O P ŠT I USL O VI Z A P RU Ž ANJ E US L UG A
1. decembar 2010. godine
(sa tehni kim izmjenama od 13.8.2012. godine)
Na vaš zahtjev, kancelarija Karanovi & Nikoli („KN“) e pružiti profesionalne pravne i savjetodavne
usluge i pomo i vam u postizanju vaših poslovnih ciljeva u jednoj ili više jurisdikcija u kojima KN
posluje neposredno odnosno u saradnji sa advokatima svake jurisdikcije. Svaka od tih zasebnih
kancelarija koje me usobno sara uju tako e e se ozna avati u ovom tekstu kao „KN“).
U interesu je KN i klijenata da KN pruža sve pravne i savjetodavne usluge po jasnim uslovima. Ovi opšti
uslovi za naše pružanje usluga (“KN Opšti Uslovi”) predstavljaju osnovu na kojoj pružamo usluge i
primenjuju se na sve budu e instrukcije koje budete dali KN u svim jurisdikcijama. Vaša nova ili stalna
uputstva predstavljaju vaše prihvatanje ovih uslova.
Uz KN Opšte Uslove KN može sa vremena na vrijeme ustanoviti da postoji potreba da zaklju imo
poseban ugovor za pružanje savjetodavnih i pravnih usluga, koji može biti u obliku (a) pisane
komunikacije (elektronske ili u drugom obliku) ili (b) formalnog ugovora. U ovom dokumentu, svaki od
ova dva oblika ugovora, pojedina no ili zajedni ki, ozna ava e se kao “Ugovor o Angažovanju” ili
„Ugovor“.
1
Broj jurisdikcija – Cjelovita usluga
Usluge pružamo u nekoliko jurisdikcija preko zasebnih kancelarija. Usluge se pružaju u skladu sa
obavezuju im propisima tih jurisdikcija. Na vaš zahtjev, možemo vam dostaviti ažuriranu listu
jurisdikcija u kojima radimo. Sve kancelarije koje me usobno sara uju u svakoj od jurisdikcija rade na
cjelovit na in, pokušavaju i, izme u ostalog, da maksimalno iskoriste regionalno znanje i iskustvo,
operativne i administrativne kapacitete.
2
Briga o klijentima
Naš sistem rada podrazumjeva odre ivanje Partnera za kontakt sa klijentom, kako bi se obezbjedilo da
imate jednu glavnu kontakt osobu u KN. Vaš Partner za kontakt ne mora biti ista osoba koja vas zastupa
na dnevnoj osnovi. Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice o kojima ne želite da razgovarate sa
Partnerom ili pravnikom odnosno saradnikom koji se bavi vašim predmetom, možete se obratiti Partneru
za kontakt sa klijentom koji je odgovoran za naš odnos sa vama. Ime te osobe e biti jasno navedeno u
Ugovoru ili u drugoj našoj pisanoj komunikaciji. U slu aju da iz bilo kog razloga niste sigurni ko je
Partner koji je vaš primarni kontakt molimo vas da se obratite bilo kom lanu kancelarije koji e vam u
najkra em roku dostaviti ovu informaciju i relevantne kontakt podatke.
3
Uputstva (instrukcije)
Odlukom da vas KN zastupa ovlaš ujete nas da preduzmemo sve korake koji mogu biti potrebni u cilju
zaštite vaših interesa u vezi sa tim predmetom (osim ako nam date druga ija uputstva). Obim poslova za
svaki posao za koji nas angažujete bi e definisan u Ugovoru i kasnije se može detaljnije definisati u našoj
pisanoj komunikaciji, u skladu sa Ugovorom. U slu aju da nam ne dostavite potpisani primjerak
formalnog ugovora kako se od vas tražilo, smatra e se da ste prihvatili ove KN Opšte Uslove ako od vas
primimo instrukcije za rad putem e-pošte ili drugog standardnog oblika pisane komunikacije.
Ni u kom slu aju ne snosimo odgovornost ako vama ili vašem ovlaš enom zastupniku ne pružimo savjet
ili komentar u vezi sa bilo kojim pitanjem koje nije sadržano u vašim uputstvima. Ukoliko u svojim
uputstvima naložite bilo kojoj KN kancelariji pružanje usluge u vezi sa bilo kojom inostranom
jurisdikcijom u kojoj KN ima povezane kancelarije, ovlaš ujete nas da interno angažujemo pravnike i
saradnike koji rade u toj povezanoj kancelariji. U tom slu aju e se KN Opšti Uslovi primjenjivati i na
posao koji obavljaju pravnici i saradnici u toj stranoj jurisdikciji.
Neke pravne oblasti su u jednoj ili više jurisdikcija u kojima radimo nedovoljno ure ene i/ili u njima
nema dovoljno prakse i relevantne lokalne stru nosti. Kada se vaša uputstva odnose na neku od tih
pravnih oblasti, možemo doneti odluku u dobroj vjeri, i uvijek u razumnom uvjerenju da ete od nje imati
koristi, da angažujemo pravnike koji imaju adekvatan stepen stru nosti, ali su kvalifikovani u nekoj od
drugih jurisdikcija u kojima radimo. U toj situaciji e usluga koju dobijete biti pružena u skladu sa našim
najboljim razumijevanjem pravnog statusa tog pitanja ili zadatka u relevantnoj jurisdikciji, imaju i u vidu
lokalne i regionalne zakone i podzakonske akte kao i relevantnu praksu.
4
Naknade
Osim u slu aju druga ijeg dogovora, naše naknade se zasnivaju na koli ini vremena provedenog na
vašem predmetu, pomnoženog standardnom satnicom lica uklju enih u rad. Vrijeme provedeno na vašem
predmetu uklju uje sastanke sa vama i vrijeme provedeno na putovanjima; razmatranje, pripremu i rad na
dokumentima; pisanu komunikaciju; i obavljanje telefonskih razgovora. Osim ako je druga ije
dogovoreno u pisanom obliku, satnice se obra unavaju u eurima. Detalji o satnicama i osoblju za koje je
verovatno da e raditi na vašem predmetu e se definisati u Ugovoru o Angažovanju ili drugoj pisanoj
komunikaciji izme u nas. Ako vaša uputstva nalažu naš prekovremeni rad (dakle u slu ajevima kada rad
no u i vikendom nije uslovljen objektivnim okolnostima), zadržavamo pravo da pove amo visinu satnice.
Satnice se redovno revidiraju u junu i decembru svake godine, pa su podložne promjenama. Detalji o
svakoj izmijenjenoj satnici e vam biti dostavljeni najmanje 30 dana unaprijed. U slu ajevima kada je
ugovorena fiksna naknada unaprijed, ne emo napla ivati bilo kakav dodatni iznos osim ako je posao koji
se obavlja druga ije prirode ili ako je razli it od onoga za koji smo inicijalno razumjeli da ga je potrebno
obaviti na osnovu vaših uputstava. Procjena visine naknade (za razliku od ugovorene fiksne naknade) daje
se samo kao smijernica koja e vam pomo i u prora unu.
2
U pojedinim situacijama i slu ajevima, uz pružanje razloga i objašnjenja, zatraži emo pla anje naknada i
troškova unaprijed. Ovo se naro ito odnosi na slu ajeve u kojima moramo da se izložimo zna ajnim
troškovima u vaše ime. Ukoliko nakon dobijanja vaših uputstava zatražimo pla anje na ime naših
naknada, to e predstavljati uslov da vas zastupamo. Ukoliko se uplata ne izvrši, ima emo pravo da ne
nastavimo, ili obustavimo, ili prekinemo rad na vašem predmetu.
Ako se naše naknade zasnivaju na satnicama, redovno emo vas obavještavati o visini nastalih iznosa i o
svim eventualnim izmjenama okolnosti koje mogu imati uticaja na bilo koje prethodne informacije koje
ste dobili u vezi sa obra unavanjem naknada. Ako je vjerovatno da e vaše instrukcije trajati neko
vrijeme, dostavlja emo vam fakture standardno na mjese noj osnovi. Ako iz bilo kog razloga prestanemo
da vas zastupamo, naplati emo vam sav rad koji smo obavili do tog datuma. U slu aju da smo vam dali
fiksnu cijenu a predmet se ne dovede do kraja, mi emo vam, osim ako je druga ije dogovoreno, naplatiti
obavljeni posao (koji može biti procijenjen na osnovu evidentiranih naplativih sati ili proporcionalno) i
sve eventualne troškove koje smo podnijeli u vaše ime do datuma završetka našeg rada.
5
Interne prevodila ke usluge
U zavisnosti od mogu nosti i kapaciteta, KN može pomo i u pružanju usluge internog prevo enja sa
engleskog i na engleski jezik. Naš interni prevodila ki tim specijalizovan za prijevode u oblasti prava
može izvršiti prevo enje i odgovoran je za kvalitet tog prijevoda.
U slu aju neophodnosti da se prijevod izvrši od strane prevodilaca izvan KN, bi e nam zadovoljstvo da
pomognemo u organizaciji izvršenja takvog prijevoda, ali ne emo biti odgovorni za njegov kvalitet.
6
Troškovi
Odlukom da nastupamo u vaše ime tako e nas ovlaš ujete da snosimo troškove i izdatke koje smatramo
neophodnim u cilju izvršenja posla. Traži emo da se troškovi kojima se izložimo u vaše ime nadoknade
prilikom nastajanja, a u odre enim okolnostima možemo vam zatražiti da ih platite unaprijed. Troškovi
uklju uju, izme u ostalog, sudske takse, administrativne takse, pla anje kurirske službe, naknade za
eksperte koje angažujemo uz vaše odobrenje, naknade za pretraživanje i registraciju, itd. Ova lista
troškova nije kona na. Traži emo naknadu putnih troškova, kao i troškova smještaja koji nastanu tokom
putovanja vezanog za pitanja koja su u direktnoj vezi sa vašim predmetom. Sve troškove napla ujemo po
principu stvarnih realnih troškova u iznosu u kojem su i nastali.
7
Fakture
Fakture ili profakture
e vam se dostavljati na mjese noj osnovi, ili u drugim intervalima koje
dogovorimo. Fakture e sadržavati specifikaciju obavljenog posla, uklju uju i konkretne datume, imena
lica koja su bila angažovana i opis obavljenog posla. Iznosi na fakturi e biti izraženi u eurima, osim ako
obavezuju i lokalni propisi o deviznom poslovanju ne nalažu da iznosi na fakturama budu izraženi u
3
lokalnoj valuti. Ako su iznosi na fakturama izraženi u lokalnoj valuti, iznos koji se fakturiše emo
obra unavati primjenom kursa te lokalne valute u odnosu na euro koji se primjenjuje na datum izdavanja
fakture.
8
Pla anje
Fakture dospijevaju za naplatu u roku od 30 kalendarskih dana od datuma izdavanja fakture, osim u
slu aju druga ijeg izri itog pisanog dogovora. Fakture dospijevaju za pla anje u valuti u kojoj su iznosi
na njoj izraženi (ali možemo odlu iti da prihvatimo i drugu valutu za pla anje usluga). Ukoliko se uplata
po fakturi ne izvrši u roku od 30 kalendarskih dana nakon datuma izdavanja fakture, zadržavamo pravo na
obra unavanje zatezne kamate od tog datuma po zakonski odre enoj stopi.
Dodatno, pored zatezne kamate, ako su iznosi na ra unima izraženi u lokalnoj valuti, što može biti
obavezno po lokalnim pravilima kontrole deviznog poslovanja, i u slu aju zakašnjenja u pla anju ra una i
pada vrijednosti lokalne valute u odnosu na euro od dana fakturisanja do dana pla anja za više od 5%,
ima emo pravo da obra unamo i naplatimo razliku izazvanu kursnim kretanjima.
U slu aju kašnjenja uplate, tako e zadržavamo pravo da obustavimo ili prekinemo rad, i da zadržimo
dokumenta koja vam pripadaju ili koja su nam dostavljena u cilju izvršenja vaših instrukcija. Ovo e se
dogoditi bez obzira da li se oni odnose na predmet na koji se odnosi faktura ili na bilo koja druga uputstva
o drugim predmetima koja ste nam dali, i traja e sve do momenta kada nam svi dugovani iznosi budu
ispla eni.
9
Porez na dodatu vrijednost (PDV)
Procjene ili obra uni koje dostavljamo, i naknade i troškovi koje napla ujemo ne uklju uju PDV (po stopi
koja se primjenjuje sa vremena na vrijeme) koji e se napla ivati za naše naknade i one troškove na koje
se obra unava PDV.
10
PDV u slu aju promjene lica kojem se ispostavlja faktura
Ako iz bilo kog razloga nakon izdavanja fakture zatražite da fakturu izdamo drugom licu, možemo odbiti
da to u inimo. U slu aju da se vaš zahtjev prihvati, vi prihvatate da nam dostavite, istovremeno sa našim
ponovnim izdavanjem fakture, sva dokumenta i informacije koje možemo zatražiti kako bismo bili u
mogu nosti da tražimo povra aj PDV-a obra unatog na originalnoj fakturi, ukoliko je PDV bio
obra unat. Radi pojašnjenja, vi ete ostati odgovorni za pla anje naših faktura ak i ako se vaš zahtjev za
ponovnim izdavanjem prihvati, sve do momenta kada nam svi dugovani iznosi budu pla eni.
11
Sporovi
Bez obzira na ishod spora, uvek ete biti odgovorni za pla anje naših faktura, što može uklju ivati i
4
troškove procjene od strane suda. Prilikom zaklju enja spora, sud vrši procjenu troškova koje je strana
koja je dobila spor imala u tom postupku, pri emu strana koja je izgubila spor naj eš e mora da plati
cjelokupan iznos ili dio tih troškova. Ako druga strana ima besplatnu pravnu pomo , možda ne ete mo i
da povratite ništa od svojih troškova, ak i ako dobijete spor.
ak i ako vam strana koja izgubi spor ne
nadoknadi cjelokupni iznos troškova spora, ili bilo koji njihov dio, ili ako iz bilo kog razloga ta strana ne
postupi u skladu sa nalogom da vas obešteti, ima ete obavezu da nadoknadite pun iznos naših troškova.
Tokom trajanja sudskog postupka, na vaš zahtjev, pruža emo indikacije, po našem najboljem saznanju, o
proporciji vaših troškova za koje je vjerovatno da ete ih nadoknaditi od druge strane ako dobijete spor.
Me utim, ovo je pitanje koje rješava sud koji vodi spor po svom diskrecionom pravu, i ukoliko ste u
nekim pokrenutim pitanjima izgubili ( ak i ako ste u cjelosti dobili spor), ili ako sud smatra da ste
nerazumno postupili, sud ima pravo da zna ajno umanji dio troškova koje e vam strana koja je izgubila
nadoknaditi. U slu aju da izgubite spor, sud vam može naložiti da nadoknadite sudske troškove strani
koja je spor dobila. Taj iznos se pla a uz naše troškove i izdatke.
Ukoliko vi to želite, spremni smo da sa vama razmotrimo mogu nost uslovnog sporazuma o honoraru
koji e biti baziran na uspjehu u sporu. Isto tako, ukoliko to želite, spremni smo da
razmotrimo
mogu nost osiguranja koje bi pokrilo naše troškove.
12
Prestanak pružanja usluge
Mi uvijek polazimo od pretpostavke da emo raditi na nekom poslu do samog njegovog kraja. U slu aju
postojanja opravdanog razloga, imamo pravo da prekinemo pružanje usluge, uz obavještenje poslato 30
dana unaprijed. Me utim, mi obi no ne emo prekinuti pružanje usluge osim ako vidimo da nije u vašem
interesu da nastavimo sa radom ili ako do e do sukoba interesa, ili ako propustite da izvršite uplatu po
dospjelim fakturama, ili ne izvršite naše zahtjeve vezane za pla anje naknada ili troškova. Ukoliko bilo
koja strana odlu i da prestanemo sa radom na vašem predmetu, dužni ste da platite naše utrošene sate i
sve eventualne troškove koje smo podnijeli u vaše ime do datuma prestanka. Zadrža emo dokumenta koja
vam pripadaju ili koje ste nam dostavili u cilju izvršenja vaših uputstava vezanih za bilo koje pitanje sve
do momenta (i) kada primimo uplatu na ime svih zaostalih naknada koje su vam fakturisane, ili (ii) kada
dobijemo odgovaraju e alternativno obezbje enje dugovanja, ili (iii) kada nam sud naloži da vam vratimo
vaša dokumenta.
13
Povjerljivost i sukob interesa
Sve informacije u vezi sa vašim poslovanjem i doga ajima u vezi sa tim e se smatrati povjerljivim i kao
takve se uvati u svakom momentu, osim ako nam date uputstva da objelodanimo informacije, ili ako smo
po zakonu obavezni da ih objelodanimo (na primjer, u slu ajevima kada se radi o prevari, pranju novca ili
drugom krivi nom djelu).
5
U toku rješavanja nekog predmeta, može do i do sukoba vaših interesa i interesa drugih klijenata KN. U
tom slu aju, razmotri emo tu situaciju sa vama i odlu iti o daljem postupku. U cilju zaštite vaših interesa
ili interesa drugog klijenta, možda emo biti primorani da prestanemo sa radom na vašem predmetu. U
tom slu aju emo se potruditi da prona emo, ili da vam pomognemo da prona ete, drugu kancelariju
uporedive reputacije koja e vas zastupati.
Prihvatanjem ovih KN Opštih Uslova dajete svoju saglasnost da vaš naziv kao klijenta KN možemo
koristiti za potrebe davanja informacija o našim profesionalnim referencama. To ni u kom slu aju ne e
uklju iti otkrivanje bilo kakvih povjerljivih informacija bilo kojem tre em licu.
14
Arhiviranje dokumenata
Nakon isplate naših naknada, na zahtjev emo vam predati i vratiti sva dokumenta koja smo pribavili ili
ste nam dostavili povodom rada na vašem predmetu. Radna dokumenta KN, sva pisana komunikacija
izme u vas i KN, i drugi dokumenti koje pripremimo ostaju vlasništvo KN. Nakon prestanka aktivnog
rada na predmetu, dokumenta e biti arhivirana, interno ili kod nezavisnog lica koje se bavi arhiviranjem
dokumentacije. Dokumentaciju uvamo pod pretpostavkom da imamo vaše ovlaš enje da je uništimo 5
godina nakon kreiranja ili pribavljanja takvog dokumenta.
U slu aju da vaše instrukcije zahtjevaju pregled ve arhiviranih dokumenata, zadržavamo pravo da
naplatimo (a) vrijeme provedeno u pregledanju arhiviranih dokumenata i (b) vrijeme provedeno u izradi
pisane revizije pomenutih dokumenata, bez obzira da li te dokumente zatražite vi ili drugo lice na vaš
zahtjev i uz vašu pisanu saglasnost. Isto tako, zadržavamo pravo da naplatimo troškove pribavljanja tih
dokumenata od nezavisnog lica kod koga arhiviramo dokumenta.
15
Sprje avanje pranja novca
Zakone kojima se ure uje sprje avanje pranja novca dužni ste da poštujete i vi i KN. Ti zakoni nam
name u dodatne obaveze koje mogu ograni iti ili imati uticaja na našu mogu nost da vas zastupamo ili da
nastavimo da vas zastupamo ukoliko posumnjamo da je došlo do pranja novca, ili da bilo koja strana ima
takve namjere. Efekti ovih odredaba su široki i primjenjuju se na prihode ostvarene krivi nim djelom, bez
obzira na njihov iznos. Naša je zakonska obaveza da vodimo evidenciju o transakcijama koje prelaze
iznos propisan zakonom (tj. evidenciju o klijentima na koje se odnosi propisana lista indikatora), kao i da
obavještavamo relevantne organe nadležne za sprje avanje pranja novca kada smo dužni da to inimo
kako bismo u potpunosti postupili u skladu sa svojim zakonskim obavezama.
16
Problemi i žalbe
Ukoliko nakon itanja ovih uslova imate bilo kakve nedoumice vezane za pitanja na koja se odnose, ili
ako niste zadovoljni bilo kojim aspektom naših usluga, molimo vas da prvo porazgovarate sa Partnerom
ili pravnikom ili saradnikom koji se bavi vašim predmetom. Ukoliko želite dalje razgovore u vezi sa ovim
6
pitanjima, najbolje je da se obratite Partneru koji je odgovoran za naš odnos sa vama (pogledati ta ku 2
ovih KN Opštih Uslova). U svakom slu aju je bitno da bez odlaganja podijelite sa nama sve nedoumice
koje imate, tako da možemo da ih razmotrimo u što kra em roku i odgovorimo svim vašim potrebama.
17
Primjedbe vezane za fakture
Prije nego što primite fakturu od nas, možete primiti profakturu zajedno sa detaljnim opisom obavljenih
poslova. U roku od 15 kalendarskih dana od datuma izdavanja fakture (ili profakture) ima ete mogu nost
da nam u pisanoj formi date komentare ili primjedbe na primljenu fakturu. Svoje komentare ili primjedbe
dostavljate Partneru za kontakt koji je odgovoran za naš odnos sa vama. Nakon isteka perioda od 15 dana
nakon dostavljanja fakture ili profakture, smatra e se da ste prihvatili da platite cjelokupan iznos (u
slu aju profakture, nakon isteka perioda od 15 dana možemo odlu iti da izdamo fakturu koja
e
zamijeniti profakturu, i smatra e se da ste prihvatili da platite cjelokupan iznos fakture u momentu
izdavanja).
18
Autorska prava i druga prava intelektualne svojine
Zadržavamo autorska i druga prava u vezi sa svim dokumentima koja vam dostavimo. Ima ete neekskluzivnu licencu za korištenje tih dokumenata u svrhu u koju su sa injeni, ali ne i za druge potrebe bez
naše prethodne saglasnosti.
19
Ograni enje odgovornosti
Osim ako je druga ije dogovoreno, i kada je taj dogovor u pisanoj formi potvrdio Partner KN,
ograni avamo svoju nov anu odgovornost prema vama u pogledu bilo kakvih potraživanja vezanih za
odgovaraju u nepažnju, povredu fiducijarne obaveze ili povredu ugovora na iznos koji je manji od
sljede ih alternativnih iznosa: (i) maksimalni iznos pokri a po našem osiguranju od profesionalne
odgovornosti koji je primjenjiv u tom momentu, ili (ii) iznos jednak petostrukom iznosu svih naših
naknada koje vam se napla uju za rad na predmetu iz kojeg proisti e vaše potraživanje. Ovaj iznos
uklju uje svu eventualnu štetu, troškove i kamatu koji se odrede protiv nas. Ako je više od jedne KN
kancelarije u više od jedne jurisdikcije bilo angažovano u pružanju usluga iz kojih proisti e vaše
potraživanje, KN kancelarija kojoj ste prvo dali uputstva u vezi sa relevantnim predmetom e vam biti
odgovorna. Svaka KN kancelarija je zasebno odgovorna, tako da možete ista i svoje potraživanje samo
protiv jedne KN kancelarije. Postupak za utvr ivanje naše odgovornosti možete pokrenuti u roku od
najviše 3 godine od dana obavljanja radnje koja mislite da daje povoda za navodnu odgovornost, a nakon
proteka ovog roka svaka naša odgovornost prestaje. Ne emo biti dužni da vam platimo bilo koji iznos
koji je prouzrokovan greškom drugog lica. Smatramo da je ograni enje naše odgovornosti predvi eno u
ovoj ta ki razumno. I pored toga bi e nam drago da sa vama razmotrimo ovo ograni enje, ukoliko
smatrate da je iznos za vaše potrebe nedovoljan, i otvoreni smo za mogu nost istraživanja opcija za
7
obezbje ivanje dodatnog pokri a. Ograni enja naše odgovornosti navedena u ovoj ta ki 19
e se
primjenjivati na posao koji se obavi po ovim KN Opštim Uslovima i na bilo koji dodatni rad osim ako sa
vama izri ito, u pisanoj formi, ugovorimo druga ije uslove.
20
lanovi i zaposleni KN
U cilju ograni avanja li ne odgovornosti i izloženosti sudskim sporovima Partnera, pravnika, zaposlenih,
saradnika i predstavnika KN, osnovni uslov za naše angažovanje (u skladu sa bilo kojom zakonskom
odredbom koja ograni ava našu mogu nost da to u inimo) je da vi ne ete imati bilo kakav zahtjev niti
podnijeti bilo kakvu tužbu u vezi sa bilo kakvom štetom, direktno protiv naših Partnera, pravnika,
zaposlenih, saradnika i predstavnika li no.
21
Propisi
Na datum ovih KN Opštih Uslova rad KN kancelarija (odnosno advokata koji rade sa KN) ure uju
propisi i relevantne lokalne advokatske komore.
22
Komunikacija putem interneta
Kada je prikladno, naša praksa je da koristimo internet i elektronsku poštu za slanje dokumenata. Iako je
ovo izuzetno efikasan vid komunikacije, ne možemo garantovati bezbjednost i povjerljivost materijala
koji se šalju putem interneta.
23
Odricanje
Naše nekoriš enje jednog ili više prava sadržanih u KN Opštim Uslovima u bilo kom momentu ili u bilo
kom periodu ni pod kojim uslovima ne e se tuma iti kao odricanje od takvog ili takvih prava.
24
Isklju iva korist
Radi izbjegavanja sumnje, prihvatanjem ovih KN Opštih uslova saglašavate se da ništa od ovih KN
Opštih Uslova ili bilo kojeg drugog povezanog ugovora nema za cilj i ne može se tuma iti tako da bude
izvršivo od strane bilo kojeg tre eg lica ili bilo kog lica koje nije strana u tom ugovoru i uslovima.
Saglasni ste da naš rad ne inite dostupnim tre im licima bez naše prethodne pisane saglasnosti. Ne
preuzimamo bilo kakvu odgovornost prema tre im stranama u vezi sa bilo kojim aspektom naših
profesionalnih usluga ili rada koji im se u ini dostupnim.
25
Ništavost
Ništavost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovih KN Opštih Uslova ne e uticati na ostale odredbe koje e
ostati obavezuju e za obje strane.
8
26
Cjelovitost Ugovora
Ovi KN Opšti Uslovi i Ugovor o Angažovanju, ili druga pisana komunikacija me u stranama, definišu
uslove koje dogovorimo u vezi sa poslom koji emo obaviti za vas. U slu aju bilo kakvog sukoba izme u
ovih KN Opštih Uslova i Ugovora o Angažovanju, Ugovor o Angažovanju e prevladati.
27
Mjerodavno pravo i jurisdikcija
Ovi KN Opšti Uslovi se tuma e u skladu sa propisima jurisdikcije u kojoj posluje i u kojoj je prisutna
konkretna KN kancelarija koja pruža usluge, bez primjene odredaba o sukobu zakona.
Svaki eventualni spor koji nastane izme u strana bi e riješen od strane suda koji ima nadležnost u
jurisdikciji prema sjedištu konkretne KN kancelarije koja pruža usluge. U tom smislu, obje strane
neopozivo prihvataju nadležnost sudova relevantne jurisdikcije, kako je navedeno u ovoj ta ki 27 ovih
KN Opštih Uslova. Me utim, neopozivo se saglašavate da KN može podnijeti tužbu za naplatu protiv vas
i u bilo kojoj jurisdikciji koju odabere.
28
Izmjene i dopune
Ove KN Opšte Uslove možemo izmijeniti s vremena na vrijeme, uz pisano obavještenje koje vam
pošaljemo mjesec dana unaprijed, kako bismo u njima konstatovali našu trenutnu praksu kao i eventualne
izmjene profesionalnih i drugih zakonskih uslova koje smo dužni da ispunimo.
............................................
9
Download

Pogledajte ili preuzmite KN Uslove poslovanja (bosanski)