Hvala vam što ste odabrali računar preduzeća TOSHIBA. U sledećim ugovorima su opisana vaša prava za
korišćenje izabranog softvera koji je unapred instaliran na računaru. Prihvatanjem ovog ugovora ili
korišćenjem softvera prihvate sve ove uslove i pristajete na prenos određenih informacija tokom
aktivacije i u vezi sa internet funkcijama softvera. Imajte u vidu da se od vas ne zahteva da koristite
softver i da možete da ga deinstalirate ako želite.
Opšte informacije
1. Dodela licence. Softver na ovom uređaju se licencira, a ne prodaje. Ovim ugovorom o licenciranju sa
krajnjim korisnikom Toshiba vam dodeljuje lično, neprenosivo i neekskluzivno pravo na korišćenje softvera
koji se isporučuje na ovom uređaju. Što se tiče softvera koji nije u vlasništvu preduzeća Toshiba, Toshiba
samo prenosi licencna prava koja može da dodeli vlasnik ili davalac licence za softver. Toshiba vam ne daje
odvojenu licencu za ova prava. Svaka kopija softvera je u vlasništvu preduzeća Toshiba i/ili njegovih
dobavljača. Slažete se da nećete kopirati softver osim u slučaju da je to neophodno za korišćenje na jednom
hardverskom proizvodu na jednoj lokaciji. Slažete se da ne smete da kopirate pisane materijale koji se
isporučuju sa softverom. Strogo je zabranjeno menjanje, prevođenje, iznajmljivanje, kopiranje, distribuiranje,
prenos ili dodeljivanje kompletnog softvera ili njegovih delova, kao i svih ovde dodeljenih prava, bilo kojoj
osobi, kao i uklanjanje bilo kakvih obaveštenja o vlasništvu, nalepnica ili oznaka sa softvera. Pored toga, ovim
se slažete da nećete kreirati izvedena dela na osnovu softvera. Možete trajno da prenesete sva prava koja su
vam dodeljena ovim ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom, pod uslovom da ne zadržite nijednu
kopiju, da prenesete sve kopije softvera i da primalac prihvati sve uslove ovog ugovora. Ako softver
predstavlja nadogradnju, svaki prenos mora da obuhvati sve prethodne verzije softvera kao i sve njegove
kopije.
2. Autorska prava. Potvrđujete da se na vas ne prenosi nikakvo pravo na autorska prava niti bilo kakva druga
prava na intelektualnu svojinu u vezi sa softverom. Takođe potvrđujete da će pravo i puno vlasništvo nad
softverom i svim njegovim kopijama ostati u ekskluzivnom vlasništvu preduzeća Toshiba i/ili njegovih
dobavljača, kao i da vam ovaj ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom ne daje nikakva prava na softver i
njegove kopije, osim licence koja je precizno opisana iznad. Sve kopije softvera će sadržati ista obaveštenja o
vlasništvu koja se nalaze u softveru.
3. Korišćenje softvera sa materijalima zaštićenim autorskim pravima; obezbeđenje.
Svi materijali (što, bez ograničenja, obuhvata sva autorska dela) koji se koriste ili čuvaju na ovom
hardverskom proizvodu ili se kopiraju na/sa njega mogu da budu u vlasništvu trećih strana i da budu
pokriveni nekim američkim ili stranim zakonima o autorskim pravima ili drugim zakonima o intelektualnoj
svojini. Korišćenje, čuvanje, kopiranje, menjanje, distribuiranje, izvođenje ili prikazivanje tih materijala na
ovom hardverskom proizvodu ili pomoću njega, kao i prenos, deljenje ili drugo slanje kopija tih materijala
drugim hardverskim proizvodima ili osobama, može da predstavlja povredu autorskih prava ili drugih prava
na intelektualnu svojinu tih trećih strana i može da podleže društvenoj i/ili krivičnoj odgovornosti.
Obezbedićete i zaštititi preduzeće Toshiba od svake štete, odgovornosti, dažbina i troškova, što obuhvata
razumne troškove advokata i iznose plaćene za poravnanje tužbi trećih strana ili vlade, koje je izazvalo
preduzeće Toshiba kao posledica tužbi za navodnu povredu autorskih prava ili drugih prava na intelektualnu
svojinu trećih strana na osnovu (a) korišćenja, čuvanja , kopiranja, menjanja, distribuiranja, izvođenja ili
prikazivanja bilo kojih materijala trećih strana na ovom hardverskom proizvodu ili pomoću njega, kao i
prenosa, deljenja ili drugog slanja kopija takvih materijala drugim hardverskim proizvodima ili osobama, ili (b)
nepoštovanja ovog ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom od strane vas.
4. Ograničenja u vezi sa obrnutim inženjeringom, dekompajliranjem i rastavljanjem.
Ne smete da primenjujete obrnuti inženjering, dekompajlirate niti da rastavljate softver, osim i samo u meri
kada se takva aktivnost može smatrati pravednom upotrebom u skladu sa primenljivim zakonom o autorskim
pravima ili u slučaju da ima legitimnu poslovnu svrhu pristupanja informacijama koje nisu zaštićene zakonima
o zaštiti intelektualne svojine ili je na drugi način dozvoljeno primenljivim zakonom i pored ovog ograničenja.
5. Odricanje garancije i ograničena garancija.
OGRANIČENA GARANCIJA ZA HARDVERSKI PROIZVOD NALAZI SE U STANDARDNOJ OGRANIČENOJ GARANCIJI
PREDUZEĆA TOSHIBA KOJA SE ISPORUČUJE SA HARDVERSKIM PROIZVODOM. SVE OBAVEZE PREDUZEĆA
TOSHIBA U VEZI SA TOSHIBA SOFTVEROM NAVEDENE SU U OVOM UGOVORU O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM
KORISNIKOM. OSIM AKO JE DRUGAČIJE NAVEDENO U PISANOM OBLIKU, SAV TOSHIBA SOFTVER I ONAJ KOJI
NE PRIPADA PREDUZEĆU TOSHIBA PRUŽA SE U VIĐENOM STANJU BEZ BILO KAKVE GARANCIJE PREDUZEĆA
TOSHIBA. OSIM U SLUČAJU DA PROIZVOĐAČI SOFTVERA KOJI NE PRIPADA PREDUZEĆU TOSHIBA, DOBAVLJAČI
ILI IZDAVAČI PRUŽAJU IZRIČITU GARANCIJU U PISANOM OBLIKU U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM NJIHOVOG
SOFTVERA, TAKAV SOFTVER SE PRUŽA U VIĐENOM STANJU BEZ BILO KAKVE GARANCIJE OD STRANE
PROIZVOĐAČA, DOBAVLJAČA ILI IZDAVAČA TAKVOG SOFTVERA KOJI NIJE VLASNIŠTVO PREDUZEĆA TOSHIBA.
U MAKSIMALNOJ MERI KOJU DOZVOLJAVA PRIMENLJIVI ZAKON, PREDUZEĆE TOSHIBA I NJEGOVI DOBAVLJAČI
ODRIČU SE SVIH GARANCIJA U VEZI SA SOFTVEROM, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU IZRIČITE, NAGOVEŠTENE ILI
USTAVNE, A TO, BEZ OGRANIČENJA, OBUHVATA GARANCIJU NEKRŠENJA PRAVA TREĆIH STRANA, KAO I
NAGOVEŠTENE GARANCIJE MOGUĆNOSTI PRODAJE I ODGOVARANJA ODREĐENOJ SVRSI. KOMPLETAN RIZIK
PO PITANJU KVALITETA I PERFORMANSI SOFTVERA SNOSITE VI. PREDUZEĆE TOSHIBA I NJEGOVI DOBAVLJAČI
NE GARANTUJU DA ĆE FUNKCIJE SOFTVERA ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE NITI DA ĆE RAD SOFTVERA BITI BEZ
PREKIDA I GREŠAKA.
NIKAKVE USMENE NITI PISANE INFORMACIJE ILI SAVETI OD STRANE PREDUZEĆA TOSHIBA ILI OVLAŠĆENOG
PREDSTAVNIKA PREDUZEĆA TOSHIBA NE MOGU DA PREDSTAVLJAJU GARANCIJU NITI DA NA BILO KOJI NAČIN
PROŠIRE OPSEG OVE GARANCIJE. U NEKIM NADLEŽNOSTIMA NIJE DOZVOLJENO ISKLJUČIVANJE
NAGOVEŠTENIH GARANCIJA, PA SE GORNJE ISKLJUČIVANJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS.
6. Ograničenje odgovornosti. KOMPLETNA ODGOVORNOST PREDUZEĆA TOSHIBA I/ILI NJEGOVIH
DOBAVLJAČA I VAŠ JEDINI I EKSKLUZIVNI PRAVNI LEK U VEZI SA OVIM UGOVOROM O LICENCIRANJU SA
KRAJNJIM KORISNIKOM BIĆE OGRANIČENI NA STVARNI IZNOS KOJI STE VI ODVOJENO PLATILI ZA SOFTVER ILI
NA 10,00 USD, U ZAVISNOSTI OD TOGA KOJI IZNOS JE MANJI. PREDUZEĆE TOSHIBA ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI
NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVU POSLEDIČNU, SPECIJALNU, SLUČAJNU ILI
INDIREKTNU ŠTETU U VEZI SA TELESNIM POVREDAMA, GUBITKOM POSLOVNOG PROFITA, PREKIDOM
POSLOVANJA, GUBITKOM POSLOVNIH INFORMACIJA/PODATAKA, ZA GUBITAK PRIVATNOSTI USLED ILI NA
BILO KOJI NAČIN U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA SOFTVERSKOG PROIZVODA ILI
NA BILO KOJI NAČIN U VEZI SA BILO KOJOM ODREDBOM OVOG UGOVORA O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM
KORISNIKOM, ČAK I AKO JE PREDUZEĆE TOSHIBA ILI NJEGOV DOBAVLJAČ UPOZOREN NA MOGUĆNOST
NASTANKA TAKVE ŠTETE I ČAK I AKO PRAVNI LEK NE ISPUNI OSNOVNU SVRHU. PREDUZEĆE TOSHIBA NITI
NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE TUŽBE TREĆIH STRANA. NEKE
DRŽAVE/NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE NAGOVEŠTENIH GARANCIJA NITI OGRANIČAVANJE
TRAJANJA OGRANIČENE GARANCIJE, KAO NI ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE
ŠTETE, PA SE TAKVA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČIVANJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS. OVA OGRANIČENA
GARANCIJA DAJE VAM SPECIFIČNA PRAVA, A MOŽDA IMATE I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU U
ZAVISNOSTI OD DRŽAVE/NADLEŽNOSTI.
7. Izdvajanje. Ako bilo koja odredba ovog ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom postane nevažeća,
nelegalna ili neprimenljiva, to ni na koji način neće uticati na važnost, legalnost i primenljivost preostalih
odredbi.
TOSHIBA eco Utility
TOSHIBA eco Utility omogućava poboljšano upravljanje energijom.
Napomene za plan napajanja:
TOSHIBA ekološki prihvatljivi režim koristi plan napajanja „eco“. Ako promenite podrazumevane
postavke, to može da promeni efekte ekološki prihvatljivog režima. Ako već koristite postavke za manju
potrošnju energije, možda nećete primetiti nikakve dodatne prednosti korišćenjem ekološki prihvatljivog
režima. TOSHIBA eco Utility procenjuje uštedu energije izračunavanjem razlike između potrošnje
energije kada je ekološki prihvatljivi režim uključen i kada je isključen. Ako promenite postavke tipičnog
Windows plana napajanja kao što je „Balanced“ (Balansirano) da biste smanjili potrošnju energije ili ako
promenite postavke plana „Power Saver“ (Ušteda energije) radi smanjivanja potrošnje energije, možda
nećete primetiti dodatne prednosti korišćenjem ekološki prihvatljivog režima.
Napomene u vezi sa peformansama:
Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više performanse sistema, kao što su one za gledanje televizije ili
prenos video zapisa (npr. prilikom snimanja TV programa), preporučuje se da koristite odgovarajući plan
napajanja, a ne ekološki prihvatljivi režim.
Ako vam se čini da je prikaz slike na ekranu previše taman, preporučuje se da podesite osvetljenost
ekrana na ugodan nivo kako biste izbegli moguće naprezanje očiju.
Napomene u vezi sa potrošnjom energije:
Eco utility prikazuje približnu trenutnu potrošnju energije i približnu objedinjenu potrošnju energije. Ove
približne vrednosti potrošnje energije imaju marginu greške koja se razlikuje u zavisnosti od sistema
(dizajn, komponente i okruženje).
Prikazivanje potrošnje energije u prozoru [eco Mode]
Kada je priključen adapter naizmenične struje, trenutna potrošnja energije u prozoru „eco Mode“ NE
uključuje električnu energiju koja se koristi za punjenje baterije.
(*1) U zavisnosti od pokrenute aplikacije, moguće je da će potrošnja energije biti visoka bez obzira na to
što je aktivan ekološki prihvatljivi režim. Do ove situacije može da dođe pod određenim okolnostima (na
primer, ako je u pozadini pokrenuto skeniranje virusa ili pretraga datoteka). Čak i u takvim situacijama,
ušteda energije u ekološki prihvatljivom režimu ostaje aktivna.
Prikazivanje potrošnje energije u prozorima [Home] i [Contribution]
Prozor [Home] prikazuje približnu potrošnju energije umanjenu usled korišćenja ekološki prihvatljivog
režima tokom poslednjeg dana kada je računar korišćen. Ušteda energije se izračunava pomoću razlike
između potrošnje energije kada je ekološki prihvatljivi režim uključen i kada je isključen.
Objedinjena potrošnja energije u prozorima [Home] i [Contribution] ne uključuje potrošnju energije u
stanju pripravnosti, hibernaciji, kada je računar isključen niti tokom pokretanja i isključivanja sistema. Ne
uključuje potrošnju samog adaptera naizmenične struje i prirodno električno pražnjenje baterije (*1), pa
stoga nije dovoljno precizna kako biste je koristili za procenu smanjenja troškova za električnu energiju.
Prikazivanje emisije CO2 u prozoru [Home]
Prozor [Home] prikazuje približnu emisiju CO2 umanjenu usled korišćenja ekološki prihvatljivog režima
tokom poslednjeg dana kada je računar korišćen. Smanjena emisija CO2 se izračunava pomoću podataka
konverzije za CO2 (*2) u skladu sa protokolom GHG (*3).
Objedinjena emisija CO2 NE uključuje potrošnju energije u stanju pripravnosti, hibernaciji, tokom
pokretanja i isključivanja sistema niti kada je računar isključen. Takođe ne uključuje emisiju CO2 u vezi sa
potrošnjom energije samog adaptera naizmenične struje ili prirodnim pražnjenjem baterije. (*1)
Napomene za Peak Shift (*4)
Ako omogućite TOSHIBA Peak Shift Control, baterija će se uzastopno puniti i prazniti. To će na kraju
dovesti do punjenja i pražnjenja baterije. To će na kraju dovesti do skraćivanja svakog ciklusa trajanja
baterije (vreme rada sa jednim punjenjem) i ukupnog radnog veka baterije.
Vreme tokom kojeg energija baterije može da se koristi u periodu Peak Shift razlikuje se u zavisnosti od
modela i uslova rada.
Ako dođe do neke od sledećih stvari dok je sistem isključen, funkcija Peak Shift može da bude otkazana i
da se ponovo aktiviraju normalne metode punjenja.
-
Kada se sistem normalno isključi
Kada se izvadi baterija ili isključi adapter naizmenične struje dok je sistem isključen.
Kada se priključi adapter naizmenične struje nakon što se baterija potpuno isprazni dok je sistem
isključen
Napomene za ekološki prihvatljivi režim punjenja (*5)
Ako omogućite ovaj režim, potrebno je da bar jednom ispraznite bateriju do približno 50% bez
priključivanja adaptera naizmenične struje. U suprotnom, režim ekološki prihvatljivog punjenja neće
biti omogućen i neće se produžiti radni vek baterije.
Ako dođe do neke od sledećih stvari, režim ekološki prihvatljivog punjenja može da bude otkazan.
-
Kada se izvadi baterija ili isključi adapter naizmenične struje dok je sistem isključen.
Kada se priključi adapter naizmenične struje nakon što se baterija potpuno isprazni dok je sistem
isključen.
*1: Samo na modelima koji podržavaju bateriju
*2: Podaci za „International Fuel-based Electricity Emission factors for CO2“ za 2009. (od avgusta 2012.)
*3: Protokol za gasove koji izazivaju efekat staklene bašte
*4: Samo na modelima koji podržavaju funkciju Peak Shift
*5: Samo na modelima koji podržavaju režim ekološki prihvatljivog punjenja
TOSHIBA ekološki prihvatljivi režim koristite nakon što pročitate i razumete gorenavedene informacije.
TOSHIBA PC Health Monitor
PC Health Monitor – informacije.
Dobro došli u PC Health Monitor preduzeća Toshiba. Ova aplikacija proaktivno prati određeni broj
sistemskih funkcija kao što su potrošnja energije, stanje baterije i hlađenje sistema i obaveštava vas o
značajnim dešavanjima na sistemu. Ova aplikacija prepoznaje serijske brojeve sistema i pojedinačnih
komponenti i prati specifične aktivnosti u vezi sa računarom i njihovom upotrebom.
Informacije o sistemu, komponentama i upotrebi se prate i prikupljaju. To obuhvata osnovne informacije
o računaru (npr. naziv proizvoda, broj modela, broj dela, serijski broj, verzija BIOS-a, verzija firmvera),
informacije o osnovnim komponentama (npr. grafički uređaj, uređaj za zvuk, mrežni uređaj, čvrsti disk,
SSD uređaj, optička disk jedinica), informacije o operativnom sistemu (npr. verzija operativnog sistema,
datum instaliranja operativnog sistema, Direct X verzija, verzija programa Internet Explorer, liste
instaliranih ispravki za programe i upravljačkih programa), brojač/tajmer za rad komponenti (npr. za
prekidač za napajanje, adapter naizmenične struje, bateriju, LCD ekran, ventilator, jačinu zvuka, bežični
LAN, stanicu, USB, Express Card), podatke o početnom uključivanju sistema i upotrebi sistema i
komponenti (npr. tastatura (brojač pritiskanja tastera FN), postavke napajanja, baterija (temperatura,
kapacitet punjenja i pražnjenja), procesor, memorija, pozadinsko osvetljenje (vreme aktivnosti),
temperatura termalnog modula). Ove informacije se čuvaju na čvrstom disku računara. Količina
podataka koji se čuvaju na čvrstom disku je veoma mala, samo oko 10 MB ili manje za svaku godinu
aktivnosti sistema.
Prikupljene informacije se koriste kao pomoć pri praćenju rada sistema, obaveštavanju o dešavanjima na
sistemu i, ako je potrebno, dijagnostikovanju problema u slučaju da se javi potreba za servisiranjem
računara. Da biste onemogućili ovu aplikaciju (ne preporučuje se), kliknite na donje dugme za
onemogućavanje. Da biste nastavili sa korišćenjem ove aplikacije, kliknite na dugme za omogućavanje.
TOSHIBA TEMPRO
UVOD
Privatnost korisnika je veoma važna za preduzeće TOSHIBA Europe GmbH (TEG). Želimo da bez brige
posećujete naše Veb lokacije i koristite naš softver.
Posvećeni smo zaštiti vaše privatnosti i informacije koje prikupimo o vama koristićemo isključivo na
zakonit način u skladu sa zakonima o zaštiti podataka u Nemačkoj i Evropi.
Ove smernice opisuju vrste informacija koje prikupljamo, svrhu u koju prikupljamo i koristimo lične
informacije svojih korisnika, kao i šta možete da uradite ako želite da se vaši lični podaci izbrišu.
Informacije o vama prikupljamo samo iz jednog razloga: da bismo vam pružili najbolju moguću uslugu.
Detaljno pročitajte informacije o usluzi TEMPRO. Ako se ne slažete sa TEMPRO ugovorom o licenciranju
sa krajnjim korisnikom, usluga će biti zaustavljena, a aplikacija se neće pokrenuti kada se prijavite.
KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO I U KOJU SVRHU?
TEMPRO zahteva povremeno prikupljanje podataka kada je to neophodno. TEG putem ove usluge neće
prikupljati lične identifikacione podatke o vama, kao što je ime, adresa, broj telefona ili e-adresa („lične
informacije“) osim ako nam ih sami ne pružite.
Okolnosti pod kojima možete odlučiti da nam pružite lične informacije obuhvataju: (i) pružanje imena,
poštanske adrese, broja telefona, proizvoda koje kupujete; (ii) pružanje e-adrese kako bismo mogli da
vam pošaljemo informacije koje zahtevate ili registrovanje kao korisnika da biste mogli da pristupite
određenim informacijama. Ako ne želite da o vama prikupljamo bilo kakve lične informacije, nemojte
nam ih prosleđivati.
TEMPRO povremeno upućuje zahtev našim serverima kako biste dobili informacije. Zahtevi uključuju
serijski broj i broj modela, postavke jezika i zemlje na računaru, pozivni broj zemlje, tip i kategoriju
(podtip) zahteva i verziju TEMPRO softvera. Nijedan gorenavedeni podatak nije lične prirode, a svi
podaci su važni za obradu zahteva. Pored toga, ti detalji se koriste da bi vam bio prikazivan sadržaj u
skladu sa željenim postavkama, kao i sadržaj za koji smatramo da bi vas mogao interesovati, da bismo
vam slali informacije u vezi sa našim uslugama, da bismo vam slali e-poruke o različitim pitanjima,
uključujući npr. tehničku podršku i korišćenje usluge, kao i da bismo stupili u kontakt sa vama ukoliko je
potrebno da rešimo neki problem u vezi sa podrškom.
Da biste zaustavili uslugu TEMPRO, izaberite opciju Disable (Onemogući) u meniju aplikacije.
DA LI SA NEKIM DELIMO VAŠE PODATKE?
Te informacije možemo dostaviti i svom agentu koji deluje u naše ime u vezi sa aktivnostima koje su
opisane u nastavku. Takvog agenta obavezuju i smernice za zaštitu podataka preduzeća TEG i on deluje u
skladu sa njima. TEG neće prodavati, iznajmljivati niti na bilo koji način namerno otkrivati lične
informacije koje nam dostavite na ovoj lokaciji nijednom trećem licu (izuzev agenta koji deluje u naše
ime kao što je opisano iznad).
Informacije koje prikupljamo ne delimo niti prodajemo drugim licima. Te informacije ne prodajemo
svojim partnerima za reklamiranje i agencijama za reklamiranje niti ih sa njima delimo.
BEZBEDNOST
Preduzeće TEG je posvećeno osiguravanju bezbednosti vaših informacija. Da bismo sprečili neovlašćeni
pristup ili otkrivanje informacija, održavali tačnost podataka i osigurali adekvatno korišćenje informacija,
primenjujemo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravljačke procedure kako bismo zaštitili i osigurali
informacije koje prikupljamo.
KONTAKT INFORMACIJE
Ukoliko imate bilo kakav upit ili nedoumicu u vezi sa našim smernicama za privatnost ili ako želite da
ažurirate, izbrišete i/ili ispravite lične informacije koje imamo o vama, obratite se lokalnom Toshiba
pozivnom centru.
Dodatne informacije o smernicama za privatnost preduzeća TEG potražite na
http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/.
TOSHIBA Service Station Utility
Ova aplikacija omogućava računaru da automatski pretražuje ispravke za TOSHIBA softver ili druga
upozorenja preduzeća TOSHIBA koja se odnose na vaš računarski sistem i programe na njemu (u početku
na svakih 30 dana; upiti mogu da se pojavljuju češće ili ređe usled prekida internet veze, ponovnih
pokušaja, direktne korisničke akcije ili promene smernica za upite na serverima preduzeća TOSHIBA).
Kada je omogućena, ova aplikacija na naše servere povremeno prenosi ograničenu količinu sistemskih
informacija (konkretno, model, broj dela, UUID, željeni jezik, serijski broj, datum prvog pokretanja
sistema, prikazivanje upozorenja ili ispravki, preuzimanje i instalacija ispravki, verzija operativnog
sistema, status softvera itd.).
U slučaju da se gorenavedene sistemske informacije koje se prenose preduzeću TOSHIBA smatraju ličnim
informacijama u vašem regionu, imajte u vidu da će se ove informacije tretirati strogo u skladu sa
pravilima i propisima navedenim u ovom obaveštenju, kao i u skladu sa primenljivim zakonima za zaštitu
podataka.
TOSHIBA može da čuva informacije sedam (7) godina, može da koristi ove informacije za usluge tehničke
i marketinške podrške, kao i da ih deli sa organizacijom za globalnu podršku preduzeća TOSHIBA,
povezanim TOSHIBA kompanijama ili drugim trećim stranama koje je angažovalo preduzeće TOSHIBA u
svrhu pružanja usluga podrške za korišćenje u vezi sa sistemskom podrškom.
Kada vaš računar pretražuje naše servere u potrazi za ispravkama ili upozorenjima, automatski ćemo
vam pružiti priliku da ažurirate računar ili da prenesete ispravku/upozorenje direktno na računar.
Takođe ćemo praviti evidenciju ispravki ili upozorenja instaliranih na našim serverima.
Iako preporučujemo da sada aktivirate uslužni program TOSHIBA Service Station, to možete da uradite i
naknadno ili možete da odaberete da uopšte ne koristite ovu funkciju. Ako odaberete da je naknadno
aktivirate, sistemske informacije će se svakako prikupljati sa vašeg sistema kako bi naknadno bile
prenesene, osim u slučaju da odlučite da ne koristite ovu funkciju.
Nakon aktiviranja, ovaj sistem će nastaviti da pruža obaveštenja o ispravkama ili upozorenjima dok ne
onemogućite uslužni program. To možete da uradite u svakom trenutku tako što ćete deinstalirati
uslužni program. Nakon deinstaliranja nećete dobijati obaveštenja o ispravkama ili upozorenjima.
Ako odaberete da sada aktivirate uslužni program TOSHIBA Service Station ili naknadno tako što ćete
kliknuti na dugme „Prihvati“, prihvatate ove uslove i odredbe, kao i korišćenje i deljenje informacija. Ako
odaberete da ne koristite ovu aplikaciju i/ili ne prihvatite ove uslove i odredbe, kliknite na dugme
„Decline“ (Odbij) i ova aplikacija neće biti aktivirana. Međutim, za prenosne računare kupljene u
Sjedinjenim Državama ili Latinskoj Americi, određene sistemske informacije možda će se svakako
prikupljati i prenositi u skladu sa važećim korisničkim obaveštenjima u vezi sa drugim programima
preduzeća TOSHIBA.
Prihvatanjem ovih uslova i odredbi takođe pristajete na prenos informacija entitetima koji se nalaze
izvan zemlje ili regiona u kojem živite (konkretno, u Japanu i Sjedinjenim Državama) i potvrđujete da
shvatate da u tim zemljama možda ne postoje isti zakoni za zaštitu podataka ili nivoi zaštite koji su
obavezni u vašoj zemlji.
Ovaj ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom takođe je dostupan na Veb lokaciji preduzeća Toshiba.
Download

Hvala vam što ste odabrali računar preduzeća TOSHIBA. U