JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora u Uredu za
reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH
1. Glavni revizor (na mandat od 7 godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja)
Prava i dužnosti glavnog revizora:
- Rukovodi Uredom za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH i
odgovoran je za izvršavanje dužnosti i ovlaštenja Ureda za reviziju javne uprave i
institucija u Brčko distriktu BiH, u skladu sa Zakonom o reviziji javne uprave i institucija
u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 40/08).
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesečna bruto plata: utvrđena budžetom i aktom nadležne komisije.
Posebni uslovi:
- VSS - ekonomski fakultet,
- najmanje deset godina iskustva u oblasti računovodstva, revizije ili javnih finansija i
certifikat
ovlaštenog revizora,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti je pravosnažno osuđen na kaznu
zatvora za krivična djela s izuzetkom krivičnih djela protiv bezbjednosti u saobraćaju.
2. Zamjenik glavnog revizora (na mandat od 7 godina, bez mogućnosti ponovnog
imenovanja)
Prava i dužnosti zamjenika glavnog revizora:
- Pomaže glavnom revizoru u obavljanju njegovih dužnosti i ovlaštenja.
Broj izvršilaca: 2 (dva).
Mjesečna bruto plata: utvrđena budžetom i aktom nadležne komisije.
Posebni uslovi:
- VSS - ekonomski fakultet,
- najmanje deset godina iskustva u oblasti računovodstva, revizije ili javnih finansija i
certifikat
ovlaštenog revizora,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti je pravosnažno osuđen na kaznu
zatvora za
krivična djela s izuzetkom krivičnih djela protiv bezbjednosti u saobraćaju.
Lica koja trenutno vrše funkcije glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora ne mogu
biti ponovo imenovana ni na jednu od gore navedenih pozicija, a u skladu s članom 26
stavom 6 Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH (Službeni
glasnik Brčko distrikta BiH, broj 40/08).
Pravo prijave na konkurs imaju kandidati koji pored navedenih posebnih uslova moraju
ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa:
- da je državljanin BiH;
- da je punoljetan;
- da nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH;
- da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova po navedenom radnom mjestu;
- da u posljednje tri godine (počev od dana objavljivanja konkursa) nije otpušten iz
državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta usljed pravosnažno izrečene
disciplinske mjere;
- da sa protiv njega ne vodi krivični postupak niti da je kažnjavan s izuzetkom
krivičnih djela protiv bezbjednosti u saobraćaju.
Uz prijavu na konkurs s kraćom biografijom i tel. brojem treba dostaviti ovjerene izjave
ili ovjerene fotokopije dokumenata:
1) Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
2) Izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH;
3) Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
4) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova po navedenom radnom
mjestune starije od 6 mjeseci;
5) Izjavu da u posljednje tri godine (počev od dana objavljivanja konkursa) nije otpušten
iz
državna službe u institucijama BiH, entiteta ili Brčko distrikta BiH;
6) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, s izuzetkom krivičnih djela
protiv
bezbjednosti saobraćaja;
7) Uvjerenje o nekažnjavanju, s izuzetkom krivičnih djela protiv bezbjednosti
saobraćaja;
8) Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ili potvrda);
9) Certifikat ovlaštenog revizora.
Prijava i navedena dokumentacija se dostavljaju u zatvorenoj koverti.
Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta glavnog revizora i zamjenika glavnog
revizora objavit će se u Dnevnom avazu, Dnevnom listu i Nezavisnim novinama.
Također, Javni konkurs bit će objavljen na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH
(www.skupstinabd.ba), putem Radio Brčkog i na oglasnim pločama Skupštine Brčko
distrikta BiH i Vlade Brčko distrikta BiH.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja u jednog od prethodno
navedena tri dnevna lista.
Prijave s priloženim dokumentima treba slati na adresu; Skupština Brčko distrikta BiH,
Stručna služba Skupštine, Mladena Maglova 2, Brčko ili lično dostaviti na protokol
Skupštine.
Komisija za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora vršit će selekciju na
osnovu podataka iz dostavljene dokumentacije i samo kandidati koji ispunjavaju uslove
bit će pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Komisija za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora utvrđuje da li svi
kandidati ispunjavaju uslove konkursa, intervjuiše i ocjenjuje kandidate, te utvrđuje ranglistu kandidata koju dostavlja predsjedniku Skupštine.
Glavnog revizora i zamjenike glavnog revizora imenuje Skupština Brčko distrikta BiH,
na prijedlog predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH, a prema rang-listi kandidata
koju priprema Komisija za izbor.
Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti lično u Stručnu službu Skupštine
Brčko distrikta BiH ili na tel. broj 049/215-516.
NAPOMENA
Kandidati koji namjeravaju konkurisati za radno mjesto revizora i zamjenika glavnog
revizora dužni su dostaviti prijave s kompletnom dokumentacijom za oba radna mjesta
posebno.
Broj: 01-33-1259/13
Brčko, 27. 11. 2013. godine
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora u Uredu za
reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH
1. Glavni revizor (na mandat od 7 godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja)
Prava i dužnosti glavnog revizora:
- Rukovodi Uredom za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH i
odgovoran je za izvršavanje dužnosti i ovlaštenja Ureda za reviziju javne uprave i
institucija u Brčko distriktu BiH, u skladu sa Zakonom o reviziji javne uprave i institucija
u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 40/08).
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesečna bruto plata: utvrđena budžetom i aktom nadležne komisije.
Posebni uslovi:
- VSS - ekonomski fakultet,
- najmanje deset godina iskustva u oblasti računovodstva, revizije ili javnih finansija i
certifikat
ovlaštenog revizora,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti je pravosnažno osuđen na kaznu
zatvora za krivična djela s izuzetkom krivičnih djela protiv bezbjednosti u saobraćaju.
2. Zamjenik glavnog revizora (na mandat od 7 godina, bez mogućnosti ponovnog
imenovanja)
Prava i dužnosti zamjenika glavnog revizora:
- Pomaže glavnom revizoru u obavljanju njegovih dužnosti i ovlaštenja.
Broj izvršilaca: 2 (dva).
Mjesečna bruto plata: utvrđena budžetom i aktom nadležne komisije.
Posebni uslovi:
- VSS - ekonomski fakultet,
- najmanje deset godina iskustva u oblasti računovodstva, revizije ili javnih finansija i
certifikat
ovlaštenog revizora,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti je pravosnažno osuđen na kaznu
zatvora za
krivična djela s izuzetkom krivičnih djela protiv bezbjednosti u saobraćaju.
Lica koja trenutno vrše funkcije glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora ne mogu
biti ponovo imenovana ni na jednu od gore navedenih pozicija, a u skladu s članom 26
stavom 6 Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH (Službeni
glasnik Brčko distrikta BiH, broj 40/08).
Pravo prijave na konkurs imaju kandidati koji pored navedenih posebnih uslova moraju
ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa:
- da je državljanin BiH;
- da je punoljetan;
- da nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH;
- da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova po navedenom radnom mjestu;
- da u posljednje tri godine (počev od dana objavljivanja konkursa) nije otpušten iz
državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta usljed pravosnažno izrečene
disciplinske mjere;
- da sa protiv njega ne vodi krivični postupak niti da je kažnjavan s izuzetkom
krivičnih djela protiv bezbjednosti u saobraćaju.
Uz prijavu na konkurs s kraćom biografijom i tel. brojem treba dostaviti ovjerene izjave
ili ovjerene fotokopije dokumenata:
1) Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
2) Izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1 Ustava BiH;
3) Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
4) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova po navedenom radnom
mjestune starije od 6 mjeseci;
5) Izjavu da u posljednje tri godine (počev od dana objavljivanja konkursa) nije otpušten
iz
državna službe u institucijama BiH, entiteta ili Brčko distrikta BiH;
6) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, s izuzetkom krivičnih djela
protiv
bezbjednosti saobraćaja;
7) Uvjerenje o nekažnjavanju, s izuzetkom krivičnih djela protiv bezbjednosti
saobraćaja;
8) Dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ili potvrda);
9) Certifikat ovlaštenog revizora.
Prijava i navedena dokumentacija se dostavljaju u zatvorenoj koverti.
Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta glavnog revizora i zamjenika glavnog
revizora objavit će se u Dnevnom avazu, Dnevnom listu i Nezavisnim novinama.
Također, Javni konkurs bit će objavljen na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH
(www.skupstinabd.ba), putem Radio Brčkog i na oglasnim pločama Skupštine Brčko
distrikta BiH i Vlade Brčko distrikta BiH.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja u jednog od prethodno
navedena tri dnevna lista.
Prijave s priloženim dokumentima treba slati na adresu; Skupština Brčko distrikta BiH,
Stručna služba Skupštine, Mladena Maglova 2, Brčko ili lično dostaviti na protokol
Skupštine.
Komisija za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora vršit će selekciju na
osnovu podataka iz dostavljene dokumentacije i samo kandidati koji ispunjavaju uslove
bit će pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Komisija za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora utvrđuje da li svi
kandidati ispunjavaju uslove konkursa, intervjuiše i ocjenjuje kandidate, te utvrđuje ranglistu kandidata koju dostavlja predsjedniku Skupštine.
Glavnog revizora i zamjenike glavnog revizora imenuje Skupština Brčko distrikta BiH,
na prijedlog predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH, a prema rang-listi kandidata
koju priprema Komisija za izbor.
Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti lično u Stručnu službu Skupštine
Brčko distrikta BiH ili na tel. broj 049/215-516.
NAPOMENA
Kandidati koji namjeravaju konkurisati za radno mjesto revizora i zamjenika glavnog
revizora dužni su dostaviti prijave s kompletnom dokumentacijom za oba radna mjesta
posebno.
Broj: 01-33-1259/13
Brčko, 27. 11. 2013. godine
Download

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje glavnog revizora i