Kandidat/kandidatkinja za priznanje EY Preduzetnik
godineTM mora da ispuni sledeće opšte uslove:
•Da bude zaslužan/zaslužna za poslovni uspeh svog
privrednog društva ili privrednog društva u kojem radi,
i da je na rukovodećoj poziciji najmanje dve godine u
kontinuitetu;
Prijavni formular
Popunjen prijavni formular i portretnu fotografiju rezolucije 300 dpi treba poslati koordinatoru
programa EY Preduzetnik godineTM. Kontakt i dodatne informacije nalaze se na poslednjoj strani formulara.
Kandidat:
•Privredno društvo koje kandidat/kandidatkinja poseduje
ili za koje radi mora postojati najmanje dve godine u
kontinuitetu;
Titula:
vlasništvu privrednog društva u kojem radi;
Ime:
•Kandidat/kandidatkinja mora imati značajan udeo u
•Ukoliko je u pitanju akcionarsko društvo, kandidat/
kandidatkinja mora biti u suvlasničkom statusu koji
omogućuje ključan uticaj kako na odlučivanje u
privrednom društvu tako i na funkcionisanje upravnog
odbora;
•Privredno društvo u kojem kandidat/kandidatkinja
radi ne može biti kćerka-firma ili predstavništvo strane
kompanije;
•Ukoliko se kandiduje rukovodeći tim privrednog društva,
maksimalan broj članova tima je tri.
Rok za podnošenje prijave:
Gdin Gđica Prezime:
Datum rođenja:
Pozicija u privrednom društvu:
Vreme provedeno u privrednom društvu:
Gđa
Informacije o privrednom društvu U kom sektoru Vaše privredno
društvo posluje:
Naziv
Profesionalne usluge (posredovanje pri zapošljavanju,
upravljanje sredstvima, poslovno savetovanje, odnosi
sa javnošću, oglašavanje...)
Matični broj
Adresa
Telekomunikacije
Ulica
Roba široke potrošnje
Grad i pošt. br.
Energetika (električna energija, gas i vodovod)
Telefon
Industrija zabave (uključujući medije)
Centrala
Hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Koliki je Vaš trenutni udeo u vlasništvu
privrednog društva?
Da li imate vlasnički udeo u drugim privrednim
društvima?
Ukoliko imate molimo Vas da navedete njihova
imena:
Internet i srodne tehnologije
Direktna linija
Farmacija, biotehnologija i medicinska tehnologija
Mobilni
Automobili, industrijski proizvodi i elektronika
Faks
Nekretnine i građevinarstvo
Za potkategoriju Inovativni preduzetnik godine mogu se
prijaviti preduzetnici čija privredna društva koriste tehnološke
inovacije ili inovativna rešenja u proizvodnji.
Internet
Maloprodaja i veleprodaja
Web sajt
Tehnologija (softver, računari i visoka tehnologija)
E-mail
Drugo (navesti)
Opšte informacije
Ukratko (najviše 25 reči) opišite poslovne aktivnosti koje
karakterišu privredno društvo ili najvažnije proizvode/usluge
koje ono obezbeđuje:
Inovativni preduzetnik godine
Želite li da konkurišete u potkategoriji Inovativni
preduzetnik godine?
DaNe
U kojoj godini je osnovano Vaše privredno društvo?
U kojoj godini ste postali član uprave privrednog
društva?
Ukoliko želite
Molimo Vas da ukratko opišete kako Vaše
privredno društvo koristi ili stvara tehnološke
inovacije? (najviše 25 reči)
Da li ste aktivno uključeni u svakodnevne aktivnosti i
odlučivanje u privrednom društvu?
Da
Ne
Koji je pravni oblik Vašeg privrednog društva?
o.d.
k.d.
a.d.
preduzetnik
d.o.o.
Napomena: EY može koristiti navedene podatke u promotivnim i drugim materijalima namenjenim programu EY Preduzetnik godineTM
Finansijski pokazatelji
Finansijske informacije su važan kriterijum koji će nezavisni žiri uzeti u obzir prilikom evaluacije Vaših dostignuća. Stoga je
veoma važno da dostavite što je moguće više informacija.
Molimo Vas da nam uz prijavni formular, ukoliko ste u mogućnosti, dostavite Bilans stanja, Bilans uspeha i Izveštaj o tokovima
gotovine - ukoliko su sastavljeni tokom prethodnih 12 meseci.
U hiljadama dinara
Prosečan broj zaposlenih
Ukupan poslovni prihod
Geografska distribucija prometa
Srbija
31.12.2013.
31.12.2012.
31.12.2011.
Da li su
izveštaji Vašeg privrednog
društva revidirani od strane spoljnog revizora?
Da
Ne
Da li se Vaša
tokom prethodne tri godine
spajala sa drugom
Da
Ne
Ukoliko jeste, koje godine je došlo do spajanja?
podacima
Da li želite da Vašim
dodate još neke informacije relevantne za
nezavisni žiri ili da pojasnite informacije?
Evropska Unija
druge zemlje
Prihodi od prodaje
Troškovi amortizacije
Dobit pre oporezivanja
Prilivi gotovine iz poslovnih
aktivnosti
Ukupna aktiva
Obrtna imovina
Kapital
Ulaganja u stalnu imovinu
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi obrazovanja i usavršavanja
zaposlenih
Veoma je važno da članovi nezavisnog žirija
podatke Vašeg
pravilno protumače
privrednog društva. Stoga Vas molimo da
nam dostavite sve informacije koje mogu biti
relevantne, uključujući eventualna odstupanja
od standardnih poslovnih procesa ili detaljniju
procenu prometa i dobiti privrednog društva u
2014. godini.
Spoljni savetnici i reference
Da li Vam je neka osoba posebno pomogla u Vašoj
preduzetničkoj karijeri i u mogućnosti je da nam
dostavi reference?
Informacije o osobi koja Vas je prijavila na
konkurs:
Potvrđujem:
Ime i prezime
•Saglasan/Saglasna sam da EY i sponzori konkursa mogu koristiti
Adresa
Banka
Telefon
Adresa
edukaciju i druge svrhe, pod uslovom da moje ime i ime mog
privrednog društva bude dostupno samo kompaniji EY, sponzorima
takmičenja i nezavisnom žiriju.
•Da Ernst & Young d.o.o. Beograd za potrebe programa EY
Preduzetnik godineTM može koristiti i objaviti moje ime, ime mog
privrednog drustva, nefinansijske informacije, fotografije i video
materijale.
E-mail
Pravni/posl.savetnik
Pre slanja formulara molimo Vas da proverite da
li imate navedena dokumenta:
Kompanija
•popunjen i potpisan formular
•propagandne materijale i druge reference koje pružaju
Adresa
Telefon
potrebne informacije (finansijski izveštaji).
Revizor
Da li ste Vi lično ili Vaše privredno društvo ikada
bili, ili ste trenutno učesnik u postupku pred
nadležnim organima?
Kompanija
Adresa
Da
Telefon
Kako ste čuli za program EY Preduzetnik
godineTM?
Ne
Da li se protiv Vas ili Vašeg privrednog društva
trenutno vodi, ili je ikada vođen građanski ili
krivični postupak?
Direktna pošta
Oglas u štampi
Da
Internet
TV ili radio
Napomena:
Preko prijatelja
Od drugih učesnika
Drugo
(molimo pojasnite)
•Da se slažem sa korišćenjem ovih infomacija za istraživanje,
Mobilni
Telefon
EY, sponzori i nezavisni žiri programa EY Preduzetnik godineTM.
ove informacije u marketinške i promotivne svrhe.
Kompanija
Službenik banke
•Da sam informisan/informisana da će navedene infomacije koristiti
Ne
Ukoliko ste Vi lično ili Vaše privredno društvo, nakon
podnošenja prijave za konkurs EY Preduzetnik godineTM,
postali predmet istrage nadležnog organa ili građanskog ili
krivičnog postupka, Vaša je obaveza da nas obavestite o ovoj
činjenici. Kompanija EY u tom slučaju zadržava pravo da Vas
isključi iz konkursa.
Lični podaci:
•Podaci koje sam dobrovoljno dao/dala osigurani su od strane
kompanije Ernst & Young d.o.o. Beograd, ulica Španskih boraca 3,
Matični broj: 17155270, i biće korišćeni isključivo za program
EY Preduzetnik godineTM.
Slažem se da će moji lični podaci biti posebno obrađeni od strane
stručnih lica ili kompjuterski, i da će biti čuvani na bezbednom mestu
u elektronskoj ili papirnoj formi sa ograničenim pristupom trećim
licima.
Potvrđujem:
•Da su informacije u ovom obrascu tačne i korektne.
•Da će sve druge informacije koje budem pružao/pružala u
budućnosti biti istinite i tačne
•Da sam pročitao/pročitala ovu izjavu i slažem se sa njenim
sadržajem.
Ime i prezime podnosioca:
Potpis podnosioca: Datum:
Kontakt informacije
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom:
Prijava
Ernst & Young d.o.o. Beograd
Španskih boraca 3
11070 Beograd
www.ey.com/rs/eoy
+381 11 20 95 825
+381 11 20 95 770
Popunjen formular pošaljite poštom ili e-mailom
[email protected]
Ukoliko imate problema ili pitanja u vezi
prijavnog formulara, molimo Vas da nas kontaktirate.
Rok za podnošenje prijave je 15. novembar 2014. godine
Download

EOY prijavni formular 2014