VZOREC – UZORAK - SPECIMEN
OBR ZRSZ-TUJ-3
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAPOŠLJAVANJE
Na temelju Zakona o zapošljavanju stranih drţavljana – ZZDT (Zvanični list RS, št. 76/07 – zvanični
konsolidovani tekst), podnosim
ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD
Podaci o podnosiocu
Podnosioc
1
A Sedište
B Matični broj
C Poreski broj
Opis rada, kojeg će stranac obavljati
2
A Registarski broj PD obrasca
B Bez zaposlenja
A na sedištu poslodavca
3 Mesto obavljanja rada
B
na terenu ( lokacija )
Završetak rada, datum
4 Početak rada, datum
5. Telefonski broj
Datum plaćanja administrativne takse i posebnih
6.
troškova
Podaci o strancu
1 Prezime ( i rođeno prezime)
2 Ime
Dan, mesec in godina
M
Ţ
3 Pol ( zaokruţi )
4
rođenja
5 Jedinstveni matični broj stranca
6 Poreski broj stranca
7 Mesto i drţava rođenja
8 Drţavljanstvo
Adresa prebivališta u
9 SLO (ulica i broj.,
poštan. br.)
Adresa prebivališta u
10
inostranstvu
11 Stepen stručnog obrazovanja
12 Zanimanje
13 Posebno znanje, radna iskustva
Podaci o poručitelju ugovorenog rada
1 Firma
2 Sedište
3 Matični broj
4 Šifra delatnosti
5 Poreski broj
.
Mesto in vreme izvoĎenja ugovora
A Mesto rada:
B Početak rada
Osoba za kontakt (prezime, ime,
E
adresa) tel. broj
Završetak rada
C
Broj radnika
VZOREC – UZORAK - SPECIMEN
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
VZOREC – UZORAK - SPECIMEN
Obavezno obeležite vrstu dozvole za rad (obeležite u □)
□ A) DOZVOLA ZA RAD ZA UPUĆENE RADNIKE
PODACI:
1. ugovor o izvođenju usluga za klienta /KLIENT/
2. podaci o registraciji oba dvoju podpisnika ugovora /KLIENT/ i /ZAVOD/
3. izjava izvođača usluge, da će za vreme izvođenja usluga na teritoriji Republike Slovenije upućenim radnicima garantovati
radnopravne uslove u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom /KLIENT/
4. spisak upućenih radnika na propisanom obrascu »Prilog obrasca ZRSZ-TUJ-3-4« /KLIENT/
5. fotokopije pasoša upućenih radnika navedenih u prilogu obrasca /KLIENT/
6. dokaz, da su upućeni radnici najmanje godinu dana zaposleni kod njega /KLIENT/
7. podatak o naplati posebnih troškova po 34. članku ZZDT /ZAVOD /
Zahtev za produženje, ako ugovor v dogovorenom roku zbog utemeljenih razloga nije bilo mogoče završiti:
8. obrazloţenje o utemeljenosti produţenja izvođenja ugovora (npr. viša sila, vezanost izvođenja radova na prethodne radove,
koji nisu dovršeni u roku i drugi utemeljeni razlozi) /KLIENT/
9. aneks osnovnom ugovoru o izvođenju usluga /KLIENT/
10. spisak upućenih radnika na propisanom obrascu »Prilog obrascu ZRSZ-TUJ-3-4« /KLIENT/
11. podatak o naplati posebnih troškova po 34. članku ZZDT /ZAVOD/
Zamena radnika tokom izvođenja ugovora:
12. spisak upućenih radnika na propisanom obrascu »Prilog obrascu ZRSZ-TUJ-3-4« /KLIENT/
13. fotokopije pasoša upućenih radnika navedenih u prilogu obrasca /KLIENT/
14. dokaz, da su upućeni radnici najmanje godinu dana zaposleni kod poslodavca, koji upućuje radnike u Republiku Sloveniju
/KLIENT/
15. podatak o naplati posebnih troškova po 34. članku ZZDT /ZAVOD/
Zahtev za izdavanje dodatnih dozvola, ako se zbog povečanog opsega rada ugovore aneksi osnovnom ugovoru za izvođenje
usluga, na temelju kojeg su već bile izdavane dozvole za rad:
16. aneks osnovnom ugovoru /KLIENT/
17. spisak dodatno upućenih radnika na propisanom obrascu »Prilog obrascu ZRSZ-TUJ-3-4« /KLIENT/
18. fotokopije pasoša upućenih radnika navedenih u prilogu obrasca /KLIENT/
19. dokaz, da su upućeni radnici najmanje godinu dana zaposleni kod poslodavca, koji upućuje radnike u Republiku Sloveniju
/KLIENT/
20. podatak o naplati posebnih troškova po 34. članku ZZDT /ZAVOD/
Kod izvođenja usluga koje su od posebne važnosti za državu i koje se mogu izvoditi duže od tri meseca, mora poručitelj
usluge pre prijave zahteva za izdavanje dozvola za rad pridobiti pisni konsenzus ministarstva nadležnog za rad.
Zahtev obuhvata sve podatke, navedene u tački A osim ugovora o izvođenju usluga za poručitelja i terminskog plana izvođenja
rada i saglasnost.
□ B) DOZVOLA ZA RAD ZA NASTANJENE RADNIKE
PODACI:
21. ugovor o izvođenju usluga ili pojedinih zadataka /KLIENT/
22. dokaz o registraciji stranog poslodavca /KLIENT/
23. podatak o registraciji firme, filijale ili druge organizacijske jedinice u Republici Sloveniji /ZAVOD/
24. fotokopija pasoša nastanjenih radnika /KLIENT/
25. dokaz, da su nastanjeni radnici najmanje godinu dana zaposleni kod poslodavca, koji nastanjuje radnike u Republici
Sloveniji /KLIENT/
26. izjava izvođača usluge, da će za vreme izvođenja usluga na teritoriji Republike Slovenije nastanjenim radnicima
garantovati radnopravne uslove u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom /KLIENT/
27. podatak o naplati posebnih troškova po 34. članku ZZDT /ZAVOD/
Zahtev za produženje, ako ugovor v dogovorenom roku zbog utemeljenih razloga nije bilo mogoče završiti:
28. obrazloţenje o utemeljenosti produţenja izvođenja ugovora (npr. viša sila, vezanost izvođenja radova na prethodne radove,
koji nisu dovršeni u roku i drugi utemeljeni razlozi) /KLIENT/
29. aneks osnovnom ugovoru o izvođenju usluga /KLIENT/
30. spisak nastanjenih radnika na propisanom obrascu »Prilog obrascu ZRSZ-TUJ-3-4« /KLIENT/
31. podatak o naplati posebnih troškova po 34. članku ZZDT /ZAVOD/
VZOREC – UZORAK - SPECIMEN
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
VZOREC – UZORAK - SPECIMEN
Zamena radnika tokom izvođenja ugovora:
32. spisak nastanjenih radnika na propisanom obrascu »Prilog obrascu ZRSZ-TUJ-3-4« /KLIENT/
33. fotokopije pasoša nastanjenih radnika, navedenih na obrascu »Prilog obrascu ZRSZ-TUJ-3-4« /KLIENT/
34. dokaz, da su nastanjeni radnici najmanje godinu dana zaposleni kod poslodavca, koji nastanjuje radnike u Republici
Sloveniji /KLIENT/
35. podatak o naplati posebnih troškova po 34. članku ZZDT /ZAVOD/
Zahtev za izdavanje dodatnih dozvola, ako se zbog povečanog opsega rada ugovore aneksi osnovnom ugovoru za izvođenje
usluga, na temelju kojeg su već bile izdavane dozvole za rad:
36. aneks osnovnom ugovoru /KLIENT/
37. spisak dodatno nastanjenih radnika na propisanom obrascu »Prilog obrascu ZRSZ-TUJ-3-4« /KLIENT/
38. fotokopije pasoša nastanjenih radnika, navedenih na obrascu »Prilog obrascu ZRSZ-TUJ-3-4 /KLIENT/
39. dokaz, da su nastanjeni radnici najmanje godinu dana zaposleni kod poslodavca, koji nastanjuje radnike u Republici
Sloveniji /KLIENT/
40. podatak o naplati posebnih troškova po 34. članku ZZDT /ZAVOD/
□ C) DOZVOLA ZA RAD ZA KRETANJE LICA UNUTAR KOMPANIJA
PODACI:
41. dokaz o registraciji stranog poslodavca /KLIENT/
42. podatak o registraciji firme, filijale ili druge organizacijske jedinice u Republici Sloveniji /ZAVOD/
43. fotokopije pasoša upućenog radnika /KLIENT/
44. dokaz, da su upućeni radnici najmanje godinu dana zaposleni kod poslodavca, koji upućuje radnike u Republiku Sloveniju
/KLIENT/
45. akt o imenovanju tj o uputi radnika na privremeni rad organizacijsku jedinicu /kompaniju /KLIENT/
46. podatak o naplati posebnih troškova po 34. članku ZZDT /ZAVOD/
□ D) DOZVOLA ZA RAD ZA DODATNO ŠKOLOVANJE STRANIH UPUĆENIH RADNIKA
□ E) DOZVOLA ZA RAD STRANIM UPUĆENIM RADNICIMA RADI IZVOĐENJA DODATNOGA ŠKOLOVANJE
SLOVENAČKIH RADNIKA
PODACI:
45. saglasnost nadleţne komore (Privredna komora Slovenije, Zanatska komora Slovenije, itd.) u vezi ispunjavanja
kriterijuma, postavljenih sa podzakonskim aktom iz osmog paragrafa 14.a i 14.b članka ZZDT /KLIENT/
46. ugovor o dodatnom školovanju/usavršavanju između slovenačke i strane kompanije sa programom dodatnog
školovanja/usavršavanja, kojeg je potvrdila nadleţna komora (Privredna komora Slovenije, Zanatska komora Slovenije,
itd.) /KLIENT/
47. spisak stranih upućenih radnika na propisanom obrascu »Prilog obrascu ZRSZ-TUJ-3-4« /KLIENT/
48. fotokopije pasoša upućenih radnika /KLIENT/
49. dokaz da so upućeni radnici zaposleni u toj kompaniji /KLIENT/
50. podatak o naplati posebnih troškova po 34. članku ZZDT /ZAVOD/
□ F) DOZVOLA ZA RAD ZA USPOSABLJANJE I USAVRŠAVANJE
PODACI:
51. podatak o odgovarajućoj registraciji organizatora tj. javno ovlaštenje za izvođenje takve vrste delatnosti /KLIENT/ ili
/ZAVOD/
52. podatak o registraciji organizacije u kojoj će se stranac usposabljati ili usavršavati /ZAVOD/
53. ugovor o zaposljenju stranca tj. ugovor o usposabljanju ili usavršavanju stranca između nosioca programa usposabljanja
/usavršavanja i organizacije u kojoj će se stranac usposabljati ili usavršavati /KLIENT/
54. program usposabljanja ili usavršavanja /KLIENT/
55. fotokopije pasoša stranaca /KLIENT/
56. mišljenje nadleţne institucije o utemeljenosti usposabljanja ili usavršavanja za slučaj kada nije potpisan međudrţavni
ugovor /KLIENT/
Zahtev za produženje dozvole za rad za usposabljanje ili usavršavanje:
56. obrazloţenje zahteva za produţenje dozvole za rad /KLIENT/
57. aneks osnovnom ugovoru /KLIENT/
VZOREC – UZORAK - SPECIMEN
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
VZOREC – UZORAK - SPECIMEN
□ G) DOZVOLA ZA RAD ZA SEZONSKI RAD
Podaci uz zahtev za izdavanje dozvole za rad za sezonske radove u graĎevinstvu, ugostiteljstvu, turizmu i druge
sezonske radove:
58. podatak o registraciji tj upisu v odgovarajući registar /ZAVOD/
59. podatak o šestomesečnom poslovanju na predpisanom obrascu »Priloga obrascu ZRSZ-TUJ-2-3« /KLIENT/
60. podatak o poravnanom porezu i doprinosi iz naslova zaposlenja i rada /ZAVOD/
61. ugovor o zaposlenju, kojeg podpiše poslodavac u četiri kopije /KLIENT/
62. fotokopija pasoša stranca /KLIENT/
63. prijava potrebe po radniku na obrascu PD /ZAVOD/
Ponovni zahtev za izdavanje dozvole za rad za sezonske radove u ugostiteljstvu i turizmu u istoj kalendarskoj godini za istog
stranca:
64. ugovor o zaposlenju stranca za vreme produţenja /KLIENT/
Podaci uz zahtev za izdavanje dozvole za rad za sezonske radove u poljoprivredi i šumarstvu:
- ako je u pitanju sklapanje radnog odnosa,
65. podatak o registraciji tj upisu v odgovarajući registar ili dokazi da je vlasnik ili zakupnik farme /ZAVOD/ ili /KLIENT/
66. podatak o poravnanom porezu i doprinosi iz naslova zaposlenja i rada/ZAVOD/
67. ugovor o zaposlenju, kojeg podpiše poslodavac u četiri kopije /KLIENT/
68. fotokopija pasoša stranca /KLIENT/
69. prijava potrebe po radniku na obrascu PD /ZAVOD/
- ako nije u pitanju sklapanje radnog odnosa,
70. podatak o registraciji tj upisu v odgovarajući registar ili dokazi da je vlasnik ili zakupnik farme ili šume tj.
poljoprivrednog zemljišta /ZAVOD/ ili /KLIENT/
71. potpisan ugovor o radu sa strancem /KLIENT/
72. fotokopija pasoša stranca /KLIENT/
Produženje dozvole za rad za sezonske radove u poljoprivredi ili šumarstvu u istoj kalendarskoj godini:
73. potpisan ugovor zaposlenju stranca za vreme produţenja /KLIENT/
Ako poslodavac zamoli za izdaju dozvole za rad za dva ili tri perioda za koje se ne sklapa radni odnos (pojedini period ne
sme prelaziti 30 dana):
74. podatak o registraciji tj upisu v odgovarajući registar ili dokazi da je vlasnik ili zakupnik farme ili šume tj.
poljoprivrednog zemljišta /ZAVOD/ ili /KLIENT /
75. potpisan ugovor o radu sa strancem za sve zamoljene periode /KLIENT/
76. fotokopija pasoša stranca /KLIENT/
□ H) DOZVOLA ZA RAD STRANIH ZASTUPNIKA-AGENTA KOMPANIJA
PODACI:
77. podatak o registraciji kompanije, filijale tj druge organizacijske jedinice iz čega je očigledno da stranac za nju obavlja
poslovodnu - menadţersku funkciju /ZAVOD/
78. fotokopija pasoša stranca /KLIENT/
79. dokaz o broju zaposlenih /KLIENT/
Ponovni zahtev za izdavanje dozvole za rad
80. podatak o registraciji kompanije, filijale tj druge organizacijske jedinice iz čega je očigledno da stranac za nju obavlja
poslovodnu - menadţersku funkciju /ZAVOD/
□ I) DOZVOLA ZA RAD ZA USLUGE STRANACA DOGOVORENE UGOVOROM
81. podatak o registraciji iz odgovarajućeg registra /ZAVOD/
82. ugovor o radu sa strancem, /KLIENT/
83. fotokopija pasoša stranca /KLIENT/
84. dokaz o posebnom znanju tj. specializovanoj veštini koju nije moguće obezbediti sa ponudom na domaćem trgu /KLIENT/
Zahtev za obnovu u slučaju kad je ugovor o radu s strancem sklopljen za period duži od jedne godine:
VZOREC – UZORAK - SPECIMEN
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
VZOREC – UZORAK - SPECIMEN
85. ugovor o individualnim uslugama, /KLIENT/
86. fotokopija pasoša stranca /KLIENT/
Ispod podpisano nadležno lice poslodavca izjavljujem da radnicima garantujemo minimalna prava u vezi sa radnim
vremenom, odmorima i pauzama, nočnim radom, minimalnim godišnjim odmorom, platom, sigurnošću i zdravljem na
radnom mestu i posebnom zaštitom radnika po odredbama ZZDT, Zakona o radnim odnosima i kolektivnog ugovora sa
opštom valjanošću tj. kolektivnog ugovora na razini delatnosti u slučaju kad je za stranca to odgovarajuće.
Upoznat sam činjenicom, da na temelju 66. i 139. članka Zakona o opštem upravnom postupku zvanično
lice Zavoda RS za zapošljavanje, koje vodi moj postupak, ima pravo da iz zvanične evidencije dobije
podatke neophodne za utvrđivanje istinitog stanja i činjenica od značaja za postupak, i to ne zabranjujem.
Potpis podnosioca zahteva: ______________________________
Datum:_______________________________________
Pečat
VZOREC – UZORAK - SPECIMEN
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Download

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DELO