ZAPISNIK
sa Redovne Godišnje sednice Skupštine Akcionara
Koncerna “Bambi“ A.D. Požarevac
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Redovne Godišnje Skupštine
Akcionara br. 17/2014 od 23.05.2014. godine, koja je dostavljena Komisiji za
hartije od vrednosti, Agenciji za Privredne Registre i Beogradskoj Berzi dana
26.05.2014. godine i objavljena na korporativnom web-sajtu dana 27.05.2014.
godine, održana je Redovna Godišnja Skupština Akcionara Koncerna “Bambi“
A.D. Požarevac. Sednica je održana 27.06.2014. godine sa početkom u 11 sati u
Požarevcu, Đure Đakovića b.b.
Za sednicu je predložen sledeći:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine i imenovanje članova
Komisije za glasanje od strane predsednika Skupštine.
Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje o ispunjenosti uslova za
održavanje sednice skupštine.
Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine
Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja sa mišljenjem
revizora
Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju
Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
Donošenje Odluke o usvajanju izveštaju Nadzornog Odbora o poslovanju
društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog Odbora koji obuhvata
i izveštaje o (i) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja,
(ii) usklađenosti poslovanja Koncerna sa zakonom i drugim propisima, (iii)
kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Koncerna u odnosu na Koncern i
(iv) ugovorima povezanim licima.
Donošenje Odluke o izmenama Statuta Koncerna
Prisutni su: Bratislav Milojević, punomoćnik Akcionara Imlek A.D. Beograd sa
224.368 glasova, Dejan Erić, punomoćnik Akcionara Vimcamex Consulting LTD
sa 60.533 glasova, Novica Rajković, Akcionar i punomoćnik Akcionara sa 382
glasa, Predsednik Nadzornog Odbora Milan Beko, Generalni direktor Miroslav
Miletić, Sekretar A.D. Aleksandar Vujošević, Izvršni Direktor za Operacije Daniel
Boehi, Izvršni Direktor za Finansije Ivan Kostadinović i predstavnik Revizora
Baker Tilly WB Revizija doo Beograd Nemanja Bućinac.
Stručnu službu čine: Nenad Filipović, Emina Petrović i Nataša Nenadović.
Sekretar A.D. Aleksandar Vujošević je na osnovu podataka stručnih službi i
nakon uvida u priložena punomoćja prisutnih akcionara, konstatovao da postoji
kvorum za održavanje Redovne Godišnje Skupštine.
I tačka
Sekretar A.D. Aleksandar Vujošević je u ime sazivača otvorio sednicu i
predložio da se Bratislav Milojević, punomoćnik Akcionara Imlek A.D. Beograd,
izabere za predsednika Skupštine.
Predlog je stavljen na glasanje i jednoglasno je usvojen sa 285.283 glasova.
Predsednik Skupštine akcionara Bratislav Milojević je predložio da komisija
za glasanje radi u sastavu Nenad Filipović, Nataša Nenadović i Emina Petrović.
Predlog je stavljen na glasanje i jednoglasno je uvojen sa 285.283 glasova.
II tačka
Predsednik Skupštine akcionara Bratislav Milojević je konstatovao da je
stručna Komisija za glasanje obavestila prisutne punomoćnike Akcionara da na
osnovu dostavljenih punomoćja pravo glasa ima 285.283 akcija od ukupno
340.176 akcija sa pravom glasa. Sednici Skupštine prisustvuju 3 punomoćnika
Akcionara, sa ukupnim brojem glasova 285.283, što znači da postoji preko 50%
zastupljenosti i u tom smislu postoji kvorum za održavanje sednice i donošenje
odluka. Odluka o usvajanju izveštaja stručne službe o ispunjavanju uslova za
održavanje Redovne Godišnje Skupštine Akcionara je stavljena na glasanje i
konstatovano je da je usvojena jednoglasno sa 285.283 glasova.
III tačka
Predsednik Skupštine akcionara Bratislav Milojević je predložio da se usvoji
zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, koji se nalazio u prilogu materijala, a
zatim isti stavio na glasanje. Konstatovano da je zapisnik sa Vanredne sednice
Skupštine održane 26.12.2013. godine, jednoglasno usvojen sa 285.283
glasova.
IV tačka
Predsednik Skupštine akcionara Bratislav Milojević je stavio na glasanje
predlog Odluke o o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa
mišljenjem revizora.
Punomoćnik Akcionara Vimcamex Consulting LTD Dejan Erić je postavio
pitanje kada će biti odgovoreno na pitanja iz dopisa koje je Vimcamex Consulting
LTD upućivao Koncernu u prethodnom periodu.
Sekretar A.D. Aleksandar Vujošević je pojasnio da je 2 puta odgovoreno na
dopise i da je dostavljena dokumentacija na koju akcionar ima pravo po zakonu.
Generalni direktor Miroslav Miletić je podsetio da je korespodencija sa
akcionarom Vimcamex Consulting LTD započeta u vreme pripreme Finansijskog
izvestaja koji je kasnije i javno objavljen. Na određena pitanja smo dali odgovore
a finansijski izvestaj je dostavljen i na taj način je dat odgovarajući odgovor.
Ostajemo pri tome da ćemo nastaviti saradnju i u narednom periodu.
Predsednik Nadzornog Odbora Milan Beko je rekao da veruje da ćete
prihvatiti objašnjenje da je ovo preduzeće uspešno zato što odlučno vodi računa
o oba plana: i kada treba da nađe adekvatna tržišna rešenja i mere pomoću kojih
će biti uspešno u konkurisanju na tržistu, kao i one koje će ga zaštititi od
izlivanja informacija. Vas ne vidim u negativnom kapacitetu ali se nadam da ćete
prihvatiti da mi branimo poverljive informacije na način na koji nas zakon
obavezuje. Tako mislim da je za ovu tačku dnevnog reda relevantno da smo mi
našem revizoru u potpunosti stavili na uvid svu dokumentaciju tako da može da
donese izveštaj koji je relevantan za sve akcionare. Ako ste vi želeli da saznate
više, ja vas upućujem na možda još jedan sastanak i da prođemo te tačke
zajedno, da razgovaramo eventualno o razlozima koji će za vas biti prihvatljivi
zbog čega ne možemo da vam damo odgovor, ako ne možemo, a vi kao iskusan
stručnjak, ja sam siguran da ćete znati da zaključite da li je to do zakona i prava
i da ćete prepoznati da smo učinili dobar napor da respektujemo akcionara sa
tako velikim paketom. Vi imate uvek efikasan način da preko Suda dođete do
određenih informacija i vi znate koliko je Sud naklonjen akcionaru u smislu
obavezivanja preduzeća da te informacije obezbedi. Ovo preduzeće je dobro
preduzeće, koje je svojim akcionarima napravilo ozbiljan rezultat. Vi dolazite iz
preduzeća koje u svom portfelju ima identičnu industriju i sami znate koliko je
teška i da zahteva
inovacije i neprekidno prilagođavanje. Ovo je jedan
fantastičan tim u Bambiju koji je svoju poslovnost opravdao svojim akcionarima i
moj predlog je da uz sva prava i naše uvažavanje prema vama da to stavimo
na profesionalnu agendu. Lično mislim da ova tačka dnevnog reda ima sve što
treba i još jednom pozivam vas lično na sastanak sa mojim kolegama iz Bambija
sledeće nedelje i da analiziramo šta jeste, a šta ne treba da bude otvoreno ako
vam je to prihvatljivo.
Punomoćnik Akcionara Vimcamex Consulting LTD Dejan Erić je rekao da je
prihvatljivo da se održi sastanak sledeće nedelje, samo bih molio da to uđe u
Zapisnik, odnosno da to bude vaša obaveza da održimo zajednicki sastanak. Mi
ne osporavamo vaše poslovanje samo mislimo da može bolje.
Predsednik Skupštine i Punomoćnik Akcionara Imlek A.D. Beograd
Bratislav Milojević je dodao da i Imlek kao većinski akcionar ima interesovanje
da prisustvuje tom sastanku i zamolio da i to uđe u Zapisnik.
Nakon rasprave, Predsednik Skupštine akcionara Bratislav Milojević je stavio na
glasanje predlog Odluke o o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa
mišljenjem revizora. Konstatovao je da je za usvajanje finansijskog izveštaja za
2013. godinu sa mišljenjem revizora glasao Punomoćnik Akcionara Imlek A.D.
Beograd Bratislav Milojević sa 224.368 glasova i Novica Rajković, Akcionar i
punomoćnik Akcionara sa 382 glasa, dok je Punomoćnik Akcionara Vimcamex
Consulting LTD Dejan Erić uzdržan. Konstatovano je da je finansijski izveštaj za
2013. godinu sa mišljenjem revizora usvojen sa 224.750 glasova.
V tačka
Predsednik Skupštine akcionara Bratislav Milojević je stavio na glasanje
predlog Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju. Konstatovano je da
je godišnji izveštaj o poslovanju jednoglasno usvojen sa 285.283 glasova.
VI tačka
Predsednik Skupštine akcionara Bratislav Milojević je stavio na glasanje
predlog Odluke o raspodeli dobiti.
Sekretar A.D. Aleksandar Vujošević je pojasnio da je predlog da se
akcionarima isplati dividenda u iznosu od 1.096,06 dinara bruto po akciji.
Konstatovano je da je Odluka o raspodeli dobiti jednoglasno usvojena sa
285.283 glasova.
VII tačka
Predsednik Skupštine akcionara Bratislav Milojević je stavio na glasanje
predlog Odluke o usvajanju izveštaju Nadzornog Odbora o poslovanju društva i
sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog Odbora koji obuhvata i izveštaje o (i)
računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, (ii) usklađenosti
poslovanja Koncerna sa zakonom i drugim propisima, (iii) kvalifikovanosti i
nezavisnosti revizora Koncerna u odnosu na Koncern i (iv) ugovorima povezanim
licima. Konstatovano je da je izveštaj Nadzornog Odbora o poslovanju društva i
sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog Odbora koji obuhvata i izveštaje o (i)
računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, (ii) usklađenosti
poslovanja Koncerna sa zakonom i drugim propisima, (iii) kvalifikovanosti i
nezavisnosti revizora Koncerna u odnosu na Koncern i (iv) ugovorima povezanim
licima jednoglasno usvojen sa 285.283 glasova.
VIII tačka
Predsednik Skupštine akcionara Bratislav Milojević je stavio na glasanje
predlog Odluke o izmenama Statuta Koncerna.
Sekretar A.D. Aleksandar Vujošević je pojasnio da je u pitanju zakonska
obaveza u skladu sa članom 600. Zakona o privrednim društvima, prema kojoj
su počevši od 01. Januara 2014. godine javna akcionarska društva dužna da
omoguće davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem, te je neophodno
sprovesti predložene izmene Statuta. Konstatovano je da je Odluka o izmenama
Statuta Koncerna jednoglasno usvojena sa 285.283 glasova
Sednica je završena u 12.00 sati
SEKRETAR AD:
Aleksandar Vujošević
__________________
PREDSEDNIK SKUPŠTINE:
Bratislav Milojević
_______________________
KOMISIJA ZA GLASANJE:
Emina Petrović
Nataša Nenadović
Nenad Filipović
_____________
_______________
________________
Download

ZAPISNIK sa Redovne Godišnje sednice Skupštine