Opšti uslovi i odredbe - Gebrüder Weiss Transport and Logistics d.o.o.
Aktuelna verzija „Opštih uslova poslovanja međunarodnih logističara i špeditera Srbije“ („Službeni glasnik
RS“, Br. 105/2008), dostupna na adresi http://www.gw-world.rs/impresum će se primenjivati osim ukoliko ne
postoji sukob sa nekom zakonskom odredbom ili međunarodnom konvencijom) npr. CMR, Montrealska
konvencija, Varšavska konvencija, CIM, Haška pravila itd.).
Svi uslovi i odredbe koje primenjuje klijent će biti neprihvatljivi i neće se smatrati ugovorenim čak ni u meri u
kojoj nisu u suprotnosti sa našim opštim uslovima i odredbama. Usmeni dogovori o sredstvima obezbeđenja
neće biti važeći.
Naša odgovornost za oštećenje ili gubitak robe se ograničava na 8,33 SDR/kg bruto težine, a za kašnjenje ili
drugi tip gubitka na 1.800 SDR za svaki takav incident. Vrednost ograničenja odgovornost može biti
povremeno promenjena u našim ponudama.
Kompanija GW ne snosi odgovornost za smetnje i kašnjenja u pretovaru robe koje nastane kao posledica više
sile i ne snosi odgovornost za neblagovremeno obezbeđivanje prevoznih sredstava i neblagovremen dolazak
robe ako nastane kao posledica saobraćajnih gužvi i drugih poteškoća. Ukoliko mesto carinjenja nije navedeno
na carinskoj dokumentaciji, ukoliko nije navedeno od strane klijenta ili u skladu sa propisima, isto određuje
kompanija GW.
Ograničenja odgovornosti koja su u skladu sa važećim transportnim propisima (kao što su CIM, CMR, Haška
pravila itd.) se primenjuju čak i ako dokumentacija koja prati robu ili je izdata od strane nas, navodi vrednost
robe ili osiguranu vrednosti koja premašuje ograničenja odgovornosti utvrđena u gore navedenim propisima.
Ova ograničenja odgovornosti mogu biti prekoračena samo u skladu sa pisanim ugovorom sa klijentom, a pre
početka transporta; unosi u tovarnom listu ili bilo koja druga pisana ili usmena informacija o vrednosti robe ili
navođenje iznosa interesa klijenta ili trećeg lica ne može da premaši niti da poveća ograničenja odgovornosti,
te stoga ne predstavljaju izjavu o vrednosti ili interesu.
Imamo pravo da po našem izboru poverimo drugoj domaćoj ili stranoj partnerskoj kompaniji izvršenje bilo
kojeg od naloga koji primimo. U meri i onoliko koliko mi treba da snosimo odgovornost prema našem klijentu u
pogledu bilo koje od usluga koje oni izvrše, naša odgovornost prema našem klijentu se ograničava do iznosa
odgovornosti predmetne partnerske kompanije prema nama.
Sve avio pošiljke podležu bezbednosnim proverama, osim ako klijent nije „poznati pošiljalac“. Klijent je
saglasan da sva roba koja se preda za transport podleže ručnoj proveri i da pakovanje može biti otvoreno u
ovu svrhu. Naša odgovornost se ograničava na nameru ili grubi nemar, a klijent mora dostaviti dokaz o tome.
Međutim, to ne podrazumeva našu obavezu da obavimo bezbednosnu proveru.
Mi imamo pravo da izdamo transportne dokumente, naročito tovarne listove, otpremnice itd; u ovom slučaju,
mi uvek delujemo u ime i na rizik klijenta ili pošiljaoca.
Naše obaveze koje proizilaze iz ugovornog odnosa u svakom trenutku podležu obavezi poštovanja i
usaglašenosti sa nacionalnim i međunarodnim zakonskim odredbama i/ili obavezujućim zahtevima (naročito
usaglašenosti sa evropskim i američkim merama embarga). U slučaju sukoba između ugovornih odredbi i
zakonskih odredbi i/ili obavezujućih zahteva, zakonske odredbe i/ili obavezujući zahtevi će biti preovlađujući, u
slučaju nedoumice. Bez prejudiciranja naših prava na osnovu ovih uslova i odredbi, odgovornost za
usaglašenost sa zakonima o spoljnoj trgovini (zabrane i ograničenja koja se odnose na uvoz, izvoz ili tranzit)
snosi klijent. Mi nismo dužni da izvršimo proveru usaglašenosti sa navedenim zakonima, a klijent je dužan da
nas upozori na eventualna ograničenja ili zabrane u pogledu robe koja je predmet transporta, koji će nas
blagovremeno i u pisanoj formi obavestiti i osloboditi odgovornost u pogledu svih eventualnih potraživanja.
Klijent je takođe dužan da garantuje bezbednost lanca snabdevanja do nas.
Klijent snosi odgovornost za utovar i istovar, osim ako nije drugačije dogovoreno.
Transport nepaletizovane robe se mora ugovoriti u pisanoj formi.
Klijent ili njegov/njen partner je dužan da izvrši pakovanje robe uzimajući u obzir njenu prirodu, karakteristike i
zahteve trase i prevoznog sredstva, a GW neće snositi odgovornost za eventualne posledice koje nastupe
zbog neodgovarajućeg pakovanja.
Kupac je dužan da kompaniji GW plati posebnu naknadu i da kompaniji GW nadoknadi sve troškove koji
proiziđu iz štetnih posledica koje su rezultat nepravilne, nepotpune, nejasne, kontradiktorne i zakasnele
porudžbine, netačne dokumentacije ili njenog neblagovremenog dostavljanja ili netačnog obeležavanja.
Carinska dokumenta koja prezentuje kompanija GW se zasnivaju na pojedinostima koje pruži klijent ili
njegov/njen poslovni partner. Kompanija GW ne snosi odgovornost ako se pojedinosti u dokumentima razlikuju
od stvarnog stanja. Naručilac je dužan da kompaniji GW nadoknadi eventualnu štetu koju pretrpi po tom
osnovu. Carinjenje ne uključuje odgovornost kompanije GW za plaćanje carinskih dažbina za račun Naručioca.
Klijent je dužan da carinske troškove plati u roku od sedam dana.
Gebrüder Weiss Transport and Logistics d.o.o., Beogradska bb, Dobanovci, Srbija; PIB:101911031 RN: 17431021
Za prevoz opasnih materija u skladu sa ADR/RID/IMCO/DGR itd, je neophodan poseban nalog, i neophodno
je da mi prihvatimo takav nalog. Opasne materije moraju biti upakovane i obeležene na takav način da budu u
skladu sa zakonskim odredbama i međunarodnim konvencijama koje se odnose na prevoz, rukovanje i
skladištenje i da uz njih bude priložen neophodni komplet dokumentacije.
Opasne materije, naročito roba ADR klasa 1 i 7, nisu dozvoljene i ne mogu nam se predati na transport
Ostale Robe koje nisu dozvoljene za transport i/ili skaldištenje su: dragoceni metali (neiskovani, kovani ili
obrađeni na bilo koji drugi način), nakit, drago kamenje, novčanice, hartije od vrednosti bilo koje vrste,
dokumenta ili ugovori, lekovi koji zahtevaju kontrolisanu temperaturu, oružje i municija, stoka kao i supstance
čije skladištenje podleže posebnim zakonskim odredbama (npr. Supstance opasne po vode).
Transprot robe pod temperaturnim režimom i transport robe čija vrednost premašuje 10 EUR/kg bruto
vrednosti mora biti ugovoren u pisanoj formi.
Povraćaj ambalaže u okviru pravilnika o ambalaži kao i povraćaj i/ili razmena paleta, paletnih kaveza itd. će
biti prihvaćen jedino ako je to izričito dogovoreno u pisanoj formi.
U slučaju obezbeđivanja kamionskog ili kontejnerskog transporta, period čekanja se fakturiše po satu ili delu
sata iznad odobrenog perioda od dva sata za utovar i istovar.
Sve naše ponude su neobavezujuće i predmet su potvrde. Pored toga, zadržavamo pravo da promenimo cene
vazdušnog i pomorskog transporta u bilo kojem momentu uz slanje prethodnog obaveštenja.
Do potpune isplate svih neizmirenih dugovanja, kompanija GW ima založno pravo na predmetima koji su joj
predati za usluge špedicije i u vezi sa uslugama špedicije, dok GW ima iste u posedu ili dok je GW u posedu
dokumentacije koja kompaniji GW daje pravo da raspolaže istima.
Valute koje nisu EUR se konvertuju u EUR po srednjem važećem kursu na datum fakturisanja.
Na vaš poseban pisani zahtev, mi ćemo izvršiti osiguranje imovine kao što je transportno osiguranje i
osiguranje robe od rizika kao što su požar i oštećenje u slučaju provale ili vremenskih nepogoda.
Preporučujemo Vam da uradite osiguranje za robu vrednosti iznad 10 EUR/kg, za osetljivu robu (npr. lomljivu
robu ili robu podložnu krađi) kao i za međunarodni transport. Osiguravajuće pokriće možda ne bude pruženo u
slučaju da sankcije UN-a i/ili EU i/ili druge relevantne nacionalne ekonomske ili pravne regulative budu
prepreka prevozu. Nikakav nalog osiguranja niti nalog za većom vrednosti osiguranja ne predstavlja potvrdu o
vrednosti ili interesu i ne vodi ka povećanju granica odgovornosti prema važećim transportnim propisima.
Ova ponuda mora ostati poverljiva i ne sme se obelodaniti trećim licima.
Ova ponuda je regulisana zakonima Republike Srbije, a mesto pružaoca usluga Gebrüder Weiss Transport
and Logistics d.o.o. je dogovoreno mesto nadležnosti.
2/2
Gebrüder Weiss Transport and Logistics d.o.o., Beogradska bb, Dobanovci, Srbija; PIB:101911031 RN: 17431021
Download

Opstim uslovima i odredbama