ЛОВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Ул. Алексе Ненадовић 19-23,
Београд, 10.02.2012.
УПРАВНИ ОДБОР
7. тачка
СКУПШТИНИ
ЛОВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Управни одбор Савеза, свој рад између две седнице Скупштине обављао је на
одлукама, закључцима и смерницама Скупштине. Активности Управног одбора
одвијале су се у оквирима реализације и спровођења програма рада Савеза и
Скупштинских Одлука и Закључака, а у светлу укупних нових прилика, узрокованих
доношењем новог Закона о дивљачи и ловству и Закона о удружењима грађана.
Ради потпуног сагледавања рада Управног одбора Савеза и његових стручних
радних тела-Комисија, у овом извештају су дате најзначајније активности, текући
послови и обављени задаци.
Рад Управног одбора се одвијао у више праваца. Основно деловање било је
усмерено на регистрацију Савеза у агенцији за привредне регистре и обезбеђење
услова за даље обављање послова у Савезу. Извршено је и оснивање предузећа „ЈеленЛСС“ доо., које би требао да сходно новом Закону о дивљачи и ловству врши послове
дистрибуције ловне карте и стручне послове у ловиштима.
У току године један број ловачких удружења, чланова ЛСС, није измирио
чланарину савезу. Према важећем Закону о дивљачи и ловству, члан 110. став 1.
Ловачки савез Србије и даље газдује ловиштима преко ловачких удружења која су
његови чланови и има закључене уговоре о газдовању ловиштима за та ловачка
удружења. Уговорним обавезама Савез одговара за газдовање ловиштима и преко
ловачких удружења која нису платила чланарину. У складу са наведеним, председник
и секратар ЛСС предложили су Управном одбору раскидање уговора и враћање датих
ловишта надлежном министарству.
Управни одбор није прихватио наведени предлог, а наведено је, према
предложеном дневном реду, предмет расправе на овој Скупштини.
Управни одбор је, на више седница, разматрао питање организације Службе,
трошкова Савеза по овом основу и броја запослених у њој и на 10. седници, донео
Правилник о раду и дао позитивно мишљење на предлог Правилника о организацији и
систематизацији послова у Служби, чиме је промењен начин обрачуна зарада
запослених и смањени трошкови Ловачког савеза Србије по том основу.
На 13. седници Управни одбор је дао позитивно мишљење на нове Правилнике о
организацији и систематизацији послова у Служби, чиме је број запослених смањен на
шест и истовремено је дао позитивно мишљење на Правилник о организацији и
систематизацији послова у предузећу „Јелен ЛСС“ доо, чији је оснивач ЛСС. Овим
Правилником је омогућено запошљавање директора и три радника у том предузећу.
45
Наведено је примењено и у предлогу Финансијског плана ЛСС за 2012. годину,
који је Управни одбор поднео Скупштини на усвајање.
Осим тога, радило се на испуњавању обавеза утврђених Законом о дивљачи и
ловству и на пружање стручне, правне, саветодавне и организационе помоћи Ловачким
удружењима, у свим елементима који су се односили на газдовање ловиштима, рад
удружења и примену Закона о дивљачи и ловству и других прописа. Пружана је помоћ
свим ловачким удружењима у пословима регистрације у агенцији за привредне
регистре а сходно Закона о удружењима грађана.
Активност Управног одбора, у извештајном периоду, била је, истовремено,
усмерена и на решавање низа текућих проблема и разматрања бројних питања од
интереса за рад ловачке организације у целини. Управни одбор је заступао интересе
ловачких удружења и ловаца, изучавајући низ питања и проблема, повезаних са
статусом и правима ловаца, ловачких удружења и Савеза у целини.
Најзначајнији послови Управног одбора, у извештајном периоду, су:
- израда и примена нормативних аката, који регулишу делатност Савеза, у оквиру
јавних овлашћења, која су прописана Законом о дивљачи и ловству, правилника,
упустава, смерница, одлука, ценовника, уговора и др.;
- стручна, саветодавна, правна и друга непосредна помоћ ловачким удружењима у
циљу усклађивања пословања и рада са Законом о дивљачи и ловству и другим
прописима, као и у циљу ефикасног и стручног газдовања ловиштима;
- информисање ловачких удружења и ловаца;
- стални састанци и контакти са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и
водопривреде, у права за шуме у вези израде подзаконских аката, проблема примене
појединих подзаконских аката и др. На предлог УО ЛСС достављен је и конкретан
предлог изгледа дозволе за лов и извештаја о извршеном лову, који је само на једном
листу;
- стални контакти са Управом за ветерину, по питањима ловних и ветеринарских
прописа који се дотичу пословања ловачких удружења;
- остваривање контаката и сарадња са другим сродним организацијама и
институцијама, закључивање уговора, споразума и протокола, / Пољопривредни,
Шумарски и Ветеринарски факултет, ПМФ, Природњачки музеј, Завод за заштиту
природе, Шумарска школа-Краљево, ЈП “Србијашуме”, Национални паркови и др /;
- превентивно решавање организационих проблема у раду ловачких удружења,
организација радних састанака у просторијама Савеза и непосредно на терену;
- обилазак ловачких удружења, саветодавна и стручна помоћ;
- усвајање Цена уловљене дивљачи и њених делова /ЦЕНОВНИК/;
Управни одбор Ловачког савеза Србије, као извршни орган Скупштине, настојао
је да у свом раду обухвати најважнија питања, из своје надлежности, решавајући и низ
текућих задатака и проблема, ангажујући се посебно на извршењу задатака, закључака и
налога Скупштине Савеза.
Управни одбор је, између две Скупштине, одржао шест седница, на којима је
разматран велики број питања, из надлежности Управног одбора. Све седнице Управног
одбора ЛСС имале су кворум.
46
Рад Управног одбора, у извештајном периоду, одвијао се у у новим, далеко
сложенијим приликама и условима, уз знатне организационе проблеме у раду савеза,
знатно смањење финансија и стална повећања обима и врсте питања која је Управни
одбор разматрао, а која су проистекла из актуелне, сложене ситуације у којој се Савез
нашао.
У Извештају председника наведени су организациони проблеми Савеза који су
се постављали пред Управни одбор, а које у крајњем исходу, мора да разреши
Скупштина Ловачког савеза Србије.
Одлуке које су доношене, по појединим питањима, су за сваку седницу припремане
у виду предлога или радног материјала. О одлукама Управног одбора које су биле
непосредно везане за рад ловачких удружења, удружења су била обавештавана путем
листа “Ловац” и путем билтена Савеза.
Како се ради о изузетно обимном материјалу, нисмо у могућности да у овом
Извештају презентирамо све аспекта рада Управбног одбора, а чланови Скупштине
имају могућност да се упознају са целокупним радом Управног одбора, кроз записнике
са седница, који се налазе у прилогу овог Извештаја.
ПРИЛОГ: Записници са седница Управног одбора.
Председник Управног одбора
Проф. Др Зоран Поповић ср.
47
ZAPISNIK
Sa 8. sednice Upravnog odbora LSS, održane 27.02.2011. godine u prostorijama Fakulteta
Veterinasrke Medicine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova.
Prisutni članovi UO: Zoran Popović (predsednik), Vladimir Videnović (zamenik predsednika),
Zoran Aleksić, Slobodan Grdinić, Uroš Đoković, Miomir Đukić, Goran Janjić, Zoran Jovanović,
Zoran Marinković, Slađan Marković, Zoran Mitrić, Saša Milanov, Slaviša Tanasković, Milenko
Rudinac, Milan Kovačević, Miloš Pantelić, Milan Božić, Ilija Elezović i Milomir Nikolić;
Odsutni članovi UO: Miodrag Šoškić i Milutin Đorđević.
Ostali prisutni: Aleksandar Ćeranić (sekretar LSS), Marko Tica (predsednik Skupštine LSS), Sofija
Filipović (Služba LSS), Vladislav Mladenović (Služba LSS).
*****
Sednicom U.O.LSS, predsedavao je predsednik, Zoran Popović. Jednoglasno je usvojen sledeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
2. Izveštaj predsednika o dešavanjima između dve sednice UO.
3. Predlog UO za izmenu finansijskog plana za sednicu Skupštine LSS.
4. Donošenje odluke o izmeni i dopuni cenovnika divljači.
5. Donošenje odluke o potpisivanju ugovora sa Ministarstvom prosvete i nauke u vezi
realizacije projekta iz juna 2010. godine
I
Z. Popović: Zapisnik sa prethodne sednice će biti dostavljen zajedno sa ovim, ne možemo ga sada
razmatrati. Konstatujem da su svi saglasni sa predlogom da će se poslednja dva Zapisnika sa 7 i 8
sednice UO LSS razmatrati na narednoj 9 sednici UO.
II
Z. Popović: Naglašavam da su održani svi lovni regioni i da su sa njih proizašli zaključci vezano za
treću tačku dnevnog reda. Od MPŠV i UŠ, smo dobili poziv za sastanak radnih grupa za izradu
sedam pravilnika, tako da ćemo videti kakva je situacija i koliko ćemo uspeti da se izborimo sa tim
pitanjima.
III
Z. Popović: UO je kao predlagač, predložio izmenu finansijskog plana. Na osnovu diskusije po
lovnim regionima došlo je do kristalisanja dve stavke. Članski doprinos do 30.09. biće 600 RSD, a
od 01.10. biće 700 RSD. Ovo je predlog sa većine lovnih regiona, izuzev centralnog, koji se izjasnio
da neće glasati o visini članskog doprinosa, dok ne formira svoj savez. Kao drugo, u svim regionima
je pitanje fonda solidarnosti sa uplatom od 100 RSD, rešeno davanjem predloga da se umesto
osnivanja fonda, vrši osiguranje lovaca.
Nakon diskusije u kojoj su učestvovali Rudinac, Pantelić, Popović i Ćeranić zaključeno je da će biti
predloženo Skupštini da donese odluku o formiranju radne grupe koja će se baviti analizom
primenjivosti Zakona o divljači i lovstvu i pravilnicima koji bliže uređuju njegovu primenu.
III
Z. Popović: Konstatujem da je jednoglasno zaključeno da UO kao predlagač traži da se
izmene dve stavke: 1. da se fond solidarnosti preinači u fond za osiguranje. Ćeranić će izneti
ove dve promene prilikom izlaganja finansijkog plana na sednici Skupštine.
IV
Nakon diskusije u kojoj su učestvovali Ćeranić, Rudinac, Pantelić, Popović, Marković zaključeno je
da LSS, obzirom da je još uvek korisnik lovišta, ima obavezu da formira orijentacioni cenovnik.
Zaključeno je da treba dostaviti LU mišljenje Ministarstva finansija o pitanju fiskalnih kasa sa
stručnim objašnjenjem, da ne bi LU došli u situaciju da ih neko kažnjava zbog fiskalnih kasa.
Obavezuje se NO da pripremi informaciju u okviru biltena LSS, koji će biti dostavljen svim LU.
Zaključeno je da treba da se izvrši dopuna cenovnika, da se za predatore ne plaća u
organizovanim akcijama lovaca članova.
48
V
Z. Popović: Ministarstvo prosvete i nauke je tek je 30.12.2011. godine objavilo rezultate konkursa i
tek sada je dostavilo Ugovore, tako da bi trebalo do 15. marta 2011. godine da se izvrši njihovo
potpisivanje. Po Ugovoru LSS bi bio korisnik rezultata istraživanja i LSS bi sredstva preneo
realizatorima istraživanja, fakultetima -njih 5 i naučnim institucijama.
U pitanju su preostala nerealizovana sredstva iz prethodne godine, to je pozicija u finansijkom planu
iz prethodne godine. Konsatujem da je jednoglasno doneta odluka o potpisivanju Ugovora o
realizaciji projekta sa Ministarstvom prosvete i nauke.
VI
Z. Popović: Stigao je dopis u vezi nepravilnosti u LU „Gornja Jablanica“ -Medveđa, nisu izbori
sprovođeni, što treba predati u nadležnost Komisiji.
M. Božić: Bavićemo se pitanjem unutrašnje organizacije LSS u budućnosti. Naš statut je dao tu
mogućnost, statistički regioni nas ne obavezuju, imamo lovne regione.
Z. Popović: Treba da predložimo da neka radna grupa uradi projeklciju šta se želi i kakva je situacija
na terenu. Da se napravit elaborat o tome šta i kako sprovesti i kako će se to odraziti na finansije,
neka studija o tome.
M. Božić: Elaborat treba da podrazumeva da predstavnici regiona daju viziju, a struka da realizuje.
A. Ćeranić: Vlada RS je donela odluku o ustanovljenju 42 lovna područja. Predstaviću vam predlog
koji predviđa 21 lovno područje, jer pretpostavljam da to sve zanima.
Z. Popović: Konstatujem da treba ovo pitanje takođe ostaviti Radnoj grupi da razmotri na osnovu
iznetog predloga od strane g-dina Ćeranića, ako se ustanovi da podela lovišta koju su regioni učinili
dovede u pitanje samu funkcionalnost lovišta. Prihvaćen je predlog da u radnoj grupi budu
predsednici regiona, da se na taj način što bolje sagleda situacija, da oni daju predloge i preporuke
tako da pored stručnjaka iz različitih oblasti uđu i predsednici regiona.
Zapisnik sačinila
prof. Sofija Filipović sr.
Predsednik
Prof. dr Zoran Popović
49
ZAPISNIK
Sa 9. sednice Upravnog odbora LSS, održane 18.05.2011. godine u prostorijama Lovačkog saveza
Srbije u Beogradu, sa početkom u 13.00 časova.
Prisutni članovi UO: Zoran Popović (predsednik), Vladimir Videnović (zamenik predsednika),
Zoran Aleksić, Slobodan Grdinić, Uroš Đoković, Miomir Đukić, Goran Janjić, Zoran Jovanović,
Zoran Marinković, Slađan Marković, Zoran Mitrić, Saša Milanov, Slaviša Tanasković, Milenko
Rudinac, Milan Kovačević, Milan Božić, Ilija Elezović, Milomir Nikolić i Milutin Đorđević.
Odsutni članovi UO: Miloš Pantelić i Miodrag Šoškić.
Ostali prisutni: Aleksandar Ćeranić (sekretar LSS), Marko Tica (predsednik Skupštine LSS), Sofija
Filipović (Služba LSS), Dejan Milkov (član NO LSS).
*****
Sednicom U.O.LSS, predsedavao je predsednik, Zoran Popović. Jednoglasno je usvojen sledeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 7. i 8. sednice Upravnog odbora;
2. Aktivnosti Saveza između dve sednice UO -informacija predsednika;
3. Donošenje Odluke o osiguranju lovaca sa članskom kartom LSS, za lovnu 2011/2012.
godinu nastavkom saradnje sa “Takovo” osiguranjem;
4. Donošenje odluke o imenovanju komisije za utvrđivanje usklađenosti korišćenja sredstava
dodeljenih po oglasu za dodelu sredstava za unapređenje gajenja divljači u lovnoj 2010/11
godini (po Odluci sa 5. sednice UO LSS);
5. Pitanja i predlozi.
I
Zapisnici sa 7. i 8. sednice UO LSS, usvojeni su jednoglasno.
II
Z. Popović: Održani su kursevi za upravnike lovišta o izradi planskih dokumenata, za sve regione
posebno. Održan sastanak južnog regiona o primeni zakona i pravilnika sa posebnim osvrtom na
lovna područja. Održana je izborna Skupština LSV na kojoj je Milan Pažin izabran za predsednika
LSV, Miloš Beuković je izabran za zamenika predsednika, a izabrani su i svi drugi organi i tela.
Održana je osnivačka Skupština Centralnog regiona, dana 28. aprila 2011. godine, u Kragujevcu. Na
toj sednici su bili prisutni predsednik Skupštine LSS i sekretar LSS. Održana je 58 Generalna
Skupština CIC, u Sankt Peterburgu, u Rusiji, u periodu od 12-16. maja, o čemu je izveštaj dostavio
potpredsednik CIC, Milorad Perović. Skupštini smo prisustvovali gospodin Ćeranić i ja. Takođe,
održani su sastanci sa predstavnicima MTPŠV RS oko primene i izmene pravilnika i novog načina
distribucije lovnih karata. Služba LSS je uradila 25 lovnih osnova za naša LU, dobijena je saglasnost
za sva planska dokumenta za lovišta kojima su istekle LO, kontinuirano se obavlja i posao obrade
lovnih karata za lovačka udruženja koja nam se obrate, kao i dorada i popravka planskih dokumenata
i godišnji planovi, kome je potrebno.
III
Z. Popović: Imamo u materijalu predlog nastavka saradnje sa „Takovo“ osiguranjem. Za prethodnu
godinu su podneli izveštaj. Predložili su umanjenje na ime pomoći LSS-u, u iznosu od 1,5 milion
RSD. Osiguravajuća kuća „Takovo“ prihvata da retroaktivno pokrije osiguranje za period od
početka lovne godine, dakle od 01. aprila, i ponudila je još 10% popusta na plaćanje u celosti.
Zaključno sa današnjim danom, uplaćene su članske karte za 20.151 lovaca. Mi ćemo sada, u okviru
dalje saradnje, morati da radimo na osnovu uplata članske karte, tako da lica koja nisu izvršila
uplatu, ne mogu uživati osiguranje. Naknadne uplate će se rešavati u hodu.
U daljoj diskusiji su učestvovali Z. Mitrić i S. Tanasković.
Ko plati članarinu imaće osiguranje.
Dakle, osiguranje važi samo za one koji dobiju člansku kartu LSS.
Z. Popović: Konstatujem da je jednoglasno doneta Odluka o osiguranju lovaca sa članskom
kartom LSS, za lovnu 2011/12 godinu, u svemu kao u predlogu materijala za ovu sednicu,
nastavkom poslovne saradnje sa „Takovo“ osiguranjem.
50
IV
Z. Popović: Treba da se vidi da li su LU koja su konkurisala za sredstva dodeljivana po oglasu za
dodelu sredstava, namesnki trošila novac dobijen od LSS.
A. Ćeranić: Predloženo je da se obrazuje petočlana komisija, to može da bude njen širi sastav, ali
treba omogućiti da ona punovažno radi sa tri imenovana člana.
M. Božić: Smatram da u komisiji ne treba da budu predstavnici onih LU koja su primila sredstva od
LSS i korisnici su ovih sredstava po osnovu oglasa. To nije etički i nema osnova da se taj princip ne
poštuje, treba ga beskompromisno sprovesti.
Z. Popović: Konstatujem da je odbijen predlog za formiranje petočlane komisije, kao što je
navedeno u predlogu materijala za ovu sednicu. Jednoglasno je prihvaćen novi predlog, da se
obrazuje tročlana komisija u sastavu Miomir Đukić, Aleksandar Sinđelić i Boris Bajić, koja
treba da ustanovi da li su sredstva koja je LSS dodelio lovačkim udruženjima po oglasu za
unapređenje gajenja divljači u lovnoj 2010/11 godini, namenski utrošena.
V
Z. Popović: Imamo poziv iz Sofije od Lovno ribolovnog saveza Bugarske, u vezi akcije „Projekti
međudržavne saradnje“. Pozvani su i Grčka i Makedonija koja je dobila sredstva za ribarstvo. Šta je
to što će se odrediti kao predmet saradnje, videćemo kad odemo tamo.
Naša radna grupa koja je imenovana od strane Skupštine LSS i koja je imala zadatak da u roku od 90
dana od imenovanja sačini materijal, na osnovu koga će Skupština LSS podneti predlog nadležnom
ministru za pokretanje postupka izmene i dopune Zakona o divljači i lovstvu i podzakonskih akata,
imala je dva sastanka na kojima je razmatrala Zakon i podzakonska akta, ali i naš Statut. Oko Zakona
o divljači i lovstvu se ništa za sada neće dirati, po njihovoj odluci, oni nemaju predlog za ulazak u
proceduru za izmene Zakona, ali zato će predložiti izmene mnogobrojnih pravilnika, i to onako kako
je predloženo u Skupštinskom materijalu sa poslednje sednice Skupštine LSS.
A Ćeranić: U vezi Statuta kristalisalo se više predloga. Kako je to u drugim zemljama? Prirodna
podela je put i treba dopustiti prirodnu organizaciju. Da pratimo formulaciju koja je ranije postojala,
da dva ili više udruženja mogu činiti Savez - vratiti formulaciju da dva ili više lovačkih udruženja
mogu da formiraju savez. Imamo pitanje nedovršene podele Srbije u pogledu lovišta ili lovnih
područja. Imamo pitanje zašto LSS nije do sada dozvolio pojedincima da budu članovi Saveza. Treba
omogučiti da pojedinac bude član LSS. Cilj je prirodna organizacija.
To su dve stvari koje treba predložiti da se izmene, kao smernice od strane UO.
M. Božić: LSS treba da bude nacionalni savez svih saveza, pojedinaca ili udruženja.
Nije pitanje lovišta već korisnika lovišta, ne možemo u statutu da se spuštamo na nivo lovišta. Dakle,
treba dodati formulaciju korisnici lovišta -novi prirodni korisnici lovišta.
Ko ima interes da se udružuje u saveze? Sve je individualno. Mi ne možemo da propisujemo.
Z. Popović: Ostaviti maksimalnu slobodu. Da komisija osmisli način finansiranja, utvrdi šta je
minimum nacionalnog interesa za sve delove Srbije. Napraviti kalkulaciju koliko to košta. Da se
izjednače svi lovci i udruženja, korisnici lovišta u svim delovima Srbije. Vojvodina je predložila da
budemo savez saveza. Međutim, mi u Srbiji imamo problem što nemamo saveze. To je stvar
predstavljanja u organima i telima. Mi ne možemo da formiramo pravna lica saveze, ako oni to ne
žele. Zakonski mi to ne možemo da uradimo.
M. Rudinac: Stvorili su se uslovi i potreba da se uradi Statut LSS. Videti šta je najbolje, treba ići u
doradu Statuta, a u toku rada komisije možemo da usaglašavamo stavove.
Z. Popović: Kada se Statut izmeni videćemo šta je to potrebno i u vezi sistematizacije radnih mesta.
Sada imamo situaciju da smo radniku koji je na poslovima finansija u Savezu na tri meseca
produžavali ugovor. To je radno mesto koje je neophodno i potrebno. Evo sekretar će reći.
A. Ćeranić: Predlažemo da se radniku ugovor produži na tri meseca i nakon toga da se reši u skladu
sa Statutom.
M. Božić: To smo i ranije rekli. Da se ugovor produži, ali sa prekidom.
M. Đukić: Isto kao i do sada što je išlo.
Z Popović: Konstatujem da je jednoglasno doneta odluka da se produži ugovor radniku na
poslovima finansija, za tri meseca -sa prekidom, u skladu sa zakonskom procedurom.
51
M. Đorđević: Komora će uskoro objaviti javni oglas svim lovnim radnicima u Srbiji, da se svi oni
koji ispunjavaju uslove učlane u komoru i da podnesu zahtev za licenciranje. Molim sva LU da nam
pomognu u poslu. Cilj je da svi dođu do licenci i da se završi procedura učlanjenja. Razmatramo
obaveznu godišnju edukaciju, da se stručne institucije delegiraju u organizaciji stručnih skupova.
Predlog je da se za ovu godinu članarina komori ne plaća. Visina članarine bi se planirala, kao
nadoknada za dobijanje licence, što bi rekli u tri rate.
Da lovočuvari plaćaju tri godine po 1.000,00 RSD, da članovi stručnih službi (npr. upravnici lovišta)
plaćaju u rasponu od 2.000,00-3.000,00 RSD i da planeri plaćaju na godišnjem nivou 20.000,00
RSD. Nama je cilj da u prvom krugu pozovemo sve koji imaju pravo da dobiju licencu, rešimo
pitanje državnog stručnog ispita za članove komore, da dobiju status službenih lica. Ne ulazim u
politiku LSS, da li ćete vi jedinstveno -preko centralne firme da konkurišete za korisnička prava ili
ćete pojedinačno. Prednost će imati oni koji imaju licenciranu stručnu službu. Nadam se da ćete nas
maksimalno podržati. Da li je ovo korektno?
S. Tanasković: Vrlo korektno.
M. Đorđević: Ne želim da se mešam u vaša unutrašnja organizaciona pitanja niti da urušavam
dignitet rukovodstva LSS. Želimo kao JP „Srbijašume“da budemo dobre komšije, ne samo u sektoru
lovstva. Nije naša ambicija da budemo veliki korisnici lovišta i sve što nema ekonomsku isplativost,
nećemo se baviti tim stvarima. Koncepcijski smo zamislili šta nam je interes i dozvolite nam da
kosimo svoje najbolje livade.
Sednica je završena u 14.15 časova.
Zapisnik sačinila
prof. Sofija Filipović sr.
Predsednik
Prof. dr Zoran Popović
52
ZAPISNIK
Sa 10. sednice Upravnog odbora LSS, održane 19.10.2011. godine u prostorijama Lovačkog
saveza Srbije u Beogradu, sa početkom u 13.00 časova.
Prisutni članovi UO: Zoran Popović (predsednik), Vladimir Videnović (zamenik predsednika),
Zoran Aleksić, Slobodan Grdinić, Uroš Đoković, Miomir Đukić, Goran Janjić, Zoran Jovanović,
Slađan Marković, Zoran Mitrić, Saša Milanov, Miodrag Šoškić, Slaviša Tanasković, Milenko
Rudinac, Miloš Pantelić, Milan Božić i Milutin Đorđević.
Odsutni članovi UO: Milan Kovačević, Milomir Nikolić, Zoran Marinković i Ilija Elezović.
Ostali prisutni: Aleksandar Ćeranić (sekretar LSS), Pero Škobić (predsednik NO LSS), Milan Pažin
(predsednik Lovačkog saveza Vojvodine), Marko Tica (predsednik Skupštine LSS), Milorad Perović
(doskorašnji potpredsednik CIC), Sofija Filipović (Služba LSS), Vladislav Mladenović (Služba
LSS), Svetislav Stojanović (Lovačke novine) i Dušan Knežić (Lovac).
*****
Sednicom U.O.LSS, predsedavao je predsednik, Zoran Popović. Sa jednim glasom protiv, usvojen je
sledeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Upravnog odbora.
2. Aktivnosti Saveza između dve sednice UO -Informacija predsednika.
3. Obaveštenje sekretara o upozorenju upućenom lovačkim udruženjima koja nisu izvršila svoju
ugovornu obavezu i donošenje odluke Upravnog odbora u skladu sa odredbama ugovora.
4. Razmatranje izveštaja sekretara sa radnom verzijom statuta i utvrđivanje Nacrta Statuta LSS.
5. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o radu u službi LSS.
6. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u službi LSS.
7. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o programu i uslovima za polaganje l.ispita.
8. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o načinu korišćenja službenih i privatnih
automobila u službene svrhe.
9. Razmatranje i verifikacija predloga za učešće na međunarodnim lovačkim manifestacijama sa
sednice Komisije za lovnu kinologiju LSS održane 27.07.2011. godine.
10. Informacija predsednika o dosadašnjim i donošenje odluke Upravnog odbora o daljim
aktivnostima na obeležavanju jubileja 115. godina od osnivanja Saveza, uključujući i savetovanje
„Poljska jarebica u savremenim agroekološkim sistemima“, sa izdavanjem i promocijom knjige
„Poljska jarebica prijatelj polja“, autora Nebojše Stojanovića.
11. Donošenje odluke o učešću Saveza u organizovanju VII Međunarodnog simpozijuma o lovstvu u
Žagubici, 2012. godine.
12. Donošenje odluke po ponudi preduzeća „Grin eko sistem“
13. Pitanja i predlozi.
I
Zapisnik sa 9 sednice UO LSS je jednoglasno usvojen.
II
Z. Popović: „Održan je sastanak u vezi pravilnika kao podzakonskih akata, u ŠG Boljevac. U
potpunosti je postignut dogovor za 14 pravilnika, kao i izmene pravilnika dozvole za lov i uredba o
lovostaju. Naglašavam da je sastanak protekao konstruktivno i da su predstavnici ministarstva u
potpunosti prihvatili primedbe upućene na date pravilnike. Trebalo je do kraja avgusta da izađu svi
pravilnici, međutim, do sada su izašla tri pravilnika: Pravilnik o licencirannju stručnih radnika,
Pravilnik o obeležavanju lovišta i Pravilnik o bezbednosti u lovu. Uredba o lovostaju je data na
mišljenje Ministarstva za zaštitu životne sredine, ali sve oko nje smo veoma dobro dogovorili: tako je
od 01. septembra do 31. januara dozvoljen grupni lov divlje svinje; zec se može loviti do kraja
decembra, naravno shodno planskim dokumentima; početak lova fazana je 01. oktobar; To su bile
najvažnije tačke koje su stvarale problem i nadam se da će ova uredba o lovostaju izaći, da potvrdi,
da su do kraja decembra mogući samo grupni lovovi, od marta do 16. aprila lovna sezona je
uglavnom zaustavljena, u fazi mirovanja se obavljaju aktivnosti u vezi prebrojavanja divljači i izrade
planova gazdovanja, a mogu se loviti one vrste koje su u to vreme dozvoljene za lov, lisica i šakal.
53
Urađeno je grejanje na drugom spratu i delom na prvom spratu, obzirom da zbog „Invest biroa“ koji
nije dozvolio rad u tim prostorijama, nije moglo da se to kompletno završi, već smo jedva uspeli da
cevi provučemo kroz te naše prostorije. Ukupan iznos investicije je 2.648.628,00 RSD, od kojih je
uplaćeno do sada 2.556.274,00 RSD, a ostalo će se platiti po završetku svih radova i postavljanja
grejnih tela u „Invest birou“. Mi smo dobili tužbu podnetu protiv „Inest biroa“, ali prinudno iseljenje,
na žalost, još nije sprovedeno.
Učestvovali smo u adaptaciji hodnika, zajedno sa ostalim korisnicima zgrade „Verat net“ i „Danas“, i
naš deo troškva je iznosio 159.532,00 RSD.
Održana je sednica Nadzornog odbora, o zaključcima će vas obavestiti predsednik Nadzornog
odbora, Pero Škobić.
Održano je balkansko prvenstvo „Lovac i pas“ -Sveti Hubert u Natalincima, kao i svetsko prvenstvo
„Lovac i pas“ u Francuskoj, o čemu će detaljnije obaveštenje dati Vlada Videnović.
Održano je finale u gulašijadi u Velikom Gradištu. Održani su bugarsko-srpski susreti u mestu
Kadibogaz, kod Knjaževca. Dajem reč predsedniku NO, radi davanja obaveštenja sa sednice NO
koja je bila u julu mesecu, posle šestomesečnog obračuna.
P. Škobić: Mi ne podnosimo izveštaj UO. Održali smo sednicu, imamo zaključke sa kojima smo
upoznali tebe kao predsednika o čemu se radi. Ako smatrate da treba da upoznate UO LSS, vi to
učinite.
Z. Popović: Ako dozvolite, u vezi izveštaja sa prvenstva u Francuskoj, detaljne informacije ćemo
čuti u okviru devete tačke dnevnog reda, kada će se razmatrati predlog Komisije za lovnu kinologiju
LSS od 27.07.2011. godine, za učešće na međunarodnim lovačkim manifestacijama.
III
Z. Popović: Kao što znate za sada se gazdovanje lovištima obavlja shodno zakonu o divljači i
lovstvu, ali u ovom prelaznom periodu mi imamo još uvek obavezu gazdovanja lovištima preko LU
koji su naše članice, shodno napred navedenim zakonima i Ugovorom koji je potpisan između LU i
LSS, na koji je saglasnost dao nadležni ministar. Imamo jasnu situaciju, da određen broj LU nije
izvršio skupštinske odluke u vezi plaćanja članskog doprinosa, a rok je bio do 30. septembra. Mada,
prema ugovoru su bili obavezni da to učine, do kraja marta meseca. U prilogu ste dobili sadašnje
stanje, pregled situacije, koja LU nisu izvršila uplate. Radi se o 6 LU iz Zapadnog lovnog regiona,
15LU iz Centralnog lovnog regiona, 2 LU iz Istočnog lovnog regiona i 2 LU iz Južnog lovnog
regiona. Protiv nekih LU podnete su krivične prijave i to je pokrenula policija zbog određenog
stanja koje su tamo zatekli. Sistem rada ove organizacije ne bi trebao da bude narušen, a sekretar je
postupio u skladu sa Ugovorom i obavestio i LU i uUO o trenutnoj situaciji. Otvaram diskusiju.
G. Janjić: Želim da vas obavestim da LU „Porečje“ Vučje nije izvršilo svoju ugovornu obavezu,
jer im je račun blokiran, morali su da plaćaju sudske troškove, tako da zbog toga do sada nisu platili
članarinu LSS, to je objašnjenje.
M. Rudinac: Poželeo bih svima uspešan rad. Postavio bih pitanje, do kog vremena se, po odluci
skupštine, izmiruje članarina? Šta kaže skupštinska odluka?
Z. Popovic: Datum je 30. septembar, a kasnije postoji mogućnost pojedinačnih uplata, koje mogu
biti izvršavane čak do 31. marta.
M. Rudinac: Podsećam vas na mart 2011. godine, na bilten, u potpisu sekretara, koji smo svi dobili,
gde se kaže da je doneta odluka o visini članarine u iznosu od 600,00 RSD po lovcu, rok za uplatu
člnarine 31. 03.2011. godine, kako je utvrđeno čl. 55. stav 4. Statuta LSS. Skupština je istovremeno,
u skladu sa čl. 55 stav 5. Statuta LSS, potvrdila iznos članarine za slučaj neizmirenja članarine u
statutarnom roku, koji za period 01.10.2011.-30.03.2012. godine, iznosi 700,00 RSD. Ovde smo
negde u raskoraku. Nama je skupštinskom odlukom dato pravo da do 31.03.2012. izmirujemo
obavezu, uvećanu, u iznosu od 700,00 RSD, a UO izgleda ima veće ingerencije. Izvinjavam se, ali
mislim da je u ovom momentu, imajući u vidu i niz drugih okolnosti, suvišno o ovome uopšte
raspravljati. Skupštinsku odluku može promeniti samo skupština. Predlažem da se ova tačka
dnevnog reda povuče iz rasprave sa današnje sednice.
54
S. Marković: Predsednika i sekretara sam obavestio da ne mogu da glasam za ovu odluku, smatram
da nije celishodna, ima proceduralnih propusta. Predlažem da LSS u ovoj prostoriji u prisustvu
predstavnika MPTŠV RS održi sastanak sa svih ovih 27 LU, ukaže im na posledice i nađe neko
kompromisno rešenje.
U. Đoković: Imam zaduženje u ime LSCS da kažem da smo se apsolutno deklarisali kroz svoja
normativna akta da smo članovi LSS, da ćemo sigurno platiti članski doprinos LSS, ali naravno u
onom iznosu u kome plaćaju i svi ostali savezi. Ovo je autogol za LSS koji ne znam zašto ste sebi
dali. Kontraproduktivno je za srpsko lovstvo napraviti ovakav propust, odnosno donositi ovakvu
odluku.
S. Grdinić: Radi se o nedisciplinovanim LU, njih 30-tak, što ukazuje na to da postoji ozbiljan
problem i da se njime treba baviti na drugi način, a ne isključenjima i oduzimanjem lovišta, bez
obzira kako je to MPTŠV RS ugovorima formulisalo. Šta god da čl. 16, stav 3. Ugovora kaže,
odlučno sam protiv toga, jer bi to bio početak kraja LSS. Ako to budemo uradili, da li će ta naša
odluka biti sprovodiva, ili ćemo baciti LSS u haos i sukobe, izazvati mržnju i ništa drugo nećemo
uraditi. Ovo se rešava tako što se razgovara, da vidimo o čemu se radi. Da ne bi imalo kobne
posledice po lovačku organizaciju. Dok ne utvrdimo o čemu se radi, nećemo ni da se preti u naše
ime.
V. Mladenović: Neću dovoditi u pitanje celishodnost donošenja odluke, to je na UO. Pravni okvir
ove odluke je da je sekretar imperativno obavezan da upozori UO i LU ukoliko ne poštuju ugovorne
odredbe, da će UO u pisanoj formi od LU zahtevati da postupi u skladu sa ugovornim normama. Već
sledeća faza je, ukoliko LU ne postupi u skladu sa time, da to predstavlja osnov za naredni korak,
ali tu nema automatizma i nema imperativne norme, to predstavlja osnov, može ali ne mora, LSS ima
pravo, ali ne i da će to uraditi i ne stoji da to mora da uradi. Na ovaj član ugovora je sagalsnost dalo
MPTŠV RS, u svim potpisanim ugovorima. To je pravni okvir, ovde je to osnov za dalje postupanje,
UO treba da oceni da li je taj osnov dovoljan ili nije.
P. Škobić: Prvo bih pitao, da li je moguće da je Skupština takvu odluku donela, da se članarina
uplaćuje do 31. marta 2012. godine, ako je poznato da poslovna godina traje do 31. decembra? Da li
je to zaista moguće? Da li će veće probleme izazvati ova odluka koja se predlaže ili neka druga koju
možemo doneti. Mi na drugoj strani imamo devedeset posto udruženja koja su ispunjavala svoje
članske obaveze prema nekim potrebama i odlukama. Ovo govorim ne želeći ni jedno ni drugo, ali
pravni okviri su jasni i obaveze se moraju izvršavati.
G. Janjic: Na poslednjoj sednici skupstine LSS je doneta odluka da LS Vojvodine vrsi uplatu
clanarine po lovcu u iznosu od 60,00 RSD, a sva ostala udruzenja na teritoriji Srbije, da placaju
clanarinu u iznosu od 600,00 odnosno 700,00 RSD. Preko 80% lovackih udruzenja je do sada
uplatilo clanarinu LSS i ne vidim razlog zasto bismo o tome razgovarali drugacije. Pogledajte primer
Juznog lovnog regiona, gde je statisticki najnizi licni dohodak, a ljudi su clanarinu platili. Nisam za
to da se primenjuju bilo kakve radikalne mere, ali ljudi, mislim da su i obaveze vazne, a ne samo
prava svih LU. Ako zelimo da nam LSS bude krovna organizacija, kao sto svi ovde kazemo i
tvrdimo, obaveza LU je da plate clanarinu, jer mi smo ti koji cinimo LSS. Pitanje je kako sa
clanarinom od 60,00 RSD moze Savez da postoji, i to nije samo finansijsko, ovo je i principijelno
pitanje. Predlazem da u skaldu sa svojim obavezama clanarinu uplate svi koji treba da uplate, a na
sledecoj sednici skupstine LSS, da kazemo sta hocemo, koliko hocemo da svaki lovac placa, bilo da
je iz Vojvodine ili iz centralne Srbije, ako tako zelimo. Ako ne zelimo onda treba da prepustimo
MPTSV RS i drugima da odlucuju. Preporucujem svim predstasvnivcima LU da izvrse svoju
obavezu prema LSS, ako hocemo da LSS bude savez saveza. Odluka skupstine LSS je poznata, da
svi platimo 600,00 RSD, sto je vaznije, mi smo je prihvatili, kao sto smoprihvatili da Vojvodina
placa 60,00 RSD, i do sledece sednice skupstine LSS je tako. Naredna skupstina LSS se moze
izjasniti drugacije.
55
U. Djokovic: Ne svidja mi se rec bojkot koja se ovde cula. Postujuci nacelo slobode udruzivanja, mi
smo napravili LSCS. Napravili smo jedan lovacki savez sa jasnom zeljom da se ucini korak ka
reorganizaciji ove krovne organizacije i time nijedan zakonski propis nije povredjen. Zelimo da
sacuvamo svoja sredstva, mi imamo svoje prostorije i svoju strucnu sluzbu. U finansiranju rada ovog
saveza, za koji smatramo da mora da postoji, ucestvovacemo kao i drugi savezi, Vojvodine i
Kosova i Metohije. Obzirom da se i na nivou drzave govori o decentralizaciji i tu se uklapamo.
Z. Mitric: Mislim da bi bio red da se LU koja nisu uplatila clanarinu, dopisom obrate LSS i da se
izjasne i jasno kazu zbog cega nece da plate clanarinu. Ovako imamo da jedni tvrde da ce patiti,
drugi kazu da nece, jer su na sednicama svojih saveza tako odlucili, a mi treba da vidimo kako da se
mi odnosimo prema skupstinskim odlukama ili prema pravilnicima novih saveza.
U. Djokovic: Svako u svom interesu.
M. Božić: Zakon o udruzenjima je jasno definisao slobodu udruzivanja, tako da jedno LU moze biti
clan npr. pet saveza. Ovde se radi o LU koja jesu i bice clanovi LSS. Licno se slazem sa
obavestenjem sekretara LSS, koje je krajnje korektno uradjeno, predlozeno i receno. Ali, imamo
jedan pravni okvir koji nema svrhu, jedino resenje je dijalog, dijalog i dijalog. Turbulencije postoje,
ali treba zajedno sa predstavnicima MPTSV RS da sednemo za sto i da vidimo i sa njima kako cemo
mi to sve platiti, zakljucno sa 31.03., nesto cemo dogovoriti. Lovci smo, kolege smo ne treba da
namecemo nista, ova situacija traje vec tri, cetiri godine. Nista nismo resili, islo se korak napred, dva
nazad. Donosenje odluke, kao u predlogu, nije potrebno. Moze da ide informacija ka LU, ali ne
mozemo prekrsiti skupstinsku odluku.
V. Mladenovic: Ne govori se o skupstinskoj odluci. Govori se o postupanju po Ugovoru, a ne o
necemu drugom. Nema automatskog raskidnog razloga, ali UO ima ugovornu obavezu da LU
obavesti o tome, na osnovu onoga sto je UO saznao od sekretara LSS. Nesporno je pravo na
udruzivanje, kako pojedinaca u udruzenja, tako i udruzenja u saveze, ali ja zaista ne vidim, kako to
ima uticaja na vec postojeci Savez i na njegova pravna akta.
U. Djokovic: Imace.
V. Mladenovic: Subjekti clanovi LSS su LU i u tim okvirima su svi obavezni da se krecu. LSCS
postoji, to je neosporno, registrovan je u skladu sa Zakonom o udruzenjima i ni sa jednim drugim
zakonom nije uskladjen, niti registrovan. Čisto zbog toga, nije konstruktivno da se to pitanje
ukljucuje u nesto sto je vezano za rad LSS i sto je u skladu sa aktima LSS.
M. Rudinac: Pre svega je u ovom odredjenom dokumentu prisutna zloupotreba ovakvih pisanija u
odosu na skupstinsku odluku o vremenu pacanja clanaraine. Otkud upozorenje kad imamao
skupstinsku odluku. Sve drugo mi nemamo, izuzev ako skupstina donese drugu odluku. Slazem se
sa ovim sto je predlozeno da sednemo svi i MPTSV RS i regioni i savezi i da razgovaramo. Mi smo
se na sednici naseg LSCS izjasnili da obavezno treba odrzati LSS, ali da se organizaciono vidi, kako
da to uradimo. Da li treba ove savetnike poslati na teren malo? Mi smo na kraju dobili LU sa
upozorenjima. Nama se oduzimaju prava, data skupstinskom odlukom iz februara mesesa 2011.
godine.
V. Mladenovic: Skupstinska odluka je nesporna, ali mi govorimo o postovanjau ugovornih obaveza.
Ušlo se u krsenje Ugovornih obaveza. Cinjenice su ovo sto kazem, dakle sto se tice ugovornih
obaveza, ušlo se u nepostovanje ugovornih obaveza
M. Rudinac: Da li ovaj bilten nije u skladu sa zakonom?
V. Mladenovic: Sve je u skladu sa svime, ali govorimo o ugovornim obavezama koje su 31. mart
2011. godine, koje nisu ispostovane i upozorava se na to. Nigde se ne kaze da LU nemaju pravo i da
nemaju rok, (on stoji u ugovoru).
M. Rudinac: Ovde imamo jednu spesificnu situaciju. Predlaze se da idemo u krajnju meru, a pitanje
je da li je ona izvodljva i kada LSS raskine ugovor, ko ce da gazduje lovistem, da li ce drzava sa
nama i dalje drzati do ugovora, ili cemo da dovedemo sva LU u krizu i problem. LSCS zeli da se
odrzi LSS kao krovna organizacija i da placamo kao i ostali savezi. Imamo nasu strucnu sluzbu i od
danas nista od troskova necemo naplacivati, sto se tice naseg dela i podrucja, jer imamo takvu
odluku, (ni troskove dolaska na sednicu ni bilo cega necemo naplacivati u LSS).
56
P. Škobić: Pazljivo sam procitao bilten i mislim da ovde najmanje treba tumacenje zapisnika
skupstine LSS. Po mom razumevanju stvari, ovde je skupstina LSS samo utvrdila iznos clanarine,
ali ne i rok za placanje. Molim za pravno tumacenje ove odluke skupstine LSS, jer ne verujem da je
ona mogla doneti odluku ovako kako je odluka prezentovana, jer se zna da poslovna godina traje do
31. decembra.
Drugo, imaju pravo LU da se izjasne da su clanovi vise saveza, nema problema oko toga, ali isto
tako, imaju obavezu, da u skladu sa clanom 9. Zakona o udruzenjima, postuju akta svakog od tih
saveza ciji su clanovi. Videcemo ko postuje, a ko ne postuje odluke LSS.
Licno sam predsedniku sugerisao da se, jos 18. aprila, napravi knjiga svih preregistrovanih
udruzenja. Mi imamo LU koja su se registrovala da su clanovi LSS, a u Vojvodini imamo LU koja
su se izjasnila da su clanovi i LSV i LSS, i u tom slucaju moraju postovati i jedna i druga pravna
akta. Sa druge strane, imamo neka udruzenja koja se nisu registrovala da su clanovi LSS, a da ni
posle 6 meseci, nisu nasli za shodno, niti su obavestili LSS o tome.
Dok se generalno svi ne dogovore da ce praviti neki drugi savez, LSS je savez svih LU u Republici
Srbiji.
Da li stav LSS treba da bude da ne moze manjina da menja status LSS, koji je jasno definisan jos pre
115 godina? LSS je savez svih LU u Srbiji, dok se ne dogovori drugacije. Ne moze manjina da menja
status jednog Saveza. Manjina se uvek mora prilagoditi vecini, to je i pravni okvir. Molim od sada,
pa ubuduce, da zovemo predstavnike MPTSV RS na sednice, jer mi necemo imati sansu da ovaj
zakon promenimo, i nema druge nego da se sa MPTSV dogovaramo. Po meni su ovo sitnice i one su
izraz nezadovoljstva nekoliko ljudi, ne verujem da je to u bazi tako. Sta to smeta, dogovorite se. Bez
imalo ljutnje, ovo pravno tumacenje mora biti kao sto ste culi. Taj period ne moze biti osnova, vec
samo moze biti uzeta u obzir poslovna godina.
M. Rudinac: Ovo je lovna godina, a drugo je poslovna godina.
M. Pazin: Apsolutno bih se slozo sa svime recenim u smislu a bi donosenje ovakve predlozene
odluke, bilo pogubno po LSS. Duboko sam uveren da nijedna vlast ne zeli jaku organizaciju, ovako
brojnu i dobro organizovanu kao sto je LSS, jer je daleko lakse razgovarati sa razjedinjenim
savezom, bolje im je kad nas razbiju. Zao treba po svaku cenu odrzati LSS kao krovnu organizaciju i
definisati neka pravila. Danas sigurno ne mozemo to uciniti, ali u narednom peridu vezano za statut i
druga akta, treba reorganizovati LSS. Dosenje jedne ovakve odluke, neminovno vodi do prestanka
clanstva jednog dela LU.
Pozivanje na pravno formalno, ono sto je receno, to je nejasno. Zalazem se da ovo pitanje skinemo
sa dnevnog reda, da se problem definise i da u narednom periodu i vezano za statut definisemo
kakav savez hocemo i kakvu sluzbu u tom savezu zelimo.
Z. Aleksic: Pitao bih kolege Rudinca i Djokovica da mi odgovore, jer je receno da oni stoje iza toga
da ce placati clanarinu sa uvecanjem, 700,00 RSD, da ih niko u tom smislu ne tera, da ce oni platiti
u roku i onako kako je predvidjeno, a posle je receno drugo, mi cemo platiti kao i svi ostali savezi ,
60,00 RSD.
U ovom momentu, mi vas kao savez LSCS ne poznajemo, niti vas skupstina kao takve prepoznaje.
LSS u skladu sa finansijskim planom i odlukama skupstine ima ranije planirana sredstva od dva
saveza, a vi ste nesto trece. Niko ne spori i ne brani, niti ima nesto protiv toga, ali je to nesto sto
dolazi u tekucoj godini, jer da menjamo neke kategorije clanarinu i sredstva koja treba da se prikupe
u skladu sa skupstinskim odlukama i finansijkim planom, ovo je momenat koji je novi. Pozivate se
samo na neke odluke skupstine LSS i svega ostalog, ali vas skupstina LSS kao savez LSCS, u ovom
momentu ne prepoznaje. Vi ste nesto novovoformljeno, niko nema nista protiv, ali postoje druge
situacije i raniji ugovori koji vas obavezuju, da u odredjenom momentu treba svoje obaveze platiti i
izvrsiti. To j za mene bitno, da se tu odredimo, da li je to ispravno i da li je zakonski.
U. Djokovic: Rudinac se pozvao na bilten kojim je LSS obavestio o rokovima placanja clanarine i
rekao je da ce se to ispostovati, sto je zvanican stav UO LSCS. Ono sto morate da znate jeste da je
ovaj LSS obavestavan i pozivan na sve skupstine i osnivacku i izbornu LSCS, nista nije radjeno
ispod zita, svako je bio obavesten i mogao je da ucestvuje u radu. Drugo, da li je to doslo u ovom ili
drugom trenutku godine, zar je to bitno?
57
Napravili smo savez, zakon nam je to dozvolio. Stoti put ponavljam, radi se o iznudjenom potezu,
jer necemo vise na ovaj nacin da finansiramo krovnu organzaciju LSS. Hocemo da zadrzimo novac u
svojim LU. Hocemo da razvijamo svoje strucne sluzbe, jer od strucne sluzbe LSS nismo imali
adekvatno angazovanje, onoliko koliko je to nama potrebno. Hocemo nase upravnike i lovocuvare
da placamo vise, a ne da ovde neko prima 100 i kusur hiljada dinara. Hocemo reorganizaciju LSS.
Zasto je ovo bolna tacka, zato sto se radi o finansiranju. Mi ne zelimo vise da finansiramo krovnu
organizciju, to je cela sustina. Jedna ovakva odluka, kao u predlogu je autogol, anarhija. Zbog cega?
Da bi ovde opstao jedan, ja sam to ranije govorio, otudjeni cetar moci koji se bavi sam sobom. Ne
moze gospodo, to vise nije cilj. Predlazem da se ovo povuce sa dnevnog reda.
M. Pantelic: Svi se mi ovde foliramo. Treba da budemo konkretni. Ko nece da pati obaveze prema
LSS, neka kaze. Zasto da mi cekamo 31 mart, da vi kazete platicemo, a da onda ne platite. Molim
vas, treba doneti finansijski plan i razgovarati o clanarini za narednu godinu, to se sve odrazava na
statut i na organizaciju LSS. Dajte da se ne foliramo, recite jasno, na nas ne mozete racunati iz tih i
tih razloga. Svi moramo da se izjasnimo hocemo ili necemo, nemojte da pricamo price, ja razumem
LU koja su zapala u finansijske neprilike, ne mogu da plate. Ali da kazete da cete patiti do 31. marta,
a to ne uradite, kako onda postupiti? Mi smo dakle u obavezi da reagujemo na vreme, ali izjasnite
se, recite hocete ili ne ispunjavati obaveze.
S. Markovic: Zelimo nov i moderan Savez koji je preko potreban i u kome ce svaki lovac u Srbiji,
od Subotice, preko Beograda, do Kosovske Mitrovice, da participira sa istim sredstvima. Ako toga
nema, nece biti ni Saveza. To treba da bude polazna osnova, ostalo je nadogradnja.
Z. Popović: Iskristalisala su se dva predloga za glasanje.
Imajući u vidu da na osnovu Zakona o divljači i lovstvu Lovački savez Srbije i u lovnoj 2011/12.
godini gazduje lovištima ( preko LU koja su članovi LSS), a u skladu sa odredbom člana 20. stav 3.
Zakona o divljaci i lovstvu, u skladu sa odredbama Ugovora o davanju lovišta na gazdovanje,
zaključenih između LSS i MPTSV RS i u skladu sa odredbama Ugovora o međusobnim pravima i
obavezama u pogledu gazdovanja lovištem, zaključenih između LSS i LU, na koje je saglasnost dao
ministar nadležan za poslove lovstva i imajući u vidu da je odredbom člana 8. stav 2. Zakona o
divljači i lovstvu utvrđeno da LSS, između ostalih stručnih poslova, izdaje članske karte svojim
članovima, odredbom člana 9. Zakona o udruženjima, utvrđeno je da udruženje ostvaruje svoje
aktivnosti i u skladu sa pravilima saveza čiji je član, utvrđene su obaveze članova LSS, na osnovu
čega je između LSS i LU zaključen Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u pogledu
gazdovanja lovištem i utvrđena obaveza LU na uplatu doprinosa Savezu, kao i rok za uplatu, 31.
mart tekuće godine, konstatovano je da postoje LU koja nisu postupila u skladu sa navedenom
obavezom, na šta im je skrenuta pažnja dopisom sekretara LSS od 03.11.2011. godine.
Nakon svega što smo čuli, imamo dva predloga za glasanje.
Prvi predlog glasi u svemu kao u materijalu, odnosno predlaže se UO LSS da donese odluku
kojom se zahteva od LU da svoj rad usklade sa odredbama Ugovora, tako što će, u roku od 15
dana od dana prijema odluke, uplatiti članski doprinos LSS, a ukoliko LU ne postupi tako,
obavezuje se predsednik LSS, da sprovede postupak utvrđen odredbom (čl. 16. stav 3.)
Ugovora o međusobnim pravima i obavezama u pogledu gazdovanja lovištem.
Drugi predlog glasi da se razmatranje donošenja ove odluke povuče sa dnevnog reda današnje
sednice, kao i da se u narednom periodu organizuju sastanci sa ovom temom, obave potrebni
razgovori, utvrde razlozi nepostupanja po ugovornim odredbama i uklone nesporazumi.
Stavljam na glasanje prvi predlog.
Konstatujem da je za predlog glasalo 8 članova UO, da je protiv predloga glasalo 8 članova UO
i da je 1 glas uzdržan, čime ovaj predlog nije prihvaćen.
Konstatujem da se ova tačka povlači sa dnevnog reda, čime je prihvaćen drugi predlog, (bez
potrebe da ponovo glasamo o njemu), kao i da se istovremeno traži od LSS da stupi u kontakt sa
lovačkim udruženjima, u cilju utvrđivanja razloga nepostupanja po ugovornim odredbama i radi
nastavka daljih neophodnih razgovora.
58
IV
Nakon diskusije u kojoj su učestvovali V. Videnović, U. Đoković, S. Tanasković, Z. Aleksić, M. Rudinac,
V. Mladenović, S. Grdinić i Z. Popović doneta je odluka da se radna verzija statuta koju je sekretar
predložio UO LSS, dostavljena uz poziv za sednicu svim članovima UO, ponovo upućuje Radnoj
grupi obrazovanoj odlukom Skupštine LSS od 27.2.2011. godine, sa rokom izvršenja do sledeće
sednice UO LSS, u decembru 2011. godine.
V
Nakon diskusije u kojoj su učestvovali: Z. Popović, M. Pantelić, S. Marković, U. Đoković, M. Đorđević i
M. Pažin, doneta je odluka kojom se, većinom glasova prisutnih članova UO, daje pozitivno
mišljenje na predlog Pravilnika o radu u Službi LSS, u svemu kao u materijalu dostavljenom uz
poziv za sednicu UO, koji je sekretar LSS u svojstvu direktora Službe podneo Upravnom odboru na
izjašnjavanje, s tim da se Pravilnik primeni od 01.11.2011. godine, (protiv predloga glasala su 2 člana
UO, a 1 član UO je uzdržan).
VI
Nakon diskusije u kojoj su učestvovali: Z. Popović, M. Pantelić, s. Marković, U. Đoković, M.
Đorđevići M. Pažin doneta je odluka kojom se, većinom glasova članova UO LSS, daje
pozitivno mišljenje na predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Službi LSS,
u svemu kao u materijalu dostavljenom uz poziv za sednicu UO, koji je sekretar LSS u
svojstvu direktora Službe podneo Upravnom odboru na izjašnjavanje, s tim da se Pravilnik
primeni od 01.11.2011. godine (protiv predloga glasala su 2 člana UO, a 1 član UO je uzdržan) .
VII
Nakon kraće diskusije jednoglasno je doneta odluka kojom se usvajaju izmene i dopune
Pravilnika o programu i uslovima za polaganje lovačkog ispita, u svemu kao u materijalu
dostavljena uz poziv za sednicu UO.
VIII
Nakon kraće diskusije jednoglasno je doneta odluka kojom se usvajaju izmene i dopune
Pravilnika o korišćenju službenih i privatnih automobila u službene svrhe, u svemu kao u
materijalu dostavljena uz poziv za sednicu UO.
IX
Nakon kraće diskusije jednoglasno je doneta odluka kojom se usvajaju odluke sa sednice
Komisije za lovnu konologiju LSS, održane 27.07.2011. godine, u svemu kao u materijalu
dostavljena uz poziv za sednicu UO. Istovremeno, UO javno čestita na uspehu ženske kinološke
reprezentacije, koji je postignut na svetskom prvenstvu u Francuskoj.
X
Predsednik LSS Z. Popović i predsednik Skupštine LSS M. Tica, informisali su prisutne o planovima
i toku priprema za obeležavanje 115 godina LSS, nakon čega je UO LSS prihvatio predloge i doneo
odluku da se ustanovi jubilarna povelja LSS. Potvrđeno je da će se u danima obeležavanja 115
godina LSS, održati Savetovanje o poljskoj jarebici u savremenim agroekosistemima, dana
05.11.2011. godine, u Nišu.
XI
Nakon izlaganja predsednika LSS doneta je odluka da LSS učestvuje u organizovanju VII
Međunarodnog simpozijuma o lovstvu u Žagubici, 2012. godine, u svemu kao u materijalu
dostavljena uz poziv za sednicu UO.
XII
Nakon kraće diskusije, odloženo je donošenje odluke u vezi ponude preduzeća „Grin eko sistem“.
XIII
U saglasnosti sa merama štednje u LSS, izvršena je zamena telefonskih kartica za sve telefonske
brojeve koji su u poslovnoj mreži LSS, čime su utvrđeni niži limiti na teret LSS.
Sednica je završena u 16.24 časova.
Zapisnik sačinila
prof. Sofija Filipović sr.
Predsednik
Prof. dr Zoran Popović sr.
59
ZAPISNIK
Sa 11. sednice Upravnog odbora LSS, održane 06.12.2012. godine u prostorijama Lovačkog
saveza Srbije u Beogradu, sa početkom u 13.00 časova.
Prisutni članovi UO: Zoran Popović (predsednik), Vladimir Videnović (zamenik predsednika),
Zoran Aleksić, Slobodan Grdinić, Uroš Đoković, Miomir Đukić, Goran Janjić, Zoran Jovanović,
Slađan Marković, Saša Milanov, Slaviša Tanasković, Milenko Rudinac, Ilija Elezović, Milan
Kovačević, Zoran Marinković i Milomir Nikolić.
Odsutni članovi UO: Miodrag Šoškić, Miloš Pantelić, Zoran Mitrić, Milutin Đorđević i Milan
Božić.
Ostali prisutni: Aleksandar Ćeranić (sekretar LSS), Pero Škobić (predsednik NO LSS), Milan Pažin
(predsednik Lovačkog saveza Vojvodine), Marko Tica (predsednik Skupštine LSS), Miloš Beuković,
Sofija Filipović (Služba LSS), Vladislav Mladenović (Služba LSS), Svetislav Stojanović (Lovačke
novine).
*
Sednicom Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije, predsedavao je predsednik LSS, Zoran
Popović. Jednoglasno je usvojen je sledeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Upravnog odbora.
2. Aktivnosti Saveza između dve sednice UO -informacija predsednika.
3. Razmatranje i usvajanje cenovnika, (za lovnu 2012/2013. godinu).
4. Donošenje odluke o utvrđivanju predloga odluke Skupštine LSS o visini članarine za 2012.
godinu i usvajanju Finansijskog plana LSS za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o obrazovanju popisne komisije za popis u LSS.
6. Zaključivanje ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima sekretar kao direktora
Službe - aneks broj V ugovora.
7. Izveštaj direktora u vezi primene Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji poslova u Službi LSS.
8. Donošenje odluke o nabavci kalendara i ostale reprezentacije za Novu godinu i Skupštinu
LSS.
9. Pitanja i predlozi.
I
Zapisnik sa 10 sednice UO LSS je jednoglasno usvojen.
II
Z. Popović: „Kao što znate, u Domu garde je održana proslava 115 godina LSS, gde je bio prisutan
veći broj delegacija iz inostranstva za koje je sutradan organizovan lov na Ubu. Održano je
savetovanje o poljskoj jarebici u Nišu 05.11.2011. godine. Održan je sastanak sa predstavnicima
Lovno ribolovnog saveza Bugarske u Kalni 04.12.2011. godine, povodom projekta fondova
pogranične međunarodne saradnje, u koji su uključene sve opštine, od Žagubice do Trgovišta.
Projekti su mešoviti, ne radi se samo o lovstvu i mi smo održali sastanak i dogovorili se za neke od
njih koji će se raditi, ali treba da se angažuju i lokalne samouprave, a naša udruženja da uspostave
saradnju između zainteresovanih strana i da nakon toga konkurišu. Održani su sastanci Beogradskog
i Zapadnog lovnog regiona. Videćemo kakvi će zaključci biti dostavljeni i šta će biti predloženo u
vezi Statuta LSS.“
Prihvataju se informacije predsednika o održanim aktivnostuima LSS između dve sednice.
III
A. Ćeranić: U toku je prilagođavanje novim propisima, a od sledeće godine kada se u
potpunosti primeni Zakon o divljači i lovstvu, Savez će imati obavezu donošenja preporučenih cena.
Dakle, ovo su preporučene cene, svako ima pravo da donese svoj cenovnik.
Drugo pitanje je šta je to vrhunski trofej i proglašenje vrhunskih trofeja, a ovde je u predlogu
navedeno dokle se prodaje težinski i dužinski, a gde počinje vrhunski trofej.
60
Nakon nastavljene diskusije u kojoj su učestvovali A. Ćeranić, M. Beuković, Z. Popović i Z. Aleksić,
doneta je jednoglasno odluka da se (sa izmenama u članovima 14 i 15 predloženog Cenovnika),
a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, donosi Cenovnik za lovnu 2012/13 godinu, kao u
predloženom materijalu.
IV
Nakon diskusije u kojoj su učestvovali Z. Popović, A. Ćeranić, M. Pažin, M. Rudinac, S. Grdinić,
M. Kovačević, Z. Aleksić, U. Đoković, P. Škobić i S. Marković, a na osnovu odredbe člana 35.
Statuta Lovačkog saveza Srbije, UO LSS je doneo sledeću Odluku:
1. Odlaže se donošenje odluke o visini članarine za 2012. godinu i usvajanje Finansijskog plana
Lovačkog saveza Srbije za 2012. godinu.
2. Obrazuje se Radna grupa, koju čine predsednik i zamenik predsednika LSS, predsednici LSAP i
predsednici Saveta Lovnih regiona, sa zadatkom da, u što kraćem roku, Upravnom odboru predloži
osnove za izradu odluke o visini članarine i Finansijskog plana Lovačkog saveza Srbije za 2012.
godinu, kao i nacrte tih dokumenata.
V
Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i
usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem ) i Statuta LSS, doneta je Odluka o
obrazovanju Komisije za popis imovine i obaveza, i to u sastavu: 1. Boris Bajić, predsednik 2.
Rodoljub Hadži Cenić, član 3. Stojan Vijatov, član. Komisija ima zadatak da izvrši popis, sa stanjem
na dan 31.12.2011. godine, u skladu sa propisima, do 31.12.2011. godine, odnosno sa stanjem na taj
dan. Po završenom popisu komisija za popis dužna je da sastavi izveštaj o izvršenom popisu, u
skladu sa propisima i dostavi ga UO i predsedniku, zajedno sa popisnim listama, najkasnije do
26.1.2012. godine.Kontrolu pripreme za popis i sprovođenja popisa vrši predsednik.
VI
Nakon diskusije u kojoj su učestvovali S. Grdinić, M. Pažin, Z. Popović, a na osnovu Statuta
Lovačkog saveza Srbije, UO LSS je doneo Odluku da se odlaže donošenje odluke o zaključivanju
ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima, sa Sekretarom LSS, dipl.inž. šumarstva
Aleksandrom Ćeranićem, koji je po svom položaju, pravima, obavezama i odgovornostima direktor
Službe, za sledeću sednicu UO, za koju dostaviti predlog ugovora u sklađen sa primedbama iznetim
na ovoj sednici.
VII
Nakon kraće diskusije u kojoj su učestvovali M. Rudinac, Z. Popović i drugi, doneta je Odluka da se
usvaja Izveštaj direktora u vezi primene Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
poslova u Službi LSS, u svemu kao u materijalu dostavljenom uz poziv za sednicu U.O.
VIII
UO LSS je jednoglasno doneo odluku da se ovlašćuju predsednik i sekretar LSS da izvrše nabavku
kalendara i ostale prigodne reprezentacije potrebne za Novu godinu i Skupštinu LSS, uz obavezu da
o navedenom podnesu kompletan izveštaj Upravnom odboru.
IX
9.1. Na osnovu člana 35. stav 4. Statuta LSS, UO LSS je doneo sledeću Odluku:
Odobrava se izdavanje članskih karti Lovačkog saveza Srbije za studente Šumarskog fakulteta i
Fakulteta veterinarske medecine, članove lovačkih udruženja pri ovim fakultetima, bez
naknade.Ovlašćuje se predsednik da sprovede odluku iz prethodnog stava.
9.2. Odobrava se nabavka lovačkih prsluka za učesnike u prvenstvu Srbije u praktičnom lovu - Sv.
Hubert, koje se održava 10.12.2011. u Bečeju. Ovlašćuje se zamenik predsednika da sprovede
odluku iz prethodnog stava.
Sednica je završena u 15.29 časova.
Zapisnik sačinila
prof. Sofija Filipović sr.
Predsednik
Prof. dr Zoran Popović
61
Dopuna zapisnika sa 11. sednice Upravnog odbora LSS, održane 06.12.2012. godine
IV tačka
(donošenje odluke o utvrđivanju predloga odluke Skupštine LSS o visini članarine za 2012. godinu i
usvajanju finansijskog plana LSS za 2012.)
diskusije:
M. Pažin: Mi smo obavili konsultacije vezano za kompletan materijal i predlog članarine. Imali smo
niz sastanaka vezanih za potrebu reorganizacije i razmatranja kakav LSS želimo. Rokovi su bili od
prve polovine godine, potom avgust mesec... Osnovni zahtev je da po svaku cenu održimo postojanje
LSS, neophodan nam je svima, bez obzira gde se nalazimo, do toga da obezbedimo jeftin LSS sa
minimalnim brojem zaposlenih. Ovaj predlog je rađen po dosadašnjem statutu, kao da se u LSS od
prošle godine do sada ništa nije dešavalo. Na prvi pogled ako pogledamo troškove koji su planirani,
stoji za 3 radnika, ali ćemo imati i druge koji će raditi za potrebe regiona. Mi smo ovim samo
odredili zadatke postojećem broju radnika i zadržali ih. Imamo jednu polovinu radnog vremena
sekretara, drugu polovinu će biti direktor preduzeća, finansiraće ga opet LSS, što je za mene
neprihvatljivo.
Teško da se to finansira iz članarine.
M. Pažin: Finansijskim planom je planirano da se svi ostali radnici rasporedjuju po lovnim
regionima, ali će raditi ovde u Beogradu i to nije nikakva reorganizacija. Nismo spremni da
razmatramo ovo pitanje dok ne definišemo osnovno, a to je kakav savez želimo. Imam utisak da se
namerno odlugovlači.
M. Rudinac: Uvažena gospodo, LSCS je formiran, postoji, živi i radi i postojaće. Ne možemo ga
zaobići, a sve vreme uporno pokušavamo da ga ne vidimo i ne čujemo. Podržavamo predlog Pažina
da se ovaj predlog skine sa dnevnog reda. Trebalo je pogledati šta se dešavalo po izvršenju prošlog
finansijskog plana, a mi nemamo realizaciju plana ni za devet, ni za 11 meseci. Mi ovo ne možemo
da podržimo pre nego što statut bude definisao LSS. LSCS ima stav da LSS treba obavezno da
postoji, ali da bude operativan i jeftin. Da rasporedimo ljude u regione i saveze i da nađemo rešenje
za njegovo funkcionisanje. Tražimo da se predlog skine sa dnevnog reda, da se prvo definiše statut, a
onda da se definiše pitanje visine i obima finansiranja LSS.
S. Grdinić: Pridružujem se predlozima da se ovaj plan skine sa dnevnog reda. Neprihatiljiv je. To je
onaj plan koji smo ranijih godina usvajali. U njemu je sve po starom, iz onog vremena kako se
nekad donosio. To nije finansijski plan već troškovnik LSS koji mi treba da podmirimo. Pokušava se
na sili Boga nakalemiti stari način planiranja, nama treba toliko para i vi ćete nam ih dati. Pitanje
koje se sve više čuje je sledeće, a šta ćete vi nama dati za te pare? To nije ni pomodarstvo ni kapric,
to je u suprotnosti sa Zakonom o udruženjima. Mi se udružujemo zato da bi zadovoljili svoje
zajedničke ciljeve i interese, a u ovom planu to ne piše i on je bez obrazloženja, nije korektan i nije u
skladu sa zakonom. Vi znate narav naših lovaca, mi ćemo morati da odgovaramo na ta pitanja na
skupštinama udruženja. Mislim da plan treba da se vrati i da se uradi u skladu sa pravilima struke, da
se dopuni sa planom aktivnosti po stavkama i sa obrazloženjem uz stavke. Ako se zaista nešto radi
napišimo koji su fiksni troškovi uz to i onda ćemo govoriti o finansijkom planu. Za čega toliko para i
za čega finansiranje svega, ako ne znamo za čega to nama to služi. Pitaće nas „...a šta dobijamo za
to?“, jer su se oni udružili da zadovolje svoje zajedničke interese. Predlažem da se plan doradi u
skladu sa planom aktivnosti, sa nabrojanim aktivnostima po stavkama i troškovima, da bi se to
izvršilo. Predlažem da se napravi poslovni plan po standardima struke. Spisak troškova prihoda i
rashoda nije plan.
M. Kovačević: Ovde imamo više mišljenja i stavova, a iza tih mišljenja stoje određene institucije.
Složni smo da se LSS sačuva, to je osnovno. Za sve ostalo predlažem da se formira radna grupa u
kojoj će sve strane učestvovati i dati svoje predloge. Nema tu izmišljanja tople vode i u narednom
planu će stajati ovi troškovi. Definisali smo osnovno, da hoćemo da sačuvamo LSS bez pogovora,
ostalo je stvar dogovora. Zato treba da se formira radna grupa, da radi, uz Komisiju za materijalno
finansijsko poslovanje, da nađu neku podlogu u statutu, dete se rodilo, neko ga ljuljati mora.
62
Z. Aleksić: Hteo bih da ukažem na nešto drugo, ovde se računalo sa određenim brojem lovaca, oko
75000. Da li su bile neke međusobne konsultacije sa LSV i LSCS o tome, obzirom da oni ove godine
nisu platili ništa, ali planiraju. Da li ste se vi konsultovali? Da li će platiti ove godine ili neće to je
ostalo da se reši, ali odakle vam ideja da će platiti naredne godine.
Ne vredi ulaziti ni u raspravu oko toga na šta će se trošiti sredstva, kada ih nema. Taj priliv sredstava
ne postoji, i od toga treba krenuti. Ovo je prvi momenat oko koga treba razgovarati. Onda idemo da
tražimo rešenje da li hoće da plaćaju svi i koliko imaju nameru da plaćaju, a ne da sve padne na jug i
sve nas ostale koji smo platili. Kako ćemo mi smeti da odemo na Južni region i da kažemo ljudima,
mi smo platili 99%, a ostali nisu platili ništa. Najsiromašniji deo Srbije, oni koji rade za petnaest
hiljada dinara su platili. Imamo 20 miliona rezervi, to ćemo potrošiti i šta posle. Prvo da vidimo
izvore koliki su, a onda idemo dalje.
U. Đoković: Pozdravljam skup. Predlagač ovog finansijskog plana nije želeo da shvati situaciju u
srpskom lovstvu. Ne može se zanemariti činjnica da postoji LSCS. Kada ćete vi to shvatiti? Ovde se
ne pominje LSCS, i dalje se ponašate kao da ne postojimo. Mora se shvatiti naša volja za
reorganizacijom LSS. LSCS ima svoju stručnu službu i neće biti potrebe da bilo ko izdržava našu
stručnu službu. Platićemo članarinu onako kako se dogovorimo, ali prvo ide reorganizacija, onda
finansijski plan. Ni država, ni Vlada nisu napravili finansijski plan, nije strašno ni ako mi to
odložimo. Predlažem da se povuče ovaj predlog, samo da nam neko ne kaže kao za statut, da
moramo do tog i tog roka da ga donesemo. Treba razmišljati o krovnoj organizaciji koja bi imala
labavo udruživanje i stručnu službu od 2 maksimalno 3 radnika, po ingerencijama koje joj je Zakon
dao. Ne treba žmuriti. Jasno su izraženi stavovi. Mi nismo platili, ali možemo do kraja godine da
platimo i to onoliko koliko plaćaju kolege iz LSV. To je stav našeg UO, ali prvo da se dogovorimo,
hladne glave da razmotrimo šta nam valja činiti. Trebalo bi iz ove kuće da prestane brukanje LSS
pretećim pismima. Zašto se opet preti oduzimanjem lovišta? Takav stav smo povukli.
Predlazem da se predlog povuče, da li napraviti komisiju ili ne, ostaje da se vidi. Mi smo već imali
niz radnih sastanaka u LSCS, imali smo i zajednički sastanak na Ubu. Rekli smo da zelimo savez
saveza, labavo udruživanje i 2-3 radnika prema ingerencijama koje je savezu dao Zakon o divljači i
lovstvu. Clanarinu mozemo platiti do kraja godine ukoliko nas gospoda priznaju da postojimo.
Stalno govore o pravima i obavezama, a niko ne govori o novonastalim okolnostima i kad je u
pitanju Zakon i kad je u pitanju dobra volja. O svemu treba razgovarati ovde, javno i korektno. Svi
smo volonteri i svi se bavimo poslom koji nam samo komplikuje zivot.
S. Tanaskovic: Drago mi je sto sam danas na UO LSS, prvi put se osecam prijatno i drago mi je sto
sam ove, da se pogledamo kao prijatelji lova, kao volonteri. Prihvatam predlog Kovacevica, da
napravimo radnu grupu koja ce da ima u sastavu sve predstavnike, na celu sa vama predsednice, sa
Ceranicem, sa Urosem, da se nadje resenje. Pametni ga traze i naci cemo ga i onda nece biti sramota
one sto su platili clanarinu, ni nas sto nismo platili, jer i nas je sramota sto nismo platili.
M. Beukovic: Nemoj pricati, kakva sramota.
S. Tanaskovic: Mozda je to momenat da smo se mi povukli malo za vama. Ali ne treba da zabijamo
glavu kao noj u pesak.
S. Markovic: Slazem se sa Kovacevicem da treba formirati radnu grupu. Ali, da vas vratim pre pola
decenije i tad smo nominalno placali deset puta vecu clanarinu, a sada je placamo oko pet evra. Nisu
mi jasne pridike da je ovo sminka, to ne stoji. Svi se zalazemo za krovnu organizaciju, a onda slede
kritike da je ovo troskovnik, da je uradjen ovako i onako. Mi ocigledno ne znamo da uradimo
finansijski plan, ali predlazem, dajte da nam donesete vas plan, da vidimo sta ste vi uradili sa 600
din - 60 din, pa tome dodamo jos 1000 din, da vidimo kako vi to radite. Da vidimo sta ste vi dali
“Vojvodjanskom lovcu”, mozda ovde nema dovoljno iskustva, znanja i pameti da se uradi bolje.
Molim i kolege iz Centralnog saveza da donesu svoj finansijski plan, da vidimo kako se radi, posto
ocigledno ne znamo. Po ovome je planirano da se deo sredstava vrati LSV. Pitam vas koliki je to
novac sa kojim moze da radi ovaj savez? Vi ste pusac, koliko kosta kutija cigareta? Da li je stvarno
mnogo 240 dinara po lovcu, ako zaista zelimo da imamo krovnu organizaciju? Treba nam radna
grupa jer nas gaze rokovi. Treba baciti na sto finansijski plan LSV za tekucu godinu i apsolutno se
slazem da ovo nije sminka vec stvarno pocetak neke reorganizacije.
63
Naš Statut ne poznaje regionalne lovacke saveze. Dajte da ne pricamo deklarativno jednu pricu, a
ovde vrsimo opstrukcije. Vracam se na zapisnik da citiram ono sto sam vec rekao, da svi treba da
participiramo isto, od Subotice do Kosovske Mitrovice i to ne bih vise ponavljao. Istocni region
nema taj prirodni centar, nema ni zapadni region, ali ja pozdravljam zelju da se organizuje i niski
region koji ima Nis i Centralni region koji ima Kragujevac. Smatram da 240 dinara nije puno u
odnosu vremena kada smo placali tri puta vise. Treba formirati radnu grupu, da se sagledaju potrebe
svih saveza koji postoje. Uzdam se u pomoc kolega koji to bolje rade od nas, prepisacemo i mi, u
ovoj drzavi se prepisuju citavi zakoni. Konacno prestati sa deklarativnim zalaganjem za krovnu
organizaciju, a ovamo sve radimo ne bi li ta ideja propala. Zato treba neko da sedne i da nadje izlaz
iz toga.
M. Rudinac: Nismo deklarativno za to da Savez kao krovna organizacija ostane.
M. Pazin: Na neki nacin sam prozvan. Ne izjasnjavam se deklarativno. Stvarno mislim da je Savez
potreban svima, i nama u Vojvodini i svakom lovcu u Srbiji. Nijedna vlast ne voli organizaciju koja
broji 80.000 lovaca. Licno sam protiv Saveza kakvog sada imamo i zalazem se za njegovu
reorganizaciju. Hocemo Savez sa 2 ili 3 zaposlena. Nemojmo da zatvaramo oci, da je ovaj UO
paravan, i da ovim Savezom upravlja strucna sluzba. Ovaj Savez uporno rusi strucna sluzba. Setite se
od Kragujevca na ovamo, ovo se sve vrti oko strucne sluzbe i oko finansiranja strucne sluzbe. Mi
zelimo da strucnu sluzbu svedemo na najmanju mogucu meru i potrebu. Stalno kazete da LSV
najmanje izdvaja za rad Saveza, ali mi imamo svoju sluzbu i nemamo potrebu za tim. Prebacili smo
radnike u preduzece, neka idu na trziste, neka zarade, a Savez neka zastupa nase interese, a ne da mi
finansiramo 10 zaposlenih.
A. Ceranic: Licno i sam podrzavam ovaj stav, ali nije tacno da ovde lovci finansiraju… Zasto LU
placaju, sta mislite da nista ne dobijaju? Sta mislite samo sta je uradjeno ove godine? Da ne kazem
sta je ovde uradjeno za Vojvodinu… Uzmite 100 godisnjih planova, 26 lovnih osnova, stavite to na
trziste, meni je svejedno. Mislite li zaista da niko nikog ne zove?
M. Beukovic: Zasto ste radili u Vojvodini? Mi imamo svoje ljude, a vi ste radili za dzabe. Kako
neko moze da kaze da su radili za nasa LU u Vojvodini, radili su nasi ljudi.
A. Ceranic: Nisam to rekao… LSS je kroz finansijski plan finansirao stručne poslove. Pise u
finansijskom planu.
Z. Popovic: Cinjenica je da je 26 lovnih osnova uradjeno i usvojeno ove godine. U Vojvodini su
imali precutnu saglasnost pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Na zalost, imali smo dva
arsina u ovoj drzavi, pri istom Zakonu, i to je cinjenica, ne mozemo od toga bezati. Iz diskusija
proizilazi zakljucak, a obzirom da imamo komisiju za materijalno finansijska pitanja u kojoj su
zastupljeni strucnjaci iz svih regiona, trazicemo od njih strucno pravljenje finansijskog plana.
U. Djokovic: Nije rec o finansijama.
Z. Popovic: Sami ste rekli da plan nije strucno uradjen. Zamolio bih prestavnike iz LSV i LSCS da
dostave svoje finansijske planove, de se i ovde takav plan primeni. U samoj komisiji imamo bar dva
clana koji su magistri u toj oblasti, pa neka vide kako se radi predlog.
U. Djokovic: Sladjan i predsednik govore neku drugu tezu. Ne razumem, pozivati se na necije
finansijske planove… nisam rekao da je plan nestrucno uradjen, ne govorimo o visini clanarine.
Ne treba praviti poredjenje sa nasim planovima, to se vas, u principu, ne dotice.
Ne treba finansijska reorganizacija vec sveukupna. Napravite predlog komisije, to ne moze za 10-15
dana. O tome ne govorimo.
Z. Popovic: Imamo Statut, i reorganizacija ga mora sacekati. Komisija koja radi Statut daje predlog,
ona radi Statut i to je prica o reorganizaciji, a sto se tice finansiranja, dok se ne uradi Statut mi cemo
imati obustavljeno finansiranje, ako ste to hteli.
U. Djokovic: Usli ste u ovu godinu sa rezervom sredstava od par miliona, pa sta.
Z. Popovic: To se zeli ovde, da obustavite finansiranje. Ako imamo radnike, mi imamo obavezu
prema njima. Eto vi ste primili radnika za centralni region, a sada vam ne odgovara, mi imamo
obavezu prema njima. Imamo prelazni period, mi mozemo otpustiti sve radnike, ako se to hoce.
M. Rudinac: Ne treba da se otpustaju.
64
M. Kovacevic: Gledam da ne budem Stipe Mesic…u timu mi/vi ne treba da postoji. Predsednice mi
ako hocemo da sacuvamo savez, mi moramo da se dogovorimo da bude clanarina npr. 1, 2 ili 5
dinara, mi mozemo napisati i 100 dinara, ako ne uplatimo, sta onda? Tu su kolege iz Vojvodine,
nemoj da misli Milos da nece biti savez Srema, Senta… to je krenulo. Umne glave treba da se
dogovore, vi, Vojvodina, regioni koji su zainteresovani jos da se formiraju, tek posle moze da se
radi Statut. Vrtimo se kao Skadar na Bojani. Licno nisam ni u jednoj prici. Ne svodi se na to da
kazemo 500 dinara, ili 600 dinara clanarine, to je smesno. Ovo je pitanje principa, treba da se
dogovorimo, inace niakada nije puko zid, uvek je pukla glava. Ako hocemo da resimo, resicemo, a
strucnjaci naprave kakav hoces finansijski plan posle toga. Degutanstno je da se delimo. Drzava je
napravila to sto je napravila. Nema niko nista protiv Saveza, ti ljudi treba da se rese, da ne ostanu na
ulici. Nemojte misliti da vi njih vise volite nego mi. Bavimo se zivotinjama, od lisice na dalje, a da
ne brinemo o ljudima. Atmosfera je zrela da se bavimo time.
Tu su Popovic, Pazin, iz regiona da ucestvuju, sa strukom zajedno. Kad radna grupa definise svoje,
lako je napraviti finansijksi plan za deset minuta. Mi produzavamo agoniju i ako odemo danas bez
dogovor,i dajemo slagvort onima koji nisu mislili da formiraju svoje organizacije, da ih sada i oni
formiraju.
M. Tica: Da kazem svoje vidjenje i svoj stav. Sami smo sebe doveli u pat poziciju. Ne prihvatam
diskusiju gdina Kovacevica. Komisija ili radna grupa UO nikada ne moze biti starija od radne grupe
Skupstine. Skupstina je formirala tu radnu grupu sa zadatkom da predlozi izmene Statuta, unutrasnju
organizaciju i reorganizaciju strucne sluzbe. Ta radna grupa se juce sastala sesti put i prenela je sve
sto je receno sa terena, ali ocito da postoji neka opstrukcija, da se ne zeli ici tim putem. UO kao
izvrsni organ treba da napravi zakljucak da radna grupa tri navedena zadatka uradi do nekog roka.
Radna grupa je zvanicna i najmeritornija, a komisija za pravna pitanja to moze posle da uskladi sa
Zakonom o udruzenjima i to bi bio predlog iz koga bi proisteklo ko ce sta raditi, na koji nacin,
koliko usluga na terenu. Sagledavamo ovaj finansijski plan na razne nacine. Ako uradimo predlog
Statuta, unutrasnju reorganizaciju i rekonstrukciju strucne sluzbe, ako taj zadatak orocimo, kada bi
to mogli da uradimo, onda se vise ne bi bavili ovim temama. Da li je Savez savez pojedinaca,
saveza, udruzenja, neka volja vecine odluci. Kao predsednik Skupstine prozivan sam vise puta sto ne
donosimo predlog radne grupe. Licno sam to trazio, ali vidim da to ne ide onim tempom kako je
trebalo, pa mi pomozite da to orocimo.
P. Skobic: Vec je kraj poslovne godine, ocekujemo usvajanje zavrsnog racuna. Moje duboko
uverenje je da cete vi zarvrsiti sa gubicima, a vi polozite racune zasto je to tako.
Ne moze se kazati vracamo regionu sredstva, jer regioni nisu pravna lica, ne moze ni da im se vrati,
niti se moze od jednog uzeti i dati drugom pravnom licu. Pitanje od koga polazimo da li je LSS
krovna ili nekrovna organizacija…pravno lice u okviru pravnog lica ne moze da figurira. To je tako,
nemojte se smejati. Mi smo ove godine uskladili LSS sa Zakonom o udruzenjima. Ne mozemo
mesati LSV sa LSCS. LSV je istorija, nasledje, autonomija i tradicija, oni su stavili u svom Statutu
da su clanovi LSS. Doduse, stoji to i kod LSCS, ali LSCS nikad nije podneo zahtev da bude clan
LSS. Ako ne mislite danas usvojiti finansijski plan, donesite odluku o privremenom finansiranju LSS
ili cete imati jos sednica UO. Drugo, nemojte govoriti bio sam u nekom udruzenju, ljudi pitaju,
traze, nego dajte da vidimo po imenu, ko to i sta trazi. Ne sporim, ako ne moze drugacije, za sada to
je to i takva su dokumenta, treba sacekati redovnu skupstinu LSS, sta skupstina bude uradila to je to.
Z. Popovic: Da zakljucim, da ne otvaramo dalje diskusiju. Predlog je da se formira radna grupa.
Kao sto znate, ja sam sastanak namerno obavio na Ubu i dao sam svoje vidjenje nacionalnog
interesa po pitanu finansiranja. Dajte i vi svoje vidjenje, sta je to zajednicko sto zelite finansirati.
Nemojte ocekivati da drugi urade, ja sam na Ubu dao svoje vidjenje sta je minimalno za finansiranje
Saveza, ili imamo opciju da budemo totalno volonterska organizacija i ako nema finasiranja da to
znamo. Dajte vas predlog tog finansiranja, neka ta komisija, radna grupa ceslja jednu po jednu
stavku. Nemojte sta god da se uradi, da opet bude docekano na isti nacin. Koga predlazete u radnu
grupu?
65
M. Beukovic: Ne slazemo se. Niko ne trazi u tom smislu radnu grupu. Skupstina je formirala od
svih regiona radnu grupu. Degutantno je to, bili smo LSV, a sad odjednom region i nije tacno i
nemojte stavljati jednakost izmedju toga. Udruzenja koja su clanovi LSCS nisu platili clanarinu,
molim sta ste po tom pitanju preduzeli? Sta je drzava uradila, u jednom regionu Bogatic i Prijepolje,
to ne pije vodu. Sta mi cekamo, da nas drzava organizuje? Na tim sastancima pricaju samo dva
regiona, a ostali cute. LSCS mora da dobije ogranicenje dokle se sire, inace predsednice doci ce ti u
Vranic. Ako ovako budemo radili, niko nece biti clan saveza.
M. Rudinac: Apsolutno.
M. Beukovic: Desice nam se Kinoloski savez Vojvodine, u kome mozes iz Rume biti clan KSS, ali
mi to necemo. Ovo nije nacionalni savez u kome se govori o nacionalnim interesima. Da li treba u
njemu da pricamo o pomoci udruzenjima. Neka svako svoje probleme resi, kao sto LSV resava. Mi
smo sve pristali i trazimo da platimo finansiranje, da damo ucesce i da participiramo, a ne ovo,
uzmem pare, vratim pare. Vidi se, resenje je na pomolu. Mi moramo da trcimo ispred dogadjaja.
M. Kovacevic: Pazin, Tomica, Popovic i predstavnici regiona, to su ljudi koji vode politiku.
Z. Popovic: Predstavnici treba da prilikom dolaska imaju svoj plan sta su zajednicki interesi
(kinologija, podmladak, medjunarodna saradnja, streljastvo…).
Molim da svi dodju sa konkretnim predlozima jer ako nemamo materijal, a samo diskutujemo, onda
opet nemamo nista. Da li ste saglasni da se predstavnic regiona i saveza pozovu na sastanak oko
finansijskog plana LSS.
Z. Jovanovic: Ovde se radi oko dogovora regiona u vezi nove reorganizacije, a onda finansijski plan
dolazi kasnije. Prvo resavanje ove situacije, a onda finansijki plan za pet minuta.
VI tačka
diskusije:
M. Rudinac: Odeljenje u Ivanjici cemo na kraju sagledati. Skoro tendenciozno se radi, radnik tamo
nema uslova za rad, on nema ni automobil, pored silnih automobila ovde. Pametnije je bilo
premestiti to radno mesto u Beograd, ali nadam se da cemo sve to resiti prilikom novih dogovora.
Z. Popovic: Imamo udruzenja koja ne placaju clanarinu na tom terenu i nema uslova za drzanje te
kancelarije. Postoji znatno manji obim posla, a radnik je imao i kancelariju i vozilo. Efekte koje smo
dobili, dobili smo. Jasno ovde moram da kazem da je kancelarija dala efekat nula.
M. Rudinac: A sta su ostali dali? Da li su dali mnogo vise?
Z. Popovic: Islo se jasno sa ustedom. Vi sad diskutujete o plati koja je skinuta i troskovima koji
proizilaze iz te kancelarije, a efekti su nikakvi.
66
ZAPISNIK
Sa 12. sednice Upravnog odbora LSS, održane 23.01.2012. godine u prostorijama Lovačkog
saveza Srbije u Beogradu, sa početkom u 13.00 časova.
Prisutni članovi UO: Zoran Popović (predsednik), Vladimir Videnović (zamenik predsednika),
Zoran Aleksić, Slobodan Grdinić, Uroš Đoković, Miomir Đukić, Goran Janjić, Zoran Jovanović,
Slađan Marković, Saša Milanov, Slaviša Tanasković, Milenko Rudinac, Ilija Elezović, Milan
Kovačević, Miodrag Šoškić, Miloš Pantelić, Zoran Marinković, Milan Božić i Milomir Nikolić.
Odsutni članovi UO: Milan Kovačević i Milutin Đorđević.
Ostali prisutni: Aleksandar Ćeranić (sekretar LSS), Marko Tica (predsednik Skupštine LSS),
Tomislav Radosavljević (predsednik Lovačkog saveza Centralne Srbije), Milan Pažin (predsednik
Lovačkog saveza Vojvodine), Pero Škobić (predsednik NO LSS), Dragan Sinđelić (predsednik
Beogradskog lovnog regiona), Zlatko Rašić (predsednik Južnog lovnog regiona), Petar Tomić
(Lovačko udruženje Beograd), Sofija Filipović (Služba LSS) i Vladislav Mladenović (Služba LSS).
*
Sednicom Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije, predsedavao je predsednik LSS, Zoran
Popović. Jednoglasno je usvojen je sledeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa XI sednice Upravnog odbora;
2. Aktivnosti Saveza između dve sednice UO -informacija predsednika;
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o popisu imovine i obaveza u LSS, sa stanjem na dan
31.12.2011. godine;
4. Donošenje odluke o utvrđivanju predloga odluke Skupštine LSS o visini članarine za 2012.
godinu i usvajanju finansijskog plana LSS za 2012. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izveštaja komisije za utvrđivanje usklađenosti korišćenja sredstava,
dodeljenih po oglasu za dodelu sredstava za unapređivanje gajenja divljači u lovnoj 2010/2011. g.;
6. Zaključivanje ugovora o pravima, obavezama i odgovornostima sekretar kao direktora Službe
-aneks V ugovora;
7. Donošenje odluka po molbama i zahtevima za pomoć -sponzorstvo i drugo:
- ”Lorist“, sponzorstvo za radio lorist i faktura za časopis;
- Milosav Nedić, molba za dodelu fin. pomoći povodom objavljivanja knjige „Kolubarska bitka“;
8. Pitanja i predlozi.
I
Zapisnik sa 11 sednice UO LSS je usvojen, sa primedbom M. Rudinca, da se zapisnik dopuni
diskusijama po najvažnijim tačkama.
II
Z. Popović: „U okviru saradnje sa Bugarskom, u Južnom lovnom regionu su bili predstavnici
Bugarske i na osnovu vođenih razgovora, zaključeno je da će se raditi na tri projekta. To su muzej
lovstva u Nišu, manifestacija u Kadibogazu odnosno Minićevu i projekat sa Negotinom, koji je ipak
ostao pod znakom pitanja i tek će se videti šta će od toga biti realizovano. Održan je sasatanak sa
direktorom i pomoćnikom Uprave za šume MPTŠV RS, o aktuelnoj situaciji vezano za distribuciju
lovnih karata, ustanovljenje lovišta i pravilnike koji se očekuju. Pravilnik o štetama je objavljen. Na
žalost, ono što smo se dogovorili vezano za saobraćaj, najvažnija stavka vezana za naknadu šteta nije
prošla zakonodavstvo i izbačena je iz pravilnika. Iskreno, nisam zadovoljan time što je izašlo posle
ovog dogovora za naknadu štete vezano za saobraćaj. U međuvremenu ste dobili bilten u kome je
ovaj pravilnik, i on je poslat svim LU. Dana 15.12.2011. godine, održan je sastanak radne grupe oko
izrade Statuta LSS. Održani su sastanci Istočnog i Južnog lovnog regiona, kao i sastanak udruženja
koja su izmirila članarinu iz Centralnog lovnog regiona. LU „Fazan“ u Srednjevu, imalo je tužbu po
pitanju štete od divljači iz 2009. godine. To je bila pravosnažna pesuda, a utužba je bila i udruženja i
Saveza i ovo smo morali da izmirimo. L.U. trenutno nije imalo sredstava i preuzelo je obavezu da
nam to nadoknadi u što kraćem roku, nadam se.“
Konstatujem da se prihvataju informacije predsednika o održanim aktivnostuima LSS između dve
sednice.
67
III
Z. Popović: Imenovana popisna komisija je, zajedno sa osobom koja nam radi knjiženje, uradila
ovaj izveštaj.
S. Grdinić: U finansijskom delu, nije mi jasno, gde je iskazano onih 20 ili 15 miliona, koliko je
potraživanje prema Živojinoviću i pravnim licima. Moje poznavanje knjigovodstva je skromno, ali
na žalost, ne možemo da vidimo te tri stavke, barem ja ne mogu da ih prepoznam.
Z. Popović: Sutra treba da se pojavim na sudu, imamo ročište zbog „Finaltre“.
M. Pantelić: Popis dugova i potraživanja mora da bude usvojen zaključno sa 31.12.2011. godine i
usvojen na sednici UO do 15.01.2012. godine. Zakonom je tako regulisano i mi moramo da
postupamo u skladu sa zakonom. Ako je u pitanju otpis, treba da otpišemo mi na UO, niko drugi to
ne može uraditi osim nas.
Z. Popović: Knjigovođa je izveštaj uradio, da li je njemu predočeno to, ja ne znam. To su preneta
sredstva, nisu u popisu. Knjigovodstveno stanje je u knjigovodstvu. Mi imamo potraživanje, sva ta
potraživanja su utužena i sudski procesi su u toku, a knjigovodstveno kako se to vodi, ja to ne znam.
Treba konsultovati knjigovođu, da li se to knjigovodstveno iskazuje.
M. Đukić: Treba da pozovete tu osobu, da dođe da nam objasni.
M. Pantelić: Nema šta da nam objašnjava, to mora tako. Svake godine otpisuješ ono što nisi
naplatio.
M. Đukić: Ali ovo je sporno, ne otpisuje se i treba ga popisati.
Z. Popović: Ja ću tražiti od knjigovođe da vidi kako se to prikazuje. Da li ide u ovu godinu, da li se
prenosi, ako se prenose i dugovanja i potraživanja, onda mora da se upiše. Zaključak da bude da se
vidi sa knjigovođom.
Z. Jovanović: Kada je u pitanju otpis sredstava, sredstva ostaju u funkciji, ali nemaju
knjigovodstvenu vrednost. Ako govorimo o spornim potraživanjima, ovde imamo stručnjaka većeg
od mene. Treba videti i vanbilansnu evidenciju. UO može da otpiše sumnjiva, sporna potraživanja,
ako nisu naplativa, ali se tačno zna do kog iznosa može da se izvrši otpis, i on se vrsi po osnovu
donete odluke o tome.
P. Škobić: Upravo tako. Jednostavno mora biti popis svake godine. Komisija koja popisuje daje
predlog. Ima i zakonskih obaveza, ja tačno ne znam, ali nije samo to u pitanju. U pitanju su i druge
stvari. Odluka o pokriću gubitka je doneta koliko je meni pozato 2009. godine, ali verovatno ta
odluka nije sprovedena. Dakle, svaka odluka koja tretira materijalno finansijsko poslovanje, mora
biti o njoj obavešten knjigovođa i da se to proknjiži.
Z. Popović: „Konstatujem da je, sa jednim uzdržanim glasom, usvojen Izveštaj o popisu
imovine i obaveza u LSS, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, sa primedbom da se za
narednu sednicu dostavi izveštaj i obrazloženje knjigovođe, kako se prikazuju sporna
potraživanja, oko 16 miliona od tri firme sa kojima smo na sudu, „Finaltre“, „Domen
gradnje“ i „Potence“.“
IV
D. Sinđelić: Na lovnom regionu koji smo održali, predloženo je da članski doprinos Savezu bude
600 dinara. Doneta je odluka da članarina bude 600 dinara, po strukturi 500 dinara Savezu i 100
dinara u fond za pozajmice lovačkim udruženjima. To je bio predlog Beogradskog lovnog regiona.
T. Radosavljević: Ovde sam u tri svojstava, kao član skupštinske komisije za predlog promene
Statuta LSS, kao predstavnik Centralnog lovnog regiona i kao predsednik LSCS, koji je aprila
meseca 2011. godine registrovan u APR-u, u skladu sa Zakonom o udruženjima i statutom. Dobili
smo 120 m2 prostora od grada Kragujevca, oformili smo svoju stručnu službu, sve smo radili
transpartentno, svi su bili pozivani na naše sastanke, sekretar i predsednik Skupštine LSS su bili
prisutni na osnivačkoj Skupštini. Očekivalo se da ćemo sa reformama u društvu i mi kao lovačka
organizacija da uradimo neku reformu. Pošto do toga nije zvanično došlo, mi imamo jedan deo
članica koji je uplatio punu članarinu Savezu, a za drugi deo je predlog da prilikom donošenja odluke
za one koji su prošle godine platili LSCS, da se napravi protokol za njihovo plaćanje, u iznosu
članarine koju plaćaju i drugi savezi.
68
Naša iskrena i dobra namera je da budemo članovi LSS, prema uslovima koji važe za sve ostale. Mi
smo legalni savez, nismo paralelni savez, imamo svoju službu, nećemo imati deo troškova na teret
LSS, funkcioneri neće naplaćivati troškove dnevnica i putovanja, to sve kompletno preuzimamo.
Očekujemo da se napravi protokol i da pri tome imamo svi razumevanja za to da treba da budemo svi
u jednoj organizaciji, ali da treba i da se uvaže specifičnost nekih krajeva i da se zbog toga ne
razilazimo, mi nismo za to. Reorganizacija i tranzicija traže da se prilagodimo, čeka nas dodela
lovišta, a mi još nismo odmakli od naše unutrašnje organizacije. Treba da se nađe neki kompromis.
Apelovao bih na dobru volju da napravimo neki minimum zajedničkih interesa i dogovor da
obavljamo u nacionalnom savezu deo poslova, ali i da u svojoj organizaciji, na regionalnom nivou,
obavljamo deo poslova. Nema paralelnog saveza, ali postoji potreba da se uvaži faktičko stanje koje
realno postoji. Ako postoji dobra volja, sve je rešeno.
Z. Rašić: Za one koji ne znaju ja sam predsednik LU u Svrljigu i predsednik Južnog lovnog regiona
(JLR). Mi smo održali sastanak JLR i doneli u osnovi dva osnovna zaključka. Prvo, da u JLR ne
idemo sa formiranjem regionalnih lovačkih saveza, sve dok se na Skupštini LSS ne usvoje izmene
Statuta LSS, i dok ne sagledamo svoje mesto u tim okvirima. Dakle, prvo da se reše statutarna
pitanja. Nismo analizirali koji bi to bio iznos članarine. Bilo je diskusija da nam LSS treba, da treba
svi da uložimo napore da se LSS održi. Mi se nismo odredili prema apsolutnom izosu članarine, ali
želimo da lovci Srbije isto plaćaju LSS, da ne bi došli u sutuaciju da se stvaraju problemi. Jug je
najsiromašniji deo države, a plaća daleko najveći doprinos u odnosu na druge u Srbiji, što nije
prihvatljivo i to je ujedno naš drugi zaključak.
M. Pažin: Na prošloj sednici UO formirana je radna grupa koja je imala zadatak da odredi polazne
osnove za izmenu Statuta LSS, upravo u ovom pravcu kako je zaključeno i na bazi takvih rešenja da
možemo da govorimo o visini članarine i finansijskom planu. Svi su glasali za ovo rešenje.
Iznenadila me je činjenica da smo pored ovoga dobili materijal predsednika i sekretara. Ako je bilo
nekog razloga, valjda je bilo načina da se radna grupa ponovo sastane i da sačini drugačiji predlog
UO. Danas imamo neku drugu, treću verziju. Moje zalaganje na ovoj radnoj grupi, ne želeći da
utičem na način organizovanja lovaca u drugom delu Srbije, smatram da je ispravno da svaki lovac
isto plaća osnovno održavanje LSS. Savez mora da smanji broj zaposlenih i pretrpi transformaciju od
koje očigledno beži. Ako se opredelimo za članarinu 500 dinara, mora se znati struktura članarine.
Koliko je za finansiranje zajedničkih potreba, a koliko za finansiranje stručnih poslova. Mi u LSV
imamo stručnu službu i nema potrebe da to plaćamo. Ali želimo da svi plaćamo isto ono što je
zajedničko. Ne mogu prihvatiti obrazloženje koje je dato, da ne postoji ekonomska opravdanost da u
formirano preduzeće pređe deo radnika. Da ne gubimo vreme. Moj predlog je da u ovoj odluci, ne u
obrazloženju, definišemo jedinstveni članski doprinos za finansiranje zajedničkih ciljeva i zadataka.
Npr. za finansiranje ovoga je 350, pri čemu treba da se napravi predlog da udruženja sa teritorije
Vojvodine plaćaju članarinu LSS na osnovu odluke Skupštine LSV, da se obavezuje LSV da izos od
150 dinara po lovcu plaća LSS za finansiranje poslova koji su zajednički. Nije nam finansiranje
stručnih poslova potrebno, imamo svoju službu. Dakle, ne treba onih 7 miliona dinara koji su
planirani za finansiranje stručne službe LSV. Mi nemamo te radnike, oni su prešli u preduzeće. Zašto
se nešto ne bi uradilo u LSS, po sličnom principu? Moj predlog je da lovce sa Kosova oslobodimo
finansiranja zajedničkih poslova.
M. Rudinac: LSCS ima stav da treba da ima isti tretman kao LSV. Obzirom da imamo svoju službi,
obzirom da prihvatamo sve troškove na teret našeg saveza i troškove dnevnica, dolaske na sednice i
ostalo, postoji ta odluka. Sada da ne merimo mnogo, nije logično, u jednom određenom momentu
treba da pravimo finansijski plan, a valjda je trebalo da imamo realizaciju prethodnog. Kako kad ne
znamo realizaciju prošlog, da donosimo ovaj. U suprotnom, ako mi budemo morali da delujemo sami
kao LSCS, delovaćemo. Tada ćemo imati štete svi, što niko ne želi.
Z. Popović: Zašto je dato takvo obrazloženje? Što se tiče zaposlenih trenutno ima 10 zaposlenih u
LSS. Ako izvršimo prebacivanje dela radnika u preduzeće, mi moramo ponuditi iste uslove kao u
Savezu, a ako oni u preduzeću nemaju realne osnove za finansiranje, mi moramo plaćati te usluge,
gde će se plaćati i PDV.
69
U Srbiji su naviki da dobiju planove gazdovanja stručnu pomoć LSS, ove godine je urađeno 26
lovnih osnova, 36 revizija i ne znam koliko godišnjih planova. Centralni region ima istureno
odeljenje u Ivanjici, oni su ga i osnovali, ali na žalost, nisu prihvatili radnika. Formiraju stručnu
službu, a postojeći radnik im ne treba. Danas imamo predlog za gašenje tog odeljenja.
Što se tiče finansijkog opterećanja, ako proglasimo radnika tehnološkim viškom moramo i za to
obezbediti sredstva. Oko 1 milion dinara košta otperemnina za jednog radnika ako ga proglasimo
tehnološkim viškom, i to nam treba u finansijama planirati.
Prihvatam grešku u vezi LSKiM, trebalo je prikazati i prihod, visinu pomoći i predlog da ona bude
300.000 dinara. Što se tiče statusa, LSV ima tradiciju postojanja i u zakonu, imaju zakonska
ovlašćenja, a LSCS tek treba da bude prihvaćen na sednici Skupštine LSS.
I. Elezović: Shvatamo da je LSS u finansijskim teškoćama. Mala je razlika u stavovima, samo malo
volje treba da se sve postavi na noge. Spremni smo da se odreknemo i te pomoći, samo da bi ovaj
Savez opstao i da bi živeo. Treba da znate da je na KiM ljudima teško, ne plaćaju vodu, ne plaćaju
struju, ali ipak nađu načina da budu članovi. Meni uskoro ističe mandat, ali ko god da bude izabran
na ovo mesto, zastupaće jedak stav, da ono što je trajalo 115 godina, ne želimo da se ugasi, bar ne
našim ponašanjem. Zahvaljujem se Milanu Pažinu, prvu donaciju smo dobili upravo od LU u
Zrenjaninu, veoma nas je podržao, cenim ga i lično i njega i sve vas i Tomicu takođe. Vrlo malo
treba da se situacija popravi.
T. Radosavljević: Mi smo spremni da preuzmemo deo obaveza, kao regionalni savez da preuzemo
jednog radnika. Ako nas je država priznala i institucije države, ne treba mi da osporavamo. Primili
smo i radnika, formirali smo i kancelariju, sve smo uradili, ali to je posledica onog preglasavanja,
koje nije svojstveno lovcima. Mi smo tražili način da se organizujemo, nismo pravili paralelni savez.
Ne treba gušenjem i trošenjem energije na takav način da gubimo vreme.
M. Šoškić: Ne mogu da se načudim. Mi smo na Skupštini formirali radno telo koje treba da radi na
novom statutu i novoj organizaciji. Skupštinska komisija je u par navrata pokušala da uradi nešto. To
su bili jalovi sastanci, pa smo rekli da sa terena svi pošalju pisane predloge. Svi smo jednoglasno bili
uvek za to da LSS treba da ostane kao krovna organizacija, ali da bude optimalna organizacija. Na
prošloj sednici je formirana radna grupa, a danas imamo sasvim treći materijal. Ko zadržava svima
nama željenu reorganizaciju? Kako objasniti da ćemo sa 7 miliona dinara da častimo LSV, umesto
da se prišlo tome po smernicama radne grupe, šta je to obim poslova koji svima treba?
Vojvodina kao takva ima ustavna ovlašćenja i ima prenete nadležnosti, ima nešto što je tradicija i to
ne treba upoređivati sa ostalim. Šta je to naš zajednički cilj i koliko će to lovca da košta, da li je to
150 dinara ili 200. Uporno zadržavamo status quo. Niko od nas ne govori šta je to što će da nam radi
stručna služba LSS, da li je moguće da stručna služba LSS kreira i kroji ono što treba da uradi neko
drugi? Ko stoji iza ovoga? Ako je radna grupa dala predlog, sad odjednom imamo predlog
predsednika i sekretara. Stav Vojvodine je jasan, ako je procena da će to da košta 150 dinara, da
vidimo šta će za taj novac da se radi.
Z. Popović: Zašto je ostao ovaj broj zaposlenih? Rekao sam, zato što su u Srbiji navikli na planove
gazdovanja, zato što nas čeka i konkurs za dodelu lovišta, mi ako smanjimo broj radnika, prilikom
ustanovljenja lovišta, mi nećemo moći da odgovorimo tim poslovima. Ove godine to tek kreće, ali se
ove godine neće završiti taj posao. Dajte, ako hoćete daćemo otpremninu za 6 radnika.
M. Šoškić: Niko to ne pominje kao rešenje.
Z. Popović: Ako dobijemo sredstva po konkursu, za koja smo konkurisali kod ministarstva, onda
mogu da se prebace radnici u preduzeće, onda je to u redu.
M. Rudinac: Onda da sačekaomo, to je još 15 dana, da vidimo da li ćemo dobiti sredstva pa da onda
odlučujemo.
M. Đukić: To što je napravljeno sa Vojvodinom to je napravljeno davno. Mi u Smederevu hoćemo
da napravimo opštinski lovački savez da bi pojeftinili. Idu izbori, to što je Dinkić krenuo da deli
Srbiju na pašaluke, to nije rešenje. Ovde imamo višak radnika, a tamo primamo radnika u
Kragujevcu. Ne valja nam ta podela. Izbori idu, sve će ovo da padne, ova zemlja je došla u tešku
situaciju, ovoj zemlji trebaju majstori da je poprave, a ne oni koji su postali ministri i potpredsednici
Vlade, a ni dana radnog staža nemaju.
70
Još par meseci neće ništa da se zbiva. Mi lovci, imaćemo bar poslaničku grupu, bar 5-6 poslanika i
mi ćemo Zakon o divljači i lovstvu da popravimo. Lovački domovi su već postali državna svojina,
oni će da nam pokupe lovišta, a mi treba za to vreme da se cepamo. Moje komšije iz LSCS možda
hoće da ugasimo Beograd, da budemo u Kragujevcu. Možemo da pravimo volonterske saveze, da
pojeftinimo, ali nemoj da se cepamo. Zamolio bih vas da kažemo formiran je LSCS, ali da radimo
zajedno, da ga ne gasimo, biće sve po leđima ovog građanina, mi samo stvaramo nove službe i
službe, a ni postojeći ljudi nisu raspoređeni.
U. Đoković: Ova diskusija ne ide u dobrom smeru, ni u smislu trajanja, ni zbog činjenice da u
materijalu imamo dva predloga, radne grupe i predsednika i sekretara. Dajte da se opredelimo o kom
predlogu se izjašnjavamo. Da ne licitiramo o visini članarine, dok to ne vidimo. Ako bude predlog
predsednika i sekretara, mi u toj priči ne učestvujemo.
Mi smo ozbiljna organizacija, trenutno imamo 20.000 ljudi, imaćemo i više. Da li ćete to prihvatiti,
to je vaš problem. Dajte da kanališemo pitanje za koji smo predlog.
M. Pantelić: Kako se obračunavaju troškovi? Mi usvajamo preko finansijskog plana članarinu za
narednu godinu. Ispustili smo mogućnost da se dogovorimo oko novih pravilnika. Nećemo da
šminkamo pravilnik o organizaciji i sistematizaciji. Znači, prvo da se sredi organizacija, da se uskladi
sa statutom, nema šminkanja. Nemoj da pričamo o otpremninama kad mi to možemo vrlo, vrlo lako
da rešimo. Ko nam je tehnološki višak, daćemo mu platu 25.000 RSD i gotovo, završen problem,
sam će otići. To je sve jasno. Važno je pitanje pravilnika koji su izašli u međuvremenu. To je
problem. Na 68.000 ha ja treba da primim još jednog upravnika lovišta i još trojicu lovočuvara. Ja ću
imati osipanje 30% članstva. Najneophodnije što moram da platim je ogromno, daj mu zimsku
opremu, daj mu svečanu uniformu i sekretaricu i kancelariju, neka sedi čvoek neka radi. Tu
očekujemo pomoć Saveza, da oni kažu da je to promašaj totalan. Ovo je strašno. Koliko vas košta
jedan lovočuvar godišnje? Kompletni troškovi, struja voda, stavim na kamaru, ako dignem članarinu,
ja računam na osipanje članstva. Ljudi su zato nezadovoljni, nije problem 500 dinara, ali kao ćemo
mi izaći na kraj sa pravilnicima, možemo li mi da tražimo prijem kod ministra? Mi imamo takva
davanja i takva administracija je uvedena, da je to problem. Meni dolazi pet inspektora, jedan iz
Pirota i šta su našli? Piše mi krivičnu prijavu jer prve nedelje imam 50 srndaća u planu odstrela, a
izdao sam 59 dozvola za lov. Ne može svaki lovac odstreliti! Bitno je samo nešto da urade, da se
šunjaju po lovištu, dođu u Golu glavu, a ni ja tamo ne mogu lako da se snađem. Kako izaći na kraj
tuđoj samovolji, ne možemo da joj stanemo na rep. Šta ima da se povećava članarina svakog meseca.
Što bi povećavali. Trebali smo u decembru odrediti visinu čkanarine. Prošle godine smo imali
davanja 1000 dinara ministarstvu, 600 dinara savezu, porez na odstreljenu divljač, porez na dlakavu
divljač, da kupimo fiskalne kase, ispade da je ovo udar na velike sisteme, na male nije. Rešićemo mi
i to. Primićemo lovočuvara na šest meseci, pa ga posle škartiram da se ne bi slizao sa ljudima na
terenu. Ovo je bruka i sramota da mi nemamo nikakvav uticaj na pravilnike. Meni ne treba
lovočuvar na 20.000 ha, meni 10 volontera završe posao bolje, a ne košta me ništa. On ako ne valja
ja ga promenim odmah. Nije nam dovoljan primer Hrvatske, šta su radili, uništili su lovišta i vratili
na staro. Nije trebao ni jedan ovakav pravlnik da ugleda svetlost dana, ovo ide ka samouništenju, mi
nismo zaštićeni ni od koga.
Ne mogu ja da komandujem mom delegatu, to je demokratski.
Mi smo trebali da uskladimo sa statutom sistematizaciju, ne da šminkamo, da smanjimo troškove, pa
da se i mi u njih uklapamo. Ako ne budemo radili kako valja, ovaj savez neće postojati naredne
godine, budite sigurni. Pravilnika nema u dnevnom redu, a to nam je osnovno što treba da rešavamo.
Z. Jovanović: Ovaj sastanak je isti kao i prošli. (Čita zaključke)
Obaveza naša je bila da ovde raspravljamo o planu radne grupe. Mi smo se tri sata prošli put
raspravljali i odložili smo sve da bi radna grupa dala predlog i sada dolazimo ponovo na sastanak,
gde našu odluku stavljamo po strani. Sad ponovo raspravljamo o istom.
S. Grdinić: To nije prvi puta da se tako dešava. UO donese jednu odluku, na sledećoj sednici kao da
to nije bilo, menja odluke, ignoriše ih i demostrira svoju moć, to je kraj pred raspad sistema, koji
nećemo dozvoliti. Jako boli, kao čovek iz kancelarije sklon sam uzvišenim diskusijama, ali Pantelić
je otvorio pravo egzistencijalno pitanje finansija.
71
Mi ustvari ne raspravljamo o tome. Mi hoćemo da sačuvamo stari način u vrmenu kada on ne može
da postoji, ne možemo ga replicirati. Sučeljavamo se sa finansijskim planom koji ignoriše UO i
radnu grupu, a to pomalo vređa ljudsko dostojanstvo i izaziva emotivne reakcije.
Nemojte me prekidati predsedniče.
Opet nam se to isto radi. Postoji odluka, kada to krene u pravcu koji se nekome ne dopada, onda
kreće priča jedno vreme je bilo da smo mi autonomaši, mi ovo, mi ono, ali nije tako. U pitanju je
ekonomska strana. Opet pominjem taj moj nesrećni Nadalj, u njemu ljudi proizvedu više hrane nego
što im treba, a nemaju 50 dinara da ponesu sa sobom. Za čega lovac daje te pare? Ovo je porez
lovački. Dajte nam koliko nam treba, a mi ćemo vas posle budžetirati sa 7 miliona. Na stari način,
evo malo tebi, evo tebi. Ako bi i hteli tako da nastavimo, ne može više tako. Sve dolazi od toga što se
nismo prilagodili ovoj situaciji i radimo naglavačke i natraške. Bilo bi užasna stramota da nisam
otvorio usta da kažem, umesto da sam dig'o dva prsta i otiš'o na ručak.
Kako se pribavlja mišljenje? Pošalješ na javnu raspravu nacrt Statuta i pribaviš mišljenje.
Sad ćeš imati na Skupštini javnu raspravu, pola ljudi će doći, a da objektivno nisu informisani, pa će
pre toga krenuti lobiranje i nova javna bruka, novi blam u najtežem trenutku po Savez. Hoćemo LSS
zato što nam treba, hoćemo da ga plaćamo za ono što nam treba i neće nas niko izbaciti, borićemo se
demokratskim sredstvima. Ne možemo na stari način, to je umrlo, treba da spasemo sve zaposlene.
Zašto ne raspravljati o tome šta fali da planove radi preduzeće lovac. Koštaće pet puta manje nego
ovako da se plati.
Izvinjavam se predsedniče, ovo je bio akt nepoštovanja, ali morao sam da branim svoje pravo da
iznesem mišljenje.
Z. Popović: Mislio sam da ste završili izlaganje onda kad ste napravili pauzu, nisam vas prekidao.
Da zaključim, imamo dva predloga. Predlog radne grupe je da LSS jeste savez saveza. Ovde je
razlika u nekim stavkama, radna grupa je predložila 3-4 radnika i 6 miliona, uz izmene i dopune
Statuta, ali mi nemamo izmene Statuta, iz tih razloga je predložen ovaj drugi plan. Ja sam saglasan
da predlog predsednika i sekretara pretrpi izmene, kako je rekao gdin Pažin, korekcije po pitanju
LSV i pojedinih navedenih stavki.
M. Pažin: Glasanje i po jednom i po drugom predlogu može da bude loše. Treba još da
razgovaramo. Usvajenjam jednog ili drugog predloga, opet ćemo imati nezadovoljne. Možda postoji
kompromis, nemojte da se raziđemo, a da nemamo prihvatljivo rešenje za sve, ipak mi to predlažemo
skupštini.
Z. Popović: Osnov za predlog radne grupe su izmene statuta, a mi to nemamo urađeno
M. Pažin: Što se igramo gluvih telefona, nije sporan statut, sporno je 10 radnika. Vi ste predlog
radne grupe transformisali. Nisu ni u Vojvodini bili prezadovoljni što su prešli u preduzeće i dobili
upola manju platu. Da li je problem uraditi promenu statuta i ponuditi skupštini? Ne želim da me
niko optuži da pravimo organizaciju za onaj drugi deo Srbije, i Vojvodina je deo Srbije. Koji su
zajednički ciljevi, lovački ispiti, trofeji, naučno istraživački rad, to treba svaki lovca na isti način da
plati. Ovaj drugi deo Srbije nemojte terati da plati deo koji mu ne treba. Onaj ko ima svoju stručnu
službu, oslobodite ga drugog dela obaveze, to će skupština prihvatiti.
A. Ćeranić: Neposredno pre sastavljanja finansijskog plana po predlogu predsednika i sekretara,
obavljen je razgovor sa predstavnicima Ministarstva PTŠV RS, gde smo konstatovali da se nalazimo u
jednom vakuumu između dva zakona. Primenjuju se odredbe starog Zakona o lovstvu, zato što još uvek
ne može da se primeni novi Zakon o divljaci i lovstvu. Konstatovano je sledeće, da je stručna služba LSS
distribuirala 41.000 lovnu kartu za 114 LU besplatno, da su troškovi bili veći od 1 milion dinara samo za
to, da je stručna služba od 36 osnova koliko je podneto, uradila 30 osnova, da su troškovi iznosili 720.000
dinara i da je od 159 godišnjih planova urađeno 110. Moj predlog na tom satsanku je bio, da s obzirom na
obim poslova, pet radnika ostane u službi, a pet radnika da pređe u preduzeće. S tim, da odmah uradimo
racionalizaciju, da jedan radnik koji ne može da dobije licencu, da ga proglasimo tehnološkim viškom,
imamo još jednog radnika, to je gdin Vijatov, koji ispunjava uslove za odlazak u prevremenu penziju,
čime bi broj radnika smnajili sa devet na sedam, ne računajući sekretara, koji po ovom predlogu prelazi u
preduzeće. Istovremeno smo pitali naše kolege iz Uprave za šume šta je sa sedam projekata za koje smo
mi konkurisali, od kojih je svaki vezan za delatnost saveza, od informisanja, preko lovačkih ispita i
trofeja pa sve do distribucije lovnih karata i izrade godišnjih planova.
72
Konstatovano je na sastanku, to je decidirano, da bez službe Lovačkog saveza Srbije i bez pomoći
LSS, ne bi mogao biti primenjen zakon u delu izrade godišnjih planova i distribucije lovnih karata i
to stoji, i to je nešto što smo mi tražili za preduzeće i samim tim da pređe u preduzeće, potpuno isto
kao LSV. Ideja jeste da zaživi preduzeće. Da je to bilo urađeno članarina bi bila 250 din po svakom
lovcu, ili slično, radi se o finesama. Što se tiče pravilnika, oko pitanja lovočuvara, najveća je glupost
propisivati površinu. Lovočuvar je vezan za lovište, ma kakvo da je, a upravnik lovišta je vezan za
više lovišta i za broj radnih dana u nedelji. Samim tim se daje odgovor po sebi. Jedan upravnik
lovišta ne može da opsluži više od pet lovišta.
Z. Aleksić: Treba korigovati ovaj prikaz i predlažem da sublimiramo oba ova predloga u jedan
zajednički. Slažem se da članarina svih članova bude ista, ali u ovoj situaciji to nije primenljivo. Da
se odredi zajednički iznos prema savezu, da bude jedinstven ali da mi van Vojvodine koji imamo
želju da budemo članovi LSS, da vidimo koji bi iznos bio, da prebacimo deo radnika u preduzeće.
Zamerio bih kolegama iz Centralnog saveza što ne uzmu jednog čoveka koji nas na godišnjem nivou
košta, to bi nam smanjilo nivo članarine. Da ne ostane na lepim željama, a u praksi nije primenljivo.
Pitam Tomicu, šta bi se desilo da ste izabrani za predsednika Saveza? Ovo nije provokacija, ovo je
pitanje. Nemam nikakvih loših želja.
Ne bih voleo da me uvredite da je ovo malograđanski, ovo što pitam nije malograđanski.
Bezobrazluk.
P. Škobić: U vezi Statuta i primene zakona da kažem nešto. Trebali smo imati pravi zapisnik, kako
smo tražili, i sad bi videli šta je bio predlog ove skupštinske komisije, kako god bila i kako god da je
formirana, treba videti da ona predlaže rešenja oko stậtusa LSS. Vi ste rekli da je to jednoglasno
doneto. Ne može se rušiti osnivački akt LSS. Samo onaj koji ga je osnovao može da ga ruši. Sve dok
imate tri udruženja koja hoće da budu članovi, to ne može. „Treba sesti predsednik LSS, LSV i
LSKiM, treba se sesti, dogovoriti, i ono što se budu dogovorili treba urediti obligacionim delom i ne
raspravljati po drugi put o istim pitanjima, po meni ništa nema nejasno. Ovo je savez saveza, to je
istorija, nasleđe i tradicija pokrajina, sve dok ne odlučimo drukčije. Za svaku drugi varijantu nemate
ovlašćenje skupštine.“
T. Radosavljević: Mi i dalje ostajemo pri tome da preuzmemo jednog radnika. Nismo pravili
konkuretsku niti paralelnu organizaciju. Napravljeno je pa se posle legalizuje, na to smo bili
prinuđeni, ne možemo svi isto da mislimo, svoje specifičnosti moramo sami da odradimo. Gde smo
se mi razišli -dok smo se bavili statutom. Vreme će pokazati da li je neko imao neke druge namere.
Hteo sam da promovišem ideju koja nije ostala kod drugih onakva kako smo se dogovorili ovde u
Savezu. Da bude nauk za ubuduće. Kredibilitet organizacije treba obezbediti pred organima države,
ali ne, mi smo se vratili sa statutom dobijenim na brzinu. Posle ste rekli da ćemo sve to što ne valja u
Zakonu o divljači i lovstvu, pravilnicima da uredimo i popravimo. Mi smo jednom videli ministra i
gde smo sada, ponovo se bavimo sobom. Nije stvar da nekoga ostavimo bez posla, uopšte nije novac
problem. LSS je bio autoritet, a sada nas činovnici iz ministarstva šutiraju, gde je naš domet? LSCS
je izdao i svoje glasilo, dobili smo prostor od grada, autoritet ljudi još uvek postoji, neće niko ostati
bez posla, ali dajte da rešimo suštinu, da LSS zaštiti LU, a ne da nam se nameću zahtevi. Mi se i dan
danas bavimo sobom. Ide pred državu svako sa svojom delegacijom. Iskreno kažem. Toliko sam
dugo u lovstvu kao volonter. Nisam hteo da uzmem ni auto, ni dnevnice kao potpredsednik saveza.
Dajte barem prema državi i „Srbijašumama“ da imamo neki minimum interesa. Ostaje na nama da
primimo radnika. Kragujevac je istorija, Kragujevac je osnovao ovaj Savez. Zašto velika udruženja u
Srbiji -Kragujevac, Kraljevo, Jagodina, Kruševac govore da nešto nije u redu? Preglasavaćemo se opet i
opet ćemo ići u problem, ali mi moramo da pomognemo udruženjima. Dajte da nađemo nekoga da nas
zaštiti svojom funkcijom, daj da vidimo do koga mi dolazimo, do državnog sekretara koji nam je
prijatelj. Da li će biti ili neće biti lovaca narodnih poslanika? Koja će ozbiljna država da vrati zakon na
staro? Dajte da zajedno nastupimo, umrećemo, a bavićemo se sobom, a sve će oko nas proći.
Nismo dobili ni pravilnik o januarskom lovu divlje svinje. Pitaće nas sutra neko što si lovio u
januaru? Šta da kažemo, rekao mi inspektor, samo vi lovite, nećemo da vas diramo, a onda ce doci
neki drugi inspektor i pitace nas, a gde je to objavljeno?
Tri rukovodeće funkcije u LSS su iz Beogradskog regiona, dobro je da ne pravimo triškove, ali da
vidimo šta je suština!
73
Z. Popović: Dajem na glasnja predlog radne grupe. Konstatujem da je rezultat glasanja o
predlogu radne grupe, četiri (4) glasa za predlog, devet (9) glasova protiv i šest (6) uzdržanih
glasova, što znači da predlog nije prihvaćen.
Dajem na glasanje drugi predlog predsednika i sekretara uz dopune.
M. Pažin: Izvinjavam se predsednice, V. Mladenović je otišao da sačini izmenjeni predlog, dajte da
ga sačekamo, ako glasamo, da znamo za šta glasamo.
Pauza 15 minuta. (posle pauze):
Z. Popović: Na osnovu konsultacija, imamo sledeci predlog članarine: (čita predlog koji sledi):
“Na osnovu odredbe člana 55. stav 1. Statuta Lovačkog saveza Srbije Upravni odbor, na 12. sednici
održanoj dana 23.1.2012. godine utvrdio je i dostavlja Skupštini Lovačkog saveza Srbije na
usvajanje sledeći predlog
ODLUKE
o visini članarine za 2012. godinu
I
1. Utvrđuje se članarina Lovačkom savezu Srbije, za 2012.godinu, i to:
- osnovni deo za rad Lovačkog saveza Srbije 200,oo din. po svakom lovcu i
- posebni deo za izvršavanje obaveza koje proizilaze iz gazdovanja lovištem 300,oo
din. po svakom lovcu u lovačkim udruženjima preko kojih Lovački savez Srbije gazduje lovištima,
(u AP Vojvodini lovišta su ustanovljena po Zakonu o divljači i lovstvu).
2. U skladu sa odredbama člana 4. stav 1. tačka 15. Zakona o divljači i lovstvu, člana 1. stav 2.
i 49. stav 4. Statuta Lovačkog saveza Srbije i Statuta Lovačkog saveza Vojvodine, za
lovačka udruženja na području AP Vojvodine, ukupnu visinu članarine utvrdiće Skupština
Lovačkog saveza Vojvodine i iznos osnovnog dela članarine za rad Lovačkog saveza Srbije,
(200,oo din.), za lovačka udruženja sa područja AP Vojvodine, uplatiće se preko Lovačkog
saveza Vojvodine.
3. Lovački savez Srbije oslobađa lovačka udruženja sa područja AP Kosova i Metohije
obaveze uplate članarine za 2012. godinu.
4. Odredba tačke 2. ove odluke shodno će se primenjivati i na lovačka udruženja, članove
Regionalnih lovačkih saveza Lovnih regiona, obrazovanih u skladu sa odredbom člana 7.
Statuta Lovačkog saveza Srbije, uz realizaciju preuzimanja zaposlenih u Službi LSS, na
osnovu odluke Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije.
5. Članarina Lovačkom savezu Srbije, za 2012. godinu za druge članove, utvrđuje se u
sledećim iznosima:
1. Za JP “Srbijašume”
50.000,oo din.
2. Za Nacionalne parkove
po 10.000,oo din.
3. Za agencije, preduzeća i ostale
po 10.000,oo din.
6. . Rok za uplatu članarine je 31.3.2012.godine, u skladu sa članom 55. stav 4. Statuta Lovačkog
saveza Srbije.
7. Za slučaj neizmirenja članarine u rokovima iz prethodne tačke, za pojedinačne uplate koje lovci
vrše, utvrđuju se uvećani iznosi članarine, po mesecima i to:
- od 1. 7.2012. - 30.9.2012.
200+330,oo din
- od 1.10.2012. - 30.11.2012. 200+350,oo din
- od 1.12.2012. - 31.12.2012. 200+370,oo din
8. Utvrđivanje rasporeda sredstava -prihodi i rashodi Lovačkog saveza Srbije, biće izvršeno
Finansijskim planom za 2012. godinu, koji će Skupštini predložiti Upravni odbor, prema Nacrtu
Komisije za materijalno finansijska pitanja, kojim će biti uzet u obzir i materijal Radne grupe UO, od
15.12.2011. godine, u ovoj oblasti.” (nakon čitanja predoga):
Z. Popović: Prvo LSCS mora da podnese zahtev za učlanjenje, da se kao regionalni savez primi u
LSS, drugo njihova je obaveza da preuzmu radnika, što je i predmet tačke dnevnog reda. Detaljan
finansijski plan će uraditi Komisija za materijalno finansijsko poslovanje, koji će sa finansijskim
izvestajem biti podnet UO LSS, do 08.02. 2012. godine, kada ćemo imati još jednu sednicu UO
LSS. LSCS treba da zatraži prijem u LSS.
74
T. Radosavljevic: Stanje je faktičko, treba samo da se donese odluka. Molim da se odlukom o
prijemu LSCS u LSS verifikuje faktičko stanje i postojanje ovog regionalnog lovačkog saveza. Mi
smo stavili u registraciji u APR-u da smo članovi LSS.
M. Rudinac: Možemo i naknadno definisati odluku o prijemu.
Z. Popovic: Mora da se dobije zahtev papirološki. Vidite vi to pravno kako treba da se uradi. Dobro,
onda molim da se zapisnički konstatuje da je predsednik LSCS usmeno, na sednici UO LSS,
zatražio prijem u LSS, kao i da UO LSS podržava ova predlog.
T. Radosavljevic: Mi smo članovi LSS, ali novo stanje treba da se verifikuje, da se napravi protokol
za plaćanje članarine za prošlu godinu, mi hoćemo to da izmirimo.
Ni Vojvodina nije kolektivno član, udruženja su članovi.
Ne možete ih dva puta uclanjivati. Da li je novo pravno lice koje je primamo? Udruženja ne možete
dva puta primati. Udruženje može da bude na sto mesta član, nema pravnih smetnji.
Z. Popović: Osim sto prihvatamo usmeni zahtev za prijem LSCS u LSS, mi treba da prihvatimo
nacrt odluke i da je predložimo Skupštini.
M. Rudinac: Vezano za Kostu i odeljenje u Ivanjici, predlazemo da to ne ide kao tehnoloski višak,
nego da rešavamo to pitanje kao preuzimanje radnika i da završimo tu priču.
Z. Popović: Konstatujem da su svi saglasni da se Skupštini predloži prijem LSCS u LSS.
Konstatujem da su svi saglasni da se prihvati nacrt odluke za članarinu LSS za 2012. godinu,
kao sto je procitano u predlogu odluke.
V
Z. Popović: U priloženom materijalu imate izveštaj komisije, sa pobrojanim LU koja nisu dostavila
dokumentaciju do 5.VII 2011. godine, o usklađenosti korišćenja sredstava dodeljenih po oglasu za
dodelu sredstava za unapređivanje gajenja divljači u lovnoj 2010/2011. godini. U međuvremenu je
dokumentaciju dostavio Svrljig, Zaječar i Salaš.
M. Rudinac: Ivanjica je uradila novi objekat, kupila je opremu koja treba samo da se montira.
Dragačevo ima u funkciji objekat koji već tri meseca radi.
Z. Rašić: Molim da se konstatuje da je Svrljig dostavio kompletnu dokumentaciju.
Z. Popović: Konstatujem da je jednoglasno zakljuceno da se obavežu LU da dostave do kraja
lovne godine potrebnu dokumentaciju, i račune o pravdanj dodeljenih finansijskih sredstava
po oglasu, ili Zapisnike o prijemu objekta od strane nadležnih veterinarskih inspekcija.
VI
S. Grdinić: U članu 10. stav 2 je prekršen zakon, mora da stoji nominalni novčani iznos, što ovde
nije slučaj. Nije navedeno da li je u pitanju nominalni novčani iznos, nije navedeno da li ćemo
odobriti takozvane menadžerske bonuse u pogledu obrazovanja i premija osiguranja.
Z. Popović: Konstatujem da se prihvata zaključivanje ugovora o pravima, obavezama i
odgovornostima sekretar kao direktora Službe -aneks V ugovora, s tim da se obaveže S.
Grdinić, da uradi superviziju pomenutog dokumenta, pre sledeće sednice UO LSS, nakon čega
ćemo imati konačnu verziju teksta.
VII
7.1. Z. Popović: Novogodišnji broj „Lorista“ je poslat udruženjima, to je 716 primeraka časopisa
koji su dostavljen LU i predlažem da se prihvati, pošto je to retroaktivno za „Lorist“ broj 57.
Konstatujem da je prihvaćeno.
Konstatujem da je prihvaćeno sponzorstvo za „Radio Lorist“, za decembar 2011. godine, u iznosu
od 11.800 dinara, jednokratno.
7.2. Povodom objavljivanja knjige „Kolubarska bitka“, autora Milosava Nedića, našeg člana i lovnog
radnika, odobrava se, jednoglasno, finansijska pomoć u iznosu od 20.000 RSD;
75
VIII
8.1. Z. Popović: Predlažem da UO u pogledu izmena i dopuna pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji donese odluku kao u predlozenom materijalu. Dakle, u načelu se prihvata, ali se
realizacija odluke odlaže posle sednice Skupštine LSS.
8.2. Z. Popović: U pogledu ukidanja odeljenja u Ivanjici, konstatujem da se odluka u načelu
prihvata, ali odlaže se realizacija ukidanja radne jedinice u Ivanjici, posle sednice Skupštine LSS,
odnosno nakon 25. februara 2012. godine;
8.3. Povodom kinološke manifestacije Kinološkog društva “Ljig”, zaključeno je da se molba
upućuje Komisiji za lovnu kinologiju LSS.
8.4. Povodom mnogobrojnih zahteva da se finasijski podrže organizovani grupni lov vuka, lisice,
šakala, koji se održavaju tokom januara i februara u velikom broju lovačkih udruženja, a za koji su
predviđene naplate kotizacije od učesnika grupnog lova, doneta je odluka da se odbija njihovo
finansiranje, ali će LSS podržati svaki vid stručne pomoći u pogledu održavanja predavanja,
priređivanja izložbi, emitovanja edukativnih filmova i sličnih vidova promocije lovačkih vrednosti.
Sednica je završena u 16.30 časova.
Zapisnik sačinila
prof. Sofija Filipović sr.
Predsednik
Prof. dr Zoran Popović
Dopuna zapisnika sa 12. sednice Upravnog odbora LSS, održane 23.01.2012. godine
IV tačka
(donošenje odluke o utvrđivanju predloga odluke Skupštine LSS o visini članarine za 2012. godinu i
usvajanju finansijskog plana LSS za 2012.)
diskusija P. Škobića :
P. Škobić: „LSV to je istorija, nasleđe i tradicija pokrajina. LSS je savez udruženja, sve dok ne
odlučimo drukčije. Za svaku drugu varijantu nemate ovlašćenje skupštine.
Dobili smo predlog finansijskog plana radne grupe, dobili smo i predlog predsednika i sekretara
saveza, a nismo dobili predlog Komisije za materijalno finansijsko poslovanje, mislim da njihov
predlog treba da dobijemo.“
76
Zapisnik koji sledi nije razmatran od strane UO LSS, što će biti učinjeno na 14 sednici UO,
Dakle, kao takav nije usvojen i može se smatrati radnom verzijom.
ZAPISNIK
Sa 13. sednice Upravnog odbora LSS, održane 08.02.2012. godine u prostorijama Lovačkog
saveza Srbije u Beogradu, sa početkom u 12.00 časova.
Prisutni članovi UO: Zoran Popović (predsednik), Zoran Aleksić, Slobodan Grdinić, Uroš Đoković,
Miomir Đukić, Goran Janjić, Slađan Marković, Milenko Rudinac, Milan Kovačević, Miloš Pantelić,
Zoran Marinković, Zoran Mitrić i Milutin Đorđević.
Odsutni članovi UO: Vladimir Videnović (zamenik predsednika), Zoran Jovanović, Saša Milanov,
Slaviša Tanasković, Ilija Elezović, Miodrag Šoškić, Milan Božić i Milomir Nikolić.
Ostali prisutni: Aleksandar Ćeranić (sekretar LSS), Milan Pažin (predsednik Lovačkog saveza
Vojvodine), Tomislav Radosavljević (predsednik Lovačkog saveza Centralne Srbije), Marko Tica
(predsednik Skupštine LSS), Pero Škobić (predsednik NO LSS), Sofija Filipović (Služba LSS),
Vladislav Mladenović (Služba LSS), Svetislav Stojanović (redakcija lovackih novina „Lovac”) i
Vera Obradovic (knjigovodstvena agencija „Kapital”).
*
Sednicom Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije, predsedavao je predsednik LSS, Zoran
Popović.
M. Rudinac: Nismo obavesteni o odlaganju sednice, pojedini clanovi ne koriste taj broj telefona.
Nije kritika, ali smatram da nije problem okrenuti par brojeva telefona i obavestiti o odlaganju
sednice.
Mislim da bi devetu tacku dnevnog reda trebalo vratiti kao petu tacku dnevnog reda, da bi mogli da
dalje nastupamo i da se dogovaramo. Moramo prvo rascistiti tacku pet (predlog uredjenja statusa
LSCS), a da se ostale onda pomere kako redosled nalaze, to je moj predlog.
Z. Popović: Dajem na glasanje predlozeni dnevni red kao u radnom materijalu za sednicu UO LSS.
Konstatujem da je usvojen dnevni red kao u materijalu, sa osam (8) glasova prisutnih clanova UO.
Usvojen je sledeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa XII sednice Upravnog odbora i dopune zapisnika sa XI i XII sednice UO LSS;
2. Aktivnosti Saveza između dve sednice UO -informacija predsednika;
3. Donošenje odluke o usvajanju dopune Izveštaja o popisu imovine i obaveza u LSS, sa stanjem na dan
31.12.2011. godine, u skladu sa Odlukom UO sa XII sednice;
4. Utvrđivanje predloga odluke Skupstine LSS o usvajanju godisnjeg finansijskog izvestaja za izvestajnu 2011. god.;
5. Utvrđivanje predloga odluke Skupstine o usvajanju finansijkog plana LSS za 2012. godinu, sa izmenama tacke I
podtacke 1. odluke o visini clanarine, sa XII sednice UO, kao i tacke I, podtacke 1. fin. plana LSS za 2012. god.;
6. Razmatranje i davanje misljenja na pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Sluzbi LSS;
7. Razmatranje i davanje misljenja na pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u drustvu sa
ogranicenom odgovornoscu „Jelen-LSS“ d.o.o.;
8. Donosenje odluke o dokapitalizaciji preduzeca „Jelen-LSS“ d.o.o.;
9. Utvrdjivanje predloga posebne odluke Skupstine, kojom se Skupstini predlaze uredjenje statusa
Lovackog saveza Centralne Srbije i lovsckih udruzenja koja nisu izvrsila obavezu uplate clanarine
Lovackom savezu Srbije za 2011. Godinu, a clanovi su i Lovackog saveza Centralne Srbije;
10. Utvrdjivanje predloga odluke Skupstine o prestanku clanstva clanovima Lovackog saveza Srbije
koji nisu izvrsili obavezu uplate clanarine u propisanom roku, sa dopunom;
11. Donosenje odluke na zahtev zakupca poslovnog prostora, prodavnice „Lovac“ a.d. u vezi visine
zakupa i odluke o smanjenju visine zakupa u skladu sa opstom ekonomskom situacijom;
12. Donosenje odluke o utvrdjivanju visine iznosa dnevnice u LSS za sluzbena putovanja u zemlji, (sa
1.500,00 RSD na 1.800,00 RSD)
13.DonosenjeodlukeoutvrdjivanjupredlogaodlukeSkupstinezaprijemuclanstvopomolbamalovackihudruzenja.
14. Izvestaj advokatske kancelarije o sudskim sporovima u kojima zastupa LSS po krivicnim prijavama protiv Zorana
Zivojinovića, Aleksandra Pantelića, Radice Trandoski i Nemanje Zivojinovića, kao i u sporovima protiv „Potence“, „Finaltre“,
„Domen gradnje“ i „Dnevnika, novine i casopisi“.
15. Pitanja i predlozi.
77
I
M. Tica: Ja bih imao nesto da kazem po pitanju zapisnika sa XII sednice UO kojoj sam
prisustvovao, uzeo sam ucesce u diskusijim, medjutim, u zapisniku je upravo uradjeno onako kao sto
je gdin Rudinac stavio primedbu, da se neke diskusije ne unose. Smatram da je moja diskusija bila na
mestu, pricao sam o temi ragovora sa predstavnicima Uprave za sume, Sasom Orlovicem i Acom
Radosavljevicem gde smo se dogovarali da se ne rade lovne osnove ove godine jer nisu jos
ustanovljena lovista, da u pravilnicima nasi predlozi i sugestije budu usvojeni, dobili smo obecanje
da ce biti, govorio sam da smo postavili pitanje sta je sa sredstvima budzetskog fonda i jos neke
stvari, da sad ne nabrajam. Zasto to nije uneto u zapisnik, ili ima neke tendencije, kako vidim da kao
predsednik Skupstine diskutujem i ne udje u zapisnik, onda mislim da ima tendencije. Od strane
pojedinih osoba iz sluzbe nisam ni obavesten da treba da prisustvujem nekim sastancima i
izvinjavam se kolegama sto nisam prisustvovao. Zapisnik treba raditi onako kako je usvojeno na
prethodnoj sednici. Dajem primedbu na ovaj zapisnik sa XII sednice.
V. Mladenović: Ovo pitanje moze da se resi jedino stenografskim beleskama jer jedino onda imamo
nespornu situaciju da sve sto je receno i izgovoreno, moze da udje u zapisnik.
Z. Popović: Zamolio bih sve diskutante da sledeci put kazu konktretno i sazeto zakljucke u dve
recenice, a ne diskusija u 10 minuta, definitivno se ne moze zabeleziti sve sto je receno
Konstatujem da je zapisnik sa XII sednice UO usvojen, jednoglasno.
Konstatujem da su dopune sa XI i XII sednice UO LSS jednoglasno usvojene.
II
Z. Popović: Svi znate da je u toku zabrana lova, dok traje vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda.
Zabranjeno je i odrzavanje svih manifestacija vezanih za grupni lov. Objavljena su dva nova pravilnika.
Najvazniji je pravilnik o proglasavanju lovostajem zasticenih vrsta divljaci, objavljen u Sl. glasniku RS
od 5. februara 2012. godine. U junu smo razgovarali o njemu, trebalo je da bude objavljen u septembru,
ali izasao je tek sada, doduse u obliku koji smo dogovorili. Pravilnik o izradi planskih dokumenata u
lovstvu je takodje izasao. Po njemu ce trebati vise vremena za rad i planiranje, poglavlja koja su bila
prekomplikovana sada su razdeljena, ima malo vise elemenata vezanih za druge vrste divljaci i njihovo
brojno stanje, ali mislim da je korektan. U medjuvremenu je izasao i Pravilnik o stetama od divljaci i
stetama na divljaci. Iako smo drugacije razgovarali, ova dva pravilnika su objedinjena i na zalost kljucna
stvar koju smo trazili i koja je bila dogovorena, nije usvojena, a to su stete u saobracaju. Mi smo trazili
da se utvrdi odgovornost. Ako se ne pridrzava propisa, odgovoran je vozac. Ako korisnik lovista svojom
akcijom napravi neku stetu, on je odgovoran. Ako su se i jedan i drugi pridrzavali propisa u svojoj
oblasti, svako snosi svoju odgovornost. Na zalost, to nije izaslo, tako da mislim da to moze predstavljati
veoma veliki potencijalni problem u daljem placanju steta i aktivnosti lovackih udruzenja.
A. Ćeranić: Ovim pravilnikom je najzad ispravljena nepravda koja je naneta sivoj vrani, svraki i tvoru.
Te vrste mnogo vise vole kad se love, pa su zasticenije kad se ne love.
Ono sto su obecali predstavnici ministarstva uradili su u februaru, lov je dozvoljen u septembru i u
januaru, tako da su ispostovali sve. Mnoga nasa udruzenja su izdavala grupne dozvole za lov i u mesecu
septembru, na osnovu usmene reci odgovornih inspektora ili predstavnika Uprave za sume. Obzirom da
je prethodnim pravilnikom bilo moguce na osnovu dozvole inspekcije organizovati grupni lov, nije
precizirano pravilnikom da li na osnovu usmene ili pisane dozvole, mi se vadimo na usmenu.
Dobro je zbog suda jer su mnoga LU izdavala grupne dozvole cak i u septebru i u januaru, na osnovu usmenih
dozvola inspekcije i sad su na sudu. Posle ovoga, imamo nekoliko oslobadjajucih presuda za nasa LU.
Ostaje problem pasa i macaka. Resili su problem sie vrane, svrake i tvora i ovih sezona -koliko toliko, uz
neke male primedbe, medjutim i dalje je zabranjeno u grupnom lovu u januaru da padne krmaca, umesto
da kazu, da padne krmaca van plana.
Z. Popović: Prostor za skupstinu LSS je rezervisan za 25.02.2012. godine, na Fakultetu veterinarske
medicine u Beogradu, tako da ce to biti termin odrzavanja redovne skupstine. U materijalu imate izvestaj
advokata, sto je i posebna tacka dnevnog reda. Imamo i poseban dodatak u vezi potpisivanja ugovora sa
Ministarstvom za nauku, tehnologiju i razvoj koje je dostavilo ugovore za drugu istrazivacku godinu po
projektima koji su prihvaceni 2011. godine. Razmatracemo ih u okviru XV tacke dnevnog reda.
78
Izasla je informacija Lovacke komore oko licenciranja lovocuvara, uskoro ce izaci i za druge licence.
Istina, mislim da je tu ostavljen veoma kratak rok do 01.04.2012. godine, iako smo se dogovarali da to
bude do 2013. godine. Tako da to nije uradjeno kao sto je dogovoreno, ovo je veoma kratak rok da
lovocuvari steknu liecencu do ovog datuma, sto smatram da nije korektno.
S. Grdinic: Imam dva predloga u vezi sa ovom tackom devnog reda, sa zeljom da promenimo nacin rada
u odnosu na proteklo vreme. Predlozio bih da nam u okviru ovog dela izvestaja budu uvek u pisanoj
formi date informacije o utrosenim sredstvima izmedju dve sednice i stanju na racunu. Da izvestaj sadrzi
pisanu informaciju o utrosenim sredstvima i drugo da se UO podnosi izvestaj o izvrsenu njegovih ranije
donetih zakljucaka. Obrazlozicu to sledecim. Mi smo organ koji upravlja poslovanjem LSS, stoobuhvata
izvrsenje finansijskog plana i svih ostalih planskih dokumenta od vaznosti za rad Saveza, isto tako
obuhvata i odluke kojima upravljajuci proizvodimo materijalno finansijske posledice po imovinu Saveza.
Da li ovde neko zna i moze da posvedoci, da li sam ja propustio, da li smo ikada na jednoj sednici znali
ili culi informacije u sustini o glavnim zadacima o kojima odgovaramo pred Skupstinom. Uobicajeno je
da UO koji upravlja poslovanjem nekog pravnog lica i svojim odlukama proizvodi materijalno
finansijske posledice, ima pravo da zna kako se odvija materijalno finansijsko poslovanje da bi mogao da
donosi odluke. Zato bih predlozio, ubuduce, da o tome od sednice do sednice dobijamo pisanu
informaciju. Druga stvar sto se tice izvestaja o izvrsenju zakljucaka, primetio sam da se sednicama i
sednicama ne izvrsavaju pojedini zakljuci koje je doneo UO. Usvajamo zapisnike, prelazimo preko toga,
zakljucci padaju u zaborav i ostaju neizvrseni. Uobicajena i rasprostranjena pojava kod IO i UO je da se
na svakoj sednici prvo analizira to sta je ucinjeno i to je prvo nacelo delotvornosti poslovanja -pratiti ono
sto je odluceno da se uradi. Molio bih, ubuduce, da na svakoj sednici dobijemo izvestaj, bar o onim
odlukama koje nisu izvrsene. Ovo je moj predlog.
Z. Popović: Stavljam predlog gdina Grdinica na glasanje. Konstatujem da je jednoglasno usvojen
predlog da se UO ubuduce dostavljaju pisane informacije o finansijskom poslovanju, utrosku
sredstava i stanju na racunu izmedju dve sednice UO, kao i da se pisano dostavlja izvestaj o
sprovodjenju odluka UO sa prethodne sednice.
III
Z. Popović: Konstatujem da je usvojena Odluka o dopuni Izveštaja o popisu imovine i obaveza u
LSS, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, u skladu sa Odlukom UO sa XII sednice,
jednoglasno.
IV
Z. Popović: Ova poslovna godina je isposlovana sa gubitkom od 12 miliona dinara, preneta
nerasporedjena dobit iz prethodne godine je 15 miliona dinara, mada u okviru ovog gubitka koji je
iskazan imamo i neke obaveze iz prethodne godine. Jasno je n aosnovu izvestaja da je 38.000 lovaca
izmirilo obaveze clanarine do 31.12. 2011. godine, sto predstavlja oko 53%. Negde su neznatno
premasene stavke, uglavnom se sve krce znatno ispod planiranog, ali mora se naglasiti da su prihodi
ostvareni sa 60%, rashodi su u odnosu na planirane sa 65% realizovani. Imali smo veci prihod od
donacija, pre svega za kinologiju, imali smo vece prihode od kamata za orocena sredstva, to su nesto
veci prihodi od planiranog. U okviru rahoda, PTT troskovi su znatno veci, mahom zbog mobilnih
telefona koji su prekoraceni, pre svega od odredjenih clanova i ovog UO. Takodje, materijal za
propagandne aktivnosti je nesto povecan, sto je vezano za odrzavanje svecane sednice 115 godina
postojanja i rada LSS, a povecani su i troskove naknade sednica UO, (nas jedna sednica kosta -samo
putni troskovi, oko 170.000-220.000 dinara), tako da sa je sa ovim to da kazemo nemoguce sprovesti.
Troskovi stampe su povecani, ali i prihodi od prodaje obrazaca.
Otposlovano je sve kao sto je moralo biti, ali na zalost, sa znatno manjim prilivom clanarine, nego sto je
planirano.
Sto je i planirano.
M. Rudinac: Malo je cudno sta nam se dogadja, ja to govorim posmatrajuci privredu i drzavne organe,
organe drzavne uprave i lokalne smouprave. Obicno planirani prihod treba da se prati, a na osnovu
planiranog prihoda i rashod treba uskladjivati. Ne mozemo trositi ono sto nemamo. Pridrzavamo se
rashoda koji su u planu, prihodi nam ne idu po planu, mi apstrajhujemo to i mi lepo trosimo ono sto
nemamo. Mora se uskladiti. Te dve stvari se moraju stalno uskladjivati, mesecno, tromesecno.
Domacinski bi bilo na taj nacin gazdovanje.
79
Nije tacno.
M. Rudinac: Onda cemo nastaviti da trosimo ono sto nemamo.
Z. Popović: Mislim da smo sa restrikcijama krenuli od 1. septembra, kada LU nisu uplacivala clanarinu
Obustavljene su uplate clanovima UO iz LU koja nisu izmirila clanarinu, kao i organima i telima iz tih
udruzenja, zatim mobilni telefoni su smanjeni, licne zarade zaposlenima su takodje smanjene.
Na zalost, odluka o uplati clanarine do 31. septembra, cak jos i pozivanje na odluku o uplati clanarine do
kraja marta, po drugom tumacenju statuta, sve to je proizvelo ovo sto je proizvelo.
Gubitak je taman koliko nisu platila LU koja su trebala platiti.
S. Grdinic: Juce sam bio u prilici da vidim nacrt izvestaja NO upucen Skupstini LSS. Nisam po struci
ekonomista, i ne bih uzeo sebi pravo da ocenjujem taj izvestaj, mada iza sadasnjeg radnog iskustva, licno
za sebe, pomislio sam da takav izvestaj jos nisam video. U njemu nema onih uobicajen podataka koje
daje NO u vrsenju svoga posla, ali zato ima 4 strane naracije o mnogim pitanjima za koje mislim, kao
pravniku i poznavaocu statuta mi se cini, da nisu u nadleznosti NO. Medjutim, i to je pravo NO. Oni su
nezavisan organ, polazu racuna samo Skupstini, ali zelim da vas upoznam i ne znam da li ce to nakraju
ostati u nacrtu NO, da se ovaj UO pred Skupstinom LSS oznacava kao odgovoran za poslovanje, gubitak
i situaciju u vezi sa poslovanjem u LSS. Nemam nista protiv da oni tako ocene, ali mislim da bi bilo
korektno i mislim da je to sastavni deo poslovanja i saradnje izmedju organa upravljanja i NO, na cega ga
inace obavezuje i Statut, da o ovom pitanju razgovaramo. Ja se secam Skupstine, kada je jedan UO na
slican nacin smenjen, nakon sto je otkrio jednu malverzaciju oko koje se jos vodi postupak, izinjavam se
jednu gresku, dok sud ne utvrdi to ce biti samo greska. Sada imamo jedan UO koji se joguni i nece uvek
da izglasa sve, usudjuje se da kritikuje. Na cega lici, sa kojim ciljem i bez mogucnosti da razmotrimo te
ocene NO, cemu sluzi takva ocena u izvestaju NO, bez obzira sto se radi o nacrtu. Druga stvar, ne mogu
da vam ne skrenem paznju da u tom izvestaju ima jedno mesto u kome se NO upusta u pravne ocene
zakonostosti osnivanja jedne NVO. To ne da nije nadleznost NO LSS, vec ni nadleznost LSS, vec spada
u nadlezne organe pravnog poretka. Radi se konkretno o ovom lovackom savezu, ne znam kako se zove,
sto je osnovan. Oni su nase kolege, sede sa nama, clanovi su i to je krajnje neprimereno, a molio bih da
mi se pokaze prstom, da naucim pravo, otkad to NO ocenjuje zakonitost osnivanja NVO organizacije i
njenog upisa u APR? Ne mogu da savladam revolt i iznenadjenje takvim nacinom rada. Trazim da nam
se taj izvestaj svima dostavi, a ne da cekamo Skupstinu gde ce da nam se sudi bez mogucnosti odbrane,
na osnovu pausalnih ocena naseg rada.
Z. Popović: Ja taj izvestaj nisam video, tu je predsednik NO, ja bih to izdvojio kao posebnu tacku
dnevnog reda, nije vezano za ovo.
M. Pazin: To je bas vezano za finansijski izvestaj i ide uz izvestaj o kojem upravo raspravljamo. Sad je
na dnevnom redu usvajanje izvestaja o finansijkom poslovanju LSS u 2011. godini u kome smo iskazali
gubitak.
Prethodno moramo dobro da razmortrimo argumente za takvu ocenu naseg rada.
P. Skobic: Nema nikakvih problema da se neke stvari kazu. Nema ko bi drugi bio odgovoran nego
upravo ovaj UO. Vi ste odgovorni gospodo i tu nikakve dileme nema. „Mora se poloziti racune, a u
zakljucku se navodi i ko je odgovoran i zasto je doslo do gubitaka i ako se dobro secate, na
pretposlednjoj sednici UO, ja sam upozorio UO da vam prete gubici i da vi o tome raspravite i pitao sam
da li imate nameru da raspravljate? Da ste imali ovo sto je Grdinic rekao, verovatno bi drugacije
reagovali. Treba videti odlive i prilive, od sednice do sednice, treba videti sta je realizovano, ono sto nije
da se obrazlozi zasto nije, a ne mozete traziti krivca ni u kome drugom sto se tice gubitaka, nego kod vas,
jer UO je UO, a posebno oni koji su krivi za neplacanje. Molim vas nema niko pravo da zadrzi clanarinu
LSS kod sebe, i tu nema nikakve dileme, to je deo clanarine koji pripada LSS i to je razlog gubitaka u
LSS. Drugo je pitanje ovih troskova i kojecega i o tome mozemo razgovarati, ali u svakom slucaju je
razlog gubitaka clanarina koja je po zakonu obavezna da se prenese LSS, sve dok se ne donese drugacija
odluka. Sto se tice nadleznosti, nadleznost NO je ono sto je napisano, to je nadleznost, a nece sigurno da
ovaj NO doceka kao onaj prosli, da ga smenjuje prvo UO, pa Skupstina, jedan pa drugi. Evo vidim sad
izvrsili smo popis nekih obaveza otpisanih po zakonu, ne znam cemu ovo sluzi, ali da znate, ovakvih
obaveza ima jos iz prethodnog poslovanja, pa niko o njima ne brine -dubioza kako se to knjigovodstveno
kaze. Naravno ovo ako se jednog dana naplatimo, to ce biti vanredni prihod, ali mislim da od ovoga nece
biti nista i to manje vise svi znamo. Ja se izvinjavam stvarno, ali to je tako.
80
M. Pazin: Nemojte da se iznenadite ako nam sednica Skupstine bude u ovom tonu.
Ja sam izgleda preskocio taj cas iz knjigovodtsva, kad je bilo govora o izmirenju spornih potrazivanja.
Z. Popovic: Mi trenutno imamo u LSS imamo clanove NO koji kontrolisu odredjene stavke u
racunovodstvu, tako da je to njihovo pravo, e sad kakav je izvestaj, ja njega nisam video niti znam.
Z. Aleksic: Koliko se ja secam, na prosloj ili pretprosloj sednici UO, trazili smo od gdina Skobica i NO
izvestaj o njihovoj kontroli i o njihovom radu i on je odbio, rekao je da je NO samo odgovoran Skupstini.
Ja ne znam, tu je Boba da kaze da li je to po Statutu ili nije, nisam siguran, u to ne bih da zalazim, ali to
nije bilo korektno ni prema nama, ako se nesto iza nasih ledja valja, pri cemu prvi put cujem da ima
problema, razumeo sam da se gubici odnose na nenaplacenu clanarinu, jasno mi je sve to, ali opet se
vracamo na ono da izmedju dva UO ipak treba da imamo podatke koji su znacajni za nase odlucivanje i
za nas dalji rad. Treba da vidimo taj izvestaj, ako treba da se sastanemo pre Skupstine.
M. Pazin: Cinjenica je da je NO skupstinaski organ koji izvestaj podnosi Skupstini, to niko ne spori, ali
je zadatak NO tokom godine da ako otkrije da nesto nije u redu sa poslovanjem, da na to upozori organ
upravljanja, kako bi blagovremeno ispravili gresku, ako ima greske, i preduzeli mere. Vrlo je ruzno
cekati kraj godine, pa onda u svom izvestaju napisati sta sve nije u redu, bez obzira na razloge koje je po
svom vidjenju naveo NO. Logicno bi bilo ako je NO utvrdio probleme u izvrsenju finansijskog plana, da
predlozi UO kako se nisu ostvarili prihodi u planiranom obimu da se eventualno izvrsi rebalans, da ukaze
na propuste ili greske i na ono sto nas moze ocekivati. Veoma je ruzno na kraju, kada nijedan organ LSS
ne moze nista promeniti, to je tako kako jeste, na ovo sada ukazivati kao i na odgovornost, a da toga u
toku godine nije bilo. Gdin Skobic kaze na pretposlednjoj sednici je govorio o tome. Pretposlednja
sednica je bila u decembru. Nisam clan UO, ne odnosi se ovo na mene, ali se bojim da ce clanovi UO,
narocito ako izvestaj bude kao sto je nacrt ovog izvestaja, biti prozvani i odgvorovni za jedno stanje za
koje ne mislim da treba da snose posledice, u tom smislu govorim.
Moj utisak je, da me niko pogresno ne shvati, da se NO u prethodnoj godini bavio svime i svacim
drugim, svim poslovima osim onim najdirektnijim zbog cega je trebao da ukaze organima LSS, ukoliko
ima propusta i gresaka, a ne na kraju godine da konstatuje i trazi odgovornost clanova UO. Ja ne zelim
nijednom clanu UO koji je sada clan da dozivi kragujevacku skupstinu, s tog stanovista govorim
P. Skobic: Predsednice, moram neku sa kolegom. Na tom sastanku koji je bio, ja nisam rekao da necu
podnositi izvestaj, nego sam rekao na tvoj predlog da NO podnese izvestaj, rekao sam da mi podnosimo
izvestaj Skupstini, a vi imate zapisnik, ako smatrate za potrebnim da obavestite clanove UO. Nikakvih
problema nema. Dileme nema, neko mora biti odgovoroan za ovo poslovanje i svako onaj ko se oseca
odgovornim on se oseca, a onaj koji se ne oseca, nema ni potrebe da se oseca. Ako vi vidite nekog
drugog krivca za ono sto mi ovde pricamo, nema problema, krivac se mora znati, gubici kad postoje
rukovodstvo polaze racune. Ja mislim da sam ja to govorio oko naplate clanarine i ja pitam vas ko od vas
ne zna problem naplate clanarine? Ko to ne zna i koga to treba NO sada da zove i da ga savetuje? Vi ste
izabrani da vodite racuna o poslovanju, to je vasa obaveza i odgovornost, a nasa je odgovornost da
konstatujemo. Ako nesto nije u skladu sa time mi cemo to samo konstatovati i nista drugo, ama bas nista
drugo. Najveci deo vas nije odgovoran za ovo, zna se ko je odgvoroan, odgovorna su LU koja nisu
platila clanarinu, u skladu sa vazecim dokumentima. Nemojte oko toga da se pravimo nevesti da nam nije
poznato.
Z. Marinkovic: Jedno pitanje, posto je predsednik NO ovde prisutan, pa da iskoristim da ga pitam
nesto. Da li clan NO iz centralnog lovnog regiona, Dragam Guberinic, da li prisustvuje sednicama NO,
ako prisustvuje da mi se to kaze, ako ne, zasto ne prisustvuje? Da ne bude izgovor, da ako se ne poziva,
ovo je sve hopitetika, ja ne znam, a ako se covek ne poziva da ne bude izgovor taj sto nisu izvrsili uplatu
LSS za clanarinu za proslu godinu, jer ima LU, a tu je i moje udruzenje u Trsteniku koje j euplatilo na
vreme clanarinu LSS. Da se razumemo mi smo uplatili 31. Marta. Ako je to tako, zasto se ne poziva, ako
se ne poziva.
P. Skobic: On je bio sad na poslednjoj sednici NO i on je najvise trazio odgovornost, upravo ovako kako
smo je napisali, ali ja u njegovoj poziciji nikad ne bi dosao na sastanak, jer je iz LU koje nije izvrsilo
obavezu prema LSS.
M. Rudinac: On nije predstavnik LU, on je predstavnik centralnog lovnog regiona.
81
T. Radosavljevic: Dobra namera je i doci po ovom losem vremenu ovde. Niko nije sa losom namerom
dosao, ali zaista bih pozvao sve ljude da zaista svi kazu da li postoji jedna korektnost oko principa, evo
sad smo zapeli oko necijeg morala. Zar je u redu Pero, zar je moralno, da ti budes prdsednik NO ispred
Istocnog regiona, da Beogradski lovni region ima 3 funkcije? Sve je to posledica, zbog te nepravde smo i
napravili savez. Milion stvari vi ne znate, i ja to pricam jer imam iskustva, doziveo sam to. Imamo
puno casnih ljudi koji su i dalje lovni radnici, a doziveli smo da nas neko okrivljuje za nesto sto nismo.
Ljudi, kad vi ne stavite predloge predsednka skupstine u zapisnik, sta cete sa obicnim ljudima i da li je i
ko je zaustavio rad skupstinske komisije koja je trebala da izvrsi reformu Saveya koja je trebala da u
roku od tri meseca to uradi. Da je to uradjeno, mi uopste ne bi bili u ovom problmu.
Nije da niko nece da plati clanarinu. Skobicu, ti si covek iskusan i mudar, da li bi ti platio clanarinu kad
nemas uticaj kako se pare trose? Napravimo masu i Skupstinu koja glasa i izglasa kako izglasa. Lovni
region centralne Srbije ima oko 20.000 lovaca. Ako jedno LU iz koga je neko, nije platilo clanarinu, ne
stoji i nije da nece da je plati. Uz to on je ispred celog lovnog regiona predstavnik. Ko uzima za pravo,
da li imas ti kao predsednik NO to pravo da ga iskljucujes iz rada, ako ga ta ista Skupstina nije iskljucila.
Nije nista licno, da li je moralno da ti budes u NO ispred Istocnog lovnog regiona, a da Beogradski ima 2
clana u NO, da otvorimo karte. Zato smo Pero to napravili, druze moj lovacki. Moramo prvo sami da
budemo korektni jedni prema drugima, pa da trazimo da i drzava i „Srbijasume“ budu korektni. Mi
nismo nikom sprecavali pre osnivanja saveza placaju, vecina udruzenja je platila, ali ljudi, moramo naci
nacin da se dogovorimo, a ne da smo vecina nad manjinom. Mi smo NVO, drzava nas je priznala.
Godinama sam u karateu, u karateu ima 5 saveza, zato sto ljudi smatraju da nešto nije u redu. Popovic je
isto moj prijatelj, ali se ne slazemo oko nekih stvari, to nije samo moje misljenje. Ako vec moralisemo,
ako prozivamo Guberiica za jednu stvar i marginalizujmo region od 20.000 ljudi, da li je to moralno. Ti
sam znas nacin, preko koje kvote si ti usao u NO, i mi smo te podrzali, to nije sporno, ali sam taj nacin
nije lovacki. Nije moralno da lovni region Beogradski uzme tri funkcije. Ljudi dajte i ovamo u Srbiji nece
niko da dira nista, ali bar priblizno da bude korektnost. Posle to inicira tim odlukama. Imamo skupstinsku
komisiju koja je u roku od 3 meseca trebala da sacini predlog reforme Saveza, izmene i dopune Stauta i
predlog izmene Zakona o divlajci i lovstvu. Sastali smo se tri puta, videli smo da oko Zakona nema
rasprave, koja drzava bi pred izbore menjala Zakon, ali smo se dogovorili da ima potrebe i uslova da se
Statut izmeni u delu da budemo zajedno, ali ne na nacin kako neko hoce, vec da se dogovorimo kako i da
bud sve bude javno i trasnparentno. Da ovaj UO ne dozivi sudbinu onog UO, gde su ljudi smenjeni kao
lopovi, a oni otkrili lopovluk i pokrenuli postupak. Sve je to to. Nalazimo da je kriv neko sto je rekao
ljudi necemo da vam dajemo, odnosno hocemo, ali daj da dogovorimo mehanizam, a ne da se na
Skupstini preglasavamo. Nemoj da zameris, smatram da si castan covek, ali mislim na tih par poteza, ne
pricam ti iza ledja, to nije shodno principu funkcionisanja, a nije sporno da te mi podrzimo kao
prdsednika NO. Medjutim, nije lovacki na takav nacin da vi prevarite Srbiju. Imamo dobru nameru, zato
smo dosli iako je sneg do kolena, mi cemo da idemo do kraja, zbog toga smo rekli, ako hocete da se
dogovorimo mozemo zajedno ako ne, pokazacemo da mozemo imati jedan tradicionalan savez koji je bio
i koji moze da postoji.
P. Skobic: Da bi ljudi bili informisani do kraja, ja sam clan LU Pomoravlje u Osipaonici i ono me je
podrzalo. Ja se izvinjavam, nema potrebe da sam ja nekog prevario, ovo NO sto konstatuje ne
konstatuje zbog vas i vase odgovornosti, zakon je tu jasan, ali molim vas...
Nije tacno
P. Skobic: Ako vi mislite da nije tacno, vi mislite, nije problem, meni je svejedno. Mi to radimo radi
sebe, necemo da dozivimo sudbinu onog NO i ako smo nesto rekli sto nije tacno, sve je u redu, nikakvih
problema nema. Rec je o tome da mi moramo raditi onako kako to zakon nalaze . Tomice sa tobom se do
kraja slazem u jednom, ali vi ste se izjasnili kao clanovi u 2011. godini i tu godinu morate ispostovati i
Statut i zakon. Ja sam vam predlagao, sedite predsednici, dogovorite se, uradite kako hocete, ali nemojte
raditi samostalno...na IV sednici UO donosite jedan akt koji nema uporiste u zakonu, niste ga
primenjivali, odnosno, sta je on proizveo, proizveo je troskove neke koji ne mogu da se prihoduju... ali
jos nesto da kazem.
82
Mi ovde knjizimo neke stvari koje nisu reprezentacije, nago su ostala primanja, neke troskove sluzbenog
putovanja koji to nisu, nego su ostala primanja. Ja pitam ovde clanove koji podlezu godisnjem
oporezivanju, ja pitam, ako ne znate to je jos bolje.
Ti ljudi su duzni da dobiju potvrdu da je svaki dinar primljen, jer oni ce odgovarati, znate koje su to
kazne, a ja sam to sve govorio i prosle i ove godine. Ovo se mora postovati. U nasem izvestaju je sve
korektno receno, sta je nasledje, sta je istorija, sta je Vojvodina. Nista nije receno sto ne stoji, nema
zbora, mi to cinimo da nas neko ne proziva i ne smenjuje.
Z. Popovic: Svi clanovi NO, svi organi i tela gde god je izvrsna neka isplata, dobice potvrde o tom
prijemu zbog poreza. Stanje je takvo kakvo je, to sto je potroseno je potroseno, to sto imate napisano,
takvo je stanje, imate ga u izvestaju.
M. Pantelic: Ne dozvoljavam nikome da kaze da smo mi, clanovi UO, odgvoroni za ovakvo stanje, ne
dozvoljavam da se tako uopste ponasa NO. Predsednik NO neka kaze koju smo mi to nezakonitu odluku
doneli ovde? Ono sto je nama prezentirano, kako moze da se okviri UO za neke greske koje su
napravljene u poslovanju, ne moze nikakao. Nadjite jednu odluku koju smo mi doneli protivzakonito, a
da smo upozoreni.
Ne moze se svaliti odgovoronost na UO, treba da se izjasnimo oko toga, to ce biti na Skupstini. Sto bih
ustajao na Skupstini kad ovde mogu da kazem sta je i kako je. Ovo je bruka i sramota. Taj isti NO je
trebao da nam ukazuje na propuste, ne radi se ovako, sad ispada mi smo krivi sto sedimo i radimo i po
snegu i i uvek.
P. Skobic: Ko je vas je okrivio? Nije vas okrivio.
M. Djordjevic: Kolega Grdinic je malopre rekao jednu stvar koje moramo biti svesni, da odgovornost
svakog clana UO postoji za sve odluke koje su donete i sutra se moze desiti da vas bilo ko od nazdleznih
pozove da date licnu izjavu, na to svako mora biti spreman, to je sustina.
Z. Aleksic: To je nesto drugo. Pitanje je da li mi ovde nesto znamo ili ne znemo. Ne radi se ni o kakvim
sredstvima, radi se o razlici prihoda i rashoda, o utrosku vise nego sto je pristizalo. Nista nije probijan
plan ali, na zalost, procenat ostvarenja prihoda je manji.
Z. Popovic: Moram da kazem da imamo preko 50% clanova UO, koji su uneli ovde 5% prihoda, na
zalost takva je situacija. Ovo sto je potroseno, portroseno je, neka kontrolise NO. Nijedan racun nije
sakriven, sve je otvoreno, nema nikakvog plasmana sredstava. Ono sto je plasirano oroceno je u banci sa
kojom imamo saradnju i to je prikazano, a troseno je u cilju normalnog poslovanja, izmedju ostalog
potroseno je vise za sednice UO. Ako je nesto pogresno knjizeno, ne plasim se nicega, knjizite kako
hocete, prikazano je ovde to sto jeste. Niasm video izvestaj NO ne znam koji su termini upotrebljeni, ali
smatram da je ovo sasvim normalno poslovanje u ovoj godini. Mi smo preuzeli 2009. godine 12 miliona
minusa. Godine 2010. pozitivno smo poslovali, ostavljeno je sredstava da bi se upravo i ovakvi
problemi prevazisli, mi nemamo sta drugo reci, da li ce se prihvatiti ili nece, on je takav kakav je.
Mi smo preneli sredstva i troseno je od prenetih sredstava zato sto nismo imali planirane prihode.
M. Pazin: Da shvatimo da ovde niko nije na suprotnoj strani, zelim da neke stvari ovde definisemo, da
nas to ne iznendai na Skupstini. U najmanju ruku nije korektno, nacrt izvestaja NO ukazuje na
odgovornost predsednika, sekretara i UO koji su upozoravani, a nisu reagovali. Ako mi znamo da je
potroseno vise sredstava nego sto je bio priliv, jer nije bilo naplate, da li je NO predlagao rebalans, o
tome mi govorimo. Ova rasprava ako se otvori na Skupstini mi na bazi ovaoga imamo sasvim druge
psledice. Ovde se izmedju ostalog konstatuje knjizite ono sto nije u skladu sa zakonom, sutra ce to reci
na Skupstini, sta to moze proizvesti. Ovde se konstatuje da je pomoc pruzana po dobroj volji
predsednika, koji su mu blizi, jer nema pravilnika o tome... eto i to pise u nacrtu. To je tema o kojoj ja ne
zelim da raspravljamo na Skupstini. Ovde je cilj da se zastiti NO, a svi ostali su krivi. Tvrdim, bar koliko
je meni poznato, da NO nije upozoravao ovaj UO ni oko cega, i to je sustina.
S. Grdinic: Moram da procitam ocenu ustavnosti i zakonitosti u izvestaju NO, a vezano za osnivanje
jednog lovackog saveza centralne Srbije, (cita nacrt izvestaja NO)... ima jos o tome...
To je pamflet
S. Grdinic: Sustina je da se za navedeno stanje utvrdi odgovornost UO, pre svih, clanova cija LU rade
suprotno clanu 9 zakona o udruzenjima, opet jedna ocena zakonitosti rada, ne znam po kom pravu, a
onda se trazi opoziv pojedinih predstavnika i delegata...
83
M. Tica: Malo smo se preusmerili, vise diskutujemo o izvestaju NO, sto nije tacka dnevnog reda. Stoji to
i u clanu 5 poslovnika o radu, gde se kaze da su clanovi UO solidarno odgovorni za nemrrnu ili drugim
vidom nanetu stetu i tako dalje.
Trazicemo od predsednika NO, to je skupstinski organ, da to urade sto korektnije i ne sumnjam da ce
uraditi tako. Mozda i zato sto je ovo reakcija i uvazavam ove prethodne diskusije.
S. Grdinic: Ne treba nam ni amnestija, ni pomilovanje, a ne treba nam ni protekcija. Hvala lepo, meni
ne treba.
M. Tica: Ja sam Bobo tebe slusao.
Ja sam molio, dama je tu prisutna u vezi finansija, imamo ispred sebe materijal, ako imamo nekih
nejasnih pitanja, da i taj deo finansijskog izvestaja prihvatimo. Da li sa odredjenim korekcijama da ide na
skupstinu ili ne, ali da iskoristimo da razjasnimo nejasne tacke, ako ih ima. Izvinjavam se.
M. Rudinac: Molim da se evidentira. Verovatno imate to u planu, verovatno razmisljate da troskovi
ostvareni u ovoj godini budu pokriveni ostatkom sredstava prenetih iz prethodne godine. Ostatak prenetih
sredstva iz prethodne godine, tu je sadrzana i clanarina lovaca iz Centralnog lovnog regiona i LSCS.
Fakticki, ucestvujemo i dalje u finansiranju, u delu sredstava koja su preneta. UO pre Skupstine treba da
zauzme stav u vezi i na osnovu izvestaja NO.
Z. Popovic: Konstatujem da je utvrdjen predlog odluke Skupstine LSS o usvajanju godisnjeg
finansijskog izvestaja za izvestajnu 2011. godinu, jednoglasno.
V
Z. Popovic: U okviru ove tacke, dobili ste i dopunu, kao sto stoji u dnevnom redu, a vezano je za
definisanje strukture troskova 200-300 dinara, ge ne sme da stoji gazdovanje lovistima, vec se radi o
clanarini. Uradjen je kao sto je dogovoreno na prethodnoj sednici i ovo je jedina izmena.
A. Ćeranić: Inicirao sam predlog izmene, na predlog gdina Guberinica, kao clana NO, jer odrednica je
da gazdovanje lovistem vise ne postoji, lovista vise ne postoje, narocito na teritoriji Vojvodine gde se
preslo na samostalno gazovanje lovackim udruzenjima. Verovatno ce to biti i u ostatku Srbije, do kraja
godine, a drugi razlog je to sto sud i tuzioci sve i svuda citaju, tumace i gledaju kako oni zele, tako da
odrednica gazdovanje lovistem ne postoji.
M. Rudinac: Malo pre sam predlagao da ova tacka promeni mesto sa tackom 9. Mi iz LSCS, iz tog
regiona, prvo zelimo da idemo po redu, da se vidi stav UO vezano za clanski doprinos iz prethodne
godine, da bi mogli dalje da idemo u radu. Smatram da prvo to treba da rascistimo, a onda da nastavimo
dalje. Ova tacka 9 nama prethodi ispred 5 tacke dnevnog reda.
Obzirom da smo se proslog puta dogovorili, da smo zauzeli stav da na predlog UO sednu predsednici
saveza, skupstine, LSV i da zauzmemo stav, da definisemo sve i da dodjemo sa jednim jasnim
predlogom, sstavku po stavku. Sada pokusavamo da nesto usaglasavamo, ali predsednice, nemojte vi
meni zameriti, svaka sednica priprema se, koordinira se, a mi ne znamo cak ni kad se odlaze, nisi to ti
kriv, propust je bio... moramo da sagledamo vruce tacke dnevnog reda, zbog situacije koja je ozbiljna,
moramo da se dogovaramo, da imamo i stav baze i da ga usaglasavamo. Sto je vise usaglasavanja, manje
je problema. Nekako smo sad svi dignute glave, niko ni sa kim nece da sedne da se dogovori, a dogovori
su veoma laki, blizu su, sve su to pametni, normalni, krsteni ljudi. Ne treba da idemo sa nekom namerom,
ne mislim da toga ima. Bilo ko od nas da ide sa nekom namerom o nekoj prevarici, to ne ide. Taman
posla da se svadjamo, da neko sa nekim ne govori, da neko o nekome ruzno govori... a trebalo bi ovu 9
tacku da sagledamo, da vidimo sta je to, kakva je nasa situacija obziorom da smo razgovarali na tu
temu... da se zauzme stav da se placa clanski doprinos kao sto je bio za LSV, i da nastavimo da radimo i
sagledavamo ovo dalje. Ako tu nema dogovora, mi nemamo ovde sta dalje.
Z. Popovic: Ovo je stavljeno pod tacku 9 i posebna je odluka... zavisi i od Skupstine, kako ce ona da
odluci, posle sedne UO pa se dogovara.
Moze da se spoj tacka 9 i tacka 5
84
Z. Popovic: Mi smo usvojili dnevni red i idemo po njemu, isto ce doci, potpuno je isto. Stavljam predlog
na glasanje. Konstatujem da je usvojen predlog odluke Skupstine o usvajanju finansijkog plana LSS
za 2012. godinu, sa izmenama tacke I podtacke 1. odluke o visini clanarine, sa XII sednice UO, kao i
sa izmenama tacke I, podtacke 1. finansijskog plana LSS za 2012. godinu, kao u predlozenom
materijalu. Konstatujem da imamo deset (10) glasova za predlog odluke, dva (2) glasa protiv i jedan
uzdrzan, cime je usvojen predlog finansijkog plana za 2012. godinu.
VI
Z . Popovic: U martu se mora ponovo sastati UO i tada moze doci do njegovog korigovanja, posle
sednice Skupstine, ako bude trebalo.
A. Ćeranić: Na osnovu diskusije sa prethodnih sednica UO, sastavljen je predog u kome je ostalo samo
sporno jedno radno mesto koje smo do sada vodili kao domar sef servisa i voznog parka. Gdin Stojan
ispunjava uslov da moze da ode u prevremenu penziju preko biroa. Moze da ide u penziju, ali s druge
strane on moze da ostane kao sesti, slicna je racunica sto se tice finansija, velike razlike nema. Predlazem
da date pozitivno misljenje.
M. Djukic: Pare dajes pa dajes, a covek ti treba, te poslove mora neko da radi.
M. Pazin: Ako je finansijski efekat isti otpremnina ili njegova plata za 24 meseca, onda je bolje da radi i
dase u sistematizaciji ostavi sesti radnik. Da ga proglasavamo za tehnoloski visak, da ga upucujemo u
Zavod za zaposljavanje i da platimo otpremninu kako zakon nalaze, a ona je priblizno ista kao njegova
plata za 24 meseca, sto bi to radili, imamo jednog coveka koji ce raditi, nesto ce raditi.
A. Ćeranić: To je na UO da donese odluku i da se izvrsi korekcija finansijskog plana u tom delu.
Z. Popovic: Konstatujem da niko nije glasao za predlog iz radnog materijala za sednicu.
Konstatujem da je nakon razmatranja, UO dao misljenje na pravilnik o organizaciji i
sistematizaciji poslova u Sluzbi LSS, koji ce se dopuniti sestim radnim mestom. Imamo dvanaest
(12) glasova za predlog odluke i jedan glas protiv, uzdrzanih nema.
VII
A. Ćeranić: Obzirom da je radno mesto sekretara ujedno i direktor sluzbe, nastavlja se volonterski
posao po osnovu prethodnog pravilnika, a on prelazi u preduzece, u preduzecu je sistematizovano tri
radna mesta sa time da ce za dva biti zasnovan radni odnos samo ako preduzece dobije ugovor od strane
nadleznog drzavnog organa. To su u zakonu predlozene stvari distribucija lovne karte i prikuplanje i
obrada podataka za lovista.
Z. Popovic: Konstatujem da je nakon razmatranja, UO dao misljenje na pravilnik o
organizaciji i sistematizaciji poslova u drustvu sa ogranicenom odgovornoscu „Jelen-LSS“
d.o.o. u svemu ko u prdlozenom materijalu; Imamo dvanaest (12) glasova za predlog i jedan glas
protiv, uzdrzanih nema.
VIII
S. Grdinic: Kapital vise ne moze da se iskazuje u stranoj vauti mora da se prikaze u domacoj valuti.
Z. Popovic: Kontstatujem da je doneta odluka o dokapitalizaciji preduzeca „Jelen-LSS“ d.o.o.
kao u predlozenom materijalu. Imamo dvanaest (12) glasova za odluku i jedan glas protiv, uzdrzanih
nema.
P. Skobic: Mene samo interesuje sta je svrha i smisao dokapitalizacije preduzeca? Sta se misli sa tim
parama? Sta je cilj? Da li je to uvecanje kapitala ili da se to trosi za kojecega. To je kapital ispod koga se
ne moze ici, u svakom trenutku cim spadne ispod njega, ide likvidacija. Ako ima smisao plate, onda to
moze biti pozajmica, moze bez naknade, moze kako hocete da se dogovorite. Taj kaptal mora uvek biti u
toj visini, drugog nacina nemate osim da likvidirate preduzece do kraja godine, ako ne budete zaradili.
To je regulisano zakonom.
IX
Z. Popovic: U materijalu imate predlog odluke. Da li treba da ga procitam? Pise tamo detaljno.
U. Djokovic: Sigurno da ima mesta da se diskutuje. Ova odluka je veoma bitna za nas savez i ocekujem
da cemo danas doneti razumnu odluku, tim pre sto se nasi stavovi znaju Voleo bih da nam Vlada
precizira i definise u stavu 1, sta znaci uskladivanje naziva saveza sa ...(cita predlog odluke)
85
V. Mladenovic: U samom obrazlozenju odluke kaze se (cita predlog odluke) ... mogu obrazovati
regionalne lovacke saveze, dakle treba uskladiti naziv sa tim
T, Radosavljevic: Cim je posebna odluka Skupstine, mi samo verifikujemo stanje, znamo da ne idemo
van regiona, i dalje svi nastupamo zajedno. Nemojte zbog pravne zackoljice da stojimo.
V. Mladenovic: Nemam ja nista protiv da to UO uredi drugacije, ali kad sam pravio nacrt, ja sam ga
morao uskladiti sa Statutom.
U. Djokovic: Znate da smo formirali LSCS, da smo ga formirali u skladu sa zakonom, da smo ga
registrovali u APR-u, tako da ne vidim poseban razlog, niti smisao da neko sad tera mak na konac, da nas
tera da menjamo naziv saveza koji smo formirali. Ja vas molim da to ne radimo, jer mi ispod toga
necemo ici. Mi svoj naziv necemo menjati, definitivno mozemo samo da se rezidjemo, bez neke preke
potrebe. Ako neko hoce ovim da trenira strogocu sa nas 20.000 lovaca, mislim da to nije korektno
M. Rudinac: Ovo sve sto govorimo nasa skupstina mora verifikovati. LSCS bi vrsio funkciju na
podrucju Centralnog lovnog regiona, najürpstije, tako reba da stoji u nasem predlogu. Imamo osnivaca iz
drugih regiona, to je Smederevska Palanka i dva udurzenja iz zlatiborskog okruga. Oni su osnivaci i ne
bi mogli da ih iskljucimo kao osnivace, ali ne bi ih primalii, ne bi mogli da se uclane kod nas iz drugih
saveza ili regiona, takodje ni obrnuto mi kod njih. Da sve to rascistimo sada, ako to nesto ne ide kako
treba, da batalimo posao. Clanarinu za 2011. godinu slazemo se sa predlogom da ide kako pise, s tim da
se doda na kraju „ , kao kod LSV.“
T. Radosavljevic: Samo za deo LU koji nije uplatio, jer imamo vise od pola koji su uplatili.
M. Rudinac: Skupstina i pravnici da razmotre, nema svrhu da ovde primamo LSCS, vec se verifikuje
njegovo postojanje, jer to je samo vrsta organizacije u okviru LSS. To bi bilo, za sada, ono ispod cega mi
ne mozemo da idemo, otvoreno kazem, da ne pricamo price.
Z. Popovic: Dakle, ne menja se naziv, ostaje clanarina 60 dinara po lovcu, i ne mogu da se udruzenja iz
LSCS uclanjuju direkno u LSS, to su tri stvari koje trazite, da rezimiramo.
Imamo konkretno tri kljucne stvari. Imamo odluku u predlogu, kao i drugi predog sa izmenom u clanu 1
se menja i trazi se da ostane isti naziv kao u registaciji, (suprotno nasem Statutu), ali vrsi ulogu
regionalnog saveza.
T. Radosavljevic: Cim je regionalni savez centralne Srbije, ne mora u nazivu da pise, podrazumeva se
koja mu je funkcija.
Z. Popovic: Za prethodnu godinu trazi se samo 60 dinara, samo za deo koji nisu platili, a vecina je
platila.
Treca stvar je da LU koja su sa ovog podrucja, ne mogu biti direktno clanovi LSS.
M. Rudinac: Verovatno ovo trece zakonski ne mozemo sprovesti.
T. Radosavljevic: Ako neko hoce ne moze se spreciti, ali da se ne vrsi pritisak od strane sluzbi.
Z. Popovic: Ja mislim da je suprotno bio veci pritisak, nego od LSS.
U. Djokovic: Ovo trece nije zakonski, prva dva zahteva su nam bitna i to je to.
M. Djordjevic: Da li je to nacin nove organizacije u LSS?
Delimicno.
M. Djordjevic: Sta se desava ako se sutra pojavi lovacki savez istocne ili zapadne Srbije?
Isto.
V. Mladenovic: Nije nova organizacija, savez poznaje tu organizaciju jer clanovi LSS su povezani u
lovne regione i mogu obrazovati regionalne lovacke saveze, statut pozaje mogucnost obrazovanja
regionalnog saveza.
M. Djordjevic: Treba dati vremenu sansu da pokaze sta je pravo, ali smanjiti razlaz sto je vise moguce.
Z. Popovic: Stavljam na glasanje predog odluke u svemu kao u materijalu. Konstatujem da je usvojen
predlog posebne odluke Skupstine, kojom se Skupstini predlaze uredjenje statusa Lovackog
saveza Centralne Srbije i lovackih udruzenja koja nisu izvrsila obavezu uplate clanarine
Lovackom savezu Srbije za 2011. godinu, a clanovi su i Lovackog saveza Centralne Srbije, u
svemu kao u dostavljenom materialu za sednicu. Imamo sedam (7) glasova za predlog odluke, tri (3)
glasa protiv i tri (3) uzdrzana.
M. Djordjevic: To je pitanje buduce organizacije LSS, nije moralno da glasam na tu temu.
86
M. Kovacevic: Mislim da je to formalno pravna stvar definisanja pitanja oko clanarine, da li je moguce
onako ili ovako, iz tog razloga sam tu ostao uzdrzan.
Prisutno je 13 clanova UO.
T. Radosavljevic: Ne postoji dobra volja, vidite vi da mi ne mozemo na UO, ne moze nas 10 da se
dogovori, a hocemo na Skupstinu, da trazimo da se ona izjasni. Ko je odgovoran za sprovodjenje
odluka Skupstine, trebali ste da sprovedete odluku Skupstine u roku od 3 meseca, a vi i dalje
terate opet neku drugu pricu. Da li je vredno da milion ili dva dinara urusi Savez?
Z. Popovic: Sa tom clanarinom koju vi hocete mi mozemo dati vas predog na Skupstinu. Izmenu Statuta
cemo uraditi, to nece biti sporno.
T. Radosavljevic: Zasto nije ispostovana skupstinska odluka?
Z. Popovic: Zato sto niste uspeli da se dogovorite savez saveza ili savez udruzenja.
M. Rudinac: Nista, nemate razloga za Skupstinu, sve je u redu. Ovom odlukom ste nam ucinili veliku
uslugu i zahvaljujemo na saradnji, a usluga je nama ucinjena ozbiljna. Nikakav problem.
T. Radosavljevic: Ako nas je drzava priznala, a mi drugari, medju nama za jedan dinar, to je posledica
tvog predsednikovanja. Ja bih zamolio da tvoje odluke koje ti radis preispitas. Nije postojalo malo dobre
volje.
Napomena:
Sednicu UO napustaju predstavnici Centralnog lovnog regiona i LSCS, gdin T. Radosavljevic, gdin
M. Rudinac, gdin Z. Marinkovic i gdin U. Djokovic.
Z. Popovic: Ovo je stvarno neprijatno. Skupstina ce doneti odluku.
S. Grdinic: Mi smo dali predlog koncepta i predlog Statuta koji nikad nije izasao u javnost i nije
realizovan dogovor. Trazite od nas da glasamo za odluku koja nema do kraja uporiste u Statutu, ostala je
stara organizacija, a desili su se novi odnosi.
S. Markovic: Postali smo kao Srbija i Kosovo, sporimo se oko fus note, sta je njima problem da se zovu
regionalni savez? Oni traze da mi izvrsimo pritisak na udruzenja koja pripadaju regionalno tamo, a
odbijaju da svom savezu dodaju prefiks reginalni. Od nas traze da ne primamo clanarinu, a oni su prvi to
uradili i nisu krovnom savezu platili clanarinu i ovo rade iz straha, jer znaju da ce polovina udruzenja
uplatiti direktno LSS i urusice njihovu pricu koja je za sad dobro podmazana fijatom, gradom
Kragujevac itd. Sve je to u redu dok neko to finansira i dok ide u tom pravcu. Preslikani pregovori Srbije
i Kosova, nedostaje samo Tahiri. Gledaju da za sebe izvuku najvise. Dobro ovo ne mora, znaju da zbog
slobode udruzivanja niko ne moze njihovom udruzenju da brani da plati nama, niti mozemo da trazimo
da plati njima. Dosli su ovde, napravili platformu za pregovore, a ja sam izasao iz te komisije kad sam
video gde to vodi i tad sam rekao kako i na kojim osnovama treba da budu temelji saveza.
Tacno sam cekao kad ce doci ovaj trenutak, vi dajte nama sve, obezbedite nas, a mi necemo da
menjamo nista, cak ni svom imenu necemo da dodamo regionalni, sto jeste bitno po nasem Statutu koji
trenutno vazi. Neka skupstina odluci o tome.
M. Pazin: Mislim da nismo dobru odluku doneli. Dosli smo u situaciju da jedan znacajan broj LU odlazi,
bez obzira na stavove koji nam odgovaraju ili ne odgovaraju. Ako ovako bude, ja vas podsecam na proslu
sednicu UO kada smo govorili o iznosu clanarine, da smo glasali umesto za 150, da bude 200 dinara,
upravo zbog zelje da odrzimo zajednistvo i da svaki lovac placa na isti nacin. Cini mi se da su ovom
odlukom na neki nacin isprovocirani i nasi drugovi iz Centralnig lovackog saveza. Mislim pre svega na
tacku jedan i na nas zahtev uporan ne znam zasto, promenite naziv. Po meni, da nije ovoga, ovo je vrlo
korektan predlog. Oni su formirali LSCS i srazmerno tome treba da plate clanarinu i mislim da je to dobro
definisano ovde. Naravno da su koristili usluge ovog LSS u jednom periodu, ali insistiranje da promene
naziv nije u redu. Kako u statutu pise, utvrdili smo odredjeni broj regiona, ukazali na to da LSV cini
funkciju regionalnog lovackog saveza za teritoriju Vojvodine. Niste trazili da promenimo naziv lovackog
saveza. Zasto nismo mogli i ovde da kazemo LSCS ce vrsiti funkciju regionalnog saveza, nego mi uporno
insistiramo, niste vi u pravu, pa dodjemo do kriticnog pitanja i da danasnju sednicu napuste i da sutra
necemo imati 30 ili 15 ili ne znam koliko udruzenja. Neka je i pet, ja bih se borio i za njih pet. Ovo je
korektan predlog, sazmerno vremenu koje ste bili ovde i koristili usluge ovog saveza, placate clanarinu, a
to ce uvrditi UO i vreme je da dva predsednika sednu da definisu taj predlog.
87
Ovo nije dobro, ovo je pocetak kraja LSS. Ovako se odricemo jednog dela, da me ne shvatite pogresno,
ne branim nikoga, ali zaista nije dobro da nam jedan broj LU na ovakav nacin izadje iz Saveza.
Z. Popovic: Slazem se, na zalost oni su vec izasli i nije problem da se promeni ova prva odluka. Ako im
Skupsina dozvoli takav naziv, to nece biti sporno, ali mislim da im sigurno na skupstini nece proci ovih
60 dinara, bar ne u svim regionima.
V. Mladenovic: Slazem se sa ovim sto je Milan rekao, smatram da ovako treba, ali hajde da ne teramo
mak na konac, mogu da vrse funkciju, ali opet to je samo polovina zbog koje su oni otisli, druga
polovina je ovih 60 dinara. Mozemo da pokazemo dobru volju.
Z. Aleksic: Oni se ljute, meni se ovo u krajnjoj liniji ne dopada, ali oni nijednog trenutka nisu pokazali
nista. Necemo ovako, mi idemo. Nije to nacin. Oni nisu hteli da urade nista.
V. Mladenovic: Hajde barem da prvu tacku izmenimo.
Z. Popovic: Mislim da je to korektno.
M. Djordjevic: Ko god sta mislio o meni, ja nemam stvarno nijedan interes, osim moralnog interesa da
ova kuca postoji. Ne znam da li vi shvatate da ce se sve ovo raspasti kao kula od karata kad krenu
korisnici lovista u Srbiji, ja imam problem sa gazdinstvima i u Vojvodini kad dodje papir od drzave u
kome te obavestava to je novi gazda... ne smemo to da dozvolimo, mi moramo da napravimo novi nacin
organizovanja, dok ne bude dosla podela lovista i da se o svemu dogovorimo. Evo vam u Uzicu vec
postoje dva udruzenje i uclanjuju se masovno, pojavili su se razni ljudi koji prave ugovore o poslovno
tehnickoj saradnji mimo svih vas, a sa vasim LU. Znate li sta je sad nas razlaz ovde, novac, meni je
stvarno neprijatno, malo sam emotivan u ovom trenutku. Ljudi uzeli su vam vec lovista po terenu. Svi
kukaju na „Srbijasume“. Svi znaju gde sta valja, prave ugovore o saradnji. Drugo ja sam korisnik lovista,
ja ne zelim da u ovom trenutku komentarisem zakon, vi mislite da ja nemam problem sa Uprvom za
sume, stvarno mislite da je meni sve idealno. Molim vas, ne smete ovo da dozvolite, Pazina ne poznajem
dugo, ali covek vrlo konstruktivo i realno reaguje. Dajte da napravimo na bilo koji nacin organizovanja,
koliko je potrebno da ova kuca opstane. Ovo je pocetak kraja, to ce da se odrazi na sve.
Z. Mitric: Prosli put su oni pristali na 200 dinara, ali nece nijedan ustupak da naprave.
Z. Aleskic: Oni su nas ucenili. Mi smo doneli odluku, a oni nisu saradijivali. Oni nese vise od 60 dinara
da daju, vidi se da su oni potpuno iskljucivi, a tu nema dogovora.
V. Mladenovic: To je pitanje za posle Skupstine, a ovo pitanje mozemo da resimo pre skupstine, da se
ne mora uskladjivati naziv. U tacki dva je sve vrlo deklarativno i resavace se u skladu sa ovim kako
jeste. Ako oni pokazu malo razumevanja i posle brisanja ove tacke jedan dodju na Skupstinu i dodju na
UO, onda se otvara neki prostor. Da se otvore vrata, pa oni neka vide sta ce.
S. Markovic: Na Skupstini ce svakako doci jedan deo udruzenja iz Centralnog lovnog regiona. Dobro,
ne mora da se zove regionalni, ali nemojte da zbog nekih 18.000 ili 25.000 clanova, naspram 75.000
clanova uopste menjamo clanarinu. Sto se tice imena, pruzamo ruku, slazem se prvi cu da glasam. Ne
mora da se zove regionalni. Neka posle toga bilo ko sudi, ko je tu koga provocirao i ko je koga navodio
na to da odustane ili radi ovako ili onako.
NO moramo da shvatimo da je to organ Skupstine. Mi ne moramo da vidimo njihov izvestaj. Uopste se
ne treba plasiti ovh 12 miliona, nijednim svojim dizanjem ruke nisam ucino stetu LSS-u. Neko bi, ako
ide na to, morao da dokaze kako je bilo koji clan UO prekrsio nacrt finansijskog plana koji je nas okvir
poslovanja i uopste nemam problem s tim. NO moze da pise sta hoce i u svom izvestaju, ali ce to morati
da obrazlozi. Zato smo se i borili u Kragujevcu da to bude odvojeno. Ovaj UO nikome nije pozajmljivao
novac da zida zgrade, sa ili bez znanja UO i vredja paralela izmedju ta dva Upravna odbora. Ne mozemo
ostale lovce praviti budalama. Oni ce da plate, ali ne kazu koliko ce da plate. Mozda misle da ce da plate
30 dinara, jer je to pola od onog sto placaju ostali savezi.
Ali to je prica za posle skupstine.
Z. Mitric: Prosli put kad sam postavio pitanje i kad sam rekao za clanarinu, bili ste pola godine u savezu,
rekli su platicemo, a drugu polovinu ovako. Cekaj ako moze Vojvodina da bude savez regiona, sta ej
onda. Zasto onada nisu ovo regioalni savezi, a ovo je kapa savez. Ima to smisao sto nece da menjaju
naziv. Kriju se iza Vojvodine.
88
Z. Popovic: Konstatujem da se menja prava tacka predloga odluke, stav 1. brise se deo o
uskladjivanju imena, (sa jednim glasom protiv).
Konstatujem da je time utvrdjen konacni predlog posebne odluke Skupstine, kojom se Skupstini
predlaze uredjenje statusa Lovackog saveza Centralne Srbije i lovsckih udruzenja koja nisu
izvrsila obavezu uplate clanarine Lovackom savezu Srbije za 2011. godinu, a clanovi su i
Lovackog saveza Centralne Srbije.
X
Z. Popovic: Imate predlog ove tacke dnevnog reda sa dopunom. Stavljam na glasanje utvrdjivanje
predloga odluke Skupstine o prestanku clanstva clanovima Lovackog saveza Srbije koji nisu
izvrsili obavezu uplate clanarine u propisanom roku, sa dopunom gde predstaje i mandat organima
iz tih udruzenja. Konstatujem da je usvojen predlog odluke u svemu kao u materijalu, jednoglasno.
XI
Z. Popovic: Donosenje odluke po zahtevu zakupca koji trazi 20% smanjenje cena zakupa zbog
ekonomske situacije, sada placaju 10 EUR po kvadratu.
M. Tica: Situacija je grozna, lokali su prazni, budite sretni sto su ovi zakupci tu i sto redovno placaju.
Predlazem Upravom odboru da bude fleksibilan.
S. Markovic: Predlazem da se sacini aneks ugovora na godinu dana, sa cenom zmanjenom za 20%,
pa cemo posle videti.
Z. Popovic: Konstatujem da je usvojeno da se za 2012. godinu zakupcu „Lovac“ ad, priznaje
20% manja cena zakupa u odnosu na ugovorenu, uz obavezu da se sacini aneks ugovora.
Konstatujem da je usvojeno jednoglasno.
XII
Z. Popovic: Konstatujem da je jednoglasno usvojeno da se visina iznosa dnevnice u LSS za
sluzbena putovanja u zemlji sa 1.500,00 RSD poveca na 1.800,00 RSD, sto je neoporezovani iznos.
XIII
Nakon diskusije u kojoj su ucestvovali Z. Popovic, M. Pazin, S. Grdinic, M. Tica, Z. Aleksic, S.
Markvic, A. Ceranic i V. Mladenovic utvrdjen je predlog odluke Skupstine za prijem u clanstvo po
molbama lovackih udruzenja u kategoriju ostali clanovi.
Z. Popovic: Konstatujem da se utvrdjuje predlog pozitivne odluke Skupstine za prijem u
clanstvo po molbama lovackih udruzenja „Caricin grad“ u Sjenici i „Golija“ Duga Poljana,
koji imaju kompletnu dokumentaciju. LU „Aleksa Dj. Popovic“ u Uzicu se upucuje da
upotpuni svoju dokumentaciju, kojoj nedostaje odluka Skupstine LU o uclanjenju u LSS.
XIV
Z. Popovic: Imate izvestaj advokatske kancelarije o sudskim sporovima u kojima ova kancelarija
zastupa LSS po krivicnim prijavama protiv Zorana Zivojinovića, Aleksandra Pantelića, Radice
Trandoski i Nemanje Zivojinovića, kao i u sporovima protiv „Potence“, „Finaltre“, „Domen
gradnje“ i „Dnevnika, novine i casopisi“. Da li cemo naplatiti ne znamo, ali presuda ce biti u nasu
korist, sto jeizvesno. Kako cemo naplatiti, to ne zamo.
XV
15.1. Z. Popovic: Dobili smo na potpisivanje ugovor sa Ministarstvom za nauku, tehnologiju i razvoj,
koji se odnosi na drugu istrazivacku godinu, u vezi savremenih koncepta gazdovanja populacijama
divljaci u cilju vece ekonomske valorizacije. Participacija je 450.000 RSD za ovu godinu, sto je nastavak
cetvorogodisnjeg projekta, koji j eusvojen 2011. godine. Da li ste saglasni da se nastavi ovo potpisivanje?
Konstatujem da je doneta odluka da se potpise ugovor o nastavku naucno istrazivackog projekta
sa Ministarstvom za nauku, koji je zapoceo 2011. godine, jednoglasno.
15.2. Z. Popovic: UO LSS upucuje pisani apel svim LU da postupaju u skladu sa instrukcijom o
ponasanju i postupanju u lovistima u vreme trajanja vanredne situacije, u pogledu organizovanja akcija
ishrane divljaci na terenu.
Sednica je završena u 14.30 časova.
Zapisnik sačinila
prof. Sofija Filipović sr.
Predsednik
Prof. dr Zoran Popović
89
Ловачки савез Србије
Број: 37-7/12
25.2.2012.године
Београд
ПРЕДЛОГ
На основу одредбе члана 11. став 3. Статута Ловачког савеза Србије,
Скупштина Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана
25.2.2012. године у Београду доноси
О Д Л У К У
Усваја се Извештај о раду Управног одбора Ловачког савеза Србије.
Председник Скупштине
Марко Тица
90
91
92
93
Ловачки савез Србије
Број: 37-8/12
25.2.2012. године
Београд
ПРЕДЛОГ
На основу одредбе члана 11. став 3. Статута Ловачког савеза Србије,
Скупштина Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана
25.2.2012. године у Београду доноси
О Д Л У К У
Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Ловачког савеза Србије.
Председник Скупштине
Марко Тица
94
Ловачки савез Србије
Број: 37-9/12
Београд, 25.2.2012.године
На основу одредбе члана 22. став 3. Закона о удружењима и члана 49. став 3.
Статута Ловачког савеза Србије, а по предлогу Управног одбора, са 13. седнице
одржане дана 10.2.2012. године, Скупштина Ловачког савеза Србије, на редовној
седници одржаној дана 25.2.2012.године у Београду, доноси
О Д Л У К У
1. Примају се у чланство Ловачког савез Србије ловачка удружења:
- „Царичин град“ из Сјенице и
- „Голија“ из Дуге Пољане.
2. Одлаже се доношење одлуке о пријему у чланство Ловачког савеза
Србије ловачког удружења „Алекса Ђ. Поповић“ Град Ужице.
3.Ловачко удружење из тачке 2. ове одлуке има обавезу да, најкасније
до одржавања следеће седнице Скупштине Ловачког савеза Србије, Скупштини
достави одлуку своје Скупштине о учлањењу у Ловачки савез Србије.
Образложење
Ловачка удружења: - „Царичин град“ из Сјенице, - „Голија“ из Дуге
Пољане“ и - „Алекса Ђ. Поповић“ Град Ужице, поднела су молбе за пријем у
чланство Ловачког савеза Србије.
Према документацији приложеној уз молбе, Скупштине ловачких
удружења „Царичин град“ из Сјенице и „Голија“ из Дуге Пољане“, донеле су
одлуке о учлањењу у Ловачки савез Србије, док уз молбу за пријем ловачког
удружења „Алекса Ђ. Поповић“ Град Ужице, та одлука није приложена, па је донета
одлука као у изреци.
ДОСТАВИТИ: - Именованим ловачким удружењима;
- Архиви.
Председник Скупштине
Марко Тица
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Download

Skupštinski materijal -drugi deo