Pokrivenost nastave za nastavnike na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u akademskoj 2014./15.godini
Nastavni predmet
Fiziologija
Osnove pedijatrije
Broj
studenata
Odsjek/studijski program: I godina (zajednička godina za sva tri Studijska programa)
129
129
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
4 0 1
2 0 1
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
dr.sc. Farid Ljuca, red. prof.
U
Tuzla
ne*
3.00
3.00
Dr.sc. Sabina Nuhbegović, red.prof.
U
Tuzla
ne*
1.00
1.00
Dr.sc. Edina Kuduzović, doc.
U
Tuzla
da
Dr.sc.Fahrija Skokić, red.prof.
U
Tuzla
ne*
0.50
0.50
Dr.sc. Selma Muratović,docent
U
Tuzla
ne*
0.10
0.10
Dr.sc. Belkisa Čolić Hadžić,van.prof.
SS
Tuzla
ne*
0.47
0.47
Dr.sc. Hidajeta Begić, van.prof.
SS
Tuzla
ne*
0.47
0.47
Dr.sc. Alma Toromanović, docent
SS
Tuzla
ne*
0.46
0.46
SS
Tuzla
DA
1
3
Psihologija
129
3 2 0
dr. sc. Miroslav Gavrić, docent
Sociologija
129
2 0 0
dr. sc. Adib Đozić, red. prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
dr.sc. Dženana Radžo Alibegović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
0.50
2
dr.sc. Edina Kuduzović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
0.25
1
dr.sc. Milena Nikolić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
0.25
1
dr.sc. Hajrija Hamidović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2.5
dr.sc. Rifet Terzić, red.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
0.5
Uvod u specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju I
Humana genetika
Pedagogija
Uvod u logopediju i audiologiju
129
4 0 2
129
3 0 1
129
Filozofski fakultet
2 1 0
129
1
2
dr.sc. Leila Begić, docent
Univerzitet
Tuzla
da
1
2
dr.sc. Husnija Hasanbegović, van.prof.
Univerzitet
Banovići
da
1
2
4 1 0
Uvod u socijalnu pedagogiju
129
2 2 0 Dr. sc. Ranko Kovačević, van. prof
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
Inkluzivna praksa
129
3 2 0 dr.sc. Medina Vantić-Tanjić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Univerzitet
Tuzla
da
IZBORNI PREDMETI
Razvoj humane komunikacije
45
3 1 0
dr. sc. Zamir Mrkonjić, van.prof.
1
3
V
Broj
studenata
Nastavni predmet
Plan
Zimski Ljetni
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
Uvod u specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju II
39
3 0 1
Psihologija osoba sa
onesposobljenjem
45
3 1 0
Osnove poremećaja verbalne
komunikacije
39
Volonterizam
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
dr.sc. Alma Dizdarević, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
dr. sc. Vesna Bratovcic, docent
Univerzitet
Tuzla
DA
0.70
2
dr.sc.Edina Šarić,van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
0.30
1
3 1 0 dr. sc. Mirela Duranović, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
da
1
3
45
3 1 0 dr.sc.Edina Kuduzović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Porodica i rehabilitacija
45
3 1 0 dr.sc. Amela Teskeredžić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Tjelesni i zdravstveni odgoj I
129
Dr.sc. Indira Jašarević, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
Tjelesni i zdravstveni odgoj II
129
0 0 2 Dr.sc. Indira Jašarević, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
0 0 2
0
0
1
V
2
0
0
1
2
Pokrivenost nastave za nastavnike na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u akademskoj 2014./15.godini
Nastavni predmet
Neurologija
Opšta edukacijsko-rehabilitacijska
dijagnostika i reedukacija
Uvod u intelektualne i razvojne
teškoće
Programi i metode rada sa djecom
oštećena vida I
Motorički poremećaji i hronične
bolesti
II GODINA
Programi i metode rada sa
učenicima oštećena vida I
Broj
studenata
Studijski program: Specijalna edukacija i rehabilitacija
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
Dr.sc. Osman Sinanović, red.prof
U
Tuzla
ne*
0.55
0.55
Dr.sc. Dževdet Smajlović, van.prof
U
Tuzla
ne*
0.40
0.40
Dr.sc. Almasa Kapidžić, van.prof.
Dr.sc. Mirjana Vidović, van.prof.
Dr.sc. Omer Ibrahimagić, van.prof.
U
SS
SS
Tuzla
Tuzla
Tuzla
ne*
ne*
ne*
0.27
0.27
0.51
0.27
0.27
0.51
25
2 0 1
25
3 0 2
dr.sc. Milena Nikolić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
25
3 0 2
dr.sc. Milena Nikolić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
25
3 0 1
dr.sc. Dženana Radžo Alibegović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
25
3 0 1
dr.sc. Edina Kuduzović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
25
3 0 2 dr.sc. Ševala Tulumović, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
25
3 0 1 dr.sc. Vesna Bratovcic, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
25
3 0 2 dr.sc. Alma Dizdarević, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Psihijatrija
25
2 0 1 Dr.sc. Zihnet Selimbašić, docent
SS
Tuzla
ne*
2.00
Statistika u edukaciji i rehabilitaciji
25
2 0 2
Psihomotorni razvoj i rana
rehabilitacija
Uvod u poremećaje autističnog
spektruma
Ekonomski fakultet
1
2.00
2
IZBORNI PREDMETI
Assistivna i rehabilitacijska
tehnologija
11
3 0 1
dr.sc. Edina Kuduzović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Romska djeca u sistemu odgoja i
obrazovanja
14
3 0 1
dr.sc. Medina Vantić-Tanjić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Engleski jezik za društvene i
humanističke nauke
0
1 3 0
1
1
Filozofski fakultet
V
Funkcionalna procjena osoba
oštećena vida
11
3 0 1 dr.sc. Ševala Tulumović, van.prof.
Osnove računarstva i informatike
0
2 0 2
14
3 0 1
Tuzla
DA
Fakultet elektrotehnike
dr.sc. Medina Vantić-Tanjić, van.prof.
Grupni rad u edukaciji i rehabilitaciji
Univerzitet
dr.sc. Vesna Bratovčić, doc.
1
3
1
2
Univerzitet
Tuzla
DA
1
1
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
III GODINA
Broj
studenata
Nastavni predmet
Plan
Zimski Ljetni
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
Programi poticanja perceptivno
motoričkih sposobnosti
18
3 0 1
dr.sc. Vesna Bratovčić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Programi i metode rada sa
učenicima oštećena vida II
18
3 0 2
dr.sc. Ševala Tulumović, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Dijagnostičko-korekcioni postupci u
rehabilitaciji vida I
18
3 0 1
dr.sc. Amela Teskeredžić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Inkluzivna edukacija i teškoće učenja
18
3 0 1
dr.sc. Medina Vantić-Tanjić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Kreativna terapija
18
3 0 1
dr.sc. Edina Šarić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Procjena i tretman osoba sa
motoričkim poremećajimai hroničnim
bolestima
dr.sc. Edina Šarić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
0.70
2
18
dr.sc. Vesna Bratovčić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
0.30
1
Praksa u edukaciji i rehabilitaciji I
18
dr.sc. Edina Šarić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
0
0
dr.sc. Vesna Bratovčić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
0
0
3 0 1
0 0 5
Programi i metode rada sa djecom
oštećena vida II
18
3 0 1 dr.sc. Amela Teskeredžić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Procjena u edukaciji i rehabilitaciji i
izrada IEP-a
18
3 0 1 dr.sc. Alma Dizdarević, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Rana intervencija
18
3 0 1 dr.sc. Alma Dizdarević, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
dr.sc. Milena Nikolić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
dr.sc. Alma Dizdarević, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
IZBORNI PREDMETI
Osobe sa Down sindromom
9
3 0 1
Primjena računara u edukaciji i
rehabilitaciji
0
3 0 1
Edukacijsko senzomotorni programi
9
3 0 1
Menadžment u specijalnoj edukaciji i
rehabilitaciji
10
3 0 1 dr. sc. Dženana Radžo Alibegović, doc.
Oštećenje vida sa dodatnim
utjecajnim teškoćama
0
3 0 1
Praktikum iz profesionalne
rehabilitacije osoba oštećena vida
8
3 0 1 dr.sc. Amela Teskeredžić, van.prof.
V
IV GODINA
Broj
studenata
Nastavni predmet
Plan
Zimski Ljetni
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
Profesionalna rehabilitacija
19
3 0 1
dr.sc. Edina Šarić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Odrasle osobe oštećena vida
19
2 0 1
dr.sc. Dženana Radžo Alibegović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
Dijagnostičko-korekcioni postupci u
rehabilitaciji vida II
19
3 0 2
dr.sc. Ševala Tulumović, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Programi podrške u radu sa
osobama sa intelektualnim
teškoćama
19
3 0 1
dr.sc. Milena Nikolić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Praksa u edukaciji i rehabilitaciji II
19
0 0 5
dr.sc. Ševala Tulumović, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
0
0
Rehabilitacijski programi za osobe
treće životne dobi
19
3 0 1 dr.sc. Edina Šarić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Metode u edukaciji i rehabilitaciji
djece sa motoričkim poremećajima i
hroničnim bolestima
19
2 0 1 dr.sc.Vesna Bratovčić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
Instrukcije u obrazovanju
19
3 0 2 dr.sc. Medina Vantić-Tanjić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Orijentacija i mobilitet osoba
oštećena vida
19
3 0 1 dr.sc. Amela Teskeredžić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Metodička praksa
19
0 0 5 dr.sc. Medina Vantić-Tanjić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
0
0
dr.sc. Edina Šarić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
0.33
1
dr.sc. Edina Kuduzović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
0.33
1
dr.sc. Vesna Bratovčić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
0.33
1
dr.sc. Dženana Radžo Alibegović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
dr.sc. Edina Šarić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
0.33
dr.sc. Edina Kuduzović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
0.33
1
DA
1
3
1
3
IZBORNI PREDMET
Osnove radne terapije
11
3 0 1
Rehabilitacijsko savjetovanje
0
3 0 1
Nove tehnologije i pomagala u
rehabilitaciji osoba oštećena vida
8
3 0 1
Suportivna terapija
11
3 0 1
Komunikacija osoba oštećena vida
8
3 0 1 dr. sc. Ševala Tulumović, van.prof.
Rehabilitacija putem pokreta
0
3 0 1
Univerzitet
Tuzla
2
V
Pokrivenost nastave za nastavnike na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u akademskoj 2014./15.godini
Nastavni predmet
Neurologija
Neuropsihologija
Fonetika
Broj
studenata
Studijski program: Logopedija i audiologija
43
43
43
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
2 0 1
3 0 0
spoljni sarad.
II GODINA
Audiološka dijagnostika
43
43
3 0 2
4 0 2
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
U
U
U
SS
SS
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
ne*
ne*
ne*
ne*
ne*
0.55
0.40
0.27
0.27
0.51
0.55
0.40
0.27
0.27
0.51
Dr.sc. Osman Sinanović, red.prof
Dr.sc. Alija Sutović, van.prof
Dr.sc. Almasa Kapidžić, van.prof.
Dr.sc. Mirjana Vidović, van.prof.
U
U
SS
SS
Tuzla
Tuzla
Tuzla
Tuzla
ne*
ne*
ne*
ne*
1.00
0.20
0.20
1.20
Dr.sc. Omer Ibrahimagić, van.prof.
SS
Tuzla
ne*
0.40
1.00
0.20
0.20
1.20
0.40
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
U
Tuzla
ne*
0.20
0.20
Dr.sc. Šekib Umihanić, docent
SS
Tuzla
ne*
2.06
2.06
Dr.sc. Mirsad Hodžić, van.prof.
U
Tuzla
ne*
0.74
0.74
dr.sc. Alma Avdić, doc.
U
Tuzla
da
0.70
3
dr.sc. Fuad Brkić, red.prof
U
Tuzla
ne
0.30
U
U
Tuzla
Tuzla
da
da
0.70
0.30
2
1
Dr.sc. Fuad Brkić, red.prof
Otorinolaringologija
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
Dr.sc. Osman Sinanović, red.prof
Dr.sc. Dževdet Smajlović, van.prof
Dr.sc. Almasa Kapidžić, van.prof.
Dr.sc. Mirjana Vidović, van.prof.
Dr.sc. Omer Ibrahimagić, van.prof.
dr.sc. Alma Ćišić. doc.
2 2 0
Mjesto
prebivališta
1
Govorna akustika
43
dr. sc. Amela Ibrahimagić, van.prof.
3 0 1
dr.sc. Leila Begić, docent
Artikulacijsko-fonološki poremećaji
43
3 0 2
dr. sc. Lejla Junuzović-Žunić, van.prof.
U
Tuzla
da
1
3
Logopedska dijagnostika
43
4 0 2 dr. sc. Lejla Junuzović-Žunić, van.prof.
U
Tuzla
da
1
4
Lingvistika
43
2 0 0
Filozofski fakultet
1
2
Statistika u edukaciji i rehabilitaciji
43
2 0 2
Ekonomski fakultet
1
2
IZBORNI PREDMETI
Profesionalna komunikacija u
logopediji
22
3 0 1
dr.sc. Leila Begić, docent
U
Tuzla
da
1
3
V
Poticanje govorno-jezičkog razvoja
21
3 0 1
Engleski jezik za društvene i
humanističke nauke
0
1 3 0
Psihologija gluhoće
43
dr. sc. Mirela Duranović, van.prof.
U
Tuzla
da
Filozofski fakultet
3 0 1
Osnove računarstva i informatike
0
3 0 1
Osnovi neverbalne komunikacije
0
3 0 1
dr.sc.Husnija Hasanbegović, van.prof
dr.sc.Jasmina Kovačević, red.prof
1
3
1
1
U
Banovići
da
0.30
1
spoljni sarad.
Beograd
da
0.70
2
1
3
1
3
Fakultet za elektrotehniku
III GODINA
Broj
studenata
Nastavni predmet
Plan
Zimski Ljetni
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
Razvojni govorno-jezički poremećaji
24
3 0 2
dr. sc. Amela Ibrahimagić, van.prof.
U
Tuzla
da
1
3
Poremećaji glasa
24
3 0 2
dr. sc. Amela Ibrahimagić, van.prof.
U
Tuzla
da
1
3
Poremećaji komunikacije kod
traumatskih oštećenja mozga
24
3 0 1
dr. sc. Zamir Mrkonjić, van.prof.
U
Tuzla
da
1
3
Jezički razvoj osoba oštećena sluha
24
2 0 1
dr.sc.Alma Avdić,docent
U
Tuzla
da
1
2
Sistemi komunikacije
24
3 0 1
dr.sc.Husnija Hasanbegović, van.prof
U
Banovići
da
1
3
Poremećaji tečnosti govora
24
3 0 2 dr. sc. Lejla Junuzović-Žunić, van.prof.
U
Tuzla
da
1
3
Poremećaji čitanja i pisanja
24
3 0 2 dr. sc. Mirela Duranović, van.prof.
U
Tuzla
da
1
3
Poremećaji matematičkih
sposobnosti
24
3 0 1 dr. sc. Mirela Duranović, van.prof.
U
Tuzla
da
1
3
24
3 0 1 dr.sc.Husnija Hasanbegović, van.prof
U
Banovići
da
1
3
24
2 0 1 dr.sc.Alma Avdić,docent
U
Tuzla
da
1
2
spoljni sarad.
Beograd
da
1
3
3
Programiranje u rehabilitacijskoj
audiologiji
Programiranje u edukacijskoj
audiologiji
IZBORNI PREDMETI
Uvod u znakovni jezik
24
3 0 1
dr.sc. Jasmina Kovačević, red.prof
Višestruke teškoće kod gluhih
0
3 0 1
dr.sc.Svetlana Slavnić, van.prof
spoljni sarad.
Beograd
da
1
Bilingvizam gluhih
0
3 0 1
dr.sc. Jasmina Kovačević, red.prof
spoljni sarad.
Beograd
da
1
dr.sc. Leila Begić, docent
U
Tuzla
da
0.70
2
dr. sc. Amela Ibrahimagić, van.prof.
3
Augmentativna i alternativna
komunikacija
15
3 0 1
U
Tuzla
da
0.30
1
Forenzička akustika i fonetika
0
3 0 1 dr.sc. Leila Begić, docent
U
Tuzla
da
1
3
Menadžment poremećaja glasa
9
3 0 1 dr. sc. Amela Ibrahimagić, van.prof.
U
Tuzla
da
1
3
V
IV GODINA
Broj
studenata
Nastavni predmet
Plan
Zimski Ljetni
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
spoljni sarad.
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
izbora
P
A
L
P
A
Ukupno
sati
L
P
Disfagije i poremećaji hranjenja
14
3 0 2
dr.sc. Leila Begić, docent
U
Tuzla
da
1
3
Klinički praktikum u logopediji
14
3 0 1
dr. sc. Amela Ibrahimagić, van.prof.
U
Tuzla
da
1
3
Rehabilitacijska audiologija I
14
3 0 2
dr.sc.Husnija Hasanbegović, van.prof
U
Banovići
da
1
3
Edukacijska audiologija I
14
3 0 1
dr.sc.Alma Avdić,docent
U
Tuzla
da
1
3
Audiološka protetika i asistivna
tehnologija
spoljni sarad.
Beograd
da
0.50
1
14
2 0 1
U
Tuzla
ne
0.50
1
Afaziologija
14
3 0 2 dr. sc. Zamir Mrkonjić, van.prof
U
Tuzla
da
1
3
Motorički govorni poremećaji
14
3 0 1 dr. sc. Mirela Duranović, van.prof.
U
Tuzla
da
1
3
Rehabilitacijska audiologija II
14
3 0 1 dr.sc.Husnija Hasanbegović, van.prof
U
Banovići
da
1
3
Edukacijska audiologija II
14
3 0 1 dr.sc.Alma Avdić,docent
U
Tuzla
da
1
3
Klinički praktikum u audiologiji
14
3 0 1 dr.sc.Alma Avdić,docent
U
Tuzla
da
1
3
dr. sc. Lejla Junuzović-Žunić, van.prof.
U
Tuzla
da
1
3
dr. sc. Lejla Junuzović-Žunić, van.prof.
U
Tuzla
da
0.70
2
dr.sc. Leila Begić, docent
U
Tuzla
da
0.30
1
spoljni sarad.
Beograd
da
dr.sc. Jasmina Kovačević, red.prof
dr.sc.Fuad Brkić, red.prof
IZBORNI PREDMETI
Kraniofacijalni govorni poremećaji
7
3 0 1
Klinička opservacija u logopediji
7
3 0 1
Prevencija komunikacijskih
poremećaja
0
Profesionalno osposobljavanje osoba
oštećena sluha
14
3 0 1 dr.sc. Jasmina Kovačević, red.prof
Industrijska audiologija
0
Menadžment u audiologiji
0
3 0 1
1
3
3 0 1
1
3
3 0 1
1
3
V
Pokrivenost nastave za nastavnike na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u akademskoj 2014./15.godini
Nastavni predmet
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Mjesto
prebivališta
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
Ukupno
sati
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
spoljni sarad.
izbora
P
A
L
P
A
L
P
Fenomenologija poremećaja u
ponašanju
27
3 2 0
Dr. sc. Ranko Kovačević, van. prof
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Osnove socijalnog rada
27
2 2 0
dr.sc. Erna Lučić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
Osnove krivičnog prava i postupaka
27
2 1 0
dr.sc. Vedad Gurda, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
dr.sc. Rifet Terzić, red.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
0.5
dr.sc. Vesna Hadžiavdić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
dr.sc. Hajrija Hamidović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
1.5
dr.sc. Ljubica Tomić, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
Genetika ponašanja
II GODINA
Broj studenata
Odsjek/studijski program: Poremećaji u ponašanju
27
4 0 2
Psihološke osnove poremećaja u
ponašanju
27
Statistika u edukaciji i rehabilitaciji
27
2 0 2
Ekonomski fakultet
1
2
Modeli socijalne rehabilitacije
27
3 2 0
Filozofski fakultet
1
3
Psihijatrija
27
2 0 1 Dr.sc. Zihnet Selimbašić, docent
SS
Tuzla
ne*
2.0
2.00
Kriminologija
27
2 2 0 dr.sc. Dževad Mahmutović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
Sociologija grada i marginalnih grupa
27
3 2 0 dr.sc. Benjamin Taletović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
3
Tuzla
DA
2 1 0
IZBORNI PREDMETI
dr.sc. Edina Kuduzović, doc.
Inkluzija u obrazovanju I
27
2 2 0
Socijalna zaštita mladih
0
2 2 0
Univerzitet
Filozofski fakultet
Engleski jezik za društvene i
humanističke nauke
0
1 3 0
Filozofski fakultet
Metodika nastave
0
2 2 0
Filozofski fakultet
1
2
Osnove računarstva i informatike
0
2 0 2
Fakultet elektrotehnike
1
2
Inkluzija u obrazovanju II
27
2 2 0 dr.sc. Dženana Radžo Alibegović, doc.
1
2
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
1
2
1
1
V
III GODINA
Broj studenata
Nastavni predmet
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
Ukupno
sati
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
spoljni sarad.
Teorije prevencije I
11
2 0 2
Dr. sc. Meliha Bijedić, docent
Socijalna politika
11
2 2 0
dr.sc. Behija Ćišić, red.prof.
Tretman djece i mladih s
poremećajima u ponašanju I
11
2 0 3
Dr. sc. Meliha Bijedić, docent
Porodična pedagogija
11
2 2 0
Uvod u penološku rehabilitaciju
11
2 0 2
Teorije prevencije II
11
2 0 2 Izbor nastavnika u toku
Penološka psihologija
11
2 2 0 Dr. sc. Meliha Bijedić, docent
Tretman djece i mladih s
poremećajima u ponašanju II
11
2 0 3 Izbor nastavnika u toku
Penologija
11
2 2 0
Institucionalni tretman u penološkoj
rehabilitaciji
Mjesto
prebivališta
P
A
L
P
A
L
P
SS
Tuzla
DA
1
2
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
SS
Tuzla
DA
1
2
dr.sc. Alma Malkić Aličković, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
Dr. sc. Ranko Kovačević, van. prof
Univerzitet
Tuzla
DA
1
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
SS
Tuzla
DA
1
2
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
dr.sc. Vedad Gurda, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
1
dr.sc. Dževad Mahmutović, doc.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
1
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
SS
Tuzla
ne*
2 0 2 Dr. sc. Ranko Kovačević, van. prof
11
izbora
2
IZBORNI PREDMETI
Psihopatologija I
11
Dr.sc. Almasa Kapidžić, van.prof.
2 2 0
Socijalni menadžment
0
2 2 0
Profesionalna rehabilitacija
0
2 2 0
Kreativna terapija
0
2 0 2
Pedagogija slobodnog vremena
0
2 2 0
Psihopatologija II
11
2 2 0 Dr.sc. Mirjana Vidović, van.prof.
Filozofski fakultet
1
2.00
2
1
2
2
Filozofski fakultet
Dr.sc. Almasa Kapidžić, van.prof.
Dr.sc. Omer Ibrahimagić, van.prof.
1
2
SS
Tuzla
ne*
1
0.89
SS
Tuzla
ne*
1
0.50
ne*
1
0.61
SS
Tuzla
V
Broj studenata
Nastavni predmet
Plan
Zimski Ljetni
Zaposlen:
Univerzitet
Vođeni broj grupa
Zimski
Ljetni
Predmet
iz UNO
Ukupno
sati
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
spoljni sarad.
izbora
P
A
L
P
A
L
P
Individualni rad u zajednici I
21
2 0 3
Dr. sc. Ranko Kovačević, van. prof
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
Socijalna patologija I
21
2 2 0
dr.sc. Hariz Šarić, van.prof.
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
Grupni pristup u socijalnopedagoškim
intervencijama I
21
2 2 0
Dr. sc. Meliha Bijedić, docent
SS
Tuzla
DA
1
2
U
Tuzla
ne*
0.50
0.50
Dr.sc. Mevludin Hasanović, docent
SS
Tuzla
ne*
0.52
0.52
Dr.sc. Zihnet Selimbašić, docent
SS
Tuzla
ne*
0.51
0.51
U
Tuzla
ne*
0.47
0.47
SS
Beograd
DA
1
Dr. sc. Ranko Kovačević, van. prof
Univerzitet
Tuzla
DA
1
1
Izbor nastavnika u toku
Univerzitet
Tuzla
DA
1
1
1
2
1
2
Dr.sc. Esmina Avdibegović, van.prof
Socijalna psihijatrija
21
2 0 2
Dr.sc. Izet Pajević, van.prof
IV GODINA
Mjesto
prebivališta
Socijalnopedagoški rad s maloljetnim
delinkventima I
21
Individualni rad u zajednici II
21
Dr.sc. Zoran ilić, red. prof
2 0 2
2 0 3
Filozofski fakultet
2
21
2 2 0
Grupni pristup u socijalnopedagoškim
intervencijama II
21
2 2 0 Dr.sc. Zoran ilić, red. prof
SS
Beograd
DA
Tretman ovisnika
21
2 0 2 Dr.sc. Mevludin Hasanović, docent
SS
Tuzla
ne*
Socijalnopedagoški rad s maloljetnim
delinkventima II
21
2 0 2 Dr.sc. Zoran ilić, red. prof
SS
Beograd
DA
SS
Tuzla
DA
1
2
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
Univerzitet
Tuzla
DA
1
2
SS
Tuzla
DA
1
2
Socijalna patologija II
2
1
2.00
2
IZBORNI PREDMET
Prevencija u školi
21
2 2 0
dr.sc. Meliha Bijedić, doc.
Evaluacija u resocijalizaciji
0
2 2 0
dr.sc. Ranko Kovačević, van.prof.
Prevencija u lokalnoj zajednici
21
2 2 0 Izbor nastavnika u toku
Diferencijacija i kriteriji za izbor
tretmana
0
2 2 0 dr.sc. Meliha Bijedić, doc.
V
I
Socijalna pedagogija
IV
Resocijalizacija osuđenih lica
Broj studenata
Nastavni predmet
PREDMETI NA FILOZOFSKOM FAKULTETU ZA KOJE JE MATIČAN EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Plan
Vođeni broj grupa
Zaposlen:
Mjesto
Predmet
Zimski Ljetni
Zimski
Ljetni
Univerzitet
prebivališta
iz UNO
Nastavnik/saradnik (zvanje)
P A L P A L
spoljni sarad.
izbora
P
A L
P A L
2 1 0
Dr. sc. Ranko Kovačević, van. prof
Univerzitet
Tuzla
DA
3 2 0 Dr. sc. Ranko Kovačević, van. prof
Univerzitet
Tuzla
DA
1
Ukupno
sati
P
2
1
3
V
Pokrivenost nastave na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u
akademskoj 2014./15. godini za nastavnike
Nastavni predmeti
Fond sati po
predmetu
zimski
Poticanje govorno-jezičkog razvoja
1
2
3
dr.sc. Mirela Duranović,
vanredni profesor
dr.sc. Husnija
Hasanbegović, vanredni
profesor
3
Osnove poremećaja verbalne komunikacije
3
Poremećaji matematičkih sposobnosti
Motorički govorni poremećaji
3
3
Rehabilitacijska audiologija I
3
2
Psihologija gluhoće
1
Programiranje u rehabilitacijskoj audiologiji
3
Rehabilitacijska audiologija II
3
Romska djeca u sistemu odgoja i obrazovanja
3
Inkluzivna edukacija i teškoće učenja
3
5
6
8
dr.sc. Amela Ibrahimagić,
van.prof.
dr.sc. Alma Avdić, docent
7
0
3
2
Individualni rad u zajednici I
2
Socijalna pedagogija (FF)
2
9
Uvod u socijalnu pedagogiju
2
Institucionalni tretman u penološkoj rehabilitaciji
2
Individualni rad u zajednici II
1
Resocijalizacija osuđenig lica (FF)
3
3
17
9
6
9
3
3
Kraniofacijalni govorni poremećaji
3
Klinička opservacija u logopediji
2
3
5
Artikulacijsko-fonološki poremećaji
3
Logopedska dijagnostika
4
Poremećaji tečnosti govora
7
13
3
Afaziologija
dr.sc. Lejla JunuzovićŽunić, van.prof.
6
1
Uvod u penološku rehabilitaciju
Razvoj humane komunikacije
Poremećaji komunikacije kod traumatskih
oštećenja mozga
15
9
3
Metodička praksa
dr.sc. Zamir Mrkonjić,
van.prof.
15
6
Uvod u logopediju i audiologiju
Fenomenologija poremećaja u ponašanju
12
3
Sistemi komunikacije
dr.sc. Medina Vantić Tanjić, Inkluzivna praksa
vanredni profesor
Grupni rad u eduakciji i rehabilitaciji
dr.sc. Ranko Kovačević,
vanredni profesor
3
Poremećaji čitanja i pisanja
Instrukcije u obrazovanju
4
ljetni
3
Ukupan
fond sati
R.B
Nastavnici (Uposlenici
Univerziteta 100%)
Fond sati
po
semestru
NAPOMENA: Predmeti označeni italik i bold su izborni predmeti
15
10
3
Razvojni govorno jezički poremećaji
3
Poremećaji glasa
3
Klinički praktikum u logopediji
3
9
Govorna akustika
2
Augmentativna i alternativna komunikacija
1
Menadžment poremećaja glasa
3
Audiološka dijagnostika
3
Edukacijska audiologija I
3
Jezički razvoj osoba oštećena sluha
2
15
6
8
Programiranje u edukacijskoj audiologiji
2
Edukacijska audiologija II
3
Klinički praktikum u audiologiji
3
16
8
Psihologija osoba sa onesposobljenjem
Programi poticanja perceptivno-motoričkih
sposobnosti
Osnove radne terapije
9
dr.sc. Vesna Bratovčić,
docent
2
1
Psihomotorni razvoj i rana rehabilitacija
3
Metode u edukaciji i rehabilitaciji djece sa
motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima
2
Procjena i tretman osoba sa motoričkim
poremećajima i hroničnim bolestima
1
Psihologija osoba sa onesposobljenjem
2
1
Kreativna terapija
3
Profesionalna rehabilitacija
3
Osnove radne terapije
dr.sc. Edina Šarić, van.prof. Procjena i tretman osoba sa motoričkim
poremećajima i hroničnim bolestima
Rehabilitacijski programi za osobe treće životne
dobi
11
Opšta edukacijsko-rehabilitacijska dijagnostika i
reedukacija
dr.sc. Milena Nikolić, docent
Uvod u intelektualne i razvojne teškoće
Osobe sa Down sindromom
Programi podrške u radu sa osobama sa
intelektualnim teškoćama
Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju II
12
dr.sc. Alma Dizdarević,
docent
Edukacijsko senzomotorni programi
15
2
3
14
3
13
3
3
3
6
3
3
Rana intervencija
3
3
Praktikum iz profesionalne rehabilitacije
osoba oštećena vida
3
dr.sc. Leila Begić, docent
9
3
3
dr.sc. Ševala Tulumović,
van.prof.
15
3
dr.sc. Amela Teskeredžić,
Porodica i rehabilitacija
van.prof.
Orijentacija i mobilitet osoba oštećena vida
Praksa u edukaciji i rehabilitaciji II
Dijagnostičko korekcioni postupci u rehabilitaciji
vida II
Programi i metode rada sa učenicima oštećena
vida I
3
15
12
3
6
0
3
15
3
Funkcionalna procjena osoba oštećena vida
3
Komunikacija osoba oštećena vida
3
9
3
Disfagije i poremećaji hranjenja
3
Klinička opservacija u logopediji
1
7
Uvod u logopediju i audiologiju
2
Govorna akustika
1
Augmentativna i alternativna komunikacija
2
12
5
Uvod u specijalnu edukaciji i rehabilitaciju I
dr.sc. Dženana Radžo
Alibegović, docent
13
3
Uvod u poremećaje autističnog spektruma
Profesionalna komunikacija u logopediji
15
1
3
Programi i metode rada sa učenicima oštećena
vida II
7
2
Procjena u edukaciji i rehabilitaciji i izrada IEP-a
Dijagnostičko-korekcioni postupci u rehabilitaciji
vida I
Programi i metode rada sa djecom oštećena vida
II
13
8
1
Suportivna terapija
Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju I
14
8
Grupni rad u edukaciji i rehabilitaciji
10
6
3
2
Nastavnici (spoljni
suradnik izabran na
Univerzitetu u Tuzli )
3
Motorički poremećaji i hronične bolesti
3
Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju I
1
Inkluzija u obrazovanju I
2
Asistivna i rehabilitacijska tehnologija
3
Osnove radne terapije
1
R.B
3
1
Fond sati po
predmetu
Nastavni predmeti
2
2
8
2
2
Nastavni predmeti
ljetni
2
2
2
Grupni pristup u socijalnopedagoškim
intervencijama II
2
Socijalnopedagoški rad s maloljetnim
delinkventima I
2
6
4
Uvod u znakovni jezik
3
Audiološka protetika i asistivna tehnologija
1
dr. sc. Jasmina Kovačević,
Profesionalno osposobljavnje osoba
rednovni profesor
oštećena sluha
Psihologija gluhoće
10
2
Fond sati po
predmetu
Socijalnopedagoški rad s maloljetnim
delinkventima I
dr.sc. Zoran Ilić, red.prof.
ljetni
4
2
zimski
1
14
Suportivna terapija
dr.sc. Meliha Bijedić, docent Prevencija u školi
Grupni pristup u socijalnopedagoškim
interevencijama I
Penološka psihologija
Nastavnici (sa drugih
Univerziteta )
10
Volonterizam
Teorije prevencije I
Tretman djece i mladih s poremećajima u
ponašanju I
5
2
zimski
1
15
3
Ukupan fond
sati
R.B
dr.sc. Edina Kuduzović,
docent
10
2
Ukupan fond
sati
17
Odrasle osobe oštećena vida
Nove tehnologije i pomagala u rehabilitaciji
osoba oštećena vida
Menadžment u specijalnoj edukaciji i
rehabilitaciji
Inkluzija u obrazovanju II (PUP)
Fond sati po
semestru
16
dr.sc. Dženana Radžo
Alibegović, docent
3
Fond sati po
semestru
Programi i metode rada sa djecom oštećena vida
I
4
9
3
2
5
Download

Pokrivenost nastave za nastavnike na Edukacijsko