Ocenjivacki List
Dragas
Juli-Decembar 2014
Januar, 2015
1
VRIJEDNOVANJE
Vrijednovanja su zasnovana na neposrednom i
objektivnom osmatranju rada skupstina opstina.
Monitori Kosovskog Demokratskog Instituta
pratili su sve sjednice sest skupstina opstina u
periodu Juli-Decembar 2014. Pored toga,
monitori KDI-a su realizovali prilican broj
pojedinacnih susreta sa mnogim clanovima,
seriju okruglih stolova i debata po raznim
pitanjima. Clanovi skupstina opstina i politicki
subjekti su vrijednovani odvojeno u svakoj od
devet dole navedenih kategorija kao i u pogledu
njihove performanse i angazovanosti u cjelini.
Rezultati vrijednovanja su izrazeni u postotku
(%).
OPSTINE
Vrijemenski period:
Vrijednovanje rada clanova opstinskih
skupstina i politickih subjekata uradjen je za
period Juli-Decembar 2014.
Tumacenje znakova:
* - Predsjedavajuci Skupstine Opstine
** - Sef grupe clanova Skupstine Opstine
*** - Novi clan Skupstine Opstine
Autori:
Naim Cahanaj
Arben Hoxha
Ova tabela vrijednovanja sadrzi analize i
statistike o radu clanova koji predstavljaju
politicke subjekte u skupstinama opstina i to:
Prizren, Suva Reka, Orahovac, Malisevo,
Dragas i Mamusa.
Kategorije
U ovoj tabeli vrijednovanja KDI je istakao i
analizirao na opsti nacin performansu i
angazovanost clanova skupstina opstina i
politickih subjekata u sledecim kategorijama:
1. Davanje prijedloga za dnevni red
2. Ucesce u diskusijama tokom sjednica
3. Ucesce u diskusijama u ime grupe clanova
4. Pokretanje pitanja ili predloga
5. Izmjena propisa
6. Inicijative u vezi uredbi
7. Parlamentarna pitanja
8. Odsustvo sa sjednica
9. Neparlamentarni jezik
BajramKelmendi Nr. 38, Prishtinë 10000, Kosovë | +381 (0)38 248 038 | [email protected] | www.kdi-kosova.org | www.ti-kosova.org
10 bodova
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
5 bodova
5
0
20
0
10
0
0
5
10
30
30
20
5
0
10
5
10
0
0
10
0
-1
bodova
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 bodova
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno vrijednovanje
5
bodova
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
Neparlamentarni jezik
5
bodova
25
0
25
25
45
30
5
0
60
185
125
95
0
0
20
20
35
0
0
75
95
Odusustvo sa sjednica
1
bodova
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Parlamentarna pitanja
4 bodova
28
0
36
20
32
24
4
4
32
64
56
52
4
0
8
16
28
0
0
48
60
Inicijative u vezi uredbi
Izmjena propisa
Davanje pedlog za
dnevni red
Pokretanje pitanja ili
predloga
PDK
PDK
PDK
PDK
PDK
PDK
PDK
PDK
LDK
LDK
LDK
LDK
LDK
LDK
LDK
CDU
CDU
CDU
CDU
VAKAT
VAKAT
Ucesce u diskusijama u
ime grupe clanova
Shaban Shabani*
Emin Kolloni
Granit Rifaj
Vehbi Nazifi
Artan Loshaj
Nazmije Velija
Samire Melqei
Arbnora Kryeziu
Halim Shemsedini
Samidin Xheladini
Kapllan Fetahu
Bahtjar Berisha
Arjeta Skeraj
Shqipe Halili
Kaltrina Krasniqi
Adem Hodza
Hajrudin Hodza
Melisa Sola
Mersiha Memisi
Serif Aga
Velid Hadzisin
2
bodova
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ucesce u diskusijama
tokom sjednica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Politi kih subjekata
Clanovi Skupstine
Opstine Dragaas
Rezultati vrijednovanja clanova Skupstine Opstine Dragas za period Juli-Decembar 2014.
2.5%
0.0%
3.5%
1.9%
3.8%
2.3%
0.4%
0.4%
4.4%
11.8%
9.0%
7.0%
0.4%
0.0%
1.6%
1.7%
3.1%
0.0%
0.0%
5.6%
7.0%
22
23
24
25
26
27
Zinaida Elmazi
Ymredin Krasniqi
Luljete Berisha
Zaim Hajredini
Nexhat Isufi
Deir Jelmazi
VAKAT
AAK
AAK
AKR
BD
GIG
0
0
0
0
0
2
20
24
24
48
76
56
0
0
0
0
0
0
25
50
35
110
120
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
10
0
30
70
35
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1%
3.5%
2.5%
8.0%
11.3%
6.5%
5 bodova
10 bodova
0
0
0
0
0
0
0
0
5 bodova
0
0
0
10
0
0
0
0
BajramKelmendi Nr. 38, Prishtinë 10000, Kosovë | +381 (0)38 248 038 | [email protected] | www.kdi-kosova.org | www.ti-kosova.org
40
105
15
15
10
30
70
35
-1 bodova
0
-1
0
-1
-1
0
0
0
-2 bodova
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno
vrijednovanje
5 bodova
155
485
55
195
85
110
120
60
Neparlamentarni
jezik
1 bodova
1
1
0
0
0
0
0
0
Odusustvo sa
sjednica
Izmjena propisa
4 bodova
148
216
44
128
48
48
76
56
Parlamentarna
pitanja
Pokretanje pitanja
ili predloga
2 bodova
2
2
0
0
0
0
0
2
Inicijative u vezi
uredbi
Ucesce u
diskusijama u ime
grupe clanova
8
7
4
3
2
1
1
1
Ucesce u
diskusijama tokom
sjednica
PDK
LDK
CDU
VAKAT
AAK
AKR
BD
GIG
Davanje pedlog za
dnevni red
Broj clanova
1
2
3
4
5
6
7
8
Politi kih
subjekata
Rezultati vrijednovanja za politicke subjekte na sjednicama
14.6%
34.2%
4.8%
14.7%
6.0%
8.0%
11.3%
6.5%
Dragash
Opste vrijednovanje
Skupstina Opstine Dragas broji ukupno 27 clanova koji predstavljaju 8 politickih subjekata (PDK,
LDK, CDU,VAKAT, AAK, AKR, BD i GIG).
Clanovi koji su pokazali najbolje rezultate po svim kategorijama su:
Samidin Xheladini
Nexhat Isfufi
Kapllan Fetahu
LDK
BD
LDK
11.8 %
11.3 %
9.0 %
Clanovi koji su pokazali najslabije rezultate (1-0.1) po svim kategorijama su:
Samira Meleqi
Arbnora Kryeziu
Arjeta Skeraj
PDK
PDK
LDK
0.4 %
0.4 %
0.4%
Clanovi koji nisu pokazali nijedan rezultat po svim kategorijama su:
Ymredin Fetahu
Shqipe Halili
Melisa Sola
Mersiha Memisi
PDK
LDK
CDU
CDU
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
(Na osnovu ovih pokazatelja clan sa najvisom performansom je Samedin Xheladini (LDK) sa
11.8%. 4 clana Skupstine Opstine Dragas nijednom nisu diskutovali na govornici Skupstine
Opstine i oni su vrijednovani sa 0%).
Davanje prijedloga za dnevni red
Na odrzanim sjednicama Skupstine Opstine Dragas u periodu Juli-Decembar 2014. clanovi ove
institucije u 3 slucajeva predlozili su razne tacke za dnevni red. Clanovi koji su predlozili odredjene
tacke za dnevni red su: Artan Loshaj (PDK), Halim Shemsedini (LDK) i Deir Jelmazi (GIG) koji su
predlozili po jednu tacku, da iste budu uvrstane u dnevni red sjednica koje su odrzane u ovom
periodu.
BajramKelmendi Nr. 38, Prishtinë 10000, Kosovë | +381 (0)38 248 038 | [email protected] | www.kdi-kosova.org | www.ti-kosova.org
Trend diskusija
Ucesce clanova Skupstine Opstine Dragas u vezi tacaka dnevnoga reda je u srednjem trendu.
Sjednice odrzane 29.09.2014 i 30.10.2014 bile su sjednice sa najvise diskusija na kojima je na
dnevnom redu pored ostalog bila i tacka razmatranje i usvajanje KAB 2015-2017 i razmatranje
izvestaja realizaciji budzeta za period januar-septembar 2014.g.
U medjuvremenu, sjednica od 30.12.2014.g. bila je sjednica na najnizem nivou u pogledu ucesca u
diskusiji clanova Skupstine Opstine Dragas.
Trend diskusija Juli-Decembar 2014.
70.4%
59.3%
59.3%
55.6%
55.3%
29.6%
Clanovi LDK-a u Skupstini Opstine Dragas i u periodu Juli-Decembar 2014. obelezili su najvisi
nivo ucesca na odrzanim sjednicama sa 28.3% diskusija uopste, zatim dolaze clanovi PDK-a i
VAKAT-a sa po 19.4% odnosno 16.8 % diskusija uopste.
Nivo diskusije po politickom subjektu
28.3%
19.4%
16.8%
9.9%
5.8%
PDK
LDK
CDU
VAKAT
6.3%
6.3%
AAK
AKR
7.3%
BD
BajramKelmendi Nr. 38, Prishtinë 10000, Kosovë | +381 (0)38 248 038 | [email protected] | www.kdi-kosova.org | www.ti-kosova.org
GIG
Nexhat Isufi (BD) je zabiljezio najvisi nivo diskusije u vezi tacaka dnevnog reda sa 9.9% a njega su
pratili Samidin Xheladini (LDK) sa 8.4 % i Velid Hadzisin (VAKAT) me 7.9 % diskusija uopste.
Pokrenuta pitanja ili predloga
U toku sest sjednica odrzanih u periodu Juli-Decembar 2014. od strane clanova Skupstine Opstine
Dragas pokrenuta su ukupno 253 pitanja od kojih 72% su bila pitanja iz oblasti od interesa za
gradjane Dragasa dok 28% iniciranih pitanja su bila povezana sa proceduralnim aspektima rada
organa Opstine Dragas.
Vrsta pitanja ili predloga
Ekonomija
3% Poljoprivreda Pitanja polova
Bezbjednosna
1%
pitanja
1%
Socijalna
Transparentnost
6%
2%
6%
Ostala
pitanja
19%
Sredina
5%
Sport
1%
Infrastruktura
13%
Proceduralna
pitanja
28%
Urbanizam
Prosveta 2%
Zdravstvo
7%
6%
Na sjednici od 30.10.2014. obiljezen je najveci broj pitanja sa oko 26.8% od svih pitanja koja su
pokrenuta tokom sest sjednica odrzanih u periodu Juli-Decembar 2014.
Na sjednici Opstine Dragas clanovi LDK-a prednjace i po iniciranju pitanja sa ukupno 38.3% od
pokrenutih pitanja, iza kojih dolaze clanovi VAKAT-a i PDK-a sa po 15.4% odnosno 12.3%
pokrenutih pitanja.
BajramKelmendi Nr. 38, Prishtinë 10000, Kosovë | +381 (0)38 248 038 | [email protected] | www.kdi-kosova.org | www.ti-kosova.org
Pokretanje pitanja po politickom subjektu
38.3%
15.4%
12.3%
6.7%
8.7%
9.4%
4.7%
4.3%
PDK
LDK
CDU
VAKAT
AAK
AKR
BD
GIG
U toku sest odrzanih sjednica u periodu Juli-Decembar 2014. clan Skupstine Opstine Dragas
Samidin Xheladini (LDK) zabiljezio je najveci broj pokrenutih pitanja sa ukupno 14.6%, zatim
dolazi Kapllan Fetahu (LDK) i Nexhat Isufi (BD) sa po 9.9% odnosno 9.5% pokrenutih pitanja.
Izmjena propisa
Na odrzanim sjednicama Skupstine Opstine Dragas u toku perioda Juli-Decembar 2014. Od strane
clanova ove institucije nije predlozena bilo koja dopuna propisa ili Opstinskih Pravilnika.
Pokretanje donosenja pravilnika
Na odrzanim sjednicama Skupstine Opstine Dragas u toku perioda Juli-Decembar 2014. ova
institucija je razmotrila Pravilnik o porezu na imovinu za 2015.g.
Pored toga, Velid Hadzisin (VAKAT) predlozio je pokretanje pitanja donosenja Pravilnika o
upravljanju otpadom.
Parlamentarna pitanja
Clanovi Skupstine Opstine Dragas u toku odrzanih sjednica u periodu Juli-Decembar 2014.
postavili su ukupno 64 pitanja izvrsnom organu ove opstine, od kojih 67% su bila pitanja iz oblasti
od interesa za gradjane Dragasa dok 33% su bila pitanja povezana sa proceduralnim aspektima rada
organa Opstine Dragas.
BajramKelmendi Nr. 38, Prishtinë 10000, Kosovë | +381 (0)38 248 038 | [email protected] | www.kdi-kosova.org | www.ti-kosova.org
Vrsta parlamentarna pitanja
Zdravstvo
5% Pitanja polova
2%
Bezbjednost
2%
Transparentnost
26%
ostala pitanja
19%
Proceduralna
33%
Prosveta
11%
Infrastruktura
1%
Sredina
1%
Clanovi LDK-a na Skupstini Opstine Dragas prednjace sa brojem postavljenih pitanja tokom ovog
perioda sa ukupno 32.8% postavljenih pitanja, zatim dolaze pitanja od BD-a sa 21.9% od ukupno
postavljenih pitanja.
Pitanja po subjektu
32.8%
21.9%
12.5%
10.9%
9.4%
PDK
LDK
4.7%
4.3%
CDU
VAKAT
3.1%
AAK
AKR
BD
GIG
Najaktivniji clanovi u postavljanju pitanja na Skupstini Opstine Dragas su: Nexhat Isufi (BD) sa
21.9 %, Samidin Xheladini (LDK) i Zaim Hajredini (AKR) sa po 9.4 % od ukupno postavljenih
pitanja.
BajramKelmendi Nr. 38, Prishtinë 10000, Kosovë | +381 (0)38 248 038 | [email protected] | www.kdi-kosova.org | www.ti-kosova.org
Odsustvo sa sjednica
U Skupstini Opstine Dragas u sest odrzanih sjednica u periodu Juli-Decembar 2014. primjeceno je
visoko prisustvo clanova na sjednici Skupstine Opstine Dragas. U ovom periodu zabalezena su
samo 3 slucaja odsustva clanova sa sjednica ove institucije1.
Neparlamentarni jezik
Clanovi Skupstine Opstine Dragas u toku sest odrzanih sjednica u periodu Juli-Decembar 2014.
pokazali su visoki nivo parlamentarne kulture, ne upotrebljavajuci ni u jednom slucaju jezik koji bi
bio uvredljiv za nekog od clanova ove institucije.
1
Zvanicni podaci iz spiska prisutnih clanova na sjednicama
BajramKelmendi Nr. 38, Prishtinë 10000, Kosovë | +381 (0)38 248 038 | [email protected] | www.kdi-kosova.org | www.ti-kosova.org
Download

Dragas