Ime i prezime AMELA TESKEREDŽIĆ Akademski naslov DOKTOR DRUŠTVENIH NAUKA IZ PODRUČJA OŠTEĆENJA VIDA Naučno‐nastavno zvanje DOCENT Zvanje DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG‐TIFLOLOG Matični Fakultet EDUKACIJSKO‐REHABILITACIJSKI FAKULTET Odsjek SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA Uža naučna oblast OŠTEĆENJE VIDA Kontakt tel.: +387 35 320 644 e‐mail: [email protected] BIOGRAFIJA Rođena je 30.07.1971. godine u Tuzli, gdje je završila Osnovnu školu. Srednju Medicinsku školu, opći smjer, završila je
1991. godine u Tuzli. Defektološki fakultet, odsjek Tiflologija na Univerzitetu Tuzli upisala 1996. godine. Za postignute rezultate u toku studija više puta je nagrađivana. Dobitnica je Srebrene plakete Upravnog odbora Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata Univerziteta u Tuzli, za postignuti odličan uspjeh u studiju u školskoj 1998/99. godini. Za postignuti uspjeh u školovanju u istoj školskoj godini Upravni odbor Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata Univerziteta u Tuzli dodijelio joj je stipendiju. Također je dobitnica WUS stipendije koju je donirala Savezna kancelarija Republike Austrije u okviru Excellent Student Program‐a 1998/99. godine. Tokom sve četiri godine studija, član je Naučno‐nastavnog vijeća Defektološkog fakulteta u Tuzli. U martu 2000. godine je uspješno odbranila diplomski rad sa ocjenom 10 (deset) i stekla zvanje dipl. defektolog‐tiflolog, kao prvi diplomac iz pomenute oblasti u BiH. Radni odnos na Defektološkom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli je zasnovala 01.10.2000. godine, kao asistent na užoj naučnoj oblasti Tiflologija. Kao prvi diplomac i jedini asistent na Katedri za tiflologiju Defektološkog fakulteta učestvovala je u nastavi na svim stručnim predmetima. Obezbijedila je značajnu literaturu za Katedru kao i tiflotehnička pomagala neophodna u održavanju nastave. Uspostavila je saradnju s Osnovnom školom «Centar» u Tuzli, te uvela integrisano obrazovanje za slijepu i slabovidnu djecu pri čemu ista škola postaje i nastavna baza Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta (ranije Defektološki fakultet). Postdiplomski studij na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, iz područja Tiflologije je upisala školske 2002/03. godine. Prosječna ocjena u toku postdiplomskog studija 9,7. Uspješno je odbranila magistarski rad pod naslovom "Stavovi socijalne sredine prema osobama oštećena vida", dana 08.07.2005. godine, i stekla pravo na naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja Tiflologije (prva u BiH). U zvanje višeg asistenta na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu izabrana je 23.11.2005.godine. Posjeduje radno iskustvo koje je stekla radeći za NGO World Vision od jula, 1999. godine do marta 2000. godine na psihosocijalnim programima („CATH“ i „PEDS“), čije je polje djelovanja bio i rad sa djecom sa posebnim potrebama. U periodu od 2000. do 2004. godine radila je kao jedini asistent na katedri za tiflologiju. Od početka 2002. godine do kraja 2004. godine, član je “Prvostepene stručne komisije za ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanje djece i omladine ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju” pri Centru za rad i socijalnu politiku na području Tuzlanskog Kantona. Od septembra 2004. godine do oktobra 2009. godine, radi na Univerzitetu Tuzli kao viši stručni saradnik u Uredu za nastavu i studentska pitanja i kao viši asistent na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Član je tima protokola kabineta Rektora u periodu od 2006. do 2009. godine. Odbranila je doktorsku disertaciju 24.04. 2009. godine na Univerzitetu u Tuzli, na temu „Procjena vizuelne percepcije grafema djece oštećena vida“ pod mentorstvom prof. dr. Mire Oberman‐Babić, red.prof., Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i stekla zvanje doktora nauka iz područja tiflologije. Od 9.09. 2009. godine je u zvanju docenta na užoj naučnoj oblasti Oštećenje vida i u radnom odnosu na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Kao nastavnik na Odsjeku Edukacija i rehabilitacija, na užoj naučnoj oblasti Oštećenje vida, izvodi nastavu iz više predmeta na I i II ciklusu studija: Programi i metode rada sa djecom oštećena vida I i II, Oftalmologija sa ortoptikom i pleoptikom I, Dijagnostičko‐korekcioni postupci u rehabilitaciji vida I, Odrasle osobe s oštećenjem vida i peripatologija I i II, Inkluzija u obrazovanju I, Porodica i rehabilitacija, Praktikum iz profesionalne rehabilitacije osoba oštećena vida, Oštećenja vida sa dodatnim uticajnim teškoćama, Odrasle osobe oštećena vida i mobilitet I i II, Tretman djece s oštećenjem vida I i II , Višestruke teškoće. Pored toga, izvodila nastavu na II ciklusu studija na predmetima:Rehabilitacija osoba oštećena vida, Pristupna tehnologija u rehabilitaciji osoba oštećena vida, osobe oštećena vida treće životne dobi, Intelektualno vlasništvo u edukaciji i rehabilitaciji, Sport i rekreacija za osobe sa motorničkim poremećajima i hroničnim bolestima. Učestvovala je na više naučnih skupova, kongresa i konferencija. Počasni član i predstavnik BiH međunarodnog udruženja na Balkanskom nivou za edukaciju osoba s oštećenjem vida (ICEVI). Aktivno učestvovala u naučnim i istraživački projektima. Autor je jednog udžbenika pod naslovom „Biotičke osnove i dijagnostika vidnog analizatora“. Od 2011. godine do danas, obnaša dužnost šefa uže naučne oblasti Oštećenje vida, na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. Od 2012 do danas. Voditelj odbora za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli za Edukacijsko‐rehabilitacijski fakultet.Voditelja II ciklusa studija za akademsku 2012/13 godini na Edukacijsko‐
rehabilitacijskom fakultetu. Iste godine je imenovana za predsjednika Odbora za magistarski rad II ciklusa na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu. Član Vijeća grupacija društvenih nauka od 2013. godine do danas. U periodu od septambra 2004. godine do septembra 2009. godine, radila na poslovima Višeg stručnog saradnika u Uredu za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli, a u isto vrijeme učestvovala u nastavnom procesu na Edukacijsko‐ rehabilitacijskom fakultetu u svojstvu saradnika u nastavi. Ispred Ureda za nastavu i studentska pitanja je jedan od promotora Bolonjskog procesa i aktivno učestvovala u projektima provođenja reforme na Univerzitetu u Tuzli. Od svog diplomiranja radi na afirmaciji i implementaciji nauke u praksi kroz projekte. U toku svog radnog angažmana pohađala je brojne seminare i učestvovala na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima, konferencijama i drugim naučnim skupovima. Objavila više radova u domaćim i inostranim časopisima i zbornicima radova. Na Univerzitetu u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, izabrana u zvanje gostujućeg profesora Odlukom Senata Univerziteta broj: o4‐29/19 od 27.12. 2013. godine. Tečno govori i piše engleski jezik i poznaje rad na računaru. OBJAVLJENI RADOVI U ČASOPISIMA 1. Teskeredžić A (2000/01) Perspektive programa i razvoja orjentacije i mobiliteta slijepih u nekim zemljama i kod nas u Bosni i Hercegovini. Defektologija 6:83‐86. 2. Sarajlić Dž, Teskeredžić A (2000/01) Registracija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida. Defektologija 6:25‐2. 3. Sarajlić Dž, Teskeredžić A (2001/02) Vizija 2020 – Pravo na vid. Defektologija 7: 3. ‐6 4. Teskeredžić A (2001/02) Stavovi nastavnika redovne osnovne škole prema odgojno‐obrazovnoj integraciji djece s oštećenjem vida. Defektologija 7: 109‐116. 5. Teskeredžić A (2002) Pretpostavke za integraciju djece s oštećenjem vida. Naša škola, 19:43‐51. 6. Teskeredžić A (2003) Prevalenca djece s oštećenjem vida u odgojno‐obrazovnom procesu. Defektologija, 8:125‐
128. 7. Teskeredžić A (2003) Prevalenca djece s oštećenjem vida u gradskim i prigradskim školama. Naša škola, 23: 67‐72. 8. Sarajlić Dž, Teskeredžić A (2003) Slijepi i sport. Defektologija, 8:125‐128. 9. Oberman‐ Babić M, Teskeredžić A i Sarajlić Dž (2004) Vizuelna percepcija djece s naočalama. Oftalmološki arhiv Bosne i Hercegovine, 30 (1‐2):1‐7. 10. Mešalić Š, Čišić B, Junuzović L i Teskeredžić A (2004) Nastavnici treba da podstiču svaki uspjeh učenika. Prosvjetni list 911/912. 11. Tomić R, Teskeredžić A, Osmić I, Sarajlić Dž i Iličković M (2004) Stavovi učenika o konfliktima. Defektologija, 9‐
10:189‐193. 12. Tomić R, Teskeredžić A, Osmić I, Sarajlić Dž i Hadžagić A (2004) Stavovi roditelja djece sa smetnjama u razvoju o odgojno‐obrazovnoj integraciji djece u redovne osnovne škole. Defektologija, 9‐10:153‐158. 13. Sarajlić Dž i Teskeredžić A (2004) Kvaliteta života nakon operacije katarakte. Defektologija, 9‐10:19‐23. 14. Teskeredžić A, Sarajlić Dž i Radžo Dž. (2004) Evaluacija defektološko‐medicinskog tretmana u liječenju ambliopije sa ekscentričnom fiksacijom. Defektologija, 11:97‐103. 15. Terzić R, Teskeredžić A, Sarajlić Dž i Tulumović Š (2004) Genetika makularne degeneracije. Defektologija, 11:153‐
163. 16. Šehović M, Teskeredžić A, Tomić R i Sarajlić Dž (2004) Komunikacija sa mladima. Defektologija 11: 173‐177. 17. Tomić R, Sarajlić Dž i Teskeredžić A (2005) Stavovi grupe studenata Defektološkog fakulteta u Tuzli o odgojno‐
obrazovnoj integraciji. Naša škola 3:147‐155. 18. Teskeredžić A i Oberman‐ Babić M (2006) Program za povećanje vizualnih sposobnosti djece oštećena vida. Defektologija 9 (2): 329‐337. 19. Teskeredžić A, Oberman‐ Babić M, Sarajlić Dž i Šahbegović A (2006) Uloga igre za osamostaljivanje slijepog djeteta. Defektologija 12:93‐100. 20. Teskeredžić A, Bijedić M, Sarajlić Dž i Tunjić D (2007) Program za poboljšanje aktivnosti slobodnog vremena osoba treće životne dobi oštećena vida. Defektologija 13 (1): 95‐99. 21. Teskeredžić A (2007) Odnos socijalne sredine prema pružanju pomoći osobama oštećena vida. Defektologija 13 (2): 209‐216. 22. Teskeredžić A, Jablan B (2009) Uticaj vrste i veličine grafema na brzinu čitanja slabovidne djece. Defektologija (15) 2: 161‐166. 23. Jablan B., Vučinić V., Teskeredžić A. (2009) Taktilne i motorne funkcije i percepcija oblika, relacija i prostornih odnosa kod slepe dece. Beogradska defektološka škola (2): 67‐75. 24. Jablan B., Kovačević B. i Teskeredžić A. (2010) Didaktičko modelovanje nastave matematike u radu sa djecom ometenom u razvoju. Specijalna edukacija i rehabilitacija Beograd, (9).1.:111‐124. 25. Teskeredžić A, Junuzović‐Žunić L, Bratovčić V (2012) Visual perception of graphemes of students with regard to the degree of visual impairment. The Journal of International Social Research 5 (20): 336‐343. 26. Teskeredžić A, Bratovčić V, Omerović E (2013) Razvijanje svakodnevnih životnih vještina kod slijepih i slabovidnih učenika. Defektologija‐ rad u štampi RADOVI U ZBORNICIMA S DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SKUPOVA
1. Oberman‐ Babić M, Joković‐Oreb I, Sarajlić Dž, Runjić T i Teskeredžić A (2004) Stavovi učenika redovnih osnovnih škola prema edukacijskoj integraciji učenika oštećena vida i njihova transformacija. Zbornik radova 2. naučnog skupa s međunarodnim učešćem «Socioemocionalni rast i razvoj strategija učenja», Tuzla, 123‐129. 2. Teskeredžić A, Sarajlić Dž, Oberman‐ Babić M, Runjić T, Kudumović A (2004) Karakteristike vizuelne diskriminacije simbola i čitanje kod djece oštećena vida u redovnoj školi. Zbornik radova 2. naučnog skupa s međunarodnim učešćem «Socioemocionalni rast i razvoj strategija učenja», Tuzla, 241‐246. 3. Teskeredžić A, Oberman‐ Babić M, Mešalić Š i Sarajlić Dž (2005) Vizuelna percepcija u odnosu na dob djece s naočalama. Zbornik radova sa simpozija sa međunarodnim učešćem «Interdisciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji», Tuzla, 47‐50. 4. Teskeredžić A i Bijedić M (2006) Stanje i perspektive odnosa društva prema osobama s oštećenjem vida. Zbornik radova sa međunarodnog i znanstvenog stručnog skupa «Rehabilitacija‐ stanje i perspektive djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom», Rijeka, 304‐314. 5. Teskeredžić A, Radžo Dž i Oberman‐ Babić M (2007) Psychological characteristics of blind people. Zbornik radova III ICEVI Balkan Conferenc “Transition of special education and rehabilitation‐ new possibilities”, Beograd, 507‐517. 6. Teskeredžić A, Mešanović S i Ahmetović M (2007) Significance of occupational therapy visualy impairment of elderly persons. Zbornik radova III ICEVI Balkan Conferenc “Transition of special education and rehabilitation‐ new possibilities”, Beograd, 571‐577. 7. Teskeredžić A, Oberman‐ Babić M i Sarajlić Dž (2007) Causes and threatmnat of ambliopia. Zbornik radova III ICEVI Balkan Conferenc “Transition of special education and rehabilitation‐ new possibilities”, Beograd, 659‐667. 8. Teskeredžić A., Oberman‐ Babić M. (2010) Uticaj vrste i veličine grafema na čitanje u odnosu na oštećenje vida prednjeg i stražnjeg segmenta oka. Zbornik radova Konferencija Zlatibor „Smetnje i poremećaji:fenomenologija, prevencija i tretman“, I deo, Beograd, 231‐240. 9. Teskeredžić A., Jablan B. (2010) Metoda eholokacije i poboljšanje kvaliteta života slijepih osoba. Zbornik radova Konferencija Tuzla „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Tuzla:193‐200. 10. Bratovčić V., Teskeredžić A., Junuzović‐ Žunić L., Ibrahimagić A., Šarić E.. (2011) Nastavnik kao aktivni učesnik savremenog odgojno‐obrazovnog procesa (podrška i praktična primjena). Zbornik radova II Međunarodni simpazij “Sport, turizam i zdravlje”, Bihać: 296‐301 11. Bratovčić V, Zahirović J, Šarić E, Teskeredžić A i Mašić Z. (2011) Relacije između različitih dimenzija samopercepcije i indeksa tjelesne mase studentica. Zbornik naučnih i stručnih radova IV međunarodni simpozijum „Sport i zdravlje“, Tuzla:252‐256. 12. Blatnik S. Strahovnik V, Škarja B., Selimović S., Šarić E., Teskeredžić A. (2011) Esvimming‐ plivanje kao terapija za osobe sa posebnim potrebama. Zbornik naučnih i stručnih radova IV međunarodni simpozijum „Sport i zdravlje“, Tuzla: 381‐383. 13. Šarić E. Blatnik S., Selimović S., Junuzović‐ Žunić L., Bratovčić V,Gosto A., Banović S., Taletović L., Mujezinović A., Teskeredžić A., Gazibegović N., Biberkić K., Biberkić E. (2011) Integrativno učenje, interdisciplinarna i multidisciplinarna saradnja studenata Univerziteta u Tuzli. Zbornik radova II međunarodni simpozij Sport, turizam i zdravlje, Bihać: 302‐305. 14. Bratovčić V, Teskeredžić A, Junuzović‐Žunić L, Ibrahimagić A i Šarić E (2011) Nastavnik kao aktivni učesnik savremenog odgojno‐obrazovnog procesa (podrška i praktični primjeri). Zbornik radova „Sport, turizam i zdravlje“ ,Bihać:296‐301. 15. Teskeredžić A, Bratovčić V, Junuzović‐Žunić L, Tadić D (2011) Multidisciplinarni pristup u inkluzivnom obrazovanju (prikaz slučaja). Zbornik radova V međunarodnog naučnog skupa „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, Zlatibor:138‐148. 16. Bratovčić V, Junuzović‐Žunić L, Teskeredžić A, Bošnjić J i Imširović D (2012) Uspostavljanje modela rane intervencije u Centru za rani rast i razvoj, JZU Dom zdravlja u Tuzli. Zbornik radova III Međunarodne naučno‐stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Zlatibor:229‐240. 17. Teskeredžić A., Bratovčić V., Kuduzović A. (2012) Individualni program tjelesne sposobnosti slijepih učenika. Zbornik radova V međunarodnog simpozija „Sport i zdravlje“, drugi dio, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerzitet u Tuzli, Tuzla: 389‐392. 18. Teskeredžić A, Đug M, Karajbić S, Kasapović S, Čeke D, Hadžimehmedović A, Hodžić N, Žigić A (2012) Modernisation and Reconstruction of University Management and Services. Faculty of Arts. University of Maribor, Koštomaj, Maribor:46‐51. 19. Bratovčić V, Šarić E, Teskeredžić A, Mehmedinović S (2012) Procjena i određivanje nivoa podrške u nastavi tjelesnog odgoja i sporta u inkluzivnoj školi – uloga članova tima. Zbornik naučnih i stručnih radova V međunarodni simpozijum „Sport i zdravlje“ drugi dio, Tuzla:358‐363. 20. Radžo Alibegović Dž, Teskeredžić A (2013) Uticaj hronološkog uzrasta na psihomotoričke sposobnosti djece sa oštećenjem vida. Zbornik radova Međunarodne naučno‐stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Split:477‐485. 21. Dizdarević A, Teskeredžić A, Bratovčić V, Šetkić A (2013) Podrška studentima sa tjelesnim invaliditetom, oštećenjem vida i oštećenjem sluha. Podrška studentima sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju. Priručnik za obuku akademskog i neakademskog osoblja. Svjetski univerzitetski servis, Sarajevo:40‐51. OBJAVLJENI SAŽETCI 1. Sarajlić Dž i Teskeredžić A (2002) Evaluacija operacije katarakte korišćenjem VF‐7 za procjenu kvaliteta života pacijenata. Knjiga sažetaka XV Kongresa Oftalmologa Jugoslavije, Zlatibor, 20. 2. Teskeredžić A, Sarajlić Dž i Krasnić S (2002) Kvaliteta života u osoba s kataraktom. Knjiga sažetaka sa 2. međunarodnog simpozija o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”, Hvar, 37. 3. Sarajlić Dž, Šahinpašić V i Teskeredžić A (2002) Povratak vida u 102. godini života. Knjiga sažetaka sa 2. međunarodnog simpozija o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”, Hvar, 42. 4. Teskeredžić A, Sarajlić Dž, Šahbegović A (2003) Uloga na igrata za osamostojuvanje na slepo dete. Knjiga sažetaka, 10. Konferencija defektologa, Makedonija, 139‐140. 5. Sarajlić Dž, Teskeredžić A i Tinjić S (2003) Ratne povrede oka i njihove posljedice na vidnu funkciju. Knjiga sažetaka 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva a međunarodnim sudjelovanjem, Rovinj. 6. Teskeredžić A, Sarajlić Dž i Radžo Dž (2004) Multidisciplinarni pristup u liječenju ambliopije. Knjiga sažetaka, 3. međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala“, Hvar. 7. Teskeredžić A, Oberman‐Babić M, Mešalić Š i Sarajlić Dž (2004) Vizuelna percepcija u odnosu na dob djece s naočalama. Knjiga sažetaka, Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Interdisciplinarni aspekti u edukacji i rehabilitaciji“ Tuzla. 8. Teskeredžić A, Sarajlić Dž i Radžo Dž (2006) Najčešće kongenitalne anomalije očiju i njihova prevencija. Knjiga sažetaka četvrtog međunarodnog simpozija o komplementarnim suportivnim terapijama «Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala», Brioni, 18. 9. Teskeredžić A i Oberman‐ Babić M (2008) Uticaj vrste i veličine grafema na brzinu čitanja slabovidne djece. Knjiga sažetaka I Naučna Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem «Istraživanja i inovacije u edukaciji i rehabilitaciji», Tuzla, 41‐42. 10. Teskeredžić A i Oberman‐ Babić M (2010) Visual perception of graphemes of students with regard to the degree of visual impairment. Abstract book V ICEVI Blkan Conference „Scientific‐ Professional Conference: „New competencies for future challenges in Europe“, Zagreb, Croatia, 10. KNJIGE I UDŽBENICI 1. Teskeredžić A, Tulumović Š (2013) Biotičke osnove i dijagnostika vidnog analizatora, OFF SET, Tuzla,118,CIP‐ CIP ‐
Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 617.7‐07 (075.8) ISBN 978‐9958‐31‐146‐8 COBIS.BH‐ID 20843782. 2. Teskeredžić A., Dizdarević a., Bratovčić V. (2013) Studenti s oštećenjem vida u visokom obrazovanju. Svjetski univerzitetski servis, Sarajevo. Knjiga je nastala u okviru Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP) (2011‐2517) (Broj projekta: 516939‐TEMPUS‐1‐2011‐1‐BA‐
TEMPUS‐SMHES), koji je finansirala Evropska komisija. U štampi. 3. Bratovčić V, Junuzović‐Žunić L, Dizdarević A, Teskeredžić A. (2013) Studenti sa tjelesnim invaliditetom u visokom obrazovanju. Svjetski univerzitetski servis, Sarajevo. Knjiga je nastala u okviru Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP) (2011‐2517) (Broj projekta: 516939‐TEMPUS‐1‐2011‐1‐BA‐TEMPUS‐SMHES), ), koji je finansirala Evropska komisija. U štampi. POGLAVLJA U KNJIGAMA SUDJELOVANJE NA NAUČNIM SKUPOVIMA 1. Dodatna edukacija, Drugi međunarodni stručni skup iz područja orjentacije i mobiliteta slijepih «Perspektive razvoja programa orjentacije i mobiliteta slijepih u regiji», Opatija, 9‐12 studeni, 2000. 2. 6. Znanstveni skup «Istraživanja u edukacijsko‐rehabilitacijskim znanostima», Zagreb 23‐25 listopad 2002. 3. III ICEVI Balkanska Konferencija «Tranzicija edukacije i rehabilitacije, nove mogućnosti» Beograd, 30.09.‐02.10. 2006. 4. Scientific and expert meeting with international participation «Rehabilitation actual condition and prospects the children with developmental difficulties and the disabled», Rijeka 12‐13. 10.2006. 5. Konferencija „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“ Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerzitet u Beogradu, Zlatibor, 24.09‐27.09. 2010. 6. V ICEVI Balkanska Konferencija «New competence for future challenges in Europe» Zagreb, 20.10.‐24.10. 2010. 7. Učesnik na V međunarodnom naučnom skupu „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“ Beograd, 24.09‐ 27.09.2010. 8. V međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, Zlatibor, 24.‐27.09.2011. 9. V međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, Zlatibor, 24.‐27.09.2011. 10. Učesnik naučnog skupa „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, Zlatibor, 24.09‐27.09.2011. 11. II International Conference „Interdisciplinary Approach to the Development of Vocational Rehabilitation“. Brčko, 10.‐12.11.2011. 12. III Međunarodna naučno‐stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“. Zlatibor, 23.‐
24.06.2012. 13. Učesnik seminara “Aencio a la diversitas una escola a totos“, Barselona, 07.05.‐11.05.2013. 14. IV Međunarodne naučno‐stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“,Split, 22.‐
23.06.2013. 15. Seminar „MED‐EL COMBI 40+ Fitting Seminar“. Tuzla, 14.06.2002. 16. Dodatna edukacija, “Razumijevanje gluhosljepoće” Ljetni Univerziteta 2003. Univerzitet u Tuzli “MED‐EL COMBI 40+ FITTING SEMINAR” Tuzla, 2002. godine (kohlearni implant) 17. 1. Konferencija o prevenciji slabovidnosti i sljepila «Vision 2020», Tuzla, 12.‐14.06.2003. godine. 18. Seminar „Razumijevanje gluhosljepoće“, održanom u okviru 8. Ljetnog Univerziteta u Tuzli, 07.‐17.07.2003. godine. 19. Drugi naučni skup „Socioemocionalni rast i razvoj strategija učenja“. Tuzla, 24.‐25.02.2003. 20. Simpozijum „Interdesciplinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji“. Tuzla, 25 ‐26.09.2004. 21. Seminar Razvijanje svijesti o Bolonjskom procesu “BiH‐ Integracija u evropsko područje visokog obrazovanja 2005”, Sarajevo 06.‐10. 06. 2005. 22. Seminar “U susret vremenu”, Tuzla, 24‐25.03. 2006. 23. III Balkan Conference «Transition of education and rehabilitation‐ New posibilities»,, Beograd 30.09‐ 02.10. 2006. 24. Scientific and expert meeting with international participation «Rehabilitation actual condition and prospects the children with developmental difficulties and disabled», Rijeka, 12.‐13.10. 2006. 25. Seminar „Curriculum Development and ECTS”, u okviru “Support to higher education in BiH in 2005/2007”, 22.‐
23. 11. 2006. 26. Seminar “Course Development and Lifelong Learning”, u okviru “Support to higher education in BiH in 2005/2007”, Sarajevo 15.‐16.02. 2007. 27. Učesnik kursa na 15. Ljetnom Univerzitetu u Tuzli „Učenje plivanja po Haliwick metodi“, Tuzla, 28.06‐09.07.2010. 28. Međunarodna naučno‐stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“. Tuzla, 26.‐28.11.2010. 29. Učesnik seminara „Trening za akademsko i neakademsko osoblje za rad sa studentima sa posebnim potrebama“, TEMPUS projekat “Jednaka prava za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ Sarajevo 31.10‐
01.11. 2013. godine. 30. Dodatna edukacija, Support of Higher Education in B&H 2005‐2007. Training «Curriculum Development and ECTS» Banja Luka, 22‐23.11. 2006. 31. Dodatna edukacija, Support of Higher Education in B&H 2005/2007. Training «Course Development nad Lifelong Learning» Sarajevo, 15‐16, februar 2007. 32. Dodatna edukacija, „Halliwick method of swiming“ Sumer University of Tuzla 28.06‐09.07. 2010. 33. Dodatna edukacija iz eholokacije „Flash Sonar“ Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, 01.06.‐
05.06. 2010. 34. Učesnik radionice na 17. Ljetnom Univerzitetu u Tuzli „Ja znam‐ja volontiram“ Tuzla, 26.06.2012. 35. Učesnik seminara „Inkluzivno obrazovanje u praksi“, u organizaciji Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Tuzla, januar 2013. 36. Učesnik kursa „Autogeni trening po Schulzu“, Tuzla, 16.‐17.11. 2013. SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA
1. Rad na psihosocijalnim “CATH” projektima, suportivne muziko‐terapije, organizacije”World Vision Internacional Bosnia‐Hercegovina” s djecom i adolescentima u izbjegličkim naseljima Donja Dragunja i Buca kod Visokog. 2. Rad na projektu nastavnih planova postdiplomskog‐ magistarskog studija – područje oštećenja vida. 3. Rad na projektu «Bolonjska deklaracija» uvođenje ECTS‐a na Univerzitetu u Tuzli. 4. Rad na projektu inoviranih nastavnih planova i programa dodiplomskog studija Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta (po Bolonjskom principu). 5. Rad na projektu Katedri i užih naučnih oblasti na Univerzitetu u Tuzli kao viši stručni saradnik u Uredu za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli od 2004 do 2009. godine. 6. Tempus JEP "Introduction of the ECTS at B&H universities" koji je finansiran sredstvima Svjetske banke u implementaciji «Uvođenje evropskog kreditnog sistema i uspostavljanje Centra za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Tuzli» u 2005. godini angažovana na prikupljanju informacija i razvijanju svijesti o Bolonjskom procesu na Univerzitetu u Tuzli. U okviru istog projekta učestvovala u izradi informacijskih paketa na Univerzitetu u Tuzli za škol. 2006/07. i 2007/08. godinu. 7. Istraživač u projektu “Detekcije i identifikacije djece sa posebnim potrebama u osnovnim školama na području Tuzlaskog kantona“ finansiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, 2006.godine. 8. Workshop presentations “Experince in the ECTS implementation at the University of Tuzla”, Sarajevo 10.‐ 12. 05. 2006. godine 9. Workshop „Held at the University of Marburg“, Marburg 04.‐ 08. 10. 2006. godine, podaci dostupni na: http://www.ects.untz.ba/Tempus/workshop‐marburg.pdf 10. Workshop, u okviru TEMPUS SCM projekta “Structural Preparation of BiH Universities for Academic Europen Integration through modular structures”, Maribor 18.‐21.04. 2007. godine podaci dostupni na http://www.modul.untz.ba/moduli/maribro2007‐report.pdf 11. Član Tima za realizaciju Projekta „Informacioni sistem za podršku internom osiguranju kvaliteta „(QA InfoSys) na Univerzitetu u Tuzli i Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Odlukom Rektora Univerziteta dr. sc. Džeme Tufekčića, red.prof., broj: 01‐5089/10 od 09.06.2010. godine. 12. Učesnik u naučno‐istraživačkom projektu „Istraživanje uticaja plivanja na osobe s posebnim potrebama“, Institut za simbolnu analizu i razvoj informacionih tehnologija u Velenju, Slovenija, 08.05‐15.05.2010. godine 13. TEMPUS projekat „Modernisation and Recontruction of University Managment and Structure (MOREMS)“, broj: 145008, Koordinator Univeritet u Mariboru, Slovenija, 25.03. 2012. godina. Doprinijela publikaciji MOREMS koju je izdao Univerzitet u Mariboru pod brojem ISBN 978‐961‐6656‐96‐2 (COBISS.SI‐ID 72717569). 14. Stručni Član tima na projektu „Slijepo djete u redovnoj školi“ projekat Udruženja građana oštećenog vida Tuzla, koji je finansiran od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini. 15. TEMPUS projekat „Equal Opportuninies for students with specijal needs in higher education“‐ (EQOPP) (2011‐
2517) (Broj projekta: 516939‐TEMPUS‐1‐2011‐1‐BA‐TEMPUS‐SMHES), koji je finansirala Evropska komisija. U okviru projekta učestvovala u izlaganju rada na temu „Trening za akademsko i neakademsko osoblje za rad sa studentima sa posebnim potrebama“ Sarajevo 31.10.‐01.11.2013. 16. Član multidisciplinarnog istraživačkog tima u projektu koji je podržan od strane Tuzlanskog kantona “Utvrđivanje i praćenje govorno‐jezičkog, senzomotornog i socioemocionalnog razvoja djece 0‐6 godina na području Tuzlanskog kantona”, 2012. MENTORSTVA MAGISTARSKIH RADOVA I DOKTORSKIH DISERTACIJA
1. Odlukom Naučno‐nastavnog vijeća Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta broj 02/2‐5220/12‐14. od 19.06.2012. kandidatkinja dr. sc. Amela Teskeredžić je imenovana za mentora rada pod nazivom „Razvijanje svakodnevnih vještina kod slijepih i slabovidnih učenika“ kandidatu Enisi Omerović. Odlukom broj 02/2‐8897/12‐8. od 01.11.2012. imenovana je Komisija za ocjenu i odbranu pomenutog magistarskog rada. Kandidat je uspiješno odbranio magistarski rad dana 14.12.2012. godine. 2. Odlukom Naučno‐nastavnog vijeća Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta broj 02/2‐5220/12‐16. od 19.06.2012. kandidatkinja dr. sc. Amela Teskeredžić je imenovana za mentora rada pod nazivom „Uticaj programiranog vježbanja na orijentaciju i mobilitet slijepih učenika“, kandidatu Azuru Kuduzoviću. Odlukom broj 02/2‐10024/12‐
14. od 19.11.2012. imenovana je Komisija za ocjenu i odbranu pomenutog magistarskog rada. Kandidat je uspiješno odbranio magistarski rad dana 11.02.2013. godine. 3. Odlukom Naučno‐nastavnog vijeća Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta broj 02/2‐5220/12‐15. od 19.06.2012. kandidatkinja dr. sc. Amela Teskeredžić je imenovana za mentora rada pod nazivom „Primjena okluzione terapije u tretmanu ambliopije“, kandidatu Amiri Kulanić‐ Kuduzović. Odlukom broj 02/2‐10024/12‐15. od 19.11.2012. imenovana je Komisija za ocjenu i odbranu pomenutog magistarskog rada. Kandidat je uspiješno odbranio magistarski rad dana 11.02.2013. godine. 4. Odlukom Naučno‐nastavnog vijeća Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta broj 02/2‐10024/12‐18. od 19.11.2012. kandidatkinja dr. sc. Amela Teskeredžić je imenovana za mentora rada pod nazivom „Značaj stimulacije vizualne percepcije i vizuomotorne koordinacije učenika sa oštećenjem vida“, kandidatu Indiri Mešić. Odlukom broj 02/2‐
625/14‐9. od 30.01.2014. imenovana je Komisija za ocjenu i odbranu pomenutog magistarskog rada. Kandidat je uspiješno odbranio magistarski rad dana 21.02.2014. godine. STRUČNA DJELATNOST 1. Od 2002.‐ 2005. godine član “Prvostepene stručne komisije za ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanje djece i omladine ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju”, pri Centru za rad i socijalnu politiku Općine Tuzla. 2. Rad u Komisijama za odbranu diplomskih i magistarskih radnji na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. 3. Rad na recenziji naučnih i stručnih radova za časopis «Defektologija» Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. 4. Rad u Komisijama za praćenje i ocjenu rada zaposlenika u vrijeme probnog rada u Uredu za nastavu i studentska pitanja na Univerzitetu u Tuzli. 5. Recenzent za recenziju rukopisa „Čitanje i pisanje Brajevog pisma“, autora doc.dr. Branke Jablan, Odlukom Nastavno‐naučnog vijeća Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu na sjednici održanoj 11.05. 2010. godine broj:3/38 od 24.05. 2010. 6. Jedan od promotora Bolonjskog procesa sa aktivnim učešćem u projektima provođenja reforme na Univerzitetu u Tuzli. 7. Pozivni predavač na „XV Ljetnom Univerzitetu u Tuzli 2010“ na temu „Flash sonar kao pomoć u kretanju osoba oštećena vida“, juli 2010. 8. Pozivno predavanje na 5. Međunarodnom simpoziju „Sport i zdravlje“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 01‐02. 06. 2012. 9. Pozivni predavač „Rad sa učenicima oštećenog vida“ za nastavnike i profesore osnovnih škola TK, angažovana od strane Pedagoškog zavoda Tuzlanskog Kantona‐ Tuzla,Tuzla 24.01.2013.
10. Voditelj II ciklusa studija za akademsku 2012/13. na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu. Iste godine je imenovana za predsjednika Odbora za magistarski rad II ciklusa na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu. 11. Član Vijeća Grupacija društvenih nauka na Univerzitetu u Tuzli ispred Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta od 2013 godine do danas. 12. Od 2011. do danas, šef uže naučne oblasti Oštećenje vida, na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. 13. Od 2012 do danas, Voditelj odbora za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli za Edukacijsko‐
rehabilitacijski fakultet. ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
1. Aktivna suradnja s više udruženja, škola, Centara koje se bave slijepim i slabovidnim osobama. 2. Stručni saradnik i konsultant u „Udruženju građana oštećena vida Tuzla“. 3. Sekretar organizacionog odbora 1. Konferencije o prevenciji slabovidnosti i sljepila održane u Tuzli 12‐14.06. 2003. godine, u organizaciji Klinike za očne bolesti UKC Tuzla 4. Član Organizacionog odbora 2. naučnog skupa s međunarodnim učešćem održanog u Tuzli 24.02. i 25.02. 2003. godine pod nazivom „Socioemocionalni rast i razvoj i strategija učenja“ u organizaciji Defektološkog fakulteta JU Univerzitet u Tuzli. 5. Jedan od organizatora uvođenja integracije djece s posebnim potrebama u redovne predškolske, osnovne i srednje škole na području grada Tuzle 6. Predstavnik i počasni Član međunarodne organizacije za edukaciju osoba oštećena vida Balkana (ICEVI) 7. Član Organizacionog odbora II međunarodne naučno‐stručne konferencije „Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije“ , Brčko od 10. do 13.11.2011. Konferencija je organizovana u partnerstvu sa Centrom za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju, Tuzla. 8. Član Organizacionog odbora III međunarodne naučno‐stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ koja je održana na Zlatiboru od 23. do 24.06.2012., podržana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta Tuzlanskog kantona. 9. Član Organizacionog odbora IV Međunarodne naučno‐stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, održane u Splitu, od 22. do 23.06.2013., podržana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta Tuzlanskog kantona. 10. Član LCIF i Lions Kluba Tuzla od 2013. NAGRADE I PRIZNANJA “Srebrena plaketa” Univerziteta u Tuzli, za postignute rezultate u tokom studija. AŽURIRANO: MART, 2014.
Download

Ime i prezime AMELA TESKEREDŽIĆ Akademski naslov DOKTOR