DIONIČKO DRUŠTVO „STANDARD FURNITURE FACTORY“
SARAJEVO
Ul.Džemala Bijediča broj 182
U Sarajevu ,09.09.2014.godine
Na osnovu člana 241.stav 2 i člana 242.stav 1 .Zakona o privrednim društvima („Sl.novine F BiH
br.23/99,45/00,2/02,6/02,29/034,68/05,91/07 i 84/08,43/09,64/10 ) i na osnovu člana 16 i 17
Statuta dioničkog društva Standard Furniture Factory ,o b j a v l j u j e :
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU I ODRŽAVANJU
VIII Skupštine Dioničkog Društva Standard Furniture Factory dd
VIII Skupština Dioničkog Društva Standard Furniture Factory zakazuje se za 30.09.2014.godine,u
Sarajevu,u ul.Džemala Bijedića broj 182,sa početkom u 10 časova.
Za rad Skupštine Društva,predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1.UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA PUNOVAŽNO ODLUČIVANJE SKUPŠTINE I IZBOR RADNIH TIJELA:
a) Izbor predsjednika
b) Izbor zapisničara
c) Izbor dva ovjerivača zapisnika
2.USVAJANJE ZAPISNIKA SA VII SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA „STANDARD FURNITURE
FACTORY“,SARAJEVO
3.RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PROMJENI SJEDIŠTA DRUŠTVA
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Dioničarskog društva,dioničar može ostvariti lično ili
putem punomoćnika ,koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara.
Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa,ima pravo u roku
od 8 ( osam ) dana po objavljivanju ovog obavještenja pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog
reda i prijedloga odluka sazvane Skupštine.
Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za
glasanje prije početka rada Skupštine u roku utvrđenom Statutom ,koji ne može biti duži od tri ( 3 )
dana određenog za održavanje Skupštine.
Prije početka rada Skupštine,dioničari ili punomočnici su dužni,u prostorijama gdje će se održati
Skupštini ,prijaviti svoje učešće u Skupštini ,radi utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine,najkasnije 30
minuta prije početka rada Skupštine.
Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno,više od 50% dionica s pravom glasa.
Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije
datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u
neradni dan.
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnjeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju
Skupštine,neposrednom predajom ili preporučenom poštom,tri ( 3 ) dana prije održavanja
Skupštine.Prijava se podnosi u pismenom obliku sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan u
sjedištu Društva,a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju.
U slučaju da dioničara zastupa punomćnik isti mora imati propisno ovjerenu punomoć.
Uvid u isprave i materijale za Skupštinu dioničara može se izvršiti u Sarajevu,u ulici Džemala Bijedića
broj 182,svaki radni dan.
Predsjednik Nadzornog odbora
Standard Furniture Factory dd Sarajevo
Suad Muhić
Download

DIONIČKO DRUŠTVO „STANDARD FURNITURE FACTORY