Cloud Computing
usluge i rešenja
Šta je Cloud Computing
Cloud Computing (računarski oblak) predstavlja isporučivanje
IT resursa i servera na daljinu, putem Interneta, telefonske ili
privatne mreže. Koncept je proizašao iz ideje iznjmljivanja IT
resursa (CPU, memorija, storage prostora...) kao usluge koja se
plaća na osnovu korišćenja.
Cloud computing karakterišu:
Velika fleksibilnost
Niski troškovi korišćenja Mogućnost deljenja resursa
Pouzdanost
Nezavisnost uređaja i lokacije
Skalabilnost
Bezbednost
Šta pokreće Cloud Computing revoluciju
Ekonomska kriza je istakla potrebe kompanija da se fokusiraju na svoju osnovnu delatnost i ostvare uštede u drugim
oblastima. Konkurencija na globalnom tržištu favorizuje kompanije koje su fleksibilnije, agilnje i imaju niže troškove.
www.coming.rs
COMING Computer Engineering • Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd
Telefoni: 011/3544644 • Fax: 011/3546013
Šta novo donosi Cloud Computing
•
Usluge se plaćaju na osnovu utroška (pay-per-use ili
plati-ono-što-si-potrošio)
•
Fiksni mesečni troškovi su niski jer Cloud Computing
mreže koriste prednost koju donosi zajednička,
deljiva informaciona infrastruktura
•
Nije potrebna početna investicija u IT, što je posebno
privlačno malim i srednjim preduzećima i tek
osnovanim firmama.
•
Nema potrebe da se instaliraju i održavaju serveri,
upravlja nadgradnjom ili da se brine o tome da li je
softver kompatibilan sa hardverom.
•
Nema potrebe za upravljanjem licencama aplikacija.
•
Lako se može prilagoditi potrebama više korisnika
ili dodatnih usluga - ili se smanje aktivnosti kada
potražnja za uslugama sezonski opadne.
•
Mogućnost pristupa dokumentima i podacima
bilo kog korisničkog računara umesto vezanosti za
određeni uređaj.
•
Može se proširiti, a ne mora da se nabavlja, čime se
značajno povećava agilnost IT usluga.
Tipovi Cloud Computing usluga
Infrastruktura kao servis (IaaS) - Koncept predstavlja računarsku
infrastrukturu (uglavnom baziranu na virtuelnoj platformi) u obliku servisa.
Umesto da kupi servere, softver, data centar prostor, mrežnu opremu, korisnik sve
pomenute može da koristi u obliku virtuelnih servisa.
Platforma kao servis (PaaS) - Omogućava korišćenje računarskih razvojnih
platformi i softverskih sistema u obliku servisa. To znači da nije potrebno
preuzimanje i instalacija softvera za projektante, IT menadžere ili krajnje korisnike.
Samim tim nestaju troškovi vezani za kupovinu, instalaciju i održavanje softverskih
i hardverskih resursa i upravljanje ovim resursima.
Softver kao servis (SaaS) – je model korišćenja softvera kod koga korisnici
na zahtev dobijaju licence za aplikacije koje su im potrebne i koje koriste
onoliko koliko su im potrebne. Ovakav pristup omogućava optimalno korišćenje
resursa i smanjenje troškova koji bi nastali kupovinom licenci, instaliranjem i
obezbeđivanjem hardverskih resursa neophodnih za njihovo funkcionisanje, ali i
troškova koji bi proistekli iz procesa održavanja svih ovih resursa.
www.coming.rs
COMING Computer Engineering • Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd
Telefoni: 011/3544644 • Fax: 011/3546013
Ciljne grupe korisnika Cloud
Computing usluga i moguća rešenja
Poslovni korisnici, pre svega mala i srednja preduzeća – razvoj
IT podrške bez inicijalnih investicija, bezbedna, ekonomična infrastruktura
sa garantovanim preformansama. Visoko profesionalna podrška 24x7, sa
mogućnošću obezbeđenja oporavka u slučaju katastrofe, kakvu korisnik ne može
da obezbedi sopstvenim sredstvima.
Javna preduzeća i državne ustanove – Preduzeća iz ovog segmenta,
pored privatnih podataka i aplikacija, imaju i razvijene javne usluge (okrenute
Internet korisnicima) koje se bezbedno i ekonomično mogu pružati na Cloud
Computing infrastrukturi. Moguće je kreirati zatvorenu ili poluzatvorenu
infrastrukturu koja je potpuno izolovana i zaštićena od okruženja.
Nezavisni isporučioci aplikativnog i drugog softvera – mogućnost
demonstracije, testiranja i razmene aplikativnog i drugog softvera sa korisnicima.
Izvođenje obuke i drugih vidova treninga. Isporučilac softvera ili korisnik ne mora
da brine o instalaciji aplikacija, već može odmah da se posveti analizi funkcija koje
ga zanimaju i obuci za korišćenje.
Događaji i manifestacije ograničenog trajanja – primeri Eurosong,
Univerzijada i slični skupovi za koje je potrebno obezbediti IT infrastrukturu i za
koje Cloud Computing predstavlja idealno rešenje.
Škole i univerziteti – već postoje primeri u svetu (Brazil – 350.000 (!) VM, SAD).
Cloud Computing usluge za ovaj segment korisnika su neuporedivo ekonomičnije
i fleksibilnije od izgradnje klasične (fizičke, sopstvene) infrastrukture. Takođe,
brojne su „neopipljive“ prednosti Cloud Computing infrastrukture za škole i
univerzitete.
Rezidencijalni korisnici – mogu da kreiraju, iznajme i koriste svoje virtuelne
desktop računare (prema unapred definisanim šablonima), da kupe/iznajme tanke
klijente i dodatni softver korišćenjem CC Portala. Svojim virtuelnim računarima
mogu da pristupe korišćenje mobilnih telefona ili drugih PDA uređaja.
Hibridna rešenja za Cloud Computing – korisnici koji raspolažu
sopstvenom IT infrastrukturom mogu iznajmiti dodatne resurse iz oblaka za
potrebe razvoja, testiranja i obuke, u slučaju nedostatka internog kapaciteta, za
potrebe oporavka od katastrofe, udaljenog čuvanja rezervnih kopija podataka,
isporuku usluga spoljnim korisnicima (koje se obično smeštaju u tzv. DMZ). Svim
ovim servisima u oblaku se pristupa na isti način (istim alatima) kao i u sopstvenoj
infrastrukturi. Servisi se na zahtev korisnika mogu automatski migrirati iz
sopstvene infrastrukture u oblak i obrnuto. Mrežna infrastruktura korisnika i
isporučioca usluga u oblaku se ponašaju kao jedinstvena privatna mreža.
www.coming.rs
COMING Computer Engineering • Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd
Telefoni: 011/3544644 • Fax: 011/3546013
Po čemu se Telekom/Coming Cloud Computing usluge
razlikuju od drugih rešenja
Usluge koje nudimo korisnicima su visoko prilagođene njihovim potrebama i potpuno integrisane sa radnim okruženjem
unutar organizacije. Obezbeđena je neprekidna podrška od osnovne infrastrukturne do potpune profesionalne
podrške, kojom u potpunosti preuzimamo brigu o funkcionisanju IT infrastrukture korisnika. Drugim rečima, korisnik
može da iznajmi svoje IT usluge i infrastrukturu kao servis. Pored visokog nivoa kvaliteta iznajmljenih usluga, naše Cloud
Computing usluge su bar dvostruko jeftinije od usluga realizovanim sopstvenim sredstvima.
Telekom/Coming raspolažu visoko obučenim stručnjacima koji su u stanju da projektuju i izvedu rešenja za migraciju
korisnika u infrastrukturu u oblaku. Pri tome se oslanjamo na dobro poznatu i razgranatu komunikacionu infrastrukturu
Telekoma (virtuelne privatne mreže L2/L3 nivova, širokopropusni pristup Internetu i druge).
Naša Cloud Computing infrastruktura smeštana je fizički u data centrima Telekoma koji zadovoljavaju sve preporučene
standarde u toj oblasti.
Cloud Computing infrastruktura izgrađena je korišćenjem vodećih svetskih platformi i alata u toj oblasti: VMware, HP,
NetApp, Cisco, Microsoft.
Coming je vodeća regionalna kompanija u dizajnu, isporuci i podršci u domenu virtuelnih data centara svih veličina.
Cloud Computing usluge koje nudimo su plod višegodišnjeg rada sa korisnicima i razvoja inovativnih rešenja.
Na kraju, navažnije: naši prvi korisnici uspešno i na svoje i naše zadovoljstvo već više meseci koriste cloud computing
usluge. U pripremi je nekoliko novih korisnika (preduzeća) koji su vrlo lako prepoznali ekonomičnost i kvalitet usluga
koje nudimo.
www.coming.rs
COMING Computer Engineering • Toše Jovanovića 7, 11000 Beograd
Telefoni: 011/3544644 • Fax: 011/3546013
Download

CLOUD COMPUTING USLUGE I REšENJA