljanja
budžetom predložene aktivnosti)?
1.4 Da li aplikant ima stabilne i dovoljne izvore finansiranja?
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 28 of 33
Ukupan
broj poena
2. Relevantnost predložene aktivnosti
30
Rezultat prenet iz ocenjivanja koncepta projekta
3. Delotvornost i izvodljivost predložene aktivnosti
20
3.1 Da li su predložene aktivnosti prikladne, praktične i u skladu sa ciljevima i očekivanim
rezultatima?
5
3.2 Da li je akcioni plan jasan i izvodljiv?
5
3.3 Da li predlog sadrži objektivno proverljive pokazatelje vezane za ishod predložene
aktivnosti? Da li je planirana evaluacija?
5
3.4 Da li nivo učešća aplikanta saradnika i povezane organizacije u predloženoj aktivnosti
zadovoljavajući?
5
4. Održivost predložene aktivnosti
15
4.1 Da li će aktivnost imati opipljiv uticaj na ciljne grupe?
5
4.2 Da li će predlog projekta proizvesti efekat širenja uticaja? (uključujući i obim
ponavljanja, širenja i razmene informacija.)
5
4.3 Da li su očekivani rezultati predložene aktivnosti održivi?
5
- finansijski (kako će se aktivnosti finansirati kada se završi korišćenje bespovratnih
sredstava?)
- institucionalno (da li će strukture koje omogućavaju realizaciju aktivnosti nastaviti sa
radom i kada se projekat završi? Da li će moći da se kaže da će lokalni nivo smatrati
rezultate predložene aktivnosti svojim -„vlasništvom“?)
- na nivou politika (ako je moguće) (koji će strukturni uticaj imati predložena aktivnost—
npr. da li će dovesti do poboljšanja zakona, kodeksa ponašanja, metoda, itd?)
- na nivou zaštite životne sredine (ako je moguće) (da li će predložena aktivnost imati
negativan/pozitivan uticaj na životnu sredinu?)
5. Budžet i ekonomičnost predložene aktivnosti
5.1 Da li aktivnosti imaju adekvatan odraz na budžet?
15
5x2*
5.2 Da li je odnos između procenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući?
5
Ukupan konačan broj bodova
80
*ovi rezultati se množe sa 2 zbog svoje važnosti
Napomena uz kategoriju 1. Finansijski i operativni kapaciteti
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 29 of 33
Ako je odgovor na jedno ili više pitanja, odnosno kriterijuma negativan prijava se odbija.
Preliminarni odabir
Nakon ocenjivanja napraviće se tabela svih prijava rangiranih po broju osvojenih poena i u okviru granica
dostupnih sredstava. Pored toga, napraviće se rezervni spisak na osnovu istih kriterijuma u slučaju priliva
dodatnih sredstava tokom perioda važenja rezervnog spiska.
KORAK 3: PROVERA KVALIFIKACIJA APLIKANTA I POVEZANE
ORGANIZACIJE(A)
Provera kvalifikacija na osnovu prateće dokumentacije tražene od strane Naručioca (videti odeljak 2.4) će se
izvršiti samo kod onih prijava koje su preliminarno izabrane na osnovu osvojenog broja poena i dostupnih
sredstava.

Izjava aplikanta (odeljak 8 deo B obrasca prijave) biće upoređena sa pratećom dokumentacijom koju
je aplikant prethodno dostavio. U slučaju da bilo koji traženi prateći dokument nedostaje ili u slučaju
bilo kakvih neslaganja između izjave aplikanta i prateće dokumentacije prijava će biti odbijena samo
na osnovu toga.

Kvalifikacija aplikanta, povezane organizacije(a) i predložene aktivnosti biće proverena u skladu sa
kriterijumima prikazanim u odeljcima 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3.
Svaka odbijena prijava biće zamenjena sledećom najboljom prijavom sa rezervnog spiska koja se uklapa u
iznos dostupnih sredstava.
 PODNOŠENJE PRATEĆE DOKUMENTACIJE
ZA PRELIMINARNO IZABRANE PRIJAVE
Kandidat koji je preliminarno izabran ili stavljen na rezervni spisak će o tome pismeno biti obavešten od
strane Naručioca. Od aplikanta će se tražiti da obezbedi sledeću dokumentaciju kako bi omogućio Naručiocu
da proveri kvalifikacije aplikanta i, ukoliko ih ima, ko-aplikanta, i, ukoliko ih ima, organizacija povezanih sa
njima16:
Prateća dokumentacija mora se dostaviti putem PADOR-a, videti odeljak 2.2
1.
Statut ili osnivački akt aplikanta i, ukoliko ih ima, svakog ko-aplikanta i povezane
organizacije.17 Ako je Naručilac priznao kvalifikacije aplikanta, ili ko-aplikanta ili povezane
organizacije u okviru nekog prethodnog poziva za dostavljanje projekata u okviru iste budžetske
stavke, u vremenskom periodu od 2 godine pre isticanja roka za dostavljanje aktuelnih predloga,
umesto statuta, ili osnovačkog akta, aplikant treba da priloži kopiju tog dokumenta koji je predstavljao
dokaz kvalifikacije za prethodni poziv (npr. kopiju specijalnih uslova ugovora o dodeli bespovratnih
sredstava koji je potpisan tokom navedenog perioda), osim ukoliko, u međuvremenu, nije došlo do
promene pravnog statusa18. Ova obaveza se ne odnosi na međunarodne organizacije koje su potpisale
okvirni sporazum sa Evropskom komisijiom.
16
Za bespovratna sredstava koje ne prelaze iznos od 60.000 evra neće se tražiti prateća dokumentacija.
17
Kada je aplikant i/ili ko-aplikant ili povezana organizacija(e) državni organ uspostavljen zakonom, mora se dostaviti
kopija tog zakona.
18
Može se koristiti samo tamo gde se kvalifikacioni uslovi nisu menjali od poziva do poziva.
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 30 of 33
2.
Kopija poslednjih finansijskih bilansa aplikanta (bilans uspeha i bilans stanja za poslednju
19
finansijsku godinu za koju su bilansi pripremljeni) . Kopija finansijskih bilansa se ne traži od koaplikanta (ako ih ima).
3.
List pravnog lica (videti Aneks D ovih Smernica) ispravno popunjen i potpisan od strane svakog
aplikanta (odnosno od strane aplikanta i, ukoliko ih ima, svakog ko-aplikanta), praćen svom pratećom
dokumentacijom koja se ovde traži. Ako su aplikanti već potpisivali ugovor sa Naručiocem, umesto
lista pravnog lica i prateće dokumentacije može se navesti samo broj pravnog lica, osim ako u
međuvremenu nije došlo do promene pravnog statusa.
4.
Obrazac za finansijsku identifikaciju aplikanta (ne i ko-aplikanta) u skladu sa modelom
prikazanim u Aneksu E ovih Smernica, overen od strane banke u koju će stizati uplate. To treba da
bude banka koja se nalazi u zemlji aplikanta. Ako je aplikant već podnosio obrazac za finansijsku
identifikaciju za potrebe potpisivanja ugovora gde je Evropska komisija bila odgovorna za plaćanje i
ako aplikant namerava da i dalje koristi usluge iste banke i računa, može se dostaviti kopija
prethodnog obrasca za finansijsku identifikaciju.
Ako tražena prateća dokumentacija nije učitana u PADOR moraju se dostaviti originali ili fotokopije ili
skenirane verzije (odnosno dokumentaciju sa čitkim i vidljivim pečatima, potpisima i datumima) pomentih
originala. Međutim, list pravnog lica i obrazac za finansijsku identifikaciju moraju uvek biti dostavljeni u
originalu.
Ako dokumentacija nije na nekom od zvaničnih jezika Evropske unije, ili na jeziku zemlje gde se predložena
aktivnost sprovodi, relevantni delovi dokumentacije koji pokazuju kvalifikacije aplikanta moraju se prevesti
na engleski jezik i dostaviti jer će oni biti korišćeni u analizi prijave.
Ako je dokumentacija na nekom zvaničnom jeziku Evropske unije, a to nije engleski jezik, više je nego
preporučljivo da se relevantni delovi dokumentacije koji dokazuju kvalifikacije aplikanta prevedu na
engleski jezik.
Ako se pomenuta prateća dokumentacija ne podnese u roku navedenom u zahtevu za dostavljanje prateće
dokumentacije koji je Naručilac uputio aplikantu, prijava može biti odbijena.
Kada se prateća dokumentacija proveri telo koje je bilo zaduženo za ocenjivanje daće predlog Naručiocu u
pogledu dodele a Naručilac će odlučiti o dodeli bespovratnih sredstava.

OBAVEŠTENJE O ODLUČI NARUČIOCA
10.1.1. Sadržaj odluke
Naručilac pismenim putem obaveštava aplikanta o odluci vezanoj za njegovu prijavu kao i, ukoliko je prijava
odbijena, razlozima za donošenje negativne odluke.
Ako aplikant veruje da mu je naneta šteta usled greške ili nepravilnosti tokom postupka dodele ugovora
može da uložu žalbu. Videti odeljak 2.4.15 Praktičnog vodiča.
10.1.2. Indikativan vremenski raspored aktivnosti
19
Ova obaveza se ne odnosi na fizička lica kojima je plaćena školarina ili lica kojima je preko potrebna direktna
pomoć, niti na državne organe i međunarodne organizacije. Ona se ne odnosi ni na bilanse koji su u praksi potpuno
isti kao i izveštaji revizora koji su već dostavljeni u skladu sa odeljkom 2.4.2.
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 31 of 33
DATUM
20
VREME*
Proveravati navedene
internet stranice
Informativni sastanak (ako ih bude bilo)
jun 2013*
Rok za traženje objašnjenja od Naručioca
13/06/2013
16:00
Poslednji dan za objavljivanje objašnjenja
Naručioca
21/06/2013
-
Rok za podnošenje koncepta projekta
04/07/2013
15:00
Informacije aplikantima o otvaranju,
administrativnoj proveri i ocenjivanju
koncepata (korak 1)
avgust/septembar 2013*
-
Poziv za dostavljanje celokupne prijave
projekta
avgust/septembar 2013*
-
Rok za podnošenje celokupne prijave projekta
oktobar 2013*
-
Informacije aplikantima o ocenjivanju prijava
(korak2)
novembar 2013*
-
Obaveštenje Naručioca (nakon provere
kvalifikacija) (korak 3)
decembar 2013*
-
Potpisivanje ugovora
decembar 2013*
-
Preliminarni datum. Vreme je izraženo u skladu sa časovnom zonom zemlje Naručioca.
*
Naručilac može menjati ovaj indikativni vremenski raspored aktivnosti tokom postupka. U takvoj situaciji,
ažurirani raspored se postavlja na internet stranicu EuropeAid
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, na internet stranicu
Naručioca http://www.europa.rs, na stranicu SKGO - www.skgo.org, i na stranicu Programa
www.exchange.org.rs

USLOVI ZA REALIZACIJU NAKON DONOŠENJA ODLUKE O DODELI UGOVORA
Kada je doneta odluka o dodeli sredstava korisnicima se nudi ugovor Naručioca o dodeli bespovratnih
sredstava (videti Aneks G Smernica). Potpisivanjem obasca prijave (Aneks A Smernica), aplikanti su se
saglasili sa svim ugovornim uslovima standardnog ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, u slučaju da im
se sredstva dodele.
Ugovori za potrebe implementacije
Kada realizacija predložene aktivnosti zahteva da korisnik i povezane organizacije (ako ih ima) dodeljuju
ugovore u postupku nabavke, ugovori se moraju dodeljivati ponuđaču koji ponudi naveću vrednost za datu
cenu, odnosno, najbolji odnos cena-kvalitet, i u skladu sa principima transparentnosti i jednakog postupanja
20
Detaljne informacije i datumi informativnih sastanaka biće objavljeni na internet stranicama Naručioca i programa
EXCHANGE.
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 32 of 33
prema svim ponuđačima, uz pažnju da se izbegnu svi mogući sukobi interesa. Da bi sve ovo bilo moguće
korisnik mora da sledi procedure navedene u Aneksu IV standardnog ugovora o dodeli bespovratnih
sredstava.

SISTEM RANOG UPOZORAVANJA I CENTRALNA BAZA PODATAKA ISKLJUČENIH
KORISNIKA
Kandidati i, ukoliko su to pravna lica, osobe koje ih zastupaju, donose odluke ili kontrolišu pravno lice su
obavešteni da ukoliko se nađu u nekoj od situacija pomenutoj u:
-
Odluci Komisije od 16.12.2008 o sistemu ranog upozoravanja (EWS) za potrebe službenika
Komisije zaduženih za odobravanje i izvršnih agencija (OJ, L 344, 20.12.2008, str.125) ili
-
Odredbi Komisije od 17.12.2008 o Centralnoj bazi podataka isključenih korisnika (CED) (OJ L344,
20.12.2008, str.12),
Njihovi lični podaci (naziv, ime (ako je fizičko lice), adresa, pravni oblik i naziv, i ime fizičkog lica –
predstavnika pravnog lica, lica koje donosi odluke ili kontroliše pravno lice, mogu biti zavedeni u sistemu
ranog upozoravanja ili i u sistemu i u bazi podataka isključenih korisnika. Ta informacija se zatim prenosi
licima i orgnizacijama koje su navedene u gore pomenutoj Odluci i Odredbi a u vezi sa dodelom ili
izvršenjem ugovora o dodeli sredstava ili odluke.

SPISAK ANEKSA
DOKUMENTA KOJA TREBA POPUNITI
Aneks A:
Obazac prijave („Word“ format)
Aneks B:
Budžet („Excel“ format)
Aneks C:
Logički okvir („Excel“ format)
Aneks D:
List pravnog lica
Aneks E:
Obrazac za finansijsku identifikaciju
Aneks F:
PADOR obrazac za korišćenje van interneta21
ANEKS I:
TABELA POKAZATELJA
INFORMATIVNA DOKUMENTACIJA
Aneks G:
-
Aneks II:
Opšti uslovi koji važe kod ugovora o dodeli bespovratnih sredstava
Evropske unije za eksterne aktivnosti
-
Aneks IV:
Procedure dodele ugovora
-
Aneks V:
Standardan zahtev za plaćanje
-
Aneks VI:
Model narativa i finansijskog izveštaja
-Aneks IX:
Standardan šablon za prenos prava svojine nad sredstvima
Aneks H:
21
Standardni ugovor o dodeli bespovratnih sredstava
Iznos dnevnice može se videti na sledećoj adresi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/dispensation_en.htm.
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 33 of 33
Aneks K:
Smernice i kontrolna lista za ocenjivanje budžeta i pojednostavljenih opcija troškova.
Smernice za upravljanje projektnim ciklusom:
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
EuropeAid/134435/L/ACT/RS
Page 34 of 33
Download

Smernice EU Exchange 4 GS NEZVANIČAN PREVOD621Kb (PDF)