Lenovo Ugovor o licenci
L505-0009-05 10/2013
Ovaj Lenovo Ugovor o licenci („Ugovor“) se primenjuje na svaki Lenovo Softverski proizvod koji
nabavite, bilo da je unapred instaliran na, ili uključen u neki Lenovo hardverski proizvod, ili nabavljen
odvojeno, ili ste ga preuzeli sa neke Lenovo web stranice ili web stranice nekog trećeg lica koju je
Lenovo odobrio. Takođe se primenjuje na sva ažuriranja i nadogradnje tih Softverskih proizvoda.
Ovaj Lenovo Ugovor o licenci je dostupan i na drugim jezicima na www.lenovo.com/license.
Lenovo će Vam dati licencu za Softverski proizvod samo ukoliko prihvatate ovaj Ugovor. Saglašavate
se sa uslovima ovog Ugovora klikom za prihvatanje ili instaliranjem, preuzimanjem ili upotrebom
Softverskog proizvoda.
Ako ne prihvatate ove uslove, nemojte instalirati, preuzimati, niti koristiti Softverski
proizvod/Softverske proizvode.
• Ako ste nabavili Softverski proizvod/Softverske proizvode i platili naknadu za licencu, vratite
Softverski proizvod licu od kojeg ste ga nabavili da biste dobili povraćaj novca ili kredit u iznosu
koji ste platili.
• Ako ste Softverski proizvod/Softverske proizvode nabavili unapred instaliran(e) na ili uključen(e) u
Lenovo hardverskom proizvodu, možete da nastavite da koristite taj hardverski proizvod, ali ne i
Softverski proizvod/Softverske proizvode pokriven(e) ovim Ugovorom.
„Softverski proizvod“ obuhvata računarske softverske programe (bilo da su unapred instalirani ili nabavljeni
zasebno) i povezane materijale poput dokumentacije.
Zamenica „Vi“ ili „Vaš“ odnosi se bilo na fizičko lice bilo na zasebno pravno lice.
1.
Prava
Morate da čuvate originalni, datirani dokument o prodajnoj transakciji, poput računa, fakture ili sličnog
dokumenta, kao Vaš dokaz Vašeg prava da koristite Softverski proizvod. Dokument o transakciji navodi
nivo korišćenja koji je nabavljen. Ako nivo korišćenja nije naveden, možete da instalirate i koristite jednu
kopiju Softverskog proizvoda na jednom hardverskom proizvodu. Dokument o transakciji takođe služi
kao dokaz Vašeg prava na buduće nadogradnje ukoliko ih bude. Za bilo koje Softverske proizvode koji su
unapred instalirani na, ili uključeni u, ili distribuirani bez naknade za korišćenje na nekom Lenovo
hardverskom proizvodu, dokument o prodajnoj transakciji za taj hardverski proizvod takođe je dokaz
Vašeg prava na korišćenje Softverskog proizvoda.
2.
Licenca
Softverski proizvod je u vlasništvu Lenovo-a ili Lenovo-og dobavljača, zaštićen je autorskim pravima i
daje se na korišćenje, a ne prodaje se. Lenovo vam daje neekskluzivnu licencu za korišćenje Softverskog
proizvoda kada ga na zakonit način nabavite.
Možete da a) koristite Softverski proizvod do onog nivoa korišćenja koji je naveden u Vašem dokumentu
o transakciji i b) pravite i instalirate kopije, uključujući rezervnu kopiju, da podržite takvu upotrebu. Uslovi
ovog Ugovora se primenjuju na svaku kopiju koju napravite. Ne smete da uklanjate niti modifikujete
nikakva obaveštenja o autorskim pravima ili natpise o vlasništvu.
Ako nabavite ovaj Softverski proizvod kao nadogradnju programa, kada instalirate nadogradnju, ne
smete da koristite Softverski proizvod koji ste nadogradili niti da ga prenosite drugom licu.
Obezbedićete da svako ko koristi Softverski proizvod (bilo da mu pristupa lokalno ili daljinski) to radi samo
za Vašu ovlašćenu upotrebu i u skladu sa ovim Ugovorom.
Ne smete da a) koristite, kopirate, modifikujete ili distribuirate Softverski proizvod sem na način koji je
predviđen ovim Ugovorom; b) rastavljate, dekompilirate ili na drugi način konvertujete Softverski proizvod
sem na način koji je izričito odobren zakonom, a za koji ne postoji mogućnosti ugovornog odricanja; niti da
v) dajete podlicencu, izdajete ili dajete Softverski proizvod u zakup.
Lenovo može ukinuti Vašu licencu ako se ne pridržavate uslova ovog Ugovora. Ako Lenovo to učini,
morate da uništite sve kopije Softverskog proizvoda.
Lenovo koristi program System Update za ažuriranje Softverskih proizvoda na računaru. Po pravilu,
kritična ažuriranja se preuzimaju i instaliraju automatski. Ažuriranja se klasifikuju kao kritična kada su
neophodna za pravilno funkcionisanje računara. Neinstaliranje kritičnih ažuriranja može dovesti do
oštećenja ili gubitka podataka, većeg kvara u sistemu ili hardverskog kvara. Na primer, kritična ažuriranja
mogu uključivati ažuriranje firmvera za hard disk, nadogradnju BIOS-a, ispravku za upravljački program
1
nekog uređaja ili ispravku za operativni sistem ili drugi unapred instaliran softver. U svakom trenutku
možete da onemogućite ovu automatizovanu funkciju promenom podešavanja System Update programa.
3.
Mogućnost prenosa
Ne smete da prenosite niti ustupate Softverski proizvod bilo kom trećem licu, osim na način koji je
dozvoljen u ovom odeljku.
Unapred instalirani Softverski proizvodi se licenciraju za upotrebu isključivo na Lenovo hardverskom
proizvodu na kojem su unapred instalirani ili uz koji su dobijeni i mogu da se prenose samo zajedno sa tim
Lenovo hardverskim proizvodom. Ne smeju se prenositi nezavisno od Lenovo hardverskog proizvoda.
4.
Proizvodi i softverske komponente trećih lica
Neki Lenovo Softverski proizvodi i buduća ažuriranje i nadogradnje mogu sadržati komponente trećih lica,
koje mogu obuhvatati Microsoft Windows Preinstallation Environment. Te komponente trećih lica Vam se
pružaju pod zasebnim odredbama i uslovima koji su drugačiji od ovog Ugovora, koji se po pravilu mogu
naći u zasebnom ugovoru o licenci ili u datoteci pod nazivom README (ili nekim sličnim nazivom).
Isključivo će uslovi licenciranja i ograničenja upotrebe treće strane uređivati upotrebu takvih komponenti.
Softverski proizvodi trećih lica koje Lenovo obezbeđuje mogu biti pokriveni odredbama ovog Ugovora, ali
licencu za iste obično izdaje treće lice pod sopstvenim odredbama i uslovima. Softverski proizvodi trećih
lica za koje licencu ne izdaje Lenovo podležu isključivo odredbama njihovih pratećih ugovora o licenci.
5.
Specifikacije Softverskih proizvoda
Specifikacije Softverskih proizvoda i informacije o operativnom sistemu pod kojim rade možete pronaći u
pratećoj dokumentaciji Softverskog proizvoda, koja može biti dostupna u vidu datoteke pod nazivom
README ili nekim drugim sličnim nazivom, ili koju Lenovo može na drugi način objaviti.
6.
Upotreba podataka
Lenovo će prikupiti osnovne informacije o tome koje aplikacije, usluge i ponude odaberete prilikom
konfiguracije sistema. Kako bi Vaše iskustvo bilo što korisnije i prijatnije, takođe možemo prikupljati
informacije o tome kako koristite Lenovo aplikacije. Ako u bilo kom trenutku odlučite da ne želite da više
prikupljamo informacije o tome kako koristite Lenovo aplikacije, možete da otvorite Podešavanja
(Settings) i da isključite opciju Statistika korišćenja (Usage statistics). Ovi procesi ne obuhvataju
prikupljanje bilo kakvih informacija u vezi sa identitetom ličnosti.
7.
Naknade
Naknade za korišćenje Softverskog proizvoda zavise od kupljenog nivoa korišćenja.
Ako želite da povećate nivo korišćenja, kontaktirajte Lenovo ili treće lice od kojeg ste kupili Softverski
proizvod. Mogu se primeniti dodatne naknade.
Ako bilo koji nadležni organ nametne neku obavezu, porez, dažbinu ili naknadu, isključujući one koji su
zasnovane na neto prihodu Lenovo-a, u vezi sa Softverskim proizvodom, pristajete da platite naznačeni
iznos ili da dostavite dokumentaciju o oslobođenju. Vi ste odgovorni za sve poreze na ličnu imovinu u vezi
sa Softverskim proizvodom od datuma kada ste ga kupili.
8.
Nepružanje garancije
Softverski proizvod/Softverski proizvodi se pruža(ju) „U VIĐENOM STANjU“.
OSIM ZAKONSKIH GARANCIJA KOJE SE NE MOGU ISKLJUČITI, LENOVO NE PRUŽA NIKAKVE
GARANCIJE NITI USLOVE, BILO IZRIČITE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG,
IMPLICITNE GARANCIJE ILI USLOVE U POGLEDU PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA
ODREĐENU NAMENU I NEPOSTOJANJA KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA, U VEZI SA
SOFTVERSKIM PROIZVODOM ILI TEHNIČKOM PODRŠKOM, UKOLIKO POSTOJI.
Ovo isključenje se primenjuje i na sve programere i dobavljače Lenovo-a.
Dobavljači ili izdavači Softverskih proizvoda koji nisu proizvodi Lenovo-a mogu pružati sopstvene
garancije.
Lenovo ne pruža tehničku podršku, osim u slučaju kada Lenovo drugačije navede pismenim putem.
9.
Ograničenje odgovornosti
Može doći do okolnosti u kojima ćete, usled greške koju je učinio Lenovo ili drugih odgovornosti, imati
pravo na odštetu od kompanije Lenovo. U svakom takvom slučaju, bez obzira na osnov koji Vam
omogućava da tražite odštetu od kompanije Lenovo (uključujući bitno kršenje, nepažnju, lažno
predstavljanje ili drugi zahtev po osnovu ugovora ili štete), osim i u onoj meri u kojoj se od odgovornost ne
može odreći ili ograničiti prema primenljivim zakonima, Lenovo je odgovoran ne više od iznosa direkte
štete koju pretrpite, do iznosa koji ste platili za Softverski proizvod. Ovo ograničenje se ne odnosi na štetu
u vidu telesnih povreda (uključujući i smrt), štetu nad nekretninama ili materijalnom ličnom imovinom za
koje je Lenovo odgovoran po zakonu.
Ovo ograničenje se odnosi i na dobavljače i preprodavce Lenovo-a. Ono je maksimum za koji će Lenovo,
2
njegovi dobavljači i preprodavci biti ukupno zajedno odgovorni.
NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA LENOVO, NjEGOVI DOBAVLJAČI ILI PREPRODAVCI NEĆE BITI
ODGOVORNI NI ZA ŠTA OD SLEDEĆEG, ČAK I AKO SU OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI
NjIHOVOG NASTANKA : 1) ZAHTEVA TREĆIH STRANA ZA NAKNADU ŠTETE PROTVI VAS; 2)
GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA; ILI 3) POSEBNE, SLUČAJNE ILI INDIREKTNE
ŠTETE ILI BILO KAKVE POSLEDIČNE EKONOMSKE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI IZGUBLjENU DOBIT,
PRIHODA OD POSLOVANJA, GOODWILL-A ILI OČEKIVANIH UŠTEDA. NEKE DRŽAVE ILI
JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI
POSLEDIČNIH ŠTETA, TAKO DA SE GOREPOMENUTA OGRANIČENJA MOŽDA NE PRIMENJUJU
NA VAS.
10. Prava potrošača
Ništa u ovom Ugovoru ne utiče ni na kakva zakonska prava potrošača od kojih se ne može odreći i koja se
ne mogu ograničiti na osnovu ugovora. Možda imate dodatna prava potrošača prema primenljivim
lokalnim zakonima koja ovaj Ugovor ne može da promeni.
11. Opšte
a) U slučaju da se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nevažećom ili neizvršivom, preostale odredbe
ovog Ugovora ostaju na punoj snazi.
b) Pristajete da se pridržavate svih primenljivih zakona i propisa koji se odnose na uvoz i izvoz.
v) Ni Vi, ni Lenovo nećete pokrenuti bilo kakav sudski postupak po osnovu ovog Ugovora nakon proteka
dve (2) godine od nastanka razloga za njegovo pokretanje , sem ako nije drugačije predviđeno
lokalnim zakonom bez mogućnosti ugovornog odricanja ili ograničenja.
12. Rešavanje sporova
Ako ste Softverski proizvod nabavili u Kambodži, Indoneziji, Filipinima, Vijetnamu ili Šri Lanki,
sporovi koji nastanu na osnovu ili u vezi sa ovim Softverskim proizvodom biće konačno rešeni pred
arbitražom u Singapuru, a ovaj Ugovor će biti regulisan, tumačen i izvršen u skladu sa zakonima
Singapura, bez upućivanja na kolizione norme. Ako ste Softverski proizvod nabavili u Indiji, sporovi koji
nastanu na osnovu ili u vezi sa ovim Softverskim proizvodom biće konačno rešeni na sudu u Bangaloru u
Indiji. Arbitraža u Singapuru će biti održana u skladu sa pravilima arbitraže Singapurskog
internacionalnog centra za arbitražu („SIAC Pravila“) tada na snazi. Arbitraža u Indiji će biti održana u
skladu sa zakonima Indije koji su tada na snazi. Ishod arbitraže će biti konačan i obavezujući za ugovorne
strane bez prava na žalbu i biće u pismenoj formi i navešće nalaz činjeničnog stanja i zaključke zakona.
Svi arbitražni postupci, uključujući i sva dokumenta predočena u tim postupcima, biće na engleskom
jeziku i verzija ovog Ugovora na engleskom jeziku ima prvenstvo u odnosu na verzije na bilo kom drugom
jeziku u takvim postupcima.
3
Download

Lenovo Ugovor o licenci