Uputstvo za korisnika
Nokia Lumia 520
1.1. izdanje SR-LAT
Da li ste znali...
Ovaj vodič nije sve što nudimo...
Na telefonu postoji vodič za korisnike – uvek je tu kad vam zatreba. Na početnom ekranu prevucite
prstom nalevo, a zatim dodirnite Nokia Care.
Pogledajte video zapise na adresi www.youtube.com/NokiaSupportVideos.
Informacije o uslovima korišćenja usluge i politici privatnosti kompanije Nokia potražite na adresi
www.nokia.com/privacy.
Prvo pokretanje
Uz novi telefon dobijate sjajne funkcije koje se instaliraju kada prvi put uključite telefon. Sačekajte
nekoliko minuta dok se telefon ne podesi.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
2
Uputstvo za korisnika
Nokia Lumia 520
Sadržaj
Bezbednost
5
Kontakti
47
Početni koraci
6
Društvene mreže
50
Tasteri i delovi
6
Poruke
52
Pošta
56
Kamera
62
Tasteri za povratak, početni ekran i
pretragu
6
Lokacije antene
7
Ubacivanje SIM kartice
7
Ubacivanje memorijske kartice
9
Fotografisanje
62
Korišćenje različitih režima scene
63
64
Uklanjanje SIM i memorijske kartice
11
Preuzimanje Nokia foto-alatki iz
Prodavnice
Punjenje telefona
12
Pravljenje video snimka
64
Prvo pokretanje
13
Saveti za kameru
64
Zaključavanje tastera i ekrana
16
Povezivanje sa slušalicama sa
mikrofonom
Čuvanje fotografija i video zapisa na
memorijskoj kartici
65
17
Promena jačine zvuka
18
Čuvanje informacija o lokaciji na
fotografija i video snimcima
65
Deljenje fotografija i video zapisa
65
Ikone prikazane na telefonu
18
Osnovne funkcije
20
Upoznavanje telefona
20
Personalizovanje telefona
26
Snimak ekrana
30
Produžavanje trajanja baterije
31
Ušteda na troškovima za prenos
podataka u romingu
32
Internet
77
Pisanje teksta
33
Definisanje Internet veze
77
Skeniranje kodova ili teksta
37
Povezivanje računara na Veb
78
Sat
37
Veb pregledač
78
SkyDrive
39
Pretraga Veba
80
Nokia nalog
40
Prekid svih internet veza
80
Prodavnica
41
Zabava
82
Osobe i poruke
44
Gledanje i slušanje
82
Pozivi
44
Nokia muzika
83
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
Upravljajte snimcima i uredite ih
66
Mape i navigacija
70
Aktiviranje lokacijskih usluga
70
Preuzmite HERE Drive iz Prodavnice
70
HERE Maps
70
Načini pozicioniranja
76
3
Sinhronizovanje muzike i video snimaka
između telefona i računara
85
Igre
85
Kancelarija
87
Microsoft Office za mobilne uređaje
87
Pisanje beleške
90
Nastavak rada na dokumentu na drugom
uređaju
90
Kalendar
91
Izračunavanje
92
Korišćenje poslovnog telefona
92
Saveti za poslovne korisnike
93
Upravljanje telefonom i povezivanje
95
Redovno ažuriranje telefona
95
Wi-Fi
96
Bluetooth
97
Memorija i skladište
98
Kopiranje sadržaja između telefona i
računara
Bezbednost
99
100
Pristupni kodovi
102
Pomoć i podrška
103
Informacije o proizvodu i bezbednosti
105
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
4
Bezbednost
Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu.
ISKLJUČIVANJE U KONTROLISANIM ZONAMA
Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da
prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske
opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU
Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za
upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude
bezbednost u saobraćaju.
SMETNJE
Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.
KVALIFIKOVANI SERVIS
Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.
BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA
Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Nokia odobrila za
korišćenje sa ovim uređajem. Punjači nezavisnih proizvođača koji su u skladu sa standardom
IEC/EN 62684 i koji se priključuju na mikro USB konektor uređaja takođe mogu da budu kompatibilni.
Ne priključujte nekompatibilne proizvode.
ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM
Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.
STAKLENI DELOVI
Ekran uređaja je izrađen od stakla. Staklo može da pukne ako se uređaj ispusti na tvrdu površinu
ili ako pretrpi jak udarac. Ako staklo pukne, ne dodirujte staklene delove uređaja, niti
pokušavajte da sa uređaja odstranite polomljeno staklo. Prestanite sa korišćenjem uređaja dok
stručno servisno osoblje ne zameni staklo.
ZAŠTITA SLUHA
Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte duže vreme da slušate muziku ili drugi audio
sadržaj pri velikoj jačini zvuka. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
5
Početni koraci
Savladajte osnovne funkcije i pokrenite telefon za tren oka.
Tasteri i delovi
Istražite tastere i delove svog novog telefona.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Konektor za slušalice i zvučnike (3,5 mm)
Slušalica
Tasteri za podešavanje jačine zvuka
Taster za napajanje/zaključavanje
Taster za kameru
Taster za povratak
Taster Start
Taster za pretragu
Mikro USB konektor
Mikrofon
11
12
Objektiv kamere
Zvučnik
Tasteri za povratak, početni ekran i pretragu
Tasteri za povratak, početni ekran i pretragu olakšavaju vam kretanje po interfejsu telefona.
•
Da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija, pritisnite i držite
nadesno i dodirnite aplikaciju koju želite.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
, prevucite nalevo ili
6
•
•
•
•
Da biste se vratili na prethodni ekran na kom ste bili, pritisnite . Telefon pamti sve aplikacije i
Veb lokacije koje ste posetili od kada ste poslednji put zaključali ekran.
Da biste otišli na početni ekran, pritisnite . Aplikacija u kojoj ste bili će ostati otvorena u pozadini.
Da biste kontrolisali telefon glasovnim komandama, pritisnite i držite i izgovorite glasovnu
komandu.
Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o dostupnosti funkcija i usluga
potražite u odeljku sa uputstvima na adresi www.windowsphone.com.
Da biste pretraživali Veb, pritisnite .
Lokacije antene
Saznajte gde se nalaze antene na telefonu da biste ostvarili najbolje moguće performanse.
Izbegavajte dodirivanje antene dok je u upotrebi. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio
komunikacija i može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetskom nivou što može da dovede
do skraćenog životnog veka baterije.
Oblast sa antenom je istaknuta.
Ubacivanje SIM kartice
U nastavku pročitajte kako da ubacite SIM karticu u telefon.
Važno: Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje isključivo sa mini-UICC SIM karticom, takođe
poznatom kao mikro SIM kartica. Mikro SIM kartica je manja od standardne SIM kartice.
Korišćenje nekompatibilnih SIM kartica, ili adaptera SIM kartice, može dovesti do oštećenja
kartice ili uređaja, kao i podataka sačuvanih na kartici.
Napomena: Pre skidanja maski isključite uređaj i prekinite vezu sa punjačem i svim drugim
uređajima. Tokom zamene maski nemojte da dodirujete elektronske komponente. Uređaj uvek
odlažite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama.
Proverite da li je telefon isključen.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
7
1. Palcem zakačite spoj na vrhu telefona, između okvira ekrana i zadnje maske. Pritisnite zadnju masku
po sredini, a zatim je savijte da biste oslobodili gornje kukice.
2. Pritisnite i savijte donji deo zadnje maske da biste oslobodili bočne kukice, a zatim skinite masku.
3. Ako je baterija ubačena, izvadite je.
4. Do kraja gurnite SIM karticu u otvor za SIM. Proverite da li je kontaktna površina okrenuta nadole.
5. Postavite kontakte jedne naspram drugih, a zatim vratite bateriju.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
8
6. Pritisnite donju ivicu zadnje maske uz donju ivicu telefona.
7. Pritiskajte pozadinu maske sve dok ne nalegne na mesto. Nemojte pritiskati tastere dok vraćate
masku.
Ubacivanje memorijske kartice
Saznajte kako da ubacite memorijsku karticu u telefon.
Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje je su odobrene za upotrebu sa ovim uređajem.
Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.
Vaš telefon podržava memorijske kartice kapaciteta do 64 GB.
Proverite da li je telefon isključen.
1. Palcem zakačite spoj na vrhu telefona, između okvira ekrana i zadnje maske. Pritisnite zadnju masku
po sredini, a zatim je savijte da biste oslobodili gornje kukice.
2. Pritisnite i savijte donji deo zadnje maske da biste oslobodili bočne kukice, a zatim skinite masku.
3. Ako je baterija ubačena, izvadite je.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
9
4. Gurajte memorijsku karticu u otvor za memorijsku karticu sve dok se ne fiksira.
5. Postavite kontakte jedne naspram drugih, a zatim vratite bateriju.
6. Pritisnite donju ivicu zadnje maske uz donju ivicu telefona.
7. Pritiskajte pozadinu maske sve dok ne nalegne na mesto. Nemojte pritiskati tastere dok vraćate
masku.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
10
Uklanjanje SIM i memorijske kartice
Imate novu SIM ili memorijsku karticu? Saznajte kako da uklonite prethodnu karticu iz telefona.
Uverite se da je telefon isključen.
1. Palcem zakačite spoj na vrhu telefona, između okvira ekrana i zadnje maske. Pritisnite zadnju masku
po sredini, a zatim je savijte da biste oslobodili gornje kukice.
2. Pritisnite i savijte donji deo zadnje maske da biste oslobodili bočne kukice, a zatim skinite masku.
3. Ako je baterija ubačena, izvadite je.
4. Gurnite SIM karticu kroz otvor, a zatim je izvucite.
5. Izvadite memorijsku karticu tako što ćete je izvući iz otvora.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
11
6. Postavite kontakte jedne naspram drugih, a zatim vratite bateriju.
7. Pritisnite donju ivicu zadnje maske uz donju ivicu telefona.
8. Pritiskajte pozadinu maske sve dok ne nalegne na mesto. Nemojte pritiskati tastere dok vraćate
masku.
Punjenje telefona
Saznajte kako se puni telefon.
Punjenje telefona pomoću USB punjača
Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali potrebno je ponovo da je napunite da biste mogli da
uključite telefon prvi put.
Za punjenje telefona obavezno koristite kompatibilan USB punjač.
1. Uključite punjač u zidnu utičnicu, a zatim povežite USB kabl sa telefonom.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
12
2. Kada se baterija u potpunosti napuni, najpre isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.
Ne postoji određeni vremenski period potreban za punjenje baterije, a telefon možete da koristite i
dok se puni.
Ako je telefon isključen kada počnete da ga punite, automatski se uključuje.
Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi
indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.
Savet: Kada na raspolaganju nemate zidnu utičnicu, možete uređaj da punite preko USB-a.
Tokom punjenja može da se obavlja i prenos podataka. Efikasnost punjenja putem USB-a znatno
varira i može da protekne dosta vremena dok punjenje ne počne i dok uređaj ne počne da
funkcioniše.
Najpre ubacite USB kabl u računar, a zatim i u telefon. Kada se baterija u potpunosti napuni,
najpre isključite USB kabl iz telefona, a zatim i iz računara.
Baterija
Vodite računa o bateriji, ona je izvor života vašeg telefona.
Koristite isključivo punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim telefonom. Za punjenje
telefona možete da koristite i kompatibilni USB kabl (uključeno u paket).
Prvo pokretanje
Saznajte kako da pokrenete svoj novi telefon.
Uz novi telefon dobijate sjajne funkcije koje će se instalirati kada po prvi put počnete da koristite
telefon. Sačekajte nekoliko minuta dok telefon ne bude spreman.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
13
Uključivanje telefona
Da li ste spremni? Uključite telefon i počnite da ga istražujete.
Pritisnite taster za napajanje i držite ga sve dok telefon ne počne da vibrira.
Isključivanje telefona
Pritisnite i držite taster za napajanje i povucite zaključani ekran nadole.
Microsoft nalog
Uz Microsoft nalog možete da pristupate svim Microsoft uslugama, koristeći jedinstveno korisničko
ime i lozinku na računaru ili telefonu. Možete da koristite isto korisničko ime i lozinku i za pristup Xbox
uslugama.
Microsoft nalog vam omogućava da, na primer:
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
14
•
•
•
•
•
•
•
•
preuzimate sadržaj iz Prodavnice;
napravite rezervnu kopiju kontakata;
otpremate, čuvate i delite slike i dokumenta.
napravite rezervnu kopiju sadržaja telefona u usluzi SkyDrive;
igrate Xbox igre;
preuzmete svoj avatar i dostignuća u igri na telefon i da ih dodate kada želite da igrate igre na
telefonu;
pratite i zaključate telefon koji ste izgubili pomoću funkcije „Lociranje mog telefona“;
preuzimate izvode iz usluga društvenih mreža u čvorište Osobe.
Da biste saznali više o Microsoft nalogu i o tome za šta sve možete da ga koristite, posetite lokaciju
www.windowsphone.com.
Kreiranje Microsoft naloga
Uradite nešto zanimljivo i iskoristite telefon na najbolji način – kreirajte Microsoft nalog.
Da biste kreirali Microsoft nalog, potrebna vam je veza sa Internetom. Ako nemate odgovarajući tarifni
plan, troškovi prenosa podataka mogu brzo da se nagomilaju. Informacije o eventualnim troškovima
prenosa podataka potražite od operatora mreže. Ukoliko ne možete da se povežete na Internet, nalog
možete da kreirate kasnije.
1. Uključite telefon sa SIM karticom u telefonu.
2. Da biste podesili telefon, sledite uputstva na ekranu.
3. Kreirajte Microsoft nalog ili se prijavite sa postojećim korisničkim imenom i lozinkom.
Savet: Zaboravili ste lozinku? Možete da zatražite da vam je pošalju putem poruke pošte ili
tekstualne poruke.
Da biste uputili hitan poziv u toku početnog podešavanja, dodirnite hitan poziv.
Da biste kasnije kreirali Microsoft nalog, otvorite Microsoft aplikaciju ili uslugu na telefonu. Druga
mogućnost je da na početnom ekranu prevučete nalevo i dodirnete Podešavanja > e-pošta
+nalozi > dodajte nalog. Da biste kreirali svoj nalog na Internetu, idite na adresu www.live.com.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
15
Kopiranje kontakata
Neka vam vaši najbliži i najmiliji budu na dohvat ruke. Upotrebite aplikaciju Transfer my Data da biste
sa lakoćom kopirali kontakte sa starog telefona.
Savet: Ukoliko imate stariji Windows Phone uređaj ili ste ranije napravili rezervnu kopiju
kontakata u usluzi Windows Live, dodajte nalog u telefon i zatim ih uvezite direktno iz usluge.
Vaš stari telefon mora da podržava Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti sačuvani u
memoriji telefona, a ne na SIM kartici. Ova aplikacija ne radi na svim modelima telefona.
1. Uključite Bluetooth na starom telefonu.
2. Na početnom ekranu novog telefona prevucite nalevo i dodirnite Transfer my Data.
3. Dodirnite continue, a zatim uključite Bluetooth.
4. Na listi pronađenih uređaja odaberite svoj stari telefon i pratite uputstva prikazana na oba telefona.
Ukoliko su kontakti uneti na jeziku koji vaš novi telefon ne podržava, kontakt informacije možda neće
biti ispravno prikazane.
Zaključavanje tastera i ekrana
Želite li da izbegnete slučajno pozivanje dok vam je telefon u džepu ili torbi?
Pritisnite taster za napajanje.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
16
Otključavanje tastera i ekrana
Pritisnite taster za napajanje, a zatim povucite zaključani ekran nagore.
Postavljanje automatskog zaključavanja tastera i ekrana
Na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite Podešavanja > zaključani ekran > Vreme do
isključivanja ekrana i izaberite vremenski period posle kog će se tasteri i ekran automatski zaključati.
Povezivanje sa slušalicama sa mikrofonom
Uživajte u omiljenoj muzici ili oslobodite ruke za druge stvari tokom poziva.
Povežite slušalice sa mikrofonom sa telefonom.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
17
Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj.
Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio konektor. Ukoliko na Nokia audio konektor
priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koje Nokia nije odobrila za korišćenje sa ovim
uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.
Promena jačine zvuka
Ne čujete zvono telefona u bučnim okruženjima ili su pozivi previše glasni? Možete da promenite
jačinu zvuka u skladu sa svojim željama.
Koristite tastere za jačinu zvuka.
Tasteri za jačinu zvuka kontrolišu sve zvukove, uključujući jačinu zvuka alarma i podsetnika.
Savet: Kada menjate jačinu zvuka, možete i da prebacite telefon na nečujan ili na normalni režim.
Na kontrolnoj traci za jačinu zvuka na vrhu ekrana dodirnite , ili .
Ikone prikazane na telefonu
Traka pri vrhu ekrana vam pruža informacije o trenutnom vremenu, bateriji i jačini signala, kao i o još
mnogo toga.
Savet: Da biste videli skrivene ikone, dodirnite statusnu traku.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
18
Jačina signala
Nivo napunjenosti baterije
Baterija se puni.
Režim uštede baterije je uključen.
Pozivi se prosleđuju na drugi broj telefona ili govornu poštu.
SIM kartica nije ubačena u telefon.
SIM kartica je zaključana.
Bluetooth uređaj je povezan sa telefonom.
Wi-Fi veza je dostupna.
Wi-Fi veza je aktivna.
Neka aplikacija ili usluga koristi informacije o vašoj lokaciji.
Telefon je u romingu, a ne u matičnoj mobilnoj mreži.
Režim vibriranja je uključen.
Režim „let“ je uključen.
Nečujni režim je uključen.
Tip mobilne mreže na koju ste trenutno povezani može da se prikaže kao jedno slovo, kao kombinacija
, u zavisnosti od dobavljača usluge.
slova ili kao kombinacija slova i brojeva. Na primer,
Ikone mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača mrežnih usluga.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
19
Osnovne funkcije
Saznajte kako da na najbolji način iskoristite funkcije svog telefona.
Upoznavanje telefona
Vaš telefon ima dva glavna prikaza, što vam olakšava da budete u toku sa tim šta se dešava i gde se
šta nalazi.
Početni ekran (1): Animirane aktivne pločice prikazuju propuštene pozive i primljene poruke, najnovije
vesti i vremensku prognozu, kao i još mnogo toga.
Možete da menjate raspored pločica i njihovu veličinu, kao i da zakačite kontakte, aplikacije, izvode,
poštanske sandučiće, Veb lokacije i druge favorite. Na pločici možete da vidite poslednje statuse
zakačenih kontakata, dok direktno sa početnog ekrana možete da vidite detalje o svojim kontaktima.
Meni sa aplikacijama (2): Ovde su navedene i uredno poređane sve aplikacije koje imate.
Imate mnogo aplikacija? Da biste potražili neku aplikaciju, dodirnite . Ako imate mnogo aplikacija,
slova abecede se prikazuju na listi kako biste lakše pretraživali. Dodirnite bilo koje slovo na listi i
dodirnite prvo slovo željene aplikacije.
Savet: Možete da pretražujete i u okviru aplikacije, kao što je Prodavnica.
Prebacivanje sa jednog prikaza na drugi
Ako nemate sve aplikacije koje su vam potrebne na početnom ekranu, možete da ih pronađete u
meniju sa aplikacijama.
Da biste prešli sa jednog prikaza na drugi, prevucite prstom nalevo ili nadesno.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
20
Savet: Ako morate da obavite mnogo različitih stvari, možete lako da se prebacujete sa jednog
zadatka na drugi. Pritisnite i držite , prevlačite prstom do željene aplikacije, a zatim je
dodirnite. Neke aplikacije, koje rade u pozadini, možda se neće prikazati ovde. Da biste ih videli,
u meniju sa aplikacijama dodirnite Podešavanja, prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
pozadinski procesi.
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Istražite telefon dodirom, prevlačenjem prsta ili povlačenjem.
1. Da biste koristili telefon, samo dodirnite ili dodirnite i držite ekran osetljiv na dodir.
2. Da biste otvorili dodatne opcije, postavite prst na stavku sve dok se ne otvori meni.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
21
Savet: Telefon možete da koristite čak i dok nosite rukavice. Na početnom ekranu prevucite
nalevo i dodirnite Podešavanja > ekran+dodir, a zatim podesite Osetljivost dodira na Velika
.
Primer: Da biste otvorili aplikaciju ili neku drugu stavku, dodirnite tu aplikaciju ili stavku. Da biste
izmenili ili obrisali obavezu u kalendaru, dodirnite i držite obavezu, a zatim odaberite
odgovarajuću opciju.
Povlačenje stavke dodirom i držanjem iste
Stavite prst na stavku i držite je tako sekund-dva, a zatim prevucite prstom preko ekrana.
Prevlačenje prstom
Stavite prst na ekran i povlačite ga u željenom smeru.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
22
Primer: Prevlačite prstom nalevo ili nadesno da biste se prebacili na početni ekran ili meni sa
aplikacijama, odnosno, sa jednog prikaza na drugi kada ste u čvorištu. Da biste se brzo kretali
kroz listu ili meni, brzo prevucite prstom nagore ili nadole po ekranu, a zatim podignite prst.
Zaustavite listanje tako što ćete dodirnuti ekran.
Uvećavanje ili umanjivanje prikaza
Stavite dva prsta na stavku kao što je mapa, fotografija ili Veb stranica, a zatim ih razdvojite ili spojite.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
23
Važno: Pazite da ne izgrebete ekran na dodir.
Korišćenje telefona bez muke
Da li se mučite sa sitnim tekstom ili mutnim slikama? Povećajte fontove i lakše gledajte ekran.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
2. Dodirnite jednostavan pristup.
Podešavanja.
Promena veličine fonta
Prevucite klizač Veličina teksta.
Uključivanje visokog kontrasta
Podesite Visoki kontrast na Uključeno
.
Uveličavanje ekrana
i dvaput dodirnite ekran sa dva prsta. Kada koristite lupu, koristite
Podesite Lupa na Uključeno
dva prsta da biste se pomerali po ekranu. Da biste zaustavili uveličavanje, dvaput dodirnite ekran sa
dva prsta.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
24
Korišćenje telefona sa TTY/TDD uređajem
U okviru opcije TTY/TDD dodirnite pun.
Dostupni TTY/TDD režimi mogu da se razlikuju od zavisnosti od dobavljača mrežne usluge.
Korišćenje telefona u režimu letenja
Na mestima na kojima ne želite da pozivate niti da primate pozive i dalje možete da pristupate muzici,
video snimcima i igrama van mreže ako uključite režim letenja.
Kada se na telefonu aktivira režim „Let“, prekidaju se veze sa mobilnom mrežom i isključuju se bežične
funkcije. Postupajte u skladu sa uputstvima i bezbednosnim zahtevima koje je propisala, na primer,
avio-kompanija, kao i sa merodavnim zakonima i propisima. Ako propisi to dozvoljavaju, u toku
korišćenja režima „Let“ možete da se povežete na Wi-Fi mrežu kako biste, recimo, pretraživali
Internet ili da uključite Bluetooth.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
avionu.
.
2. Podesite Status na Uključeno
Podešavanja > režim rada u
Kontrolisanje telefona glasom
Ruke su vam zauzete, a potreban vam je telefon? Možete pomoću glasa da pozivate, šaljete
tekstualne poruke, pretražujete Veb ili otvorite aplikaciju.
Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi
support.microsoft.com.
1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite glasovnu komandu u telefon.
Primer: Da biste proverili svoj raspored, izgovorite Open calendar.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
25
Personalizovanje telefona
Saznajte kako da personalizujete početni ekran i kako da menjate tonove zvona.
Personalizovanje početnog ekrana
Da li želite da na početnom ekranu budu samo aplikacije koje najčešće koristite? Možete da zakačite
omiljene aplikacije, Veb lokacije i još mnogo toga na početni ekran, kao i da menjate položaj i veličinu
pločica po želji.
1. Da biste zakačili aplikaciju, prevucite nalevo da biste otišli na meni aplikacija.
2. Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim dodirnite zakači na početni ekran.
Kačenje kontakta
Dodirnite Osobe, dodirnite i zadržite kontakt i dodirnite zakači na početni ekran.
Kada zakačite kontakt, ažuriranja njegovih izvoda se prikazuju na pločici i možete da ga pozovete
direktno sa početnog ekrana.
Kačenje Veb lokacije na početni ekran
> zakači na početni ekran.
Idite na Veb lokaciju i dodirnite
Premeštanje pločice
Dodirnite i držite pločicu, prevucite je na novu lokaciju i otpustite je, a zatim dodirnite ekran.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
26
Promena veličine pločice ili otkačinjanje
Da biste promenili veličinu, držite pločicu i dodirnite ikonu strelice.
Da biste otkačili pločicu, dodirnite je i zadržite, a zatim dodirnite
.
Kreiranje bezbednog i zabavnog početnog ekrana za decu
Možete da dozvolite deci da koriste neke aplikacije na telefonu, a da pri tom ne morate da brinete o
tome da li će slučajno obrisati poslovnu poštu, kupovati na mreži ili raditi nešto što ne smeju. Na
početni ekran postavite aplikacije, igre i druge favorite kako bi deca uživala u njima.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
27
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite Podešavanja.
2. Dodirnite dečiji kutak.
3. Odaberite sadržaj koji vaša deca mogu da koriste. Možete i da podesite lozinku kako deca ne bi
mogla da pristupe početnom ekranu.
Savet: Pokažite deci kako mogu da personalizuju početni ekran. Na primer, da biste promenili
sliku pozadine, dodirnite prilagodi. Na početnom ekranu možete da menjate veličinu pločica ili
da ih pomerate na uobičajeni način.
Savet: Da bi deca mogla da obave kupovinu iz aplikacije, na primer, da kupe poene za igru,
definišite PIN broj za Novčanik. Morate da uneste PIN za Novčanik da biste obavili svaku
kupovinu. Da biste definisali PIN za Novčanik, na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
Novčanik >
> podešavanja+PIN. Neke kupovine možda nisu dostupne za sve uzraste.
Odlazak na sopstveni početni ekran
Pritisnite taster za napajanje dva puta, a zatim prevucite zaključani ekran nagore. Ako ste podesili
lozinku, unesite je.
Povratak na dečiji početni ekran
Na vašem zaključanom ekranu prevucite nalevo, a na dečijem prevucite nagore.
Isključivanje dečijeg početnog ekrana
Na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite
.
Podešavanja i podesite dečiji kutak na Isključeno
Promena teme
Možete da promenite boje na ekranu tako da odražavaju vaš ukus i raspoloženje.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
2. Dodirnite Pozadina ili Boja naglašavanja.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
Podešavanja > tema.
28
Personalizovanje zaključanog ekrana
Da li biste voleli da vaš zaključani ekran bude jedinstven? Na primer, u pozadini može da se nalazi
vaša omiljena fotografija.
Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
Podešavanja > zaključani ekran.
Savet: Možete da odlučite koja obaveštenja aplikacija, kao što su propušteni pozivi ili nove
poruke, želite da vidite na zaključanom ekranu. Samo dodirnite deo za obaveštenja i odaberite
aplikaciju koju želite da dodate.
Promena fotografije u pozadini
Dodirnite promeni fotografiju, izaberite fotografiju, podesite je tako da se najbolje uklopi i dodirnite
.
Savet: Možete i da prebacujete fotografije sa lokacije Bing na zaključani ekran. Dodirnite
fotografija > Bing.
Prikaz izvođača tokom reprodukovanja muzike
Podesite Prikaži izvođača u toku reprodukovanja muzike na Uključeno
.
Personalizovanje tonova telefona
Možete da izaberete najbolje zvukove za telefon.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite Podešavanja > tonovi zvona
+zvukovi.
2. Izaberite tip tona zvona ili upozorenja koji želite da promenite i izaberite zvuk.
Dodavanje novih tonova zvona sa računara na telefon
Povežite telefon sa računarom preko USB kabla, a zatim pomoću Menadžera datoteka na računaru
premestite željenu pesmu u fasciklu tonova zvona na telefonu.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
29
Da biste podesili pesmu kao ton zvona, u prikazu tonovi zvona+zvukovi dodirnite Ton zvona, a zatim
u okviru Prilagođeno dodirnite pesmu.
Pesmu možete da koristite kao ton zvona ako nije zaštićena na osnovu upravljanja digitalnim pravima
(digital rights management, DRM) i ako je manja od 30 MB.
Računar mora da radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows 7 ili Windows 8.
Utišavanje telefona
Kada uključite nečujni režim, isključuju se svi tonovi zvona i upozorenja. Koristite ovaj režim kada ste,
na primer, u bioskopu ili na sastanku.
1. Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste videli statusnu traku za jačinu zvuka na vrhu ekrana i
dodirnite .
Nečujni režim je uključen. Ako ste podesili telefon na vibraciju, režim vibracije
umesto nečujnog režima.
će biti uključen
2. Ako želite da podesite telefon na vibraciju, na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite
Podešavanja > tonovi zvona+zvukovi, a zatim podesite Vibracija na Uključeno
.
Snimak ekrana
Da li ste upravo završili personalizovanje početnog ekrana i želite da podelite svoje umetničko delo?
Možete da napravite snimak ekrana i da ga pošaljete prijateljima.
1. Istovremeno pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i taster za početni ekran
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
.
30
2. Dodirnite Fotografije > albumi > Snimci.
3. Dodirnite i držite snimak ekrana koji želite da pošaljete i dodirnite deli....
Produžavanje trajanja baterije
Suština je u tome da vam baterija što duže traje dok istovremeno koristite telefon na najbolji mogući
način. Postoje radnje koje možete da preduzmete kako biste uštedeli energiju telefona.
•
•
•
•
•
Uvek punite bateriju do kraja.
Isključite nepotrebne zvukove, kao što je zvuk koji se čuje kada se pritisne taster.
Bolje je da koristite žičane slušalice nego zvučnik.
Zatvorite sve aplikacije koje ne koristite. Većinu aplikacija možete da zatvorite tako što ćete
pritisnuti .
Neke aplikacije možda nepotrebno rade u pozadini. Na početnom ekranu prstom prevucite nalevo,
dodirnite Podešavanja, prstom prevucite do aplikacije i dodirnite pozadinski procesi. Dodirnite
aplikaciju koju želite da blokirate, a zatim dodirnite blokiraj.
Savet: Možete da podesite telefon tako da automatski štedi energiju kada je baterija skoro
prazna. Da biste proverili status baterije i uključili režim uštede baterije, na početnom ekranu
prevucite prstom nalevo i dodirnite Podešavanja > ušteda baterije.
Kada se na telefonu uključi režim uštede baterije, nećete moći da promenite podešavanja kod svih
aplikacija.
Savet: Možete da izaberete kada želite da se režim uštede baterije aktivira. Dodirnite
napredno.
Da biste uštedeli energiju, možete da uradite i sledeće:
Podešavanje na osnovu kojeg se ekran
telefona isključuje posle kratkog
vremena
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim
dodirnite Podešavanja > zaključani ekran > Vreme do
isključivanja ekrana.
31
Smanjivanje osvetljenosti ekrana
Selektivno korišćenje mrežnih veza:
Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim
dodirnite Podešavanja > osvetljenost. Podesite
i izaberite
Automatsko podešavanje na Isključeno
željeni nivo.
•
•
•
•
•
•
Podesite telefon tako da ređe proverava ima li nove
pošte ili čak da to radi samo na zahtev. U svim
>
poštanskim sandučićima koje imate dodirnite
podešavanja > sinhronizuj podešavanja, a zatim
promenite podešavanje za Preuzimanje novog
sadržaja.
Uključujte Bluetooth samo po potrebi.
Kada se povezujete na internet, opredelite se za Wi-Fi
vezu umesto za mobilnu vezu za prenos podataka.
Zaustavite traženje dostupnih bežičnih mreža na
telefonu. Na početnom ekranu prevucite prstom
nalevo, dodirnite Podešavanja > Wi-Fi, a zatim
.
podesite Wi-Fi mreže na Isključeno
Zaustavite povezivanje telefona sa igrama. Na
početnom ekranu prevucite prstom nalevo, dodirnite
Podešavanja, prevucite prstom do stavke
aplikacije, dodirnite igre i isključite sva bitna
podešavanja.
Ako koristite telefon za slušanje muzike ili za nešto
drugo, a ne želite da upućujete niti primate pozive,
uključite režim rada u avionu.
Ušteda na troškovima za prenos podataka u romingu
Želite li da smanjite telefonske račune? Možete da smanjite troškove prenosa podataka u romingu
tako što ćete promeniti podešavanja za mobilne podatke. Pod prenosom podataka u romingu
podrazumeva se korišćenje telefona za prijem podataka u mrežama koje vaš operator mreže ne
poseduje, odnosno, kojima ne upravlja. Povezivanje na internet u romingu, naročito kad ste u
inostranstvu, može znatno da poveća troškove prenosa podataka. Dobavljač usluga može da
naplaćuje fiksnu naknadu za prenos podataka ili možete da plaćate u skladu sa tim koliko ga koristite.
Da biste koristili optimalan način povezivanja, promenite podešavanja za Wi-Fi i za mobilne podatke,
kao i podešavanja za preuzimanje pošte.
Korišćenje Wi-Fi veze je uglavnom brže i povoljnije od korišćenja mobilne veze za prenos podataka.
Ako su na raspolaganju i Wi-Fi veza i mobilna veza za prenos podataka, telefon će koristiti Wi-Fi vezu.
Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
Podešavanja.
1. Dodirnite Wi-Fi.
2. Uverite se da je opcija Wi-Fi mreže podešena na Uključeno
3. Izaberite vezu koju želite da koristite.
.
Prekid mobilne veze za prenos podataka
Dodirnite mobilna mreža i podesite Veza za prenos podataka na isključena.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
32
Zaustavljanje prenosa podataka u romingu
Dodirnite mobilna mreža i podesite Opcije prenosa podataka u romingu na isključi roming.
Savet: Da biste smanjili troškove prenosa podataka kada putujete, sačuvajte nove mape na
telefonu pre nego što krenete na put i pretražujte ih van mreže. Ukoliko vam ponestaje memorije
na telefonu, možete da uklonite neke mape sa telefona.
Podešavanje preuzimanja pošte na ručno
Podesite telefon tako da ređe proverava ima li nove pošte ili čak da to radi samo na zahtev. U svakom
> podešavanja > sinhronizuj podešavanja, a zatim
poštanskom sandučetu koje imate dodirnite
promenite podešavanje za Preuzimanje novog sadržaja.
Pisanje teksta
Saznajte kako da brzo i efikasno napišete tekst pomoću tastature telefona.
Korišćenje ekranske tastature
Pisanje pomoću ekranske tastature je lako i zabavno. Tastaturu možete da koristite dok je telefon u
režimu portreta ili pejzaža.
Dodirnite okvir za tekst.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tasteri znakova
Taster shift
Tasteri sa brojevima i simbolima
Taster za jezik
Taster za „smeška“
Taster za razmak
Taster enter
Taster „povratnica“
Raspored tastera na tastaturi može da se
razlikuje u različitim aplikacijama i jezicima.
Taster za jezik se prikazuje samo kad izaberete
više jezika. Primer pokazuje englesku tastaturu.
Prebacivanje sa malih na velika slova i obratno
Dodirnite taster shift. Da biste uključili režim unosa velikih slova, dvaput dodirnite taster. Da biste se
vratili na normalni režim, ponovo dodirnite taster shift.
Unos broja ili specijalnog znaka
Dodirnite tastere sa brojevima i simbolima. Da biste videli više tastera specijalnih znakova, dodirnite
taster shift. Pojedini tasteri specijalnih znakova mogu da prikažu dodatne simbole. Da biste videli još
sličnih simbola, dodirnite i držite simbol ili specijalni znak.
Savet: Da biste stavili tačku na kraj rečenice, a zatim započeli novu rečenicu, dvaput dodirnite
taster za razmak.
Savet: Da biste brzo ukucali broj ili specijalni znak, dok držite taster sa brojem i simbolom,
pomerite prst do znaka, a zatim podignite prst.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
33
Kopiranje ili lepljenje teksta
Dodirnite reč, povucite kružiće koje vidite na početku i na kraju reči da biste markirali odeljak koji
želite da kopirate, a zatim dodirnite . Da biste nalepili tekst, dodirnite .
Dodavanje akcenta znaku
Dodirnite i držite znak, a zatim dodirnite akcentovani znak.
Brisanje znaka
Dodirnite taster „povratnica“.
Prebacivanje sa jednog jezika pisanja na drugi
Uzastopno dodirujte taster za jezik sve dok se ne pojavi željeni jezik. Taster za jezik se prikazuje samo
kad izaberete više jezika.
Pomeranje kursora
Dodirnite i držite tekst sve dok se ne prikaže kursor. Bez podizanja prsta prevucite kursor na željenu
lokaciju.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
34
Korišćenje predloga reči za tastaturu
Dok kucate, telefon predlaže reči, što vam pomaže da unosite tekst brže i tačnije. Opcija predlaganja
reči dostupna je za nekoliko jezika.
Kada počnete da pišete reč, telefon predlaže moguće reči. Kada se reč koju tražite prikaže na traci
sa predlozima, izaberite je. Da biste videli još predloga, prevucite prstom nalevo.
Savet: Ako je predložena reč podebljana, telefon je automatski koristi kako bi zamenio reč koju
ste napisali. Ako je reč pogrešna, dodirnite je i videćete originalnu reč i nekoliko drugih predloga.
Ispravljanje reči
Ako primetite da ste pogrešno napisali reč, dodirnite je i videćete predloge za ispravljanje reči.
Dodavanje nove reči u rečnik
Ako željena reč nije u rečniku, napišite reč, dodirnite je i dodirnite znak (+) na traci sa predlozima.
Telefon takođe uči nove reči kada ih napišete nekoliko puta.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
35
Isključivanje predlaganja reči
Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite Podešavanja > tastatura.
Dodirnite jezičku tastaturu i opozovite izbor u polju za potvrdu Predloži tekst.
Dodavanje jezika pisanja
Možete da dodate nekoliko jezika pisanja na tastaturu i da se prebacujete sa jednog na drugi tokom
pisanja.
1. Dodirnite Podešavanja > tastatura > dodaj tastature.
2. Izaberite jezike na kojima želite da pišete.
Savet: Da biste uklonili prethodno instaliranu tastaturu, dodirnite i držite jezik koji ne želite da
koristite, a zatim dodirnite ukloni.
Prebacivanje sa jednog jezika na drugi tokom pisanja
Uzastopno dodirujte taster za jezik sve dok se ne pojavi željeni jezik. Raspored tastera na tastaturi i
predlaganje reči menjaju se u skladu sa odabranim jezikom. Taster za jezike se prikazuje samo kad
izaberete više jezika pisanja.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
36
Skeniranje kodova ili teksta
Koristite kameru na telefonu za skeniranje QR šifri, bar kodova, omota knjiga i DVD-ova, i preuzmite
dodatne informacije o tome šta vaš telefon prepoznaje.
Pritisnite
, a zatim dodirnite
.
1. Okrenite objektiv kamere ka kodu.
2. Dodirnite rezultat da biste videli više informacija.
Savet: Držite kameru mirno i uverite se da je to što skenirate u potpunosti vidljivo u okviru tražila
kamere.
Primer: Pokušajte da skenirate ovaj kôd i videćete šta će se desiti.
Prevođenje ili pretraga teksta na Vebu
Okrenite objektiv kamere ka tekstu, dodirnite skeniraj tekst i željeni reči, a zatim dodirnite prevedi
ili pretraži.
Ova funkcija možda nije dostupna za sve jezike.
Sat
Vodite računa o vremenu – saznajte kako da koristite telefon kao sat i kao budilnik.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
37
Podešavanje alarma
Telefon može da vam posluži kao budilnik.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite Alarmi.
2. Dodirnite .
3. Popunite detalje o alarmu, podesite vreme i dodirnite .
4. Da bi se alarm oglasio, potrebno je da telefon bude uključen i da je zvuk na telefonu dovoljno
pojačan.
Isključivanje alarma
Podesite alarm na Isključeno
Brisanje alarma
Dodirnite alarm i dodirnite
.
.
Odlaganje alarma
Ne želite još uvek da ustanete iz kreveta? Kada se alarm oglasi, možete da ga odložite.
Kada se alarm oglasi, dodirnite odloži.
Automatsko ažuriranje vremena i datuma
Telefon možete da podesite tako da automatski ažurira vreme, datum i vremensku zonu. Automatsko
ažuriranje je mrežna usluga i možda nije dostupna u svim regionima niti kod svih operatora mreže.
Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
Podesite Automatsko podešavanje na Uključeno
Ručno ažuriranje vremena i datuma
Podesite Automatsko podešavanje na Isključeno
Podešavanja > datum+vreme.
.
i uredite vreme i datum.
Ručno ažuriranje vremenske zone na putu u inostranstvo
, a zatim dodirnite Vremenska zona i lokaciju.
Podesite Automatsko podešavanje na Isključeno
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
38
SkyDrive
Skladištite sadržaj u oblaku. Ne morate da brinete o tome da li imate slobodne memorije za favorite
ili nove aplikacije.
SkyDrive je skladište u oblaku za sve dokumente i fotografije, tako da po potrebi možete da im
pristupite, da ih delite ili vratite. Takođe, ovu uslugu možete da podesite tako da automatski pravi
rezervne kopije sadržaja, što znači da će se fotografije i video zapisi odmah nakon snimanja kopirati
u album u oblaku.
SkyDrive vam omogućava da pristupate fotografijama, dokumentima i drugom sadržaju sa telefona,
tablet uređaja ili računara. U zavisnosti od aplikacije možete da nastavite sa radom na dokumentu
upravo tamo gde ste ranije stali.
Postoji nekoliko mesta sa kojih možete da pristupite svom sadržaju u usluzi SkyDrive. Možete da
sačuvate fotografije u usluzi SkyDrive u čvorištu Fotografije ili da upravljate Office dokumentima u
čvorištu Office.
Savet: Da biste bez problema upravljali sadržajem u oblaku preko telefona, možete da
preuzmete SkyDrive aplikaciju u okviru usluge Prodavnica.
Čuvanje fotografija i drugog sadržaja u usluzi SkyDrive
Datoteke sačuvane na telefonu možete da otpremate u uslugu SkyDrive da biste im lakše pristupali
preko telefona, tablet uređaja ili računara.
Za povezivanje na SkyDrive potreban vam je Microsoft nalog.
1. Dodirnite Fotografije, a zatim potražite fotografiju ili video zapis.
> sačuvaj u usluzi SkyDrive.
2. Dodirnite
3. Napišite natpis za fotografiju, ako želite, a zatim dodirnite ili .
Savet: Da biste podesili telefon tako da automatski otprema fotografije ili video zapise u
SkyDrive, na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite Podešavanja.
Prevucite prstom do stavke aplikacije i dodirnite fotografije+kamera > SkyDrive.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
39
Čuvanje Office dokumenata u SkyDrive
Dodirnite Office, prevlačite do stavke lokacije, a zatim dodirnite telefon. Kada to uradite, dodirnite
i držite datoteku koju želite da sačuvate, a zatim dodirnite sačuvaj u... > SkyDrive.
Savet: Dokument možete da sačuvate u usluzi SkyDrive i dok radite na njemu. Dodirnite
>
sačuvaj kao... i podesite Sačuvaj na na SkyDrive. Ako promenite Sačuvaj na lokaciju, promeniće
se podrazumevana lokacija za sve datoteke.
Deljenje fotografija i dokumenata između uređaja
SkyDrive vam omogućava da lako pristupate fotografijama, dokumentima i ostalom sadržaju koji ste
otpremili sa bilo kog uređaja.
Fotografije, dokumenta ili neki drugi sadržaj sačuvan na telefonu, tablet računaru ili stonom računaru
možete da otpremite u SkyDrive ako se prijavite na Microsoft nalog. Da biste pristupali otpremljenom
sadržaju preko drugog uređaja, potrebno je da se prijavite na isti onaj Microsoft nalog koji ste koristili
kada ste otpremali sadržaj.
Za otpremanje ili preuzimanje sadržaja potrebna vam je veza sa internetom. Ako nemate odgovarajući
tarifni plan, troškovi prenosa podataka mogu brzo da se nagomilaju. Informacije o eventualnim
troškovima prenosa podataka potražite od operatora mreže.
Postoji nekoliko mesta sa kojih možete da pristupite svom sadržaju u usluzi SkyDrive. Na telefonu je
to čvorište Fotografije u kome možete da pogledate svoje fotografije i video zapise, dok u čvorištu
Office možete da otvorite Office dokumente. Takođe, možete da preuzmete SkyDrive aplikaciju u
okviru usluge Prodavnica da biste videli i upravljali svim tipovima datoteka na telefonu.
Na tablet računaru ili stonom računaru možete da upravljate svojim sadržajem preko lokacije
www.skydrive.com ili možete da koristite SkyDrive aplikaciju i pristupite usluzi SkyDrive direktno sa
radne površine. Ako još uvek nemate SkyDrive aplikaciju, možete da je preuzmete i instalirate sa
lokacije www.skydrive.com.
Savet: SkyDrive aplikacija na računaru vam omogućava da samo prevučete i otpustite datoteke
koje želite da otpremite u SkyDrive fasciklu u Menadžeru datoteka, kao što je Windows Explorer
ili Finder, i datoteke će se automatski otpremiti u SkyDrive.
Nokia nalog
Nokia nalog predstavlja ključ za Nokia usluge.
Pomoću Nokia naloga možete da, na primer:
•
•
•
•
•
pristupate svim Nokia uslugama koristeći jedno korisničko ime i lozinku na računaru ili telefonu;
kupujete muziku iz Nokia muzike;
sinhronizujete omiljene lokacije u Mapama;
preuzimate sadržaj iz Nokia usluga;
sačuvate detalje o modelu telefona i kontakt informacijama. Svom Nokia nalogu možete da dodate
detalje o kartici za plaćanje.
Dostupnost usluga može da se razlikuje.
Da biste saznali više o Nokia nalogu i Nokia uslugama, idite na account.nokia.com.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
40
Prodavnica
Želite li da personalizujete telefon tako što ćete dodati veći broj aplikacija? Ili da preuzmete igre,
takođe besplatno? Pretražite uslugu Prodavnica da biste pronašli najnoviji sadržaj za vas i vaš telefon.
Možete da preuzmete:
•
•
•
•
•
Aplikacije
Igre
muziku,
video snimke,
podkastove
Pored toga, možete da:
•
•
preuzimate sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji;
delite preporuke sa prijateljima.
Dostupnost usluge Prodavnica i izbor stavki dostupnih za preuzimanje zavise od regiona.
Da biste preuzimali iz usluge Prodavnica, morate da se prijavite na Microsoft nalog preko telefona.
Kada se prijavite, biće vam ponuđen sadržaj koji je kompatibilan sa vašim telefonom.
Možete da pretražujete i preuzimate sadržaj direktno na telefonu ili da pregledate sadržaj usluge
Prodavnica preko računara i šaljete veze na telefon putem tekstualnih poruka.
Pojedine stavke su besplatne; ostale morate platiti kreditnom karticom ili preko telefonskog računa.
Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od operatora mreže.
Pretraživanje Prodavnice
Pogledajte najnovije i najčešće preuzimane aplikacije ili igre i stavke preporučene za vas i vaš telefon.
Pretražujte po različitim kategorijama ili potražite određene stavke.
Dodirnite
Prodavnica.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
41
Prikaz ili pregledanje kategorija
Dodirnite kategoriju na prvoj strani ili prevucite nalevo ili nadesno da biste videli više kategorija i
stavki.
Dodirnite stavku da biste videli njene detalje. Dok gledate neku stavku, prikazuju se i srodne stavke.
Pretraživanje Prodavnice
Dodirnite , napišite reči za pretragu i dodirnite
.
Savet: Da li Prodavnica sadrži nešto što bi se dopalo vašim prijateljima? Možete da im pošaljete
vezu. Ukoliko je stavka besplatna, dodirnite deli. Ukoliko stavka ima cenu, dodirnite
>
deli.
Preuzimanje aplikacije, igre ili neke druge stavke
Preuzmite besplatne aplikacije, igre ili druge stvari ili kupite dodatni sadržaj za telefon.
1. Dodirnite Prodavnica.
2. Dodirnite stavku da biste videli njene detalje.
3. Ako stavka ima cenu, dodirnite kupi ili dodirnite isprobaj da biste isprobali stavku na ograničeni
vremenski period. Ukoliko je stavka besplatna, dodirnite instaliraj.
Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od operatora mreže.
4. Ako niste prijavljeni na Microsoft nalog, prijavite se sada.
5. Pratite uputstva prikazana na telefonu.
Kada se preuzimanje završi, možete da otvorite ili pregledate stavku, odnosno, da nastavite da
pretražujete dodatni sadržaj. Tip sadržaja određuje gde se stavka skladišti na telefonu: muzika, video
snimci i podkasti se nalaze u čvorištu Muzika+video, igre se nalaze u čvorištu Igre, a aplikacije u meniju
sa aplikacijama.
Kontaktirajte izdavača stavke da biste dobili više informacija o njoj.
Savet: Koristite Wi‐Fi vezu da biste preuzeli velike datoteke.
Prikaz reda za preuzimanje
Dok se neka stavka preuzima, možete da nastavite sa traženjem drugog sadržaja u usluzi Prodavnica
i da dodajete stavke u red za preuzimanje.
1. Dodirnite Prodavnica.
2. Da biste videli red za preuzimanje, dodirnite obaveštenje na dnu glavnog prikaza.
Obaveštenje prikazuje broj stavki koje se preuzimaju.
Stavke se preuzimaju jedna po jedna, a one koje su na čekanju se nalaze u redu za preuzimanje.
Savet: Ako želite da privremeno prekinete Internet vezu, dodirnite i zadržite stavku za
preuzimanje i dodirnite pauziraj. Da biste nastavili sa preuzimanjem, dodirnite nastavi.
Pauzirajte stavke na čekanju pojedinačno. Ako preuzimanje ne uspe, možete ponovo da
preuzmete stavku.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
42
Pisanje komentara za aplikaciju
Želite li da podelite mišljenje o nekoj aplikaciji sa ostalim korisnicima usluge Prodavnica? Ocenite
aplikaciju i napišite komentar za nju. Možete da postavite po jedan komentar za svaku aplikaciju koju
preuzmete.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite i zadržite aplikaciju i dodirnite ocena i komentar.
2. Ocenite aplikaciju i napišite komentar.
Savet: I druge stavke možete da ocenite i prokomentarišete na isti način.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
43
Osobe i poruke
Ostanite u kontaktu sa prijateljima i porodicom i delite datoteke, kao što su fotografije, pomoću
telefona. Budite u toku sa najnovijim ažuriranjima u uslugama društvenih mreža čak i kad ste u
pokretu.
Pozivi
Želite da upućujete pozive pomoću novog telefona i da razgovarate sa prijateljima? Nastavite da
čitate i saznaćete kako to možete da uradite.
Pozivanje kontakta
Pozivanje prijatelja je brzo i lako kada ih sačuvate kao kontakte u telefonu.
1. Dodirnite > .
2. Dodirnite kontakt i broj.
Pozivanje broja telefona
Dodirnite > , otkucajte broj telefona, a zatim dodirnite pozovi.
Da biste ukucali znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dodirnite i držite 0.
Kopiranje i lepljenje broja telefona
Dodirnite i zadržite broj telefona, zatim dodirnite kopiraj, pa u okviru za tekst dodirnite
.
Prikaz istorije poziva
Dodirnite .
Da biste uklonili zabeležen poziv, dodirnite i držite taj zapis, a zatim dodirnite izbriši stavku. Da biste
uklonili sve zabeležene pozive, dodirnite
> izbriši sve.
Da biste pronašli neki zabeležen poziv, dodirnite
kontakta.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
>
, a zatim otkucajte ime ili broj telefona
44
Uspostavljanje poziva glasom
Kontakt možete da pozivate glasom.
1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite Call i ime kontakta.
Da biste otkazali, pritisnite
.
Savet: Biranje glasom takođe možete da koristite sa Bluetooth slušalicama sa mikrofonom.
Ova funkcija možda nije dostupna za sve jezike.
Pozivanje poslednjeg biranog broja
Imate još nešto da kažete prijateljima? Pozovite ih ponovo. U okviru prikaza istorije poziva možete
da vidite informacije o pozivima koje ste primili i uputili.
1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Dodirnite pored imena ili broja telefona.
Uspostavljanje konferencijskog poziva
Vaš telefon podržava konferencijske pozive između dva ili više sagovornika. Maksimalan broj učesnika
može da varira, u zavisnosti od dobavljača mrežnih usluga.
1. Pozovite prvu osobu.
i uputite uobičajen poziv.
2. Da biste uputili poziv drugoj osobi, pritisnite
3. Kada sagovornik odgovori na novi poziv, dodirnite .
Dodavanje druge osobe u poziv
Dodirnite , pozovite drugu osobu i dodirnite .
Obavljanje privatnog razgovora sa nekim
Dodirnite i ime osobe ili broj telefona. Konferencijska veza se stavlja na čekanje na telefonu. Druge
osobe nastavljaju sa konferencijskim pozivom.
Da biste se vratili na konferencijski poziv, dodirnite .
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
45
Prosleđivanje poziva na drugi telefon
Ne možete uvek da odgovorite na poziv, a ne želite da propustite dolazne pozive? Možete da ih
prosledite na drugi broj telefona.
> podešavanja ili dodirnite Podešavanja > mreža+, u zavisnosti od toga koju
1. Dodirnite >
verziju softvera koristite.
.
2. Podesite Prosleđivanje poziva na Uključeno
3. Unesite broj telefona u polje Prosledi pozive na i dodirnite sačuvaj.
Savet: Da biste proverili da li se koristi prosleđivanje poziva, što je označeno ikonom
dodirnite vrh ekrana.
,
Prosleđivanje poziva na govornu poštu
Pored toga što možete da prosledite pozive na drugi broj telefona, ove pozive takođe možete da
prosledite na govornu poštu i da ih čujete kasnije.
Ovu uslugu možda treba da zatražite od operatora mreže.
> podešavanja.
1. Dodirnite >
2. Prvi put kada je budete koristili unesite podrazumevani broj govorne pošte u okvir Broj govorne
pošte.
Podrazumevani broj govorne pošte zatražite od operatora mreže.
3. Ako je to neophodno, podesite Koristi podrazumevani broj govorne pošte na Uključeno
.
, a zatim unesite broj govorne pošte u okvir
4. Podesite Prosleđivanje poziva na Uključeno
Prosledi pozive na.
Izmena broja govorne pošte
Dodirnite >
> podešavanja, podesite Koristi podrazumevani broj govorne pošte na
i izmenite broj govorne pošte.
Isključeno
Isti broj govorne pošte unesite u okvir Prosledi pozive na.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
46
Pozivanje govorne pošte
Ako ste prosledili dolazne pozive na govornu poštu, možete da je pozovete i da slušate poruke koje
su vam ostavili prijatelji.
1. Na početnom ekranu dodirnite > .
2. Ako bude zatraženo, unesite lozinku za govornu poštu.
3. Možete da preslušavate ili brišete poruke govorne pošte, da odgovarate na njih, odnosno, da
snimite pozdravnu poruku.
Da biste mogli da koristite uslugu govorne pošte, kao i da biste dobili informacije o podešavanju pre
prosleđivanja poziva, obratite se dobavljaču mrežne usluge.
Kontakti
Možete da čuvate i organizujete brojeve telefona, adrese i druge kontakt informacije prijatelja u
čvorištu Osobe. Takođe, možete da stupite u kontakt sa prijateljima preko društvenih mreža.
Dodavanje novog kontakta
Neka prijatelji budu uz vas. Sačuvajte njihove brojeve telefona, adrese i druge informacije u čvorištu
Osobe.
Dodirnite
Osobe i prevlačite do stavke svi.
1. Dodirnite .
2. Ako ste se prijavili na nekoliko naloga, dodirnite nalog sa kojim je kontakt povezan.
3. Dodirnite detalj o kontaktu, popunite polja i dodirnite .
4. Kada završite sa dodavanjem detalja, dodirnite .
Izmena kontakta
Dodirnite kontakt i
Brisanje kontakta
Dodirnite kontakt i
i uredite ili dodajte detalje, kao što su ton zvona ili Veb adresa.
> izbriši.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
47
Kontakt će biti obrisan iz telefona i, uz izuzetke kao što su Facebook, Twitter i LinkedIn, iz usluge na
mreži u kojoj je sačuvan.
Čuvanje broja telefona iz primljenih poziva
Da li ste primili poziv od osobe čiji broj još uvek nemate sačuvan u čvorištu Osobe? Možete lako da
sačuvate broj u okviru nove ili postojeće stavke liste kontakata.
1. Dodirnite .
2. Na listi istorije poziva, dodirnite broj telefona i .
3. Dodirnite , izmenite broj telefona i tip broja telefona, pa dodirnite
4. Izmenite ostale detalje o kontaktu, uključujući i ime i dodirnite .
.
Čuvanje broja telefona iz primljene poruke
Da li ste primili poruku od osobe čiji broj još uvek nemate sačuvan u čvorištu Osobe? Možete lako da
sačuvate broj u okviru nove ili postojeće stavke liste kontakata.
1. Dodirnite Poruke.
2. Na listi konverzacija, dodirnite konverzaciju.
3. Pri vrhu ekrana sa konverzacijom, dodirnite broj telefona i .
4. Dodirnite , izmenite broj telefona i tip broja telefona, pa dodirnite
5. Izmenite ostale detalje o kontaktu, uključujući i ime i dodirnite .
.
Traženje kontakta
Želite li da brzo kontaktirate prijatelje? Da ne biste morali da prelistavate celu listu kontakata, možete
da potražite kontakt ili da pređete na određeno slovo. Takođe, možete da pozovete kontakt ili da mu
pošaljete poruku pomoću glasovne komande.
1. Dodirnite
2. Dodirnite
Osobe i prevlačite do stavke svi.
i počnite da pišete ime. Lista se filtrira prema onome što unosite.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
48
Savet: Zakačite najvažnije kontakte ili grupe kontakata na početni ekran. Dodirnite i držite
kontakt i dodirnite zakači na početni ekran.
Prelazak na neko slovo na listi kontakata
Dodirnite bilo koje slovo na listi kontakata sa leve strane, a zatim u alfabetnom meniju dodirnite prvo
slovo za željeno ime. Možete da odete direktno na tu tačku na listi kontakata.
Filtriranje liste kontakata
> podešavanja > filtriraj moju listu kontakata i dodirnite polja za potvrdu naloga sa
Dodirnite
kojih želite da vidite kontakte.
Korišćenje glasovne komande
U bilo kom prikazu, pritisnite i držite
i izgovorite Call ili Text i ime kontakta. Neki jezici nisu podržani.
Povezivanje kontakata
Imate li odvojene unose iz različitih društvenih mreža ili naloga za poštu za isti kontakt? Možete da
povežete više kontakata tako da njihove informacije budu na jednoj kontakt kartici.
Dodirnite
Osobe i prevlačite do stavke svi.
1. Dodirnite glavni kontakt sa kojim želite da se povežete i .
2. Dodirnite izaberite kontakt i kontakt da biste bili povezani.
Raskidanje veze između kontakata
Dodirnite glavni kontakt i i dodirnite kontakt sa kojim želite da raskinete vezu i ukloni vezu.
Kopiranje kontakata sa SIM kartice
Ako ste skladištili kontakte na SIM kartici, možete da ih kopirate na telefon.
1. Dodirnite
2. Dodirnite
Osobe.
> podešavanja > uvoz SIM kontakata.
Deljenje planova sa porodicom i prijateljima
Želite da okupite društvo, ali teško vam je da se dogovorite oko datuma i vremena koji svima
odgovaraju? Možete da pozovete druge na ćaskanje i da privatno delite kalendar, fotografije i beleške.
Da biste koristili ovu funkciju, morate da se prijavite na Microsoft nalog.
1. Da biste kreirali sobu za deljenje, dodirnite Osobe i prevucite prstom do stavke sve skupa.
2. Dodirnite > Soba.
3. Unesite ime sobe, a zatim dodirnite .
4. Da biste se prebacili na grupno ćaskanje, kalendar, beleške ili foto-album, prevucite prstom nalevo
ili nadesno.
5. Da biste pozvali nekoga da se pridruži sobi, dodirnite > i kontakt.
Savet: Ako još uvek niste koristili sobe, telefon je spremio Porodična soba za vas. U čvorištu
Osobe prevlačite do stavke sve skupa i dodirnite Porodična soba. Da biste prvi put pozvali
nekoga da se pridruži sobi, dodirnite pozovi nekoga.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
49
Kreiranje, izmena ili brisanje grupe kontakata
Možete da kreirate grupe kontakata i možete istovremeno da pošaljete poruku većem broju osoba.
Na primer, možete članove porodice da dodate u istu grupu i da ih brzo kontaktirate putem iste
poruke.
Dodirnite
Osobe i prevlačite do stavke sve skupa.
1. Dodirnite > Grupa.
2. Unesite ime grupe i dodirnite .
3. Dodirnite i kontakt. Da biste dodali još jedan kontakt, dodirnite
4. Dodirnite .
ponovo.
Dodavanje novog kontakta u grupu
Dodirnite grupu i dodirnite > i kontakt.
Uklanjanje kontakta iz grupe
Dodirnite grupu i . Dodirnite kontakt koji želite da uklonite i ukloni iz grupe.
Preimenovanje grupe
> preimenuj, pa unesite novo ime.
Dodirnite grupu i
Brisanje grupe kontakata
Dodirnite grupu i
> izbriši.
Društvene mreže
Želite li da budete u kontaktu sa prijateljima? Na telefonu možete da podesite servise za društvene
mreže.
Servisi za društvene mreže na telefonu vam omogućavaju da uvek budete u kontaktu.
Podešavanje naloga
Podesite naloge za društvene mreže.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
50
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite Podešavanja > e-pošta
+nalozi.
2. Dodirnite dodajte nalog i ime usluge i pratite prikazana uputstva.
Savet: Kada se prijavite na nalog, kontakti na nalogu će biti automatski uvezeni.
Servisi za društvene mreže su servisi nezavisnih proizvođača i ne obezbeđuje ih Nokia. Proverite
podešavanja privatnosti socijalne mreže koju koristite, jer može se dogoditi da delite informacije sa
velikim brojem osoba. Uslovi korišćenja socijalne mreže se odnose na deljenje informacija u okviru te
usluge. Upoznajte se sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti datog servisa.
Pregled ažuriranja statusa prijatelja
Kada podesite usluge društvenih mreža na telefonu, ažuriranja statusa prijatelja možete da pratite u
čvorištu Osobe.
Dodirnite
Osobe i prevlačite do stavke šta je novo.
Postavljanje statusa
Ako želite da komunicirate sa prijateljima, podelite sa njima svoje misli. Postavite novi status na
društvenim mrežama koje koristite.
1. Dodirnite Osobe i prevlačite do stavke svi.
2. Dodirnite kontakt karticu i postavi ažuriranu poruku.
3. Napišite poruku.
4. U okviru Postavi na dodirnite polje za potvrdu pored svakog naloga na kom želite da objavite status
i dodirnite .
5. Dodirnite .
Važno: Pre nego što počnete da delite lokaciju, uvek pažljivo razmotrite sa kim je delite.
Proverite podešavanja privatnosti servisa za društvene mreže koji koristite, pošto je moguće
da delite lokaciju sa velikim brojem osoba.
Pisanje na zidu prijatelja
Prijatelje možete da kontaktirate tako što ćete pisati na njihovom Facebook zidu.
1. Dodirnite Osobe i prevlačite do stavke svi.
2. Dodirnite Facebook profil prijatelja i napiši na zidu.
3. Napišite poruku i dodirnite .
Komentarisanje ažuriranja statusa prijatelja
U usluzi Facebook prijatelje možete da kontaktirate tako što ćete komentarisati njihove statuse.
1. Dodirnite Osobe i prevlačite do stavke šta je novo.
2. U članku dodirnite .
3. Napišite komentar i dodirnite .
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
51
Promena fotografije na profilu
Kada podesite Facebook ili Microsoft nalog na telefonu, vaša fotografija na profilu sa jedne od ovih
društvenih mreža postaje standardna fotografija na kontakt kartici u telefonu. Ako promenite
fotografiju na telefonu, istovremeno možete da ažurirate profile na Facebook i Microsoft nalozima.
1. Dodirnite Osobe i prevlačite do stavke svi.
2. Na vrhu liste kontakata dodirnite svoju kontakt karticu i fotografiju.
3. Ponovo dodirnite fotografiju i u čvorištu Fotografije dodirnite novu fotografiju.
4. Povucite fotografiju da biste podesili izrezivanje i dodirnite .
5. Da biste podesili mesto ažuriranja fotografije, dodirnite Postavi na, dodirnite ili opozovite izbor u
poljima za potvrdu i dodirnite .
6. Dodirnite .
Deljenje fotografija na društvenim mrežama
Kada snimite fotografiju, otpremite je na Veb kako bi svi vaši prijatelji mogli da vide šta radite. Takođe,
možete da konfigurišete telefon tako da otprema fotografije automatski na društvene mreže.
1. Dodirnite Fotografije.
2. Pretražite albume sa fotografijama da biste pronašli sliku koju želite da delite.
3. Dodirnite i držite fotografiju i dodirnite deli....
4. Dodirnite društvenu mrežu na koju želite da otpremite fotografiju.
5. Dodajte naslov za sliku ako želite i dodirnite .
Poruke
Ostanite u kontaktu sa prijateljima i pošaljite im tekstualne ili multimedijalne poruke ili započnite
ćaskanje.
Poruke možete da otvorite direktno sa početnog ekrana. Dodirnite
Poruke.
Možete da šaljete i primate različite vrste poruka:
•
tekstualne poruke;
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
52
•
•
multimedijalne poruke koje sadrže priloge, kao što su fotografije;
poruke ćaskanja.
Poruke koje razmenjujete sa određenim kontaktom i ćaskanja koja sa njim vodite grupišu se u
konverzacije.
Kada želite da se obratite kontaktu, telefon vam može pomoći da odaberete najbolji način za to.
Ukoliko je kontakt prijavljen u uslugu za ćaskanje, možete da započnete ćaskanje. U suprotnom,
možete da mu pošaljete tekstualnu poruku.
Ako napravite grupe kontakata koje sadrže, na primer, članove porodice ili kolege, možete da
pošaljete poruku grupi.
U podešavanjima poruka možete da podesite telefon tako da pravi rezervne kopije poruka u usluzi
SkyDrive. Ako počnete da koristite Windows Phone uređaj, tokom podešavanja možete da prebacite
poruke na taj novi telefon.
Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže
poruke se šalju kao dve poruke ili više njih. Operator mreže to može tako i tarifirati. Znakovi sa
akcentima, ostali znakovi, kao i neke jezičke opcije zauzimaju više prostora i shodno tome
ograničavaju broj znakova koji se može poslati u sklopu jedne poruke.
Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može
dovesti do troškova prenosa podataka.
Slanje poruke
Tekstualne i multimedijalne poruke vam omogućavaju da brzo stupite u kontakt sa prijateljima i
članovima porodice.
Ako počnete da pišete poruku i vratite se na drugu aplikaciju pre slanja, možete da nastavite pisanje
> nacrti. Nacrt poruke se briše nakon slanja.
poruke kada se vratite na Poruke. Dodirnite
1. Dodirnite Poruke.
2. Dodirnite .
3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite
i broj telefona.
Savet: Da biste dodali više primalaca, dodirnite
ili počnite da pišete ime. Možete da unesete
>
, željene primaoce, a zatim
.
4. Dodirnite okvir za poruku i počnite da pišete poruku.
Savet: Da biste dodali „smeška“, dodirnite
5. Da biste dodali prilog, dodirnite
.
i datoteku.
Savet: Možete i da snimite novu fotografiju dok pišete poruku. Dodirnite slika >
fotografiju, a zatim dodirnite prihvati.
, snimite
Ukoliko je stavka koju ubacite u multimedijalnu poruku previše velika za mrežu, uređaj će možda
automatski smanjiti njenu veličinu.
6. Da biste poslali poruku, dodirnite
.
Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke se možda neće
prikazati isto na različitim uređajima.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
53
Čitanje poruke
Kada primite poruku, to možete da vidite na početnom ekranu.
Poruke koje razmenjujete sa određenim kontaktom možete da vidite u okviru jedne konverzacije.
Konverzacija može da sadrži tekstualne poruke, multimedijalne poruke i ćaskanja.
1. Dodirnite Poruke.
2. Da biste pročitali poruku, dodirnite konverzaciju.
Čuvanje priloga
Dodirnite prilog, kao što je fotografija i dodirnite
Brisanje konverzacije
U okviru konverzacije, dodirnite
> sačuvaj na telefonu.
, zatim razgovor koji želite da izbrišete i
Brisanje svih poruka sa telefona
> izaberi sve, potom dodirnite
Dodirnite >
.
.
Odgovaranje na poruku
Ne dozvolite da vas prijatelji čekaju – odgovorite odmah na poruku.
1. Dodirnite Poruke.
2. U okviru konverzacije, dodirnite konverzaciju koja sadrži poruku.
3. Dodirnite okvir za poruku i napišite je.
Savet: Ako za kontakt sačuvan na telefonu imate više brojeva telefona, možete i da pošaljete
odgovor na drugi broj. Dodirnite da biste izabrali drugi broj telefona.
4. Dodirnite
.
Prosleđivanje poruke
Dodirnite i držite poruku i dodirnite prosledi.
Pre nego što poruku prosledite, možete da izmenite napisani sadržaj ili da uklonite priloge.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
54
Slanje poruke grupi
Želite li da pošaljete poruku grupi osoba? Kreirajte grupu u čvorištu Osobe i možete da stupite u
kontakt sa svima njima pomoću jedne poruke ili poruke pošte.
1. Dodirnite Osobe.
2. Dodirnite grupu i slanje SMS-a ili pošalji e-poruku, a zatim napišite i pošaljite poruku.
Slanje lokacije u poruci
Pozvali ste prijatelje da se vidite, ali oni ne znaju gde se to mesto nalazi? Pošaljite im svoju lokaciju
na mapi.
Ova funkcija možda nije dostupna u svim regionima.
Telefon će možda zatražiti dozvolu da koristi vašu lokaciju. Morate da mu dozvolite da biste mogli da
koristite ovu funkciju.
1. Prilikom pisanja poruke, dodirnite
> moja lokacija.
Slanje poruke sa prilogom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstualne poruke. Više informacija
potražite od dobavljača usluga.
2. Dodirnite
.
Vaši prijatelji će primiti poruku koja sadrži sliku vaše lokacije na mapi.
Slanje audio poruke
Želite li da rođendanskom pesmom poručite prijatelju da ga niste zaboravili? Pošaljite pesmu u vidu
audio poruke.
1. Prilikom pisanja poruke dodirnite > glasovna beleška.
2. Snimite poruku i dodirnite gotovo.
3. Dodirnite .
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
55
Pisanje poruke glasom
Previše ste zauzeti da biste napisali poruku? Napišite i pošaljite tekstualnu poruku koristeći glas.
Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi
support.microsoft.com.
Da biste koristili ovu funkciju, morate da budete povezani na Internet.
1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite Text i ime kontakta.
3. Izgovorite poruku i sledite uputstva koja čujete.
Ćaskanje sa prijateljima
Da li volite da ćaskate sa prijateljima na mreži? Ako ste stalno u pokretu, trenutne poruke možete da
šaljete preko telefona, bez obzira na to gde se nalazite.
Za ćaskanje vam je potreban Microsoft nalog. Kada Facebook nalog povežete sa Microsoft nalogom,
možete da koristite Facebook ćaskanje u usluzi Poruke. Više informacija potražite u odeljku „Kako
da“ na lokaciji www.windowsphone.com.
Pre nego što započnete ćaskanje, konfigurišite uslugu za ćaskanje. Dodirnite
do stavke na mreži i pratite uputstva prikazana na telefonu.
Poruke, prevlačite
Prijavite se u uslugu za ćaskanje ako već niste.
1. Dodirnite Poruke.
2. Dodirnite .
3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite
biste započeli ćaskanje.
4. Dodirnite okvir za poruku, napišite je i dodirnite .
. Dodirnite nalog prijatelja za ćaskanje da
Pošta
Kada ste u pokretu, možete da koristite telefon za čitanje poruka pošte i odgovaranje na njih.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
56
Na početnom ekranu dodirnite
.
Da biste slali i primali poštu, morate da budete povezani na Internet.
Dodavanje poštanskog sandučeta
Da li koristite različite adrese pošte za posao i za zabavu? Možete da dodate nekoliko poštanskih
sandučića na telefon.
Da biste podesili poštu na telefonu, morate da budete povezani na Internet.
Ako se niste prijavili na Microsoft nalog tokom prvog pokretanja, to možete sada da uradite. Kada
dodate Microsoft nalog na telefon, nalog za poštu se dodaje automatski.
1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Dodirnite nalog i napišite korisničko ime i lozinku.
Savet: Da biste dodali poslovnu poštu, kontakte i kalendar na telefon, upotrebite dodatno
podešavanje. Upišite korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite Exchange ActiveSync i ukucajte
potrebne detalje.
3. Dodirnite prijava.
Savet: U zavisnosti od naloga za poštu, možete da sinhronizujete i druge stavke osim poruka
pošte sa telefonom, kao što su kontakti i kalendar.
Ako telefon ne pronađe podešavanja za vašu poštu, možete da upotrebite dodatno podešavanje. Da
biste ovo uradili, morate da znate tip naloga pošte i adrese servera za dolaznu i odlaznu poštu. Ove
informacije možete da dobijete od dobavljača usluge pošte.
Da biste saznali više o podešavanju različitih naloga za poštu, pogledajte odeljak „Kako da“ na adresi
www.windowsphone.com.
Naknadno dodavanje poštanskog sandučeta
> dodaj nalog e-pošte i nalog i prijavite se.
U poštanskom sandučetu dodirnite
Exchange ActiveSync
Da li biste želeli da vam poslovna pošta, kontakti i kalendar budu uvek pri ruci, bilo da sedite za
računarom ili ste u pokretu sa telefonom? Možete da sinhronizujete bitan sadržaj na telefonu sa
sadržajem na Microsoft Exchange serveru i obratno.
Exchange ActiveSync može da se podesi samo ako vaša kompanija ima Microsoft Exchange server.
Pored toga, potrebno je da IT administrator vaše kompanije aktivira Microsoft Exchange ActiveSync
za vaš nalog.
Pre nego što počnete sa podešavanjem, pobrinite se da imate sledeće informacije:
•
•
•
•
poslovnu e-adresu;
ime Exchange servera (kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji);
ime mrežnog domena (kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji);
lozinku za poslovnu mrežu.
U zavisnosti od konfiguracije Exchange servera, možda ćete morati da unesete dodatne podatke
tokom podešavanja. Ako nemate tačne podatke, kontaktirajte odeljenje za IT u vašoj kompaniji.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
57
Tokom podešavanja možete da definišete koliko često želite da telefon sinhronizuje sadržaj sa
serverom. Sinhronizuje se samo sadržaj definisan tokom podešavanja naloga. Ako želite da se i drugi
sadržaj sinhronizuje, promenite podešavanja Exchange ActiveSync naloga.
Kada koristite Exchange ActiveSync, moguće je da će biti obavezno da koristite šifru za zaključavanje.
Otvaranje pošte sa početnog ekrana
Pomoću aktivnih pločica za poštu možete da otvorite poštu direktno sa početnog ekrana.
Na pločicama možete da vidite broj nepročitanih poruka, kao i da li vam je stigla nova pošta.
Možete da zakačite nekoliko poštanskih sandučića na početni ekran. Na primer, neka vam jedna
pločica služi za poslovnu poštu, a druga za ličnu. Ako povežete nekoliko poštanskih sandučića u jedno
prijemno sanduče, možete da otvorite poštu iz svih prijemnih sandučića na jednoj pločici.
Dodirnite pločicu da biste pročitali poštu.
Slanje pošte
Ne dozvolite da se pošta nagomila. Koristite telefon da biste čitali i sastavljali poruke pošte dok ste
u pokretu.
1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Dodirnite i nalog, ako imate povezane prijemne sandučiće.
3. Da biste dodali primaoca sa liste kontakata, dodirnite ili počnite da pišete ime. Takođe možete
da napišete adresu.
Savet: Da biste uklonili primaoca, dodirnite ime i Ukloni.
4. Napišite temu i poruku.
Savet: Telefon vam može pomoći da brže napišete poruku pošte. Dok pišete, telefon daje
predlog za svaku sledeću reč tako da možete da dovršite rečenicu. Da biste dodali reč, dodirnite
predlog. Da biste pregledali listu, prevlačite prstom predloge. Ova funkcija nije dostupna na
svim jezicima.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
58
5. Da biste priložili datoteku, dodirnite
.
Savet: Možete i da snimite novu fotografiju dok pišete poruku pošte. Dodirnite
i dodirnite prihvati.
6. Dodirnite
, fotografišite
da biste poslali poruku pošte.
Čitanje pošte
Čekate važne vesti? Upotrebite telefon da biste pročitali poštu, umesto da je proveravate samo kada
ste za stolom.
Na početnom ekranu možete da vidite kada vam stigne pošta.
1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. U poštanskom sandučetu dodirnite poruku pošte. Nepročitana pošta je označena drugom bojom.
Savet: Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i približite ih, odnosno
odvojite.
Savet: Ako pošta sadrži Veb adresu, dodirnite je da biste otišli na Veb lokaciju.
Čitanje pošte u konverzaciji
U poštanskom sandučetu dodirnite konverzaciju koja sadrži poruku pošte i dodirnite poruku.
Konverzacija sa nepročitanim porukama je označena drugom bojom.
Čuvanje priloga
Kada je poruka pošte otvorena, dodirnite prilog kao što je fotografija da biste ga preuzeli na telefon.
> sačuvaj na telefonu. Nije moguće sačuvati sve formate
Ponovo dodirnite prilog i dodirnite
datoteka.
Odgovaranje na poštu
Da li primate poštu na koju je potrebno da odgovorite brzo? Odgovorite odmah pomoću telefona.
1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Otvorite poruku pošte i dodirnite .
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
59
Savet: Da biste odgovorili samo pošiljaocu, dodirnite odgovori. Da biste odgovorili pošiljaocu i
svim primaocima, dodirnite odgovori svima.
Prosleđivanje pošte
Otvorite poruku pošte i dodirnite
> prosledi.
Brisanje poruke pošte
Da li vam je poštansko sanduče prepuno? Izbrišite neke poruke da biste oslobodili prostor na telefonu.
1. U poštanskom sandučetu dodirnite levo od onih poruka koje želite da izbrišete.
2. Dodirnite polja za potvrdu koja se pojavljuju pored poruka i dodirnite
Brišu se sve poruke koje ste izabrali. U zavisnosti od naloga za poštu, pošta takođe može da se izbriše
i sa servera za poštu.
Brisanje jedne poruke
Otvorite poruku pošte i dodirnite
.
Odvojeni prikaz pošte
Poruke pošte se grupišu prema naslovima konverzacija. Konverzacija takođe uključuje vaše odgovore.
Ako želite da se poruke pošte prikazuju zasebno, možete da isključite funkciju konverzacija.
1. Na početnom ekranu dodirnite .
2. Dodirnite
> podešavanja.
3. Isključite funkciju Konverzacije.
Pisanje pošte glasom
Umesto da koristite tastaturu, možete da diktirate poruke pošte.
Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o podržanim jezicima potražite na adresi
support.microsoft.com.
1. Na početnom ekranu dodirnite
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
.
60
2. Dodirnite i nalog, ako imate povezane poštanske sandučiće.
3. Da biste primaoca dodali sa liste kontakata, dodirnite . Takođe možete da napišete adresu.
Savet: Da biste uklonili primaoca, dodirnite ime i Ukloni.
4. Dodirnite Tema: > i recite temu poruke.
5. Dodirnite polje za poruku i i izgovorite poruku.
6. Dodirnite da biste poslali poruku pošte.
Povezivanje nekoliko poštanskih sandučića u objedinjeno prijemno sanduče
Ako imate više naloga pošte, možete da odaberete koje prijemne sandučiće želite da povežete u jedno
prijemno sanduče. Objedinjeno prijemno sanduče vam omogućava da za tren oka pregledate svu
poštu.
1. Na početnom ekranu dodirnite poštansko sanduče.
> poveži prijemne sandučiće.
2. Dodirnite
3. Na listi ostali prijemni sandučići, dodirnite prijemne sandučiće koje želite da povežete sa prvim.
4. Dodirnite preimenuj povezano prijemno sanduče, unesite ime poštanskog sandučeta i dodirnite
.
Novo objedinjeno prijemno sanduče je zakačeno na početni ekran.
Odvajanje objedinjenih prijemnih sandučića
Ako želite da pojedinačno prikažete poštanske sandučiće ili da počnete da koristite samo jedan nalog
za poštu, možete da odvojite objedinjene prijemne sandučiće.
1. Na početnom ekranu dodirnite objedinjeno prijemno sanduče.
2. Dodirnite
> povezani prijemni sandučići.
3. Na listi ovo prijemno sanduče dodirnite prijemne sandučiće koje želite da odvojite i razdvoji.
Brisanje poštanskog sandučeta
Ako više ne želite da koristite poštansko sanduče, možete da ga izbrišete sa telefona.
1. Prevucite nalevo i dodirnite Podešavanja > e-pošta+nalozi.
2. Dodirnite i držite poštansko sanduče i dodirnite izbriši.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
61
Kamera
Zašto biste nosili zaseban fotoaparat ako vaš telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje važnih
trenutaka? Kamerom na ovom telefonu možete lako da fotografišete ili snimate video zapise.
Fotografisanje
Snimite oštre i žive fotografije – zabeležite najbolje momente u foto-albumu.
1. Da biste aktivirali kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, položite dva prsta na ekran i približite ih, odnosno odvojite.
3. Da biste izoštrili fokus, pritisnite do pola taster za kameru i držite prst na njemu. Fokus je fiksiran
onda kada beli trougao prestane da treperi.
4. Da biste fotografisali, pritisnite do kraja taster za kameru.
Da biste videli fotografiju koju ste upravo snimili, prevucite prstom nadesno. Slike se čuvaju u albumu
Snimci kamere u čvorištu Fotografije.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
62
Fotografisanje bez korišćenja tastera za kameru
Ako je potrebno, uključite snimanje pomoću dodira u podešavanjima kamere. Na početnom ekranu
prevucite nalevo i dodirnite Podešavanja. Prevlačite do stavke aplikacije i dodirnite fotografije
+kamera > Dodirnite ekran da biste snimili slike i video zapise.
Dodirnite predmet ili deo kadra na ekranu da biste izoštrili fokus. Nemojte da pomerate telefon sve
dok beli kvadrat ne prestane da treperi.
Korišćenje različitih režima scene
Saznajte kako da fotografišete u različitim situacijama pomoću različitih režima scene u okviru
fotoaparata na telefonu.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
63
Fotografisanje u krupnom planu
Fokusiranje malih predmeta, kao što je cveće, može da bude teško. Potrebno je da približite
fotoaparat predmetu koji snimate. Da biste napravili jasne i precizne fotografije čak i najmanjih
detalja, koristite režim krupnog plana.
1. Da biste aktivirali kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Da biste se prebacili na režim krupnog plana, dodirnite
zatim u okviru opcije Scene dodirnite Krupni plan.
> podešavanja za fotografije..., a
Fotografisanje objekta koji se kreće
Nalazite se na nekom sportskom događaju i želite da telefonom slikate šta se dešava? Koristite
sportski režim da biste brže fotografisali.
1. Da biste aktivirali kameru, pritisnite taster za kameru.
> podešavanja za fotografije..., a zatim u okviru opcije Scene dodirnite Sportovi.
2. Dodirnite
Fotografisanje u mraku
Želite da snimate bolje fotografije čak i pri lošem osvetljenju? Koristite noćni režim.
1. Da biste aktivirali kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Da biste se prebacili na noćni režim, dodirnite
> podešavanja za fotografije..., a zatim u okviru
opcije Scene dodirnite Noć.
Preuzimanje Nokia foto-alatki iz Prodavnice
Želite li da poboljšate fotoaparat i da pronađete nove zabavne načine za pravljenje odličnih
fotografija? Preuzmite aplikacije za Nokia foto-alatke sa lokacije Prodavnica.
1. Da biste aktivirali kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Dodirnite > pronađi još foto-alatki i sledite uputstva.
Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može
dovesti do troškova prenosa podataka.
Pravljenje video snimka
Telefon vam omogućava da važne trenutke zabeležite ne samo u vidu fotografija, već i kao video
snimke.
1. Da biste aktivirali kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Da biste se prebacili sa režima fotografisanja na video režim, dodirnite .
3. Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i približite ih, odnosno odvojite.
4. Da biste započeli snimanje, pritisnite taster za kameru. Vreme počinje da teče.
5. Da biste zaustavili snimanje, pritisnite taster za kameru. Vreme se zaustavlja.
Da biste pogledali video snimak, prevucite nadesno i dodirnite
Snimci kamere u čvorištu Fotografije.
. Video snimak se čuva u fascikli
Saveti za kameru
Evo nekih saveta pomoću kojih ćete koristiti kameru na telefonu na najbolji mogući način.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
64
•
•
•
•
•
Da biste prebacili na snimanje fotografija ili video snimaka, dodirnite ili .
Da biste uvećali ili umanjili prikaz, stavite dva prsta na ekran i razdvajajte ih ili približavajte.
Da biste promenili podešavanja kamere, kao što je odnos dimenzija, režim scene i balans bele
boje, dodirnite
i podešavanja za fotografije... ili podešavanja za video zapise..., a zatim
dodirnite željeno podešavanje.
Da biste brzo uključili kameru kada je telefon zaključan, pritisnite taster za kameru i držite ga
nekoliko sekundi.
Kamera prelazi u stanje mirovanja ukoliko je ne koristite tokom približno jednog minuta. Da biste
ponovo aktivirali kameru, pritisnite taster za napajanje, a zatim povucite zaključani ekran nadole.
Čuvanje fotografija i video zapisa na memorijskoj kartici
Ako je u telefon ubačena memorijska kartica, a ponestaje vam prostora u memoriji telefona, sačuvajte
snimljene fotografije i video zapise na memorijsku karticu.
Pre nego što snimite video zapise na memorijsku karticu, obavezno proverite da li je microSD kartica
koju koristite dovoljno brza, odnosno, da li je klase 4 ili naprednija.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
telefonu.
2. Podesite Skladište novih slika na SD kartica.
Podešavanja > skladištenje na
Čuvanje informacija o lokaciji na fotografija i video snimcima
Ukoliko ne želite da zaboravite gde ste tačno snimili neku fotografiju ili video snimak, možete da
podesite telefon tako da automatski beleži lokaciju.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite Podešavanja.
2. Prevlačite do stavke aplikacije i dodirnite fotografije+kamera > Uključi informacije o lokaciji u
slike koje snimim.
Informacije o lokaciji se mogu priložiti uz fotografiju ili video snimak ukoliko se koordinate lokacije
mogu utvrditi pomoću satelita ili mreže. Ako delite fotografiju ili video snimak uz koje su priložene
informacije o lokaciji, drugi koji pregledaju tu fotografiju ili video snimak mogu da vide te informacije
o lokaciji. Geo oznake možete da isključite u podešavanjima telefona.
Deljenje fotografija i video zapisa
Delite najbolje snimke direktno iz kamere.
1. Da biste aktivirali kameru, pritisnite taster za kameru.
2. Snimite fotografiju ili video zapis.
> deli....
3. Prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
4. Izaberite način deljenja i sledite uputstva.
Savet: Takođe, možete da delite iz čvorišta Fotografije. Samo izaberite fotografiju ili video zapis
> deli....
i dodirnite
Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može
dovesti do troškova prenosa podataka.
Neke usluge za deljenje ne podržavaju sve formate datoteka ili video zapise visokog kvaliteta.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
65
Upravljajte snimcima i uredite ih
Da li snimate veliki broj odličnih fotografija i video snimaka? Na sledeći način možete da ih gledate,
organizujete, delite i menjate.
Čvorište „Fotografije“
Fotografije ili video snimci koje ste snimili telefonom čuvaju se u čvorištu Fotografije u okviru kog
možete da ih pretražujete i pregledate.
Da biste mogli lako da pronađete fotografije i video snimke, označite ih kao favorite ili ih organizujte
u albume.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
66
Prikaz fotografija
Prisetite se važnih trenutaka – gledajte fotografije na telefonu.
Dodirnite Fotografije.
1. Da biste videli fotografiju koju ste napravili, dodirnite Snimci kamere i fotografiju.
2. Da biste pogledali sledeću fotografiju, prevucite nalevo. Da biste pogledali prethodnu fotografiju,
prevucite nadesno.
Uvećavanje ili umanjivanje prikaza
Stavite dva prsta na ekran i spojite ih, odnosno, razdvojite.
Savet: Da biste brzo uvećali ili umanjili prikaz, dodirnite fotografiju dva puta.
Označavanje fotografije kao favorita
Želite brzo i lako da pronađete svoje najbolje snimke? Označite ih kao favorite i pregledajte ih u
prikazu favoriti, u čvorištu Fotografije.
1. Dodirnite Fotografije > albumi, a zatim potražite fotografiju.
Ako se fotografija nalazi u albumu na mreži, najpre je sačuvajte na telefon. Dodirnite
na telefonu.
2. Dodirnite
> sačuvaj
> dodaj u Favorite.
Savet: Da biste brzo označili nekoliko fotografija kao favorite, izaberite album u kom se nalaze
fotografije, dodirnite , izaberite fotografije, a zatim dodirnite .
Savet: Takođe, fotografiju možete da dodate u favorite odmah pošto je snimite. Jednostavno
> dodaj u Favorite.
prevucite prstom nadesno, a zatim dodirnite
Prikaz favorita
U čvorištu Fotografije prevucite prstom do stavke favoriti.
Otpremanje fotografija i video snimaka na Veb
Želite li da otpremite fotografije i video snimke u usluge društvenih mreža kako bi vaši prijatelji i
porodica mogli da ih vide? To možete da uradite direktno iz čvorišta Fotografije.
1. Dodirnite Fotografije i idite do fotografije ili video snimka.
> deli... i uslugu.
2. Dodirnite
3. Dodirnite ili .
Savet: Da biste istovremeno izabrali nekoliko fotografija, u čvorištu Fotografije dodirnite album
i , izaberite fotografije i dodirnite .
Savet: Da biste fotografijama mogli da pristupite sa svih uređaja, možete da podesite
otpremanje u uslugu SkyDrive. Usluga SkyDrive će nakon toga biti dostupna u meniju dok
pregledate fotografije.
Da biste podesili ovu funkciju, prevucite levo na početnom ekranu i dodirnite Podešavanja.
Prevlačite do stavke aplikacije, dodirnite fotografije+kamera > SkyDrive i izaberite opciju.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
67
Promena pozadine u okviru čvorišta „Slike“
Imate sjajnu sliku koja vas obraduje kad god je vidite? Postavite je kao pozadinu čvorišta
Fotografije.
1. Dodirnite Fotografije.
> izaberi pozadinu.
2. Dodirnite
3. Izaberite fotografiju i dodirnite .
Savet: Telefon možete da podesite i tako da povremeno menja fotografiju automatski.
> nasumično izaberi pozadinu.
Dodirnite
Kreiranje albuma
Da biste lako pronašli fotografije događaja, osobe ili putovanja, organizujte fotografije u albume
prema temi, na primer.
Ukoliko imate Mac računar, instalirajte aplikaciju za Windows Phone sa lokacije Mac App Store.
1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i
dođite do fascikle za fotografije.
3. Dodajte novu fasciklu, dajte joj ime i dodajte fotografije.
Fascikla je pojavljuje kao album u prikazu albumi na telefonu.
Savet: Ukoliko na računaru imate operativni sistem Windows 7 ili Windows 8, možete i da
koristite aplikaciju za Windows Phone. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije
www.windowsphone.com.
Brisanje albuma
Kada obrišete album sa telefona, brišu se i fotografije iz tog albuma. Ako ste kopirali album na računar,
album i fotografije u njemu se neće obrisati sa računara.
Dodirnite Fotografije > albumi. Dodirnite i zadržite album i dodirnite izbriši.
Albume na mreži ne možete da obrišete preko telefona.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
68
Kopiranje fotografija na računar
Da li ste telefonom snimili fotografije koje biste želeli da kopirate na računar? Koristite upravljač
datotekama na računaru da biste kopirali ili premeštali fotografije.
Ukoliko imate Mac računar, instalirajte aplikaciju za Windows Phone sa lokacije Mac App Store.
1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i
dođite do telefona.
3. Otvorite fasciklu za fotografije, izaberite fotografije i kopirajte ih na računar.
Savet: Ukoliko na računaru imate operativni sistem Windows 7 ili Windows 8, isto možete da
koristite aplikaciju za Windows Phone. Ako imate Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije
www.windowsphone.com.
Izmena fotografije
Na snimljenim fotografijama možete da načinite par brzih izmena, kao što su rotiranje i izrezivanje.
Možete i da upotrebite automatsko popravljanje da biste omogućili da telefon popravi fotografiju
jednim dodirom.
1. Dodirnite Fotografije > albumi.
> uredi i opciju.
2. Dodirnite fotografiju, a zatim dodirnite
3. Da biste sačuvali izmenjenu fotografiju, dodirnite .
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
69
Mape i navigacija
Istražite šta se nalazi u svetu oko vas i kako da stignete do određenog mesta.
Aktiviranje lokacijskih usluga
Saznajte gde se nalazite pomoću aplikacije Mape i sačuvajte svoju lokaciju na fotografijama koje
snimite – dozvolite aplikacijama da koriste informacije o vašoj lokaciji kako biste dobili širu ponudu
ostalih usluga.
1. Prevucite nalevo i dodirnite Podešavanja.
2. Dodirnite lokacija i podesite Lokacijske usluge na Uključeno
.
Preuzmite HERE Drive iz Prodavnice
Želite li da poboljšate doživljaj u toku vožnje pomoću glasovnog navođenja sa postupnim uputstvima?
Preuzmite aplikaciju HERE Drive iz usluge Prodavnica.
Dodirnite
HERE Drive i sledite uputstva.
HERE Maps
Usluga HERE Maps vam pokazuje šta se nalazi u blizini i daje vam uputstva za stizanje do odredišta.
Možete:
•
•
•
•
da pronađete gradove, ulice i usluge;
da pronađete pravi put pomoću detaljnih uputstava;
da se orijentišete u tržnom centru ili nekom drugom kompleksnom objektu, kao i da pronađete
omiljene radnje i sadržaje u okviru tih objekata;
da sačuvate omiljena mesta na telefon kao favorite i zakačite mesta na početni ekran da biste
mogli brzo da pristupite;
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
70
•
•
da sinhronizujete favorite sa here.com;
da napišete komentar za mesto ili snimite fotografiju i otpremite je kako bi je svi videli, bilo na
telefonu ili na here.com.
Sadržaj digitalnih mapa može biti neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na
dotični sadržaj ili uslugu za kritične komunikacije kao što su hitni slučajevi.
Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može
dovesti do troškova prenosa podataka.
Neke sadržaje su generisali nezavisni proizvođači, a ne Nokia. Ti sadržaji mogu biti neprecizni i možda
neće biti dostupni.
Pronalaženje sopstvene lokacije na mapi
Ako želite da se orijentišete, proverite gde se nalazite na mapi. Možete i da istražite različite gradove
i zemlje.
HERE Maps.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
prikazuje gde se nalazite. Ako usluga HERE Maps ne može da pronađe vašu lokaciju,
poslednju poznatu lokaciju.
prikazuje
Ako precizno pozicioniranje nije moguće, zeleni kružić oko ikone lokacije prikazuje opštu oblast u
kojoj se nalazite. U gusto naseljenim oblastima preciznost procene je bolja, a zeleni kružić nije toliko
širok.
2. Da biste videli trenutnu ili poslednju poznatu lokaciju, dodirnite
.
Pokrivenost mapama zavisi od zemlje i regiona.
Pretraživanje mape
Vucite mapu prstom. Mapa je orijentisana ka severu.
Uvećavanje ili umanjivanje prikaza
Stavite dva prsta na mapu i odvojite ih da biste uvećali, odnosno spojite ih da biste umanjili prikaz.
Savet: Da biste na prikaz mape dodali kontrole za uvećavanje/umanjivanje, dodirnite
.
podešavanja i podesite Kontrole zumiranja na Uključeno
>
Pronalaženje lokacije
Pomoću usluge HERE Maps ćete lakše pronaći određene lokacije i preduzeća.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite HERE Maps > .
2. Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ili naziv mesta, u okvir za pretragu.
3. Izaberite stavku sa liste predloženih pogodaka koja se formira dok kucate ili dodirnite taster „Enter“
da biste pokrenuli pretragu.
Lokacija će se prikazati na mapi.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
71
Savet: Želite li da vidite više informacija o mestu? Detaljni prikaz mesta može da sadrži opšte
informacije, fotografije, komentare, veze za vodiče i dodatne predloge mesta u okolini. Kada se
lokacija prikaže na mapi, dodirnite balončić sa informacijama da biste videli prikaz detalja za to
mesto.
Ukoliko nije pronađen nijedan rezultat pretrage, proverite da li su reči za pretragu ispravno napisane.
Otkrivanje mesta u okolini
Tražite novi restoran, hotel ili prodavnicu?Usluga HERE Maps predlaže mesta u vašoj blizini.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite HERE Maps.
2. Dodirnite da biste pronašli predložena mesta koja su vam najbliža ili pregledanjem dođite do
određene tačke na mapi.
3. Dodirnite .
Sve tipove predloženih mesta možete da vidite na mapi.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
72
Pronalaženje određenih tipova mesta u okolini
Kada su mesta u okolini prikazana na mapi, prevucite prstom od dna ekrana nagore, a zatim dodirnite
prikaži kategorije i kategoriju.
Na listi će se prikazati mesta u okolini koja pripadaju toj kategoriji. Da biste ih videli na mapi, dodirnite
mapu.
Savet: Da biste kategoriju zakačili na početni ekran, kada izaberete kategoriju, dodirnite
Tako možete brzo da pronađete nova mesta bez obzira na to gde se nalazite.
.
Orijentacija u okviru tržnog centra
Više ne morate da lutate po tržnom centru tražeći omiljenu radnju. HERE Maps može da vam pokaže
kuda da idete u tržnim centrima i drugim ogromnim objektima čija unutrašnjost podseća na lavirint.
Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
HERE Maps.
Da biste koristili ovu funkciju, podaci o mapi objekta moraju biti dostupni. Podaci o mapi objekta
možda nisu dostupni u svim zemljama ili regionima, niti za sve objekte.
1. Kada vidite objekat na mapi, uvećavajte ga sve dok ne vidite njegove delove (na primer, radnje u
tržnom centru).
2. Dodirnite objekat.
Savet: Da biste videli informacije o određenoj lokaciji u okviru objekta, kao što je neka određena
radnja, dodirnite tu lokaciju i balončić sa informacijama.
3. Da biste videli različite nivoe objekta, prevlačite prstom nagore ili nadole oznake nivoa koje vidite
sa desne strane na mapi.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
73
Pronalaženje određenih tipova mesta u okviru objekta
Dodirnite objekat, a zatim prevucite prstom nagore sa dna ekrana. Dodirnite prikaži kategorije, a
zatim izaberite kategoriju.
Pronalaženje određenog mesta u okviru objekta
Dodirnite objekat, a zatim prevucite prstom nagore sa dna ekrana. Prevucite prstom nalevo do
direktorijum, a zatim dodirnite .
Preuzimanje pravaca do određenog mesta
Želite li lako da pronađete put? Preuzmite uputstva za pešačenje, vožnju automobilom ili za vožnju
gradskim prevozom – kao početnu tačku upotrebite trenutnu lokaciju ili neko drugo mesto.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite HERE Maps.
2. Dodirnite
> pravci.
3. Ako ne želite da vam trenutna lokacija bude početna tačka, dodirnite od i pronađite početnu tačku.
4. Dodirnite do i tražite odredište.
Na mapi se prikazuje ruta, zajedno sa procenom vremena koje je potrebno za stizanje do odredišta.
Da biste dobili detaljna uputstva, prevucite nagore sa dna ekrana.
Savet: Da biste dobili uputstva do nekog mesta, možete i da dodirnete mesto na mapi ili da
dodirnete i držite mesto na mapi i dodirnete balončić sa informacijama. Dodirnite pravci do ovog
mesta ili pravci odavde.
Preuzimanje pravaca za pešačenje
Kada kreirate rutu, dodirnite , a zatim pri vrhu prikaza dodirnite pokreni navigaciju. Da biste se
prebacili na prikaz svoje lokacije, sledećeg skretanja ili pregleda rute, prevucite prstom nalevo ili
nadesno.
Kada podesite odredište (kao početnu tačku koristite lokaciju na kojoj se trenutno nalazite), dodirnite
> pokreni navigaciju. Ako na vašem telefonu nije instalirana aplikacija HERE Drive, od vas će biti
zatraženo da je preuzmete.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
74
Pribavljanje pravaca za gradski prevoz
Kada kreirate rutu, dodirnite .
Dodavanje fotografije za mesto
Da li vidite nešto što vam se dopada? Podelite to iskustvo sa drugima. Snimite fotografiju i otpremite
je kako bi je svi videli, bilo na telefonu ili na Veb lokaciji here.com.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite HERE Maps.
2. Dodirnite da biste videli mesta u blizini.
3. Dodirnite ikonu mesta na mapi i dodirnite balončić sa informacijama.
4. U prikazu detalja o mestu, prevlačite do stavke fotografije i dodirnite dodaj fotografiju.
5. Dodirnite fotografiju i .
Ocenjivanje i pisanje komentara za mesto
U prikazu detalja o mestu, prevlačite do stavke komentari i dodirnite
zvezdice da biste ocenili mesto i napišite komentar.
dodaj komentar. Dodirnite
Čuvanje mesta
Kako biste olakšali sebi planiranje putovanja, možete da pretražujete mesta, kao što su hoteli,
znamenitosti ili benzinske pumpe i da ih sačuvate na telefonu.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite HERE Maps.
2. Da biste potražili adresu ili mesto, dodirnite .
3. Kada se mesto prikaže na mapi, dodirnite balončić sa informacijama da biste otvorili prikaz detalja
za to mesto.
4. U prikazu detalja za mesto dodirnite .
Savet: Mesto možete i da zakačite na početni ekran kako biste mogli lako da mu pristupate.
Kada se mesto prikaže na mapi, dodirnite balončić sa informacijama i .
Prikaz sačuvanog mesta
U glavnom prikazu dodirnite
.
Sinhronizovanje sačuvanih mesta
Uvek sačuvajte rezervne kopije za omiljena mesta i držite ih nadohvat ruke – sinhronizujte omiljena
mesta sa Nokia nalogom.
Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
HERE Maps.
Na Veb lokaciji here.com možete da isplanirate putovanje preko računara, da sinhronizujete sačuvana
mesta sa uslugom HERE Maps na telefonu i pristupate napravljenom planu u hodu. Sinhronizacija
predstavlja i zgodan način za prenos sačuvanih mesta sa prethodnog Nokia telefona na novi.
Sinhronizujte stari telefon sa Nokia nalogom, a zatim sa novim telefonom.
Ako ste prijavljeni na Nokia nalog, vaša omiljena mesta će se automatski sinhronizovati na nalogu
svaki put kada otvorite HERE Maps. Da biste ručno sinhronizovali sačuvana mesta, dodirnite > .
Isključivanje automatske sinhronizacije
Dodirnite
> podešavanja, a zatim podesite Automatski sinhronizuj omiljene na
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
.
75
Preuzimanje mapa na telefon
Sačuvajte mape na telefonu pre putovanja, tako da možete da ih pregledate bez povezivanja na
Internet dok putujete.
Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
mape.
HERE Maps >
> preuzmite
Da biste preuzeli i ažurirali mape, uključite Wi-Fi mrežu.
1. Dodirnite preuzmi nove mape.
2. Dodirnite i izaberite zemlju ili region.
Ažuriranje postojeće mape
Dodirnite preuzmi aktuelne mape.
Brisanje mape
Dodirnite preuzmi nove mape. Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite delete.
Promena izgleda mape
Prikazujte mape u različitim režimima da biste označili određene detalje i da biste se lakše snašli.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite HERE Maps.
2. Dodirnite i izaberite prikaz mape, na primer satelit ili saobraćaj.
Dostupnost opcija i funkcija zavisi od regiona. Nedostupne opcije su zasivljene.
Da biste na mapi videli informacije o saobraćaju, potrebno je da preuzmete mapu zemlje ili regiona
na telefon.
Načini pozicioniranja
Telefon prikazuje vašu lokaciju na mapi koristeći pozicioniranje zasnovano na sistemima GPS,
GLONASS, A-GPS, na Wi-Fi mreži ili mreži (ID-u ćelije).
Dostupnost, preciznost i potpunost informacija o lokaciji zavisi, između ostalog, od lokacije,
okruženja i izvora nezavisnih proizvođača, tako da te informacije mogu biti ograničene. Informacije
o lokaciji možda neće biti dostupne, na primer, unutar zgrada ili ispod zemlje. Informacije o privatnosti
vezane za metode pozicioniranja potražite u Nokia pravilima privatnosti.
Mrežna usluga A-GPS (Assisted GPS – potpomognuti GPS) i druga slična poboljšanja preuzimaju
informacije o lokaciji koristeći celularnu mrežu i pomažu GPS-u kada računa koordinate lokacije na
kojoj se trenutno nalazite.
A-GPS i druga poboljšanja GPS i GLONASS sistema mogu da zahtevaju prenos male količine podataka
preko mobilne mreže. Ako želite da izbegnete troškove za prenos podataka, na primer, dok putujete,
možete da isključite mobilnu vezu za prenos podataka u podešavanjima telefona.
Wi-Fi pozicioniranje povećava tačnost pozicioniranja kada satelitski signali nisu dostupni, pogotovo
kada ste u zatvorenoj prostoriji ili između visokih građevina. Ako se nalazite na mestu sa ograničenim
korišćenjem Wi-Fi mreže, u podešavanjima telefona možete da isključite Wi-Fi mrežu.
Merač puta možda neće biti precizan, u zavisnosti od dostupnosti i kvaliteta satelitske veze.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
76
Internet
Saznajte kako da kreirate bežične mreže i da pretražujete Veb, a da vam troškovi za prenos podataka
budu niski.
Definisanje Internet veze
Da li vam operator mreže naplaćuje fiksnu naknadu za prenos podataka ili u zavisnosti od toga koliko
trošite? Promenite podešavanja za Wi-Fi i mobilne podatke da biste smanjili troškove prenosa
podataka u romingu i matičnoj mreži.
Važno: Koristite šifrovanje da biste povećali bezbednost Wi-Fi veze. Korišćenje šifrovanja
umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.
Korišćenje Wi-Fi veze je uglavnom brže i povoljnije od korišćenja mobilne veze za prenos podataka.
Ako su na raspolaganju i Wi-Fi veza i mobilna veza za prenos podataka, telefon će koristiti Wi-Fi vezu.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite Podešavanja > Wi-Fi.
.
2. Uverite se da je opcija Wi-Fi mreže podešena na Uključeno
3. Izaberite vezu koju želite da koristite.
Korišćenje mobilne veze za prenos podataka
Na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite
za prenos podataka na uključena.
Podešavanja > mobilna mreža i podesite Veza
Korišćenje mobilne veze za prenos podataka u romingu
Povezivanje na internet u romingu, naročito kad ste u inostranstvu, može znatno da poveća troškove
prenosa podataka.
Pod prenosom podataka u romingu podrazumeva se korišćenje telefona za prijem podataka u
mrežama koje vaš operator mreže ne poseduje, odnosno, kojima ne upravlja.
Na početnom ekranu prevucite nalevo, dodirnite
prenosa podataka u romingu na uključi roming.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
Podešavanja > mobilna mreža i podesite Opcije
77
Povezivanje računara na Veb
Želite da koristite internet na laptopu, ali nemate pristup? Za laptop ili neki drugi uređaj možete da
koristite mobilnu vezu za prenos podataka na telefonu. Zatim se uspostavlja Wi-Fi veza.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite Podešavanja > deljenje
interneta.
2. Podesite Deljenje na Uključeno.
3. Da biste promenili ime veze, dodirnite podešavanje > Ime kanala emitovanja i napišite ime.
Savet: Možete i da unesete lozinku za vezu.
4. Izaberite vezu na drugom uređaju.
Drugi uređaj koristi podatke koje imate na raspolaganju u okviru svog tarifnog plana, što može da
dovede do troškova za prenos podataka. Više informacija o dostupnosti i troškovima potražite od
operatora mreže.
Veb pregledač
Saznajte najnovije vesti i posetite omiljene Veb lokacije. Možete da koristite Internet Explorer 10 za
mobilne uređaje na telefonu da biste gledali Veb stranice na Internetu. Pregledač može i da vas
upozori na bezbednosne pretnje.
Dodirnite
Internet Explorer.
Da biste pretraživali Veb, morate da budete povezani na Internet.
Pregledanje Veba
Kome je potreban računar kada možete da pretražujete Internet sa telefona?
Savet: Ukoliko vam operator mreže ne naplaćuje fiksnu cenu za prenos podataka, da biste
uštedeli na troškovima prenosa podataka možete da koristite Wi-Fi mrežu za povezivanje na
Internet.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
78
1. Dodirnite Internet Explorer.
2. Dodirnite traku adresa.
3. Napišite Veb adresu.
Savet: Da biste brzo uneli sufiks Veb adrese kao što je .org, dodirnite i držite taster sufiksa na
tastaturi, a zatim dodirnite željeni sufiks.
4. Dodirnite
.
Savet: Da biste pretraživali Internet, napišite reč na traci adresa i dodirnite
.
Uvećavanje ili umanjivanje prikaza
Stavite dva prsta na ekran i razdvojite ih, odnosno spojite.
Savet: Takođe možete da dvaput dodirnite ekran.
Otvaranje nove kartice
Kada želite da posetite nekoliko Veb lokacija istovremeno, možete da otvorite do 6 kartica pregledača
i da prelazite sa jedne na drugu.
Dodirnite
Internet Explorer.
Dodirnite
> kartice >
.
Prebacivanje sa jedne kartice na drugu
Dodirnite
> kartice i karticu.
Zatvaranje kartice
> kartice >
Dodirnite
.
Dodavanje Veb lokacije u favorite
Ukoliko stalno posećujete iste Veb lokacije, dodajte ih u favorite kako biste mogli brzo da im
pristupate.
Dodirnite
Internet Explorer.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
79
1. Posetite Veb lokaciju.
> dodaj u omiljene lokacije.
2. Dodirnite
Savet: Omiljene Veb lokacije možete i da zakačite na početni ekran. Dok pretražujete Veb
> zakači na početni ekran.
lokaciju, dodirnite
Poseta omiljenoj Veb lokaciji
> omiljene lokacije i Veb lokaciju.
Dodirnite
Savet: Da biste brzo pristupali favoritima, dodajte ikonu favorita na traku adresa. Dodirnite
> podešavanja > Koristi dugme na traci adresa za > omiljene lokacije.
Brisanje istorije pregledanja
Kada završite sa pregledanjem, možete da izbrišete privatne podatke, kao što su istorija pregledanja
i privremene Internet datoteke.
1. Dodirnite
2. Dodirnite
Internet Explorer.
> podešavanja > izbriši istoriju.
Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka. Ako ste pristupali
ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom servisu za koje je potrebno uneti
lozinku, obrišite keš memoriju posle svake takve radnje.
Brisanje određene stavke iz istorije pretraživanja
> nedavno > , stavku koju želite da izbrišete, a zatim
Dodirnite
.
Pretraga Veba
Istražite Veb i spoljašnji svet pomoću Bing pretrage. Prilikom unosa reči za pretragu možete da
koristite tastaturu ili glas.
1. Pritisnite .
2. Upišite reč za pretragu u polje za pretragu i dodirnite
reči kao reč za pretragu.
. Možete i da izaberete neku od predloženih
Savet: Pored toga, u svakoj aplikaciji možete da izaberete bilo koji tekst kao reč za pretragu i
da pritisnete .
3. Da biste videli povezane rezultate pretrage, prevucite nalevo kako biste videli različite kategorije
pretrage.
Korišćenje glasovne pretrage
Pritisnite , dodirnite u polju za pretragu, a zatim izgovorite reč za pretragu.
Ova funkcija nije dostupna na svim jezicima. Više informacija o dostupnosti funkcija i usluga potražite
u odeljku sa uputstvima na adresi www.windowsphone.com.
Prekid svih internet veza
Štedite bateriju tako što ćete prekinuti internet veze koje su aktivne u pozadini. To možete da uradite
i bez zatvaranja aplikacija.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
2. Podesite Wi-Fi mreže na Isključeno
.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
Podešavanja > Wi-Fi.
80
Prekid mobilne veze za prenos podataka
Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
Veza za prenos podataka na isključena .
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
Podešavanja > mobilna mreža, a zatim podesite
81
Zabava
Imate malo slobodnog vremena i želite da se zabavite? Saznajte kako možete da gledate video zapise,
slušate omiljenu muziku i igrate igre.
Gledanje i slušanje
Telefon možete da koristite da biste gledali video snimke i slušali muziku i podkastove dok ste u
pokretu.
Dodirnite
Muzika+video.
Reprodukovanje muzike, podkastova i video zapisa
Nosite omiljene medije sa sobom dok ste u pokretu – gledajte video zapise i slušajte muziku i
podkastove bez obzira na to gde se nalazite.
1. Dodirnite Muzika+video.
2. Dodirnite muzika, video ili podkastovi.
3. Za pregledanje po kategorijama prevlačite prstom nalevo ili nadesno.
4. Dodirnite pesmu, podkast ili video zapis čiju reprodukciju želite da pokrenete.
Pauziranje ili nastavak reprodukcije
Dodirnite ili .
Za reprodukciju pesama po nasumičnom redosledu dodirnite
.
Premotavanje unapred ili unazad
Dodirnite i držite ili .
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
82
Nokia muzika
Pomoću usluge Nokia muzika na Windows Phone uređaju možete da preuzimate pesme na telefon i
kompatibilni računar.
Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
Nokia Music.
Više informacija potražite na lokaciji music.nokia.com.
Ova usluga nije dostupna u svim zemljama ili regionima.
Nokia će možda u razne svrhe, a vezi sa ovim servisom, koristiti lične podatke na način naveden u
Nokia politici privatnosti ili drugim merodavnim uslovima korišćenja.
Nemojte da zatvarate Nokia nalog ukoliko su sa njim povezani neki kredit ili članstvo za Neograničena
Nokia muzika. Ako to učinite, izgubićete sve ovo.
Mix radio
Najlakši način za pregledanje novih izvođača i pesama različitih žanrova je strimovanje muzike preko
aplikacije Mix radio. Možete da strimujete mikseve različitih izvođača i žanrova koje ste sami sastavili
i da ih sačuvate na telefonu kako biste mogli da ih slušate van mreže.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
2. Izaberite vrstu muzike koju želite da slušate.
Nokia Music > miks radio.
Savet: Dodirnite i držite miks da bi bio dostupan van mreže. Broj mikseva koje možete
istovremeno da imate van mreže je ograničen.
Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije muzike
Dodirnite ili .
Savet: Da biste kupili trenutnu pesmu, dodirnite
.
Prelazak na sledeću pesmu
Dodirnite .
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
83
Možda će postojati ograničenje za broj pesama koje možete da preskočite.
Personalizovanje miks radija
Možete da kreirate muzički profil da biste slušali mikseve žanrova koji su napravljeni prema vašem
ukusu. Vaš profil se automatski sastavlja na osnovu muzike koju imate na računaru.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite Nokia Music > miks radio.
2. Prevlačite do stavke Personalizovanje i dodirnite Kako to funkcioniše?.
3. Na računaru idite do Veb adrese prikazane na telefonu i kreirajte profil, a zatim sledite uputstva na
Veb lokaciji.
4. Na telefonu prevlačite do stavke Personalizovanje, a zatim dodirnite preuzmi moj muzički profil i
žanr koji želite da slušate.
Savet: Prevlačite prstom nagore pored slika da biste videli sve žanrove.
Ova usluga možda nije dostupna u svim zemljama ili regionima.
Preuzimanje preporuka uz Miks radio
Uz Nokia Mix Radio možete da kreirate personalizovane mikseve kako biste dobijali preporuke za
muziku sličnu onoj koju izvode vaši omiljeni izvođači.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite Nokia Music.
2. Dodirnite napravi miks.
3. Dodirnite .
4. Unesite ime izvođača – možete da dodate najviše tri imena.
5. Dodirnite da biste napravili miks zasnovan na izabranim izvođačima.
Preuzimanje muzike iz Nokia muzike
Pratite ritam i preuzmite omiljenu muziku iz usluge Nokia muzika.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite Nokia Music.
2. Potražite pesmu ili album koji želite da preuzmete.
3. Dodirnite cenu pesme ili albuma. Pojedine pesme je moguće preuzeti samo u okviru albuma.
4. Prijavite se na Nokia nalog, ako to bude zatraženo od vas.
5. Izaberite način plaćanja.
Pesme će se sačuvati na telefonu i automatski će biti dodate u vašu muzičku kolekciju.
Savet: Gde je to moguće, koristite Wi-Fi vezu za strimovanje i preuzimanje muzike iz usluge
Nokia muzika. Dalja uputstva za povezivanje na internet pronađite u vodiču za korisnike za vaš
telefon.
Preuzimanje i striming muzike i drugog sadržaja može da dovede do prenosa velike količine podataka
putem mreže operatora. Da biste dobili informacije o tarifama za prenos podataka, obratite se svom
operatoru mreže.
Celokupna intelektualna svojina i druga prava u vezi sa pesmama pripadaju davaocima licenci treće
strane (kao što su određena diskografska kuća, izvođač, autor, kompozitor i izdavač) i isključivo su
rezervisani za njih. Muziku preuzetu ili strimovanu u okviru usluge Nokia muzika možete da koristite
samo u skladu sa ograničenjima korišćenja koja se odnose na dati muzički materijal i koja su navedena
u okviru odeljka „Rights“ (Prava) na stranicama proizvoda za Nokia muziku. Muzika kupljena iz drugih
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
84
izvora obavezno se koristi u skladu sa uslovima date kupovine. U obavezi ste da poštujete primenljiva
prava na intelektualnu svojinu, kao i ostala prava na muziku koju koristite.
Pronalaženje informacija o svirkama
Nemojte propustiti priliku da svoje omiljene grupe slušate uživo. Pomoću usluge Nokia muzika možete
da saznate koje svirke će se održavati u vašoj blizini.
Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
Nokia Music > svirke.
Savet: Takođe, koncerte možete da pretražujete prema izvođaču, mestu održavanja ili lokaciji.
Dodirnite
i unesite reč za pretragu.
Kada koristite uslugu po prvi put, morate da joj dozvolite da koristi informacije o vašoj lokaciji.
Ova usluga možda nije dostupna u svim zemljama ili regionima.
Sinhronizovanje muzike i video snimaka između telefona i računara
Da li na računaru imate medijski sadržaj koji želite da slušate ili gledate na telefonu? Sinhronizujte
muziku i video snimke između telefona i računara pomoću USB kabla.
1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću USB kabla.
2. U programima za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder,
prevucite pesme i video snimke do telefona i otpustite ih.
Savet: Možete da sinhronizujete muzičku kolekciju na telefonu i računaru i pomoću aplikacije
za Windows Phone. Više informacija potražite na lokaciji www.windowsphone.com.
Igre
Želite li da se zabavite? Zabavite se tako što ćete preuzeti igre i igrati ih na telefonu.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
85
Preuzimanje igara
Dok ste u pokretu, preuzimajte nove igre na telefon sa lokacije Prodavnica.
1. Dodirnite Igre.
2. Pogledajte šta se nudi u usluzi Prodavnica i dodirnite željenu igru.
3. Da biste preuzeli besplatnu igru, dodirnite instaliraj.
4. Da biste besplatno probali igru, dodirnite isprobaj.
5. Da biste kupili igru, dodirnite kupi.
Dostupne metode plaćanja zavise od zemlje u kojoj živite i od operatora mreže.
Igranje igre
Igranje igara na telefonu je zaista društveno iskustvo. Xbox, Microsoft usluga za igranje igara,
omogućava vam da igrate igre sa prijateljima i da koristite svoj igrački profil za praćenje rezultata i
dostignuća u igri. To možete da radite na mreži, na Xbox konzoli i na telefonu, u čvorištu Igre.
Dodirnite
Igre.
Prevlačite do stavke kolekcija i izaberite igru. Ako se radi o Xbox igri, prijavite se na Xbox nalog. Ukoliko
još uvek nemate nalog, možete da ga napravite. Usluga Xbox nije dostupna u svim oblastima.
Savet: Omiljene igre možete da zakačite na početni ekran. U prikazu kolekcija dodirnite i
zadržite igru i dodirnite zakači na početni ekran.
Preuzimanje više igara
Nove igre možete da nabavite u usluzi Prodavnica. Prevlačite do stavke kolekcija i dodirnite pribavi
još igara.
Prihvatanje poziva za igranje igre
Prijavite se na Xbox, prevlačite do stavke obaveštenja i dodirnite pozivnicu. Ako nemate igru, a
dostupna je za vašu oblast u Prodavnici, možete ili da preuzmete probnu verziju ili da je odmah kupite.
Nastavak igranja igre
Kada se vratite u igru, u samoj igri možda postoji ikona za nastavak. U suprotnom, dodirnite ekran.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
86
Kancelarija
Budite organizovani. Saznajte kako da koristite kalendar i Microsoft Office aplikacije.
Microsoft Office za mobilne uređaje
Microsoft Office za mobilne uređaje je vaša kancelarija u pokretu.
Idite na čvorište Office da biste kreirali i uređivali Word dokumente i Excel radne sveske, otvarali i
prikazivali PowerPoint projekcije slajdova i delili dokumente pomoću usluge SharePoint.
Pored toga, možete da sačuvate dokumente u usluzi Windows SkyDrive. SkyDrive je usluga
skladištenja u oblaku preko koje možete da pristupite dokumentima sa telefona, tablet računara ili
iz usluge Xbox. Kada prestanete sa radom na dokumentu i vratite mu se kasnije, možete da nastavite
tamo gde ste stali, bez obzira na to koji uređaj koristite.
Microsoft Office za mobilne uređaje sadrži sledeće stavke:
•
•
•
•
•
Microsoft Word za mobilne uređaje
Microsoft Excel za mobilne uređaje
Microsoft PowerPoint za mobilne uređaje
Microsoft SharePoint Workspace za mobilne uređaje
Windows SkyDrive
Čitanje Microsoft Office dokumenata
U čvorištu Office možete da vidite Microsoft Office dokumente, kao što su Word dokumenti, Excel
radne sveske ili PowerPoint prezentacije.
1. Dodirnite Office.
2. Prevlačite do stavke lokacije, a zatim dodirnite lokaciju datoteke koju želite da pogledate.
3. Dodirnite Word, Excel ili PowerPoint datoteku.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
87
Kreiranje Word dokumenta
Možete da kreirate nove dokumente pomoću aplikacije Microsoft Word Mobile.
1. Dodirnite Office.
2. Prevlačite do stavke nedavni.
3. Dodirnite .
4. Dodirnite praznu Word datoteku ili obrazac.
5. Napišite tekst.
> sačuvaj.
6. Da biste sačuvali dokument, dodirnite
Izmena Word dokumenta
Doterajte dokumente dok ste u pokretu pomoću aplikacije Microsoft Word za mobilne uređaje. Na
lokaciji SharePoint možete da menjate dokumente i da delite svoj rad.
1. Dodirnite Office i prevlačite do stavke lokacije.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite Word datoteku koju želite da izmenite.
4. Da biste izmenili tekst, dodirnite .
> sačuvaj.
5. Da biste sačuvali dokument, dodirnite
Savet: Da biste mogli brzo da pristupite nekom važnom dokumentu, možete da ga zakačite na
početni ekran. Dodirnite i zadržite dokument i dodirnite zakači na početni ekran.
Dodavanje komentara
Dodirnite > .
Pretraživanje teksta u dokumentu
Dodirnite Word datoteku i .
Slanje dokumenta putem poruke pošte
> deli....
Dodirnite Word datoteku i
Kreiranje Excel radne sveske
Uz Microsoft Excel Mobile, možete da kreirate nove Excel radne sveske.
Dodirnite
Office i prevlačite do stavke nedavni.
1. Dodirnite .
2. Dodirnite praznu Excel datoteku ili obrazac.
3. Dodirnite neku ćeliju, a zatim okvir za tekst pri vrhu stranice.
4. Unesite vrednosti ili tekst.
>
> sačuvaj.
5. Da biste sačuvali radnu svesku, dodirnite
Izmena Excel radne sveske
Nema potrebe da idete do kancelarije da biste pogledali najnovije cifre. Pomoću aplikacije Microsoft
Excel za mobilne uređaje možete da menjate radne sveske i delite rezultate na SharePoint lokaciji.
1. Dodirnite Office i prevlačite do stavke lokacije.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite Excel datoteku koju želite da izmenite.
4. Da biste prešli na drugi radni list, dodirnite i radni list.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
88
5. Da biste sačuvali radnu svesku, dodirnite
> sačuvaj.
Dodavanje komentara u ćeliju
> komentar.
Dodirnite
Primena filtera na ćelije
> primeni filter.
Dodirnite
Promena formata ćelije i teksta
Dodirnite
> oblikuj ćeliju....
Pronalaženje podataka u radnoj svesci
Dodirnite Excel datoteku i .
Slanje radne sveske putem pošte
> deli....
Dodirnite Excel datoteku i
Brisanje dokumenta
Memorija telefona postaje prepuna? Možete da izbrišete sve Office dokumente koji vam više nisu
potrebni.
1. Dodirnite Office i prevlačite do stavke lokacije.
2. Dodirnite telefon ili neku drugu lokaciju dokumenta koji želite da izbrišete.
3. Dodirnite i zadržite dokument i dodirnite izbriši.
Prikaz i izmena PowerPoint prezentacije
Pomoću aplikacije Microsoft PowerPoint Mobile dodajte završne detalje prezentaciji na putu ka
sastanku.
1. Dodirnite Office, prevlačite do stavke lokacije, a zatim dodirnite lokaciju PowerPoint datoteke
koju želite da pogledate.
2. Dodirnite PowerPoint datoteku i okrenite telefon tako da bude u režimu pejzaža.
3. Da biste pronašli i pregledali slajdove, prevucite prstom nalevo ili nadesno.
4. Da biste došli do određenog slajda, dodirnite i slajd koji želite da vidite.
5. Da biste slajdu dodali napomenu, okrenite telefon u uspravan položaj i dodirnite praznu oblast
ispod slajda.
6. Da biste izmenili slajd, dodirnite .
> sačuvaj.
7. Da biste sačuvali prezentaciju, dodirnite
Slanje prezentacije putem poruke pošte
Dodirnite PowerPoint datoteku i
> deli....
Brisanje prezentacije
Dodirnite i držite PowerPoint datoteku i dodirnite izbriši.
Emitovanje PowerPoint prezentacije
Možete da prisustvujete sastanku dok ste u pokretu i da na telefonu omogućite emitovanje
PowerPoint prezentacije preko Interneta.
Otvorite poruku pošte koja sadrži vezu za emitovanje prezentacije i dodirnite vezu.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
89
Deljenje dokumenata preko aplikacije SharePoint Workspace za mobilne uređaje
Radite na deljenim Microsoft Office dokumentima i sarađujte na projektima, rasporedima i idejama.
Uz aplikaciju Microsoft SharePoint Workspace za mobilne uređaje možete da pretražujete, šaljete,
uređujete i sinhronizujete dokumente na mreži.
1. Dodirnite Office i prevlačite do stavke lokacije.
2. Dodirnite , napišite Veb adresu za SharePoint lokaciju i dodirnite
3. Izaberite dokument.
Kopija se preuzima na telefon.
4. Prikažite ili izmenite dokument i sačuvajte promene.
Savet: Da biste zadržali kopiju dokumenta van mreže na telefonu, dodirnite i zadržite dokument
i dodirnite uvek drži van mreže.
Povratak na SharePoint Workspace za mobilne uređaje
Pritisnite .
Pisanje beleške
Beleške na papiru se lako gube. Umesto da ih piskarate po papiru, beleške možete da zapišete pomoću
aplikacije Microsoft OneNote za mobilne uređaje. Tako možete uvek da ih nosite sa sobom. Takođe,
beleške možete da sinhronizujete u usluzi SkyDrive i da ih pregledate i menjate u aplikaciji OneNote
na telefonu, računaru ili na mreži u Veb pregledaču.
1. Dodirnite OneNote.
2. Dodirnite .
3. Napišite belešku.
> oblikuj.
4. Da biste oblikovali tekst, dodirnite
5. Da biste dodali sliku, dodirnite .
6. Da biste snimili audio snimak, dodirnite .
7. Da biste sačuvali promene, pritisnite .
Ako na telefonu imate podešen Microsoft nalog, promene će biti sačuvane i sinhronizovane sa vašom
podrazumevanom beležnicom Lično (Veb) u usluzi SkyDrive. U suprotnom, promene će biti sačuvane
na telefonu.
Slanje beleške putem pošte
> deli....
Dodirnite belešku i
Savet: Da biste brzo pristupili važnoj belešci, možete da je zakačite na početni ekran. Dodirnite
i držite belešku i dodirnite zakači na početni ekran.
Nastavak rada na dokumentu na drugom uređaju
Možete da sačuvate Office dokument u usluzi SkyDrive i da nastavite da radite na njemu na drugom
uređaju.
1. Kada radite na Office dokumentu, dodirnite
2. Dodirnite Sačuvaj na > SkyDrive.
3. Dodirnite sačuvaj.
> sačuvaj kao....
Kada to uradite, možete da otvorite dokument iz usluge SkyDrive na drugom uređaju i da nastavite
da radite na dokumentu tamo gde ste stali.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
90
Kalendar
Saznajte kako da ažurirate obaveze, zadatke i rasporede.
Dodavanje zadatka na listu obaveza
Da li imate važne zadatke koje treba da obavite na poslu, knjige koje treba da vratite u biblioteku ili,
možda, događaj na koji želite da idete? Možete da dodate zadatke (obaveze) u kalendar. Ukoliko imate
određeni rok, podesite podsetnik.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite Kalendar.
2. Prevucite do zaduženja.
3. Dodirnite i popunite polja.
4. Da biste dodali podsetnik, podesite Podsetnik na uključeno
podsetnika.
5. Dodirnite .
, a zatim podesite datum i vreme
Označavanje zadatka kao dovršenog
Dodirnite i zadržite zadatak i dodirnite dovrši.
Izmena ili brisanje zadatka
Dodirnite i zadržite zadatak i dodirnite uredi ili izbriši.
Dodavanje obaveze
Ne smete da zaboravite da imate obaveze? Dodajte ih u kalendar.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite Kalendar.
2. Prevlačite do stavke dan ili raspored, a zatim dodirnite .
3. Popunite polja.
4. Da biste dodali podsetnik, dodirnite više detalja > Podsetnik, a zatim podesite vreme podsetnika.
5. Dodirnite .
Izmena ili brisanje obaveze
Dodirnite i zadržite obavezu i dodirnite uredi ili izbriši.
Prikaz plana
Događaje u kalendaru možete da pretražujete u različitim prikazima.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite Kalendar.
2. Da biste prelazili sa jednog prikaza kalendara na drugi, prevucite prstom nalevo ili nadesno.
Prikaz celog meseca
U prikazu dan ili raspored dodirnite
.
Savet: Prevucite nagore ili nadole do sledećeg ili prethodnog meseca. Da biste došli do
određenog meseca, odaberite mesec pri vrhu ekrana.
Prikaz određenog dana
U prikazu dan ili raspored dodirnite
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
i određeni dan.
91
Korišćenje većeg broja kalendara
Kada podesite naloge pošte na telefonu, na jednom mestu možete da vidite kalendare iz svih svojih
naloga.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
2. Da biste prikazali ili sakrili kalendar, dodirnite
Kalendar.
> podešavanja i uključite i isključite kalendar.
Savet: Kada sakrijete kalendar, događaje i podsetnike koji se u njemu nalaze nećete moći da
vidite u različitim prikazima kalendara.
Promena boje za svaki kalendar
Dodirnite
> podešavanja i dodirnite trenutnu boju i novu boju.
Izračunavanje
Potrebno je da nešto izračunate u hodu? Telefon može da vam posluži kao kalkulator.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
Kalkulator.
Savet: Da biste koristili osnovni kalkulator, držite telefon uspravno. Da biste koristili naučni
kalkulator, okrenite telefon na stranu.
2. Unesite prvi broj proračuna.
3. Dodirnite funkciju, kao što je sabiranje ili oduzimanje.
4. Unesite drugi broj proračuna.
5. Dodirnite znak =.
Ova funkcija je namenjena za ličnu upotrebu. Preciznost može biti ograničena.
Korišćenje poslovnog telefona
Pomoću naloga kompanije na telefonu ćete lakše obavljati posao.
Ako imate poslovni telefon, kompanija u kojoj radite može da kreira poslovni nalog koji će dodatno
zaštititi informacije na vašem telefonu, omogućiti vam da pristupate dokumentima ili informacijama
koje se nalaze u mreži kompanije, a može čak i da vam omogući da pristupate aplikacijama ili
čvorištima koji vam olakšavaju obavljanje posla.
Ako vaša kompanija ima dostupne aplikacije, biće vam omogućena opcija preuzimanja čim završite
dodavanje naloga kompanije na telefon. Ukoliko aplikacija nije dostupna sve dok ne dovršite
podešavanje naloga, kompanija može da vas obavesti kako da je preuzmete.
Čvorište kompanije vam omogućava da preuzmete razne informacije kojima kompanija raspolaže na
jedno mesto – kao što su vesti, troškovi, aplikacije ili pristup spremištu kompanije. Instaliranje čvorišta
funkcioniše na isti način kao i instaliranje aplikacije kompanije – ako je dostupno, imaćete opciju da
ga dodate čim dodate nalog kompanije. Ako vaša kompanija kasnije kreira čvorište, biće vam ponuđen
drugi način za podešavanje kada ono bude bilo spremno.
Nalozi kompanije najčešće obuhvataju smernice. Smernice kompanije omogućavaju kompaniji da
unapredi zaštitu na telefonu kako bi zaštitila poverljive informacije.
Da biste podesili nalog kompanije, dodirnite
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
Podešavanja > aplikacije kompanije.
92
Saveti za poslovne korisnike
Koristite telefon efikasno na poslu.
Za više informacija o ponudama kompanije Nokia za preduzeća posetite Nokia Expert Centre na adresi
https://expertcentre.nokia.com/.
Rad sa poštom i kalendarom na telefonu i računaru
Možete da koristite različite adrese pošte za posao i za zabavu. Možete da dodate nekoliko poštanskih
sandučića na telefon i da koristite isti nalog za poštu i na telefonu i na računaru, bilo da koristite nalog
za Outlook, Office 365 ili bilo koji drugi nalog. Pošta i kalendar će se sinhronizovati, a sastancima
možete da se pridružujete direktno putem kalendarskih poziva. Možete da koristite integrisanu poštu
i kalendar da biste, na primer, kada vam predstoji sastanak, videli listu učesnika i jednim dodirom
pristupili bilo kojoj diskusiji putem pošte ili elektronskih poruka koju ste imali sa učesnikom.
Više informacija o kreiranju poštanskih sandučića potražite u odeljku „Dodavanje poštanskog
sandučeta“ u ovom vodiču za korisnike.
Za više informacija o usluzi Office 365 pogledajte video na adresi www.youtube.com/watch?
v=2QxiYmAerpw (samo na engleskom).
Zaštita podataka na telefonu
Vaš telefon sadrži razne bezbednosne opcije koje će osigurati da niko sem vas nema pristup osetljivim
podacima koje ste sačuvali na njemu. Na primer, možete da podesite telefon tako da se automatski
zaključava, a možete čak i da otkrijete lokaciju telefona u slučaju da ga izgubite (nije dostupno u svim
regionima).
Više informacija potražite u odeljku „Bezbednost“ u ovom vodiču za korisnike ili na adresi
www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phonesecurity/.
Budite produktivni uz Office aplikacije
Vaš telefon ima verzije Microsoft Office aplikacija koje su namenjene mobilnim uređajima.
Možete:
•
•
•
•
•
da pregledate beleške i dokumente, napravite izmene u poslednjem trenutku ili kreirate nove
dokumente;
da pregledate i uređujete PowerPoint prezentacije;
da kreirate, pregledate i uređujete Microsoft Excel radne sveske;
da sačuvate Office datoteke u okviru usluge SkyDrive i nastavite tamo gde ste stali kada se vratite
za računar;
da pristupite usluzi Office 365.
SharePoint Workspace Mobile vam omogućava da otvarate, menjate i čuvate Microsoft Office
dokumente koji se nalaze za SharePoint 2010 ili SharePoint Online lokacijama.
Više informacija potražite u odeljku „Office“ u ovom vodiču za korisnike.
Za više informacija o usluzi Office 365 pogledajte video na adresi www.youtube.com/watch?
v=2QxiYmAerpw (samo na engleskom).
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
93
Povezivanje na web
Možete da pregledavate internet koristeći optimalnu vezu, bilo da je to Wi-Fi veza ili najbrža dostupna
mobilna veza za prenos podataka. Po potrebi možete čak i da podelite mobilnu vezu za prenos
podataka na telefonu sa laptopom.
Više informacija potražite u odeljcima „Internet“ i „Upravljanje telefonom i povezivanje“ u ovom
vodiču za korisnike.
Sarađujte efikasno uz Lync na telefonu
Microsoft Lync je napredna komunikaciona usluga koja povezuje ljude na nov način, u bilo kom
trenutku i praktično sa bilo kog mesta.
Uz Lync možete da:
•
•
•
•
vidite kad je koji kontakt dostupan;
šaljete instant poruke;
upućujete telefonske pozive;
započinjete audio, video ili web konferencije ili se pridružujete istim.
Lync je izrađen tako da se u potpunosti integriše sa Microsoft Office paketom. Možete da preuzmete
mobilnu verziju aplikacije Microsoft Lync 2010 na telefon sa adrese Prodavnica.
Više informacija potražite u korisničkoj dokumentaciji na stranicama podrške za Microsoft Lync na
adresi lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.
Takođe pogledajte odeljak „Office“ u ovom vodiču za korisnike.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
94
Upravljanje telefonom i povezivanje
Vodite računa o svom telefonu i sadržaju na njemu. Saznajte kako da se povežete sa dodatnom
opremom i mrežama, prenosite datoteke, kreirate rezervne kopije podataka, zaključate telefon i
ažurirate softver.
Redovno ažuriranje telefona
Budite u toku – ažurirajte softver telefona i aplikacije da biste dobili nove i poboljšane funkcije za
telefon. Ažuriranjem softvera mogu da se poboljšaju i performanse telefona.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
95
Upozorenje: Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite čak ni za
upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje.
Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.
Posle ažuriranja, posetite lokaciju www.nokia.com/support da biste preuzeli novi vodič za korisnike.
Ažuriranje softvera telefona
Nije vam potreban računar – ažurirajte softver telefona bežično kako biste preuzeli nove funkcije i
poboljšali performanse.
Pre započinjanja ažuriranja uverite se da je baterija telefona dovoljno napunjena.
Korišćenje usluga ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može
dovesti do troškova prenosa podataka.
Prema podrazumevanim postavkama, vaš telefon automatski preuzima dostupna ažuriranja kad god
to podešavanja veze za prenos podataka, npr. roming, dozvoljavaju. Kada vas telefon obavesti da
postoji dostupno ažuriranje, samo pratite uputstva prikazana na telefonu.
Savet: Ažuriranja aplikacija potražite u usluzi Prodavnica.
Isključivanje automatskog preuzimanja ažuriranja
Ako biste želeli da maksimalno smanjite troškove prenosa podataka u romingu, možete da isključite
automatsko preuzimanje ažuriranja. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim opozovite
izbor u polju za potvrdu Podešavanja > ažuriranje telefona > Automatski preuzmi ažuriranja ako
to dozvoljavaju moja podešavanja za podatke.
Wi-Fi
Saznajte više o korišćenju Wi-Fi veze.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
96
Wi-Fi veze
Telefon povremeno proverava da li postoje dostupne veze i obaveštava vas o tome. Obaveštenje se
nakratko pojavljuje pri vrhu ekrana. Da biste upravljali Wi-Fi vezama, izaberite ovo obaveštenje.
Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
Podešavanja > Wi-Fi.
Wi-Fi pozicioniranje povećava tačnost pozicioniranja kada satelitski signali nisu dostupni, pogotovo
kada ste u zatvorenoj prostoriji ili između visokih građevina. Takođe, Wi-Fi vezu možete da isključite
u podešavanjima telefona.
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
Povezivanje na Wi-Fi mrežu predstavlja zgodan način za pristupanje Internetu. Kada ste u pokretu,
možete da se povežete na Wi-Fi mreže na javnim mestima, kao što su biblioteka ili Internet kafe.
Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
Podešavanja.
1. Dodirnite Wi-Fi.
2. Uverite se da je opcija Wi-Fi mreže podešena na Uključeno
3. Izaberite vezu koju želite da koristite.
Prekid veze
Dodirnite Wi-Fi i podesite Wi-Fi mreže na Isključeno
.
.
Bluetooth
Možete da se bežično povežete sa drugim kompatibilnim uređajima, kao što su telefoni, računari,
slušalice sa mikrofonom i kompleti za auto. Možete i da šaljete fotografije na kompatibilne telefone
ili na računar.
Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite
Podešavanja > Bluetooth.
Pošto uređaji sa Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio talasa, nije im potrebna
direktna vidljivost. Međutim, moraju da budu na udaljenosti od 10 metara (33 stope) jedno od drugog,
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
97
mada veza može da bude podložna smetnjama nastalim usled prepreka kao što su zidovi ili drugi
elektronski uređaji.
Upareni uređaji mogu da se povežu sa vašim telefonom kada je Bluetooth uključen. Drugi uređaji
mogu da otkriju vaš telefon samo ako je u podešavanjima za Bluetooth vidljivost omogućena.
Nemojte da prihvatate zahteve za vezu od nepoznatog uređaja niti da vršite uparivanje sa njim. Na
taj način ćete lakše zaštititi telefon od štetnog sadržaja.
Povezivanje sa bežičnim slušalicama sa mikrofonom
Bežične slušalice sa mikrofonom (prodaju se zasebno) vam omogućavaju da razgovarate preko
telefona bez potrebe da ga držite u ruci – tokom poziva možete da nastavite sa drugim aktivnostima,
kao što je rad na računaru.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
2. Podesite Status na Uključeno
.
3. Proverite da li su slušalice sa mikrofonom uključene.
Podešavanja > Bluetooth.
Možda ćete proces uparivanja morati da pokrenete preko slušalica sa mikrofonom. Detalje potražite
u uputstvu za korisnike slušalica sa mikrofonom.
4. Da biste uparili telefon i slušalice sa mikrofonom, dodirnite slušalice na listi.
5. Možda će biti potrebno da unesete šifru. Detalje potražite u uputstvu za korisnike slušalica sa
mikrofonom.
Slanje sadržaja preko Bluetooth veze
Želite li da delite neki sadržaj ili da pošaljete fotografije prijateljima? Možete da koristite Bluetooth
za bežično slanje fotografija ili drugog sadržaja na kompatibilne uređaje ili na računar.
Istovremeno možete da koristite više Bluetooth veza. Na primer, dok koristite Bluetooth slušalice, i
dalje možete da šaljete sadržaj na drugi uređaj.
1. Uverite se da je Bluetooth uključen.
2. Dodirnite i držite sadržaj koji želite da pošaljete, a zatim dodirnite deli... > Bluetooth.
3. Dodirnite uređaj da biste se povezali sa njim. Možete da vidite Bluetooth uređaje koji su u dometu.
4. Ako vam je potrebna šifra za uređaj, unesite je. Šifra, koju možete da izmislite, mora da se unese
na oba uređaja. Na nekim uređajima šifra ne može da se promeni. Detalje potražite u vodiču za drugi
uređaj.
Šifra se koristi samo prilikom prvog povezivanja sa drugim uređajem.
Memorija i skladište
Saznajte kako da upravljate fotografijama, aplikacijama i drugim opcijama na telefonu.
Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje podataka na telefon
Nezgode se događaju, zato je najbolje da podesite telefon tako da se za podešavanja i ostali sadržaj
na njemu naprave rezervne kopije na Microsoft nalogu.
Za pravljenje rezervnih kopija sadržaja telefona potreban je Microsoft nalog.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
98
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite Podešavanja > rezervna
kopija.
2. Prijavite se na Microsoft nalog ako to bude zatraženo od vas.
3. Izaberite stavke za koje želite da napravite rezervne kopije i način da to uradite.
Rezervne kopije možda neće sadržati preuzete aplikacije, ali možete ponovo da ih preuzmete iz usluge
Prodavnica sve dok su dostupne. Mogu vam biti naplaćeni troškovi prenosa podataka. Više informacija
potražite od dobavljača mrežne usluge.
Ako je potrebno da vratite podešavanja na telefon, dodajte Microsoft nalog na nov telefon, a zatim
sledite uputstva prikazana na telefonu.
Provera i povećanje dostupne memorije na telefonu
Želite li da proverite koliko memorije imate na raspolaganju? Takođe možete da podesite to gde ćete
ubuduće čuvati datoteke.
Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
telefonu.
Podešavanja > skladištenje na
Da biste pogledali detalje o memoriji telefona, dodirnite telefon. Da biste pogledali detalje o
memorijskoj kartici, dodirnite SD kartica.
Ako vam ponestaje slobodnog prostora, najpre proverite da li postoje stavke koje vam više ne trebaju,
a zatim ih uklonite:
•
•
•
•
Tekstualne i multimedijalne poruke, kao i poruke pošte
Kontakti i njihovi detalji
Aplikacije
Muzika, fotografije ili video zapisi
Brisanje aplikacije sa telefona
Možete da uklonite instalirane aplikacije koje više ne želite da imate ili koristite da biste povećali
količinu raspoložive memorije.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo do menija sa aplikacijama.
2. Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim dodirnite deinstaliraj. Pojedine aplikacije možda nećete moći
da uklonite.
Ako uklonite aplikaciju, možda ćete moći ponovo da je instalirate bez kupovine, sve dok je ona
dostupna u usluzi Prodavnica.
Ukoliko instalirana aplikacija zavisi od one uklonjene, instalirana aplikacija možda neće raditi. Detalje
možete pronaći u korisničkoj dokumentaciji instalirane aplikacije.
Kopiranje sadržaja između telefona i računara
Kopirajte fotografije, video zapise i drugi kreirani sadržaj sa telefona na računar i obratno.
Ukoliko imate Mac računar, instalirajte aplikaciju za Windows Phone sa lokacije Mac App Store.
1. Povežite telefon sa kompatibilnim računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
2. Otvorite program za upravljanje datotekama na računaru, kao što su Windows Explorer ili Finder, i
dođite do telefona.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
99
Savet: Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste videli
foldere na telefonu, kliknite dvaput na naziv telefona. Videćete zasebne foldere za dokumente,
muziku, fotografije, tonove zvona i video snimke.
3. Prevucite i otpustite stavke sa telefona na računar ili sa računara na telefon.
Savet: Ukoliko na računaru imate operativni sistem Windows 7 ili Windows 8, isto možete da
koristite aplikaciju za Windows Phone. Windows 8 automatski instalira ovu aplikaciju. Ako imate
Windows 7, možete da je preuzmete sa lokacije www.windowsphone.com.
Informacije o tome koju aplikaciju možete da koristite sa kojim računarom potražite na sledećoj tabeli:
Windows
Phone
aplikacija
Windows
Phone
aplikacija za
stone
računare
Windows 8
x
x
Windows 8 RT
x
Windows 7
Windows
Phone
aplikacija za
Mac
Windows
Explorer
x
x
x
x
Windows Vista/XP
Mac
x
x
Bezbednost
Saznajte kako da zaštitite telefon i podatke.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
100
Podešavanje automatskog zaključavanja telefona
Želite li da zaštitite telefon od neovlašćene upotrebe? Definišite zaštitnu šifru i podesite telefon tako
da se automatski zaključa kada ga ne koristite.
1. Na početnom ekranu prevucite nalevo i dodirnite Podešavanja > zaključani ekran.
i unesite zaštitnu šifru (najmanje 4 cifre).
2. Podesite lozinka na Uključeno
3. Dodirnite Zahtevaj lozinku i definišite vremenski period posle kog će se telefon automatski
zaključati.
Zaštitnu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od telefona. Ako zaboravite zaštitnu
šifru i ne možete da je povratite, odnosno, ako više puta unesete pogrešnu šifru, moraćete da
odnesete telefon na servisiranje. Ovo može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični podaci na
telefonu mogu biti obrisani. Više informacija potražite od Nokia Care korisničke podrške ili prodavca
telefona.
Otključavanje telefona
Pritisnite taster za napajanje, a zatim prevucite zaključani ekran nagore i unesite zaštitnu šifru.
Korišćenje zaključanog telefona
Određene funkcije telefona možete da koristite dok je telefon zaključan, bez potrebe da unosite
zaštitnu šifru.
Da biste aktivirali telefon, pritisnite taster za napajanje.
Otvaranje kamere
Pritisnite i držite taster za kameru.
Promena načina obaveštavanja o dolaznim pozivima
Pritisnite tastere za jačinu zvuka i dodirnite ,
ili .
Pauziranje ili nastavak reprodukcije muzike ili prelazak na drugu pesmu
Koristite kontrole muzičkog plejera prikazane pri vrhu ekrana.
Promena PIN koda
Ukoliko ste sa SIM karticom dobili podrazumevani PIN kôd, možete da ga promenite kako biste bili
bezbedniji.
1. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim dodirnite
2. Prevlačite do stavke aplikacije i dodirnite telefon.
3. Dodirnite promeni PIN za SIM.
Podešavanja.
PIN kôd može da sadrži između 4 i 8 cifara.
Pronalaženje izgubljenog telefona
Zagubili ste telefon ili se plašite da je ukraden? Upotrebite funkciju lociranje mog telefona da biste
locirali telefon i daljinski zaključali ili izbrisali sve podatke sa njega.
Potreban vam je Microsoft nalog na telefonu.
1. Preko računara idite do lokacije www.windowsphone.com.
2. Prijavite se koristeći isti Microsoft nalog kao na telefonu.
3. Izaberite lociranje mog telefona.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
101
Možete da:
•
•
•
•
locirate telefon na mapi;
učinite da telefon zazvoni, čak i kada je nečujni režim uključen;
zaključate telefon i da ga podesite tako da prikaže poruku kako bi nalazač mogao da vam ga vrati;
daljinski obrišete sve podatke sa njega.
Dostupne opcije mogu da se razlikuju.
Pristupni kodovi
Da li ste se ikada zapitali čemu služe različite šifre i kodovi na vašem telefonu?
PIN kôd
(4-8 cifara)
Štiti SIM karticu od neovlašćene upotrebe i
neophodna je za pristup pojedinim funkcijama.
Telefon možete da podesite tako da zahteva PIN
kôd kada ga uključite.
Ukoliko niste dobili kôd zajedno sa karticom ili
ste ga zaboravili, obratite se operatoru mreže.
Ukoliko tri puta zaredom ukucate pogrešan kôd,
potrebno je da ga deblokirate pomoću PUK koda.
PUK
Potreban je za deblokiranje PIN koda.
Ukoliko ga niste dobili sa SIM karticom, obratite
se operatoru mreže.
Zaštitna šifra (šifra za zaključavanje, lozinka)
Štiti telefon od neovlašćene upotrebe.
(min. 4 cifre)
Telefon možete da podesite tako da zahteva
definisanu šifru za zaključavanje.
Šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu,
odvojeno od svog telefona.
Ukoliko zaboravite šifru, a telefon je zaključan,
potrebno je da ga odnesete na servisiranje. Ovo
može dovesti do dodatnih troškova, a svi lični
podaci na telefonu mogu biti obrisani.
Više informacija potražite od Nokia Care
korisničke podrške ili prodavca telefona.
IMEI
Koristi se za identifikovanje važećih telefona na
mreži. Broj se može koristiti i za blokiranje
ukradenih telefona, na primer. Ovaj broj možda
morate dati i Nokia Care servisima.
Da biste videli svoj IMEI broj, pozovite *#06#.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
102
Pomoć i podrška
Kada želite da saznate više o svom telefonu, odnosno, ako niste sigurni kako bi on trebalo da
funkcioniše, postoji nekoliko kanala podrške koje možete da pogledate.
Na telefonu postoji vodič za korisnike sa dodatnim uputstvima, koji će vam pomoći da na najbolji
mogući način iskoristite funkcije telefona. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim
dodirnite Nokia Care.
Pored toga, možete da posetite lokaciju www.nokia.com/support, na kojoj možete da pronađete:
•
•
•
•
•
Informacije o rešavanju problema
Diskusije
Novosti vezane za aplikacije i preuzimanja
Informacije o ažuriranju softvera
Dodatne detalje o funkcijama i tehnologijama, kao i o kompatibilnosti uređaja i pribora
Rešavanje problema i diskusije možda nisu dostupni na svim jezicima.
Podršku u obliku video zapisa možete da pronađete na adresi www.youtube.com/
NokiaSupportVideos.
Ako se telefon blokira
Pokušajte da uradite sledeće:
•
•
•
Isključite telefon i uklonite bateriju. Posle jednog minuta, vratite bateriju i uključite ponovo
telefon.
Ažurirajte softver telefona.
Resetujte telefon. Time vraćate fabrička podešavanja i brišete sav lični sadržaj, uključujući i
aplikacije koje ste kupili i preuzeli. Na početnom ekranu prevucite prstom nalevo, a zatim
dodirnite Podešavanja > o proizvodu > resetuj telefon.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
103
Ako se problem ne reši, obratite se operatoru mreže ili kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije
za popravljanje. Pre nego što pošaljete telefon na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju
podataka jer se može dogoditi da se svi lični podaci na telefonu izbrišu.
Savet: Ukoliko je potrebno da identifikujete svoj telefon, da biste videli jedinstveni IMEI broj
telefona, pozovite *#06#.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
104
Informacije o proizvodu i bezbednosti
Mrežne usluge i cene
Uređaj podržava isključivo WCDMA 900, 2100 i GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz mrežama. Potrebno je da se pretplatite kod
operatora mreže.
Korišćenje nekih funkcija i preuzimanje sadržaja zahteva vezu sa mrežom i može dovesti do troškova za prenos podataka. Možda
ćete morati da se pretplatite na neke funkcije.
Upućivanje hitnog poziva
1. Proverite da li je telefon uključen.
2. Proverite da li je jačina signala adekvatna.
Možda ćete morati da uradite i sledeće:
•
•
•
•
Ubacite SIM karticu u uređaj.
Isključite ograničenja poziva na telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
Uverite se da režim rada u avionu nije uključen.
Ukoliko su ekran i tasteri telefona zaključani, otključajte ih.
3. Pritisnite .
4. Izaberite .
5. Izaberite .
6. Ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
7. Izaberite pozovi.
8. Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.
Kada prvi put uključite telefon, od vas će biti zatraženo da kreirate Microsoft nalog i da podesite telefon. Da biste uputili hitan
poziv u toku podešavanja naloga i telefona, dodirnite hitan poziv.
Važno: Aktivirajte i celularne i internet pozive, pod uslovom da telefon podržava internet pozive. Telefon može pokušati
da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa internet telefonije. Nije moguće garantovati vezu
pod svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na
bežični telefon.
Briga o uređaju
Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate uređaj u
radnom stanju.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, kao i sve vrste tečnosti ili vlage, mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju
koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.
Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima.
Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju.
Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u
unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ga ošteti.
Nemojte da otvarate uređaj na neki način koji nije opisan u ovom vodiču za korisnike.
Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
Nemojte uređaj ispuštati, tresti niti udarati. Može da se slomi usled grubog rukovanja.
Koristite samo meku, čistu i suvu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
Nemojte bojiti uređaj. Boja može da omete pravilan rad.
Povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju da biste uređaj resetovali radi optimalnog funkcionisanja.
Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar,
ili ih zapišite.
Kada duže radi, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Da bi izbegao pregrevanje, uređaj će
se možda automatski usporiti, zatvoriti aplikacije, isključiti punjenje i, ako je to neophodno, isključiti se. Ako uređaj ne funkcioniše
ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
105
Recikliranje
Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da
se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Svi delovi uređaja mogu ponovo da se iskoriste kao
materijal i energija. Informacije o tome kako da reciklirate Nokia proizvode potražite na stranici www.nokia.com/recycle.
Simbol precrtane korpe za otpatke
Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i
elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ne odlažite ove proizvode kao
neklasifikovani urbani otpad: odnesite ih na recikliranje. Informacije o najbližem centru za reciklažu potražite od lokalnih
nadležnih organa za odlaganje otpada ili posetite stranicu www.nokia.com/support. Više informacija o ekološkim odlikama
uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.
O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)
Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba,
uključujući i autorska prava. Na osnovu zaštite autorskih prava može da se spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos fotografija,
muzike i drugog sadržaja.
Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše
Vaša prava korišćenja tog sadržaja.
Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WMDRM 10. Ukoliko izvesni softver za DRM ne
uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom
sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već
nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim
delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.
Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licenca i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija
uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog
sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Više informacija potražite od svog operatora mreže.
Informacije o bateriji i punjaču
Koristite uređaj isključivo sa originalnom punjivom baterijom BL-5J. Nokia može ponuditi dodatne modele baterija za ovaj uređaj.
Za punjenje uređaja koristite punjač AC-20. Postoje različiti tipovi priključka za punjač.
Punjači nezavisnih proizvođača koji su u skladu sa standardom IEC/EN 62684 i koji se priključuju na mikro USB konektor uređaja
takođe mogu da budu kompatibilni.
Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti
postane primetno kraće nego što je uobičajeno, potrebno je da zamenite bateriju.
Bezbednost vezana za bateriju i punjač
Pre nego što izvadite bateriju, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Da biste isključili punjač ili pribor, uvek držite i vucite
utikač, a ne kabl.
Iskopčajte punjač uvek kada ga ne koristite. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.
Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni
vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom možda neće biti privremeno funkcionalan.
Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. U protivnom može
doći do oštećenja baterije ili drugog predmeta.
Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kada je to moguće, reciklirajte ih. Ne odlažite ih
kao kućni otpad.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
106
Nemojte da rasklapate, sečete, lomite, savijate, bušite ili na bilo koji drugi način oštećujete bateriju. Ukoliko baterija curi, nemojte
dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom
ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je
potapate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.
Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili
nekompatibilnih baterije ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, a može i da poništi sva
odobrenja ili garancije. Ukoliko sumnjate da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar pre nego što nastavite
da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.
Dodatne informacije o bezbednosti
Mala deca
Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.
Medicinski uređaji
Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da ometa funkcionisanje neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja.
Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije
spoljašnjih radio talasa.
Ugrađeni medicinski uređaji
Kako bi se izbegle potencijalne smetnje, proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra
(6 inča) između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo:
•
•
•
•
•
da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inča) od medicinskog uređaja;
da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
da isključe bežični uređaj ukoliko iz bilo kog razloga sumnjate da dolazi do smetnji;
da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.
Ukoliko imate nekih pitanja o korišćenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom lekaru.
Sluh
Upozorenje: Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte
da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.
Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.
Nikl
Napomena: Površina ovog uređaja ne sadrži nikl u završnoj obradi. Površina ovog uređaja sadrži nerđajući čelik.
Zaštita uređaja od štetnog sadržaja
Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:
•
•
•
•
•
Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
Budite obazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvatate
Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu
antivirusnu aplikaciju odjednom. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i linkovima do Internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće
mere predostrožnosti. Nokia ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
107
Radno okruženje
Ovaj uređaj zadovoljava smernice izloženosti radiofrekventnim talasima u normalnom položaju za korišćenje uz uho ili na
rastojanju od najmanje 1,5 cm (5/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne
delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na prethodno navedenom rastojanju.
Prenos datoteka ili poruka sa podacima zahteva mrežnu vezu visokog kvaliteta i može biti odložen sve dok takva veza ne bude
dostupna. Pridržavajte se uputstava o rastojanju sve dok se slanje ne završi.
Delovi ovog uređaja imaju magnetska svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Na držite kreditne kartice i druge
magnetske medije za skladištenje podataka u blizini uređaja jer može doći do brisanja skladištenih podataka.
Motorna vozila
Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više
informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme.
Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija može da bude opasna i može
da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da
li pravilno funkcioniše. Vodite računa da se zapaljive ili eksplozivne materije tokom čuvanja ili transporta ne nalaze na istom mestu
na kom držite ovaj uređaj, njegove delove ili pribor. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog
jastuka.
Potencijalno eksplozivne sredine
Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima, kao što su benzinske stanice. Varnice mogu da prouzrokuju eksploziju
ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Pridržavajte se ograničenja na mestima sa gorivom, hemijskim
postrojenjima ili na mestima gde su u toku postupci koji uključuju eksplozije. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem
možda nisu jasno obeležene. To su obično oblasti u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih
objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica. Proverite sa
proizvođačima automobila koji koriste tečni naftni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti
u njihovoj blizini.
Informacije o certifikaciji (SAR)
Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.
Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti
radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija
ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i
zdravstveno stanje.
Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific
Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno
na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji
emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može
da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno
da dospe do mreže. Ova vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice.
Najveća SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 1,09 W/kg. Korišćenje pribora uređaja
može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za
izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije o SAR vrednostima možete
pronaći u okviru informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.
Poruke Nokia podrške
Da biste na najbolji način iskoristili prednosti telefona i servisa, možda ćete primati prilagođene tekstualne poruke kompanije
Nokia. Ove poruke mogu da sadrže savete, trikove i podršku. Da biste mogli da koristite gorenavedeni servis, kompaniji Nokia
može biti poslat vaš broj mobilnog telefona, serijski broj telefona i određeni identifikatori pretplate na mobilnu mrežu kada prvi
put budete koristili telefon. Ove informacije mogu biti korišćenje na način naveden u pravilima privatnosti koja možete da
pronađete na adresi www.nokia.com.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
108
Objava o zaštiti autorskih prava i druge objave
IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA
NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-914 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama
Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda se nalazi na stranici www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.
Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Više informacija potražite od Nokia
prodavca ili dobavljača usluge. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima
za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.
Sadržaj ovog dokumenta je dat "kao što jeste". Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite
bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u
odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo
povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.
Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence
privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične
ili indirektne štete ma kako da su prouzrokovane.
Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia, zabranjeno je umnožavanje, prenos ili distribucija nekog dela ili čitavog sadržaja
ovog dokumenta u bilo kom obliku. Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo da menja i poboljšava svaki
proizvod opisan u ovom dokumentu bez prethodne najave.
Nokia ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za
aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Kada počnete da koristite ovakvu aplikaciju, prihvatate da je ona
data „kao što jeste“. Nokia ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje,
sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem.
Preuzimanje mapa, igara, muzike i video snimaka, kao i otpremanje slika i video snimaka može da podrazumeva prenos velikih
količina podataka. Dobavljač usluge možda naplaćuje prenos podataka. Dostupnost određenih proizvoda, usluga i funkcija može
se razlikovati u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom Nokia distributeru za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.
FCC OBJAVA
Uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj
ne sme da prouzrokuje štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu
da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo
ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.
Napomena: Ovaj uređaj je testiran i ustanovljeno je da zadovoljava ograničenja za klasu B digitalnih uređaja prema odredbama
dela 15 FCC propisa. Ova ograničenja su osmišljena da obezbede razumnu zaštitu od štetnih smetnji u rezidencijalnim
instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da odaje energiju radiofrekventnih talasa, te ako nije ispravno instalirana i ne
koristi se u skladu sa uputstvima, može da prouzrokuje štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoje garancije da
se smetnje neće javiti u nekoj određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema prouzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskog prijema,
što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savetuje da te smetnje pokuša da otkloni jednom od,
ili kombinacijom više, sledećih radnji:
•
•
•
•
Promenite usmerenje prijemne antene ili je postavite na drugo mesto.
Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
Opremu priključite na drugu utičnicu koja ne pripada istom strujnom kolu kao utičnica koju koristi prijemnik.
Obratite se za pomoć distributeru ili nekom iskusnom radio/TV mehaničaru.
TM © 2013 Nokia. Sva prava zadržana. Proizvodi/imena nezavisnih proizvođača mogu biti žigovi svojih vlasnika.
© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft
group of companies.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.
Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su
kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) za korišćenje
u vezi sa MPEG-4 video sadržajem pribavljenim od licenciranih dobavljača (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se
može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose
na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Pogledajte www.mpegla.com.
© 2013 Nokia. Sva prava zadržana.
109
Download

Uputstvo za korisnika