Biografski podaci
Almasa (Ibrahim) Kapidžić rođena je 04. juna 1962. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu i
srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1987. godine., gdje
je u periodu 1989/1991. godine pohađala i postdiplomski studij. Odlukom Senata Univerziteta u
Tuzli izabrana je u zvanje Višeg asistenta za predmet “Neuropsihijatrija” na Medicinskom
fakultetu, 1999. godine. Zvanje magistra medicinskih nauka stekla je 1999. godine, odbranivši
magistarski rad pod nazivom “Profil bolesnika sa epileptičkim atakama alkoholne geneze”.
Uspješno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom «Faktori rizika za nastanak
posttraumatske epilepsije i opravdanost profilakse antiepilepticima nakon ratne kraniocerebralne
traume» 24.02.2006. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Nakon obavljenog
redovnog stručnog staža zaposlena je na Klinici za neurologiju UKC-a Tuzla (ranije
Neuropsihijatrijska klinika), od 1989. godine. Specijalistički staž iz iz neuropsihijatrije započela
je 1992, a specijalistički ispit uspješno položila 1996. godine u Tuzli.
U periodu 1996-1997. pohađala je jednogodišnji ciklus edukativnih seminara iz oblasti
psihotraume koji je organizovan od strane Svjetske zdravstvene organizacije i Medicinskog
fakulteta. Godine 1996. otpočela je edukaciju iz epileptologije i elektroencefalografije u Tuzli, a u
periodu od avgusta do novembra 1997. godine (tri mjeseca), educirana je iz iste oblasti u bolnici
St. Vinsent de Paul pri INSERM Univerzitetu u Parizu, te u Strasbourgu, tokom dva mjeseca,
2001.godine. Kao aktivni sudionik, učestvovala je na više naučnih i stručnih skupova u zemlji i
inostranstvu. Kao autor i koautor, objavila je oko 50 naučnih i stručnih radova. Tokom i nakon
rata obavljala je volonterski posao supervizora u psihološkom centru, u Projektu „Žene-skrivene
žrtve rata“,1993/1999. Nosilac projekta „Norveška narodna pomoć (NPA). Aktivan sudionik je
projekta „Ženska ljudska prava“ Nosioc projekta „HO Horizonti“, u proceduri kod Evropske
komisije.
U zvanje docenta za predmet “Neurologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
izabrana je oktobru 2006, a u zvanje vanrednog Profesora od januara 2011. godine. Šef je
Odjeljenja opšte neurologije, Klinika za neurologiju, Univerzitetski klinički centar Tuzla. Član je
više liječničkih udruženja u zemlji i inostranstvu. Aktivno se koristi engleskim jezikom.
Od 2008. godine je certificirani Trener Evropske Epileptološke Akademije (EUREPA) za BiH.
Certificirani je VIREPA(Virtual Epilepsy Academy) elektroencefalografer/ epileptolog.
Predsjednik je Lige protiv epilepsije u BiH i Lige protiv epilepsije TK-a.
ALMASA KAPIDŽIĆ
Lični podaci
Datum rođenja:
Mjesto rođenja:
Strani jezici:
Adresa:
Kontakt telefon:
Email:
4 juni, 1962
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Engleski
Ismeta Mujezinovića 30 Tuzla, BiH
387 61 729 231
[email protected] i [email protected]
Edukacija
Doktor medicinskih nauka (2006)
Magistar medicinskih nauka (1999)
Specijalizacija iz neuropsihijatrije (1992 - 1996)
Postdiplomski studij, Univerzitet u Tuzli, BiH (1989 - 1991)
Medicinski fakultet, Univerzitet uTuzli, BiH (1987)
Certificirani elektroencefalografer/epileptolog/ VIREPA/Virtual Epilepsy
Academy/ Septembar 18, 2009 - Mart 25, 2010
EUREPA Trener (Trainer of European Epilepsy Academy ) za BiH 2008
“Epileptologija i elektroencefalografija” (Strasbourg, Francuska , 2001)
“Epileptologija i elektroencefalografija” (Paris, Francuska,1997)
“Epileptologija i elektroencefalografija” (UKC Tuzla, BiH ,1996)
Training Programme on Group Study and Psychotherapy (WHO; Tuzla,
BiH – 1996/1997)
10th European Congress on Epileptology (London, 2012)
29th International Epilepsy Congress (Roma, 2011)
8th European Congress on Epileptology, (Rhodos 2010)
28th International Epilepsy Congress (Budapest, 2009)
13 th Congress of EFNS (Florence, Italy, 2009)
18th Meeting of European Neurological Society (Nice, France, 2008)
2. Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije sa
međunarodnim sudjelovanjm (Osijek, 2007)
38th Int’l Danube Symposium (Brno, Czech Republic - 2006)
2nd Congres neurologa BiH sa međunarodnim učešćem (Mostar,2006)
4th Congres neurologa Hrvatske (Osijek, Croatia - 2005)
26th International Epilepsy Congress (Paris, France - 2005)
6th European Congress on Epileptology, (Vienna, Austria - 2004)
2nd Congres radiologa BiH (Tuzla, BiH - 2003)
1st Congres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem (Sarajevo, BiH 2003)
35th Int’l Danube Symposium for Neurological Sciences & Continuing
Education (Belgrade, Serbia/Montenegro - 2003)
1st Congres neurologa BiH (Tuzla, BiH - 2002)
“Transplant program i utvrđivanje cerebralne smrti” (Slovenia - 2002)
Mediteranski Congres Miologa (Tuzla, BiH - 1998)
Simposium Neuropsihijatara jugoistočne Evrope (Pula, Hrvatska - 1999,
2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006,2007)
CORNEL Seminar “Trauma and Depression” (Salzburg, Austria - 1996)
Congress of Epileptologists of France (Lion, France - 1997)
1st Congress of Epileptologists of Mediterranean (Montpellier, France 1997)
Pozivna predavanja
Refractory epilepsy” or our mistake Fifth International Congress of
Neurologists in the Republic of Macedonia with International
participantionction; Ohrid, June 2012
Depakine chrono > 40 godina u tretmanu epilepsije“; Kontinuirana
edukacija; Vlašić, decembar 2012
„Exmal u tretmanu epilepsije“ Bihać/ Tuzla; Kontinuirana edukacija,
novembar 2012
„Choice of antiepileptic drug – the first step to succes“3rd International
Symposium – Epilepsy: „modern Therapeutic Approach“ Tuzla, maj
2011.
„Depresivnost u pacijenata sa epilepsijom.“ Četvrti Simpozijum iz
biološke psihijatrije/psihofarmakologije Bihać, septembar 2010.
„Living with epilepsy in Bosnia and Herzegovina.“ Internacionalni
simpozijum „Epilepsija i stigmatizacija“u organizaciji Ministarstva
zdravstva R. Crne Gore, Podgorica, april 2010.
„Status of patientes with epilepsy in Bosnia and Herzegovina.“
Medjunarodni okrugli stol „Živjeti sa epilepsijom“u organizaciji
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Zagreb,
februar 2009.
„Posttraumatic epilepsy“ 3. Kongres epileptologa
medjunarodnim učešćem, Beograd, april 2009.
Srbije
sa
„Lamictal u liječenju epilepsije uz prikaze slučajeva“ Kontinuirana
edukacija-GlaxoSmithKline, Bihać, april 2009.
„Novosti u liječenju parcijalnih epilepsija“ Kontinuirana edukacija –
GlaxoSmithKline, Zenica, februar 2009.
“Epilepsy of Morbus Von Recklinhausen and Depressive Disorder”
Migrating course on Epilepsy (ILAE; EUREPA) Babe - Srbija, juni 2007.
“Posttraumatic Epilepsy with Reactive Psychosis Resistant to Treatment”
Migrating course on Epilepsy (ILAE; EUREPA) Babe - Srbija, juni 2007.
„Faktori rizika za nastanak posttraumatske epilepsije“ Drugi Kongres
neurologa BiH sa međunarodnim učešćem, Mostar, novembar 2006.
Knjige, poglavlja, udžbenici
1. Kapidžić A: Posttraumatic Epilepsy After War Craniocerebral
Injury. Publisher: LAP Lambert Academic Publishing
GmbH&Co.KG. Printed in the USA; Printed in the UK,
ISBN 978-3-659-14409-7; 2012
2. Kapidžić A, Kovačević L. Klinička elektroencefalografija. U:
Sinanović i saradnici. Neurologija ; Tuzla:Infograf: Udruženje
neurologa, 2012; 55-58.
3. Kapidžić A, Kovačević L. Epilepsije.U: Sinanović i saradnici.
Neurologija; Tuzla: Infograf: Udruženje neurologa, 2012; 189201.
4. Kapidžić A. Prva pomoć u epileptičkom napadu. U: Živjeti s
epilepsijom ur. Sinanović O, Lončarević N, Alajbegović A,
Smajlović Dž, Kapidžić A. Pliva Hrvatska d.o.o. Predstavništvo u
BiH, 2006.
5. Sinanović O, Kapidžić A (2005) Epilepsija kao neuropsihološki
problem. U: Sinanović O, Smajlović Dž i saradnici. Osnove
neuropsihologije i neurologije ponašanja. Tuzla: Univerzitet u
Tuzli, 2005: 147-157.
Stručni radovi
6. Kapidžić A, Kovačević L, Sinanović O: Malfunction of sexuality
in patients with epilepsy/ Seksualna disfunkcija u bolesnika sa
epilepsijom. CURRENT TOPICS in Neurology, Psychiatry and
related disciplines; XX; 2012; 22-26
7. Kapidžić A, Vidović M, Sinanović O. Localisation of war
craniocerebral injury as risk factor for posttraumatic epilepsy.
MED ARH 2011; 65(6): 343-344
8. Mustafić N, Tahirović N, Trnovčević J, Kapidžić A: Kliničke
karakteristike prvih febrilnih konvulzija. Acta Medica Croatica
2008:62, 511-515
9. Kapidžić A, Kovačević L, Sinanović O: Malfunction of sexuality
in patients with epilepsy. Journal of Neurology 2008: 255, Suppl
(2) 168.
10. Kapidžić A, Sinanović O:Posttraumatic epilepsy with psychosis.
Neurologia Croatica 2007: 56, Suppl (5) 130.
11. Kapidžić A, Sinanović O: Neurološki deficit i intrakranijalna
strana tijela nakon kraniocerbralne traume, faktori rizika za
nastanak posttraumatske epilepsije. Neurologia Croatica 2007:
56, Suppl (1) 213.
12. Kapidžić A, Sinanović O.: Localization of War CraniumCerebral Injury as Risk Factor for Posttraumatic Epilepsy.
Neurologia Croatica 2006: 55, Suppl. (2) 141.
13. Kapidžić A, Sinanović O.: Electroencephalographic Changes in
Patients with Posttraumatic Epilepsy After War–induced
Cranium-cerebral Injury. 38th International Danube Symposium.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Symposium Handbook: Program and Abstracts 2006: Suppl. B:
49.
Kovačević L, Kapidžić A, Sinanović O (2006): Focal Cortical
Dysplasia – Taylor and Epilepsy. 2nd Congress of BiH
Neurologists with Int’l Participation-Conference Proceedings:
271
Kapidžić A., Sinanović O. (2006): Posttraumatic Epilepsy. 2nd
Congress of BiH Neurologists with Int’l Participation Conference Proceedings: 93.
Hodžić M., Brkić H., Ercegović Z., Kapidžić A., Kovačević L.:
Carotid
Endarterectoy
and
Intra-operative
Electroencephalographic Monitoring in Patients with Carotid
Artery Stenosis. 2nd Congress of BiH Neurologists with Int’l
Participation - Conference Proceedings: 409.
Brennen T., Dybdahl R., Kapidžić A.: Trauma-related and
Neutral False memories in War-induced Posttraumatic Stress
Disorder, Consciousness and Cognition (2006)
Sinanović O., Kapidžić A. (2005): Epilepsy as
Neuropsychological Problem. Basics of Neuropsychological and
Neurology of Behaviour, ed. Sinanović O., Smajlović Dž.;
University of Tuzla w/DOO HARFO_GRAF Tuzla, BiH
2005:147-157.
Sinanović O., Kapidžić A., Kovačević L., Hudić J., Smajlović
Dž.: EEG Frequency and Cognitive Dysfunction in Patients with
Parkinson’s Disease. Med Arh. 2005: 59 (5): 286-287.
Kapidžić A., Sinanović O. (2005). Profile of Patients with
Epileptic Seizures of Alcoholic Genesis. Epilepsia 46 (6) 126.
Kapidžić A., Sinanović O., Kovač F.: Gelastic Epilepsy in
Lacunar Lesion. Neurologia Croatica 2005: 54, Suppl (2) 126.
Kovačević L, Kapidžić A., Sinanović O. (2005): Depression in
Patients with Generalized Epileptic Tonic Clonic Seizures.
Epilepsia 46 (6) 133
Kovačević L., Kapidžić A., Sinanović O.: Gerstmann Syndrome
in Ischemic Stroke. Neurologia Croatica 2005: 54, Suppl (2) 125.
Kapidžić A., Sinanović O.: Risk Factors for Post-traumatic
Epilepsy after War–induced Craniocerebral Injury. Epilepsia.
2004, (45): 3: 100.
Kapidžić A., Kovačević L., Sinanović O.: Quality of Living at
Patients with Epilepsy. Neurologia Croatica 2004: 53, Suppl (3):
20-21.
Kapidžić A., Kovačević L., Sinanović O.: Depression in Patients
with Simple Partial Epileptic Seizures. Neurologia Croatica 2004:
53 (1): 154.
Kovačević L., Kapidžić A., Sinanović O.: Malfunction of
Sexuality in Patients with Generalized Tonic-clonic and Simple
Partial Epileptic Seizures. Neurologia Croatica 2004: 53 (1): 154.
Kapidžić A., Tupković E., Kojić B., Sinanović O.: Symptomatic
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Epilepsy Occurring Ten Years after Non-symptomatic Injury of
Neuro-cranium caused by Bomb Shrapnels: Case Study. Book of
Abstracts. 2nd Congress of Radiology of BiH with Int’l
Participation, 2003; 221.
Kapidžić A., Kovačević L., Tupković E., Sinanović O.: Open
Craniocerebral Trauma and Intra-cranial Foreign Bodies are Risk
Factors for Development of Epileptic Seizures. Book of
Abstracts. 35th International Danube Symposium of Neurological
Sciences & Continuing Education, Belgrade, 2003.
Tupković E., Ibrahimagić O., Smajlović Dž., Burina A.,
Kapidžić A., Jakupović S.: Contemporary Treatment of
Oromandibulolingval Dystonia. Medical Journal, 2002: 1: 43.
Tupković E., Kapidžić A., Ibrahimagić O., Smajlović Dž.,
Suljagić E., Burina A., Selesković H., Mulić S.: Clinical and EEG
Changes at Patients with Systematic Lupus Eritematodesis.
Medical Journal, 2002: 1: 52-64.
Kovačević L., Tupković E., Kapidžić A., Smajlović Dž.:
Mellkerson – Rosenthal Syndrome Associated with Epilepsy:
Case Study. Acta Medica Saliniana, 2002: 31 (1): 160.
Keser D., Ajanović E., Kapidžić A., Smajlović Dž., Keser S.,
Sinanović O.: Electro-cardiographic Changes in Patients with
Brain Tumours. Official Journal of the European Society of
Intensive Care Medicine 2002: Vol. 28 (S1) 101.
Kapidžić A., Kovačević L., Sinanović O.: Prevalence of
Particular Zones of Cerebral Ischemia in Patients with Post–
stroke Epileptic Seizures. Acta Clin Croat 2002: 41(3): 69.
Ibrahimagić O., Smajlović Dž., Tupković E., Kapidžić A.,
Imamović K., Bojanić V., Delibegović S.: Piracetam in Therapy
of Ishiemic Cerebrovascular Inzult. Medical Spectrum, 2001: (5):
49-51.
Kovačević L., Tupković E., Ibrahimagić O., Kapidžić A.,
Imamović K., Ćustović A.: Lafora Disease: Case Study. Medical
Spectrum, 2001: (5): 27-31.
Kapidžić A., Kovačević L., Tupković E., Smajlović Dž., Burina A.,
Vidović M.: Hereditary Risk and Stigmatization in Patients with
Epileptic Seizures of Alcohol Origin. Neurologia Croatica, 2001: 50
(2): 51
Keser D., Sardaroglu P., Grad A., Kapidžić A., Remetić N.,
Krvavac S., Tokić S., Smajlović Dž.:. Electrocardiographic
Changes in Patients with Intracerebral Haemorrhage in ICU.
European Journal of Neurology, 2001: 8 (2):49.
Tupković E., Smajlović Dž., Kapidžić A., Burina A.: Brainstem
Syndrome – Diagnostic problems. Neurologia Croatica, 2001: 50 (2):
51
Tupković E., Ibrahimagić O., Kapidžić A., Smajlović Dž.,
Sinanović O.: Treatable Collet-Sicard Syndrome. Neurologia
Croatica 2001: 50 (2): 66.
Kapidžić A., Tupković E., Smajlović Dž., Sinanović O.:
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Profesionalni
Angažman
o
o
o
o
Profesionalna
Udruženja






Epileptic Seizure Types of Alcohol Genesis. European Journal of
Neurology 2000: 7 (3): 41
Kapidžić A., Tupković E., Smajlović Dž., Sinanović O.: Alcohol
Abuse Duration until Appearance of Epileptic Seizures. Neurologia
Croatica 2000: 49 (2): 67.
Smajlović Dž., Tupković E., Kapidžić A., Sinanović O.,
Imamović K.: Neuroimaging Testing of the Clinical
Classification of Ischemic Stroke. European Journal of Neurology
2000: 7 (3): 67.
Smajlović Dž., Ibrahimagić O., Tupković E., Kapidžić A., Vidović
M., Burina A.: Cerebrovascular Diseases – Gender Differences.
Neurologia Croatica 2000: 49 (2): 37.
Vidović M., Sinanović O., Smajlović Dž., Kapidžić A., Imamović
K.: Quality of Life after Cerebrovascular Disease – Gender
Differences. Neurologia Croatica 2000: 49 (2): 40.
Kapidžić A., Tupković E., Kovačević L., Smajlović Dž.,
Sinanović O.: EEG Findings at Patients with Epileptic Seizures of
Alcohol Genesis. 1st Sarajevo Days of Neurology, Sarajevo
2000. Conference Proceedings Resume: 45.
Smajlović Dž., Tupković E., Kapidžić A., Sinanović O.:
Transthoracic and Transesophageal Echocardiography as
Diagnostic Tools in Cardioembolic Stroke. South-East European
Society for Neurology and Psychiatry 13th Thessaloniki
Conference 2000: Book of Abstracts: 136.
Tupković E., Sinanović O., Kapidžić A., Smajlović Dž.:
Sarkoglikenopathy: Diagnostic Method. 1st Sarajevo Days of
Neurology, Sarajevo 2000. Conference Proceedings Resume: 61.
Tupković E., Kapidžić A., Hudić J., Sinanović O., Keser D.,
Smajlović Dž.: Clinical and EEG Changes at Patients with
Respiratory Insufficiency. Acta Medica Saliniana, 1999: 28 (12):25-32.
Šef Odjeljenja Opšte neurologije - Klinika za neurologiju, Univerzitetski
klinički centar Tuzla, BiH
Predmetni nastavnik, katedra za “Neurologiju” Medicinski fakultet
Univerziteta u Tuzli, BiH
Predmetni nastavnik za predmete “Psihopatologija I” i “Psihopatologija
II” Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
Predmetni nastavnik za predmete „Neurologija sa njegom neuroloških
bolesnika“ i „Psihijatrija sa njegom psihijatrijskih bolesnika“, na
Fakultetu zdravstvene njege pri Unverzitetu/Sveučilištu „Vitez.
Liga protiv epilepsije u BiH (predsjednik)
Liga za borbu protiv epilepsije TK-a (predsjednik)
EUREPA, VIREPA
EFNS
Udruženje neurologa BiH
Udruženje psihijatara BiH
Organizacija
stručnih skupova
Projekti
Predsjednica Organizacionog odbora Trećeg Internacionalnog simpozijuma
“Epilepsije: Suvremeni terapijski pristup”, Tuzla, BiH
26-28.05. 2011. godine
1. „Unilateralno zanemarivanje i anozognozija u akutnoj fazi
moždanog udara“ Odobren po konkursu/natječaju: Federalno
ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, 2005/2006.
2. „Low-and high – level mechanism of cognition and memory“
Collaborative project – Oslo, Tromso, London, Tuzla, 2005/2006.
Nosilac projekta: Tim Brennen, Proffesor of Cognitive Psychology.
3. Projekat „Ženska ljudska prava“ Nosioc projekta „HO Horizonti“, (e
mail [email protected] ) - u proceduri kod Evropske komisije.
4. Projekat „Žene-skrivene žrtve rata“,1994/1999. Nosilac projekta
„Norveška narodna pomoć (NPA)
Download

Almasa Kapidžić biografija