DIANA KAJMAKOVIĆ - TUŽILAC TUŽILAŠTVA BiH
Diana Kajmaković rođena je 1966. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je
na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1990. godine.
Profesionalnu karijeru započela 1991. godine kao pripravnik u Opštinskom sudu II, gdje je
radila do marta iste godine, nakon čega pripravnički staž nastavlja na Višem javnom
tužilaštvu u Sarajevu.
Nakon položenog pravosudnog ispita 1993. godine, u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu,
obavlja poslove stručnog saradnika sve do 1995. godine, kada počinje raditi na mjestu
zamjenika opštinskog tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu.
Godine 2003. imenovana je za kantonalnog tužioca u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, a za
tužioca Tužilaštva BiH imenovana je odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, u
maju 2010. godine.
Edukator je Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH. Sudjelovala je na više domaćih i
međunarodnih konferencija i seminara iz oblasti borbe protiv organiziranog kriminala i
korupcije. Tokom 2009. godine bila je sudionik studijskog putovanja u SAD-a, usmjerenog na
usavršavanje borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije u skladu sa najboljom
međunarodnom praksom.
Član je Radne grupe za izradu Akcionog plana za provođenje Strategije BiH za brobu protiv
organiziranog kriminala u periodu od 2009. do 2012. godine. Također, pohađala je
specijalističku obuku za rad u Zajedničkim istražnim timovima za Jugoistočnu Evropu.
Download

DIANA KAJMAKOVIĆ - TUŽILAC TUŽILAŠTVA BiH Diana