OF-PR-P-018
ver 211209
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 80, 21000 Novi Sad, Srbija
Call Center: 0700 480 400, 021 4800 400
Email: [email protected]
Novi Sad, 14.05.2013.
NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA STRANOG PRAVNOG LICA
NECESSARY DOCUMENTS FOR ACCOUNT OPENING OF NON-RESIDENT LEGAL ENTITIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dokumentacija koju dostavlja Klijent
Documents submitted by the Client
Zahtev za otvaranje računa potpisan od strane zakonskog zastupnika iz Rešenja o upisu
centrale u sudski registar, i overen pečatom, ako je pečat potreban prema propisima domicilne
zemlje (Banka dostavlja obrazac)
Application for Account opening signed by authorized person listed in the extract from the
Register of Companies, and stamped with the company seal if it is required by the regulations
in the country of domicile (form provided by the Bank)
Lista ovlašćenih potpisnika za raspolaganje sredstvima na nerezidentnim računima, potpisana
i overena od strane zakonskog zastupnika (Banka dostavlja obrazac)
List of signatures of persons authorized to manage the funds on the non-resident accounts,
signed and verified by authorized person listed in the extract from the Register of Companies
in the country of domicile (form provided by the Bank)
Forma dokumenta
Document form
Rešenje o upisu centrale u sudski registar iz registra zemlje, koje ne sme biti starije od 3
meseca, overeno apostilom, sa prevodom na srpski jezik koji treba da je overen pečatom i
potpisom sudskog tumača Republike Srbije
Fotkopija uz original ili
fotokopiju overenu
apostilom ne starije od
3 meseca na uvid
Extract from the Register of Companies which must not be older than three months, verified
by apostille, translated into Serbian language and verified by certified court interpreter of
Republic of Serbia
Photocopy and
Original/verified Copy
with apostille, which
must not be older than
3 months for per usal
Potvrda o izvršenoj registraciji u Republici Srbiji koju izdaje Ministarstvo Finansija-Poreska
uprava (za realizaciju dinarskih transakcija)
Confirmation on Registration in the Republic of Serbia issued by the Ministry of Finance - Tax
Administration (for RSD transactions)
Fotokopija uz original
na uvid
Statut društva ili akt o osnivanju sa prevodom na srpski ili engleski jezik
Statute of the Company or Articles of Incorporation , translated into Serbian or English
Punomoćje centrale za otvaranje računa i obavljanje transakcija koje ne sme biti starije od 3
meseca, ukoliko lice koje otvara račun nije ovlašćeno u sudskom registru, overeno apostilom,
sa prevodom na srpski jezik koji je overen pečatom i potpisom sudskog tumača Republike
Srbije
Fotokopija
Photocopy
Original ili fotokopija
overena apostilom, ne
starije od 3 meseca
Authorization of the Headquarters for opening the account and effecting the account
transactions, which must not be older than three months, in case the account is opened by a
person who is not authorized in the Court Registry, verified with apostille, translated into
Serbian language and verified by certified court interpreter of Republic of Serbia
Original or Copy
verified with apostille,
which must not be
older than 3 months
Fotokopije pasoša zakonskog zastupnika i svih lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima
na računu
Passport photocopies of authorized person listed in the extract from the Register of
Companies and all persons authorized to manage funds on the Account
Fotokopija
Photocopy
-Dokumentaciju (Statut ili Akt o osnivanju), sa prevodom na srpski ili engleski jezik, ne stariju
od 3 meseca, iz koje se može utvrditi vlasnička struktura preduzeća, do fizičkih lica vlasnika
najmanje 25% vlasničkih i upravljačkih prava
8.
-Documentation (Statute of the Company or Articles of Incorporation), translated into Serbian
or English language, not older than three months, from which can be determined holder of at
least 25% of business participation, shares, or other rights on basis of which he/she
participates in management of legal entity.
-Popunjen obrazac „Vlasnička struktura“ (Banka dostavlja obrazac) i fotokopije pasoša lica
navednih u obrascu
-Ownership structure form (form provided by the Bank) and passport photocopies of all
persons mentioned in the form
9.
Ugovor o otvaranju i vođenju nerezidentnog računa
Contract on Opening and Keeping of non-resident Account
OF-PR-P-018
Neophodna dokumentacija za otvaranje računa stranog pravnog lica
Original
Original
Original
Original
Photocopy and Original
for per usal
Fotokopija uz original
dokumentacije na uvid,
ne starije od 3
meseca, Original
obrazac i fotokopije
pasoša
Photocopy and
Original for per usal of
the documentation,
which must not be
older than 3 months,
original form and
passort photocopies
Original
Original
Strana 1 od 2
Ugovor o vodjenju nerezidentnog računa na osnovu dostavljene dokumentacije priprema Banka, u najkraćem mogućem roku.
Contract on Opening and Keeping of non-resident Account, on the basis of submitted documentation is prepared by the Bank,
in the shortest period possible.
U skladu sa važećim propisima, u obavezi ste da, najmanje jednom godišnje, dostavite Rešenje o upisu centrale u sudski
registar iz registra zemlje, koje ne sme biti starije od tri meseca, overeno apostilom, sa prevodom na srpski jezik koji treba da
je overen pečatom i potpisom sudskog tumača Republike Srbije.
According to the existing regulations, you have an obligation to submit Extract from the Register of Companies which must not
be older than three months, verified by apostille, translated into Serbian language and verified by certified court interpreter of
Republic of Serbia, at least once a year.
Banka će kao validna dokumenta prihvatiti samo kopije overene apostilom sa datumom ne starijim od tri meseca.
As a valid documentation, the Bank shall accept only copies verified with apostille with the date not older than three months.
Ukoliko imate registrovano predstavništvo vaše firme u Srbiji i želite da predstavništvo raspolaže sa sredstvima na računu vaše
firme, neophodno je da date ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na vašem računu kod OTP banke, ne starije od tri meseca,
overeno apostilom, sa prevodom na srpski jezik koji je overen pečatom i potpisom sudskog tumača Republike Srbije, i
dostavite, pored gore navedene dokumentacije, i sledeće:
In case you have a registered representative office of your Company in Serbia and you would like the representative office to
dispose with funds on the account of your Company, it is necessary to give the authorization for disposal of funds on the
account, not older than three months, verified by apostille, translated into Serbian language and verified by certified court
interpreter of Republic of Serbia, and along with the aforementioned documentation also submit the following:
1.
Rešenje o registraciji izdato od strane Agencije za privredne registre
Decision on Registration issued by the Business Register Agency
2.
Izvod iz poreske evidencije o poreskog broju (PIB)
Excerpt from tax records on tax identification number (TIN)
3.
Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac)
Verified signatures of persons authorized for representation (OP forms)
4.
5.
Lista ovlašćenih potpisnika za raspolaganje sredstvima na računima, potpisana od strane
zakonskog zastupnika predstavništva, overena pečatom predstavništva, i potpisana od strane
zakonskog zastupnika stranog pravnog lica iz Rešenja o upisu centrale u sudski registar, i
overena pečatom, ako je pečat potreban prema propisima domicilne zemlje (Banka dostavlja
obrazac)
List of signatures of persons authorized to manage the funds on the non-resident accounts,
signed by authorized person of representative office, stamped with representative office seal,
and signed by authorized person listed in the extract from the Register of Companies of
Headquarters, and stamped with the company seal if it is required by the regulations in the
country of domicile (form provided by the Bank)
Fotokopije ličnih dokumenata zakonskog zastupnika i svih lica ovlašćenih za raspolaganje
sredstvima na računima
Passport photocopies of authorized person listed in the extract from the Register of
Companies and all persons authorized to manage funds on the Account
Fotkopija uz
original/overenu
fotokopiju na uvid
Photocopy and
Original/verified Copy
for per usal
Fotokopija uz original
na uvid
Photocopy and Original
for per usal
Original ili overena
fotokopija
Original or verified
Copy
Original
Original
Fotokopija
Photocopy
U nadi da ćemo uspešno poslovno sarađivati
Hoping to have successful business cooperation,
OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD
OF-PR-P-018
Neophodna dokumentacija za otvaranje računa stranog pravnog lica
Strana 2 od 2
ZA-PR-P-022
ver 310111
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 80, 21000 Novi Sad, Srbija
Call Center: 0700 480 400, 021 4800 400
Email: [email protected]
REQUEST FOR OPENING A NEW NON-RESIDENT CURRENT ACCOUNT
(ZAHTEV ZA OTVARANJE NEREZIDENTNOG RAČUNA)
Please open for us accounts with OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad in the following currencies:
Molimo vas da nam kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad otvorite račune za sledeće valute:
RSD
EUR
USD
GBP
CHF
CAD
NAME OF THE COMPANY
(Naziv klijenta)
MAILING ADDRESS
(Adresa za dostavu pošte u Republici Srbiji)
Attention
(Na ruke)
Street
P.O. Box
(Ulica)
City
Postal code
(Grad)
(Poštanski broj)
Country
(Država)
TELEPHONE
FAX NUMBER
(Broj faksa)
(Kontakt telefon)
E-MAIL FOR RECEIVING ACCOUNT STATEMENTS
(E-mail za primanje izvoda po računu)
Contact person
(Kontakt osoba)
TAX IDENTIFICATION NUMBER
(Poreski identifikacioni broj (PIB))
STATUTORY INFORMATION
(PODACI O REGISTRACIJI)
Company registration number
(Broj registarskog uloška)
Date of incorporation
(Datum upisa)
Address of Registrated Office
(Adresa sedišta pravnog lica)
Type of activity
(Vrsta delatnosti)
ZA-PR-P-022
Zahtev za otvaranje nerezidentnog računa
Request for opening a new non-resident current account
Strana 1 od 2
AUTHORISED PERSON FOR REPRESENTING
(OVLAŠĆENO LICE ZA ZASTUPANJE)
First and last name, address, place and date of birth, number, date and place of issuance of identification
document, personal number
(Ime i prezime, adresa, mesto i datum rođenja, broj datum i mesto izdavanja identifikacionog dokumenta, JMBG)
Hereby we authorize you to debit our account with you for commissions according to the Decision on tariff as to products and
services of OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.
(Ovim Vas ovlašćujemo da u naše ime i za naš račun možete izvršiti naplatu troškova i provizije u skladu sa važećom Odlukom o utvrđivanju
tarifnika kamatnih stopa naknada i provizija OTP banke Srbija a.d. Novi Sad).
You are authorised to accept and execute our orders sent by fax.
(Saglasni smo da naše naloge dostavljene faksom izvršavate kao originale)
In accordance with any facsimile instructions implying to be from us, authenticated with the List of Authorized Signatures which is
in your possession in usage order, we agree to:
1.
2.
Keep you from indemnities against all actions, proceedings, liabilities, claims, damages, costs, losses and expenses in
relation to your actions on such instructions
Irrevocably authorize you to debit our account immediately for all sums paid by the Bank in respect to such instructions and
to debit our account for all sums of money whatsoever, interests, charges and expenses which may incur as a result of
Bank's compliance with such facsimile instructions.
(Prilikom izvršenja naših naloga poslatih faksom i potpisanih od strane ovlašćenih osoba čiji su potpisi u skladu sa potpisima na depo kartonu:
1. Oslobađamo vas odgovornosti za sve postupke, reklamacije, štete, gubitke I troškove nastale usled postupanja po pomenutim
nalozima
2. Ovlašćujemo vas da izvršite zaduženje našeg računa za sve troškove koji nastanu izvršenjem pomenutih naloga kao i za sve novčane
izdatke, kamate i rashode koje banka može snositi postupajući u skladu sa instrukcijama na nalozima)
Date
Sign and signature
(Datum)
(Pečat i potpis)
Izveštaj zaposlenog zaduženog za otvaranje računa
Na osnovu zahteva za otvaranje računa i podnesenih naloga, zaposleni zadužen za otvaranje računa utvrdio je da
podnosilac zahteva ispunjava / ne ispunjava uslove za otvaranje računa.
(Datum)
Potpis ovlašćenog lica Banke
Verifikovao
ZA-PR-P-022
Zahtev za otvaranje nerezidentnog računa
Request for opening a new non-resident current account
Strana 2 od 2
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 80, 21000 Novi Sad, Srbija
Call Center: 0700 480 400, 021 4800 400
Email: [email protected]
OF-PR-P-014
ver 090712
SPECIMEN SIGNATURES FOR NON-RESIDENT ACCOUNT
KARTON DEPONOVANIH POTPISA ZA NEREZIDENTNI RAČUN
NUMBER OF NON-RESIDENT ACCOUNT:
CLIENT'S NAME:
Broj nerezidentnog računa:
Naziv klijenta:
COUNTRY AND CITY:
Država i grad:
BANK CERTIFICATION DATE:
PHONE/FAX/E-MAIL:
Datum kada je banka overila karton deponovanih potpisa:
Telefon/Faks/E-mail:
ADDRESS:
Adresa:
WHICH GIVES AUTHORITY TO FOLLOWING PERSONS FOR DISPOSAL OF FUNDS ON THE NON-RESIDENT ACCOUNT:
kojim se ovlašćuju sledeća lica za raspolaganje sredstvima na nerezidentnom računu
NAME AND SURNAME
Ime i prezime
SIGNATURE
Potpis
COUNTRY, CITY
Država, Grad
PASSPORT NUMBER
Broj pasoša
VALIDITY OF
PASSPORT
Rok važenja pasoša
TYPE OF SIGNATURE
Vrsta potpisa
AMOUNT OF THE
FUNDS LIMIT
Iznos ograničenja
sredstava
1. autonomous - samostalno
2. collective - kolektivno
3. limited - ograničeno
4. unlimited - neograničeno
1. autonomous - samostalno
2. collective - kolektivno
3. limited - ograničeno
4. unlimited - neograničeno
1. autonomous - samostalno
2. collective - kolektivno
3. limited - ograničeno
4. unlimited - neograničeno
1. autonomous - samostalno
2. collective - kolektivno
3. limited - ograničeno
4. unlimited - neograničeno
THIS SPECIMEN SIGNATURE CARD IS VALID FROM THE BANK CERTIFICATION DATE UNTIL ITS WRITTEN RECALL
Ovaj karton deponovanih potpisa važi od datuma overe do pismenog opoziva
SIGNATURE OF THE PERSON AUTHORIZED FOR CLIENT REPRESENTATION
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje klijenta
OF-PR-P-014 Karton deponovanih potpisa za nerezidentni račun
STAMP OF THE CLIENT
Pečat klijenta
STAMP AND SIGNATURE OF THE RESPONSIBLE PERSON OF THE BANK
Pečat i potpis ovlašćenog lica banke
Strana 1 od 1
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 80, 21000 Novi Sad, Srbija
Call Center: 0700 480 400, 021 4800 400
Email: [email protected]
OF-PR-P-036
ver 310111
IZJAVA ZASTUPNIKA / PUNOMOĆNIKA O VLASNIČKOJ STRUKTURI KLIJENTA
STATEMENT ON OWNERSHIP STRUCTURE
U postupku otvaranja računa, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem i dostavljam podatke navedene u donjoj tabeli za svako pravno i fizičko lice koje ima
direktno ili indirektno (preko drugog pravnog lica) najmanje 25% poslovnog udela, akcija ili drugih prava na osnovu kojih ima ucešće u upravljanju ovog pravnog lica, odnosno ima učešće u
kapitalu pravnog lica sa najmanje 25% udela ili ima dominantan položaj prilikom upravljanja sredstvima ovog pravnog lica.
In the process of account opening, under penalty of perjury, I hereby declare and submit information provided in the Table bellow for each legal entity and natural person with minimum 25% of direct or
indirect (through other legal entity) business participation, shares or any other rights based on which such person/entity has participation in management of such legal entity, and/or participation in capital of the
legal entity with minimum 25% participation or a dominant position in managing the funds of the legal entity.
Pravno lice kome se otvara račun:
Legal entity opening the account
MB
Naziv
Id
Name
* Naziv pravnog lica osnivača:
MB / ID:
Name of legal entity - owner:
Sedište i adresa:
Udeo u %:
Address:
Participation in %:
* Podaci o osnivačima pravnog lica osnivača/ Data on owners of
R.b.
Ime i prezime za FL/ Poslovno ime za PL
First and last name for NP/Name of LE
legal entity-owner:
Datum i mesto rođenja za FL
Date and place of birth for NP
Prebivalište za FL / Sedište za PL
Place of residence for NP/Address for LE
Udeo u %
Participation in %
FL- fizičko lice; PL - pravno lice
NP - natural person; LE-Legal entity
Broj L.K. ili pasoša
Passport No.
Izjavu dao zakoniti zastupnik/punomoćnik
Statement given by a legal representative
*NAPOMENA/NOTE:
Obrazac se popunjava za svako pravno lice koje se pojavljuje kao osnivač pravnog lica koje otvara račun,
kao i za svako drugo pravno lice u nizu koje se javlja kao osnivač tog osnivača pravnog lica.
Ukoliko sva fizička lica imaju manje od 25% udela u vlasništvu navesti samo "manjinski vlasnici".
Ukoliko su vlasnici država i drugi državni organi navesti "u državnom vlasništvu".
ime i prezime/First and last name
JMBG/za strano fizičko lice br.pasoša/ ID No./Passport No.
The form is filled out for any legal entity that acts as the owner of legal entity opening an account,
as well as for any other legal entity in sequence, which acts as the owner of that legal entity- owner.
In case all natural persons have below 25% of shares in their ownership, indicate only "minority owners"
In case the State and/or other government authorities act as owners, indicate "state-owned"
U/ In
JMBG / MB PL
ID No.
, dana/date
Prebivalište i adresa/Place of residence and address
M.P.
OF-PR-P-036 Izjava zastupnika/punomoćnika o vlasničkoj strukturi klijenta/Statement on ownership structure
Broj L.K. ili Pasoša/ID card No./Passport No.
Strana 1 od 1
Download

Nerezidenti - Strana pravna lica