Ime i prezime LEILA BEGIĆ Akademski naslov DOKTOR DRUŠTVENIH NAUKA IZ PODRUČJA LOGOPEDIJE Naučno‐nastavno zvanje DOCENT Zvanje DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG LOGOPED Matični Fakultet EDUKACIJSKO‐REHABILITACIJSKI FAKULTET Odsjek LOGOPEDIJA I AUDIOLOGIJA Uža naučna oblast LOGOPEDIJA Kontakt tel.: +387 35 320 669 e‐mail: [email protected] BIOGRAFIJA Leila Begić (rođ. Beganović) rođena je u Tuzli 02.04.1983. godine, gdje je završila osnovnu školu „Brčanska Malta“. Gimnaziju „Meša Selimović“, opći smjer završila je 2001. godine. Školske 2001/02. godine upisala je Defektološki fakultet Univerziteta u Tuzli, usmjerenje „Logopedija“. U oktobru 2005. godine na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli uspješno je odbranila diplomski rad sa ocjenom deset (10) i time stekla zvanje diplomirani defektolog logoped. Prosječna ocjena u toku dodiplomskog studija iznosila je devet (9). Tokom studija pokazala je zapažene rezultate. Kao potvrda uspješnog studiranja dodijeljene su joj Srebrena plaketa povodom Dana Univerziteta i to u školskoj 2003/2004. godini, kao i Srebrena i Zlatna plaketa u školskoj 2004/2005. godini. Za postignute rezultate tokom studija dodjeljena joj je i stipendija od strane Univerziteta u Tuzli. Od 20. februara do 30. aprila 2006. godine bila je angažovana kao asistent‐spoljni saradnik na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu. Dana 01.05.2006. godine izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Logopedija na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Školske 2006/07. godine upisala je postdiplomski studij na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu iz područja “Logopedije”. Prosječna ocjena tokom postdiplomskog studija iznosila je 9,86, a 2009. godine odbranila je magistarski rad pod naslovom „Stavovi djece koja mucaju, njihovih roditelja i nastavnika prema komunikaciji“ i time stekla pravo na naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja logopedije. Dana 23.09.2009. godine izabrana je u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast logopedija na Edukacijsko‐
rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U augustu 2011. godine uspješno je odbranila doktorsku disertaciju i postala najmlađi doktor nauka na Univerzitetu u Tuzli. Tema doktorske disertacije je glasila „Uticaj fonološke i i gramatičke kompleksnosti na govorne disfluencije u djece koja mucaju“, pod mentorstvom prof.dr. Nevzete Salihović. U septembru 2013. godine izabrana je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Logopedija na Edukacijsko‐
rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Kao saradnik ‐asistent/viši asistent na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli bila je angažovana na više predmeta: Klinička logopedija I i II, Razvojni govorno‐jezički poremećaji, Osnove rehabilitacije osoba s teškoćama u razvoju I, Artikulacijsko‐fonološki poremećaji, Poremećaji čitanja i pisanja I i II, Uvod u poremećaje verbalne komunikacije I, Uvod u logopedsku dijagnostiku I i II, Poremećaji tečnosti govora I i II, Motorički govorni poremećaji, Poticanje govorno‐jezičkog razvoja i Klinički praktikum u logopediji.
Kao docent na užoj naučnoj oblasti Logopedija u akademskoj 2013/14. godini u nastavnom procesu uključena je u realizaciju nastave na prvom i drugom ciklusu na slijedećim predmetima: Profesionalna komunikacija u logopediji, Poticanje govorno‐jezičkog razvoja, Augmentativna i alternativna komunikacija, Logopedska dijagnostika i Klinički praktikum. Trenutno obnaša dužnost koordinatora uže naučne oblasti Logopedija. Pohađala je više seminara i učestvovala na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima, konferencijama i drugim naučnim skupovima. Objavila je više naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima. Služi se engleskim jezikom i radom na računaru. Udata je i majka jedne djevojčice. OBJAVLJENI RADOVI U ČASOPISIMA 1. Begić L, Mrkonjić Z, Salihović N. Development of phonological awareness of stuttering children and children with fluent speech. Journal of Special Education and Rehabilitation 2014; 15 (1‐2): 59‐74. 2. Salihović N, Hasanbašić S, Begić L. Incidence of stuttering in school‐age children with Down syndrome. Journal of Special Education and Rehabilitation 2012; 13(1‐2): 31‐45. 3. Hasanbašić S, Begić L, Mehmedinović A. Dob pojavljivanja mucanja u djece. Defektologija 2010; 16(1): 39‐44 4. Begić L, Hasanbašić S. Stavovi prema komunikaciji djece koja mucaju i djece koja ne mucaju. Defektologija 2010; 16(1): 28‐32. 5. Begić L, Kabil J. Stavovi prema komunikaciji djece koja mucaju u odnosu na spol i školski uzrast. Defektologija 2009; 15(2): 131‐136. 6. Salihović N, Junuzović‐Žunić L, Duranović M, Ibrahimagić A, Beganović L. Stuttering therapy for a child at intermediate stuttering level. Journal of Special Education and rehabilitation 2009; 10(3‐4): 41‐51. 7. Salihović N, Junuzović‐Žunić L, Ibrahimagić A, Beganović L. Characteristics of voice in children who stutter. Acta Medica Saliniana 2009; 38(2): 67‐75. 8. Beganović L. Stavovi prema komunikaciji djece koja mucaju sa različitim stupnjem mucanja. Defektologija 2009; 15(1): 33‐37. 9. Beganović L, Salihović N, Mrkonjić Z. Stavovi roditelja djece koja mucaju, roditelja djece koja ne mucaju i nastavnika prema komunikaciji. Defektologija 2008; 14(1): 39‐43. 10. Beganović L, Fatušić A, Fazlić A. Pristupi koji se koriste u tretmanu djece sa autizmom. Defektologija 2007; 13(2): 233‐237. 11. Beganović L, Mahmutović E, Hasanbašić S. Prevalenca artikulacijskih poremećaja u djece osnovnoškolske dobi. Defektologija 2007; 13(1): 61‐65. 12. Beganović L, Junuzović‐Žunić L. Oblici i vrste artikulacijskih poremećaja u djece trećeg i četvrtog razreda redovne osnovne škole. Defektologija 2006; 9(2): 187‐192. 13. Mrkonjić Z, Zečić S, Beganović L. Funkcionalna komunikacija osoba sa afazijom. Defektologija 2006; 9(2): 219‐225. RADOVI U ZBORNICIMA S DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SKUPOVA
OBJAVLJENI SAŽETCI 1. Junuzović‐Žunić L, Duranović M, Beganović L. (2008) Problemi i resursi u tretmanu djece sa govorno‐jezičkim poremećajima u obrazovnim ustanovama u BIH. Javna prezentacija rada na I naučnoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem; Istraživanja i inovacije u edukaciji i rehabilitaciji, 28.‐29.11.2008. KNJIGE I UDŽBENICI POGLAVLJA U KNJIGAMA SUDJELOVANJE NA NAUČNIM SKUPOVIMA 1. Seminar „Autizam‐naša stvarnost“, Tuzla, 21.06.‐25.06.2010. 2. Konferencija „Značaj inkluzije u demokratskom društvu“, Tuzla, novembar 2008. 3. Seminar „Kompetencija stručnjaka i socijalne sredine u pružanju podrške osobama sa posebnim potrebama“, 11th International Tuzla Summer University, 03.‐13.07.2006. 4. Seminar „Inkluzija djece s teškoćama sluha i govora u redovne škole“; Sarajevo, 07.07.2006. 5. Seminar „Seminar on Cochlear Implants“, 21.07.2005. 6. Seminar „Rano prepoznavanje, dijagnostika i tretman djece u autističnom spektru“; Lukavac, 12. i 13.12.2013. 7. Seminar „Inkluzivno obrazovanje u praksi“, Tuzla, 2013. 8. Seminar “5‐ Odgojno‐obrazovno uključivanje učenika s poremećajem autističnog spektra“, Brčko DC BiH, 22.01.2009. 9. Konferencija „Naučna istraživanja i inovacije u edukaciji i rehabilitaciji“, Tuzla, 28. i 29.11.2008. 10. Konferencija „Edukacija i rehabilitacija u sistemu inkluzivnog obrazovanja“, Tuzla, 26.10.2006. SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA
1. Projekat „Bosnian Speech and Hearing Project“ Summer Clinic 2005. 2. Istraživački projekat „Detekcija i identifikacija djece s posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama na Tuzlanskom kantonu“, Tuzla, 2006. MENTORSTVA MAGISTARSKIH RADOVA I DOKTORSKIH DISERTACIJA
STRUČNA DJELATNOST 1. Rad u Komisijama za odbranu diplomskih radova na Edukacijsko‐rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
2. Učesnica praktične radionice za rehabilitaciju osoba u autističnom spektru, Tuzla, 28.06.‐02.07.2010. 3. Pohađala kurs „Dysphagia: Diagnosis, causes, treatment and rehabilitation“, Tuzla, 22.05.2010. 4. Uspješno završen 1. stupanj logopedske edukacije „Primjena DSP (Digital Signal Processing) tehnologije u logopediji, Tuzla, 20.02.2008. 5. Pohađala Workshop „Hearing aids“, Tuzla, 30.05.2008. 6. Učesnica radionice (Workshop) “Rehabilitation of children with cochlear implant”, Tuzla, 08.06.2007. 7. Pohađala kurs „Ujedinjene teorije o disleksiji“ i „Rano otkrivanje i intervencija: Bolje spriječiti nego liječiti“, 12th International Tuzla Summer University, 02.‐12.07.2007. 8. Pohađala Workshop „Rehabilitation of children with cochlear implant“, Tuzla, 08.06.2007. 9. Pohađala kurs „I ljeto je za naučno‐istraživački rad“, 12th International Tuzla Summer University, 02.‐12.07.2007. 10. Pružala usluge logopedskog tretmana djeci sa poremećajima govora, glasa, jezika i sluha u Sarajevu u sklopu projekta „Bosnian Speech and Hearing Project“ Summer Clinic 2005. ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
NAGRADE I PRIZNANJA 1. Srebrena plaketa povodom Dana Univerziteta u školskoj 2003/2004. godini
2. Srebrena plaketa povodom Dana Univerziteta u školskoj 2004/2005. godini 3. Zlatna plaketa povodom Dana Univerziteta u školskoj 2004/2005. godini AŽURIRANO: APRIL, 2014.
Download

Ime i prezime LEILA BEGIĆ Akademski naslov DOKTOR