JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA
Broj:
Datum:
RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA ZA VANREDNE KANDIDATE
JANUARSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2014/2015 GODINE
PISMENI ISPITI :
utorak
27.1.2015
15:00 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost ( 12 )
učionica: I - a
kandidati:
Alibegović Semir
Gojkić Emina
Hodžić Adisa
Hodžić Mirza
Ikinić Lejla
Muharemović Damir
Mujanović Hava
Mujkić Albina
Popović Predrag
Rahmanović Adnan
Spahić Emra
Šabanović Armelina
15:00 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost ( 12 )
učionica: I - b
kandidati:
Bajrami Riad
Bajrić Fahreta
Budim Lejla
Demirović Adi
Hajdarbagović Maida
Hamzić Elmedin
Hodžić Armin
Ibrić Amina
Kovčić Alma
Mašić Mirela
Mešanović Esma
Šahinagić Dijana
maturski ispiti za vanredne kandidate
stranica 1 od 7
15:00 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost ( 11 )
učionica: I - c
kandidati:
Bajrami Emina
Bošnjaković Elmir
Čajić Lejla
Efendić Amir
Frsanović Goran
Hamzić Sefer
Imamović Amina
Kovačević Dino
Lolić Esad
Nukić Damir
Sarajlić Muamer
15:00 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost ( 11 )
učionica: I - d
kandidati:
Abdulahović Aida
Herić Enida
Begović Halilović EminaJusić Amina
Bektić Lejla
Mešić Aldina
Čornopiski Dajana
Smajić Dinka
Džinić Kenan
Zulfić Samra
Ferhatović Alma
USMENI (PRAKTIČNI) ISPITI :
srijeda
28.1.2015
8:00 Odbrana maturskog rada ( 4 )
(Klinička medicina I: Hirurgija)
učionica: I - a
kandidati:
Džinić Kenan
Čornopiski Dajana
Ferhatović Alma
Smajić Dinka
8:00 Odbrana maturskog rada ( 4 )
(Klinička medicina I: Interne bolesti)
učionica: I - b
kandidati:
Mešanović Esma
Hodžić Armin
Hamzić Elmedin
Ibrić Amina
maturski ispiti za vanredne kandidate
stranica 2 od 7
8:00 Odbrana maturskog rada ( 6 )
(Klinička medicina I: Interne bolesti)
učionica: I - c
kandidati:
Gojkić Emina
Mujanović Hava
Hodžić Mirza
Mujkić Albina
Rahmanović Adnan
Jusić Amina
8:00 Odbrana maturskog rada ( 4 )
(Klinička medicina I: Interne bolesti)
učionica: I - d
kandidati:
Šabanović Armelina
Demirović Adi
Hajdarbagović Maida
Mašić Mirela
8:00 Odbrana maturskog rada ( 4 )
(Klinička medicina I: Interne bolesti)
učionica: I - e
kandidati:
Budim Lejla
Bajrić Fahreta
Bajrami Riad
Šahinagić Dijana
9:00 Odbrana maturskog rada ( 5 )
(Klinička medicina I: Hirurgija)
učionica: I - a
kandidati:
Kovčić Alma
Čajić Lejla
Bajrami Emina
Bošnjaković Elmir
Hamzić Sefer
9:00 Odbrana maturskog rada ( 4 )
(Klinička medicina I: Hirurgija)
učionica: I - b
kandidati:
Nukić Damir
Lolić Esad
Efendić Amir
Frsanović Goran
9:00 Odbrana maturskog rada ( 6 )
(Klinička medicina I: Interne bolesti)
učionica: I - d
kandidati:
Ikinić Lejla
Muharemović Damir
Popović Predrag
Spahić Emra
Hodžić Adisa
Herić Enida
maturski ispiti za vanredne kandidate
stranica 3 od 7
9:00 Odbrana maturskog rada ( 4 )
(Klinička medicina I: Hirurgija)
učionica: I - e
kandidati:
Imamović Amina
Sarajlić Muamer
Zulfić Samra
Mešić Aldina
9:30 Odbrana maturskog rada ( 1 )
(Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom)
učionica: I - c
kandidati:
Bektić Lejla
9:45 Odbrana maturskog rada ( 2 )
(Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom)
učionica: I - c
kandidati:
Begović Halilović Emina
Abdulahović Aida
10:00 Odbrana maturskog rada ( 1 )
(Kineziterapija)
učionica: I - b
kandidati:
Kovačević Dino
10:30 Odbrana maturskog rada ( 1 )
(Mikrobiologija i parazitologija)
učionica: I - d
kandidati:
Alibegović Semir
subota
31.1.2015
8:30 Hemija ( 2 )
učionica: I - c
kandidati:
Kovčić Alma
Gojkić Emina
8:30 Fizika ( 2 )
učionica: I - d
kandidati:
Frsanović Goran
Šahinagić Dijana
maturski ispiti za vanredne kandidate
stranica 4 od 7
9:00 Biologija ( 12 )
učionica: I - a
kandidati:
Bektić Lejla
Bajrami Emina
Begović Halilović EminaBošnjaković Elmir
Abdulahović Aida
Hamzić Sefer
Kovačević Dino
Džinić Kenan
Alibegović Semir
Čornopiski Dajana
Čajić Lejla
Ferhatović Alma
9:00 Biologija ( 12 )
učionica: I - b
kandidati:
Smajić Dinka
Nukić Damir
Lolić Esad
Efendić Amir
Imamović Amina
Sarajlić Muamer
Zulfić Samra
Mešić Aldina
Mujanović Hava
Hodžić Mirza
Mujkić Albina
Rahmanović Adnan
9:00 Biologija ( 9 )
učionica: I - c
kandidati:
Jusić Amina
Ikinić Lejla
Muharemović Damir
Popović Predrag
Spahić Emra
Hodžić Adisa
Herić Enida
Šabanović Armelina
Demirović Adi
9:00 Biologija ( 9 )
učionica: I - d
kandidati:
Hajdarbagović Maida
Mašić Mirela
Mešanović Esma
Hodžić Armin
Hamzić Elmedin
Ibrić Amina
Budim Lejla
Bajrić Fahreta
Bajrami Riad
11:30 Laboratorijska hematologija ( 1 )
učionica: I - a
kandidati:
Alibegović Semir
maturski ispiti za vanredne kandidate
stranica 5 od 7
11:30 Urgentna medicina ( 1 )
(fizioterapeutski tehničar)
učionica: I - b
kandidati:
Kovačević Dino
11:30 Farmaceutska hemija s farmakologijom( 2 )
učionica: I - c
kandidati:
Bektić Lejla
Abdulahović Aida
11:30 Industrijska proizvodnja lijekova ( 1 )
učionica: I - d
kandidati:
Begović Halilović Emina
12:00 Urgentna medicina ( 11 )
(medicinska sestra-tehničar)
učionica: I - a
kandidati:
Kovčić Alma
Gojkić Emina
Frsanović Goran
Šahinagić Dijana
Čajić Lejla
Bajrami Emina
Bošnjaković Elmir
Hamzić Sefer
Džinić Kenan
Čornopiski Dajana
Ferhatović Alma
12:00 Urgentna medicina ( 11 )
(medicinska sestra-tehničar)
učionica: I - b
kandidati:
Smajić Dinka
Nukić Damir
Lolić Esad
Efendić Amir
Imamović Amina
Sarajlić Muamer
Zulfić Samra
Mešić Aldina
Mujanović Hava
Hodžić Mirza
Mujkić Albina
maturski ispiti za vanredne kandidate
stranica 6 od 7
12:00 Urgentna medicina ( 9 )
(medicinska sestra-tehničar)
učionica: I - c
kandidati:
Rahmanović Adnan
Jusić Amina
Ikinić Lejla
Muharemović Damir
Popović Predrag
Spahić Emra
Hodžić Adisa
Herić Enida
Šabanović Armelina
12:00 Urgentna medicina ( 10 )
(medicinska sestra-tehničar)
učionica: I - d
kandidati:
Demirović Adi
Hajdarbagović Maida
Mašić Mirela
Mešanović Esma
Hodžić Armin
Hamzić Elmedin
Ibrić Amina
Budim Lejla
Bajrić Fahreta
Bajrami Riad
Napomena:
Ispiti se održavaju u navedenim učionicama u JU Srednja medicinska škola u Tuzli!
Svi navedeni ispiti su usmeni (praktični) ispiti, osim ispita za koje je drugačije naznačeno!
Sastav komisije:
1. Predsjednik
2. Ispitivač
3. Član
Direktor:
Mr.sci. Jasna Hadžiselimović, prof.
maturski ispiti za vanredne kandidate
stranica 7 od 7
Download

ovdje - Medicinska Škola Tuzla