SPORAZUM O PRAVU NA KORIŠĆENJE PROGRAMA «WinŠped 2»
MOLIM VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVU SAGLASNOST.
Ukoliko ste saglasni sa dole navedenim uslovima, izaberite opciju “I accept the terms in the
license agreement” i nastavite instalaciju. U suprotnom izaberite opciju “I do not accept the terms
in the license agreement” i prekinite instalaciju.
OVAJ
PROIZVOD
(«PROIZVOD»)
SADRŽI
SOFTVER
(«PROGRAM»),
DOKUMENTACIJU, PODATKE I INFORMACIJE, KOJI SU VLASNIŠTVO AUTORA
PROGRAMA («AUTOR»), ODNOSNO DISTRIBUTERA PREDUZEĆA "PROFICUT" D.O.O.
IZ KULPINA I AGENCIJE "IT-SOFT" IZ SENTE («DISTRIBUTERI»). VAŠE PRAVO DA
KORISTITE OVAJ PROIZVOD OGRANIČENO JE USLOVIMA I ODREDBAMA OVOG
SPORAZUMA.
PRAVO NA KORIŠĆENJE: U tekstu ovog sporazuma, ,,vi“ označava pravno ili fizičko lice koje
je od autora dobilo pravo da Proizvod instalira i koristi. Imate pravo da koristite ovaj Proizvod
pod sledećim uslovima; ovo pravo je isključivo vaše, i ne možete ga preneti na druga lica:
(i) Ukoliko ste dobili pravo na korišćenje lokalne verzije Proizvoda (WinŠped 2 lokal), Proizvod
možete instalirati i koristiti samo na jednom računaru. Ukoliko ste dobili pravo na korišćenje
mrežne verzije Proizvoda (WinŠped 2 klijent), Proizvod možete koristiti na ugovorenom broju
računara povezanih u lokalnu mrežu, koji su smešteni u istoj zgradi. Ako ste dobili pravo na
korišćenje verzije Proizvoda za računarsku mrežu širokog područja, Proizvod možete koristiti na
ugovorenom broju računara povezanih u takvu mrežu, koji se nalaze u više zgrada istog područja;
područje obuhvata sve zgrade u kojima se Proizvod koristi i koje ne smeju biti meñosobno
udaljene više od pet kilometara.
(ii) Licenca za korišćenje Proizvoda važi 1 (jednu) godinu. Po isteku godinu dana od dana
dobijanja licence, ukoliko želite nastaviti da koristite Proizvod, dužni ste da obnovite licencu.
Licenca se mora obnoviti najkasnije u roku od 90 dana od dana njenog isteka. Ukoliko ne
obnovite licencu u navedenom roku, smatraće se da je ovaj sporazum poništen.
(iii) Da bi ste koristili Program, morate da izvršite njegovu aktivaciju.
(iv) Sva pomenuta prava, koja su vam data, biće upisana u sam Program nakon aktivacije i
predstavljaće njegov sastavni deo.
(v) Imate pravo da napravite samo jednu rezervnu kopiju ovog Proizvoda, koju smete upotrebiti
samo u slučaju oštećenja originala; u svakom trenutku morate tačno znati gde se ta rezervna
kopija nalazi.
(vi) Servere baza podataka instalira i održava sam korisnik. Instalacija Proizvoda ne obuhvata
server baza podataka, već samo tabele koje će se upisati u postojeću bazu podataka. Svi podaci
koje pomoću Proizvoda unesete u bazu podataka postaju i ostaju vaše vlasništvo. Podaci koji se
instalacijom upišu u bazu podataka ostaju vlasništvo Autora i podležu zaštiti shodno ovom
Sporazumu.
AUTORSKA PRAVA; OGRANIČENJA PRAVA KORIŠĆENJA I PRENOŠENJA: Sva prava
na Proizvod i u vezi s Proizvodom (uključujući kopirajt), zadržava Autor. Vi ste vlasnik
priloženog kompakt diska na kome je Proizvod snimljen. Ovaj Proizvod (kao ni bilo koji njegov
deo) nemate pravo da koristite, kopirate, prevedete unazad (ni sa jezika visokog nivoa, niti sa
asemblera), pravite druge proizvode po njegom uzoru, izmenite ga, snimite na drugi kompakt
disk; pravite proizvode izvedene iz njega, prenesete ga putem mreže, distribuirate, predate prava
na njegovo korišćenje trećim licima, snimite ga u bazu podataka ili sistem za čuvanje informacija
bilo koje vrste, iznajmite ga ili prenesete pravo korišćenja na druga lica, u bilo kom obliku ili na
bilo koji način (uključujući elektronske i druge načine), osim kako je izričito navedeno u ovom
Sporazumu. Na rezervnoj kopiji Proizvoda, koju prema ovom Sporazumu možete da napravite,
morate reprodukovati napomene o autorskim pravima i zaštićenim imenima kao što je navedeno
na Poizvodu. Sva prava na korišćenje Proizvoda koja nisu izričito odobrena, zadržavaju Autor,
odnosno Distributeri.
ROK: Ovaj Sporazum o pravu na korišćenje važi sve dok se ne raskine. Sporazum ćete raskinuti
nepoštovanjem bilo kog uslova ili odredbe ovog Sporazuma. Po raskidu Sporazuma, obavezni ste
da vratite Distributeru Proizvod i sve njegove kopije, kao i da obrišete sve kopije Proizvoda
snimljene na svim vašim serverima i računarskim ureñajima.
GARANTNI USLOVI: PROIZVOD I NJEGOVU REZERVNU KOPIJU MOŽETE KORISTITI
U ,,VIðENOM“ STANJU. NI AUTOR PROGRAMA, NI DISTRIBUTERI, NE GARANTUJU,
NI IZRIČITO NITI PODRAZUMEVANO, REZULTATE KOJE ĆE BILO KOJE FIZIČKO ILI
PRAVNO LICE OSTVARTTI KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, NJEGOVIH
INFORMACIJA ILI PODATAKA SADRŽANIH U NJEMU, KAO I (ILI) USLUGA
TEHNIČKE PODRŠKE, AKO SU EVENTUALNO OBUHVAĆENE PROIZVODOM. NI
AUTOR PROGRAMA, NI DISTRIBUTERI, NE GARANTUJU, NI IZRIČITO NITI
PODRAZUMEVANO, TRŽIŠNU PODOBNOST, NITI UPOTREBLJIVOST PROIZVODA ZA
ODREðENU NAMENU ILI NAČIN KORIŠĆENJA. NI AUTOR PROGRAMA, NI
DISTRIBUTERI, NE GARANTUJU DA ĆE FUNKCIJE PROIZVODA ZADOVOLJITI VAŠE
POTREBE, NITI DA ĆE PROIZVOD RADITI BEZ GREŠAKA. VI PREUZIMATE SAV
RIZIK U VEZI S KVALITETOM I PERFORMANSAMA OVOG PROIZVODA.
PROBNI RAD: PRE KUPOVINE PROGRAMA IMATE PRAVO DA PROGRAM
ISPROBATE. BESPLATANU DEMO VERZIJU MOŽETE PREUZETI SA ZVANIČNOG
INTERNET SAJTA PROGRAMA ( www.winsped.com ) ILI PORUČITI BESPLATAN
KOMPAKT DISK SA DEMO VERZIJOM.
OGRANIČENJE GARANCIJE ZA KOMPAKT DISK: Isključivo kupcu novog Proizvoda, se
garantuje da priloženi kompakt disk, na kome je Proizvod snimljen, nema fizičkih oštećenja, da je
dobro napravljen i da će pri normalnom korišćenju i održavanju raditi najmanje 30 (trideset) dana
od dana kupovine. Ako otkrijete oštećenje kompakt diska u toku navedenog garantnog perioda,
biće besplatno zamenjen u istovetnom formatu.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI: NI AUTOR PROGRAMA, NI DISTRIBUTERI, NI U
KOM SLUČAJU NE MOGU BITI ODGOVORNI VAMA NITI BILO KOJOJ DRUGOJ
STRANI ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ILI
DRUGU ŠTETU, KAO ŠTO SU GUBITAK PODATAKA, PLANIRANE DOBITI ILI
KORISTI, KOJA PROISTEKNE IZ UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE
PROIZVODA, ČAK I AKO JE OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA TAKVA ŠTETA
NASTANE. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE ODNOSI NA SVE ZAHTEVE I
SITUACIJE BEZ RAZLIKE, BILO DA JE TAKAV ZAHTEV ILI SITUACIJA PREDVIðEN
UGOVOROM, NASTAO KRŠENJEM UGOVORA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN.
OPŠTE: Ovaj Sporazum čini sveobuhvatan dogovor svih strana u vezi s Proizvodom. Odredbe
bilo kakve narudžbine ne mogu imati uticaja na ovaj Sporazum. Ukoliko Autor ili Distributeri u
bilo kom trenutku ne budu insistirali na strogom pridržavanju odredaba ovog Sporazuma, to neće
značiti da su odustali od svojih prava prema ovom Sporazumu. Ovaj Sporazum će se shvatati i
sprovoditi u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ukoliko bude utvrñeno da je bilo koja odredba
ovog Sporazuma suprotna postojećim zakonima, ona će biti sprovedena delimično, do najvećeg
mogućeg zakonskog obima, dok će ostale odredbe Sporazuma ostati na snazi u celosti.
ZABRANJENO JE SAMOINICIJATIVNO SPRAVLJATI ODREDBE OVOG SPORAZUMA.
UKOLIKO SE SPORAZUM IZMENI, NEĆE BITI MOGUĆE UČITAVANJE PROGRAMA.
Download

OVDE - WinSped.com