GRUPACIJA ŠPEDITERA-LOGISTIČARA
PRI UDRUŽENJU POSLODAVACA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
MULA MUSTAFE BAŠESKIJE br. 12
71000 SARAJEVO
ZAPISNIK
sa 4. sjednice Upravnog
ponedjeljak 31.05.2010.
POSLODAVACA U FBIH.
odbora Grupacije špeditera-logističara FBiH, održane u
godine u Sarajevu u prostorijama UDRUŽENJA
Sjednici su prisustvovali članovi UO: Davor Topić (Interagent) Salko Kruho (Schenker),
Hamed Šivšić (Bihateam).
Nisu prisustvovali predstavnici:
Predsjednik Grupacije je otvorio sjednicu i njome rukovodio, a istovremeno je predložio
dnevni red, koji je usvojen:
Dnevni red
1. Izvještaj o aktivnostima oko Zakonao špediciji
2. Razmatranje problematike cijena usluga Međunardnog aerodroma Sarajevo doo
3. Razno
Prije nego što je otvorio raspravu po tačkama dnevnog reda predsjednik Grupacije je
dao riječ gdinu. Šivšiću i gdinu Pandureviću kako bi prisutne upoznali sa radom UPFBiH
u periodu između dvije sjednice.
Gdin. Šivšić je upoznao prisutne sa radom UO UPFBIH ističući da je u 2010. godini do
sada održano 4 sjednice i Skupština na kojima su bili razmatrani veoma značajni
Zakoni. Također je zamolio sve prisutne da se aktivno uključe kada su u pitanju
primjedbe na Zakone koji im se dostave.
Gdin. Mladen Pandurević je upoznao prisutne detaljnije sa radom UPFBiH. U svom
izlaganju je istakao da je UPFBiH na svojoj Skupštini usvojilo veomam ambiciozan
Program rada. Također je napomenuo da je u pripremi izrada nove web stranice i
newslletera.
Predsjednik je zamolio gdina. Mladen da bude prisutan na raspravi po 2. tački dnevnog
reda i predložio da se prvo raspravlja 2. tačka dnevnog reda.
Svi prisutni su se složili sa prijedlogom Predsjednika.
AD - 2.
.
Gdin Salko Kruho je upoznao prisutne da je grupa špeditera vezano za ovu
problematiku pripremila dopis prema JP Međunarodnom Aerodromu sarajevo tražeći
odgovor na pitanja povećanja cijena određenih usluga (CARGO) koja nisu u skladu sa
zakonom. Predložio obzirom da do danas nisu dobili nikakav odgovor da se Udruženje
odnosno grupacija ponovno obrati Aerodromu i pozvati se na drugostepene organe
tražeći odgovore.
Gdin Salko je istakao da je dosadašnja pasivnost i šutnja poslodavaca dala prostora
Aerodromu da radi ovakve stvari. Također je istakao da se treba pozvati na Zakon o
konkurenciji.
Hamed Šivšić je podražao prethodne diskutante ističući da nije u redu da je
Međunarodni aerodrom Sarajevo uzeo sebi za pravo da bude špediter.
Farzk šahinagić je istakao da ovaj problem pogađa sve poslodvace odnosno izvoznike.
Sva privredna društva koja koriste špeditere kao posrednike su kažnjena ovakvim
poostupcima JP „ Međunarodni aerodrom u Srajevu“.
Gdin. do Saleke je istakao da je inicijativa krenula od njega i stoga je istakao da
predlaže da se insistira od Aerodroma da odgovori na pitanja Zašto? Kako? Pravni
osnov? Radi se o čistoj diskriminaciji i iznos od 13,5 KM.
Faruk je predložio da se ponovno uputi dopis JP Međunarodni aerodrom u kojem traže
da se očituju po prethodnom pitanju i kao prilog staviti prvi orginalni primjer i cc
Nadzorni odbor.
Gdin. Pandurević je predložio da se ova problematika pripremi za UO i da se pokuša
ovaj problem riješiti nekim mirnim putem i razgovorom. U smislu da se na UO pozove
direktor Jp međunarodni aerodrom.
Gdin Salko Kruho je istakao da bi bilo dobro da se organizuje sastanak predstavnika
Grupacije špeditera i predstavnika Aerodroma. Također je istakao da se pored sastanka
ide i na dopsi.
Gdin Šahinagić je istakao vezano za prijedlog sastanka da sastanak treba biti sa
kompententim predstavnicima JP Aerodroma.
Gdin Pandurević je istzakao da ne može garantovati da će doći do sastanka ali da će
UPFBIH pokušati izlobirati da se sastanak održi ali da špediteri moraju konkretno
definisati ko treba biti prisutan sastanku ispred JP „ Međunarodni aerodrom“ Sarajevo.
Zaključak: Udruženje poslodavaca će poslati dopis sa prvobitnim pismom Grupacije
špeditera po ovom pitanju. Kopiju dopisa takođe treba uputiti na Konkurencijsko vijeće,
Nadzorni odbor Međunarodni Aerodrom, Ombdusman za ljudska prava..Također je
dogovoreno da će se zatražiti sastanak sa predstavnicima JP „ Međunarodni aerodrom“
ispred UPFBiH kojem će biti prisutni predstavnici Grupacije špeditera.
AD - 1.
Gdin. Faruk je predložio da se vezano za ovaj Zakon angažuju pravnici kako bi imali
pravni osnov za donošenje ovakvog Zakona.
Gdin Salko Kruho je podržao diskusiju Šahinagića ističući da niko od špeditera nema
vremena niti ljudskih resursa za pripremu Zakona o špediciji te da treba angažovati
stručnjake/pravnike.
Salko Kruho problem je što nema zakonske osnove te da nije uopšte bitan cjenovnik niti
pravilnici da je najbitnije da se donose zakon.
Gdin Šivšić je istako da je jedan od ključnih problema formiranje Udruženja na
državnom nivou. Također je istakao da je Anđelko Šobot predstavnik u APBIH i
predložio da se vezano za ovo pitanje predstavnici grupacije sastanu sa direktorom
APBIH Alijom Remzom Bakšićem, Predsjednikom Nihadom Imamovićem i gdinom
Anđelkom Šobotom, članom UO APBIH.
Gdin. Salko Kruho je predložio da se angažuje neko od kolega špeditera koji je u penziji
koji ima dugogodišnje iskustvo da pripremi Zakon o špediciji.
Zaključak: Prihvaćen je prijedlog gdina. Kruhe da se finansira ekspert (ko može
neka participira) da se angažuje ekspert za izradu Zakon o špediciji na BiH nivou.
Prijedlog je da bude Minka Ćorić iz Interšpeda koja će napraviti tim pravnika. Gđa.
Fadila se zadužuje da kontaktira Minku i da se dogovore šta treba za pripreme.
AD – 3
Pod tekućim pitanjima se raspravljalo o:
Poreskim uslugama za javne poštanske operatere. Gdin Šahinagić se obratio UIO i
napravio je dvije kopije koje bi se trebale uputiti i ispred Grupacije špeditera.
Zaključak: Ispred grupacije špeditera potrebno je uputiti dopis vezano za javne
poštanske operatere koji će pripremiti gdin. Faruk Šahinagić.
Predsjednik UO Grupacije
Davorin Topić
Download

GRUPACIJA ŠPEDITERA-LOGISTIČARA PRI UDRUŽENJU