BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA
„TREŠTENICA“ BANOVIĆI
Broj: 01-1449/14
Datum: 10.11.2014. godine.
Na osnovu člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl.novine TK-a broj:6/04,
7/05 i17/11), i Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje
direktora škole broj:01-1448/14 od 10.11.2014.godine, Školski odbor JU OŠ „Treštenica“
Banovići donosi:
KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU OŠ „Treštenica“ Banovići
1. Direktor škole obavlja poslove u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju
(Sl.novine TK-a broj:6/04, 7/05 i 17/11, u daljem tekstu Zakon).
2.Kandidat za direktora škole dužan je ispunjavati sledeće opće uslove:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora škole,
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera
zabrane vršenja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora škole
3. Pored općih uslova, kandidat za direktora škole je dužan ispunjavati sledeće posebne
uslove:
- za nastavnika ili pedagoga u skladu sa nastavnim planom i programom škole u koju
konkuriše,
- Da ima odgovarajući nivo obrazovanja-najmanje višu stručnu spremu VI stepen stručne
spreme
- Da ima najmanje pet godina radnog staža na poslovima nastavnika ili pedagoga škole
poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme,
4. Za direktora škole ne može biti imenovano lice kod kojeg postoji smetnja za imenovanje
propisana članom 89a. Zakona.
5. Uz prijavu na konkurs koja sadrži kraću biografiju, kandidati su dužni dostaviti sledeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):
- uvjerenje o državljanstvu
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje izdato od nadležnog suda da kandidat nije kažnjavan iz oblasti privrednog
prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poslova nastavnika, pedagoga
ili direktora škole,
Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
- Uvjerenje o položnom stručnom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika ili
pedagoga,
- Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu na poslovima nastavnika ili pedagoga škole poslije
sticanja više ili visoke stručne spreme
- izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa kojom dokazuje da nema smetnji za
imenovanje direktora škole, u skladu sa odredbama člana 89a Zakona,
- program rada i razvoj škole za period na koji se imenuje direktor škole,
6. Kandidat koji je imenovan za direktora škole dužan je po konačnosti odluke o imenovanju
za direktora škole dostaviti
-ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove ( ne starije od 3 mjeseca)
7. O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od osam ( 8 ) dana
od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora.
8. Konkurs ostaje otvoren petnaest (15 ) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama
Oslobođenje.
9. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
10. Prijave na konkurs se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučeno
na adresu:
JU OŠ „Treštenica“ Banovići sa naznakom: „Prijava na Konkurs za izbor i imenovanje
direktora škole-ne otvaraj“.
Predsjednik Školskog odbora
________________________
Ibrahim Demirović, dipl.ecc.
Download

„treštenica“ bano