Glavni sponzor
Pokrovitelj
Akademija medicinskih
Hercegovine
nauka
Bosne
Organizatori
Klinika za neurologiju
Univerzitetski kliniĉki centar Tuzla
Udruţenje neurologa Tuzlanskog kantona
Organizacioni odbor
Osman SINANOVIĆ
(predsjednik)
Josip HUDIĆ
Mirjana VIDOVIĆ
Almasa KAPIDŢIĆ
Dţevdet SMAJLOVIĆ
Adnan BURINA
Nermina PIRIĆ
Biljana KOJIĆ
Omer IBRAHIMAGIĆ
Kata IMAMOVIĆ
Larisa KOVAĈEVIĆ
Begšana RAIĈEVIĆ
Hedija MEŠTRIĆ
PETI TUZLANSKI NEUROLOŠKI
SUSRETI
i
Sponzori
IMUNOLOŠKI
POSREDOVANI
NEUROLOŠKI
POREMEĆAJI
PROGRAM
Sekretarijat
Sanela ZUKIĆ [email protected]/
Lejla ZONIĆ [email protected]/
Ensala HAJDARBEGOVIĆ
Adisa SUBAŠIĆ
Edin JUSUFOVIĆ
Alma ŠAKIĆ
Tuzla, Bosna i Hercegovina
11. maj 2013. godine
Poštovane kolegice i kolege,
Pred nama su Peti tuzlanski neurološki susreti
posvećeni
imunološki
posredovanim
neurološkim poremećajima. Možemo reći da
smo već etablirali tradiciju neurološkog
okupljanja u Tuzli. Nadamo se da će i ovi
susreti biti edukativni za one koji žele da uče, te
da će biti prilika za razmjenu iskustava i znanja
u ovom važnom području, ne samo neurologije
nego i kliničke medicine općenito. Također se
nadamo, da će i ovogodišnji susreti, kao i svi
raniji, biti mjesto susretanja onih koji vole
neurologiju, mjesto druženja starih prijatelja
otvorena srca i mjesto uspostave novih ljudskih
i stručnih kontakata.
I ovaj put su u Tuzli afirmisani eksperti iz Srbije
(Kragujevac, Beograd) i Hrvatske (Zagreb) i
Bosne i Hercegovine (Mostar, Sarajevo, Tuzla).
Iskrena zahvalnost za uloženi trud da dođu u
naš grad i nesebičnu spremnost da svoja znanja
i bogata isksutva podijele sa drugima.
Program
08:00 - 09:00 Registracija
09:00 - 09:15 Otvaranje susreta
Sesija I
Moderatori: V. Demarin, O. Sinanović
09: 15 – 09:40 Cerebralni vaskulitis
(V. DEMARIN, Zagreb)
09:40 – 10:05 Imunologija degenerativnih
neuroloških bolesti (Z. TRKANJEC, Zagreb)
10:05 – 10:30 Epidemiologija multiple
skleroze (G. TONĈEV, Kragujevac)
10:30 – 10:55 Multipla skleroza:
dijagnostički kriteriji jučer i danas
(A.BURINA, O. SINANOVIĆ, Tuzla)
10:55 – 11: 20 Novosti u liječenu multiple
skleroze (V. BRINAR, Zagreb)
11:20 – 11:35 Diskusija
11:35 – 12:00 Pauza za kafu
Pokrovitelj i ovih susreta je Akademija
medicinskih nauka Bosne i Hercegovine, a
organizatori
Klinika
za
neurologiju
Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i
Udruženje neurologa Tuzlanskog kantona.
Sesija II
Moderatori: J. Drulović, V. Bašić - Kes
U ime organizatora srdačna dobrodošlica i
veliko hvala svima koji su odlučili da podrže
ideju tuzlanskih neuroloških susreta i ovog
Petog susreta po redu.
12:25 – 12:50 Akutni diseminirani
encefalomijelitis (V. BAŠIĆ – KES, Zagreb)
Prof. dr. sci Osman SINANOVIĆ
Predsjednik
Organizacionog odbora
12:00 – 12: 25 Biomarkeri terapijskog
odgovora u multiploj sklerozi
(J. DRULOVIĆ, Beograd)
12: 50 - 13: 15 Dijagnoza i tretman oboljenja
iz spektra neuromijelitis optika
(I.DUJMOVIĆ, Beograd)
13: 15 – 13:40 Paraneoplastični neurološki
poremećaji (I. BASTA, Beograd)
13:40 – 13:55 Diskusija
13:55– 14: 30 Prezentacija udžbenika:
O. SINANOVIĆ i sar. : Neurologija.
Promotori H. Škobić (Mostar), J. Dimitrijević
(Sarajevo), E. Suljić (Sarajevo).
14: 30 – 15:30 Ručak
Sesija III
Moderatori: D. Lavrnić, M. Žagar
15:30 – 15: 55 Neurološke manifestacije
autoimunih/reumatskih bolesti
(N. BARIŠIĆ, Zagreb)
15: 55 – 16: 20 Mijastenia gravis
(D. LAVRNIĆ, Beograd)
16:20 – 16: 45 “Stiff person” sindrom
(M. ŢAGAR, Zagreb)
16:45 – 17: 10 Neuromiotonija
(O. SINANOVIĆ)
Diskusija i završne riječi
(J. HUDIĆ, M. VIDOVIĆ, O. SINANOVIĆ)
Mjesto održavanja DRAMAR centar,
Slavinovići, Luke bb, 75000 Tuzla
Kotizacija iznosi 50 KM, a uključuje knjigu
Prvih tuzlanskih neuroloskih susreta, certifikat,
ručak i kafe pauze. Učešće na Simpozijumu će
biti bodovano od strane Ljekarske komore
Tuzlanskog kantona.
Klinika za neurologiju, Trnovac bb,75 000
Tuzla; tel. + 387 61 721 788; 061 296 007
fax. + 387 35 303 471
Download

PETI TUZLANSKI NEUROLOŠKI SUSRETI