UPUTSTVO I IFORMACIJE ZA JAVOST
I
Ažuriranje Programa Kapitalnih investicija u 2014. god.
Općina Gračanica je u cilju povećanje stepena uključenosti zajednice u proces planiranja i
odlučivanja u općini, bolje transparentnosti u upravi i podrške većem učešću javnosti u
procesu planiranja i razvoja zajednice, uspostavila mehanizam za izradu Programa Kapitalnih
Investicija za ostvarivanje kontinuiranog i trajnog šireg dijaloga između civilnog društva,
mjesnih zajednica i lokalnih organa vlasti. Na prijedlog Načelnika općine imenovan je
koordinacioni tim u sastavu predstavnika svih interesnih grupa u zajednici, sa zadatkom da
provodi postupak utvrđivanja potreba zajednice, odnosno odredi prioritete i definiše listu
kapitalnih investicija. Po provedenim aktivnostima urađen je Program kapitalnih investicija
općine Gračanica 2010-2014.god. i usvojem na Općinskom vijeću, koji će se svake godine
ažurirati.
Do sada je urađeno i usvojeno ažuriranje PKI u 2011. god., 2012.god. i 2013.god., sačinjeni
Izvještaji o realizaciji PKI u 2010.god., 2011.god. i 2012.god.
Da bi Koordinacioni tim mogao provoditi aktivnosti na ažuriranju Programa kapitalnih
investicija (prikupljanje prijedloga za ažuriranje, bodovanje i rangiranje prijedloga projekata
koje dostave građani, različite interesne grupe, nevladine organizacije i ostali), podsjećamo
Vas na zaključak da vrijednost prijedloga za investiranje ne može biti manji od 10.000,00 KM
i na usvojene kriterije za ocjenu prijedloga razvojnih projekata zajednice i dodijelenu težinubroj bodova svakom kriteriju (tabela br.1):
Tabela broj 1
KRITERIJI
1 uticaj na opštinski ekonomski razvoj
2 uticaj na zapošljavanje i dugoročna samoodrživost projekta
3 teritorijalna širina i korist
4 spremnost stanovništva da vlastitim sredstvima sufinansira
projekat
5 obezbjeđenje sredstava izvan budžeta opštine
6 donosi nove budžetske prihode
7 stepen ulaganja opštine na tom području u prethodnom
periodu
8 ekološki uticaj na okolinu
TEŽINA-BODOVI
Težina kriterijuma:
Težina kriterijuma:
Težina kriterijuma:
Težina kriterijuma:
20
20
15
15
Težina kriterijuma: 10
Težina kriterijuma: 10
Težina kriterijuma: 5
Težina kriterijuma: 5
Mogući podnosioci prijedloga za investiranje za ažuriranje Programa kapitalnih
investicija
Prijedlog za investiranje mogu podnijeti: građani pojedinci, udruženja građana, mjesne
zajednice, nevladine organizacije, poduzetnici, privredna društva, općinske službe za upravu i
svi drugi koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.
II
Obrazac prijedloga projekata za ažuriranje PKI u 2014 i uputstvo za
popunjavanje
Preuzimanje obrazaca
Potencijalni predlagači obrazac Prijedlog za investiranje-za ažuriranje PKI u 2014.god. mogu
uzeti na sledećim adresama:
• u prostorijama Šalter sale (šalter informacije) općine Gračanica,
• u prostorijama Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i fnansije,
• u prostorijama mjesnih zajednica općine Gračanica,
• obrazac prijedloga za investiranje-ažuriranje PKI bit će objavljen na web stranici općine
Gračanica www.opcina-gracanica.ba,
Popunjavanje obrazaca
Svi podnosioci Prijedloga za investiranje popunjavaju samo prvu stranu jedinstvenog obrasca,
a drugu stranu službe općine Gračanica.
U prijedlogu za ažuriranje PKI obavezno ispuniti sve podatke ( naziv, cilj, opis, namjenu, ko
će imati korist od realizacije, lokaciju, procijenjenu vrijednost, rezultete prijedloga, itd.).
Popunjene obrasce dostaviti odmah.
Predaja obrazaca
Obrasci prijedloga za investiranje predaju se u prostorijama Šalter sale općine Gračanica,
ul.M.M.Bašeskije br.1., ukoliko se predaju obrasci u zatvorenoj koverti obavezno upisati
naznaku za „Koordinacioni tim“ .
Rok za podnošenje prijedloga
Rok za podnošenje Prijedloga za investiranje je u svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati
periodu od 18.12.2013.god. do 30.12.2013.god.do 12,00 sati.
Koordinacioni tim uzet će u razmatranje samo one prijedloge koji budu u cjelosti popunjeni i
koji pristignu u navedenom roku.
Ostale informacije
Usvojeni Program kapitalnih investicija sa svim podacima o uvrštenim projektima građani
mogu pronaći na web stranici općine Gračanica www.opcina-gracanica.ba, (općina-statut
općine i drugi važni dokumenti – PKI 2010-2014, ažuriranje PKI u 2011.god., ažuriranje PKI
u 2012.god.i ažuriranje PKI u 2013.god.)
Za sve dodatne informacije u vezi popunjavanja i predaje obrazaca možete se obratiti:
- Službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije Općine Gračanica, kancelarija br.13. ili
- pozivom na telefon broj 700 825,
- kontakt osoba je sekretar Koordinacionog tima Razija Junuzović, dipl.ing.arh.
Predsjedavajući
Koordinacionog tima za izradu
Programa kapitalnih investicija
OPĆINSKI NAČELNIK
Nusret Helić
Broj: 02-28-04128/13
Datum: 16.12.2013.god.
Download

Uputstvo i informacije za javnost - ažuriranje