Na osnovu člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije BiH ("Službene novine FBiH" broj: 12/03 i 34/03) i Odluke Nezavisnog odbora
broj: 01-02-269-23/12 od 26.2.2013. godine, Nezavisni odbor na sjednici održanoj 26.2.2013.
godine
PONIŠTAVA
Javni konkurs za izbor kandidata i imenovanje policijskog komesara MUP-a
Tuzlanskog kantona objavljen u dnevnim listovima "Dnevni avaz" i "Večernji list" od
30.4.2012. godine i "Službenim novinama FBiH" broj: 37/12 od 3.5.2012. godine
i
Na osnovu članova 34. i 35. Zakona o unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona
("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/10, 5/11, 14/11 i 2/12), Nezavisni odbor, na
sjednici održanoj 26.2.2013. godine, r a s p i s u j e
PONOVNI JAVNI KONKURS
ZA IZBOR KANDIDATA I IMENOVANJE
POLICIJSKOG KOMESARA MUP-a TUZLANSKOG KANTONA
OPIS POZICIJE
Policijski komesar rukovodi Upravom policije.
Policijski komesar odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Kantona.
U rukovođenju Upravom policije, policijski komesar:
- predstavlja Upravu policije;
- nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije;
- odlučuje u upravnim stvarima iz nadležnosti Uprave policije;
- predlaže ministru nacrte i prijedloge propisa ili izmjene i dopune postojećih propisa
iz nadležnosti Uprave policije;
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa policijskih
službenika, državnih službenika i namještenika zaposlenih u Upravi policije;
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika za lakšu povredu
službene dužnosti;
- priprema prijedloge potrebnih finansijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije;
odlučuje o korištenju sredstava i vrši nabavku opreme i materijalno-tehničkih
sredstava u skladu sa namjenom odobrenih sredstava na budžetskoj poziciji Uprave
policije;
- priprema tromjesečne izvještaje i preporuke u vezi sa realizacijom budžeta, koje
podnosi ministru;
- predlaže ukupan broj zaposlenika u Upravi policije;
- obrazuje stručne komisije i odgovarajuća radna tijela;
- utvrđuje potrebe, određuje i implementira programe stručnog osposobljavanja i
usavršavanja zaposlenika Uprave policije;
2
- organizuje jedinstven sistem izvještavanja i obrade podataka neophodnih za vršenje
poslova Uprave policije;
- raspisuje kantonalne potrage i oglašava raspisane potrage;
- osigurava saradnju sa drugim policijskim organima i agencijama za sprovođenje
zakona u BiH;
- priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga rada
Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Kantona ili na vlastitu inicijativu;
- redovno izvještava ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije;
- obavještava javnost o radu Uprave policije,
- podnosi informacije i statističke podatke Federalnom ministarstvu, u vezi sa
poslovima iz zajedničke nadležnosti Kantona i Federacije, kao i poslova iz nadležnosti
Federacije koji su povjereni Ministarstvu,
- odlučuje o načinu osiguranja određenih ličnosti i objekata,
- vrši druga ovlaštenja koja su mu ovim zakonom i drugim propisima data u
nadležnost.
USLOVI
Kandidat za imenovanje policijskog komesara dužan je da ispunjava slijedeće uslove:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
da je državljanin BiH;
da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova;
da ima VII stepen stručne spreme;
da ima čin glavnog inspektora;
da mu nije pravosnažnom presudom izrečena krivično pravna sankcija;
da protiv njega nije pokrenut krivični postupak u skladu sa zakonima o krivičnom
postupku u BiH;
da se na njega ne odnosi odredba člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
da ne ispunjava uslove za penzionisanje predviđene zakonom, u toku mandata;
da nije bio član političke stranke nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim
službenicima Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zakon o policijskim
službenicima) ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 6/06 i 11/07), ili
odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u
policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs;
da nije, niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou,
niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke nakon
stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili odgovarajućeg zakona
koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je
zaposlen, u vrijeme prijavljivanja na konkurs;
da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti
u BiH, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili
odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u
policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs;
da nije disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti.
Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti:
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS lične
karte;
3
- ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka
policijskog komesara, ne starije od šest mjeseci;
- ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi;
- uvjerenje da ima čin glavnog inspektora;
- uvjerenje da nije kažnjavan, ne starije od tri mjeseca;
- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, ne starije od tri
mjeseca;
- ovjerene izjave o ispunjavanju posebnih uslova iz tačaka: g), h), i), j), k), i l);
Imenovanje policijskog komesara vrši se na period od 4 (četiri) godine i može se
obnoviti samo jednom uzastopno.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od posljednjeg dana objavljivanja konkursa.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti na adresu: Služba
Skupštine Tuzlanskog kantona, Ul. Rose Hadživuković br. 1, 75 000 Tuzla – Za Nezavisni
odbor, sa naznakom „Prijava na javni konkurs – ne otvarati“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa biće pozvani na razgovor uz predočenje
dokumentacije iz člana 37. Zakona o unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona.
Download

PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA I IMENOVANJE