UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Pokrivenost nastave za saradnike na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u akademskoj 2014./15.godini
Nastavni predmet
Broj
studenata
Odsjek/studijski program: I godina (zajednička godina za sva tri Studijska programa)
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Sradanik (zvanje)
P A L P A L
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
V
Fiziologija
129
4 0 1
Medicinski fakultet
9
9
Osnove pedijatrije
129
2 0 1
Medicinski fakultet
18
18
Psihologija
129
3 2 0
Filozofski fakultet
5
Sociologija
129
2 0 0
Flozofski fakultet
0
Uvod u specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju I
129
4 0 2
Tuzla
DA
1
2
Hurma Begić, asistent
SS
Tuzla
DA
3
6
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
129
3 0 1 Prirodno-matematički fakultet
Pedagogija
129
2 1 0 Filozofski fakultet
9
mr.s.c Sabina Šehić, viši asistent
Inkluzivna praksa
5
5
Tuzla
DA
0.5
1
SS
Tuzla
DA
1.5
1.5
SS
Tuzla
DA
2.5
2.5
Dr.sc.Lejla Kuralić-Ćišić,viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
2
4
Mr.sc.Edin Muftić, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
3
6
SS
Tuzla
DA
5
10
4 1 0 Istaknuti stručnjak iz prakse
129
9
SS
Kristina Josić, asistent
Uvod u socijalnu pedagogiju
0
SS
Humana genetika
129
0
Mirela Fazlić, asistent
mr.sc. Senad Mehmedinović, viši
asistent
Uvod u logopediju i audiologiju
10
2 2 0
3 2 0 Amila Mujezinović, asistent
129
IZBORNI PREDMETI
Razvoj humane komunikacije
45
3 1 0
mr.sc. Samir Smajlović, viši asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
Uvod u specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju II
39
3 1 0
Amila Mujezinović, asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
I godina
Nastavni predmet
Broj
studenata
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Sradanik (zvanje)
P A L P A L
spoljni sarad.
mr.sc. Senad Mehmedinović, viši
asistent
Psihologija osoba sa
onesposobljenjem
45
Osnove poremećaja verbalne
komunikacije
39
3 1 0 Istaknuti stručnjak iz prakse
Volonterizam
45
3 1 0 mr.sc. Senad Mehmedinović, viši ass.
Porodica i rehabilitacija
45
3 1 0 Hurma Begić, asistent
Tjelesni i zdravstveni odgoj I
129
Tjelesni i zdravstveni odgoj II
129
3 1 0
Mjesto
prebivališta
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
L
P
I godina
L
2
P
V
Tuzla
DA
SS
Tuzla
DA
2
2
Univerzitet
Tuzla
DA
2
2
SS
Tuzla
DA
2
2
0
2
1
2
0
0 0 2
A
Univerzitet
0
0 0 2
A
Ukupno
sati
0
1
2
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Pokrivenost nastave za saradnike na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u akademskoj 2014./15.godini
Nastavni predmet
Plan
Zimski Ljetni
Saradnik (zvanje)
P A L P A L
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
25
(68)
2 0 1
Medicinski fakultet
Opšta edukacijsko-rehabilitacijska
dijagnostika i reedukacija
25
3 0 2
Mirela Fazlić, asistent
SS
Tuzla
25
3 0 2
Marijana Mišić, asistent
SS
25
3 0 1
Hurma Begić,asistent
mr.sc. Senad Mehmedinović, viši
asistent
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
Neurologija
Uvod u intelektualne i razvojne
teškoće
Programi i metode rada sa djecom
oštećena vida I
II GODINA
Broj
studenata
Odsjek/studijski program: Specijalna edukacija i rehabilitacija
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
V
4
4
DA
3
6
Tuzla
DA
3
6
SS
Tuzla
DA
3
3
Univerzitet
Tuzla
DA
1
1
SS
Tuzla
DA
3
3
Motorički poremećaji i hronične
bolesti
25
Programi i metode rada sa
učenicima oštećena vida I
25
3 0 2 Hurma Begić,asistent
SS
Tuzla
DA
3
6
Psihomotorni razvoj i rana
rehabilitacija
25
3 0 1 Suzana Marković, assistent
SS
Tuzla
DA
4
4
Uvod u poremećaje autističnog
spektruma
25
3 0 2 Amila Mujezinović, asistent
SS
Tuzla
DA
4
4
Psihijatrija
25
(52)
2 0 1 Medicinski fakultet
3
3
Statistika u edukaciji i rehabilitaciji
25
(95)
2 0 2 Ekonomski fakultet
1
2
3 0 1
Istaknuti stručnjak iz prakse
IZBORNI PREDMETI
Assistivna i rehabilitacijska
tehnologija
11
3 0 1
mr.sc. Senad Mehmedinović, viši
asistent
Romska djeca u sistemu odgoja i
obrazovanja
14
3 0 1
Mirela Fazlić, asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
1
1
SS
Tuzla
DA
1
1
Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Engleski jezik za društvene i
humanističke nauke
0
Funkcionalna procjena osoba
oštećena vida
11
3 0 1 Majda Mujčinović, asistent
Osnove računarstva i informatike
0
2 0 2 Elektro-tehnički fakultet
Grupni rad u edukaciji i rehabilitaciji
14
3 0 1 Amila Mujezinović, asistent
1 3 0
Filozofski fakultet
0
SS
SS
Tuzla
Tuzla
Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija
DA
DA
0
1
1
0
0
1
1
Nastavni predmet
Plan
Zimski Ljetni
Saradnik (zvanje)
P A L P A L
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
V
Suzana Marković, asistent
SS
Tuzla
DA
1
1
Istaknuti stručnjak iz prakse
SS
Tuzla
DA
2
2
3 0 2
Majda Mujčinović, asistent
SS
Tuzla
DA
2
4
18
3 0 1
Hurma Begić, asistent
SS
Tuzla
DA
3
3
Inkluzivna edukacija i teškoće učenja
18
3 0 1
Marijana Mišić, asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
Kreativna terapija
18
3 0 1
Suzana Marković, asistent
SS
Tuzla
DA
3
3
Univerzitet
Tuzla
DA
2
2
SS
Tuzla
DA
1
1
Univerzitet
Tuzla
DA
2
10
SS
Brčko
DA
1
5
Programi poticanja perceptivno
motoričkih sposobnosti
18
Programi i metode rada sa
učenicima oštećena vida II
18
Dijagnostičko-korekcioni postupci u
rehabilitaciji vida I
Procjena i tretman osoba sa
motoričkim poremećajimai hroničnim
bolestima
III GODINA
Broj
studenata
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
3 0 1
mr.sc.Senad Mehmedinović, viši asistent
18
3 0 1
Istaknuti stručnjak iz prakse
mr.sc.Senad Mehmedinović, viši asistent
Praksa u edukaciji i rehabilitaciji I
18
0 0 5
mr.sc. Adis Zukić, viši asistent
Programi i metode rada sa djecom
oštećena vida II
18
3 0 1 Hurma Begić, asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
Procjena u edukaciji i rehabilitaciji i
izrada IEP-a
18
3 0 1 Amila Mujezinović, asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
Rana intervencija
18
3 0 1 Amila Mujezinović, asistent
SS
Tuzla
DA
3
3
SS
Tuzla
DA
IZBORNI PREDMETI
Osobe sa Down sindromom
9
3 0 1
Marijana Mišić, asistent
Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija
1
1
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Primjena računara u edukaciji i
rehabilitaciji
0
3 0 1
Edukacijsko senzomotorni programi
9
3 0 1
Amila Mujezinović, asistent
SS
Tuzla
Oštećenje vida sa dodatnim
utjecajnim teškoćama
0
3 0 1
Menadžment u specijalnoj edukaciji i
rehabilitaciji
10
3 0 1 Majda Mujčinović, asistent
SS
Tuzla
Praktikum iz profesionalne
rehabilitacije osoba oštećena vida
9
3 0 1 Majda Mujčinović, asistent
SS
Tuzla
Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija
DA
0
0
1
1
0
0
DA
1
1
DA
1
1
IV GODINA
Nastavni predmet
Broj
studenata
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Plan
Zimski Ljetni
Saradnik (zvanje)
P A L P A L
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
V
Profesionalna rehabilitacija
19
3 0 1
mr.sc.Senad Mehmedinović, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
3
3
Odrasle osobe oštećena vida
19
2 0 1
Hurma Begić, asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
2
2
Dijagnostičko-korekcioni postupci u
rehabilitaciji vida II
19
3 0 2
Majda Mujčinović, asistent
SS
Tuzla
DA
3
6
Programi podrške u radu sa
osobama sa intelektualnim
teškoćama
19
3 0 1
Marijana Mišić, asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
Praksa u edukaciji i rehabilitaciji II
19
0 0 5
Sanela Krdžić, asistent
SS
Tuzla
DA
3
15
Rehabilitacijski programi za osobe
treće životne dobi
19
3 0 1 mr.sc.Senad Mehmedinović, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
3
3
mr.sc.Senad Mehmedinović, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
1
1
SS
Tuzla
DA
2
2
Metode u edukaciji i rehabilitaciji
djece sa motoričkim poremećajima i
hroničnim bolestima
19
Instrukcije u obrazovanju
19
3 0 2 Amila Mujezinović, asistent
SS
Tuzla
DA
Orijentacija i mobilitet osoba
oštećena vida
19
3 0 1 Hurma Begić, asistent
SS
Tuzla
DA
3
3
Metodička praksa
19
0 0 5 Amila Mujezinović, asistent
SS
Tuzla
DA
1
5
Univerzitet
Tuzla
DA
2 0 1
Suzana Marković, asistent
2
IZBORNI PREDMET
Osnove radne terapije
11
3 0 1
Rehabilitacijsko savjetovanje
0
3 0 1
Nove tehnologije i pomagala u
rehabilitaciji osoba oštećena vida
8
3 0 1
mr.sc.Senad Mehmedinović, viši asistent
Hurma Begić, asistent
SS
Tuzla
Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija
DA
1
1
0
0
1
1
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Suportivna terapija
11
3 0 1 mr.sc.Senad Mehmedinović, viši asistent
Komunikacija osoba oštećena vida
8
3 0 1 Majda Mujčinović, asistent
Rehabilitacija putem pokreta
0
3 0 1
Univerzitet
Tuzla
DA
SS
Tuzla
DA
Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija
1
1
1
1
0
0
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Pokrivenost nastave za saradnike na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u akademskoj 2014./15.godini
II GODINA
Nastavni predmet
Broj
studenata
Studijski program: Logopedija i audiologija
Plan
Zimski Ljetni
Saradnik (zvanje)
P A L P A L
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Neurologija
43
(68)
2 0 1
Medicinski fakulte
Neuropsihologija
43
3 0 0
Medicinski fakultet
Fonetika
43
2 2 0
Filozofski fakultet
Otorinolaringologija
43
3 0 2
Medicinski fakultet
Audiološka dijagnostika
43
4 0 2
mr.sc. Admira Beha, viši asistent
Govorna akustika
43
Artikulacijsko-fonološki poremećaji
Logopedska dijagnostika
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
6
P
V
6
0
0
2
4
6
12
6
12
Univerzitet
Tuzla
DA
3 0 1 mr.sc. Jasmina Kabil, viši asistent
SS
Tuzla
DA
6
6
43
3 0 2 mr.sc. Silva Banović, asisitent
SS
Tuzla
DA
6
12
mr.sc. Silva Banović, asisitent
SS
Tuzla
DA
4
8
43
4 0 2
Istaknuti stručnjak iz prakse
SS
Tuzla
DA
2
4
Lingvistika
43
Statistika u edukaciji i rehabilitaciji
43
(95)
2 0 0 Filozofski fakultet
0
2 0 2 Ekonomski fakultet
3
0
6
IZBORNI PREDMETI
Profesionalna komunikacija u
logopediji
22
3 0 1
mr.sc. Samir Smajlović, viši asistent
SS
Tuzla
DA
3
3
Poticanje govorno-jezičkog razvoja
21
3 0 1
mr.sc. Samir Smajlović, viši asistent
SS
Tuzla
DA
3
3
Engleski jezik za društvene i
humanističke nauke
0
1 3 0
Psihologija gluhoće
43
3 0 1 mr.sc. Admira Beha, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
0
3 0 1
0
3 0 1
Osnove računarstva i informatike
Osnovi neverbalne komunikacije
Studijski program Logopedija i audiologija
6
6
III GODINA
Nastavni predmet
Broj
studenata
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Plan
Zimski Ljetni
Saradnik (zvanje)
P A L P A L
Razvojni govorno-jezički poremećaji
24
3 0 2
Poremećaji glasa
24
3 0 2
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
V
mr.sc. Silva Banović, asistent
SS
Tuzla
DA
3
6
mr.sc. Silva Banović, asistent
SS
Tuzla
DA
1
2
mr.sc. Samir Smajlović, viši asistent
SS
Tuzla
DA
1
2
Istaknuti stručnjak iz prakse
SS
Tuzla
DA
1
2
Poremećaji komunikacije kod
traumatskih oštećenja mozga
24
3 0 1
mr.sc. Nermina Sutović, viši asistent
SS
Tuzla
DA
3
3
Jezički razvoj osoba oštećena sluha
24
2 0 1
Kristina Josić, asistent
SS
Tuzla
DA
3
3
Sistemi komunikacije
24
3 0 1
mr.sc. Admira Beha, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
3
3
Poremećaji tečnosti govora
24
3 0 2 Istaknuti stručnjak iz prakse
SS
Tuzla
DA
3
6
Poremećaji čitanja i pisanja
24
3 0 2 mr.sc. Sabina Šehić, viši asistent
SS
Tuzla
DA
3
6
Poremećaji matematičkih
sposobnosti
24
3 0 1 mr.sc. Sabina Šehić, viši asistent
SS
Tuzla
DA
3
3
Programiranje u rehabilitacijskoj
audiologiji
24
3 0 1 mr.sc. Admira Beha, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
3
3
Programiranje u edukacijskoj
audiologiji
24
2 0 1 Kristina Josić, asistent
SS
Tuzla
DA
3
3
Kristina Josić, asistent
SS
Tuzla
DA
IZBORNI PREDMETI
Uvod u znakovni jezik
24
3 0 1
Višestruke teškoće kod gluhih
0
3 0 1
0
3 0 1
Bilingvizam gluhih
Studijski program Logopedija i audiologija
3
3
0
0
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Forenzička akustika i fonetika
Menadžment poremećaja glasa
IV GODINA
Nastavni predmet
15
3 0 1 Istaknuti stručnjak iz prakse
0
3 0 1
8
3 0 1 Istaknuti stručnjak iz prakse
Broj
studenata
Augmentativna i alternativna
komunikacija
Plan
Zimski Ljetni
Saradnik (zvanje)
P A L P A L
SS
Tuzla
DA
SS
Tuzla
DA
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
Predmet
iz UNO
spoljni sarad.
izbora
2
2
0
0
1
1
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
V
Disfagije i poremećaji hranjenja
14
3 0 2
mr.sc. Jamina Kabil, viši asistent
SS
Tuzla
DA
2
4
Klinički praktikum u logopediji
14
3 0 1
mr.sc. Silva Banović, asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
Rehabilitacijska audiologija I
14
3 0 2
mr.sc. Admira Beha, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
2
4
Edukacijska audiologija I
14
3 0 1
Kristina Josić, asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
Audiološka protetika i asistivna
tehnologija
14
2 0 1
Kristina Josić, asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
Afaziologija
14
3 0 2 mr.sc. Nermina Sutović, viši asistent
SS
Tuzla
DA
2
4
Motorički govorni poremećaji
14
3 0 1 mr.sc. Nermina Sutović, viši asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
Rehabilitacijska audiologija II
14
3 0 1 Kristina Josić, asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
Edukacijska audiologija II
14
3 0 1 Kristina Josić, asistent
SS
Tuzla
DA
2
2
Klinički praktikum u audiologiji
14
3 0 1 mr.sc. Admira Beha, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
2
2
SS
Tuzla
DA
IZBORNI PREDMETI
Kraniofacijalni govorni poremećaji
7
3 0 1
Istaknuti stručnjak iz prakse
Studijski program Logopedija i audiologija
1
1
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Klinička opservacija u logopediji
7
3 0 1
mr.sc. Nermina Sutović, viši asistent
Prevencija komunikacijskih
poremećaja
0
3 0 1
Profesionalno osposobljavanje osoba
oštećena sluha
14
3 0 1 Kristina Josić, asistent
Industrijska audiologija
0
Menadžment u audiologiji
0
SS
Tuzla
DA
1
1
0
0
1
1
3 0 1
0
0
3 0 1
0
0
SS
Studijski program Logopedija i audiologija
Tuzla
DA
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Pokrivenost nastave za saradnike na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u akademskoj 2014./15.godini
II GODINA
Nastavni predmet
Broj studenata
Odsjek/studijski program: Poremećaji u ponašanju
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
Ukupno
sati
Saradnik (zvanje)
P A L P A L
spoljni sarad.
Fenomenologija poremećaja u
ponašanju
27
3 2 0
mr.sc.Edin Muftić, viši asistent
Osnove socijalnog rada
27
2 2 0
Osnove krivičnog prava i postupaka
27
Genetika ponašanja
Univerzitet
izbora
Tuzla
DA
P
A
L
P
A
L
P
V
1
2
Filozofski fakultet
1
2
2 1 0
Pravni fakultet
1
1
27
4 0 2
PMF
Psihološke osnove poremećaja u
ponašanju
27
2 1 0
Filozofski fakultet
Statistika u edukaciji i rehabilitaciji
27 (95)
Modeli socijalne rehabilitacije
27
Psihijatrija
27 (52)
Kriminologija
27
Sociologija grada i marginalnih grupa
27
3
6
1
1
2 0 2 Ekonomski fakultet
2
4
3 2 0 Filozofski fakultet
1
2
2 0 1
4
4
2 2 0 Pravni fakultet
1
2
3 2 0 Filozofski fakultet
1
2
Medicinski fakultet
IZBORNI PREDMETI
Inkluzija u obrazovanju I
27
2 2 0
mr.sc. Senad Mehmedinović, viši
asistent
Mirela Fazlić, asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
0.5
1
SS
Tuzla
DA
0.5
1
Socijalna zaštita mladih
0
2 2 0
Filozofski fakultet
0
Engleski jezik za društvene i
humanističke nauke
0
1 3 0
Filozofski fakultet
0
Metodika nastave
0
2 2 0 Filozofski fakultet
0
Studijski program Poremećaji u ponašanju
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Osnove računarstva i informatike
0
2 0 2 Elektro-tehnički fakultet
Inkluzija u obrazovanju II
27
2 2 0 Begić Hurma, asistent
0
SS
Studijski program Poremećaji u ponašanju
Tuzla
DA
1
2
III GODINA
Nastavni predmet
Broj studenata
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
Ukupno
sati
Saradnik (zvanje)
P A L P A L
spoljni sarad.
Teorije prevencije I
11
2 0 2
dr.sc.Lejla Kuralić-Ćišić, viši ass.
Socijalna politika
11
2 2 0
Filozofski fakultet
Tretman djece i mladih s
poremećajima u ponašanju I
11
2 0 3
mr.sc. Edina Muftić, viši asistent
Porodična pedagogija
11
2 2 0
Filozofski fakultet
Uvod u penološku rehabilitaciju
11
2 0 2
mr.sc.Edin Muftić, viši asistent
Teorije prevencije II
11
Penološka psihologija
Univerzitet
Univerzitet
izbora
Tuzla
Tuzla
P
A
DA
DA
L
P
A
L
Tuzla
DA
2 0 2 dr.sc.Lejla Kuralić-Ćišić, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
11
2 2 0 mr.sc.Edin Muftić, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
Tretman djece i mladih s
poremećajima u ponašanju II
11
2 0 3 mr.sc.Edin Muftić, viši asistent
Univerzitet
Tuzla
DA
Penologija
11
2 2 0 Pravni fakultet
Institucionalni tretman u penološkoj
rehabilitaciji
11
2 0 2 mr.sc.Edin Muftić, viši asistent
2
1
2
1
3
2
1
2
1
1
Tuzla
1
DA
2
2
1
Univerzitet
V
1
1
Univerzitet
P
3
2
1
2
IZBORNI PREDMETI
Psihopatologija I
11
2 2 0
Medicinski fakultet
1
2
Socijalni menadžment
0
2 2 0
Filozofski fakultet
0
0
Profesionalna rehabilitacija
0
2 2 0
ERF-Studijski program specijalna
edukacija i rehabilitacija
0
0
Kreativna terapija
0
2 0 2
ERF-Studijski program specijalna
edukacija i rehabilitacija
Studijski program Poremećaji u ponašanju
0
0
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Pedagogija slobodnog vremena
0
2 2 0 Filozofski fakultet
0
0
Psihopatologija II
11
2 2 0 Medicinski fakultet
1
2
Studijski program Poremećaji u ponašanju
IV GODINA
Nastavni predmet
Broj studenata
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
Ukupno
sati
Saradnik (zvanje)
P A L P A L
spoljni sarad.
Individualni rad u zajednici I
21
2 0 3
dr.sc.Lejla Kuralić-Ćišić, viši asistent
Socijalna patologija I
21
2 2 0
Filozofski fakultet
Grupni pristup u socijalnopedagoškim
intervencijama I
21
2 2 0
dr.sc.Lejla Kuralić-Ćišić, viši asistent
Socijalna psihijatrija
21
2 0 2
Medicinski fakultet
Socijalnopedagoški rad s maloljetnim
delinkventima I
21
2 0 2
mr.sc.Edin Muftić, viši asistent
Individualni rad u zajednici II
21
2 0 3 dr.sc.Lejla Kuralić-Ćišić, viši asistent
Socijalna patologija II
21
2 2 0 Filozofski fakultet
Grupni pristup u socijalnopedagoškim
intervencijama II
21
2 2 0 dr.sc.Lejla Kuralić-Ćišić, viši asistent
Tretman ovisnika
21
2 0 2 Medicinski fakultet
Socijalnopedagoški rad s maloljetnim
delinkventima II
21
2 0 2 Mr.sc.Edin Muftić, viši ass.
Univerzitet
Univerzitet
izbora
Tuzla
Tuzla
DA
Tuzla
DA
Univerzitet
Tuzla
DA
Tuzla
A
DA
Univerzitet
Univerzitet
P
Tuzla
DA
Univerzitet
Tuzla
DA
P
A
L
2
P
V
6
1
2
1
2
3
6
2
4
2
DA
Univerzitet
L
6
1
2
1
2
3
6
2
4
IZBORNI PREDMET
Prevencija u školi
21
2 2 0
Posttretmanska zaštita I
0
Evaluacija u resocijalizaciji
0
Prevencija u lokalnoj zajednici
21
dr.sc.Lejla Kuralić-Ćišić, viši asistent
1
2
2 2 0
0
0
2 2 0
0
0
2 2 0 dr.sc.Lejla Kuralić-Ćišić, viši asistent
Univerzitet
Studijski program Poremećaji u ponašanju
Tuzla
DA
1
2
UNIVERZITET U TUZLI
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Posttretmanska zaštita II
0
2 2 0
0
0
Diferencijacija i kriteriji za izbor
tretmana
0
2 2 0
0
0
Nastavni predmet
I
Socijalna pedagogija
IV
Resocijalizacija osuđenih lica
Broj studenata
PREDMETI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU ZA KOJE JE MATIČAN EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
Ukupno
sati
Saradnik (zvanje)
P A L P A L
2 1 0
spoljni sarad.
mr.sc. Edin Muftić, viši asistent
3 2 0 dr.sc. Lejla Kuralić-Ćišić, viši asistent
izbora
Univerzitet
Tuzla
DA
Univerzitet
Tuzla
DA
Studijski program Poremećaji u ponašanju
P
A
L
P
A
2
L
P
V
2
1
2
Nastavni predmeti
Fond sati po
predmetu
zimski
1
mr.sc. Admira Beha, viši
asistent
Audiološka dijagnostika
12
Sistemi komunikacije
3
Rehabilitacijska audiologija I
4
Psihologija gluhoće
Programiranje u rehabilitacijskoj
audiologiji
Klinički praktikum u audiologiji
Teorije prevencije I
ljetni
Ukupan
fond sati
R.B
Saradnici (Uposlenici
Univerziteta 100%)
Fond sati
po
semestru
Pokrivenost nastave na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu
u akademskoj 2014./15. godini za saradnike
19
6
3
30
11
2
2
Individualni rad u zajednici I
6
2
3
dr.sc. Lejla Kuralić Ćišić,
viši asistent
mr.sc. Edin Muftić, viši
asistent
Grupni pristup u sociopedagiškim
intervencijama I
2
Prevencija u školi
2
Teorije prevencije II
Individualni rad u zajednici II
6
Prevencija u lokalnoj zajednici
2
Grupni pristup u sociopedagiškim
intervencijama II
Resocijalizacija osuđenih lica
(Filozofski f.)
2
Uvod u socijalnu pedagogiju
4
18
2
Socijalnopedagoški rad sa maloljetnim
delinkventima I
4
Socijalna pedagogija (FF)
2
Fenomenologija poremećaja u
ponašanju
2
Tretman djece i mladih s poremećajima
u ponašanju I
3
Uvod u penološku rehabilitaciju
2
17
3
2
4
1
Profesionalna rehabilitacija
3
Motorički poremećaji i hronične bolesti
1
10
1
2
Psihologija osoba s onesposobljenjem
2
Inkluzija u obrazovanju I
1
Praksa u edukaciji i rehabilitaciji I
30
6
Tretman djece i mladih s poremećajima
u ponašanju II
Penološka psihologija
Socijalnopedagoški rad sa maloljetnim
delinkventima II
Osnove radne terapije
mr.sc. Senad
Mehmedinović, viši asistent Uvod u specijalnu edukaciju i
rehabilitaciji I
13
2
Institucionalni tretman u penološkoj
rehabilitaciji
Asistivna rehabilitacijska tehnologija
30
2
Uvod u socijalnu pedagogiju
4
12
10
30
Volonterizam
2
Procjena i tretman osoba sa motoričkim
poremećajima i hroničnim bolestima
2
20
Metode u edukaciji i rehabilitaciji djece
sa motoričkim poremećajima i
hroničnim bolestima
1
Suportivna terapija
1
Rehabilitacijski programi za osobe
treće životne dobi
3
Nastavni predmeti
zimski
1
mr.sc. Silva Banović,
asistent
Razvojni govorno- jezički poremećaji
6
Poremećaji glasa
2
Klinički praktikum u logopediji
2
Artikulacijsko- fonološki poremećaji
Edukacijsko senzomotorni programi
2
3
30
2
3
1
10
4
1
Metodička praksa
Procjena u edukaciji i rehabilitaciji i
izrada IEP-a
Instrukcije u obrazovanju
5
Inkluzija u obrazovanju II (PUP)
30
3
Grupni rad u edukaciji i rehabilitaciji
Programi i metode rada sa djecom
oštećena vida I
Dijagnostičko-korekcioni postupci u
rehabilitaciji vida I
Odrasle osobe oštećena vida
Uvod u specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju I
Nove tehnologije i pomagala u
rehabilitaciji osoba oštećena vida
Programi i metode rada sa djecom
oštećena vida II
Programi i metode rada sa učenicima
oštećena vida I
Orijentacija i mobilitet osoba oštećena
vida
Porodica i rehabilitacija
20
8
Inkluzivna praksa
Uvod u poremećaje autističnog
Amila Mujezinović, asistent spektruma
Rana intervencija
Begić Hurma, asistent
10
12
Logopedska dijagnostika
Uvod u specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju II
ljetni
Ukupan
fond sati
R.B
Fond sati po
predmetu
Fond sati
po
semestru
Suradnici koji su izabrani od strane Senata Univerziteta u Tuzli za zasnivanje
radnog odnosa, ali se čeka okončanje procedure, te će do tada biti angažovani
kao spoljni suradnici
27
2
2
3
3
15
2
6
1
30
2
6
15
3
2
2
Nastavni predmeti
zimski
Uvod u logopediju i audiologiju
1
Augmentativna i alternativna
Istaknuti stručnjak iz prakse komunikacija
(Logopedija)
Logopedska dijagnostika
3
mr.sc. Jasmina Kabil, viši Disfagije i poremećaji hranjenja
asistent
Govorna akustika
mr.sc. Sabina Šehić, viši
asistent
4
4
8
3
Poremećaji komunikacije kod
traumatskihoštećenja mozga
mr.sc. Nermina Sutović, viši Klinička opservacija u logopediji
asistent
Afaziologija
Motorički govorni poremećaji
Istaknuti stručnjak iz prakse Kraniofacijalni govorni poremećaji
Menadžment poremećaja glasa
(Logopedija)
Poremećaji tečnosti govora
Kristina Josić, asistent
3
12
Marijana Mišić, asistent
Sanela Krdžić, asistent
10
10
2
3
4
1
10
4
2
2
6
3
1
10
1
6
2
Uvod u znakovni jezik
3
Edukacijska audiologija I
2
7
3
10
Uvod u logopediju i audiologiju
2.5
3
2
Rehabilitacijska audiologija II
Profesionalno osposobljavanje osoba
oštećena sluha i govora
11
10
3
Edukacijska audiologija II
Mirela Fazlić, asistent
10
2
Jezički razvoj osoba oštećna sluha
Auditivna protetika i asistivna
tehnologija
Opšta edukacijsko-rehabilitacijska
dijagnostika i reedukacija
Romska djeca u sistemu odgoja i
obrazovanja
Uvod u specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju I
Inkluzija u obrazovanju I (PUP)
10
6
6
Programiranje u edukacijskoj audiologiji
10
4
6
Poremećaji čitanja i pisanja
Poremećaji glasa
7
4
1
Poremećaji glasa
5
2
Poremećaji matematičkih sposobnosti
mr.sc. Samir Smajlović, viši Profesionalna komunikacija u logopediji
asistent
Poticanje govorno-jezičkog razvoja
9.5
2
Uvod u logopediju i audiologiju
Razvoj humane komunikacije
9.5
1.5
Osnove poremećaja verbalne
komunikacije
2
ljetni
Ukupan
fond sati
Spoljni saradnici
Fond sati
po
semestru
R.B
Fond sati po
predmetu
20.5
10.5
2
1
6
1
10
10
11
11
15
15
2
1
Uvod u intelektualne i razvojne teškoće
6
Inkluzivna edukacija i teškoće učenja
2
Osobe sa Down sindromom
1
Programi podrške u radu sa osobama
sa intelektualnim teškoćama
2
Praksa u edukaciji i rehabilitaciji II
15
14
15
Dijagnostičko-korekcioni postupci u
rehabilitaciji vida II
6
Programi i metode rada sa učenicima
oštećena vida II
4
Funkcionalna procjena osoba oštećena
Majda Mujčinović, asistent vida
Suzana Marković, asistent
17
1
Komunikacija osoba oštećena vida
1
Praktikum iz profesionalne rehabilitacije
osoba oštećena vida
1
14
4
Programi poticanja perceptivnomotoričkih sposobnosti
1
Kreativna terapija
3
4
10
4
Psihomotorni razvoj i rana rehabilitacija
Metode u edukaciji i rehabilitaciji djece
sa motoričkim poremećajima i
hroničnim bolestima
Istaknuti stručnjak iz prakse
Motorički poremećaji i hronične bolesti
(MP)
mr.sc. Adis Zukić, viši
asistent
1
Menadžment u specijalnoj edukaciji i
rehabilitaciji
Programi poticanja perceptivno
motoričkih sposobnosti
16
10
6
2
2
5
3
6
Procjena i tretman osoba sa motoričkim
poremećajima i hroničnim bolestima
1
1
Praksa u edukaciji i rehabilitaciji I
5
5
5
Download

UNIVERZITET U TUZLI Edukacijsko