Mart 2012.
Pitanja iz Administriranja sistema
Windows
Prvi deo
Napomena: Prvi deo ispita polažu studenti koji nisu zadovoljili uslov na kolokvijumu.
Uvod
1. Šta je Administrator sistema? Zadaci Administratora sistema (samo nabrojati).
2. Koje slojeve sadrži arhitektura Windows Servera? U kom sloju su instalirane
aplikacije i servisi? Gde se izvršavaju sistemski servisi?
3. Čemu služe podsistemi okruženja (environment subsystems) i koji podsistemi
okruženja postoje?
Aktivni direktorijum
4. Šta je Aktivni direktorijum? Čemu služi? Koji protokoli stoje u osnovi Aktivnog
direktorijuma? Šta je šuma?
5. Šta je domen Aktivnog direktorijuma? Karakteristike domena.
6. Šta je DNS? Šta je stablo? Šta znači kada kažemo da domeni imaju
susednu/nesusednu strukturu imenovanja?
7. Šta su odnosi poverenja? Ko ima podrazumevane odnose poverenja? Koji tipovi
odnosa poverenja postoje? Šta je tranzitivnost odnosa poverenja?
8. Šta su organizacione jedinice? Koji su razlozi za korišćenje organizacionih jedinica?
9. Čemu služi logička struktura domena i koje logičke strukture domena postoje?
10. Čemu služi fizička struktura domena i koje fizičke strukture domena postoje?
11. Šta je server član i koje su njegove moguće funkcije?
12. Šta je kontroler domena? Osobine kontrolera domena. Šta je master operacija?
13. Šta je replikacija Aktivnog direktorijuma? Zašto je ona potrebna? Koji su zadaci
algoritama replikovanja?
14. Šta je globalni katalog, koje informacije se nalaze u globalnom katalogu i koje su
njegove osnovne funkcije?
15. Šta je šema Aktivnog direktorijuma? Gde se nalazi šema Aktivnog direktorijuma i
gde se ažurira?
Upravljanje korisnicima i grupama
16. Šta je korisnik? Korisnički nalozi. Tipovi i svojstva svakog tipa korisničkih naloga.
Šta je UPN (User Principal Name) i iz čega se sastoji?
17. Administratorski nalog. Korisnički nalog Gost (Guest). Mašinski nalozi.
Koja je namena ovih naloga?
1
Mart 2012.
18. Šta su bezbednosne grupe i koja je njihova uloga? Razlika izmeñu bezbednosnih
grupa i organizacionih jedinica.
19. Vrste bezbednosnih grupa na osnovu dometa (group scope). Svojstva svake od grupa.
20. Navesti 3 standardne bezbednosne grupe i njihovu namenu.
21. Šta su dozvole (permissions) i prava (rights) i kakva je razlika izmeñu njih?
22. Šta su grupne polise? Kako se one formiraju?
Bezbednost
23. Koji su ciljevi osiguranja bezbednosti sistema? Šta je bezbednosni subjekt
(principal)? Šta je autentifikacija, a šta autorizacija?
24. Šta je kriptografija? Objasniti mehanizam simetrične/asimetrične kriptografije?
Poreñenje ove dve vrste kriptografije (prednosti/nedostaci).
25. Čemu služi digitalni potpis i kako se realizuje?
26. Šta je sertifikat i objasniti ulogu sertifikacionih vlasti (CA - Certification
Authorities)?
27. Šta je Kerberos? Napisati proces u 5 koraka kojim klijent zahteva uslugu od nekog
servera uz pomoć Kerberosa.
28. Šta je SSL protokol? Šta je HTTPS protokol? Šta je IPSec protokol i u kojem sloju
TCP/IP protokola se nalazi?
29. Šta je sprečavanje servisa (DoS - Denial of Service) i koje oblike može da ima?
30. Čemu služi i kako radi ruter za filtriranje paketa?
31. Šta je barijera (firewall)? Nacrtati mrežu sa demilitarizovanom zonom.
32. Šta je proksi server i objasniti kako radi?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drugi deo
Napomena: Drugi deo ispita polažu svi studenti.
Umrežavanje i komunikacija
33. Šta je fizički, a šta logički priključak na mrežu? Šta je MAC adresa?
34. Šta je protokol i koji su slojevi TCP/IP protokola? Koje su prednosti slojnog modela?
35. Koje su tri osnovne funkcije Internet sloja TCP/IP protokola?
36. Šta je funkcija transportnog sloja TCP/IP protokola i koja su dva osnovna protokola
tog sloja?
37. Klase IP adresa, koliko bitova je odreñeno za mrežu u svakoj klasi? Mrežna maska.
DHCP
2
Mart 2012.
38. Šta je DHCP? Koje su prednosti dinamičkog dodeljivanja IP adresa? Šta je dinamički
DNS?
39. Navesti 4 koraka u procesu dinamičkog iznajmljivanja adrese od DHCP servera.
40. Šta su proizvoñačke/korisničke klase u DHCP kontekstu?
41. Kako funkcioniše autorizovanje DHCP servera? Šta znači rezervacija IP adresa?
42. Šta sadrži baza podataka DHCP servera? Navesti tri mehanizma za izradu rezervnih
kopija DHCP baze podataka.
DNS
43. Šta je DNS? Šta je delegiranje i koje su njegove prednosti?
44. Šta je zona? Koliko domena može da pokriva? Autoritativni server za zonu. Primarna
i sekundarna zona.
45. Šta je datoteka zona? Napisati primer jednog zapisa u datoteci zone.
46. Šta je DNS server? Kako on funkcioniše?
47. Šta je direktno, a šta obrnuto pretraživanje domena i IP adrese. Opisati proces
direktnog pretraživanja u DNS-u. Nacrtati sliku.
48. Šta je DNS keširanje i zbog čega se ono realizuje?
49. Šta je prosleñivač (u DNS kontekstu)? Šta je ekskluzivno, a šta neekskluzivno
komuniciranje s prosleñivačem. Šta je podreñeni server (slave)?
Datoteke
50. Šta je sistem datoteka? Koji sistemi datoteka postoje?
51. Koji su elementi strukture diska? Nacrtati sliku.
52. Šta su particije? Kakve particije postoje na osnovnom disku? Koji sistem datoteka
može da koristi particija?
53. Osnovni i dinamički diskovi. Kakva je razlika izmeñu njih?
54. Šta je glavni startni zapis (MBR, Master Boot Record) i čemu služi? Šta je particiona
tabela?
55. Šta je GUID particiona tabela (GPT)?
56. Šta je FAT tabela? Kako se čita datoteka u FAT sistemu?
57. Šta je NTFS? Prednosti i nedostaci NTFS sistema u odnosu na FAT.
58. Šta je glavna tabela datoteka (MFT, Master File Table), u kojem sistemu se koristi?
Kakva je struktura MFT zapisa? Šta su rezidentni, a šta nerezidentni atributi?
59. Šta su disk kvote i čemu služe?
60. Šta su kontrolne tačke i kako funkcionišu? Navesti primere funkcija koje su
realizovane pomoću kontrolnih tačaka.
61. Šta je fragmentacija? Zašto je potrebna defragmentacija i koji uslužni program vrši tu
funkciju?
62. Šta je komprimovanje diskova, čemu služi i kako funkcioniše?
63. Šta je hijerarhijska stuktura za skladištenje podataka (HSM)? Preko kojeg servisa se
realizuje i objasniti kako funkcioniše.
3
Mart 2012.
Deljenje i bezbednost datoteka
64.
Objasniti pojam vlasništva nad objektom. Kako se vlasništvo dodeljuje drugom
korisniku?
65.
Koje vrste dozvola postoje za deljene resurse? Objasniti šta svaka dozvola znači.
Kakve su rezultantne dozvole ako korisnik pripada dvema grupama s različitim
pravima pristupa? Ko ima viši prioritet po pitanju dozvola: pristup deljenom
direktorijumu ili pristup datoteci?
66.
Šta se dešava sa svojstvom deljenja kada se objekat kopira ili premesti? Kakva su
pravila za deljenje izmeñu različitih domena? Kako se deljeni resursi mogu sakriti
(tako da se ne vide prilikom pretraživanja)?
67.
Šta znači pristup deljenom resursu u isključenom režimu (offline access)? Opcije.
Sinhronizacija.
68.
Struktura NTFS dozvola za direktorijum. Prioritet dozvola kada su u pitanju
dozvole za direktorijum i datoteke. Nasleñivanje dozvola. Kopiranje i premeštanje
kod NTFS dozvola.
69.
Sistem za šifrovanje datoteka (EFS, Encrypting File Sistem). Na kom nivou se vrši
ovo šifrovanje? Objasniti proces šifrovanja.
Upravljanje raspoloživošću
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Šta je visoka raspoloživost i koje tehnologije se koriste za visoku raspoloživost?
Ukratko objasniti svaku od njih.
Objasniti proste volumene i volumene s nadovezanim diskovima.
Objasniti šta su i kako rade volumeni sa segmentiranim diskovima.
Objasniti šta su i kako rade volumeni RAID-1.
Objasniti šta su i kako rade volumeni RAID 5.
Šta je rezervna kopija i koji su razlozi za njeno pravljenje? Koji tipovi podataka se
snimaju na rezervnu kopiju? Šta je bit arhiviranja?
Navesti i objasniti tipove rezervnih kopija.
Šta je rotaciona šema? Objasniti rotacionu šemu "deda-otac-sin".
Napomena: ovo je konačna verzija ispitnih pitanja.
4
Download

Pitanja iz Administriranja sistema Windows Prvi deo