Име, средње слово, презиме
Сања М. Трговчевић
Професор струковних студија
Звање
Назив институције у којој наставник ради Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја
01. 04. 2014.
са пуним радним временом и од када
Здравствена нега
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2011
Факултет политичких наука, Београд Социо – медицинска ужа
Висока медицинска школа
научна област
2014
струковних студија Ћуприја
Здравствена нега
Докторат
2013
Факултет за специјалну едукацију и
Соматопедија
рехабилитацију, Београд
Специјализација
Магистратура
2010
Факултет за специјалну едукацију и
Соматопедија
рехабилитацију, Београд
Диплома
1997
Факултет за специјалну едукацију и
Тифлологија
рехабилитацију, Београд
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив студијског
Назив предмета
програма, врста студија
1.
Здравствена нега
СМСБ, ОСС
2.
Здравствена нега старих
СМС, ОСС
3.
Здравствено васпитање
СМС, ОСС
4.
Здравствена нега у интерној медицини 2
СМС, ОСС
5.
Здравствено васпитање
СФ, ОСС
6.
Здравствени менаџмент
СФ, ОСС
7.
Здравствена нега у ингернистичким гранама
ССМС, ОСС
8.
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., MILIĆEVIĆ, Milena, NEDOVIĆ, Goran, JOVANIĆ, Goran. Health
Condition and Quality of Life in Persons with Spinal Cord Injury. Iranian Journal of Public Health, ISSN
2251-6093, 2014, god. 43, br. 9, str. 1229-1238.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., MILIĆEVIĆ, Milena. Social integration of adult persons with spinal cord
injury. In М. Кulic, D. Ilic Stosovic (Eds.), Thematic Collection of international importance "Education
and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities – thematic collection of international importance’’,
2014. god. str.175 - 191.
TRGOVČEVIĆ, Sanja, M.. MILIĆEVIĆ, Milena. Functional independence as a predictor of social
integration of persons with spinal cord injury. U М. Кulic, D. Ilic Stosovic (Eds.), Thematic Collection of
international importance "Education and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities – thematic
collection of international importance’’, 2014. god. str. 205 - 219.
KLJAJIK, Dragana, TRGOVČEVIK, Sanja M., NIKIK, Radmila. Vizuelnata percepcija kaj decata so
oštetuvanje na plexus brachialis - procena i tretman. Journal of special education and rehabilitation, ISSN
1409-6099, 2012, god. 13, br. 1/2, str. 19-30.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., NEDOVIĆ, Goran, KLJAJIĆ, Dragana, EMINOVIĆ, Fadilj, UROŠEVIĆ,
Jadranka. Quality of life persons with medulla spinalis lesions - pilot study. HealthMed, ISSN 18402291. [Online ed.], 2012. god. vol. \6, no.\8, str. 2902-2908.
NEDOVIĆ, Goran, TRGOVČEVIĆ, Sanja M., KULIĆ, Milan, MARINKOVIĆ, Dragan. Graphomotor
skils of childern with cerebral palsy. U: STOŠLJEVIĆ, Miodrag (ur.), MARINKOVIĆ, Dragan (Eds.),
EMINOVIĆ, Fadilj (ur.). Cerebral palsy : a multidisciplinary and multidimensional approach :
international thematic collection of papers. Belgrade: Association of Special Educators and
Rehabilitators of Serbia; Foca: University of East Sarajevo, Faculty of Medicine, 2012. god. str. 77-89.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., NEDOVIĆ, Goran, VIDANOVIĆ, Vojin I. Socijalne interakcije i društvena
uključenost starih osoba sa invaliditetom. U: NEDOVIĆ, Goran (ur.), BANKOVIĆ, Slobodan (Eds.),
TRGOVČEVIĆ, Sanja M. (ur.). Zbornik rezimea. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2012. god.
str. 135.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., KLJAJIĆ, Dragana, NEDOVIĆ, Goran. Socijalna integracija kao
determinanta kvaliteta života osoba sa traumatskom paraplegijom. Godišnjak ..., ISSN 1820-6700, 2011,
god. 5, br. 6, str. 493-505.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., JABLAN, Branka, KLJAJIĆ, Dragana. Uticaj somatopedskog tretmana na
ravnotežu tela dece oštećenog vida. Beogradska defektološka škola, ISSN 0354-8759, 2011. god. vol. 17,
br. 49, str. 75-83.
10.
TRGOVČEVIĆ, Sanja M., KLJAJIĆ, Dragana. Mogućnosti socijalne integracije osoba sa invaliditetom.
U: POTIĆ, Srećko (Eds.), et al. Zbornik. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju:
Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2011. god. str. 28-43.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
12
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
2
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
• Током 2011. године завршен курс ''Развој капацитета организација
9.
цивилног друштва за пружање социјалних услуга'', у организацији Групе
484 и Уникредит фондације из Милана, креиран од стране истакнутих
стручњака у овој области.
• Током 2010/2011. године завршен специјалистички програм иновације
знања из области рехабилитације, на Факултету политичких наука
Универзитета у Београду и одбранила рад на тему ''Могућности и
карактеристике рехабилитације и социјалне интеграције деце са
оштећењем вида''.
• Током 2006/2007. године савладан програм стручног усавршавања ''Школа
за све - инклузивно образовање'', одобрен од Завода за унапређење
образовања и васпитања.
• Током 2006. године, завршен стручни двосеместрални семинар на
Институту за ментално здравље у Београду из области Опште и
специфичне реедукације психомоторике са релаксацијом и стекла звање
Реедукатора психомоторике.
Други подаци које сматрате релевантним
Download

проф. др Сања Трговчевић