PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 5b, matični broj: 17082990,
koju, u skladu sa odredbama Odluke o licima ovlašćenim za potpisivanje kao i ostalim pitanjima koja se tiču
potpisivanja u Piraeus banci a.d. Beograd od 19.03.2013. god., zastupaju ime, prezime i funkcija A potpisnika
filijale i ime, prezime i funkcija B potpisnika filijale (u daljem tekstu BANKA), i
ime i prezime klijenta, očevo ime, mesto i adresa prebivališta, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte (u
daljem tekstu: KLIJENT)
Zaključili su dana ________________ .godine, u Beogradu
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA ZA FIZIČKA LICA
PREDMET UGOVORA
Član 1.
Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih odnosa ugovornih strana povodom korišćenja usluga
elektronskog bankarstva preko BANKE, od strane KLIJENTA, s tim što se pod „elektronskim bankarstvom“
podrazumeva elektronska razmena informacija između ugovornih strana, kao i raspolaganje sredstvima i vođenje
računa Korisnika kod Banke (navedenih u prilogu 1), putem elektronskog bankarstva.
USLOVI KORIŠĆENJA
Član 2.
Usluge elektronskog bankarstva KLIJENT može da koristi kao korisnik bilo kog računa otvorenog u BANCI
besplatno (u daljem tekstu: računi).
Usluge mobilnog bankarstva KLIJENT može da koristi ukoliko je istovremeno i Korisnik tekućeg računa za
primanje zarade tj penzije u Banci, a kako bi Banka bila u mogućnosti da isti zaduži za trošak mesečnog
održavanja predmetne aplikacije u iznosu od 50rsd.
Usluge elektronskog bankarstva kao i mobilnog bankarstva KLIJENT koristi po računima koje je odabrao prilikom
popunjavanja zahteva za korišćenje usluga elektronskog bankarstva za fizička lica, koji zahtev je prilog 1 i sastavni
deo ovog ugovora.
Usluge elektronskog bankarstva KLIJENT može da počne da koristi po potpisivanju ovog ugovora i po dobijanju
aktivacionog koda na svoju E-mail adresu kao i dobijanje Korisničkog imena putem telefonskog poziva od strane
službenika banke.
Usluge mobilnog bankarstva KLIJENT može da koristi nakon preuzimanja aplikacije Piraeus banke za mobilno
bankarstvo iz Play Store i dobijanja aktivacionog koda putem SMS-a
NAČIN KORIŠĆENJA USLUGA – OPŠTE ODREDBE
Član 3.
Uslugu elektronskog bankarstva KLIJENT može da koristiti, upotrebom računarske web aplikacije, odnosno kada je
u pitanju mobilno bankarstvo upotrebom native aplikacije za mobilni telefon
Potpisivanjem ovog ugovora KLIJENT potvrđuje da je od BANKE primio, pročitao i razumeo dokument sa
uputstvima za korišćenje usluga elektronskog bankarstva, kao i Opšta pravila i uslove poslovanja i Tarifnik, koji su
sastavni deo ovog Ugovora, kao i da se striktno pridržava istih.
OBAVEZE KLIJENTA
Član 4.
KLIJENT je obavezan da elektronske naloge za prenos sredstava sa računa popunjava potpuno i tačno pa će
stoga snositi rizik i bilo kakvu štetu koja može da nastane ukoliko BANKA ne realizuje njegov nalog usled unosa
nepotpunih ili netačnih podataka.
KLIJENT se obavezuje da se pridržava svih pozitivnih propisa i da BANCI dostavlja neophodnu dokumentaciju za
realizaciju njegovih elektronskih naloga. KLIJENT snosi rizik i bilo kakvu štetu koja može da nastane ukoliko
BANKA ne realizuje njegov nalog usled okolnosti da KLIJENT nije dostavio neophodnu dokumentaciju koja ja
pozitivnim propisima predviđena kao obavezna u cilju izvršenja konkretnog naloga.
KLIJENT se obavezuje da podatke i dokumentaciju vezanu za plaćanja čuva u skladu sa pozitivnim propisima.
Član 5.
KLIJENT je dužan da eventualne reklamacije na funkcionisanje sistema elektronskog bankarstva dostavi BANCI
pismenim putem najkasnije u roku od 2 radna dana od dana uočenih nedostataka. Reklamacije koje nisu
dostavljene u navedenom roku BANKA neće prihvatati.
BANKA neće biti odgovorna ukoliko usluga elektronskog bankarstva ne fukcioniše ili pak ima zastoje u
fukcionisanju usled neadekvatne računarske opreme ili programskih rešenja koje KLIJENT koristi, kao i ukoliko je
do prekida ili zastoja u fukcionisanju došlo usled prekida ili zastoja usluge koju pruža treća strana (Telekom,
elektrodistributivno preduzeće, internet provajder i sl.)
Banka takođe neće biti odgovorna ukoliko usluga elektronskog bankarstva ne fukcioniše ili pak ima zastoje u
fukcionisanju usled okolnosti koje se mogu podvesti pod višu silu.
KLIJENT preuzima odgovornost za čuvanje tajnosti tajne lozinke i korisničke šifre. Ukoliko potpisnik elektronske
poruke posumnja ili sazna da je za njegovu tajnu lizinku saznalo drugo lice, dužan je da tajnu lozinku odmah
zameni, prema postupku opisanom u uputstvima iz člana 4.
Član 6.
KLIJENT je saglasan i potpisivanjem ovog ugovora neopozivo ovlašćuje BANKU da može automatski, zaduženjem
njegovog računa, naplaćivati naknade i troškove za korišćenje i realizovanje elektronskih naloga, u skladu sa
važećom tarifom BANKE.
OBAVEZE BANKE
Član 7.
BANKA se obavezuje da će izvršavati sve primljene elektronske naloge KLIJENTA koji su u skladu sa pozitivnim
propisima. Nalozi će biti izvršeni u rokovima i na način propisan važećim zakonima, podzakonskim aktima, u skladu
sa poslovnom politikom BANKE i uobičajenom bankarskom praksom.
BANKA nije u obavezi da KLIJENTA posebno izveštava o elektronskim nalozima koji nisu realizovani, jer su
KLIJENTU na raspolaganju informacije (statusi) o poslatim nalozima (realizovanim, u fazi realizacije,
nerealizovanim) kroz e-banking sistem, u PREGLEDU ili PROMETU za odgovarajuci račun.
Član 8.
BANKA se obavezuje da računski zapis čuva u skladu sa pozitivnim propisima.
BANKA se obavezuje da obezbedi tajnost podataka o KLIJENTU, kao i da spreči svaku zloupotrebu istih, s tim da
se podaci o poslovanju putem elektronskog bankarstva smatraju poslovnom tajnom Banke i njih Banka isporučuje
samo KLIJENTU, organima koji su ovlašćeni da ih zhatevaju prema važećim proposima, može ih proslediti u
Centralnu bazu podataka Piraeus Grupe, akcionaru, članovima organa Banke, zasposlenima u Banci, spoljnom
revizoru Banke, drugim licima koja zbog prirode posla koji obavljanju moraju imati pristup takvim podacima, kao i
trećim licima sa kojima Banka ima zakjučen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 9.
BANKA zadržava pravo jednostrane izmene odredaba ovog ugovora u delu koji se odnosi na iznos naknada i
troškova za korišćenje servisa elektronskog bankarstva, shodno izmenama Tarifnika.
Banka može izvršiti kratkotrajni prekid usluga navedenih u članu 1 i 2 ovog Ugovora, u slučaju neophodnog
unapređenja sistema, popravki ili održavanja instalacija Banke, o čemu će, Banka obavestiti KLIJENTA najmanje 2
dana unapred, osim u urgentnim slučajevima ili kada razlozi bezbednosti to ne dozvoljavaju.
15 dana pre stupanja na snagu izmena ovog ugovora odn. izmena iznosa naknada i troškova, BANKA će
celokupan tekst izmena istaći u svojim poslovnim prostorijama i objaviti na svojoj internet prezentaciji.
Po proteku roka od 15 dana od dana isticanja odn. objavljivanja izmena smatraće se da je KLIJENT obavešten o
istima i da ih prihvata.
Član 10.
Na sve što nije regulisano ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Ugovora o otvaranju i vođenju računa
KLIJENTA kod BANKE i neposredno propisi koji regulišu elektronski način obavljanja platnog prometa.
Obe ugovorne strane zadržavaju pravo jednostranog raskida ovog ugovora, uz otkazni rok od 15 dana, koji počinje
teći od dana kada druga ugovorna strana primi obaveštenje o raskidu, koje mora biti u pisanoj formi. (mora Zahtev
za otkaz usluge potpisan od strane korisnika)
Ugovorne strane su dužne da do isteka otkaznog roka izvršavaju sve svoje obaveze preuzete ovim Ugovorom.
Član 11.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne nesporazume povodom ovog ugovora rešavaju mirnim putem dok u
slučaju spora ugavaraju nadležnost I Opštinskog suda u Beogradu
Član 12.
Sastavni deo ovog ugovora predstavlja Prilog 1 – Zahtev za korišćenje usluga elektronskog bankarstva za fizička
lica.
Potpisom ovog ugovora KLIJENT potvrđuje da je pročitao i razumeo odredbe ovog ugovora i priloga iz prethodnog
stava ovog člana.
Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.
ZA KLIJENTA
______________________________
ZA BANKU
___________________________
ime, prezime i funkcija A potpisnika filijale
___________________________
ime, prezime i funkcija B potpisnika filijale
Download

Ugovor za korišćenje usluge elektronskog