BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPCĆINA GRAČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-05 - 04151 / 2013
Datum,.17.12.2013.godine
Na osnovu člana 36. tačka 11.Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica,
broj 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine( «
Službene novine Federacije BiH «, broj:12/03 i 34/03), Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni
list RBiH“ broj: 6/91,8/93 i 13/94) i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u
reguliranim tijelima Općine Gračanica («Službeni glasnik Općine Gračanica“,broj:9/09 i 2/12), Općinski
načelnik Općine Gračanica, objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA
JAVNIH USTANOVA OPĆINE GRAČANICA
Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova, čiji je osnivač
Općina Gračanica, za:
1. JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica
- iz reda osnivača ..................................................... jedan član
2. JZU Dom zdravlja Gračanica
- iz reda osnivača ..................................................... jedan član
3. JZU Gradska apoteka Gračanica
- iz reda osnivača ..................................................... jedan član
4. JU Dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica
- iz reda osnivača .................................................... jedan član
- iz reda stručnih radnika ustanove ......................... jedan član
- iz reda korisnika usluga ........................................ jedan član
Opis pozicije člana upravnog odbora :
-
donosi statut, odnosno pravila ustanove,
imenuje i razrješava direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora,
usmjerava, kontroliše i ocjenjue rad direktora,
utvrđuje planove i programe rada i prati njihovo izvršenje,
donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun, te brine o finansijskoj održivosti
ustanove,
odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako
zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove,
podnosi izvještaj o svom radu Osnivaču, najmanje jednom godišnje,
odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog Odlukom osnivača i pravilima
ustanove,
odgovara Osnivaču za rezultate rada Ustanove,
donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, u
skladu sa zakonom, statutom, ili pravilima ustanove,
odlučuje o prigovoru radnika na rješenja kojima je drugi organ određen pravilima
ustanov odlučio o pravu, obavezi i odgovnosti radnika iz radnog odnosa,
vrši i druge poslove u sklad u sa zakonom, statutom ili pravilima ustanove
Uslovi za imenovanje članova upravnog odbora:
Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove kako slijedi:
Opći uslovi za imenovanje:
1. da je državljanin BiH,
2. da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja,
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira( naknadno prilaže izabrani)
4. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti,
5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugolaviji (član IX 1.
Ustava BiH),
6. da nije na funkciji u političkoj strani u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim
imenovanjima u FBiH,
7. da nije član organa zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti u BiH,
8. da nema privatni finansijski nteres u reguliranom oragnu u koji se kandiduje,
9. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak
( naknadno prilaže izabrani kandidat)
10. da nije lice kome je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju
na koju se kandiduj ( naknadno prilaže izabrani kandidat).
Posebni uslovi za imenovanje:
- da kandidat posjeduje VSS i VŠS stručnu spremu
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
- da ima određene organizacijske i komunkacijske sposobnosti za obavljanje dužnosti na poziciju za
koju se kandidira.
Zaintersirani kandidati dužni su podnjeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom kojom
dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu
- Ovjerenu izjavu kandidata na alineju 4,5,6,7,8,
- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj školi
- Uvjerenje o radnom iskustvu
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije i ne starija od 3 mjeseca.
Član upravnog odbora imenuje se na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne
budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu
imenovanja.
Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi
ovaj oglas.
Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom «PRIJAVA
NA OGLAS ZA UPRAVNE ODBORE – NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, «Mula Mustafe
Bašeskije « broj 1, 75320 Gračanica.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nusret Helić
Download

Javni oglas za izbor i imenovanje članova