PRVI MEĐUNARODNI SKUP STUDENATA
SPECIJALNE EDUKACIJE / REHABILITACIJE
Beograd, 15/18.04.2011.
PROGRAM
Petak 15.04.2011
(Svečano otvaranje)

Smeštaj gostiju (Hotel/Hostel)
 Registracija do 13.00
 Ručak u 14.00
 Svečano otvaranje 17.00
 Internacionalno veče 22.00
Subota, 16.04.2011.
(Kongresni deo)
10.00-12.00 Plenarni deo (Velika sala)
Čablová L., Miovský M., Grohmannová K., Šťastná L., Gabrhelík R., Skácelová L.
& Charvát M. : THE DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF TRAINING IN THE
PREVENTION OF RISK BEHAVIOURS INTENDED FOR TEACHERS,
EDUCATORS, AND COUNSELLORS IN SCHOOLS AND EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Sanja Trgovčević & Dragana Kljajić: MOGUĆNOSTI SOCIJALNE INTEGRACIJE
OSOBA SA INVALIDITETOM
Milena Milićević, Srećko Potić & Sanja Trgovčević: SOCIJALNA PARTICIPACIJA
DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM U PORODIČNOM I VRŠNJAČKOM
OKRUŽENJU
Angekа Velkoskа & Tаnjа Mišovskа Stojkovskа: STАNOVАNJE UZ PODRŠKU U
REPUBLICI MAKEDONIJI
Bojana Drljan & Ivana Terzić: LINGVISTIČKI I BIHEJVIORALNI PRISTUP
DEFICITIMA
KOMUNIKACIJE
KOD
OSOBA
SA
TRAUMATSKIM
POVREDAMA MOZGA
Veselin Medenica & Lidija Ivanović: INFORMATIČKE I ASISTIVNE
TEHNOLOGIJE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHA- BILITACIJI
Vesna Radovanović & Jasmina Karić: PRIMENA VEB PORTALA U NASTAVI
PRIRODE I DRUŠTVA ZA UČENIKE OŠTEĆENOG SLUHA
Jasmina Maksić: GENETIČKI SKRINING
Srećko Potić, Milena Milićević, Goran Nedović & Veselin Medenica:
IDENTIFIKOVANJE SMETNJI U PSIHOMOTORNOM RAZVOJU DECE
Lejla Matović & Amel Brkić: ZNAČAJ RAZLIČITIH TRETMANA KOD LEZIJA
PRIFERNIH NERAVA GORNJIH EKSTREMITETA
Dejan Ilić: DIJAGNOSTIKA POSTURALNOG STATUSA
Fadilj Eminović & Aco Gajević: RAZLIKE U FIZIČKOM RAZVOJU I FIZIČKIM
SPOSOBNOSTIMA DECE OSNOVNO - ŠKOLSKOG UZRASTA
Miloš Đorđević, Nikola Petković & Nina Brkić: RESOCIJALIZACIJA U
KAZNENO POPRAVNIM ZAVODIMA U SRBIJI


Diskusija
Pauza (obrok, osveženje)
12.00 – 15.00 Sesija 1: Aktuelnosti u oblasti poremećaja u ponašanju
(Velika sala)
Jelena Dimitrijević & Mirjana Đorđević: OSOBE SA INTELEKTUALNOM
OMETENOŠĆU I KRIMINALITET
Tanja Novosel & Sandra Livada: ISPITIVANJE STAVOVA JAVNOSTI PREMA
MALOLJETNIM POČINITELJIMA KAZNENIH DELA
Jelena Marković & Jelena
HEROINSKIH
ZAVISNIKA:
NARKOMANA
Dimitrijević: PREVENCIJA I TRETMAN
ANALIZA
ŽIVOTNE
PRIČE
JEDNOG
Jelena Antić- Bojić: KARAKTERISTIKE ZLOSTAVLJAČA,
ORGANIZACIJA U KOJIMA POSTOJI MOBING
ŽRTVE
I
Ivana Vučković: NASILJE NAD DECOM – ANALIZA PODATAKA I ULOGA
SPECIJALNOG PEDAGOGA U TRETMANU ZLOSTAVLJANE DECE U OKVIRU
PRIHVATILIŠTA ZA URGENTNU ZAŠTITU ZLOSTAVLJANE DECE
Nikola Petković, Miloš Đordjević & Mirjana Đorđević: PREVENCIJA
SEKSUALNE ZLOUPOTREBE DECE SA INTELEKTULANOM OMETENOŠĆU
Natalija Cecelja & Jelena Dimitrijević: SEKSUALNO NASILJE IZMEĐU MITA I
STVARNOSTI
Nebojša Nikolić: PREVENCIJA PSIHOMENTALNIH MANIPULACIJA KOD
OSOBA SA INVALIDITETOM
Nebojša Nikolić & Slavko Lovrenčić: PSIHOMENTALNE MANIPULACIJE I
MENTALNA HIBERNACIJA MLADIH
Damnjan Tadić & Stefan Dimitrijević: POZITIVNE STRANE NAVIJANJA
Nina Jovanović, Biljana Banjac & Marija Lekić: REALNA SLIKA HULIGANSTVA
U SRBIJI U POREĐENJU SA FILMOM „ŠIŠANJE“
Nemanja Milisavljević & Milica Luković: UTICAJ TURBO-FOLK KULTURE NA
FORMIRANJE VREDNOSTI MLADIH
Anita Stamenković, Ana Novaković, Marijana Mileusnić & Milan Nikolić:
LUKSUZNI ZATVORI
Suzana Bunderšek, Milan Grah & Sandra Kaštrun: PROJECT WORK IN PRISON
Vladimir Mikić, Milica Milić & Lazar Đurović: PROJEKAT „FESTINA LENTE”
Vladimir Mikić, Lazar Đurović & Milica Milić : PROJEKAT „SOLID BASE EQUAL
CHANCE”

Diskusija
12.00-13.30 Sesija 2: Psihologija u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji
(Kabinet za tiflologiju)
Ana Jovanović, Tijana Kondžulović, Vladimir Jovanović & Nenad Ružić:
SKLONOST KA RIZIKU U MODELIMA PSIHOLOGIJE LIČNOSTI
Nemanja Milisavljević & Milica Erić: SUBJEKTIVNA PROCENA KAPACITETA
MLADIH ZA AKADEMSKU SARADNJU SA VRŠNJACIMA DRUGE
VEROISPOVESTI
Bojana Starčević, Jovana Čanadanović, Ivona Dujmenović & Vojislava Bugarski:
RAZLIKE U OSOBINAMA LIČNOSTI IZMEĐU STUDENATA TRI STUDIJSKA
SMERA KATEDRE ZA SPECIJALNU REHABILITACIJU I EDUKACIJU
Jelena Petrić, Vesna Petrović & Slobodanka Antić: DOŽIVLJAJ STUDENATA I
PROFESORA O KVALITETU NASTAVNOG PROCESA NA FASPER-U
Martina Gajšak & Josipa Zdilar: SAMOPOIMANJE
Nina Brkić, Ljubomir Jovanović & Miloš Đorđević: SOCIJALNA DISTANCA
PREMA OSOBAMA SA RAZLIČITOM VRSTOM INVALIDITETA I STAVOVI O
MOGUĆEM DOPRINOSU OSOBA SA INVALIDITETOM U OKVIRU LIČNE I
KOLEKTIVNE ZAŠTITE U VANREDNIM SITUACIJAMA
Marina Janković, Jelena Marković, Aleksandra Mitić & Mirjana Đorđević:
STAVOVI STUDENATA PREMA INTELEKTUALNOJ OMETENOSTI


Diskusija
Pauza (obrok, osveženje)
13.30-15-00 Sesija 3: Inkluzija danas (Kabinet za tiflologiju)
Jelena Puzović, Ivana Šimić & Mara Vekić: PROCES INKLUZIVNE EDUKACIJE
U HRVATSKOJ
Marica Drčelić, Lidija Ivanović & Anita Kovačić: PREDŠKOLSKO
OBRAZOVANJE U INKLUZIVNOM DRUŠTVU - ZAKONSKA REGULATIVA I
PRIMERI DOBRE PRAKSE
Sanja Kalaba: PRIMENA TESTA VIZUELNE PERCEPCIJE KOD DECE
PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Rozali Sanja Brtičević & Emina Kovačić:
RAZLIČITOSTI U INKLUZIVNOM RAZREDU
VAŽNOST
PRIHVAĆANJA
Hristina Ivanovska & Goran Ajdinski: ACCEPTANCE OF CHILDREN WITH
DEVELOPMENTAL DISABILITIES AND SPECIAL NEEDS EDUCATION IN
THE PRIMARY SCHOOL „JAN AMOS KOMENSKI“
Marina Ljubas & Petra Ravenšćak: RAZVOJ EMPATIJE MEĐU VRŠNJACIMA U
INKLUZIVNOM RAZREDU
Marija Đorđević & Sanja Jovanović: PREKO SCENE DO INKLUZIJE
Uranija Davčeva: BEHAVIORAL PROBLEMS IN CHILDREN WITH MILD AND
MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY IN THE INCLUSIVE EDUCATION
Melita Milevska-Bogatinova: PROBLEMS AMONG STUDENTS WITH ADHD IN
THE EDUCATIONAL PROCESS
Daliborka Đurovski & Maja Nestorović: POVEZANOST HIPERKINETSKOG
POREMEĆAJA I ZRELOSTI RUKOPISA

Diskusija
12.00-13.00 Sesija 4: Socijalne veštine osoba sa invaliditetom (Plava
sala)
Ana Mihaljević & Teuta Radas: SOCIJALNE VJEŠTINE U POVEZANOSTI SA
EMOCIONALNIM PROBLEMIMA KOD DJECE S TEŠKOĆAMA UČENJA
Maja Nevčevska: SOCIJALNE VEŠTINE I OSOBE SA SHIZOFRENIJOM
Svetlana Berat, Goran Nedović & Miloš Đorđević: SOCIJALNO
FUNKCIONISANJE RODITELJA DECE OBOLELE OD MALIGNIH BOLESTI
Ivana Petrovska & Daniela Dimitrova-Radojičić: SOCIJALNI I PORODIČNI
ODNOSI DECE SA OŠTEĆENIM VIDOM
Angela Čingoska, Vanja Vrdinova, Đurđica Dimeska, Elisaveta Vržaleva,
Dragana Piskačeva, Nataša Stanojkovska-Trajkovska & Risto Petrov: SOCIJALNA
PODRŠKA SEKSUALNO ZLOUPOTREBLJENOJ OSOBI SA SLUŠNIM
OŠTEĆENJEM


Diskusija
Pauza (obrok, osveženje)
13.00-15.00 Sesija 5: Intelektualna ometenost i autizam (Plava sala)
Vojislav Todorović & Ivana Sretenović: CRTANJE KRUGA KOD DECE
OMETENE U RAZVOJU ŠKOLSKOG UZRASTA
Marija Cakić: PROCENA VIZUELNE PERCEPCIJE KOD UČENIKA SA
INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU U SPECIJALNIM ODELJENJIMA
OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA MILADINOVCI” – KUMANOVO
Olgica Stanojev: ARTIKULACIJA KOD
RETARDACIJOM
DECE SA LAKOM MENTALNOM
Svetlana Milenković & Tatjana Krstić: UČESTALOST HIPERKINETIČKOG
POREMEĆAJA KOD DECE SA LAKOM MENTALNOM RETARDACIJOM
Ana Petkovska: THE INFORMING OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC
OF MACEDONIA ON THE FIELD OF AUTISM
Rozalija Davkovska & Vladimir Trajkovski: FAMILY STATUS OF PARENTS OF
CHILDREN WITH AUTISM
Andrijana Pavlović, Bojana Mastilo & Nebojša Nikolić: MOGUĆNOSTI
PRIMENE EDUKATIVNIH RADIONICA KOD DECE SA TEŠKOĆAMA U
MENTALNOM RAZVOJU
Martina Boričić & Dunja Zagoršćak: RADIONICA KAO OBLIK GRUPNOG RADA
Mateja Svetec, Iris Jeričević & Carmen Vidmar: SHOE BOX


Diskusija
Pauza (obrok, osveženje)
12.00-12.45 Sesija 6: Zdravstvena i socijalna zaštita dece (Kabinet za
logopediju)
Irhad Trožić & Naida Trožić: ZDRAVSTVENO STANJE DJECE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
Naida Trožić & Irhad Trožić: UNAPREĐENJE DJEČIJE ZAŠTITE KROZ
OPĆINSKE INSTITUCIJE
Elisaveta Vržaleva, Nataša Stanojkovska-Trajkovska, Tanja Mišovska-Stojkovska
& Risto Petrov: STRUKTURA KORISNIKA I PROGRAMA ZA RAD U DNEVNOM
CENTRU ZA DECU SA MENTALNIM I TELESNIM SMETNJAMA
Aleksandar Todorović, Miloš Đorđević & Vesela Milankov: ZNAČAJ
PRENATALNE DIJAGNOSTIKE U SPECIJALNOJ REHABILITACIJI I
EDUKACIJI
Valerija Čarapina, Andrea Damjanić, Danijela Dragić, Lorena Franjkić, Petra
Mamić, Mirta Toka & Mia Topić: RANA INTERVENCIJA KOD DJECE S
NEURORAZVOJNIM ČIMBENICIMA RIZIKA
Miodrag Stošljević & Milosav Adamović: ISTORIJSKI RAZVOJ KLINIČKE
DERMATOGLIFIKE


Diskusija
Pauza (obrok, osveženje)
12.45-13.30 Sesija 7: Cerebralna paraliza (Kabinet za logopediju)
Marija Dikić & Aleksandra Mikov: DEČJA CEREBRALNA PARALIZA - FAKTORI
RIZIKA I KARAKTERISTIKE
Sanela Pacić, Dejan Likić, Dragana Damjanović, Marienka Zolnjan & Fadilj
Eminović: GRAFOMOTORNE SPOSOBNOSTI DETETA SA CEREBRALNOM
PARALIZOM NAKON ETAPNE FIBROTOMIJE
Sanela Pacić, Jelena Knežević, Maja Stanisavljević, Fadilj Eminović & Aleksandar
Todorović: OPTIČKO-TEMATSKI NIVO LIKOVNOG IZRAŽAVANJA UČENIKA
SA CEREBRALNOM PARALIZOM


Diskusija
Pauza (obrok, osveženje)
12.00-13.15 Sesija 8: Edukacija i rehabilitacija gluve i nagluve dece
(Kabinet za surdologiju)
Slađana Bjelogrlić, Aleksandra Živković & Ana Šabani: REHABILITACIJA
GLUVE I NAGLUVE DECE NA RANOM UZRASTU
Jelena Dimović & Martina Čović: ULOGA PORODICE U RANOM TRETMANU
DECE SA OŠTEĆENJEM SLUHA
Tamara Kovinjalo, Slađana Bjelogrlić & Ana Šabani: NAČIN KOMUNIKACIJE
DECE SA KOHLEARNIM IMPLANTOM
Mare Stojmenovska-Micevska & Aneta Spirovska: PREDIKCIONI TEST ZA
DISGRAFIJU KOD SLUŠNO OŠTEĆENE DECE
Aleksandra
Živković,
Tamara
Kovinjalo
&
Slađana
Bjelogrlić:
LATERALIZOVANOST I DISKALKULIJA KOD GLUVE I NAGLUVE DECE
Ana Šabani, Tamara Kovinjalo & Aleksandra Živković: INDIVIDUALIZACIJA
NASTAVE PRIMENOM ZADATAKA NA TRI I VIŠE NIVOA SLOŽENOSTI U
ŠKOLAMA ZA GLUVE I NAGLUVE


Diskusija
Pauza (obrok, osveženje)
13.15-15.00 Sesija 9: Aktuelnosti u logopediji (Kabinet za surdologiju)
Polona Slokar, Maja Jevšnikar, Tjaša Zdovc & Tadeja Belšak: THE IMPACT OF
CEREBELLUM AND SUBCORTICAL STRUCTURES ON SPEECH AND
LANGUAGE DEVELOPMENT
Mirsada Vilić: JEZIČKI POREMEĆAJI
Jerneja Novšak Brce: PERSONAL CHARACTERISTICS OF PRESCHOOL
CHILDREN WITH STUTTERING SPEECH DISORDER AND CHILDREN'S
ATTITUDE TO THEIR OWN SPEECH
Amna Bašić & Anela Musić: ZASTUPLJENOST ARTIKULACIJSKIH
POREMEĆAJA U ODNOSU NA SPOL KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Nina Stanojević: UČESTALOST DISLALIJE
OSNOVNE ŠKOLE
KOD DECE PRVOG RAZREDA
Hajra Halilović & Mirsada Rašidović: EKSPRESIVNI RIJEČNIK KOD DECE
ŠKOLSKE DOBI
Anja Ganc, Katja Kokot, Sanja Koroman & Tina Pribac: PROBLEM
DVOJEZIČNOSTI U SLOVENSKIM ŠKOLAMA
Muljaim Kačka, Miloš Đorđević & Aida Hrusto: BILINGVALNA SREDINA KAO
STIMULATOR ARTIKULACIJSKO-FONOLOŠKIH POREMEĆAJA, DA ILI NE?

Diskusija
13.30-14.45 Sesija 10: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Kabinet
za logopediju)
Barbara Kušter, Magdalena Perić & Višnja Vidalina: ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ / EMPLOYMENT OF PERSONS
WITH DISABILITIES IN CROATIA
Lucija Đorđević: NEZAPOSLENOST OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA
Anja Antić & Gordana Odović: SPOSOBNOST OSOBA SA INVALIDITETOM ZA
USPOSTAVLJANJE ODGOVARAJUĆIH INTERPERSONALNIH ODNOSA U
RADNOM OKRUŽENJU

Diskusija
14.45-15.30 Sesija 11: Sport kod osoba sa invaliditetom (Kabinet za
logopediju)
Martina Fojtik, Ivana Golubić, Iva Gričar & Elizabeta Haničar: ODBOJKA ZA
OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA
Bojana Mladenović & Fadilj Eminović: UTICAJ PRILAGOĐENOG PROGRAMA
FIZIČKE AKTIVNOSTI PLIVANJA NA OSOBE OMETENE U RAZVOJU
Marija Čačić, Ivana Golubić & Mia Jović: ŽRTVE SPORTA
Lidija Ivanović & Fadilj Eminović: SOCIJALNI STAVOVI I INFORMISANOST
STUDENATA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE PREMA DECI
SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Diskusija
15.30-16.30 Sesija 12: Osobe sa invaliditetom u socijalnoj sredini
(Kabinet za logopediju)
Nataša Stanojkovska-Trajkovska, Sofija Arnaudova & Risto Petrov: STATUS
OSOBA SA INVALIDITETOM DIPLOMIRANIH NA INSTITUTU ZA
SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU
Đurđica Dimeska, Nataša Stanojkovska-Trajkovska & Risto Petrov: LICE SA
TELESNIM INVALIDITETOM KROZ PROCES SOCIJALNE INTEGRACIJE
Lidija Ivanović: PARKING PROSTOR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM - KROZ
ZAKONSKU REGULATIVU I PRAKSU
Nenad Stevanović: VIDEO IGRE KAO OSNOVA ZA KONSTRUKCIJU
REALNOSTI KOD DECE RANOG UZRASTA
Čablová L., Burešová Z., Miovský M., Grohmannová K., Šťastná L., Gabrhelík R.,
Skácelová L. & Charvát M.: NATIONAL PREVENTION SYSTEM AND
EDUCATION: ONGOING DEVELOPMENT PROJECT IN THE CZECH
REPUBLIC
Mitja Krajnčan & Boštjan Bajželj: EXPERIENTIAL PEDAGOGY BY WORKING
WITH SOCIAL PEDAGOGY STUDENTS
Monika Pavlović & Manca Šoštarić: PROJECT »FOR YOU, FOR ME, FOR US«
Tina Čampa, Manca Farkaš & Tadeja Grubelnik: SAILING AS A FORM OF
EXPERIENTIAL PEDAGOGY


Diskusija
Pauza (obrok, osveženje)
15.00-16.00 (Velika sala)
Aleksandar Raković & Kristina Davidović: ZNAČAJ I PREDNOSTI REDOVNIH
KONTROLA U REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU ŽENE. SEKSUALNO
PRENOSIVE BOLESTI U POPULACIJI STUDENATA
17.30-19.30 Krstarenje Dunavom i Savom - panoramsko razgledanje grada
22.00 Zabavno veče
Nedelja 17.04.2011.
(sportski dan, zatvaranje skupa)


11.00-14.00 Odbojka (devojke)
13.00-16.30 Fudbal (muškarci)
 17.30-20.30 Kuglanje
 22.00 Svečano zatvaranje
Ponedeljak, 18.04.2011.

 Do 12.00 Ispraćaj gostiju
14.00-15.00 Zaključna sednica Organizacionog Odbora
Download

Program Fasperijade - Edukacija i Rehabilitacija