JAVNO PREDUZEĆE
«RAD»
d. d. T E Š A NJ
Trg žrtava 3.avgusta bb, Tešanj
Tel./fax:032/650-566;650-428
Direktor: 032/650-471
račun:1990460003075676 Sparkasse banka
račun:3385502203283017 Uni Credit banka
račun:1603000030014004 Vakufska banka
ID broj:4218317600003
PDV broj: 218317600003
www.rad-tesanj.ba
e-mail: [email protected]
NADZORNI ODBOR
Broj:176/13
Datum: 03.04.2013.godine
Na osnovu člana 38. Statuta Javnog preduzeća «RAD» d.d. Tešanj, Nadzorni odbor preduzeća,
raspisuje
KONKURS
za imenovanje direktora
Javnog preduzeća „Rad“ d.d. Tešanj
Imenovanje se vrši na period od 4 godine.
OPIS POZICIJE:
- organizacija i vođenje poslova preduzeća;
- provedba statuta i etičkog kodeksa;
- izvještavanje Nadzornog odbora preduzeća na zahtjev Nadzornog odbora;
- zastupanje preduzeća prema trećim licima;
- staranje i odgovornost za zakonitost rada preduzeća;
- izrada akta o organizaciji i sistematizaciji poslova u javnom preduzeću;
- izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja;
- priprema prijedloga tarifnog sistema komunalnih usluga;
- izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba važećih zakona i propisa o postupku
nabavki;
- priprema prijedloga o raspodjeli dobiti;
- zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku ili
poslovnicima te važećim zakonima;
- distribucija i implementacija etičkog kodeksa u preduzeću;
- obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa etičkim kodeksom tako što će se protiv
lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak;
- drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja preduzeća.
USLOVI:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:
- VSS (visoka stručna sprema) VII stepen, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera;
- najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
- da posjeduje organizacijske i rukovodne sposobnosti;
- da ne vrši funkciju u političkoj stranci;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
- da u posljednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili privredni prestup za radnje
nespojive sa poslovima direktora preduzeća.
UZ PRIJAVU NA KONKURS KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:
- kraću biografiju sa podacima o adresi i kontakt telefon;
- program rada za naredni period od 4 godine;
- ovjerenu fotokopiju diplome;
- ovjerenu fotokopiju CIPS lične karte;
-
dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima;
ovjerenu izjavu da ne vrši funkciju u političkoj stranci;
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
dokaz da kandidat u posljednjih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili privredni
prestup za radnje nespojive sa poslovima direktora preduzeća;
Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata u obzir će biti uzeto i sljedeće:
- komunikativnost, organizacijske i rukovodne sposobnosti;
- program rada za naredni period od 4 godine.
Svi kandidati čije prijave budu sadržavale gore navedene dokumente će biti pozvani na razgovor-intervju.
Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom najkasnije 20-og dana od dana zadnjeg
objavljivanja na adresu: Javno preduzeće «RAD» d.d. Tešanj, Trg žrtava 3. avgusta bb, Tešanj, sa naznakom
«Prijava na konkurs za direktora preduzeća».
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ogrić Alija, prof.
Download

Konkurs za izbor direktora.pdf