VODITELJI VIJEĆA ODSJEKA LOGOPEDIJA I AUDIOLOGIJA Na prijedlog članova studijskog odsjeka „Logopedija i audiologija“ i uz prethodnu saglasnost Naučno‐nastavnog vijeća fakulteta, prof.dr sc.Zamir Mrkonjić, dekan Fakulteta, za Voditelja studijskog odsjeka „Logopedija i audiologija“, imenovao je prof.dr sc. Lejlu Junuzović‐Žunić, na period od 4 godine počevši od 19.12.2013. godine. Kratka biografija Rođena je 20.02.1978. godine u Banovićima, gdje je završila Osnovnu školu. Srednju medicinsku školu, opći smjer, završila je 1996. godine u Tuzli. Iste godine upisala je Defektološki fakultet, usmjerenje Logopedija. Za postignute rezultate u toku studija više puta je nagrađivana. Dobitnica je Srebrene plakete Upravnog odbora Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata Univerziteta u Tuzli, za postignuti odličan uspjeh u studiju i dobitnica je dvije stipendije za postignuti uspjeh u školovanju koje su joj dodijelili Upravni odbor Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata Univerziteta u Tuzli i WUS stipendije koju je donirala Savezna kancelarija republike Austrije u okviru Excellent Student Program‐a. U martu 2001. godine uspješno je odbranila diplomski rad sa ocjenom 10 (deset) i stekla zvanje dipl. defektolog‐logoped. Postdiplomski studij na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, iz područja Logopedija upisala je 2002. godine. U junu 2005. godine uspješno je odbranila magistarski rad pod naslovom "Artikulacijske karakteristike glasova u djece predškolske dobi" i time stekla pravo na naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja Logopedije. U decembru 2008. godine na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli uspješno je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Povezanost jačine mucanja sa jezičkim sposobnostima u djece” i time stekla pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz područja Logopedije. Od 2002. godine zaposlena je na Edukacijsko‐
rehabilitacijskom, ranije Defektološkom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. U zvanje asistenta na užoj naučnoj oblasti Logopedija izabrana je u februaru 2002.godine, u zvanje višeg asistenta na istoj užoj naučnoj oblasti izabrana je u novembru 2005. godine. U naučno‐nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast Logopedija na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli izabrana je u februaru 2009. godine, a u zvanje vanrednog profesora na istoj naučnoj oblasti Logopedija izabrana je u februaru 2014. godine. Kao nastavnik na Odsjeku logopedija i audiologija, na užoj naučnoj oblasti Logopedija, izvodi nastavu iz više predmeta na I i II ciklusu studija. Od 12.11.2009. godine obnaša dužnost Voditelja Odsjeka logopedija i audiologija. U akademskoj 2012/13. godini imenovana je za člana Odbora za KONTAKT tel.: +387 35 320 666; e‐mail: [email protected] magistarski rad II ciklusa na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu, studijski program Logopedija. Također je imenovana za stranog eksperta za akreditaciju akademske zajednice Crne Gore i stručnjaka‐predstavnika akademske zajednice za akreditaciju u BiH. Član je Redakcijskog odbora časopisa International Journal of Speech & Language Pathology and Audiology. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova iz oblasti logopedije u domaćim i inostranim indeksiranim i nedindeksiranim časopisima i zbornicima radova. Učestvovala je na više naučnih skupova, kongresa i konferencija. Aktivno je učestvovala u devet naučnih i istraživačkih projekata. Autor je dva udžbenika, koautor poglavlja u knjizi međunarodnog izdanja i koautor je dvije skripte za studente ERF‐
a.Ima iskustva i u radu na socio‐humanističkim projektima koje sam stekla radeći za nevladine organizacije World Vision i Swiss Red Cross gdje je radila od 1999. godine do marta 2002. godine. SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA Na prijedlog članova studijskog odsjeka „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ i uz prethodnu saglasnost Naučno‐nastavnog vijeća fakulteta, prof.dr sc.Zamir Mrkonjić, dekan Fakulteta, za Voditelja studijskog odsjeka „Specijalna edukacija i rehabilitacija“, imenovao je dr.sc. Vesnu Bratovčić, docent, na period od 4 godine počevši od 19.12.2013. godine. Kratka biografija Vesna Bratovčić je rođena u Tuzli 28.05.1975. godine. Osnovnu školu završila je u Tuzli 1990. godine, a potom Srednju medicinsku školu, opći smjer 1994. godine. Školske 1997/98 godine upisuje Defektološki fakultet na kojem diplomira 2002. godine na smjeru Somatopedija. Radno iskustvo stekla je radeći za HD «Kindersport» u periodu od 1999. godine do 2002. godine na programima promocije tjelesnog vježbanja za djecu predškolskog uzrasta, procjene antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti, te programiranja i provođenja kinezioloških aktivnosti sa ovom populacijom. U zvanje asistenta na Defektološkom fakultetu, na užoj naučnoj oblasti Somatopedija, izabrana je u oktobru 2002. godine. Na istom fakultetu 2003. godine upisuje postdiplomski studij – područje Somatopedija. Magistarski rad odbranila je 22.12.2005. godine pod nazivom «Motoričke sposobnosti predškolske djece srednje grupe u korelaciji sa psihomotoričkom stimulacijom“ i time stekla naučni stepen magistra društvenih nauka u području Somatopedije. U maju 2006. godine izabrana je u zvanje višeg asistenta na užu naučnu oblast Motorički poremećaji i hronične bolesti na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Primjena biopsihosocijalnog modela u analizi antropoloških karakteristika i uspješnosti osoba s invaliditetom u sportskoj disciplini sjedeća odbojka” odbranila je u januaru 2011. godine i time stekla naučni stepen doktora nauka iz KONTAKT tel.: +387 35 320 672; e‐mail: [email protected] područja Motoričkih poremećaja i hroničnih bolesti. U nastavničko zvanje docena izabrana je u junu 2011. godine. U toku svog radnog angažmana pohađala je brojne seminare i učestvovala na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima, konferencijama i drugim naučnim skupovima. Objavila je više naučnih i stručnih radova, koautor je u tri udžbenika i sudionik u istraživačkim projektima. Izabrana je u zvanje gostujućeg profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u decembru 2013 godine. POREMEĆAJI U PONAŠANJU Na prijedlog članova studijskog odsjeka „Poremećaji u ponašanju“ i uz prethodnu saglasnost Naučno‐nastavnog vijeća fakulteta, prof.dr sc.Zamir Mrkonjić, dekan Fakulteta, za Voditelja studijskog odsjeka „Poremećaji u ponašanju“, imenovao je dr.sc. Melihu Bijedić, docent, na period od 4 godine počevši od 19.12.2013. godine. Kratka biografija Meliha Bijedić (rođ. Huseinagić) rođena je 23. jula 1976. godine u Tuzli u Bosni i Hercegovini. U Tuzli je završila osnovnu, a nakon toga i srednju Medicinsku školu. Marta 2001. godine diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a na istom fakultetu u februaru 2002. godine zasnovala i radni odnos. Od maja 2005. godine do septembra 2007. godine bila uposlena na Rektoratu Univerziteta u Tuzli kao stručni saradnik u uredu za nastavu i studentska pitanja. Od 2007. godine obavlja dužnosti u zvanju višeg asistenta na odsjeku Poremećaji u ponašanju Edukacijsko‐
rehabilitacijskog fakulteta. Postdiplomski studij iz oblasti društvenih nauka, područje Poremećaji u ponašanju završila je na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i 2007. godine i odbranila magistarski rad na temu „Neki aspekti povezanosti poremećaja u ponašanju učenika i kvalitete razrednog ozračja u srednjim školama“. Nakon toga upisuje doktorski studij na istom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te 2012. godine brani doktorsku disertaciju pod nazivom „Socijalnopedagoški sadržaji i aspekti odgojne mjere pojačanog nadzora nadležnog organa socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini”. Od oktobra 2012. godine KONTAKT izabrana u zvanje docent na Univerzitetu u Tuzli i predaje stručne predmete kao što su Tretman djece i mladih s poremećajima u tel.: +387 35 320 678; ponašanju i Prevencija poremećaja u ponašanju. Učestvovala je na e‐mail: [email protected] više naučnih i stručnih usavršavanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije kao i socijalne pedagogije, objavila više naučnih radova te aktivno učestvovala na domaćim i međunarodnih simpozijima. Pored akademske karijere, 26. marta 2014. godine imenovana je na funkciju Ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog Kantona. Udata je i majka dvoje djece. 
Download

voditelji odsjeka.pdf - Edukacijsko