KRATKA ANALIZA
Br. 1/14 - april 2014. godine
ISTRAŽIVANJE KORUPCIJE NA
KOSOVU: (NE) SARADNJA IZMEĐU
POLICIJE I TUŽILAŠTVA
Ovaj projekat je podržan od strane: Ambasade Kraljevine Holandije u Prištini.
Sadržaj i stavovi izraženi u ovoj publikaciji su stavovi KIPRED-a i ne smatraju se stavom Ambasade
Kraljevine Holandije u Prištini.
Pripremili: Ariana Qosaj-Mustafa i Lulzim Peci
Istraživanje podržano od: Kastriot Jahaj i Violeta Haxholli
Autorska prava © 2013 KIPRED. Sva prava rezervisana. Nijedan deo ove publikacije se ne sme
reprodukovati, čuvati u sistemu čuvanja ovih podataka ili emitovati, u bilo kojoj formi bilo na elektronski
način, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi način, bez prethodne pismene saglasnosti
izdavača. Molimo vas da kontaktirate:
[email protected] , ili +381 38 227 778.
Izdavač:
Kosovski institut za istraživanje i razvoj politika
Rexhep Mala, Br 5A
10 000 Priština, Kosovo
Tel. i Fax: +381 38 227 778
www.kipred.org
Sadržaj
I.
Uvod ......................................................................................................................................................4
II.
Odredbe Zakona o krivičnom postupku o saradnji .................................................................................4
a)
Problemi efikasnosti: institucionalni kapaciteti i saradnja.....................................................................7
III.
Politička (ne)zavisnost Policije i Tužilaštva u borbi protiv korupcije ...................................................9
IV.
Zaključci i Preporuke........................................................................................................................11
I.
Uvod
Kosovske institucije su adresirale kao prioritet uslove EU iz Vodiča za Liberalizaciju Viza Kosova i Studije
Izvodljivosti za Kosovo. EU zahteva od Kosovske vlade da se osvrne na oko 150 kriterijuma kako bi Kosovo
napredovalo u slobodnom putovanju u EU i procesu integracija. Prema tome, Vlada Kosova pokušava da
pruži dokaze o rezultatima u borbi protiv korupcije, uključujući i razvijanje mehanizma praćenja kako bi
dokazala uspešnu stopu gonjenja i osuda korupcije. Neophodni uslovi za napredak Kosova na putu ka EU je
borba protiv korupcije, posebno na nivou zvaničnika visokog profila, uključujući uslove kao što su bolja
koordinacija izmeñu organa vladavine prava i nepristrasne istrage korupcije obezbeñivanjem pouzdanih
statistika o korupciji.1
Kosovske institucije su bile efikasne u predlaganju novih zakonskih propisa, nacrta novih politika i strategija,
dok su meñutim slabije bile efikasne i nepristrasne u isporuci ovih uslova. Ova sažetak analizira saradnju
izmeñu kosovske policije i tužilaštva i njihovih nedavnih inicijativa o pregledu da li je ova saradnja i inicijativa
u skladu sa postavljenim uslovima.
Od proglašenja nezavisnosti Kosova, zadovoljstvo javnosti radom Policije Kosova i Tužilaštva je u padu.
Dok Policija Kosova neprekidno uživa najveće poverenje javnosti u poslednjih 6. godina (80% septembara
2008. Godine na 75,1% aprila 2013. godine), Tužilaštvo uživa najmanje (22,7% u maju 2008. godine na 17,7%
april 2013 godine). Takva razlika u poverenju javnosti se takoñe ogleda u pokušajima za efikasnu meñuinstitucionalnu saradnju, posebno u oblasti borbe protiv korupcije.
Pravni okvir za saradnju izmeñu policije Kosova i Tužilaštva u istrazi korupcije je uspostavljen i detaljno
naveden u Zakona o krivičnom postupku Kosova i u Zakonu o policiji Kosova. Ipak, problemi se javljaju
kada je u pitanju praktična saradnja koja je otežana zbog nedostatka odgovarajuće baze podataka i upravljanja
spisa predmeta.
Postignut je napredak u podnošenju predmeta protiv korupcije, iako su se lokalni tužioci uglavnom bavili
slučajevima niskog profila. Pored toga, pokretanje istrage kao sto je predviñeno zakonom je minimalno od
strane lokalnih tužilaca (0,52%), dok je Kosovska Policija pokrenula skoro 77% slučajeva. Do sada, slučajevi
visoko rizičnog profila su istraživani i voñeni od strane EULEX-a. Nemogućnost lokalnih tužilaca da se bave
slučajevima visokog profila i dalje je ozbiljan problem za jačanje dostignuća institucija vladavine prava.
Istraga korupcije u slučajevima visokog profila od strane
političkog uplitanja i nedostatka nezavisnosti ovih institucija,
domaćih zvaničnika, diplomatskog prisustva na Kosovu i
Izveštajima. Nedostatak efikasnosti i nezavisnosti institucija
produžava mandat EULEX-a kao neophodnim i neizbežnim.
lokalnih tužilaca i Kosovske policije je taoc
što je kao činjenica široko priznato od strane
Komisije (EU) Evropske Unije u godišnjim
vladavine prava u rešavanju pitanja korupcije
II.
Odredbe Zakona o krivičnom postupku o saradnji
Zakon o krivičnom postupku (br. 04/L-123) i Zakon o Policiji (br. 03/L-035) su glavni zakoni koji predviñaju
saradnju izmeñu Kosovske Policije i tužilaštavana Kosovu. Prema novom Zakonu o krivičnom postupku
Kosova (ZKP) (2013), glavna uloga u istrazi zločina je predviñen za tužilačku službu podržana od strane
1
Evropska Komisija , Izveštaj Napretka Kosova 2013. Str. 10, 12 i 13. na
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/kosovo_2013.pdf
policije za pravilno voñenje istrage . Državni tužilac zavisi od policije, ali ne isključivo, kako je navedeno u
ZKP da "državni tužilac može da pokrene krivični postupak po prijemu informacije iz policije meñu ostalim
akterima." 2 Meñutim, u procesu istrage oba organa zajednički rade na početnim koracima. 3 Tužilaštvo
usmerava i nadzire rad policije i drugih organa koji sprovode krivičnu istragu, kada je takva mera ovlašćena
ili zasnovana dok istovremeno ima pravo na pristup svim relevantnim informacijama koje poseduje policija.4
Dalje, kao što je navedeno u Zakonu policija obavezna da obezbedi izveštaj nadležnom državnom tužiocu u
skladu sa predviñenim rokom od dvadeset četiri (24) časa nakon dobijanja osnovane sumnje da je izvršeno
krivično delo koje se goni ex officio (po službenoj dužnosti).5 Na osnovu ovog izveštaja tužilaštvo odlučuje da li
da pokrene ili ne krivični postupak.6 U slučaju da tužilaštvo odluči da prekine krivični postupak sačinjava se
pisana odluka sa jasno navedenim razlozima za prekid krivičnog postupka u roku od trideset (30.) dana.7
Policija igra glavnu ulogu u gonjenju krivičnih dela kada je u pitanju prikupljanje informacija neophodnih za
pokretanje istrage te je ista obavezna da prati zahtev tužilaštva.8 Ako optužnica nije podnet dve godine nakon
pokretanja istrage, smatra se da se istraga automatski prekida.9
Linija odgovornosti je od policije ka tužiocu,dužnost policije je da odmah obaveštava državnog tužioca o
preduzetim merama zahtevanim pod njegovim instrukcijama. U slučajevima kada nisu u stanju da sprovedu
bilo koju od predviñenih istražnih mera oni će odmah obavestiti državnog tužioca o razlozima nemogućnosti
preduzimanja takvih mere10. Zakon predviña saradnju izmeñu državnog tužioca i policije i kada je u pitanju
takozvana Privremena Zaplena, sa tužilaštvom i policijom koji dele odgovornost da čuvaju i na odgovarajući
način registruju zaplenjenu stvari.11 Štaviše, državni tužilac može ovlastiti policiju takoñe da ispita, analizira i
traži informacije ili podatke koje su sadržane u računarskoj opremi, elektronskim medijama ili sličnim
ureñajima, uključujući finansijske evidencije osumnjičenog koje su zakonito dobijene putem sudskog naloga ili
pristanka. 12 Osim toga, na osnovu Zakona o Policiji Kosova, postoje i druge odredbe detaljne saradnje
2
Zakon o krivičnom postupku Republike Kosova, član 6, Pokretanje krivičnog postupka, stav 3. Na
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Criminal%20Procedure%20Code.pdf
3 Zakon o krivičnom postupku Republike Kosova, član 69, Istraga policije , stav 2.
4 Ibid, paragraf 3 i 4.
5 Zakon glasi “… Policijska krivična prijava podnosi se državnom tužiocu zajedno sa predmetima, skicama,
fotografijama, dobijenim izveštajima, zapisnicima o preduzetim merama i radnjama, službenim beleškama, izjavama i
drugim materijalima koji bi mogli da doprinesu efikasnom voñenju postupka ” Zakon o krivičnom postupku Republike
Kosova, član 81, Policijska krivična prijava, stav 2 i 3.
6 Ako preduzete mere od strane policije, dokazi, i sakupljene informacije ne predstavljaju osnovu za policijsku krivičnu
prijavu i ako nema osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo, policija će poslati poseban izveštaj u vezi toga
državnom tužiocu. Zakon o Krivično postupku Republike Kosova, član 70 i 81 stav 4, .
7 Razlozi predviñeni Zakon o krivičnom postupku su: 1.1. nema osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo; 1.2.
period zastarelosti za krivično gonjenje; 1.3. krivično delo je amnestirano ili pomilovano: 1.4. osumnjičeni je zaštićen
imunitetom i isključenje nije moguće ili nije odobreno od nadležnog organa; ili postoje druge okolnosti koje isključuju
gonjenje. (član 82, Odbacivanje krivičneprijave, stav 1).
8 “Državni tužilac može preduzeti istražne mere ili može ovlastiti policiju da preduzme istražne mere u vezi sakupljanja
dokaza.” Član 104, Odluka o pokretanju istražnog postupka, stav 4 i član 83, stav 1.
9 Zakon o krivičnom postupku Kosova, član 159 navodi povodom Vremenskog roku zastarelosti istražnog postupka
‘Ako je pokrenuta istraga, istraga mora da budu završena u roku od dve (2) godine. Ako optužnica nije podignuta ili nije
došlo do prekida shodno članu 157 ovog zakona, u roku od dve (2) godine nakon pokretanja istražnih radnji, istraga se
odmah obustavlja”. Na :http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Criminal%20Procedure%20Code.pdf
10 Zakon o krivičnom postupku Kosova , Član 83, Dopuna Policijske krivične prijave, stav 3.
11 stvari koji su privremeno zaplenjeni će biti fotografisani i čuvani u odreñenim kontejnerima ili u providnim plastičnim
kesama te će ovlašćena policija i državni tužilac čuvati fotografisani dokaz povodom svake zaplenjene stvari ili grupu
dokumenata . Pogledajte Krivični Zakon Republike Kosova , član 112, Privremena zaplena, stav 2,4,5 I 7.
12 Krivični Zakon Republike Kosova , član 147 i 148, Kompjuterska analiza i Finansijska analiza, stav 2.
navedene u skladu sa Zakonom o Krivičnom postupku Kosova koje pokrivaju odnose izmeñu policije,
javnih tužioca i suda.13
Tužilačka služba kroz TSK-a je u poslednjih nekoliko godina, zbog uslova EU za borbu protiv korupcije,
preduzela brojne inicijative da poboljša svoju efikasnost i stopu uspešnosti u borbi protiv korupcije. U 2012.
godini, TSK je takoñe intenzivirala svoje napore izradom dva Memoranduma o razumevanju kako bi se
rešilo pitanje pretnji tužilaca i intenzivirati saradnju za sprovoñenje zakona o borbi protiv korupcije.14 Iste
godine, KPS je takoñe usvojila "Strateški plan za Meñu-institucionalnu saradnju 2013-2015 Kosovskog
Državnog Tužilaca", gde je dovela TSK kao vodeću agenciju u standardizaciji krivičnih istraga nad
korupcijom te takoñe predviña i druge memorandume o razumevanju koji se treba potpisati sa različitim
agencijama za sprovoñenje zakona kako bi se povećala efikasnost rada protiv korupcije. 15 Takvi
Memorandumi se tek trebaju nacrtati. Plan takoñe predviña zajedničko izveštavanje ovih agencija povodom
rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.16
Pored toga, u 2013. godini Državno Tužilaštvo je izradilo "Akcioni Plan za Povećanje Efikasnosti
Tužilačkog Sistema u Borbi Protiv Korupcije", gde su glavni tužioci u Osnovnim tužilaštvima postavljeni kao
vodeća institucionalna veza u predmetima u borbi protiv korupcije. Predviñeno je da u junu mesecu 2014
godine TSK oceni plan.17 Akcioni Plan pokušava da prevaziñe slabe veze saradnje izmeñu organa vladavine
prava gde je poseban cilj upućen ka saradnji izmeñu policiji i tužilaštva. Dalje, Akcioni Plan zahteva od
glavnih tužilaca iz Osnovnih Tužilaštava na Kosovu da diskutuju sa Kosovskom Policijom i ostalim
agencijama o predmetima u preliminarnoj fazi istrage koji mogu zahtevati ranije imenovanje tužioca pre
podnošenja krivične prijave.18 Odredbe objavljene u ovom Akcionim Planom predviñaju detaljnije mere
sprovoñenja koje su predviñene u Zakon o krivičnom postupku Kosova ali traže da se poveća nivo
implementacije i odgovornosti tužilačkih usluga redovnim praćenjem KPS. Naredno poglavlje razmatra
pravni aspekt ove saradnje i identifikuje dalje probleme u primeni.
13
Zakon Republike Kosova br. 04/L-076 o Policiji ,član 6, Odnosi izmeñu policije, javnih tužioca i sudova, stav 1,
strana 4, http://www.kosovopolice.com/repository/docs/Law_on_Police.pdf
14 Pogledajte na primer Memorandum o Razumevanju potpisanog izmeñu TSK, Sudski Savet Kosova, Ministarstva
pravde , Ministarstva financija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Centralne banke Kosova, Kosovske agencije protiv
korupcije i Agencije za inteligenciju za imenovanje nacionalnog koordinatora za borbu protiv Financijskog Kriminala
(http://www.psh-ks.net/repository/docs/Nr.231.2014_-_Memorandum_Bashkepunimi_fin.pdf.
Takoñe pogledajte TSK i Ministarstvo unutrašnjih poslova Memorandum razumevanja o saradnji u području
individualne sigurnosti tužioca u slučaju pretnje tužiocima (http://www.psh-ks.net/repository/docs/Nr.932.2013Marreveshje_Mirekuptimi_mes_KPK-se_dhe_Policise_se_KosovesBashkepunimi_ne_fushen_e_sigurise_individuale_te_prokuroreve_ne_rastet_e_kercenimeve_ndaj_tyre.pdf)
15 Vidi deo 4A, 4E, 4H od Strateškog plana o meñu-institucionalnoj saradnji 2013-2015, usvojenog u novembru 2012.
godine.
Na
http://www.psh-ks.net/repository/docs/Strategic_Plan_for_Inter-Institutional_Cooperation_20132015_1.pdf
16 Strateški plana o meñu-institucionalnoj saradnji 2013-2015, Deo 4H, Koordinacija meñu-institucionalne komunikacije
sa medijima i javnošću, stav 1, strana8 , http://www.psh-ks.net/repository/docs/Strategic_Plan_for_InterInstitutional_Cooperation_2013-2015_1.pdf
17 Član 8, Ibid.
18 Akcioni plan za Povećanje efikasnosti tužilačkog sistema u borbi protiv korupcije, član 7, Saradnja sa policijom,
Agencijom protiv korupcije i drugih uključenih u krivičnom izveštaju, http://www.pshks.net/repository/docs/Action_Plan_-_Corruption.pdf
a) Problemi efikasnosti: institucionalni kapaciteti i saradnja
Glavni organ Kosovske Policije čija je nadležnost borba protiv korupcije na Kosovu, je Uprava za
Istraživanje Korupcije i Privrednog Kriminala koja se nalazi u Prištini te ima 6 regionalnih jedinica koje
izveštavaju Upravi. Uprava je uspela da tokom protekle dve godine poveća broj policajaca na 130 zaposlenih,
dok su 96 službenika direktno uključeni u istragama.19
Uprava takoñe vrši redovnu evaluaciju učinka i radi na razvoju standardnih operativnih procedura kako bi se
razjasnile uloge i odgovornosti, praksa koja nije primenjen u Državnom Tužilaštvu do usvajanja "Akcionog
Plana za Povećanje Efikasnosti Tužilačkog Sistema u Borbi Protiv Korupcije. "Kao rezultat toga, većina
predmeta korupcije, izazvane na Kosovu je obavljena od strane Kosovske policije. Mnogo kasnije od
Kosovske Policije, Tužilački Savet Kosova (TSK) je nedavno pokrenuo dinamičniji sistem za procenu učinka
tužilaca. Postoji baza podataka koja registruje radnje tužilaca kao i angažovanjem interne komisije sastavljene
od viših tužilaca koji nadgledaju rad mlañih tužilaca. U ovoj evaluaciji učinka meñu ostalim kriterijumima
samoinicijativa o pokretanju predmeta je ugrañen uključujući normativne predmete koji su rešeni.20 U 2013.
godini TSK je ocenio da su tužioci prevazišli procenat predmeta do 200%, meñutim, bez vrednovanja
kvaliteta predmeta što znači do koje granice su predmeti uspešno primenjeni.
U pogledu nepravilnosti u pokretanju krivičnog postupka, prema načelniku Uprave o Istraživanju Korupcije i
Privrednog Kriminala Policije Kosova, bilo je predmeta kada su tužioci, nakon prijema informacije iz medija,
usmeno naredili Upravi da pokrene istragu. 21 U skladu sa Zakon o Krivičnom Postupku 22 tužilaštvo u
pismenom obliku obaveštava policiju povodom pokretanja istrage, kao i o povlačenju tužilaca iz krivičnih
postupaka. Meñutim, policija navodi da oni sami često zahtevaju objašnjenja od tužilštva sa razlozima koje
navodi tužilac koji nisu dovoljni kao što je propisano zakonom. U principu, policija potvrñuju da je najbolja
saradnja sa Glavnim Tužiocima iz Osnovnih Tužilaštava.23
Štaviše, uprava Državnog Tužilaštva je često registrovala isti predmet nekoliko puta. Prema načelniku Uprave
za Istraživanje Korupcije i Privrednog Kriminala Kosovske Policije ovo se dešava kada je predmet već
otvorene i dodatni dokazi dostavljeni od strane policije povodom istog predmeta ti dokazi su registrovani u
administraciji Državnih Tužilaca kao novi predmeti. 24 To je dovelo do enormnog povećanja predmeta
prijavljenih te je imalo direktan uticaj na efikasnost i rešavanje predmeta.
Kao rezultat pritiska za borbu protiv korupcije i uslova EU za razvoj mehanizama za praćenje, Tužilački savet
Kosova (TSK) je obavio napore za prevazilaženje množenja i lošeg upravljanje predmetima, uspostavljanjem
baze podataka poznate kao Mehanizam za Praćenje. Baza podataka je postala funkcionalna sa poteškoćama i
pokrenuta je u novembru mesecu 2013 godine. Očekuje se da baza podataka postane u potpunosti
funkcionalna i da obezbedi tačne rezultate do juna meseca 2014 godine. Takoñe su kodifikovana25 krivična
dela za borbu protiv korupcije sto je predstavljalo problem u prošlosti sa upravljanjem predmeta korupcije i
drugih krivičnih predmeta, koji nisu klasifikovani u skladu sa odgovarajućim kategorijama.
19Intervju
sa direktorom Odeljenje protiv korupcije i privrednog kriminala gdin. Emin Beqiri, april 2014. godine.
20Ibid
21Ibid.
22
Zakon o Krivičnom postupku Kosova član 82, Odbacivanje policijske krivične projave , stav 1
note na 19.
24Intervju sa direktorom Odeljenja protiv korupcije i privrednog kriminala gdin. Emin Beqiri, april 2014. godine
25Kod korišćen za slučajeve korupcije je KORR/ime optuženog.
23Supra
Podaci i menadžment spisa predmeta su identifikovani kao jedan od ključnih problema za poboljšanje učinka
institucija vladavine prava u Izveštaju EU Komisije o Napretku 2013 (nedostaje fusnotu) tema koja se
ponavlja već nekoliko godina. Meñutim, neki koraci polovne – mere su preduzete u rešavanju ovog problema
od strane ovih institucija u 2013. i 2014. godini. U vezi toga, Tužilački Savet Kosova je u martu mesecu 2014.
godine objavio izveštaj usklañivanja statistike za godinu 2013, po registrima tužilaštva i sudova. Izveštaj
"Usklañivanje Statistika Meñu-institucionalnih Mehanizma za Praćenje o karakteristikama krivičnih dela,
uključujući slučajeve korupcije, je izrañen na osnovu informacija iz sistema baze podataka razvijene od strane
TSK-a. 26 Baza podataka je jednostavan pristup sistemu baze podataka koji prati slučajeve korupcije,
uključujući standardizaciju različitih krivičnih dela u skladu sa novim Zakon o krivičnom postupku i prati
predmete od pokretanja, optužnice, potvrñivanja ili odbijanja optužnice od strane sudova i detalje o sudskoj
presudi. Iako je izveštaj pokušao da standardizuje umnožavanje prijavljenih slučajeva ipak, baza podataka ne
uključuje i izvršenje konačne sudske odluke i izricanje kazne suprotno zahtevima EU o praćenju stope
uspešnosti od istraženih predmeta korupcije i presuda na Kosovu. Jednostavan pristup bazi podataka je
podržao proces prikupljanja podataka, meñutim, ne rešava probleme redovnog i transparentnog sistema za
prikupljan podataka i upravljanje spisima predmeta u merenju efikasnosti i uspešnosti tužilačkog i sudskog
sistema.
Sveobuhvatan pristup u rešavanju problema upravljanja spisima predmeta je preduzelo Norveško
Ministarstvo Spoljnih Poslova u saradnji sa Ministarstvom Pravde, Sudskim Savetom Kosova i Tužilačkim
Savetom Kosova, koji će implementirati unapreñeni sistem tehnologije informativne komunikacione Sistem
za Upravljanje Predmeta i informacije (Case Management and Information Systen) ( CMIS) koji se odnosi na
Kosovsku sudsku i tužiteljsku službu kao takozvani "Projekat o Upravljanju Informacionog Sistema
Predmeta u Sudskoj i Tužilaštskoj Službi."27 Norveško Ministarstvo će finansirati 6.660.000 Evra za projekat
sa 1.500,000 Evra za podudaranje sredstva za SSK I TSK. Projekat se nalazi u prvoj fazi realizacije, meñutim,
ambasador Norveške na Kosovu gdin. Ian Braathu je naglasio Kosovskim vlastima da u slučaju nedostatka
napretka u tekućoj (prvo) fazi, Norveški vlada će razmotriti nastavak podrške ovog projekta.28 SSK i KZK ne
mogu priuštiti luksuz da propadne realizacija ovog projekta, zbog posledica koje mogu dovesti do propada
ukupne administracije vladavine prava na Kosovu i njihovom napretku ka liberalizaciji režima viza i procesa
integracije u EU.
Zbog uslova Komisije EU oglašenih u Vodiču za liberalizaciju viza i sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju,
Tužilački savet Kosova je preuzeo vodeću ulogu u povećanju efikasnosti aktivnosti u borbi protiv korupcije
izradom Strateškog plana i Akcionog plana. Novi uslovi iz Zakona o Krivičnom Postupku Kosova balansiraju
ulogu policije i tužilaštva u istraživanju i optužbi krivičnih predmeta. Zakon omogućava fleksibilnost policije
26
http://www.psh-ks.net/repository/docs/Nr.235.2014-Raporti_vjetor_2013_i_Harmonizimit_te_Statistikave__FINAL.pdf
27 Projekat je takoñe u saglasnosti sa Strategijom Sudskog saveta Kosova o ICT 2012-2017. Na http://www.kgjkks.org/repository/docs/Kosovo-ICT-strategy_389023.pdf i sa Memorandumom o saradnji izmeñu Sudskog saveta
Kosova u Tužilačkog saveza Kosova u vezi ustupanja Informacione i komunikacione tehnologije (ICT) u sudovima i
kancelarijama tužilaštava http://www.psh-ks.net/repository/docs/MOU_KJC_and_KPC_ICT_USE__2_.pdf
28 “Norvegjia ia kushtezon milionat Kosoves: Ambasadori Norvegjez kerkon gjyqesor efikas,” str. 1 i5 Kosova Sot
novine, 8. april 2014. godine
u istraži kriminalnih aktivnosti, ali takoñe predviña pro-aktivnu ulogu tužilaca za sprovoñenje istrage
fokusirajući se na korupciju ili organizovani kriminal, čak i kada ime optuženog nije poznato.29
Pored toga, Tužilački Savet Kosova, EULEX i Glavni Tužilac Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova
(STRK) su objavili zajednički vodič za definisanje svih predmeta korupcije uključujući predmete korupcije
visokog profila. Imenovano je 45 tužilaca koji trebaju da daju prioritet u borbi protiv korupcije i istrage
privrednog kriminala. Kao rezultat toga, došlo je do povećanja istraženih predmeta korupcije i optuženih. Ali,
realnost preduzimanja institucionalnog voñstva u zasnovanju predmeta korupcije nije u skladu sa
zakonskim uslovima i TSK Strateškog i Akcionog Plana koji predviña vodeću ulogu za tužioce. U 2013.
godini, TSK je izvestio da je meñu praćenim predmetima slučajevi korupcije su dominirali sa 53,60%,
odnosno 778 slučajeva, zatim 22,60% slučajeva narkotika / droge, od ukupnog broja slučajeva optuženih
1585. Ali, predmeti inicirani od strane tužilaca na sopstvenu inicijativu su minimalni samo 5 predmeta ili
0,52% u odnosu na Policiju Kosova koja je inicirala 76.99% slučajeva ukupno 746.
TSK smatra nedostatak inicijative od strane tužilaca kao jedan od glavnih problema efikasnosti u borbi
protiv korupcije.30 Primer ovome je nedostatak tužilaca koji su se prijavili da budu deo u STRK u objavljenom
konkursu u 2013. godini. Lokalni tužioci nisu aplicirali za radna mesta u STRK. U skladu sa TSK pokazano je
da je nedostatak spremnosti, kao i hrabrosti tužilaca da budu deo strukture u borbi protiv korupcije i
organizovanog kriminala.31
Akcionim Planom TSK-a je postavljen ne-pravni i nerealan rok koji može ometati efikasnost krivičnog
postupka Državnog Tužilaštva. Bazirajući se na Plan, prijavljeni predmeti do novembra meseca 2013. godine
od strane različitih agencija, uključujući izvještaje Agencije za borbu protiv korupcije i krivične postupke koje
je podnela policija trebaju se rešiti ili obustaviti do juna meseca 2014 godine.32 Direktor Tužilačkog saveta
Kosova, je izjavio da "su tužioci dužni da reše ili zatvore predmete, pošto je tužilac dužan da da rezultate".33
Nametnuti rok osim što nije u skladu sa Krivičnim Zakonom Kosova, najverovatnije će povećati
verovatnoću za neprofesionalno postupanje predmetima od strane tužilaca, daje prostor za zloupotrebu i
selektivnu pravdu. Štaviše, to čini DržavnoTužilaštvo napadnutim širokim političkim uticajem, jer se rok
poklapa sa vremenom opštih izbora na Kosovu.
III.
Politička (ne)zavisnost Policije i Tužilaštva u borbi protiv korupcije
Prema Izveštaju o Napretku Kosova Komisije EU 2013,34 politički uticaj na rad pravosuña je i dalje ozbiljan
problem. Političko mešanje u pravosudni sistem Kosova je počelo vladinom koalicijom izmeñu PDK
(Demokratske Partije Kosova) i DSK (Demokratski Savez Kosova) u 2008. godini. U to vreme, koalicione
29
Smibert, John, “Vodič Zakoni o krivičnom postupku Kosova (2013) i Zakoni o krivičnom postupku Kosova”
Kancelarija za inostrani razvoja i trening tužilaštva, Ambasada SAD u Prištini.
Na
http://www.kgjkks.org/repository/docs/Udhezuesi-dhe-kodi-i-procedures_anglisht_225215.pdf
30KIPRED
intervju sa Shkelzen Maliqijem, Generalni Direktor Tužilačkog saveta Kosova , januar 2014. godine
Ibid
32Vidi član 3. stav 1, član 4. stav 2 i član 8. stav 5 o Odreñivanju prednosti predmeta i rokova akcionog plana, i na:
http://www.psh-ks.net/repository/docs/Nr.1285.2013Plani_i_Veprimit_per_Rritjen_e_Efikasitetit_te_Sistemit_Prokurorial.pdf
33 KIPRED intervju sa Shkelzen Maliqijem, Generalni Direktor Tužilačkog saveta Kosova , januar 2014. godine
34 Izveštaj Evropske Komisije , o Napretku Kosova za 2013. godinu, st 12. Na
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/kosovo_2013.pdf
31
stranke DSK i DPK su meñusobno podelile pozicije gde su njihovi sudski zastupnici izraženi kao predsednici
i uključeni u ključnim sudovima i ostalim sudskim pozicijama.35 Trend političkog uplitanja je postao oštriji sa
novom vladom na čelu sa DPK posle izbora u 2010. godini. Načelnici ključnih pozicija u institucijama
pravosuña, Sudskom Savetu Kosova (Enver Peci), Tužilačkom Saveta Kosova i Državni Tužilac (Ismet
Kabashi) i šef Ustavnog suda (Enver Hasani) su iz Mitrovice, dok je samo, predsednik Vrhovnog Suda
(Fejzulah Hasani) je iz Kamenice. U tužilačkoj službi veze ili lojalnost vladajućoj partiji DPK ili bivšim
strukturama SHIK-a se često citirani kao osobe koje su "... veoma je jak u Mitrovici."36 Isto tako politička
mešanja primećena su u nekoliko imenovanja tužilaca iz regiona Mitrovice, Glogovca i Uroševca, i često
navedeni kao regioni koji pripadaju DPK. 37 Slične smetnje zabeležene su u prošlosti na predsedničkom
stepenu sudskih imenovanja sudija i tužilaca od strane bivših predsednika.38 Povodom toga, činjenica da je
Kosovsko Tužilaštvo pokrenulo samo 5 predmeta u 2013 godini 39 pokazuje institucionalnu slabost i
potencijalne smetnje u pravosudnog sistemu.
Zabrinutost zbog političkog uplitanja u sprovoñenju prava, institucije su se javno izrazile putem predstavnika
Vlade Kosova i diplomatskog prisustva na Kosovu. Ministar Unutrašnjih Poslova Kosova, Bajram Rexhepi,
izjavio je da neformalni pojedinci, poslanici, lideri visokog profila pozivaju policiju i smetaju potencijalni rad
policije za uzvrat usluge prethodnih za usluge. Meñutim, Ministar tvrdi da je uspeo da smanji takve smetnje
unutar Kosovske Policije.40 Očigledno postoje neformalne grupe u policiji koje su pojedinci ili institucije čiji je
cilj da utiču u operativnom aspektu i nastavljaju da vrše uticaj na Policiju.41. U sličnom aspektu Ambasador
Nemačke na Kosovu Piter Blomeier, izrazio je zabrinutost što su EULEX sudije i tužioci prijavili pritisak koji
se vrši nad lokalnim ( kosovskim) sudijama i tužiocima od strane političara ili moćnih ljudi. 42 Pritisak je
prijavljen od strane Agencije za borbu protiv korupcije takoñe. Zvaničnici ove Agencije su primili telefonske
pozive, privatna elektronska pisma, pisma, čak su i obavili kancelarijske posete navodno da bi dobili
informacije u vezi nekih slučajeva pod istragom. Agencija smatra da je ovo pritisak i tendencija ka
nagoveštavanju njenih zvaničnika, njihov rad i poziva da se takve akcije zaustave.43
Postoje dokazi da su čak i premijer Tači i ključni članovi Vlade bili uključeni u istražnom radu policije i
tužilaštva. Slučaj se dogodio u junu mesecu 2008. godine, kada je navodni uljez ušao u kući Premijera što je
početno prikazano u medijima kao napad na PV. Uprkos rezultatima policijske istrage koji pokazuju da je
propao pokušaj pljačke, tužilac je nastavio da procesuje predmet kao pokušaj ubistva nad premijerom
35
KIPRED izvor , viši lokalni tužitelj , decembar 2013.
KIPRED izvor , intervju sa zvaničnicima srednjeg menadžmenta u Kancelariji državnog tužilaštva, septembar 2013.
godine. Takoñe vidi informacije dostupne na internetu u vezi imenovanja tužitelja, Kancelarija Predsednika, vesti iz
arhive na http://www.president-ksgov.net/
37KIPRED izvor, intervju sa zvaničnicima srednjeg menadžmenta u Kancelariji državnog tužilaštva, septembar 2013.
Godine. Takoñe vidi informacije dostupne na internet u vezi imenovanja tužitelja, Kancelarija Predsednika, vesti iz
arhive na http://www.president-ksgov.net/
38 Pogledajte “Nerazdvojna Snaga : Analize o nezavisnosti sudstva na Kosovu” (septembar 2011) KIPRED, na
http://www.kipred.org/advCms/documents/84611_Inseparable_power_ENG_final.pdf
39 Pogledajte Godišnji izveštaj (2013) o Harmonizaciji statistika : Meñu-institucionalni mehanizam o harmonizaciji
statistika za karakteristična krivična dela , Tužilački savet kosova . Na http://www.pshks.net/repository/docs/ANNUAL_REPORT_(2013)_ON_TRACKING_MECHANISM.pdf
40 Pogledajte Bajram Rexhepi intervju za lokalnu televiziju na, http://www.koha.net/arkiva/?page=1,13,174633
41 KIPRED intervju sa savetnikom Ministra unutrašnjih poslova (Fisnik Rexhepi), 14. januar 2014. godine.
42 Pogledajte intervju sa Ambasadorom Peter Blomeyer za lokalne novine na ,
http://www.zeri.info/artikulli/25371/politikanet-telefonojne-prokuroret
43 “Presion mbi Agjencinë kundër Korrupsion”, Indeksonline, 27. januar 2014.
godinehttp://indeksonline.net/?FaqeID=2&LajmID=83236
36
Hašima Tačijem. Istraga je pokazala da počinilac nije imao pištolj, nije znao da je ta kuća bila kuća PV.44 Kao
posledica ovog predmeta, general-major gospodin Rahman Sulejmani, koji je profesionalno izjavio da ovaj
slučaj nema veze sa ubistvom, već da je to bila pljačka, je kasnije otpušten sa funkcije Pomoćnika Komesara
Policije za Kriminalistički Stupanj.45
Meñutim, politička uplitanja isključivo ne utiču na policijske istrage, već i na promene strukture
menadžmenta. Prema rečima gospodina Behar Selimi, člana Skupštinskog Odbora za Zakonodavstvo i bivšeg
vršioca dužnosti Generalnog Direktora Policije Kosova, taj uticaj ne dolazi iz Ministarstva Unutrašnjih
Poslova, već od pojedinaca u politici ili od lica koja vrše javnu službu.46 U 2011. godini izjavljeno je da je
Ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi, zbog navoda da su visoki policijski funkcioneri povezani u
razne ilegalne obaveštajne strukture na Kosovu, obavio niz promena u strukturi Kosovske Policije. Meñutim,
nakon nekoliko meseci navodni policajci su se vratili na iste upravne pozicije.47
Od proglašenja nezavisnosti, Kosovska Policija u saradnji sa lokalnim tužiocima je istraživala nekoliko
slučajeva korupcije visokog profila koje su podignute optužnice, ali nisu dokazani pred sudovima, kao što je
predmet bivšeg guvernera Centralne banke Kosova, Hashima Rexhepija. Nesposobnost pokretanja predmeta
korupcije na visokom nivou je jasan pokazatelj političkog uplitanja i nedostatka nezavisnosti pravosudnog
sistema koji očigledno postoji na Kosovu samo na papiru. Zbog ovih izuzetno loših rezultata otežan je
napredak Kosova u adresiranju uslova koji su neprestano i jasno navedeni u izveštajima Komisije EU za
poboljšanje učinka institucija vladavine prava. Tako da je produženje mandata EULEX-a neophodno za
obezbeñivanje osnovne efikasnosti pravosudnog sistema u rešavanju predmeta u vezi korupcije visokog
profila.
IV.
Zaključci i Preporuke
Saradnja izmeñu policije i tužilaštva je poboljšana u poslednjih godinu dana, meñutim, nedostatak sopstvenih
inicijativa od strane tužilaštva za sprovoñenje nezavisne i efikasne istrage je i dalje zabrinjavajuća.
Umnožavanje predmeta obrañivanih od strane policije, tužilaštva i sudova nastavlja da izaziva probleme sa
zaostalim predmetima i u razvoju tačnog i pouzdanog mehanizma za praćenje na Kosovu. Pored toga,
upravljanje predmetima i podacima je još uvek daleko od obezbeñivanja transparentnog i odgovornog sistema
upravljanja u cilju službe za javnom interesu u ispunjavanju uslova EU za Kosovo.
Iako postoje značajna poboljšanja u povećanju krivičnih optužnica na ukupnom nivou tužilaštva, uglavnom
se bave sitnim slučajevima kriminala i korupcije šta odvlači pažnju od potrebe da se istražuju i optuže
predmeti korupcije visokog nivoa na Kosovu.
Političko uplitanje i dalje ostaje ozbiljan problem i izazov za Kosovo za obezbeñenje promocije efikasnosti,
nepristrasnosti i pravičnosti pravosudnog sistema, koji ako se odmah ne adresira može imati razorne
posledice na već slab sistem vladavine prava u zemlji. Obezbeñivanje pravičnosti zakona i tužilačkog
krivičnog postupka treba da postane ključni prioritet za Kosovske političke institucije i institucije vladavine
44KIPRED
izvor , Visoka uprava Kosovske Policije , novembar 2013.
Ibid.
46 KIPRED intervju sa gdin.Behar Selimi, 12 decembar 2013.
47 Pogledajte KIPRED Izveštaj “Nekažnjavanje na Kosovu: Neobjašnjivo bogatstvo” st. 14, 2013. na:
http://www.kipred.org/advCms/documents/42734_Investigating_inexplicable_wealth_ENG.pdf
45
prava, kako bi se obezbedila pravedna i pravična krivična pravda i efikasna zaštita grañana u skladu sa
najboljim meñunarodnim praksama.48
Nepristrasno i efikasno sprovoñenje zakona i tužilačke službe je od vitalnog značaja za profesionalnu
administraciju pravde, bez kojih napredak Kosova ka EU integracijama i Liberalizaciji viznog režima je teško
zamisliv. Stoga, istrage i krivični postupci treba da obezbede stručnu i politički nesmetanu koordinaciju meñu
organa sprovoñenja zakona i drugih organa za vladavinu prava.
KIPRED predlaže sledeće preporuke za uopšteno poboljšanje istrage, optužnica i presuda predmetima
korupciji visokog profila tako što će osigurati efikasnost, nepristrasnost i pravičnost pravosudnog sistema:
• Dalje ruke od imenovanja i upravljanja u pravosuñu: Sledeća Vlada Kosova i politička elita bi
trebalo da zaustave ometanje u imenovanju upravljačke strukture pravosudnih institucija i policije i
da dovedu do kraja trenutnu praksu političkih imenovanja, uključujući i regionalnu dominaciju jake
vladajuće političke partije. Svako dalje mešanje u krivičnom postupku od strane vladinih zvaničnika i
članova skupštine se treba predvideti kaznom u specifičnim izmenama i dopunama Krivičnog
Zakona Kosova.
• Promena upravljačke strukture treba da bude izvršena u skladu sa strogim kriterijumima: Sve
buduće promene upravnestrukture u okviru Pravosudnog sistema i Policije trebalo bi da budu
sprovedene u skladu sa važećim zakonom, uključujući kao uslov realizaciju predmeta iz registrovane
evidencije, zaslugu i stope uspeha predmeta odreñenih kandidata. Osim toga, treba otkloniti
prethodne promene upravljačke strukture pod uticajem politike stvaranjem pravila promocije samo
na osnovu zasluga i ocene profesionalnog integriteta.
• Smanjenje broja zaostalih predmeta usklañivanjem podataka i umnožavanja predmeta:
Upravljanje statističkih podataka i upravljanje predmeta mora biti hitno i profesionalno u cilju
prevazilaženja množenje i zaostalih predmeta kako bi se izbegao bilo kakav neuspeh koji može
ugroziti posvećene donacije od Norveške Vlade. Tužilački savet Kosova zajedno sa Sudskim
savetom Kosova treba da redovno informišu javnost o napretku voñenja predmetima i da uspostave
sistem baze podataka (po optužnici) dostupan javnosti u skladu sa važećim zakonom (pristup
zvaničnim dokumentima).
• Implementacija Akcionog plana u skladu sa odredbama Zakon o krivičnom postupku
Kosova: Akcioni plan za povećanje efikasnosti tužilačkog sistema u borbi protiv korupcije treba da
se izmeni kako bi se ispunili zakonski uslovi koji proizilaze Zakona o krivičnom postupku Kosova.
U slučaju da ostaje nepromenjen treba da bude pažljivo praćen od strane skupštine, Civilnog društva
i EULEX-a, kako bi se obezbedilo kvalitetno rukovanje predmetima koji će biti završeni do juna
2014 i kako bi se izbegao politički uticaj selektivne pravde u ovom procesu tokom predstojećih
centralnih izbora na Kosovu.
48
Pogledajte na primer “ Vodič o ulozi Tužioca”, usvojenog na Osmom kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji
kriminala i tretiranje optuženih , Havana, Kuba, od 27. avgusta do 7. septembra 1990. godine, na
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx.
Download

istraživanje korupcije na kosovu: (ne) saradnja između