VERA VU^KOVI]
Istorijski arhiv Kraqevo
UDK 336.2(497.11)”1815”
UDK 314(497.11)”1815”
PORESKA KWIGA
KAO PRVI POPIS SREZA STUDENI^KOG
Apstrakt
Op{ti popisi stanovni{tva i nepokretne imovine u Srbiji po~eli su da
se rade 1834. godine. Do tada su poimeni~no vo|ene razli~ite poreske kwige koje
su i posle oslobo|ewa od Turaka nazivane tefterima. Studeni~ki srez 1833. godine ponovo ulazi u sastav Kne`evine Srbije tako da i prve poreske kwige poti~u iz tog perioda i istovremeno se koriste kao prvi poimeni~ni popisi stanovni{tva ove oblasti.
Po zavr{etku II srpskog ustanka 1815. godine knez Milo{ je 19. decembra 1815.
godine sazvao Narodnu Skup{tinu, sastavqenu od narodnih stare{ina, kmetova i
odabranih qudi, koja je postavila wega za „vrhovnog kneza i praviteqa naroda
serbskog” i odredila poreze kojim se punio buxet za finansirawe organa vlasti i
obnovu ratom iscrpqene zemqe. Jedno od najva`nijih pitawa za wega je bilo poresko pitawe. Preko svojih izaslanika tra`io je od Porte da se mnogobrojne vrste
poreza sjedine u jedan, ali u ovome nije uspeo skoro dvadeset godina. Tako je od 1815.
do 1835. ostao isti poreski sistem koji su Turci uredili, uz male izmene.
U tom periodu porez se uglavnom delio na: porez u novcu, porez u zemaqskim proizvodima i porez u narodnoj snazi.1
Porez u novcu delio se na: carski hara~ i porez na zemqu, carsku glavnicu,
narodni li~ni porez (ranije vezirski), narodni prirez, spahijsku glavnicu,
vladi~anski porez (dimnicu) i sve{teni~ki porez.
Carski hara~ pla}alo je svako mu{ko lice, Srbin, od sedam do osamdeset
godina, do smrti po 6,22 gro{a i svako mu{ko cigansko lice (ciganski hara~)
i to od sedam do petnaest godina osam gro{a, od {estnaest do dvadeset godina
dvanaest gro{a i od dvadesetjednu godinu pa do smrti po dvadeset~etiri gro{a
na godinu. Osim ovog, carski hara~ pla}ao se za svaku ovcu, kozu i svaki tor gde
se one zatvaraju po dve pare na godinu.
Carsku glavnicu pla}ali su Srbi koji su stalno `iveli na mukadskim, mili}anskim i timarskim i zijametskim zemqama2 i to: svako o`eweno mu{ko
lice po dva gro{a i neo`eweno po dvadeset para na godinu, `enidbinu po dva
gro{a, za svaku vodenicu po dva gro{a na godinu, za svaki kazan po dva gro{a,
za trmku i kotar po jedan gro{, za oku vinskog kquka 0,3 pare, za svaku ugojenu
sviwu po dvanaest para, `irovno ~etiri, a mr{avo po dve pare na godinu.
Porez u novcu pla}ao se jednom godi{we i to hara~ koji su Srbi davali,
uglavnom u julu i avgustu, a carski porez koji se pla}ao na sitnu stoku, ovce i
koze, poznat pod imenom „~ibuk” napla}ivao se u februaru i martu svake godine. Hara~ koji su davali Cigani napla}ivao se u toku cele godine (je bilo moPoreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
183
1
Mita Petrovi}, Finansije i
ustanov obnovqene Srbije, kw. 1,
Beograd 1897.
2
Mukada – carski spahiluk koji
se davao na kra}e vreme
Mili}ani – carski spahiluk koji se davao pod zakup na ceo `ivot
Timar – sultansko imawe sastavqeno iz nekoliko mawih spahiluka ustupqeno nekom zaslu`nom vojnom licu ili stare{ini
Zimamnik – skup vi{e timara
3
Gla snik u~e nog dru {tva,
XXXVI str. 189.
gu}e zbog wihovih ~estih selidbi). Naplatu poreza vr{ili su posebni izaslanici koje je knez slao sa ovla{}enim pismom u nahije, kne`ine i sela. U narodu su nazivani hara~lijama, ~ibugxijama i glavni~arima, prema porezu koji su
prikupqali. Prikupqeni porez predavali su knezu, a on beogradskom veziru.
Po{to je to bio veoma obiman posao kasnije je prenet na nahijske i kne`inske
stare{ine, osim hara~a koji se od Cigana napla}ivao i koji su napla}ivali posebno ovla{}eni poverenici zvani „ciganske hara~lije”. Za povereni posao sakupqa~i su dobijali posebnu nov~anu nagradu, a prikupqeni novac kne`eva
blagajna je zavodila u posebnu kwigu.
Pored carskog hara~a i carske glavnice u novcu se pla}ao i narodni ili
li~ni porez, koji je pla}alo svako o`eweno mu{ko lice. Ovaj porez u vreme Turaka nazivao se vezirski ili „mirija” i slu`io je za izdr`avawe beogradskog
vezira, wegove svite i carske vojske u pa{aluku, a Srbi su ga pla}ali radi svoje li~ne bezbednosti. Visina ovog poreza nije bila utvr|ena, mewala se svake
godine, ~ak i u toku godine, jer se porez pla}ao o Mitrovdanu i \ur|evdanu.
Pla}ao se od strane glave porodice, odnosno po porodi~nom doma}instvu, bez
obzira na broj ~lanova, i bio je veoma te`ak. Zbog toga su srpske porodice u to
vreme bile veoma brojne, {to zbog lak{eg pla}awa hara~a, {to zbog odbrane od
svireposti turskih hara~lija. Tako: „O~evi ne imaju}i ~ime da plate hara~
prinu|eni su bili da prodaju svoju decu u robqe. Po neki opet, okovani u lance, idu od stana do stana i prose, nebi li naprosili koliko im treba za hara~;
ako ga ni tako ne mogu da sastave, onda dopadaju ve~ite tamnice.”3
Formirawem Kne`eve kancelarije i srpskog dr`avnog aparata vezirski
porez je preimenovan u narodni. Isto se napla}ivao dva puta godi{we, a slu`io
je za izdr`avawe dr`avnog aparata i kne`evog dvora. Veli~ina ovog poreza zavisila je od imu}nosti i broja ~lanova zadruge i op{tih dr`avnih rashoda.
Svako o`eweno lice koje je pla}alo li~ni porez pla}alo je i narodni prirez.
Spahijsku glavnicu pla}ali su Srbi koji su `iveli na imawima pojedinih
privatnih spahiluka i ona je iznosila skoro kao i carska glavnica. Naplatu
ovog poreza vr{ile su spahije li~no, a kasnije preko svojih poverenika koji su
~esto bivali i Srbi.
Od pla}awa poreza neki su bili oslobo|eni posebnom odlukom kneza Milo{a: sve{tenici, glavni kmet svakog sela, o~evi koji u ku}i imaju dva o`ewena sina, o~evi koji imaju jednog o`ewenog sina, a sami su pre{li 70 godina, najstariji brat iz ku}e u kojoj ima ~etiri poreske glave, besomu~ni, slepi, kqakavi i bolesni, sasvim ubogi i doseqenici koji `ive mawe od godinu dana u jednom mestu.
Svaka srpska hri{}anska ku}a pla}ala je svome episkopu dimnicu ili sve{teni~ki porez ~ija visina je odre|ivana uredbom Kne`eve kancelarije.
Porez u zemaqskim proizvodima delio se na carski, zakupni~ki desetak i
spahijski desetak, a porez u narodnoj snazi na op{ti narodni kuluk i spahijski kuluk.
Da bi se {to ta~nije evidentirao broj poreskih obveznika i suma napla}enog poreza, knez Milo{ je krajem 1819. i po~etkom 1820. naredio popis svih poreskih i hara~kih lica i ku}a u celoj zemqi. Ovim prvim popisom knez Milo{ je postigao da se ta~no evidentira broj i stawe ku}a, poreskih lica i iznos upla}enog poreza, ~ime je stao na put silnim zloupotrebama koje su ~inile
narodne stare{ine iznose}i pred Narodnu skup{tinu mnogo mawi broj poreskih lica. Da bi se {to urednije vodila evidencija, uvedeni su tefteri (u naj{irem zna~ewu poreske kwige ili popisi). I pored veoma strogih kne`evih
uputstava o vo|ewu teftera, i sakupqa~ima poreza i stanovni{tvu, ovakvi po184
Vera Vu~kovi}
pisi su ~esto bili nepouzdani, pa je knez Milo{, posle predloga Narodne skup{tine, juna 1834. godine, naredio da se prvi put izvr{i popis celokupnog qudstva i nepokretne imovine u Srbiji. Od tada pa sve do 1910. godine popisi su
ra|eni redovno na svakih ~etiri-pet godina, ali do 1834. godine jedine pisane
podatke o nahijama, kne`inama, selima, naseqima, domovima, o`ewenim licima koja pla}aju porez, natalitetu, poreklu prezimena i doseqavawu, pa ~ak i bolestima, mo`emo na}i u sa~uvanim tefterima. Podaci iz teftera do 1833. godine odnose se na dvanaest nahija koje su do tada ~inile Kne`evinu Srbiju.
Upornom diplomatskom aktivno{}u kneza Milo{a Porta je III Hati{erifom priznala granice Srbije iz 1812. godine. Knez Milo{ je proklamacijom 29. juna 1833. godine zvani~no objavio narodu prisajediwewe {est otrgnutih nahija. Srbiji su vra}ene Krajinska, Crnore~ka, Para}inska, Kru{eva~ka,
Starovla{ka i Podrinska nahija. Deo Starog Vlaha prisajediwen Srbiji nije
predstavqao jedinstvenu administrativnu celinu. Delio se na dva dela: starovla{ki i pazarski. U vreme oslobo|ewa izdvojile su se ove oblasti: Moravica,
Jo{anica (i Gorwi Ibar), Studenica i Uvac. Svaka od wih imala je svog stare{inu, tj. kapetana. Od ~etiri kapetanije koje su ~inile ovu nahiju dve su bile
iz u`i~kog kraja: Moravi~ka i Dai}ka. Pazarski deo prisajediwen je Po`e{koj nahiji, koja se od tada nazivala po`e{kom i novopazarskom. Od sedam kapetanija ove nahije dve su bile iz novopazarskog kraja: studeni~ka, na ~elu sa kapetanom Nikolom Ivawcem4 i Jo{ani~ka pod Filipom Pribakovi}em. Naziv
„^a~anski okrug” zadr`an je i kasnije, a kapetanije su preimenovane u srezove.5
Prve detaqnije pisane podatke o Studeni~kom srezu, stanovni{tvu, imovnom stawu, broju ku}a u selima i selima u srezu, nalazimo u sa~uvanim tefterima spahijskih prihoda i ~ibuka kapetanije Studeni~ke, sa~uvanim u Zbirci
teftera Arhiva Srbije.
Tefter spahijskih prihoda kapetanije Studeni~ke6 je bez godine, ali iz
svega napred navedenog sledi da se najverovatnije odnosi na 1833. ili 1834. godinu. Sude}i po ovom popisu, kapetanija Studeni~ka je u to vreme imala 69 sela, bez kmetija Radovana \ode i Kurandi}a, koje su pri popisu zaboravqene.
Popis je ra|en na {tampanom obrascu formata {irina 66 sm, du`ina 50
sm u koji su rukom uno{eni podaci. U prve tri rubrike upisivani su: redni
broj, ime i prezime doma}ina i broj glava. Slede}a rubrika odnosila se na glavnicu koja se pla}ala po dva gro{a i podeqena je na ~etiri dela („na glavu, na vito vodenice, na svadbinu i na kazan”). Za svaki od ovih oblika glavnice predvi|eno je upisivawe ukupnog iznosa u gro{ima. Posle glavnice upisivana je
`irovnina koja se pla}ala kao „seoska” po dvadeset para i „nagonica” po
trideset para, a izra`avala se u sviwama, gro{ima i parama. [esta rubrika
predvi|ala je upis sviwske popa{e po ~etiri pare i iskazivala se kao prethodna. Sedma rubrika odnosila se na prihode od meda, po sedamdeset za oku i iskazivana je u okama, gro{ima i parama. Posle ovih upisivani su prihodi od kquka, po {est para za oku, i iskazivani su na isti na~in. Naredne ~etiri rubrike predvi|ale su upis popa{e razne marve, kotarna, osobitih prihoda i glavne
sume. Sve su izra`avane u gro{ima i parama. Na kraju je predvi|eno mesto za
prime~anije (primedbe ili napomene).
Zbog obimnosti razli~itih poreza iznetih brojkama, a o wima je ve} bilo
re~i u tekstu, iz ovog popisa izdvoji}emo imena doma}ina, broj poreskih glava, glavnu sumu pla}enog poreza i napomene, koje mogu biti interesantne za pojedine istra`iva~e. Umesto pojedina~nih iznosa napla}enog poreza nave{}emo deo pisma Suda naroda srpskog Jovanu Obrenovi}u od 20. avgusta 1834. godiPoreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
185
4
U Tefteru ~ibuka kapetanije
studeni~ke od 28. marta 1834.
stoji da je kapetan Lazar To{i}
5
Rado{ Qu{i}, Kne`evina Srbija (1830 – 1939), Beograd 1986.
6
AS, MF, ZT, tefter spahijskih
prihoda kapetanije studeni~ke,
inv. br. 231
7
Branko Peruni~i}, Jedno stole}e Kraqeva, Kraqevo 1966.
str. 65,
Imena, prezimena kao i nazivi
mesta u ovom popisu navedeni su
u izvornom obliku, bez pravopisnih izmena.
Protokol prihoda spahijskih
kapetanije Studeni~ke u prvom
redu predstavqa finansijsku
kwigu, ali osim toga pru`a
dragocene podatke i o administrativnim granicama, demografskoj strukturi (broj poreskih obveznika, ime i porodi~no ime, polo`aj u aparatu
vlasti, pol, imovno stawe,
migracije, bolesti) u periodu
po~etka likvidacije turskih
feudalnih odnosa u Srbiji,
odnosno kapetaniji Studeni~koj.
ne iz koga se vidi na~in prikupqawa i evidentirawa spahijskih prihoda za tu
godinu.
„… Pri merewu ko{nica, odbija}e se na praznike kao i do sada po jedna i
pol oka na daru.
Kako za desetak belog `ita, tako i za `irovninu bila ona seoska ili od nagonice, a ravno i od kquka i meda, ne}e se od naroda prenapla}ivati, dok se
tefteri od Suda narodnog ne po{aqu, u koji }e se kako svi gore navedeni, tako
i kukuruzni desetci zajedno sa glavnicama kao i do sada popisati i pri istom
popisu i napla}ivati. No ne smatraju}i na to {to se ovo pre pomenutog teftera napla}ivati ne}e, kmetovi oni sela, u koi {ume nagonice od strani sela bude, treba od nagoni~ara odma, kako oni svoje sviwe u winu {umu dognadu da im
prebroe i `irovinu naplate, da ne budu posle prinu|eni tra`iti ij. Novce pak
od napla}ene ovakve `irovnine, zadr`a}e istij kmet kod sebe, donde dok odre|eni ~inovnik sa tefterom ne izi|e.
Da bi pak kapetani i podru~nici wini, urednije ra~una od ovakovi spaiski prihoda imali, i da ne bi ili varawa ili kakove smetwe u ovakovim bilo,
to treba kapetani i podru~nici, koji po|u vinograde i ko{nice desetkovati,
ne ~ekaju}i dok od Suda narodnog tefter za sve rubrike spaiski prihoda izi|e,
sve ono {to pre od ovud poslatoga teftera desetkovali budu, u svoj na to sa~iweni tefter da zapi{u, pa kad ob{ti za sve rubrike tefter od Suda narodnog
izi|e, da iz svog teftera u ovaj uvedu i zapi{u i od naroda {to na kog pripadne naplate. Kapetanima i winim podru~nicima izvolite zapovediti, da oni
sve gore navedene proizvode i sve {to se desetkovati ima u svoje vreme i desetkuju i u svoj tefter zapisuju i da se u izvr{avawu ove du`nosti nemarnosti ne
predaju, ako nisu radi strogom odgovoru podle}i. Ovo posledwe opomiwe im se
zato, {to se neki izme|u wi do sada dosta nebri`qivo ovaj posao izvr{avali.”7
186
Vera Vu~kovi}
Broj
Ime i prezime doma}ina
Broj
glava
Glavna suma
gro{a i para
Prime~anie
1. BREZOVA
1.
Stevan Matovi}
Kmet
4
2.
Andrija Balti}
1
4
3.
Stevan Balti}
3
8
4.
Milun \ori}
2
6
5.
Ilija \ori}
1
2
6.
Jovan ]ori}
1
2
7.
Milutin @ivkovi}
1
2
8.
Jovan @ivkovi}
1
2
9.
\or|e @ivkovi}
1
2
10.
Leontije @ivkovi}
1
2
11.
Andrija @ivkovi}
1
4
12.
Dimitrije @ivkovi}
1
2
13.
Mili} Balti}
1
2
14.
Veselin Dugali}
2
6
15.
Lazar Dugali}
1
4
16.
Jovan Dugali}
1
4
17.
Pano Kuzunovi}
1
2
18.
Gligorije Balti}
1
2
19.
Radivoje \ori}
1
2
20.
Mileta Balti}
1
2
24
64
UKUPNO:
2. IVAWE
1.
Aleksa Dugali}
2
6
2.
Savva Dugali}
2
4
3.
Marko Dugali}
1
2
4.
Radovan Mili}anin
1
2
5.
Vilip Belopoto~anin
1
4
6.
Mirko Kundovi}
2
6
7.
Janko Dugali}
2
6
8.
Arsenije Dugali}
2
8
13
38
UKUPNO
Poreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
187
3. ZASAD
1.
Radovan Balti}
4
12
2.
S. Sima Matovi}
2
6
3.
Joso Vukosavqevi}
3
8
4.
Dimitrija Vukosavqevi}
1
4
10
28
UKUPNO
4. DOLAC
1.
Gvozden Bogojevi}
2
4
2.
Jakov Ba~kuqa
2
4
3.
Vuk Ba~kuqa
1
2
4.
Kosta Ba~kuqa
1
2
5.
Vu~eta Ba~kuqa
1
2
6.
Mili} Bogojevi}
1
2
7.
Vuki} Bogojevi}
2
4
8.
Jovan Darinkovi}
1
2
9.
Tanasko Bogojevi}
1
2
12
24
UKUPNO
5. VRAWEVO
1.
\oko Dugali}
3
12
2.
Radovan Dugali}
2
4
3.
Pavle [aptovi}
1
4
4.
Miloje Rom~evi}
1
2
5.
Spasoje Rom~evi}
2
6
6.
Jovan Mili}anin
1
2
10
30
UKUPNO
umro Milutin Rom~evi}
6. GU[TERICA
1.
Mili} Pla{i}
2
8
2.
Jakov Pla{i}
1
2
3.
Antonije Barlov
3
6
4.
Jovan \okovi}
1
2
5.
Pavle Stanimirovi}
1
4
6.
Milovan Avljanac (?)
1
2
7.
Vasilije Zelovi}
1
2
8.
Miailo Matovi}
2
4
9.
Panto Kundovi}
1
2
13
32
UKUPNO
36. Glavna suma kmeta Stevana Matovi}a 82
188
Vera Vu~kovi}
218
odselio se u Moravu
Kora} Vasilie
7. VRH
1.
Jakov Kova~evi} kmet
1
4
2.
Milutin Kova~evi}
2
4
3.
Aleksa Vi{qanin
1
2
4.
Milija Qubisavqevi}
1
2
5.
Pavle Qubisavqevi}
2
6
6.
Dimitrije Jovanovi}
1
2
7.
Pavle Kova~evi}
1
2
8.
Jovan Kova~evi}
1
2
9.
Milutin Aleksi}
1
2
10.
Miloje Milovanovi}
2
8
11.
Gavrilo \aurovi}
1
2
12.
Ilija \aurovi}
1
4
13.
Simo Bo`i}
1
4
14.
\oka Bo`i}
1
4
15.
Vasilije Bo`i}
1
2
16.
Radosav Bo`i}
1
2
17.
Radoje Bo`i}
2
4
21
56
UKUPNO
umro Radovan \aur
8. REKA
1.
Mijailo ^orbi}
1
6
2.
Danilo ^orbi}
2
4
3.
Petar ^orbi}
1
2
4.
Paun ^orbi}
1
2
5.
Simo Kova~evi}
1
2
6.
Petronije Vu~kovi}
1
4
7.
Mili} Vu~kovi}
2
4
9
24
UKUPNO
9. PALE@
1.
Petar Topalovi}
1
2
2.
Veselin Gospavi}
2
8
3.
Paun Mileti}
1
4
4.
Milovan Mili}anin
1
2
5.
Milisav Martinovi}
2
4
7
20
UKUPNO
29. Glavna suma kmeta Stevana Kova~evi}a 37
100
Poreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
189
10. \AKOVO
1.
Simo Bogojevi}
–
2
2.
Ananija Bogojevi}
1
2
3.
Blagoje Pavlovi}
1
6
4.
Leontije Pavlovi}
2
4
5.
Gligorije Pavlovi}
2
4
6.
Jevto Pavlovi}
1
4
7.
Miloje Savi}
1
2
8.
Marko Stepanovi}
3
8
9.
Borisav Stepanovi}
3
6
10.
Antonije Simonovi}
2
4
11.
Vukoman Pavlovi}
2
6
12.
Stevan Zlati}
1
2
13.
Mili} Erac
1
4
14.
Stevan Dulovi}
1
2
15.
Jakov Pavlovi}
3
10
16.
Radovan Pavlovi}
1
2
17.
Simo Radakovi}
2
6
18.
Vukoman Stoi}
UKUPNO
2
6
29
80
11. RASTI[TE
1.
Josiv Aleksi}
1
2
2.
Miailo Raki}
1
2
3.
Petar Raki}
1
2
4.
Petar Raki}
2
6
5.
Radisav Raki}
2
4
6.
Filip Raki}
1
2
7.
Timotije Raki}
1
2
8.
Sreten Lukovi}
1
2
9.
Zdravko Lukovi}
1
2
10.
Miko Raki}
1
2
11.
Laza @ivkovi}
1
2
12.
Tomo @ivkovi}
1
2
13.
Kosta Raki}
1
2
14.
\oko Raki}
1
2
15.
Milutin Raki}
1
4
16.
Teodor Raki}
1
2
17.
Ilija Raki}
UKUPNO
1
2
19
42
12. SAVOVO
1.
Vujo @oi}
2
6
2.
Panto @oi}
1
2
3.
Cvetko Bogojevi}
1
2
4.
Pavle Siqanin
2
8
5.
Mijailo Usiqanin
1
4
6.
Antonije Usiqanin
2
4
9
26
UKUPNO
190
Vera Vu~kovi}
13. SELO PONORE
1.
Qubisav Gra~anac
1
2
2.
Miloje Gra~anac
1
2
3.
Ute{en (?) Borovi}anin
1
4
4.
Mirko Zlati}
1
2
5.
Milovan Gari}
1
2
6.
Radosav Gari}
1
2
7.
Radivoe Gari}
1
2
7
16
UKUPNO
14. SELO GLAVO]A
1.
Teodor Erac
2
6
2.
Maksim Raki}
1
2
3.
Spasoje Zlati}
1
2
4.
Joksim Borovi}anin
1
2
5.
\or|e Borovi}anin
1
2
6
14
UKUPNO
29. Glavna suma kmetie Sime Bogoevi}a
70
178
15. U[]E
1.
Pavle Pandrc
1
6
2.
Jakov To{i}
1
4
3.
Radisav Pandrc
1
2
4.
Stevan Vuki}evi}
1
4
5.
Vuki} Raki}evi}
1
2
6.
Jovan Krxa
1
2
7.
Savva Krxa
2
4
8.
Marko Erdoglija
2
4
9.
Atanacko Pe{i}
2
4
10.
Andrija Erdoglija
2
4
11.
Petar Erdoglija
1
4
12.
Cvetko Erac
1
2
13.
Jovan Planojevi}
2
4
14.
Ilija Planojevi}
1
2
15.
Mileta Pesak
1
4
21
52
UKUPNO
16. PLAVCE
1.
Radovan Erac
3
6
2.
Milovan Vuksanovi}
1
2
3.
Aksentije Kla~inac
3
6
4.
Milovan Erac
1
2
8
16
UKUPNO
Poreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
191
17. LOZNA
1.
\oko Barlov
2
4
2.
Pavle Barlov
–
Ubog
3.
Nikola Erdoglija
1
2
4.
Jovan Erdoglija
1
2
5.
\oko Ru{pi}
1
2
5
10
UKUPNO
18. @[email protected]
1.
\okovi} Jovan
1
2
2.
Mijailo Golio
2
4
3
6
UKUPNO
19. SELO LU^ICE
1.
Vukoica \urovi}
1
2
2.
Simo Pe{ovi}
2
4
3.
Ilija Crnoudovi}
2
4
4.
Stevan \orvilipovi}
1
2
6
12
UKUPNO
20. ODMEWE
1.
Vuk Pandrc
2
4
2.
Milutin Ma~uri}
2
6
3.
Nikola Ma~uri}
1
4
4.
Petar Belo{evi}
1
2
5.
Stojanovi} Jakov
1
2
6.
Radovan Ma~uri}
1
2
7.
Petar Planojevi}
1
2
UKUPNO
9
22
Savva Matovi}
Maksim Bini}anin
Mirko Ko{anin
]iro Samar|i}
Milovan Samar|i}
Mijailo [opalovi}
Jovan Bo|anin
Milutin Petkovi}
Milentije Bini}anin
Mijailo Petkovi}
Mileta Pu~anin
Vukalovi} Radi}
Mijailo Vukajlovi}
Qubisav Ko{anin
Gregorovi} Mileta
Vukosav Vra{kar(?)
UKUPNO
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
20
4
4
2
2
2
Siroma, ne pla}a
2
8
4
2
2
8
4
4
4
6
40
21. POLUMIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
192
Vera Vu~kovi}
Petar Pu~anin umro
Glavna suma Pavla Pandrca kmeta
72
178
Milosav Todorovi}
1
73
2
180
22. RUDNO
1.
\oda Vukoman
2
6
2.
Jovan \oda
3
6
3.
Milenko Miliki}
4
8
4.
Radenko Miliki}
2
4
5.
Milun Udovi~i}
1
8
6.
Petar Guzowa
2
4
7.
Andrija Bo{kovi}
2
6
8.
Petar Filimonovi}
2
6
9.
Ilija Miajlovi}
2
4
10.
Radovan Miajlovi}
1
2
11.
Todor Veselinovi}
1
2
12.
Miloje Veselinovi}
1
2
29
58
UKUPNO
23. BZOVIK
1.
Jevto Dragojlovi}
3
8
2.
Marinko Erac
2
4
3.
Timotije Erac
1
2
4.
Mina Erac
1
2
5.
Bo`o Drobwak
2
6
6.
Jovan Erac
3
8
7.
Radosav Erac
1
4
8.
Vukoman Erac
1
2
14
36
UKUPNO
24. KAMENSKA
1.
Simo Belo{evi}
1
2
2.
Buli} Milo{evi}
1
2
3.
Vidosav Milo{evi}
1
2
4.
Pavle Filipovi}
1
2
5.
Pantelija Milo{evi}
3
8
6.
Vasilije Milo{evi}
2
4
9
20
UKUPNO
25. BU^E
1.
Veli~ko Bu~anin
1
2
2.
Radoe Barlov
2
4
3
6
UKUPNO
Poreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
193
26. ZACKUQE
1.
Vasilie Vu~i}evi}
1
2
2.
Mili} Vu~i}evi}
1
2
2
4
UKUPNO
27. [email protected]]E
1.
Damjan Dra`inac
1
2
2.
Milisav Dra`inac
1
4
3.
Aksentije Dra`inac
1
2
4.
Vasilije Dra`inac
2
4
5.
Milovan Oklagija
1
2
6
14
UKUPNO
umro Milosav Dra`inac
28. GRADAC
1.
Dmitar ^orbi}
1
6
2.
Radosav Popovi}
1
2
3.
Nikola Baruxia
1
2
4.
Andrija Jovanovi}
1
2
5.
Moisej Lukovi}
1
2
6.
Jani}ije Lukovi}
1
2
7.
Simo ^e{qarac
3
6
8.
Vukoman ^e{qarac
1
2
9.
Radovan Nikoli}
1
2
10.
Nikola Gra~anin
3
6
14
32
UKUPNO
Umro Jovan ^e{qarac
sin ne`ewen umrlog
Jovana ^e{qarca
29. SREM^E
1.
Ilija Matkovi}
3
6
2.
Miajlo Medar
1
2
3.
Veli~ko Medar
1
2
4.
Petar Medar
1
2
5.
Radisav Jovanovi}
1
2
6.
Damjan Birov
1
2
7.
Milovan Arsovi}
2
6
8.
Leontije Nikoli}
1
2
9.
Vasilije Milutinovi}
Ne pla}a
2
11
26
UKUPNO
194
Vera Vu~kovi}
primalac iz Turske, a
nije godinu ispunio
30. ZAREVO
1.
Milan Vujanac
1
4
2.
Ilija Vujanac
1
2
3.
Miailo Vujanac
1
2
3
8
UKUPNO
31. KRU[EVICA
1.
Petar Milovanovi}
1
4
vodenica je Turska
2.
Panto Milovanovi}
1
2
vaqarica je Turska
3.
Mirko Bo{kovi}
2
6
4.
Maksim Rogowa
1
4
5.
Stevan Rogowa
1
2
6.
Simo Jovanovi}
1
4
7
22
UKUPNO
32. GLADNICA
1.
Petar Mileti}
3
6
2.
Ilija Bo{kovi}
1
2
3.
Savva Bo{kovi}
1
4
4.
Miloe Bo{kovi}
1
2
6
14
UKUPNO
Kmetija Dmitra ^orbi}a glavna suma
41
102
33. GOSTIRADI]E
1.
Milisav Vujanac
1
4
2.
Miloje Vujanac
3
6
3.
Atanacko Vujanac
1
2
5
12
UKUPNO
34. BRVENIK
1.
Antonie Skukovac
1
4
2.
Jovan ^itluk~anin
1
2
3.
Mileta ^itluk~anin
1
2
4.
Mileta Vulovi}
1
2
UKUPNO
4
10
vodenica Turska
35. BIOCE
1.
Milivoe Stan~i}
1
2
2.
Marinko Kova~evi}
1
2
3.
Marko Kova~evi}
1
2
4.
Simo Kova~evi}
1
2
5.
Miailo Kova~evi}
2
2
6.
Petar Stevanovi}
3
6
7.
Miailo Gajtanovi}
3
6
N. Stan~i} umro
Poreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
195
8.
Jevto Mojsilovi}
1
2
9.
Jovan Mojsilovi}
1
2
10.
Mileta Tewi{ (?)
1
2
11.
\or|e ^itluk~anin
1
2
12.
Atanacko ^itlu~anin
2
4
18
34
UKUPNO
36. VAREVO
1.
Raka Meanxia
1
2
2.
\or|e Filipovi}
1
2
3.
Miailo [umarac
1
2
4.
Milosav [umarac
3
10
5.
Milutin Novak
2
6
6.
Jelenko Borovi}anin
1
2
7.
Vuki} Petreovi}
1
2
8.
Stojan Vujanac
1
2
9.
Savva Vlasovac
1
4
10.
Jisak Vlasovac
1
2
11.
Mileta Gajtanovi}
1
2
12.
Stojan Kev~anin
1
2
13.
Vojo [arac
1
4
16
42
UKUPNO
37. BRVENICA
1.
Jovan Andriani}
3
6
2.
Petar Andriani}
2
4
3.
Radisav Andriani}
1
2
4.
Bojo Andriani}
1
4
5.
Jeremija Dragi~evi}
3
6
6.
Maksim Vujanac
2
8
7.
Gvozden Vukovi}
3
6
8.
Milisav Glav~i}
2
6
9.
Jovan Pantovi}
1
2
10.
Veselin Dragi~evi}
1
2
11.
Jakov Medar
1
2
12.
Dmitar Vukovi}
1
2
13.
Nika Gluva~evi}
1
2
22
52
UKUPNO
Kmetia Milisava Vujanca glavna suma
196
Vera Vu~kovi}
65
152
izgore mu sve {to je god
38. TRNAVA
1.
Radovan Kurandi}
2
4
2.
Vukoman Stani{i}
5
14
3.
Miailo Veli~kovi}
1
2
4.
Gvozden Veli~kovi}
1
2
5.
Stevan ^e{qarac
1
2
6.
Vasil ^upovi}
2
4
7.
Rade Prgomeqa
1
2
8.
Milko Mutavxia
1
2
9.
Alempie Prgomeqa
1
2
10.
Miqko Prgomeqa
2
4
11.
Milutin Prgomeqa
1
4
12.
Stevan Broja~
2
4
13.
Milosav Broja~
1
2
14.
Veselin Broja~
2
4
23
50
UKUPNO
umro Vilip N.
39. [email protected]
1.
Milo{ Kola{inac
1
2
2.
Radosav Terzi}
2
6
3.
Jovan Nikoli}
1
2
4.
Miqko Pita
1
2
5.
Mili} Mutavxia
1
2
6
14
UKUPNO
40. DRAGANI]I
1.
Damjan Mutavxia
1
2
2.
Tomo Vuka{inovi}
3
6
3.
Jovan Vuka{inovi}
5
12
4.
Milovan Vuka{inovi}
1
2
5.
Mirko Spasoevi}
1
2
6.
Pavle Er~evi}
1
2
7.
Dmitar Do{qak
1
2
8.
Jovan Mete{qanin (?)
1
2
9.
\oko Daki}
1
2
15
32
UKUPNO
Poreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
197
41. NOSOQIN
1.
Ivan Kiev~anin
1
2
2.
Simo Arsovi}
1
4
3.
Marko Mili}
1
2
4.
Vu~ko Petrovi}
2
4
5.
Jev|enije Petrovi}
1
2
6.
\oko Petrovi}
2
4
7.
Miailo Tomovi}
1
2
8.
Marko Ku~evi}
1
2
9.
Radisav Peruni~i}
1
4
10.
Stevan Belanovi}
1
4
11.
Atanasko Belanovi}
1
2
13
32
UKUPNO
Kmetia Radovana Kurandi}a glavna suma
57
130
42. PLE[IN
1.
Radoe Perovi}
2
4
2.
Dragojlo Perovi}
2
6
3.
Gvozden Perovi}
1
2
4.
Stani{a Petrovi}
3
6
5.
Radenko Sari}
3
6
6.
Radomir Simovi}
2
4
7.
Nikola Ku~evi}
2
6
8.
Miajlo Kolar
1
2
9.
Vilip Kiev~anin
2
4
10.
Maksim Ple{inac
1
2
11.
Milosav @aranin
3
8
12.
Tanacko \oda
1
2
13.
Petronie [arka
1
2
14.
Petar Srdarovi}
1
2
16.
Sima Milutinovi}
2
4
17.
Nikola Delovi}
1
2
30
66
UKUPNO
43. BRKU[A 44. SEBIMIQE
1.
Miqko Brku{anin
1
4
2.
Stevan Milovi}
5
10
1.
Jevto Popovi}
2
4
2.
Trivo Popovi}
1
2
3.
Janko Jovanovi}
2
6
4.
Radovan [alini}
1
2
198
Vera Vu~kovi}
N. Kolar umro
5.
Veselin Jovanovi}
1
2
6.
Jovan Pa{ajli}
1
2
7.
Milovan Grk
1
2
8.
Mirko Ivanovi}
5
12
9.
Ilija \ula
1
2
10.
Aleksa Rakiti}
1
2
11.
Simo Vidi}
3
8
25
58
UKUPNO
45. BIELO POQE
1.
Spaso Vukosavqevi}
1
2
2.
Mirko Mladenovi}
1
2
3.
Jakov Mladenovi}
2
4
4.
Simon Belopoto~anin
2
6
5.
Jovan Stani}
1
4
6.
Petar Mladenovi}
1
2
8
20
UKUPNO
Pop Gvozden poreska
glava bio, na skoro se
zapopio
46. MILAKOVI]
1.
Vu~i} Trnavac
2
4
2.
Jovan \ogo
1
2
3.
Jovan Vukovi}
1
2
4.
Vilip Nikoli}
1
2
5.
Vidak @ivkovi}
1
2
6.
Radoe Kola{inac
1
2
7.
Milko Kursula
1
2
8.
Jovan~e Moravac
2
4
9.
Miailo Radovi}
1
2
10.
Dmitar Rakiti}
1
2
12
24
UKUPNO
44. Kmetia Miqka Brku{anina glavna suma
75
168
Poreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
199
47. VELEWE
1.
Milutin Miliki}
4
8
2.
Miloe Barlov
3
6
3.
Maksim Balti}
1
2
4.
Petar Bukara
2
8
10
24
UKUPNO
48. BINI]E
1.
@ivko Mini}
1
2
2.
Mirko Mini}
1
2
3.
Vasilie Radakovi}
3
6
4.
Mileta Radakovi}
1
2
5.
Miloe Qubi~i}
1
2
6.
Ivan Tomovi}
1
2
7.
Vu~i} Tomovi}
1
2
8.
Vuk Penda
3
8
9.
Vasil \osa
1
2
10.
Miailo Babaia (?)
1
4
11.
@ivko Babana
1
2
12.
Mili} Babana
1
2
13.
Petar Kotur
1
2
14.
Vuk Kotur
2
4
19
42
UKUPNO
49. [email protected]
1.
Rade Penda
2
6
2.
Panto Nestorovi}
2
4
3.
Vuk Raki}
1
2
4.
Panto Marpe{kovi}
1
2
5.
Jovan \oki}
1
2
6.
Janko Matovi}
2
4
9
20
UKUPNO
50. JOVAWA
1.
Nikola Jovanac
4
12
2.
Milutin Pankovi}
1
2
3.
Milenko Pankovi}
1
2
4.
Jovica Savi}
1
4
5.
\or|e Savi}
1
2
6.
Jovko ^ekanovi}
3
8
7.
Slavko ^ekanovi}
2
4
13
34
UKUPNO
200
Vera Vu~kovi}
Vodenica Turska
51. LADOEVI]I
1.
Petar Simonovi}
2
4
2.
Miloe Nikoli}
3
6
3.
Petar Vasilievi}
2
4
7
14
UKUPNO
umrli Mirko i Radosav
Nikoli}
52. BOROVI]I
1.
Aksentie Borovi}anin
5
12
2.
Gavrilo Borovi}anin
3
6
3.
Grigorie Borovi}anin
2
6
4.
Milovan Borovi}anin
5
10
UKUPNO
15
34
Petar Borovi}anin
odselio se u kapetaniju
Peri{i}a u Stari vla
53. [email protected]
1.
Mileta Radovi}
2
4
2.
Stevan ^orbi}
1
2
3.
Milia Bo{kovi}
2
4
5
10
UKUPNO
1. Janka Matovi}a kapetanija glavna suma
78
178
54. BRESNIK
1.
Timotia Dra`inac
1
6
2.
Jovan Pavlovi}
1
2
3.
Isailo ^irica
3
10
4.
Janko Dugali}
1
6
5.
Radovan Bresni~anin
1
2
6.
Pavle Guzowa
1
2
7.
Pavle Dugali}
1
2
8.
Jakov Dugali}
1
2
9.
Jakov Vasovi}
1
2
10.
\oko Stani{i}
1
2
11.
Radovan Stani}
1
4
12.
Joksim Stani}
1
2
13.
Jani}ie Vasoevi}
1
2
14.
Jovan Leki}
1
4
15.
Zdravko Trivunovi}
1
2
16.
Vuk Trivunovi}
1
2
17.
Nikola ]irica
1
2
18.
Jovan ]irica
1
2
20
56
UKUPNO
umro Vaso Jojki}
Poreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
201
Kapetanija Jose Dra`inca suma
55. ^EREWE
1.
Gvozden Dugali}
1
2
2.
Vasilie [iptovi}
1
2
3.
Miailo Vukovi}
1
2
4.
Atanacko Vukovi}
1
2
5.
Ra{o Vukovi}
2
4
6.
Dimitrie Vukovi}
1
2
7.
Milivoe Miladinovi}
1
2
8.
Miqko Mandi}
1
2
9.
Vasilie Mili}
1
2
10.
Jovan Mili}
1
2
11.
Jovan Jasni}
1
4
12.
Mitar Vujanac
UKUPNO
1
2
13
28
56. BELA STENA
1.
Antonie Kraboti}
1
4
2.
Marko Biorac
2
4
3.
Petar Vilimonovi}
1
2
4.
Mileta Kr~an
1
2
5.
Stanoe Vujanac
1
2
6.
Atanacko Miqkovi}
1
2
7
16
UKUPNO
57. POBR\E
1.
Krsman \okovi}
1
2
2.
Milun Mikovi}
1
2
3.
Krsman Jemovi} (Jemuovi})
1
4
4.
Petar Jemovi}
1
2
5.
Nikola Pokimica
1
4
6.
Aleksa Beqakovi}
1
4
7.
Jakov \orpapi}
1
2
8.
Vu~i} \orpapi}
1
2
9.
Mirko Beqakovi}
1
4
10.
Petar Beqakovi}
1
2
11.
Pantelija Beqakovi}
1
2
11
30
UKUPNO
202
Vera Vu~kovi}
Ovaj siroma od ~etvoro
nedorastle dece ima ve} 3
godine kako bolan u
posteqi le`i, za koe
kapetan i kmet svedo~e
58. BAQEVAC
1.
Jakov Dragojlovi}
2
6
2.
Tomo Jemovi}
3
8
3.
Timotie Jemovi}
1
2
4.
Nedeqko Ma~u`i}
1
2
5.
Stevan Raspopovi}
2
4
6.
Mileta Morav~i}
2
4
7.
Vasil Goqovi}
1
2
8.
Andria Miloevi}
1
2
9.
Milosav Biorac
Pavla Pandrca
Simon Jemovi} i wegov
pastorak Vukoman
iselili se
26
UKUPNO
38. Kmetija Mili}a Vujanca glavna suma
Izbego iz ovog sela
Milosav
Todorovi} u Lu~ice
kmetiju
15
46
36
110
59. KAMEWANI
1.
Lazar To{i}
2
4
2.
Todor To{i}
3
6
3.
Milosav To{i}
1
6
4.
Petar To{i}
2
4
5.
Aleksa To{i}
2
4
6.
Jakov To{i}
1
2
11
26
UKUPNO
60. BOROVCI
1.
Jakov Radisavqevi}
1
2
2.
Kosta Radisavqevi}
2
6
3.
Milovan Dra`evi}
1
2
4.
Jakov Dra`evi}
1
4
5.
Vujo Jemovi}
2
4
6.
Radi} Jemovi}
2
4
7.
Timotie Krsmanovi}
1
2
8.
Jovan Vasilievi}
2
4
9.
Aleksa Milosavqevi}
1
2
10.
Kosta Milosavqevi}
1
2
14
32
UKUPNO
Poreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
203
61. KOSURI]I
1.
\or|e Uro{evi}
1
2
2.
Vilip Rom~evi}
3
8
3.
Simo Pe{i}
2
4
4.
Milovan Rom~evi}
3
6
5.
Jovan Dugali}
1
2
10
22
UKUPNO
62. @ELEZNICA
1.
Milovan \or|evi}
1
2
2.
Petar Aleksandri}
2
4
3.
Vasil Pe{ovi}
1
2
4.
Jovan Jagri~i}
1
2
5.
Radenko Jagri~i}
1
2
6.
Nikola Pe{ovi}
1
2
7.
Veselin Matovi}
1
2
8.
Radovan Novakovi}
1
2
9
18
UKUPNO
63. SLATINA
1.
Milko Bo{kovi}
2
8
2.
Gvozden Dugali}
2
8
3.
Jakov Ma}u`i}
1
2
4.
Mileta Ma}u`i}
1
2
5.
Simo Ma}u`i}
1
2
6.
Savva Ma}u`i}
2
4
7.
Mili} Medarevi}
2
6
8.
Milovan Gladni~anin
3
6
9.
Uro{ Jagr~i} (?)
1
2
10.
Ilia Pe{i}
1
2
16
42
UKUPNO
64. TADEWE
1.
Timotie Erdoglia
1
4
2.
Ivan Ko{anin
2
4
3.
Jovan Ko{anin
2
6
4.
Petar Golondra (?)
1
2
5.
Marjan Borovi}anin
1
2
6.
Pavle ]e{i}
2
4
9
22
UKUPNO
204
Vera Vu~kovi}
Miloe Vu~kovi} i sin
Aleksandra umrli
45. Kmetia Radenka To{i}a glavna suma
69
162
65. MLAN^A
1.
Obrad Stojkovi}
3
8
2.
Pantelia Stojkovi}
1
2
3.
Trivun Stojkovi}
1
2
4.
Simo Stojkovi}
1
2
5.
Vilip Petrovi}
1
2
6.
Nikola Planoevi}
1
2
7.
Milisav Ba`alac
2
4
8.
Milosav Ba`alac
2
4
9.
Simeon Ba`alac
1
2
10.
Milovan Brku{anin
1
4
11.
Panto Brku{anin
2
4
12.
Vasilie [ola}
2
4
13.
Nikola [ola}
3
8
14.
Radisav ^ekanac
1
2
15.
\oko Opuri}anin
1
2
16.
Obrad Rudinac
1
4
17.
Jovan Rudinac
1
2
18.
Pavel Rudinac
1
2
19.
Pavle Stojkovi} Birov
1
2
20.
Milenko Kame{tanin
1
2
28
64
UKUPNO
66. GLUVCI
1.
Mili} ]ubrk
1
6
2.
An|elko ]ubrk
1
2
3.
Petar ]ubrk
1
2
4.
Vu~eta Gluv~evi}
1
2
5.
Vu~eta Goloman
1
2
6.
Radowa Goloman
1
2
7.
Vuki} Mijdarovi}
1
2
7
18
UKUPNO
67. GOLO[E
1.
Milovan Vuki}
1
4
2.
Stevan Mila}anin
2
4
3.
Nedeqko Milunovi}
1
2
4.
Sreten Nedeqkovi}
1
2
5.
Marko Nedeqkovi}
1
2
6.
Stevan Zlati}
2
4
Poreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
205
7.
Vukota Goloman
1
2
8.
Stojan Goloman
1
2
9.
Milivoj Vuki}
1
2
10.
Marjan Nedeqkovi}
1
2
11.
Ne{o Milunovi}
1
2
12.
Laki} Goloman
1
2
13.
Petar Goloman
2
4
14.
Vuk Goloman
2
4
15.
Miat Goloman
1
2
16.
Mi}o Milunovi}
1
2
17.
Vidak Goloman
1
2
18.
Mileta Li{anin
1
2
19.
Miloe Li{anin
1
2
20.
Milisav Planoevi}
1
2
21.
Pero Goloman
1
2
25
52
UKUPNO
68. MILI]ANI
1.
Simo Mili}anin
3
6
2.
Petronie Mili}anin
3
6
3.
Manojlo Jovanovi}
1
4
4.
Vu~i} Mili}anin
1
2
5.
Mili} Ristovi}
1
2
6.
Miailo Mili}anin
2
4
7.
Petar [iv}anin
2
4
8.
Radoe Spasoevi}
1
2
9.
Pimen(?) Dimitrijevi}
2
6
10.
Trivun Dimitrijevi}
1
2
11.
Simo Relenac (?)
2
4
19
42
UKUPNO
69. BORKOVE
1.
Vu~i} Borkovac
3
6
2.
Bogosav Borkovac
2
4
5
10
UKUPNO
10
61. Kmetia Save Stojkovi}a glavna suma
Kmetia Radovana \ode – zaboravqena
Kmetia Kurandi}a zaboravqena
SUMA
206
Vera Vu~kovi}
84
1
186
2
1
2
856
2058
Vera Vuckovic
TAX REGISTER AS THE FIRST CENSUS
OF THE STUDENICA DISTRICT
Summary
The account book of landowners’ (Tur. spahija) revenues is one of the first censuses of the Studenica
District kept with recorded names. Originally it was not dated, but most probably it dates from 1834 and offers
data, before all, about all types of taxes paid by the people and then also very valuable data about the composition of the Studenica District immediately after its becoming a part of the Principality of Serbia, about its
population, their properties and migrations. For the purpose of easier understanding, there are explanations
regarding the type and way of collection of taxes and historical conditions under which it was kept.
Poreska kwiga kao prvi popis sreza Studeni~kog
207
Download

PORESKA KWIGA KAO PRVI POPIS SREZA STUDENI^KOG