PONUDA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU
Beograd, februar 2013. godine
SADRŢAJ
UVODNE NAPOMENE........................................................................
3
METODOLOGIJA RADA....................................................................
4
NAŠ TIM..............................................................................................
6
IZVEŠTAJI...........................................................................................
9
ROKOVI...............................................................................................
10
NAKNADA...........................................................................................
11
O NAMA...............................................................................................
12
NAŠE USLUGE...................................................................................
14
2
UVODNE NAPOMENE
Naše razumevanje jeste da nameravate da angažujete nezavisnog revizora koji
treba da izvrši reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje investicionim
fondovima FIMA Invest a.d., Zatvorenog investicionog fonda FIMA SEE Activist a.d.
i Otvorenog investicionog fonda FIMA ProActive za 2013. godinu.
U nastavku teksta, želimo da izložimo osnovne karakteristike načina na koji će
prethodna revizija i revizija biti izvršena, sadržaj izveštaja revizora, biografije našeg
revizorskog tima, rokove, naknadu i druge bitne elemente vezane za izvršenje posla.
Takođe, ponudu smo u prilogu dopunili kratkom informacijom o nama i pregledom
naših ostalih usluga.
Biće nam čast i zadovoljstvo da sarađujemo sa Vama i svojim sugestijama
pomognemo u ostvarivanju Vaših poslovnih ciljeva. Za sva pitanja i pojašnjenja
možete da nam se obratite na telefone 011-32-10-500 ili 011-32-10-501.
S poštovanjem,
Zoran Jovanović
Direktor
3
METODOLOGIJA RADA
Naš pristup zasnovan je na Međunarodnim standardima revizije (MSR), koji daju
okvir za obavljanje nezavisne revizije i omogućuju revizoru da na osnovu obavljenog
posla izda svoje mišljenje o finansijskim izveštajima. Napominjemo da je primena
MSR propisana i Zakonom o računovodstvu i reviziji.
PLANIRANJE REVIZIJE
Revizija započinje fazom planiranja i ima za cilj upoznavanje sa klijentom, njegovom
organizacijom i poslovanjem. Sastavni deo planiranja revizije jeste i uvid u postojeći
sistem internih kontrola, odnosno funkcionisanje poslovnih procesa i procedura.
Na osnovu prikupljenih informacija, revizor donosi ocenu o revizorskim rizicima i
definiše strategiju vršenja revizije, odnosno metode prikupljanja revizorskih dokaza.
Strategija revizije, između ostalog, uzima u obzir osobine delatnosti u kojoj klijent
posluje, njegovu veličinu, obim i kompleksnost transakcija koje se vrše, korišćenje
informacionih tehnologija, usluga servisnih organizacija i sl.
4
METODOLOGIJA RADA (nastavak)
IZVRŠENJE REVIZIJE
Faza realizacije strategije revizije podrazumeva primenu neke od sledećih tehnika ili
kombinovanje istih: testiranje internih kontrola, analitički postupci i detaljni testovi.
Revizor je u obavezi da prikupi odgovarajuću količinu dokaza, koja se utvrđuje
statističkim metodama, kako bi sa određenim stepenom uveravanja mogao da
formira osnovu za donošenje mišljenja.
Analizom rezultata izvršenih testova, revizor procenjuje njihov efekat na finansijske
izveštaje uzete u celini. Važno je istaći da se revizorsko mišljenje formira na osnovu
razumnog, a ne potpunog uveravanja u istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja,
što je posledica činjenice da se testiranja vrše na osnovu uzorka.
IZVEŠTAVANJE
Faza izveštavanja podrazumeva komuniciranje nalaza revizije i diskusiju nacrta
teksta mišljenja revizora sa rukovodstvom klijenta, nakon čega se vrši i izdavanje
konačnog teksta izveštaja.
5
NAŠ TIM
ZORAN JOVANOVIĆ
Zoran Jovanović radi na mestu direktora i poslovima revizije bavi se osamnaest
godina. Ima zvanje ovlašćenog revizora stečenog polaganjem kod Ministarstva za
finansije, a pored toga član je Udruženja ovlašćenih javnih računovođa (ACCA) iz
Londona, Velika Britanija. Ima bogato iskustvo u upravljanju revizijama finansijskih
izveštaja, uslugama uveravanja srodnim reviziji, dijagnostičkim pregledima i
savetima u procesu privatizacije. Pored toga, specijalizovan je za oblasti sistema
internih kontrola i finansijskih izveštavanja. Aktivno je uključen u izvođenje stručne
obuke, pre svega Međunarodnih standarda za finansijsko izveštavanje (MSFI) i
Međunarodnih standarda revizije (MSR).
Na svom prethodnom radnom mestu, u preduzeću Deloitte&Touche, obavljao je
funkciju direktora sektora revizije. Praksu je, pored rada u zemlji, sticao i u drugim
zemljama centralne i istočne Evrope pružajući usluge velikim multinacionalnim
korporacijama. Značajna iskustva ima u širokom spektru delatnosti: proizvodnim i
uslužnim preduzećima, nevladinim organizacijama i finansijskim institucijama.
Magistrirao je ekonomiju na Beogradskom univerzitetu, na temu ocene boniteta
poslovnih banaka. Aktivno se služi engleskim jezikom.
6
NAŠ TIM (nastavak)
LJILJA OREŠČANIN
Ljilja Oreščanin radi na mestu ovlašćenog revizora, stečenog polaganjem kod
Ministarstva za finansije, i poslovima revizije bavi se osamnaest godina. U
preduzeću Deloitte&Touche radila je na mestu rukovodioca revizije. Ima bogato
iskustvo u upravljanju revizijama finansijskih izveštaja kao i uslugama uveravanja
srodnim reviziji. Aktivno je uključena u izvođenje stručne obuke u oblasti revizorskih
tehnika i međunarodnog finansijskog izveštavanja.
Rukovodila je projektima rađenim za naše najveće i najsloženije poslovne sisteme u
zemlji, u državnoj i privatnoj svojini. Od 2001. godine, aktivno je učestvovala u
vođenju due diligence projekata za račun zainteresovanih inostranih investitora u
procesu privatizacije. Pored toga, stručna znanja iz oblasti privatizacije stekla je
radeći u Republici Srpskoj. Značajno je istaći i njeno učešće u velikom broju revizija
poslovnih banaka na teritoriji Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske. Ova
angažovanja odnose se kako na revizije finansijskih izveštaja u skladu sa propisima
centralnih banaka tako i na MSFI.
Diplomirani je ekonomista Beogradskog univerziteta, smer Poslovne finansije i
računovodstvo. Aktivno se služi engleskim jezikom.
7
NAŠ TIM (nastavak)
SLAĐANA JOVANOVIĆ
Slađana Jovanović radi na mestu ovlašćenog revizora, stečenog polaganjem kod
Ministarstva za finansije, i poslovima revizije bavi se osamnaest godina. U
preduzeću Deloitte&Touche obavljala je ulogu rukovodioca revizije. Ima bogato
iskustvo u upravljanju revizijama finansijskih izveštaja kao i uslugama uveravanja
srodnim reviziji.
Međunarodnu praksu je sticala radeći dve godine u Budimpešti, Mađarska,
uglavnom pružajući usluge velikim multinacionalnim korporacijama. Na taj način
specijalizovala je znanja iz oblasti međunarodnog finansijskog izveštavanja i
sofisticiranih sistema internih kontrola.
Značajna iskustva ima u širokom spektru delatnosti: proizvodnim i uslužnim
preduzećima, organizacijama za osiguranje i poslovnim bankama. Posebno je
značajno istaći poznavanje naftne i farmaceutske industrije, unutrašnje i spoljne
trgovine, građevinarstva, kao i prehrambene industrije.
Diplomirani je ekonomista Beogradskog univerziteta, smer Finansije, bankarstvo i
osiguranje. Aktivno se služi engleskim jezikom.
8
IZVEŠTAJI
Shodno zahtevu, na osnovu izvršene revizije izdaćemo izveštaj revizora o
finansijskim izveštajima Društva za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest
a.d.,
Zatvorenog investicionog fonda FIMA SEE Activist a.d. i Otvorenog
investicionog fonda FIMA ProActive za 2013. godinu, sastavljenih u skladu sa
Zakonom o računovodstvu i reviziji, Zakonom o investicionim fondovima i propisima
Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.
Izveštaj revizora, u zavisnosti od nalaza revizije može biti pozitivno, sa rezervom,
negativno i uzdržavajuće mišljenje. U cilju eliminisanja iznenađenja, našim klijentima
sugerišemo kao minimum izvršenje dela revizorskih postupaka i diskusiju bitnih,
potencijalno spornih, pitanja pre zaključivanja poslovnih knjiga.
U slučaju da identifikujemo slabosti u sistemu internih kontrola, rukovodstvu ćemo
pripremiti pismo o uočenim nedostacima, sa preporukama za njihovo otklanjanje.
9
ROKOVI
Spremni smo da zahtevane usluge pružimo u sledećim rokovima:
Faza
Prethodna revizija
Finalna revizija
Nacrt izveštaja
Konačni izveštaj
Procenjeni broj
radnih dana
Datum
Završetka
3 dana
5 dana
3 dana
2 dana
Po dogovoru
Po dogovoru
Po dogovoru
Po dogovoru
U slučaju da zbog promenjenih okolnosti Vaše potrebe nalažu drugačiju dinamiku
rada, pokušaćemo da im se prilagodimo, koliko je to moguće.
Naša želja je da tokom čitave poslovne godine održavamo kontakt sa Vama, kako
bismo bili informisani o dešavanjima u Vašoj organizaciji, i imali mogućnost da
pružimo savete za određena pitanja.
10
NAKNADA
Iznos naknade za reviziju predstavlja rezultat naše procene utroška vremena koje će
biti potrebno da se posao uradi, kao i nivoa revizorskog rizika povezanog sa samom
vrstom angažovanja. Uzimajući u obzir sve elemente posla, iznos naše naknade
procenili smo u iznosu od:
Komponenta
Naknada
(u EUR)
DZU investicionim fondovima FIMA Invest a.d.
Zatvoreni investicioni fond FIMA SEE Activist a.d.
Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive
1.500,00
2.000,00
2.000,00
UKUPNO
5.500,00
Iznos naknade plativ je u dinarkoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan
uplate. U navedeni iznos nije uračunat trošak poreza na dodatu vrednost po stopi od
20% koji pada na teret naručioca posla. Svi drugi troškovi u vezi sa izvršenjem revizije
uključeni su u ponuđenu cenu.
11
O NAMA
BAKER TILLY INTERNATIONAL
Baker Tilly International je mreža visoko kvalitetnih, nezavisnih preduzeća za
pružanje računovodstvenih i drugih poslovnih usluga, koja su posvećena davanju
najboljih rešenja svojim klijentima, na svojim tržištima i širom sveta, tamo gde je
klijentu potrebna podrška.
Baker Tilly International je po visini ostvarenog prihoda rangirana kao osma mreža u
svetu i čini je 156 preduzeća u 131 zemlji, sa ukupnim globalnim prihodom od 3,3
milijarde američkih dolara i oko 26.000 zaposlenih.
Sedište Baker Tilly International je u Londonu.
12
O NAMA (nastavak)
BAKER TILLY WESTERN BALKANS/WB REVIZIJA
Naši profesionalci su sticali iskustvo u periodu dužem od deset godina radeći sa
brojnim preduzećima na području Srbije i Crne Gore. Pored toga, značajno iskustvo
stekli smo radeći i u drugim zemljama centralne i istočne Evrope.
Imamo bogato iskustvo u različitim delatnostima, kao što su proizvodna, trgovinska i
uslužna preduzeća, javna preduzeća, poslovne banke, organizacije za osiguranje i
nevladine organizacije. Naši ljudi rukovodili su multidisciplinarnim projektima u našim
najvećim poslovnim sistemima, a veliko iskustvo posedujemo i u radu sa
multinacionalnim korporacijama.
Pored domaćih sertifikata ovlašćenih revizora, odnosno licenci ovlašćenih javnih
računovođa posedujemo i članstvo u Udruženju ovlašćenih javnih računovođa ACCA iz Velike Britanije, najvećoj svetskoj međunarodnoj organizaciji računovođa.
Od 1. juna 2005. godine Preduzeće za reviziju Baker Tilly WB revizija d.o.o. je
nezavistan član Baker Tilly International i predstavlja ga u Republici Srbiji.
13
NAŠE USLUGE
REVIZORSKE USLUGE
RAČUNOVODSTVENE USLUGE
KONSULTANTSKE USLUGE
Revizija, pregled i kompilacija
MSFI obuka i implementacija
Biznis planovi
Ugovoreni postupci
Pregled računovodstvenih sistema
Dijagnostički pregledi
Revizija projekata/donacija
Računovodstveni saveti
Strateško planiranje
Analiza i ocena boniteta
Saveti u izradi računovodstvenih politika
Procena vrednosti kapitala
Finansijski due diligence
Sistemi obračuna troškova
Privatizacioni i programi restruktuiranja
Provere u specijalne svrhe
Pregled sistema internih kontrola
Poreski konsalting
Interna revizija
Budžetiranje i planiranje
Business Intelligence rešenja
14
Download

PDF 394KB - FIMA INVEST