Ime i prezime EDINA KUDUZOVIĆ Akademski naslov DOKTOR DRUŠTVENIH NAUKA IZ PODRUČJA MOTORIČKIH POREMEĆAJA I HRONIČNIH BOLESTI Naučno‐nastavno zvanje DOCENT Zvanje DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG‐SOMATOPED Matični Fakultet EDUKACIJSKO‐REHABILITACIJSKI FAKULTET Odsjek SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA Uža naučna oblast MOTORIČKI POREMEĆAJI I HRONIČNE BOLESTI Kontakt tel.: +387 35 320 613; +387 35 320 648 e‐mail: [email protected] BIOGRAFIJA Rođena je 17.07.1978. godine u Tuzli. Srednju Medicinsku školu i Edukacijsko‐rehabilitacijski fakultet, smjer „Somatopedija“ je završila u Tuzli. Od aprila 2006. godine zaposlena je u JU Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko‐
rehabilitacijski fakultet, kao saradnik u zvanju asistenta za nastavni predmet „Kineziološka fiziologija I i II“. Angažovana je i kao saradnik za nastavni predmet „Fiziologija“ na Farmaceutskom fakultetu i Medicinskom fakultetu – Odsjek Zdravstvenih Studija. Takođe je bila angažovana kao saradnik za nastavni predmet „Fiziologija“ na Prirodno Matematičkom fakultetu‐Odsjek Biologija i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Postdiplomski studij je upisala školske 2006/07 godine. Bila je učesnik u projektima na Edukacijsko‐rehabilitacijskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te brojnim konferencijama, kursevima i seminarima kako u zemlji tako i inostranstvu. Autor je i koautor nekoliko radova objavljenih u domaćim časopisima. Uspješno je odbranila magistarski rad 24.03.2009. godine pod naslovom „Značaj fizičke aktivnosti u oboljelih od diabetes melitusa tip 2” i time ispunila sve propisane uslove za sticanje naučnog stepena magistra društvenih nauka iz područja: Motoričkih poremećaja i hroničnih bolesti. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Povezanost nutritivnog statusa i intenziteta fizičke aktivnosti u oboljelih od diabetes melitusa tip 2“ je uspješno odbranila 18.04.2013. godine a u naučno‐nastavno zvanje docenta izabrana u novembru 2013. godine. Poznaje engleski jezik i rad na računaru. OBJAVLJENI RADOVI U ČASOPISIMA 1. Mahmutagić A, Šahbegović S, Bojić S, Šarić E i Kuduzović E (2006) Drama u edukaciji i rehabilitaciji. Defektologija 12: 131‐142. 2. Šahbegović S, Mahmutagić A i Kuduzović E (2006) Osobe sa lokomotornim oštećenjem i kvaliteta stanovanja. Defektologija 9 (2): 323‐327. 3. Kuduzović E, Nuhbegović S, Ljuca F, Imamović S (2009) Indeks tjelesne mase u oboljelih od diabetes melitusa tip 2. Defektologija 15 (1): 1‐7. 4. Kuduzović E, Nuhbegović S, Ljuca F, Imamović S (2009) Importance of physical activity in the patients with Diabetes Mellitus type 2. Health MED 3 (3): 296‐303. 5. Kuduzović E, Nuhbegović S, Ljuca F, Brkić S, Berbić S (2009) Uticaj starosne dobi na vrijednosti osnovnih metaboličkih parametara u oboljelih od diabetes melitusa tip 2. Defektologija 15 (2): 177‐184. 6. Kurtić A, Pranjić N, Pajević I, Ferković V, Kuduzović E (2010) Smanjena sposobnost eksplicitnog prepoznavanja bazičnih emocija kod traumatiziranih osoba. Defektologija 16 (2):118‐124. RADOVI U ZBORNICIMA S DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SKUPOVA
1. Mahmutagić A, Imamović S, Bratovčić V, Šarić E, Kuduzović E i Bećirović E (2007) Saznajni razvoj djece usporenog kognitivnog razvoja sa organskom cerebralnom disfunkcijom. Zbornik radova Drugog kongresa ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Fojnica. 2. Imamović S, Kuduzović E, Bećirović D, Musić A, Mulić E, Vantić‐Tanjić M, Hadžihalilović J (2010) Motoričke disfunkcije u osoba treće životne dobi i prijedlog somatopedskog tretmana. Zbornik radova Drugog kongresa fizijatara Crne Gore, Igalo, 144‐145. OBJAVLJENI SAŽETCI 1. Kuduzović E, Nuhbegović S, Ljuca F, Šarić E, Bratovčić V, Brkić S (2013) Povezanost nutritivnog statusa i intenziteta fizičke aktivnosti u oboljelih od diabetes melitusa tip 2. Knjiga sažetaka Sedmog međunarodnog simpozija „Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala“ Pula, Hrvatska. KNJIGE I UDŽBENICI POGLAVLJA U KNJIGAMA SUDJELOVANJE NA NAUČNIM SKUPOVIMA 1. Seminar za studente IV. godine i stručne saradnike Edukacijsko‐rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na temu: „Profesionalna rehabilitacija u procesu ocjenjivanja, osposobljavanja i usmjeravanja za rad ljudi sa umanjenom sposobnošću/ invalida“. Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, 26.2‐2.3.2007. 2. Seminar na temu: „Poklicna rehabilitacija v procesu ocenjevanja, usposabljanja in usmerjanja za delo ljudi z zmanjšano zmožnostjo / invalidov“. Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, 12‐16 maj 2008.
3. Sedmi međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama „Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala“, Edukacijsko‐rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Pula, 29.5.‐2.6.2013.
4. Učesnik 11. ljetnog Univerziteta Tuzla 2006. (3‐13.7.2006.) kurs: „ Kompetencije stručnjaka i socijalne sredine u pružanju podrške osobama sa posebnim potrebama“.
5. Učesnik 12. ljetnog Univerziteta Tuzla 2007. (2‐12.7.2007.) kurs: „Ujedinjene teorije o disleksiji“ i „ Rano otkrivanje i intervencija: bolje spriječiti nego liječiti“. 6. Konferencija: „Naučna istraživanja i inovacije u edukaciji i rehabilitaciji“. Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko‐
rehabilitacijski fakultet, Tuzla, 28‐29.11.2008.
7. Konferencija: „Značaj inkluzije u demokratskom društvu“. Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko‐ rehabilitacijski fakultet, Tuzla, novembar 2008.godine.
SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA
1. Doprinos projektu „Detekcija i identifikacija djece sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama na Tuzlanskom kantonu“ finansiranog od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja I nauke i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Tuzla, 2006. 2. Doprinos projektu „Laseroterapija sindroma rame‐šaka u tretmanu osoba nakon moždanog udara“ finansiranog od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke BiH. Tuzla, 2008.
MENTORSTVA MAGISTARSKIH RADOVA I DOKTORSKIH DISERTACIJA
STRUČNA DJELATNOST ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
NAGRADE I PRIZNANJA AŽURIRANO: APRIL, 2014.
Download

Ime i prezime EDINA KUDUZOVIĆ Akademski naslov Naučno