PRAVILNIK
O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU
IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
("Sl. glasnik RS", br. 52/2012)
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: pomagala), indikacije za
propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem
tekstu: Republički fond) iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju
pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak
ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.
Ovim pravilnikom uređuju se i obrasci na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju prava na pomagala.
II VRSTE POMAGALA
Član 2
Pomagala utvrđena ovim pravilnikom, koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond (sa ili bez participacije),
jesu:
1. protetička sredstva (proteze);
2. ortotička sredstva (ortoze);
3. posebne vrste pomagala i sanitarne sprave;
4. očna pomagala;
5. slušna pomagala;
6. pomagala za omogućavanje glasa i govora;
7. stomatološke nadoknade.
Pod pojmom pomagala obuhvaćen je i potrošni materijal koji je neophodan za korišćenje pojedinih pomagala.
Sastavni deo ovog pravilnika je Lista pomagala (tabela 1) koja sadrži vrste pomagala, indikacije za propisivanje,
učesnike u postupku propisivanja, rokove trajanja pomagala kao i delove pomagala sa kraćim rokovima trajanja.
Sastavni deo ovog pravilnika je i Šifarnik pomagala (tabela 2) koji sadrži, prema vrstama pomagala, definisane
standarde izrade pomagala, delove, količine, pomagala koja se servisiraju, delove koji se menjaju, odnosno
popravljaju.
III INDIKACIJE I STANDARD
Član 3
Indikacije za propisivanje pomagala čine: medicinska dijagnoza utvrđena u skladu sa Međunarodnom
klasifikacijom bolesti - Deseta revizija (u daljem tekstu: MKB 10), uzrast ili antropometrijske mere (telesna težina;
telesna visina) osiguranog lica; broj pomagala koja se propisuju za određene vrste pomagala; stambenokomunalni i drugi uslovi koji su od značaja za korišćenje i pravilnu primenu pojedinih pomagala (stambeni prostor,
struja, voda, higijenski nivo, nivo mentalne očuvanosti, navika pušenja i sl).
Standarde kvaliteta pomagala čine: način izrade pomagala - serijski proizvedena pomagala, pomagala
proizvedena po nalogu odgovarajućeg lekara za određeno osigurano lice, vrste materijala od kojih se izrađuju
pomagala u celini ili delovi pomagala; broj pomagala; servisiranje pomagala ili dela pomagala u periodu od isteka
garantnog roka do isteka roka trajanja i drugi parametri, koji garantuju funkcionalnost pomagala.
Za pomagala, utvrđenog standarda iz stava 2. ovog člana, Republički fond određuje najviše cene pomagala u
skladu sa zakonom.
IV NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA
1. Propisivanje pomagala
Član 4
Osigurano lice ima pravo na pomagalo koje propisuje lekar odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabrani lekar na
osnovu pregleda, utvrđenog zdravstvenog stanja i postavljene indikacije i dr., u skladu sa odredbama ovog
pravilnika.
Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo iz člana 2. ovog pravilnika, na osnovu obrasca za propisivanje,
održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP" koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u
daljem tekstu: obrazac OPP).
Izuzetno od stava 2. ovog člana, osigurano lice ostvaruje pravo na određena pomagala na osnovu lekarskog
recepta "Obrazac LR-1" (u daljem tekstu: lekarski recept) koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje način i
postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Član 5
Kada je za propisivanje pomagala potrebno mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti, takvo mišljenje ne može
biti starije od 12 meseci.
Obrazac iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika važi 90 dana od dana izdavanja od strane lekara odgovarajuće
specijalnosti, odnosno izabranog lekara.
Obrazac lekarskog recepta za propisivanje pomagala iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika, važi 30 dana od dana
izdavanja od strane izabranog lekara.
Član 6
Za određene vrste pomagala koje su propisane u Listi pomagala iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, lekarska
komisija filijale Republičkog fonda prema sedištu zdravstvene ustanove u kojoj osigurano lice ima izabranog
lekara daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala.
Ocena lekarske komisije iz stava 1. ovog člana koja je pozitivna sadrži i obaveštenje za osigurano lice, da se u
roku od 30 dana od dana preuzimanja pomagala, ponovo javi lekaru specijalisti koji je propisao pomagalo radi
provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, u slučajevima utvrđenim ovim pravilnikom.
Za određene vrste pomagala propisane u Listi pomagala za osigurana lica kod kojih je zdravstveno stanje takvo
da se ne može očekivati bilo kakva promena zdravstvenog stanja (urođeni nedostatak ekstremiteta, urođeni
deformiteti, stanje posle amputacije ekstremiteta, kvadriplegija, paraplegija, cerebralna paraliza i sl), pomagala se
prvi put propisuju na način propisan ovim pravilnikom, a svaki naredni put propisivanje se vrši bez ocene lekarske
komisije, ako je Pravilnikom ocena lekarske komisije propisana kao uslov za odobravanje pomagala.
Pravo na pomagalo iz stava 1. ovog člana utvrđuje filijala Republičkog fonda koja je utvrdila svojstvo osiguranog
lica (u daljem tekstu: matična filijala) overavanjem obrasca, osim za pojedina pomagala za koja nije predviđena
overa filijale.
Ako osigurano lice ima izabranog lekara van područja matične filijale, lekarska komisija iz stava 1. ovog člana,
dužna je da o svojoj oceni odmah obavesti matičnu filijalu.
Pravo na pomagalo utvrđeno ovim pravilnikom, za koje nije propisan postupak davanja ocene lekarske komisije o
opravdanosti propisivanja pomagala u smislu stava 1. ovog člana, osiguranom licu utvrđuje matična filijala
overavanjem obrasca.
Član 7
Osiguranom licu se, za određene vrste pomagala utvrđena ovim pravilnikom, overa obrasca vrši uz utvrđivanje
obaveze vraćanja pomagala matičnoj filijali.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, overa obrasca vrši se uz revers - pismenu izjavu osiguranog lica ili lica koje je
donelo obrazac na overu, da će pomagalo koje po overenom obrascu bude preuzeto, biti vraćeno matičnoj filijali u
roku od 90 dana po prestanku potrebe za korišćenjem pomagala ili po isteku utvrđenog roka trajanja za
pomagalo.
Izuzetno od stava 2. ovog člana koncentrator kiseonika vraća se zdravstvenoj ustanovi koja je izdala pomagalo
osiguranom licu.
Ako je uzrok prestanka potrebe za korišćenjem pomagala smrt osiguranog lica, pomagala za nadoknadu dela tela
(proteze za gornje i donje ekstremitete) ne vraćaju se.
2. Rok važnosti obrasca za propisivanje pomagala
Član 8
Osigurano lice je dužno da u roku od 90 dana od dana propisivanja, isporučiocu preda obrazac koji za pojedina
pomagala utvrđena ovim pravilnikom, mora biti prethodno overen u matičnoj filijali.
V ROK TRAJANJA POMAGALA
Član 9
Osiguranom licu se pomagalo daje na korišćenje prema utvrđenim rokovima trajanja, definisanim Listom
pomagala, za svaku vrstu pomagala.
Rokovi trajanja pomagala utvrđuju se prema starosnoj dobi osiguranog lica i drugim kriterijumima datim u Listi
pomagala, zavisno od vrste pomagala i iskazuju se u mesecima ili godinama, a kod pomagala koja se održavaju u najmanjoj dužini trajanja.
Rokovi trajanja pomagala određeni ovim pravilnikom, računaju se od dana isporuke, odnosno izrade pomagala,
koja po primljenom overenom obrascu mora biti izvršena u roku od 15 dana.
Propisivanje dela pomagala koji ima kraći rok trajanja od celog pomagala vrši se po skraćenom postupku.
Propisivanje pomagala po skraćenom postupku iz stava 4. ovog člana, vrši lekar specijalista odgovarajuće
specijalnosti u skladu sa Listom pomagala bez mišljenja lekara specijaliste, a overu obrasca vrši matična filijala
bez ocene lekarske komisije.
VI ISPORUKA POMAGALA
Član 10
Osiguranom licu se izdaje, na osnovu odgovarajućeg obrasca, pomagalo na teret sredstava Republičkog fonda
kod ortopedskog, optičarskog preduzeća, apoteke, radnje ili drugog pravnog subjekta sa kojim Republički fond
ima zaključen ugovor o isporuci pomagala (u daljem tekstu: isporučilac), osim za koncentrator kiseonika čija se
isporuka vrši preko zdravstvene ustanove.
Republički fond obezbeđuje osiguranom licu pomagalo i delove pomagala koji su dostupni na domaćem tržištu,
zaključivanjem ugovora sa isporučiocem.
Pomagala koja Republički fond obezbeđuje u smislu stava 2. ovog člana, moraju da imaju dozvolu za stavljanje u
promet, izdatu od strane nadležnog organa, odnosno agencije, u skladu sa zakonom.
Obaveza isporučioca
Član 11
Isporučilac je obavezan da osiguranom licu isporuči funkcionalno pomagalo izrađeno u svemu prema
odgovarajućem obrascu.
Isporučilac uručuje pomagalo osiguranom licu odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primljenog
odgovarajućeg obrasca.
Član 12
Kvalitet i funkcionalnost isporučenog pomagala u skladu sa odgovarajućim obrascem, garantuje isporučilac,
odnosno izvođač stomatoloških nadoknada (stomatolog).
Isporučilac je dužan da, uz pomagalo izda uputstvo za upotrebu i održavanje kao i garantni list koji sadrži:
garantni rok proizvođača za celo pomagalo i pojedine delove, pravo na reklamaciju, pravo i uslove održavanja
(servisiranje, popravka, remont i zamena celog ili dela pomagala u zavisnosti od vrste pomagala), kao i spisak
ovlašćenih servisa za održavanje najmanje za rok trajanja pomagala utvrđen ovim pravilnikom.
Garantni rok isporučioca za pomagalo ili deo pomagala ne može biti kraći od garantnog roka proizvođača
pomagala ili dela pomagala.
Isporučilac je dužan da o svom trošku održava celo ili deo pomagala do kraja garantnog roka, kao i da uz svaki
zamenjen deo izda garantni list.
Garantni rok teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu.
Član 13
Određene vrste pomagala koja se izdaju osiguranom licu, isporučilac, obeležava markicom pomagala u skladu sa
odredbama ovog pravilnika.
Markicom iz stava 1. ovog člana obeležavaju se sledeća pomagala:
1. invalidska kolica;
2. pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja;
3. bolnički krevet sa trapezom;
4. sobna dizalica;
5. antidekubitus dušek;
6. koncentrator kiseonika;
7. brajeva pisaća mašina;
8. reproduktor.
Markica iz stava 1. ovog člana je sigurnosna PVC nalepnica, izrađena od belog samouništavajućeg (polivinil
hlorid) materijala, pravougaonog oblika, sa zaobljenim uglovima, širine 19 mm, dužine 45 mm, boja štampe crna.
Na vrhu nalepnice na sredini je tekst "Republički fond za zdravstveno osiguranje", u drugom redu je bar-kod, a
ispod bar koda nalazi se numerički prikaz od 11 brojeva po Lunovom algoritmu.
Markica se štampa u dva primerka. Isporučilac pomagala jedan primerak markice lepi na pomagalo, a drugi
primerak markice lepi na obrazac za propisivanje pomagala koje je izdato.
Markicu iz stava 1. ovog člana štampa ponuđač koga izabere i ovlasti Republički fond, u skladu sa propisima
kojima se uređuje oblast javnih nabavki.
Ukoliko se osiguranom licu izdaje korišćeno pomagalo, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, na obrascu OPP,
umesto zalepljene markice, isporučilac upisuje serijski broj sa markice koja se nalazi na pomagalu.
VII PROVERA FUNKCIONALNOSTI POMAGALA
Član 14
Lekar specijalista koji je propisao pomagalo, za pomagala za koja je to predviđeno ovim pravilnikom, vrši proveru
funkcionalnosti pomagala, u roku od 30 dana od dana uručenja pomagala osiguranom licu, potvrđivanjem da je
isporučeno odgovarajuće pomagalo, i to:
- da je pomagalo koje služi za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje
oslonca, koje sprečava nastanak deformiteta i koriguje postojeći deformitet, kao i koje olakšava vršenje osnovnih
životnih funkcija;
- da je isporučeno pomagalo odgovarajućeg standarda u skladu sa ovim pravilnikom i da je ispravno;
- da je osigurano lice korisnik pomagala.
Proveru funkcionalnosti iz stava 1. ovog člana vrši lekar specijalista koji je pomagalo propisao, uz prisustvo
osiguranog lica, odnosno drugog lica ukoliko je osigurano lice iz zdravstvenih razloga sprečeno da lično
prisustvuje proveri funkcionalnosti pomagala. Proveru funkcionalnosti po pravilu vrši lekar specijalista koji je
pomagalo propisao, a izuzetno, u slučaju sprečenosti, lekar specijalista iste specijalnosti u toj zdravstvenoj
ustanovi (u daljem tekstu: lekar specijalista).
O izvršenoj proveri iz stava 1. ovog člana sačinjava se izveštaj o proveri funkcionalnosti na obrascu IPF u skladu
sa odredbama ovog pravilnika.
Obrazac IPF popunjava se u tri primerka od čega jedan primerak zdravstvena ustanova u kojoj je zaposlen lekar
specijalista koji je propisao pomagalo, u roku od tri dana od dana izvršene provere funkcionalnosti isporučenog
pomagala, dostavlja matičnoj filijali osiguranog lica, a dva primerka se uručuju osiguranom licu od čega je jedan
primerak za isporučioca.
Proveru funkcionalnosti stomatoloških nadoknada vrši doktor stomatologije (u daljem tekstu: izabrani stomatolog)
ili lekar specijalista koji je propisao pomagalo, u skladu sa ovim pravilnikom. Podatak o izvršenoj proveri
funkcionalnosti stomatološke nadoknade unosi se u stomatološki zdravstveni karton osiguranog lica i o proveri
funkcionalnosti ne sačinjava se izveštaj iz stava 3. ovog člana.
Član 15
U slučaju pismenog prigovora osiguranog lica na isporučeno pomagalo, koji je podnet matičnoj filijali u roku od 15
dana od dana potvrđene funkcionalnosti, direktor matične filijale dužan je da obrazuje komisiju od tri člana u
sastavu od jednog lekara odgovarajuće specijalnosti, isporučioca spornog pomagala i lica zaposlenog u matičnoj
filijali koga ovlasti direktor matične filijale.
Direktor matične filijale dužan je da osnuje komisiju iz stava 1. ovog člana i u slučaju pismenog prigovora
osiguranog lica podnetog u roku od 15 dana, na isporučeno pomagalo za koje nije ovim pravilnikom propisana
provera funkcionalnosti.
Komisija iz st. 1. i 2. ovog člana, u prisustvu osiguranog lica, donosi ocenu o funkcionalnosti pomagala, odnosno
ocenu po prigovoru osiguranog lica.
Ako komisija iz stava 1. ovog člana utvrdi nedostatak u funkcionalnosti pomagala, odnosno utvrdi osnovanost
prigovora, isporučilac je obavezan da otkloni nedostatke na teret onoga ko je odgovoran za nastali nedostatak.
VIII ODRŽAVANJE, REMONT I ZANAVLJANJE POMAGALA
Član 16
Osigurano lice ima pravo na održavanje određenih pomagala koje obuhvata servisiranje pomagala, popravku
celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala, na teret Republičkog fonda u periodu od isteka garantnog roka
do isteka roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog
pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Osigurano lice ima pravo na servisiranje određenih pomagala koje obuhvata redovan godišnji servis.
Osigurano lice ima pravo na popravku celog ili dela pomagala u slučaju kvara do koga je došlo bez krivice u
rukovanju osiguranog lica.
Osigurano lice ima pravo na zamenu dela pomagala koji je usled upotrebe dotrajao.
Osigurano lice ima pravo na remont pomagala po isteku roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno
izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Remont pomagala podrazumeva zamenu dela pomagala u skladu sa Listom pomagala.
Servisiranje, popravka ili zamena dela ili celog pomagala i remont, vrše se po postupku koji je propisan za
ostvarivanje prava na pomagalo.
Održavanje, odnosno servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala i remont,
upisuje serviser u servisnu knjižicu.
Servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana osiguranom licu izdaje serviser najkasnije kod prvog servisiranja, što se
bliže reguliše ugovorom iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika.
U servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana, upisuju se najmanje sledeći podaci:
1. naziv pomagala;
2. šifra pomagala propisana ovim pravilnikom;
3. serijski broj markice za pomagala;
4. proizvođač, odnosno isporučilac;
5. garantni rok pomagala;
6. datum izdavanja pomagala osiguranom licu;
7. vrsta usluge u okviru održavanja (servisiranja, popravke, zamene), odnosno remonta;
8. datum izvršene usluge održavanja, odnosno remonta;
9. potpis i pečat ovlašćenog servisera.
Osigurano lice snosi troškove popravke pomagala, odnosno dela pomagala, ako namerno ili zbog nepažnje,
odnosno neodgovarajućeg korišćenja ili nestručne upotrebe uništi, odnosno pokvari pomagalo ili deo pomagala.
Republički fond ugovorom iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika reguliše održavanje određenih pomagala i remont
pomagala.
Član 17
Po isteku roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, za pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja, osigurano
lice ima pravo na izdavanje istovrsnog pomagala, ako ovlašćeni serviser oceni da je ranije izdato pomagalo
neupotrebljivo i da se popravkom ne može osposobiti za dalju upotrebu o čemu izdaje pisanu potvrdu.
Osigurano lice nema pravo na novo pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja kada je istekao rok trajanja
pomagala, za period za koji je prema mišljenju ovlašćenog servisera to pomagalo još uvek funkcionalno,
odgovara osiguranom licu i odgovarajućeg je kvaliteta.
Član 18
Pod zanavljanjem pomagala u smislu ovog pravilnika podrazumeva se pravo na zamenu pomagala drugim
pomagalom iste vrste pre isteka roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, koje stiče osigurano lice kod koga
nastupe takve anatomske ili funkcionalne promene, zbog kojih je dalja upotreba izdatog pomagala nemoguća.
Procenu anatomskih ili funkcionalnih promena vrši lekar odgovarajuće specijalnosti.
Ocenu opravdanosti propisivanja novog pomagala vrši lekarska komisija.
Član 19
Overa obrasca za zamenu i dobijanje drugog pomagala iste vrste, vrši se u matičnoj filijali.
Osigurano lice je obavezno da matičnoj filijali vrati pomagalo čija se zamena vrši. Vraćanje pomagala vrši se u
roku od 7 dana od dana isporuke novog pomagala.
IX KORIŠĆENA POMAGALA
Član 20
Osiguranom licu se izdaje novo ili korišćeno pomagalo.
Osiguranom licu se izdaje novo pomagalo, ako matična filijala ne raspolaže korišćenim, ispravnim pomagalom.
Pod korišćenim pomagalom iz stava 1. ovog člana, smatra se pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali u skladu
sa ovim pravilnikom, a za koje je utvrđeno da je ispravno.
Za svako pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali, a nije rađeno po meri osiguranog lica, ovlašćeni serviser
utvrđuje ispravnost, odnosno dotrajalost pomagala. Utvrđenu ispravnost vraćenog pomagala ovlašćeni serviser
potvrđuje overom servisne knjižice, uz prisustvo ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem
vraćenog pomagala.
Pomagalo je dotrajalo kada vrednost popravke iznosi više od 51% cene novog pomagala iste vrste, što serviser
utvrđuje u izveštaju u prisustvu ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.
Procenu dotrajalosti vraćenog pomagala vrši serviser na poziv ovlašćenog radnika matične filijale, odmah po
prijemu vraćenog pomagala, a servisiranje pomagala za koje je utvrđeno da nije dotrajalo, serviser vrši posle
donošenja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala, na poziv matične filijale. Od momenta
vraćanja pomagala do izdavanja osiguranom licu servisiranog korišćenog pomagala, osim u periodu servisiranja,
vraćeno pomagalo se nalazi u prostorijama matične filijale, osim koncentratora kiseonika koji se nalazi u
zdravstvenoj ustanovi.
Procena dotrajalosti i servisiranje vraćenog pomagala uređuje se ugovorom sa isporučiocem iz člana 10. stav 1.
ovog pravilnika.
Podaci o servisiranju korišćenog pomagala koje nije dotrajalo, upisuju se u servisnu knjižicu iz člana 16. stav 7.
ovog pravilnika.
Korišćeno pomagalo za koje je utvrđeno da je ispravno, osiguranom licu izdaje matična filijala, osim koncentratora
kiseonika koji izdaje zdravstvena ustanova, pri čemu u garantni list upisuje datum isporuke.
Kod korišćenih pomagala, garantni rok utvrđuje isporučilac i taj rok iznosi najmanje polovinu garantnog roka za
nova pomagala.
Rok trajanja korišćenog pomagala je polovina roka trajanja istovrsnog novog pomagala utvrđenog ovim
pravilnikom.
Član 21
Matična filijala određuje lice za prijem vraćenih pomagala, obezbeđuje prostor za prijem vraćenih pomagala i
poziva ovlašćenog servisera radi utvrđivanja ispravnosti, odnosno dotrajalosti vraćenog pomagala.
O vraćenim pomagalima, utvrđenoj ispravnosti, odnosno dotrajalosti pomagala, matična filijala vodi posebnu
evidenciju.
Direktor matične filijale, za pomagalo za koje je utvrđeno da je dotrajalo u smislu člana 20. stav 5. ovog pravilnika,
donosi odluku da se takvo pomagalo ustupi bez naknade zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne zaštite sa
kojom Republički fond ima zaključen ugovor, ili reciklira. Za recikliranje Republički fond zaključuje ugovor sa
ovlašćenim subjektima za recikliranje.
Za pomagala koja su vraćena, a rađena su po meri osiguranog lica, ne utvrđuje se dotrajalost, već se recikliraju.
X PARTICIPACIJA ZA IZDATA POMAGALA
Član 22
Osigurano lice plaća participaciju za izdato pomagalo u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržaj i obim
prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija, osim za izdato korišćeno
pomagalo.
XI POMAGALA UTVRĐENA OVIM PRAVILNIKOM KOJA OSIGURANIM LICIMA
OBEZBEĐUJE REPUBLIČKI FOND
1. Protetička sredstva (proteze)
1.1. Proteze za gornje i donje ekstremitete
Član 23
Osigurano lice kome nedostaje deo ili cela ruka ili noga, ima pravo na protezu (levu ili desnu) za nedostajući
ekstremitet (gornji ili donji), odnosno njegov deo.
Osigurano lice ima pravo na popravku i remont proteze i zamenu delova proteze, pod uslovima utvrđenim ovim
pravilnikom.
Član 24
Proteze za gornje ekstremitete jesu:
1. estetska proteza šake;
2. podlakatna (transradijalna) estetska proteza;
3. podlakatne (transradijalne) mehaničke proteze sa ugrađenom šakom;
4. nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza;
5. nadlakatne (transhumeralne) mehaničke proteze;
6. estetska proteza posle dezartikulacije ramena.
Član 25
Proteze za donje ekstremitete jesu:
1. proteza za stopalo;
2. potkolene (transtibijalne) proteze;
3. proteza posle dezartikulacije kolena;
4. natkolena (transfemoralna) proteza;
5. proteza posle dezartikulacije kuka.
Član 26
Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar - ortotičar najranije 5 do 8 nedelja po stabilizaciji
mera obima amputacionog patrljka u toku ambulantne ili bolničke rehabilitacije..
Pri izradi prve proteze za donje ekstremitete, osiguranom licu se stavlja privremeno ležište sa definitivnim
skeletom.
Osiguranom licu se, po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje
trajno ležište proteze na skeletu iz stava 2. ovog člana.
Član 27
Osigurano lice ima pravo na zamenu ležišta proteze zbog nastalih anatomskih promena na patrljku, ako se
postojeće ležište ne može osposobiti za upotrebu dodatnom korekcijom ležišta ili nošenjem većeg broja navlaka.
Član 28
Rok trajanja privremenog ležišta proteze je od šest do 12 meseci, a trajnog ležišta najmanje od 12 do 18 meseci.
Član 29
Delovi proteze izrađuju se zavisno od vrste proteze od različitih materijala u skladu sa Šifarnikom pomagala.
1.2. Spoljna proteza za dojku
Član 30
Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke ima pravo na spoljnu protezu za dojku.
1.3. Epiteze (estetske proteze)
Član 31
Osigurano lice ima pravo na epitezu koja predstavlja estetsku zamenu izgubljenog dela tela: uha, nosa ili lica
kada rekonstruktivnim zahvatom nije moguća restauracija.
Epiteze mogu biti:
1. epiteza za uho;
2. epiteza za nos;
3. epiteza za lice.
Epiteze iz stava 2. ovog člana propisuje lekar odgovarajuće specijalnosti uz mišljenje lekara specijaliste
stomatološke protetike zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou da je
neophodna odgovarajuća epiteza, jer nije moguć rekonstruktivni zahvat, odnosno izrada odgovarajuće facijalne
epiteze.
2. Ortotička sredstva (ortoze)
2.1. Ortoze za ekstremitete i kičmu
Član 32
Osiguranom licu obezbeđuju se ortoze radi sprečavanja ili korekcije deformacija, kontrole pokreta i postizanja
stabilizacije ili rasterećivanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičme.
Osigurano lice ima pravo na popravku i zamenu delova ortoza, pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.
Član 33
Ortoze za ekstremitete i kičmu jesu:
1. ortoze za gornje ekstremitete;
2. ortoze za donje ekstremitete;
3. ortoze za kičmu - spinalne ortoze.
Član 34
Uz pojedine ortoze za donje ekstremitete, osigurano lice ima pravo na ortopedsku cipelu na kojoj se nalazi
priključak sa odgovarajućom vrstom skočnog zgloba, sa ili bez ograničenja, uz koju dobija i cipelu za zdravu nogu
izrađenu po meri.
2.2. Ortoze za lečenje iščašenih kukova
Član 35
Osigurano lice do navršenih sedam godina života ima pravo na ortozu (aparat) za lečenje iščašenih kukova po
Pavliku i Atlanta aparat.
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
3.1. Ortopedske cipele sa ulošcima
Član 36
Pravo na ortopedske cipele sa ulošcima ima osigurano lice koje može da se kreće, ali zbog bolesti ili deformiteta
stopala, za kretanje ne može da koristi konfekcijsku obuću.
Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po meri ili gipsanom otisku.
Član 37
Posebni dodaci i umeci koji se ugrađuju u ortopedsku cipelu iz člana 36. ovog pravilnika, čine njen sastavni deo.
Član 38
Ortopedska cipela se izrađuje od kože ili skaja, prilagođena je vrsti deformiteta, obliku stopala kada je opterećeno
i skraćenju donjeg ekstremiteta koje se nadoknađuje.
Ulošci za ortopedske cipele izrađuju se od kože, osim u slučaju angiopatije kada se izrađuju od silikona.
3.2. Invalidska kolica
Član 39
Osigurano lice starije od tri godine života koje ne može da hoda zbog oštećenja lokomotornog sistema, ima pravo
na invalidska kolica (sa ili bez dodataka).
Član 40
Invalidska kolica jesu:
1. invalidska kolica na ručni pogon;
2. dečija invalidska kolica;
3. elektromotorna invalidska kolica.
Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica
(antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).
Osigurano lice ima pravo na održavanje i remont invalidskih kolica pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.
Servisiranje se vrši jednom godišnje, a prvi put obavezno u garantnom roku.
Član 41
Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na
tekstilni jastuk za sedište.
Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na
antidekubitus jastuk za invalidska kolica.
Član 42
Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu zbog zdravstvenog stanja, ima pravo na toaletna kolica,
bez obzira da li ima pravo na invalidska kolica.
3.3.1. Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
Član 43
Osigurano lice sa oštećenjem lokomotornog sistema ima pravo na pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja.
Član 44
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja jesu:
1. drvene podpazušne štake na podešavanje (jedna ili par);
2. metalni štap za hodanje, sa tri ili četiri tačke oslonca;
3. metalni ortopedski štap sa krivinom;
4. metalne podlakatne štake.
Član 45
Izuzetno od člana 41. ovog pravilnika, osigurano lice koje zbog oštećenja lokomotornog sistema i pridruženih
oboljenja ne može da se kreće uz pomoć štapa ili štaka, ima pravo na odgovarajući stalak za hodanje (hodalicu).
Član 46
Slepo osigurano lice koje je delimično paralizovano ima pravo na metalni ortopedski štap sa krivinom.
3.3.2. Ostala pomoćna pomagala
Član 47
Ostala pomoćna pomagala jesu:
1. bolnički krevet sa trapezom;
2. sobna dizalica;
3. antidekubitus dušek;
4. pojasevi.
3.4. Sanitarne sprave
Član 48
Sanitarne sprave jesu:
1. endotrahealne kanile;
2. električni inhalator sa maskom;
3. koncentrator kiseonika;
4. disk podloge za stome i kese uz disk podloge;
5. urin kateteri i urinarni kondom;
6. pelene;
7. pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti;
8. spoljna insulinska portabilna pumpa;
9. silikonski upijajući flaster.
Član 49
Koncentrator kiseonika, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pomagalo
propisano.
Koncentrator kiseonika se osiguranom licu izdaje u zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana, koja određuje
lekare specijaliste da vrše kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.
Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju o izdatim koncentratorima kiseonika.
U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih koncentratora kiseonika na osnovu podataka
zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.
Član 50
Osigurano lice koje ima izvedenu privremenu ili stalnu ileostomu, kolostomu ili urostomu, posle teških operacija
gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema ima pravo, po svakoj izvedenoj stomi, na odgovarajuće disk podloge
za stomu i kese uz disk podlogu.
Osigurano lice ima pravo i na materijal za negu, odnosno održavanje stome, u slučaju iritacije kože oko stome,
odnosno postojanja ožiljaka koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge.
Član 51
Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura
trbušnog zida, ima pravo i na trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu.
Član 52
Osigurano lice kod koga postoji nevoljno pražnjenje creva odnosno bešike, ima pravo na pelene.
Član 53
Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu propisuje lekar specijalista interne medicine - endokrinolog ili lekar
subspecijalista endokrinologije, odnosno specijalista pedijatrije - endokrinolog ili lekar subspecijalista
endokrinologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa.
Lekarska komisija donosi ocenu o opravdanosti propisivanja spoljne insulinska portabilne pumpe na osnovu
prethodnog mišljenja stručne komisije za upotrebu, korišćenje i utvrđivanje roka trajanja spoljne insulinske
portabilne pumpe (u daljem tekstu: stručna komisija).
Stručnu komisiju iz stava 2. ovog člana čine lekari specijalisti koji se bave endokrinologijom. Direktor Republičkog
fonda rešenjem utvrđuje broj članova stručne komisije, imenuje ih i razrešava.
Lekar specijalista koji je propisao spoljnu insulinsku portabilnu pumpu osiguranom licu, ne može da bude član
stručne komisija iz stava 2. ovog člana koja daje prethodno mišljenje za isto osigurano lice.
Stručna komisija dužna je da mišljenje sačini u pisanom obliku i da ga obrazloži.
Sedište stručne komisije je u Kliničkom centru Srbije.
Član 54
Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi u
kojoj je pomagalo propisano.
Spoljna insulinska portabilna pumpa se osiguranom licu izdaje u zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana,
koja određuje lekare specijaliste da vrše kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.
Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju o izdatim spoljnim insulinskim portabilnim
pumpama.
U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih spoljnih insulinskim portabilnih pumpi na osnovu
podataka zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.
4. Očna pomagala
Član 55
Očna pomagala jesu:
1. naočare (ram i stakla za korekciju);
2. teleskopske naočare (naočare sa specijalnim sistemom sočiva);
3. lupa (staklo za povećanje);
4. kontaktna sočiva;
5. očne proteze;
6. tiflotehnička pomagala i to:
- Brajeva pisaća mašina;
- reproduktor;
- Brajev sat za slepe (ručni ili džepni);
- naočari sa tamnim staklima;
- beli štap za slepe;
- ultrazvučni štap za slepe;
- govorni softver za srpski jezik.
Član 56
Nova mineralna ili plastična stakla u dioptrijama, odobravaju se osiguranom licu, pre isteka određenog roka
trajanja, ako se razlika, u sfernoj ili u cilindričnoj korekciji, izmeni za 1,0 D.
Član 57
Osigurano lice ima pravo na terapeutska kontaktna sočiva.
Osigurano lice do 16 godina života ima pravo na meka kontaktna sočiva.
Osigurano lice starije od 3 godine života ima pravo na gaspermeabilna kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo
pravo na meka kontaktna sočiva.
Osigurano lice starije od 16 godina života ima pravo na tvrda kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo pravo na
gaspermeabilna kontaktna sočiva.
Član 58
Osigurano lice starije od 18 godina života ima pravo na servisiranje očne proteze - poliranjem, jednom godišnje.
5. Slušna pomagala
Član 59
Osigurano lice koje ima obostrani trajni gubitak sluha preko 40 decibela (u daljem tekstu: DB), odnosno 65 DB u
najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja (1000 - 4000 herca (u daljem tekstu: Hz), ima pravo na
odgovarajući slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajući nivo govorne komunikacije i slušne
rehabilitacije.
Član 60
Osigurano lice ima pravo na slušni aparat odgovarajućih elektroakustičnih svojstava, prema vrsti i stepenu
oštećenja sluha, koje svojim mišljenjem utvrdi lekar specijalista ORL - subspecijalista audiolog ili lekar specijalista
ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove, na osnovu izvršenih vokalnih i tonalnih audioloških ispitivanja.
Kod zaušnog slušnog aparata (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina života (sa najmanje dva kanala
nezavisnog pojačanja) u roku od najmanje 15 dana vrše se tri testiranja sa usklađivanjem aparata i to korišćenjem
odgovarajućeg tipa slušnog aparata koja se obavljaju kod izabranog dobavljača od strane osiguranog lica.
Osigurano lice uzrasta do 18 godina života sa obostranim trajnim oštećenjem sluha, preko 40 DB u najmanje dve
govorne ispitivane frekvencije (1000 - 4000 Hz), ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava
uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora, a ostala osigurana lica imaju pravo na jedan slušni aparat.
Član 61
Pre donošenja ocene o opravdanosti propisivanja slušnog aparata, Republički fond, odnosno lekarska komisija
može da zahteva od stručne komisije za vokalno i tonalno audiološko ispitivanje (u daljem tekstu: stručna
komisija) veštačenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata.
Stručnu komisiju iz stava 1. ovog člana čine tri člana od kojih su najmanje dva člana lekari specijalisti ORL
odgovarajuće zdravstvene ustanove. Direktor Republičkog fonda rešenjem imenuje i razrešava članove stručne
komisije.
Lekar specijalista ORL koji je dao mišljenje za propisivanje slušnog aparata, odnosno koji je propisao slušni
aparat osiguranom licu, ne može da bude član stručne komisije koja vrši veštačenje za isto osigurano lice.
Stručna komisija dužna je da svoj pisani, obrazloženi nalaz dostavi Republičkom fondu, odnosno lekarskoj
komisiji koja je uputila osigurano lice na veštačenje, odmah po obavljenom veštačenju.
Direktor Republičkog fonda rešenjem iz stava 2. ovog člana, na predlog direktora filijale, utvrđuje mesto
zasedanja, vreme rada i broj sednica stručne komisije u filijali u kojoj je obrazovana.
Član 62
Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnog umetka za ušni kanal, za
oštećenje sluha preko 70 DB, ima pravo na izradu individualnog umetka za ušni kanal - individualne olive.
Član 63
Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom, nakon šest nedelja od izvršene operacije, a po isteku dve
nedelje od uključenja zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije za zaušni procesor.
6. Pomagala za omogućivanje glasa i govora
Član 64
Osigurano lice kod koga postoji trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora zbog laringektomije, pod uslovom
da učenjem ezofagealnog govora ne postoji mogućnost da se osposobi za sporazumevanje i da je testiranjem
utvrđeno da se korišćenjem aparata za omogućavanje govora - elektrolaringsa, može osposobiti za
sporazumevanje sa okolinom, ima pravo na aparat - elektrolarings sa dve baterije i punjačem za baterije.
7. Stomatološke nadoknade
Član 65
Stomatološke nadoknade su:
1. mobilne (pokretne) zubne nadoknade za lica starija od 65 godina života;
2. pokretni ortodontski aparati za osigurana lica do 18 godina života;
3. nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema.
Član 66
Po isteku rokova trajanja propisanih ovim pravilnikom, osigurano lice ima pravo na novu stomatološku nadoknadu,
samo u slučaju da je lekar stomatolog sa odgovarajućom specijalizacijom utvrdio da je dotadašnja stomatološka
nadoknada postala neupotrebljiva.
Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja. Teret garancije kvaliteta
materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila
stomatološku nadoknadu.
U periodu od isteka garantnog roka za izradu do isteka roka trajanja stomatološke nadoknade, troškove popravke
(lepljenja i reparature) snosi Republički fond.
Član 67
Standardni materijal za izradu stomatoloških nadoknada je akrilat, osim za određene vrste nadoknada kod
urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema, gde se umesto akrilata koristi silikon.
XII OBRASCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMAGALA
Član 68
Obrasci za ostvarivanje prava na pomagala su:
1. Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP";
2. Lekarski recept - "Obrazac LR-1";
3. Obrazac reversa;
4. Ocena prvostepene lekarske komisije - Obrasci OLK-SP 1 i OLK-SP 2;
5. Ocena drugostepene lekarske komisije - Obrasci OLK-SP 3 i OLK-SP 4;
6. Izveštaj o proveri funkcionalnosti pomagala - Obrazac IPF.
Član 69
Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP" iz člana 68. tačka 1. ovog pravilnika je
list formata A4 (dimenzija 210 mm x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom plave boje, štampan
crnom bojom na hartiji bele boje.
Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži, na poleđini, overu matične filijale, koja se popunjava za pomagala za koja
je Listom pomagala propisana overa matične filijale.
Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju
na obrascu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 70
Na lekarskom receptu iz člana 68. tačka 2. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje osiguranom licu određena
pomagala u skladu sa Listom pomagala koja se izdaju u apoteci.
Pomagala koja izabrani lekar propisuje na lekarskom receptu utvrđena su na mesečnom nivou a izdaju se u
količini određenoj u Listi pomagala.
Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju
na lekarskom receptu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 71
Obrazac reversa, propisan ovim pravilnikom, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Revers se popunjava u tri primerka kada je pomagalo novo. Jedan primerak obrasca reversa zadržava matična
filijala pri overi obrasca za propisivanje pomagala, a dva primerka obrasca reversa vraćaju se osiguranom licu,
koje ih predaje isporučiocu pomagala. Isporučilac pomagala oba primerka obrasca reversa overava, jedan
primerak obrasca reversa vraća osiguranom licu, a drugi primerak obrasca reversa dostavlja filijali uz račun za
isporučeno pomagalo. Za korišćeno pomagalo revers se popunjava u dva primerka i to jedan za osigurano lice, a
drugi ostaje filijali.
Obrazac iz stava 1. ovog člana je list formata A4 (dimenzije 210 x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom
zaštitom zelene boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.
Član 72
Za pomagala za koja je Listom pomagala propisana ocena lekarske komisije, prvostepena lekarska komisija na
obrascima ocene prvostepene lekarske komisije OLK-SP1 i OLK-SP2 (u daljem tekstu: OLK-SP1 i OLK-SP2) daje
ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala, ocenu o opravdanosti servisiranja pomagala, ocenu o popravci dela
pomagala i zameni dela pomagala.
Na obrascima ocene drugostepene lekarske komisije OLK-SP3 i OLK-SP4 (u daljem tekstu: OLK-SP3 i OLKSP4), daje se ocena drugostepene lekarske komisije u postupku ostvarivanja prava na pomagala po prigovoru
osiguranog lica.
Obrasci OLK-SP1 do OLK-SP4 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana popunjavaju se i štampaju preuzimanjem elektronskim putem iz Matične evidencije
o ostvarivanju prava osiguranih lica (MEOP-a), koju vodi Republički fond.
Član 73
Obrazac Izveštaja o proveri funkcionalnosti pomagala - IPF iz člana 68. tačka 6. ovog pravilnika je list formata A4
(dimenzija 210mm x 297mm) štampan crnom bojom na hartiji bele boje.
Član 74
Obrasce iz čl. 69, 70. i 71. štampa ponuđač koga izabere i ovlasti Republički fond, u skladu sa propisima kojima
se uređuje oblast javnih nabavki.
XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 75
Osigurana lica koja su na dan početka primene ovog pravilnika započela postupak ostvarivanja prava na
pomagalo po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog
zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 22/08 - prečišćen tekst, 42/08, 106/08, 110/08 - ispravka,
115/08, 120/08 - ispravka, 17/10, 22/10 i 80/10), okončaće postupak ostvarivanja prava na pomagalo po
odredbama tog pravilnika, osim ako su odredbe ovog pravilnika povoljnije za osigurano lice.
Član 76
Izuzetno od člana 13. ovog pravilnika, matična filijala, prilikom izdavanja korišćenog pomagala osiguranom licu,
lepi markicu na pomagalo ako pomagalo nije imalo markicu zbog primene ranije važećeg pravilnika po kome
takva obaveza nije bila propisana.
Član 77
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se
obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 22/08 - prečišćen tekst,
42/08, 106/08, 110/08 - ispravka, 115/08, 120/08 - ispravka, 17/10, 22/10 i 80/10).
Član 78
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a
primenjivaće se od 1. juna 2012. godine.
LISTA POMAGALA
1. Protetička sredstva (proteze)
Tabela 1
Šifra
Naziv pomagala
Indikacije
Propisivanje
1
2
3
4
Rok trajanja najmanje u mesecima
I
II
III grupa preko IV grupa preko
grupa grupa
18 do 65g
65g
do 7g preko
7 do
18g
5
6
7
8
Proteze za gornje ekstremitete
001
Estetska proteza
šake
Podlakatna
(transradijalna)
002
estetska proteza
(pasivna)
Osigurano lice kod
koga postoji:
- St. post
amputationem
digitorum et manus,
Z89.0 ili Z89.1
- urođeni nedostatak
šake i prstiju (Aplasia
manus et digiti
(digitorum) congenita
Q 71.3)
- za prvu protezu:
spec. fizikalne
medicine ZU gde
se rehabilituje uz
otpusnu listu
posle izvršene
hirurške
intervencije
- za ostale: spec.
fizik. medicine
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice kod
- za prvu protezu:
koga postoji:
spec. fizikalne
- St. post
medicine ZU gde
amputationem
se rehabilituje uz
antebrachii, Z89.2
otpusnu listu
- urođeni nedostatak posle izvršene
podlaktice (Aplasia hirurške
antebrachii et manus intervencije
- za ostale: spec.
congenita Q 71.2)
fizik. medicine
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
12
12
48
60
12
12
48
60
Osigurano lice kod
koga postoji:
- St. post
amputationem
antebrachii, Z89.2
Podlakatna
- urođeni nedostatak
(transradijalna)
podlaktice
egzoskeletna
mehanička proteza (Aplasia antebrachii
003
et manus congenita
sa ugrađenom
Q 71.2)
šakom (radna funkcionalna
proteza)
Podlakatna
(transradijalna)
004
mioelektrična
proteza
Nadlakatna
005 (transhumeralna)
estetska proteza
- za prvu protezu:
spec. fizikalne
medicine ZU gde
se rehabilituje uz
otpusnu listu
posle izvršene
hirurške
intervencije
- za ostale: spec.
fizik. medicine
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice starije
od 12 godina života i
to: učenik, student i
lice za obavljanje
poslova zanimanja
najkasnije do
- za prvu protezu:
navršenih 65 godina spec. fizikalne
života
medicine ZU gde
- St. post
se rehabilituje uz
amputationem
otpusnu listu
antebrachii bill. Z89.3 posle izvršene
hirurške
- uz priložen test
intervencije
separacije i
psihološko testiranje - za ostale: spec.
- samo za
fizik. medicine
dominantnu ruku
- lekarska
- prethodno
komisija
korišćenje
- overa filijale uz
mehaničke
revers
funkcionalne proteze - provera
najmanje 12 meseci funkcionalnosti
- estetska rukavica
na 12 meseci, dve
elektrode na 24
meseca i dve baterija
na 24 meseca
Osigurano lice kod
- za prvu protezu:
koga postoji:
spec. fizikalne
- St. post
medicine ZU gde
amputationem
se rehabilituje uz
brachii Z89.2
otpusnu listu
- urođeni nedostatak posle izvršene
nadlaktice Q71.0
hirurške
- jedna estetska
intervencije
12
12
60 meseci sa
remontom na
36 meseci
(mehaničkog
zgloba sa
rotorom,
mehaničke
šake,
suspenzije i
estetske
rukavice)
-
36
36
12
12
84 meseci sa
remontom na
60 meseci
(mehaničkog
zgloba sa
rotorom,
mehaničke
šake,
suspenzije i
estetske
rukavice)
-
60 meseci sa 84 meseci sa
remontom na remontom na
36 meseci
60 meseci
(estetske šake i (estetske šake i
suspenzije)
suspenzije)
rukavica na 12
meseci
Osigurano lice kod
koga postoji:
Nadlakatna
- St. post
(transhumeralna)
amputationem
egzoskeletna brachii Z89.2
006 mehanička proteza
- urođeni nedostatak
s mehaničkim
nadlaktice Q71.0
zglobom (radna - jedna estetska
funkcionalna)
rukavica na 12
meseci
Osigurano lice kod
koga postoji:
Nadlakatna
- St. post
(transhumeralna)
amputationem
endoskeletna
brachii Z89.2
007 mehanička proteza
- urođeni nedostatak
sa spoljnim lakatnim
nadlaktice Q71.0
zglobom (radna - jedna estetska
funkcionalna)
rukavica na 12
meseci
Mehanoelektrična
nadlakatna
008
(transhumeralna)
proteza (Hibridna)
Osigurano lice starije
od 12 godina života i
to: učenik, student i
lice za obavljanje
poslova zanimanja
najkasnije do
navršenih 65 godina
života
- St. post
amputationem
- za ostale: spec.
fizik. medicine
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- za prvu protezu:
spec. fizikalne
medicine ZU gde
se rehabilituje uz
otpusnu listu
posle izvršene
hirurške
intervencije
- za ostale: spec.
fizik. medicine
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- za prvu protezu:
spec. fizikalne
medicine ZU gde
se rehabilituje uz
otpusnu listu
posle izvršene
hirurške
intervencije
- za ostale: spec.
fizik. medicine
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- za prvu protezu:
spec. fizikalne
medicine ZU gde
se rehabilituje uz
otpusnu listu
posle izvršene
hirurške
intervencije
- za ostale: spec.
fizik. medicine
84 meseci sa
remontom na
60 meseci
(mehaničke
šake, rotora i
suspenzije)
12
60 meseci sa
remontom na
36 meseci
(mehaničke
šake, rotora i
suspenzije)
12
12
60 meseci sa 84 meseci sa
remontom na remontom na
36 meseci
60 meseci
(spoljni lakat, (spoljnog lakta,
rotor,
rotora,
mehaničke
mehaničke
šake,
šake,
suspenzije)
suspenzije)
-
60
12
60
-
brachii bilateralis
Z89.3 uz očuvan
pokret u ramenu,
- uz priložen test
separacije i
psihološkog
testiranja
- samo za
dominantnu ruku
- prethodno
korišćenje
mehaničke
funkcionalne proteze
najmanje 12 meseci
- estetska rukavica
na 12 meseci, dve
elektrode na 24
meseca i dve baterija
na 24 meseca
Osigurano lice kod
koga postoji:
- St. post
Estetska proteza
amputationem art.
009 posle dezartikulacije
Humeroscapularis
ramena
- jedna estetska
rukavica na 12
meseci
Navlaka za patrljak
(nadlakatna ili
Osigurano lice kod
podlakatna)
koga postoji:
- nedostatak
010
nadlaktice ili
podlaktice
Elastični zavoj (2
komada - samo
011 jednom u fazi
pripreme patrljka za
prvo protetisanje)
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- za prvu protezu:
spec. fizikalne
medicine ZU gde
se rehabilituje uz
otpusnu listu
posle izvršene
hirurške
intervencije
- za ostale: spec.
fizik. medicine
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
fizikalne
medicine kada se
propisuje uz
protezu
- izabrani lekar
kada se propisuje
bez proteze
Osigurano lice kod
koga postoji:
- lekar spec.
- amputacija gornjeg
fizikalne
ekstremiteta u fazi
medicine
pripreme patrljka za
prvo protetisanje Z89
12
12
60 meseci sa 84 meseci sa
remontom na remontom na
36 meseci
60 meseci
(estetske šake, (estetske šake,
estetske
estetske
rukavice i
rukavice i
suspenzije)
suspenzije)
2 meseca
trajno
Proteze za donje ekstremitete
Osigurano lice kod
koga postoji:
- St. post
Proteza posle
amputationem
delimične
digitorum et partium
amputacije stopala
pedis Z89.4
012
po Šopartu i
- urođeni nedostatak
Lisfranku (Chopart,
dela stopala i prstiju
Lisfranc)
(Aplasia pedum et
digitorum congenita
Q 72.3)
Potkolena proteza
posle amputacije
013
stopala po Sajmu
(Syme)
Osigurano lice kod
koga postoji:
- St. post
amputationem
regionis malleoli et
pedis Z89.4
- urođeni nedostatak
stopala i
dezartikulacija u
skočnom zglobu
Q72.3
Potkolena
(transtibijalna)
014 egzoskeletna
plastična proteza
(funkcionalna)
Osigurano lice kod
koga postoji:
- St. post
amputationem
transtibiialis Z89.5
- urođeni nedostatak
potkolenice i stopala
(Aplasia cruris et
pedis congenita Q
72.2)
- za prvu protezu:
spec. fizikalne
medicine ZU gde
se rehabilituje uz
otpusnu listu
posle izvršene
hirurške
intervencije
- za ostale: spec,
fizik. medicine
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- za prvu protezu
spec. fizikalne
medicine ZU gde
se rehabilituje uz
otpusnu listu
posle izvršene
hirurške
intervencije i
- za ostale: spec.
fizik. medicine
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- za prvu protezu:
spec. fizikalne
medicine ZU gde
se rehabilituje uz
otpusnu listu
posle izvršene
hirurške
intervencije
- za ostale: spec.
fizik, medicine
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
12
12
36
60
12
12
36
60
36
60 meseci sa
remontom na
36 meseci
(stopala,
suspenzije,
adaptera,
podkolenog
dela i maleola)
12
12
Potkolena
(transtibijalna)
119 endoskeletna
proteza
(funkcionalna)
Proteza posle
dezartikulacije
120 kolena
endoskeletna
(funkcionalna)
Natkolena
(transfemoralna)
121 endoskeletna
proteza
(funkcionalna)
122 Proteza posle
funkcionalnosti
- za prvu protezu:
spec. fizikalne
medicine ZU gde
Osigurano lice kod
se rehabilituje uz
koga postoji:
otpusnu listu
- St. post
posle izvršene
amputationem
hirurške
transtibiialis Z89 5
intervencije
- urođeni nedostatak - za ostale: spec.
potkolenice i stopala fizik, medicine
(Aplasia cruris et
- lekarska
pedis congenita Q
komisija
72.2)
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- za prvu protezu:
spec, fizikalne
medicine ZU gde
Osigurano lice kod
se rehabilituje uz
koga postoji:
otpusnu listu
- St. post
posle izvršene
amputationem genus hirurške
intervencije
Z89.5
- urođeni nedostatak - za ostale: spec.
cele potkolenice u
fizik. medicine
nivou kolena (Aplasia - lekarska
komisija
cruris et pedis
- overa filijale uz
congenita Q 72.2)
revers
- provera
funkcionalnosti
- za prvu protezu:
spec. fizikalne
medicine ZU gde
se rehabilituje uz
otpusnu listu
Osigurano lice kod
posle izvršene
koga postoji:
hirurške
- St. post
intervencije
amputationem
- za ostale: spec.
transfemoralis Z89.6
fizik. medicine
- urođeni defekt
- lekarska
nadkolenice Q72.0
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice kod
- za prvu protezu:
12
12
36
60
12
12
24
60
12
12
36
60
12
12
24
60
dezartikulacije kuka koga postoji:
endoskeletna
- St. post
(funkcionalna)
amputationem coxae
Z89.6
spec. fizikalne
medicine ZU gde
se rehabilituje uz
otpusnu listu
posle izvršene
hirurške
intervencije
- za ostale: spec.
fizik. medicine
- lekarska
komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
020 Navlaka za patrljak Osigurano lice kod
- lekar spec.
(potkolena ili
koga postoji:
fizikalne
- nedostatak
medicine kada se
natkolena)
potkolenice ili
propisuje uz
natkolenice
protezu
- izabrani lekar
kada se propisuje
bez proteze
021 Elastični zavoj
Osigurano lice kod
- lekar spec.
koga postoji:
fizikalne
- amputacija donjeg medicine ZU u
ekstremiteta u fazi
kojoj se vrši
pripreme patrljka za priprema patrljka
prvo protetisanje - 2 za prvo
komada, a kod
protetisanje
transfemoralne
amputacije - 3
komada
2 meseca
trajno
Spoljna proteza za dojku
023
Spoljna proteza za
dojku
Osigurano lice
ženskog pola kojoj je - izabrani lekar
na osnovu
izvršena potpuna
otpusne liste
amputacija dojke
Z90.1
12 meseci
Epiteze (estetske proteze)
024 Epiteza za uho
Osigurano lice kod
koga postoji:
- nedostatak celog
uha, ukoliko nije
moguć
- lekar
odgovarajuće
spec. uz
mišljenje spec.
stomatološke
12
24
36
36
rekonstruktivni
zahvat, odnosno
izrada odgovarajuće
facijalne epiteze
025 Epiteza za nos
026 Epiteza za lice
protetike ZU
tercijarnog nivoa
- lekarska
komisija
- overa filijale
- lekar
Osigurano lice kod
odgovarajuće
koga postoji:
spec. uz
- nedostatak celog
mišljenje spec.
nosa Z90.0, ukoliko
stomatološke
nije moguć
protetike ZU
rekonstruktivni
tercijarnog nivoa
zahvat, odnosno
- lekarska
izrada odgovarajuće
komisija
facijalne epiteze
- overa filijale
Osigurano lice kod
- lekar
koga postoji:
odgovarajuće
- koštano mišićni
spec. uz
defekt lica, ukoliko
mišljenje spec.
nije moguć
stomatološke
rekonstruktivni
protetike ZU
zahvat, odnosno
tercijarnog nivoa
izrada odgovarajuće - lekarska
facijalne epiteze
komisija
Z90.0
- overa filijale
12
24
36
36
12
24
36
36
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Šifra
Naziv pomagala
Indikacije
Propisivanje
1
2
3
4
Rok trajanja
najmanje u
mesecima
II
I
grupa
grupa
preko
do 18g
18g
5
Ortoze za gornje ekstremitete
029
Ortoza za rame i lakat mitela za stabilizaciju
Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G
83.2)
- lekar spec.
fizikalne medicine
uz mišljenje spec.
neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
12
48
Za decu do 18 godine obolelu od:
033 Štitnik za lakat (par)
- Haemophilia A (D 66)
- Haemophilia B (D 67)
Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitatis superioris (G
83.2) kao samostalna ili u sklopu drugih
Ortoza za lakat, ručni zglob i stanja kao što su: hemi, para i tetra
plegije i pareze (G81; G82)
034 šaku za stabilizaciju - Arthritis Puerilis M08
plastična (statička)
- Opekotine trećeg stepena (T22.3;
T22.7; T23.3 i T23.7) samo za decu do
18 godine života
- lekar spec. subspec. hematolog
12
-
- lekar spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
12
60
12
60
12
-
12
36
12
36
12
48
12
48
Ortoza za ručni zglob
036
funkcionalna
Osigurano lice kod koga postoji:
- Arthrogryposis (Q 74.3)
- St. post fracturam ossis navicularis
male sanata S62.0
- lekar spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
038 Štitnik za koleno (par)
Za decu do 18 godine obolelu od:
- Haemophilia A (D 66)
- Haemophilia B (D 67)
- lekar spec. subspec. hematolog
Ortoze za donje ekstremitete
Potkolena plastična ortoza
sa posteriornom šinom i
042
tabanskim produžetkom zglobna
Ortoza za stopalo i gležanj
peronealna - čelična sa
043
ortopedskom cipelom po
meri
Natkoleni aparat otvorenog
tipa od čeličnog lima sa
044
ortopedskom cipelom po
meri
045 Natkolena plastična ortoza
- lekar spec.
fizikalne medicine ili
Osigurano lice kod koga postoji;
spec. neurolog
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta - lekarska komisija
bilo koje geneze
- overa filijale uz
- paraliza n. peroneusa G57.3
revers
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
Osigurano lice kod koga postoji:
fizikalne medicine
- paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje
- lekarska komisija
geneze
- overa filijale uz
- slabost muskulature donjih
revers
ekstremiteta zbog mišićne distrofije,
- provera
miopatije ili neuropatije
funkcionalnosti
- lekar spec.
fizikalne medicine ili
Osigurano lice kod koga postoji:
spec. neurolog
- Paraplegija i parapareza
- lekarska komisija
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- overa filijale uz
- monoplegia donjeg ekstremiteta
revers
(083.1)
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga postoji;
- lekar spec.
sa tabanskim produžetkom i - Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
zglobom za pozicioniranje
- Spina bifida sa mileomeningocelom
(Q05)
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta
- Opekotine III stepena (T24.3 i T24.7)
samo za decu do 18 godine života
200
047
048
049
050
052
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
lekar spec. fizikalne
- Abrevatio extr. Inf. cong. veća od 8
medicine
cm.
- lekarska komisija
Aparat za egalizaciju donjih
- Nejednaka dužina udova (stečena)
- overa filijale uz
ekstremiteta (Štuc aparat)
M21.7 koja ne može da se reši
revers
ortopedskom cipelom.
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
fizikalne medicine
uz mišljenje
Osigurano lice uzrasta do 12 godina
Korektivni aparat za koleno
ortopeda
kod koga postoji:
sa regulacijom kolena "O" ili
- lekarska komisija
- deformitet tipa "O" ili "X" kolena
"X" (dinamički)
- overa filijale uz
(Q74.1)
revers
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
fizikalne medicine
Osigurano lice kod koga postoji stanje uz mišljenje
"visećeg" kuka zbog:
ortopeda
Ortoza za kukove - subluksacije kuka
- lekarska komisija
dinamička
- luksacija endoproteze (T84)
- overa filijale uz
- luksacije tumor-proteze (T84)
revers
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
fizikalne medicine
Osigurano lice kod koga postoji:
- lekarska komisija
Ortoza za kuk koleno, skočni
- paraliza bilo koje geneze koja zahvata - overa filijale uz
zglob i stopalo - dvozglobna
karlični pojas i donji ekstremitet
revers
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
fizikalne medicine
Osigurano lice uzrasta do 18 godina
Ortoza za kuk, koleno,
- lekarska komisija
obolelo od:
skočni zglob i stopalo - overa filijale uz
- pareze bilo koje geneze koja zahvata
trozglobna
revers
karlični pojas i donji ekstremitet
- provera
funkcionalnosti
- Pes equinovarus (Q 66), samo sa
- lekar spec.
Aparat za korekciju stopala
strukturalnim promenama kod dece do fizikalne medicine
po Denis Braunu (Denis
12 meseci starosti, jer je indikovana
uz mišljenje spec.
Brown)
hirurška intervencija
ortopeda
12
12
12
-
12
48
12
48
12
-
6 meseci
Dokoleni aparat sa Perštejn
124 zglobom u vezi sa
ortopedskom cipelom
Visoki aparat sa pelvičnim
pojasom obostrano,
kočnicama na isključenje u
125
kuku i kolenu i Perštejn
zglobom u vezi sa
ortopedskim cipelama
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
fizikalne medicine
Osigurano lice kod koga postoji:
- lekarska komisija
- Paralysis cerebralis spastica (G 80.0)
- overa filijale uz
- Paralisis n. peronei (uz trajnu
revers
nemogućnost dorzalne fleksije)
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
Osigurano lice kod koga postoji:
fizikalne medicine
- Paraplegija i parapareza
- lekarska komisija
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- overa filijale uz
- monoplegija donjeg ekstremiteta
revers
(G83.1)
- provera
funkcionalnosti
12
48 za
cipele
12
12
48 za
cipele
12
6
-
6
-
6
-
12
36
Ortoze za lečenje iščašenih kukova
Aparat za iščašene kukove
054 po Pavliku (Pavlikovi
remenčići)
055
Ortoza za dečiji kuk
abdukciona, stabilizaciona
056 Atlanta aparat - ortoza
Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Dislocatio coxae evolutiva (luxatio,
subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih
anomalija (Q65) i neuromišićnih stanja
- lekar spec.
ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale
- lekar spec.
Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
ortoped
- Deformationes coxae congentia
- lekarska komisija
(Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.6)
- overa filijale
- lekar spec.
Osigurano lice uzrasta do 7 godina: ortoped
kod Pertesove bolesti (Legg-Calve - lekarska komisija
Perthesova bolest - M91.1)
- overa filijale
- kao produžetak konzervativnog
- provera
lečenja iščašenja kukova (Q65)
funkcionalnosti
Ortoza za kičmu - spinalne ortoze
061 Tomas kragna - jednodelna
Osigurano lice kod koga postoji:
- Prolapsus disci intervertebralis
cervicalis cum radiculopathia (M 50.1)
- Fractura pathologica (sa neurološkim
ispadima)
- Luxatio vertebre cervicalis (S 13.1)
- Luxatio colli multiplex (S 13.3)
- Spondylolisthesis (M 43,1) sa
neurološkim ispadima
- degenerativni i reumatski procesi
- lekar spec.
fizikalne medicine
uz mišljenje spec..
ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
062 Tomas kragna - dvodelna
vratne kičme sa EMG dokazanim
neurološkim ispadima
Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- maligni procesi u vratnom delu kičme
- patološki prelom vrata (kao posledica
osteoporoze ili tumora ili primarnog
zapaljenskog specifičnog stanja
pršljenova)
- Haernia disci sa neurološkim ispadima
- stanja posle operacije tumora
kraniocervikalnog prelaza
- stanje posle laminektomije zbog
patoloških procesa u vratnom delu
kičme (tumori, diskus hernije, cervikalna
stenoza sa neurološkim ispadom M99.4
- Spondilytis, alia specificata (M46.8)
- Spondylitis, non specifikata (M46.9)
- lekar spec.
fizikalne medicine
uz mišljenje spec.
ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
fizikalne medicine
Osigurano lice kod koga postoji:
uz mišljenje spec.
- Fractura colli (S 12)
ortopeda
Cervikalna ortoza po
- patološki prelom vrata (M84.4)
064
- lekarska komisija
Rodžersu (ekstenziona)
U oba slučaja prva aplikacija ortoze je u - overa filijale uz
bolnici kao i podešavanje ortoze
revers
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga postoji:
- Osteoporosis cum fractura pathologica - lekar spec.
(M 80)
fizikalne medicine
- Neoplasma malignum columne
uz mišljenje spec.
vertebralis (C 41.2)
ortopeda
- Fractura columne vertebralis thoracalis - lekarska komisija
067 TLSO sa tri tačke oslonca
(S 22.0) distalno od Th8, konzervativno - overa filijale uz
lečenje
revers
- stanje posle operacije tumora kičmene - provera
moždine i/ili kičmenih pršljenova
funkcionalnosti
- Spondilodiscitis (M46.9) i TBC (M46.8)
Osigurano lice kod koga postoji:
- Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25%
- lekar spec.
klizanja (Gr2 i GR3)
fizikalne medicine
- Spondylolysis (M43.0), kod dece do 16
uz mišljenje spec.
godina
ortopeda
- Neoplasma malignum columnae
068 TLSO dinamička - korektivna
- lekarska komisija
vertebralis (C 41.2)
- overa filijale uz
- Skolioza (M41) do 40 stepeni (Cob) ili
revers
hiperkifoza (M40) preko 45 stepeni
- provera
(Cob) ili hiperlordozom (M40) i to kod
funkcionalnosti
dece ženskog pola uzrasta do 15 god i
dece muškog pola do 16 god.
12
36
12
36
12
36
12
36
071 LSO stabilizaciona ortoza
U roku od tri meseca kod osiguranog
lica kod koga postoji:
- Fractura vertebrae lumbalis (S 32.0)
konzervativno ili posle operacije
- Spondylolisthesis (M 43.1) od 25%
- Neoplasma malignum columne
vertebralis (C 41.2)
201 Pectus carinatum aparat
Osigurano lice:
- ženskog pola od 4 do 15 godina,
muškog pola od 4 do 16 godina, kod
kojih postoji:
- Pectus carinatum Q67.7
- lekar spec.
fizikalne medicine
uz mišljenje spec.
ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
fizikalne medicine ili
lekar spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
12
36
12
-
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Šifra
Naziv pomagala
Indikacije
Propisivanje
1
2
3
4
Rok trajanja
najmanje u
mesecima
I grupa II grupa
do 18g preko
18g
5
Ortopedske cipele
073
Ortopedske cipele
sa ulošcima
Ortopedske cipele
074 za paretično ili
paralitično stopalo
Osigurano lice uzrasta do 18 godina sa:
- nogom kraćom 1,5 cm i više (leva ili
desna);
- Osigurano lice uzrasta preko 18 godine
sa nogom kraćom 3 cm i više (leva ili
desna); Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak najmanje 3 prsta ili palca na
stopalu (ili leva ili desna ili oba ukoliko ne
koristi protezu);
- izražene trofičke promene stopala sa
ulceracijama kod: Angiopathia diabetica
peripherica (I 79.2) Morbus Buerger (I
73.1), u tom slučaju ulošci su silikonski
Osigurano lice
- sa paretičnim ili paralitičnim stopalom,
kao posledica bolesti ili povrede
- lekar spec. fizikalne
medicine uz mišljenje
spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne
medicine uz mišljenje
spec, ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
12
18
12
18
075 Ortopedske cipele
za Talipes equines
076 Ortopedske cipele
za Talipes
equinovarus
077 Ortopedske cipele
za elephantiasis
- provera funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga postoji:
- lekar spec. fizikalne
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinus medicine uz mišljenje
spec. ortopeda lekarska
(kopitasto stopalo) Talipes equinus
komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga postoji:
- lekar spec. fizikalne
- urođeni deformitet stopala tipa
medicine uz mišljenje
ekvinovarus (uvrnuto kopitasto stopalo) spec. ortopeda
- lekarska komisija
Talipes equinovarus (Q 66.0)
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
Osigurano lice:
- lekar spec. - sub. spec.
- sa deformitetom stopala tipa
vaskularni hirurg
- lekarska komisija
slonovskog stopala (elephantiasis)
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12
18
12
18
12
18
Invalidska kolica
Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena
(Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod
kolena, ali je aplikacija proteze
kontraindikovana (Z89.5);
- kome je amputirana jedna noga na kojoj
zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi
nije moguće napraviti protezu i omogućiti
hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku
- lekar spec.
ukoliko je protetisanje nemoguće;
fizikalne medicine
Invalidska kolica na
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim
ili spec. neurolog ručni pogon za
kontrakturama kukova i/ili kolena koje
lekarska komisija
202 samostalnu upotrebu i
onemogućavaju hodanje
- overa filijale uz
za osobu potpuno
- tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
revers
zavisnu od drugog lica
- teška neuromišićna oboljenja (G60, G71,
- provera
G12, G11 i G10) kod osoba potpuno zavisnih funkcionalnosti
od drugog lica;
- cerebralna paraliza (G80)
- paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
- hemiplegija (G81), a osposobljavanje za
stajanje nije moguće zbog srčane slabosti
(NIHA III-IV) maligniteta ili težih oblika
šećerne bolesti sa izraženom
polineuropatijom
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod
kojeg je kao posledica nastupilo
1. 60 meseci kod
osiguranih lica:
- do 18 g. života
- na školovanju do
26 god. života
- za obavljanje
poslova
zanimanja, a
najkasnije do
navršenih 65
godina života.
2. 96 meseci kod
ostalih
osiguranih lica
Sa pravom na
remont kolica
posle 60 meseci
neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet
koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu
oduzetost donjih ekstremiteta
203 Invalidska kolica na
Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg - lekar spec.
ručni pogon za
kod koga postoji:
fizikalne medicine
samostalnu upotrebu i - kome su amputirane obe noge iznad kolena ili spec. neurolog
za osobu potpuno
- lekarska komisija
(Z89.6);
zavisnu od drugog lica - kome su amputirane obe noge ispod
- overa filijale uz
- ojačana
revers
kolena, ali je aplikacija proteze
- provera
kontraindikovana (Z89.5);
funkcionalnosti
- kome je amputirana jedna noga na kojoj
zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi
nije moguće napraviti protezu i omogućiti
hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku
ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim
kontrakturama kukova i/ili kolena koje
onemogućavaju hodanje
- tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teška neuromišićna oboljenja (G60, G71,
G12, G11 i G10) kod osoba potpuno zavisnih
od drugog lica;
- cerebralna paraliza (G80)
- paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
- hemiplegija (G81), a osposobljavanje za
stajanje nije moguće zbog srčane slabosti
(NIHA III-IV), maligniteta ili težih oblika
šećerne bolesti sa izraženom
polineuropatijom
- teški oblici elefantijaze kod kojih je stanje
donjih ekstremiteta takvo da je onemogućen
hod;
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod
kojeg je kao posledica nastupilo
neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet
koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu
oduzetost donjih ekstremiteta
Invalidska kolica na
ručni pogon jednom
204 rukom za samostalnu
upotrebu sa pogonom
na polugu
Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena
- lekar spec.
(Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
fizikalne medicine
- kome su amputirana jedna noga i jedna
ili neurolog
ruka;
- lekarska komisija
- sa cerebralnom paralizom;
- overa filijale uz
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod
revers
kojeg je kao posledica nastupilo
- provera
neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet
funkcionalnosti
koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu
oduzetost donjih ekstremiteta
1. 60 meseci kod
osiguranih lica:
- do 18 g. života
- na školovanju do
26 god.
života
- za obavljanje
poslova
zanimanja, a
najkasnije do
navršenih 65
godina života.
2. 96 meseci kod
ostalih osiguranih
lica
Sa pravom na
remont kolica
posle 60 meseci
1. 60 meseci kod
osiguranih lica:
- do 18 g. života
- na školovanju do
26 god. života
- za obavljanje
poslova
zanimanja, a
najkasnije do
navršenih 65
godina života.
Invalidska kolica na
ručni pogon jednom
rukom za samostalnu
upotrebu sa pogonom
na polugu - ojačana
205
128 Invalidska kolica na
ručni pogon (lagana
aktivna)
2. 96 meseci kod
ostalih osiguranih
lica
Sa pravom na
remont kolica
posle 60 meseci
Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg: - lekar spec.
1. 60 meseci kod
- kome su amputirane obe noge iznad kolena fizikalne medicine osiguranih lica:
ili neurolog
- do 18 g. života
(Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
- lekarska komisija - na školovanju do
- kome su amputirana jedna noga i jedna
- overa filijale uz
ruka;
26 god. života
revers
- sa cerebralnom paralizom (G80)
- za obavljanje
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod - provera
poslova
funkcionalnosti
kojeg je kao posledica nastupilo
zanimanja, a
neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet
najkasnije do
koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu
navršenih 65
oduzetost donjih ekstremiteta
godina života.
Osigurano lice uzrasta preko 18 godina sa
paraplegijom nastalom iz bilo kog razloga,
uključujući i retke bolesti, uz uslov da ima
sopstvenu saobraćajnu dozvolu za
prilagođeno putničko vozilo i vozačku
dozvolu
- lekar specijalista
neurolog uz
mišljenje
specijaliste fizikalne
medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
Osigurana lica uzrasta od 3 do 16 god., sa - lekar spec.
teškim oblikom cerebralne paralize (G80)
fizikalne medicine
koja su potpuno zavisna od drugog lica
ili neurolog
Invalidska kolica sa
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod - lekarska komisija
129 nagibom sedišta do 30
kojeg je kao posledica nastupilo
- overa filijale uz
stepena
neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet revers
koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu
- provera
oduzetost donjih ekstremiteta
funkcionalnosti
207
Osigurana lica uzrasta preko 3 godine
- lekar spec.
starosti, telesne težine do 70 kg:
fizikalne medicine
Dečija invalidska kolica - kome su amputirane obe noge iznad kolena ili neurolog
- lekarska komisija
za samostalnu
(Z89.6);
upotrebu i potpuno
- kome su amputirane obe noge ispod kolena - overa filijale uz
revers
zavisnu od drugog lica (Z89.5), ali je aplikacija proteze
- provera
kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj
funkcionalnosti
2. 96 meseci kod
ostalih osiguranih
lica Sa pravom na
remont kolica
posle 60 meseci
84
60
60
zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi
nije moguće napraviti protezu i omogućiti
hodanje;
- kome su potpuno oduzete obe noge
(G82.0; G82.1 i G82.2);
- sa metastazama u donjim ekstremitetima;
- teška neuromišićna oboljenja (G60, G71,
G12, G11 i G10)
- Arthrogryposis koja onemogućava hod
(Q74.3)
- Encephalitis (G09)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod
kojeg je kao posledica nastupilo
neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet
koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu
oduzetost donjih ekstremiteta
Osigurano lice koje veći deo vremena
provodi u krevetu, obolelo od:
- paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
- cerebralne paralize (G80)
- težih oblika mišićne distrofije (G71)
- kvadriplegije (G82,3; G82,4 i G82.5)
083 Toaletna kolica
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod
kojeg je kao posledica nastupilo
neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet
koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu
oduzetost donjih ekstremiteta
Osigurano lice starije od 16 godina kod koga
postoji: potpuna oduzetost donjih
ekstremiteta nastala iz bilo kog razloga,
uključujući i retke bolesti, a zbog delimične
oduzetosti obe ruke ne može aktivno da
pokreće kolica na ručni pogon, ali pokretom
Elektromotorna
invalidska kolica (sa 2 glave ili prstiju može bezbedno upravljati
084
elektromotornim kolicima uz obavezno
akumulatora i
punjačem akumulatora) priloženo, psihološko testiranje stepena
mentalne očuvanosti (radi utvrđivanja
sposobnosti bezbednog upravljanja
elektromotornim kolicima) i pisana
saglasnost zakonskih staratelja (za
maloletnu decu)
Osigurano lice sa:
Antidekubitus jastuk za - paraplegijom (G82.0; G82.1 i G82.2)
086
invalidska kolica
- tetraplegijom (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teškim oblikom mišićne distrofije (G71)
- lekar spec.
fizikalne medicine
ili neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
neurolog ili spec.
fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
60
- 96 meseci sa
remontom kolica
na 60 meseci,
- rok 24 meseca
za dva
akumulatora
- spec. fizikalne ili
neurolog
- lekarska komisija 36 meseci
- overa filijale uz
revers
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
Drvene potpazušne
087 štake na
podešavanje
Metalni štap za
089 hodanje sa 3 ili 4
tačke oslonca
Osigurano lice dobija jednu ili par štaka
kod:
- nedostatka jedne noge;
- paralize jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenja jedne noge;
- ankiloze ili kontrakure velikih zglobova
noge
- spec. fizikalne
medicine ili spec.
Neurolog
- overa Filijale uz
revers
uzrast do uzrast
18 god.: preko 18
god.: 36
12
meseci
meseci
Osigurano lice dobija jednu ili par štaka
kod:
- preloma noge;
- posle operacije na donjim ekstremitetima
- spec fizikalne
medicine ili spec.
neurolog
- overa Filijale uz
revers
2-4 meseca
Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak jedne noge;
- paraliza jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenje jedne noge;
- ankiloza ili kontrakura velikih zglobova
noge
- spec. fizikalne
medicine ili spec,
neurolog
- overa Filijale uz
revers
60
- lekar spec.
neurolog
- overa filijale uz
Metalni ortopedski
Osigurano lice koje je slepo i delimično
090 štap sa krivinom
paralizovano
revers
- lekar spec. fizikalne
medicine
- lekarska komisija
Stalak za hodanje
Osigurano lice kod koga postoji težak
- overa Filijale uz
poremećaj u hodu kao posledica G 82.0,
091 (hodalica) sa četiri
revers
noge
G82.1, G82.2, G80.0 i T90.5
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec. fizikalne
Stalak za hodanje
- lekarska komisija
Osigurano lice kod koga postoji:
(hodalica) sa četiri
- overa Filijale uz
- politrauma u fazi oporavka, a lice zbog
131
točka i potpazušnim
revers
drugih bolesti ne može da koristi štake
osloncem
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga postoji težak
- lekar spec. fizikalne
poremećaj u hodu kao posledica G 82.0,
medicine
G82.1, G82.2, G80.0 i T90.5, ukoliko ne
- lekarska komisija
Stalak za hodanje
može da koristi stalak za hodanje sa četiri - overa Filijale uz
132 (hodalica) sa dva
noge
revers
točka i dve noge
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice obolelo od:
- lekar spec. fizikalne
Metalne podlakatne - Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
medicine
190
štake
- Sequelae poliomyelitidis (B 91)
- overa filijale uz
- Spina bifida sa mileomeningocelom (Q05) revers
60
60
60
60
60
Ostala pomoćna pomagala
Osigurano lice koje mora trajno da leži u
- lekar spec. fizikalne
krevetu zbog:
medicine
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5);
- lekarska komisija
Bolnički krevet sa
- teških neuromišićnih bolesti
- overa Filijale uz
093
trepezom
- cerebralne paralize (G80)
revers
uz odgovarajuće stambeno-komunalne
- provera
uslove
funkcionalnosti
Osigurano lice koje mora duže vreme
- lekar spec. fizikalne
da leži u krevetu zbog:
medicine
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
- lekarska komisija
- visoke amputacije obe noge uz slabost
- overa Filijale uz
094 Sobna dizalica
ruku procenjenu ispod 3
revers
uz odgovarajuće stambeno-komunalne
- provera
uslove
funkcionalnosti
Osigurano lice koje zbog:
- lekar spec. fizikalne
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
medicine ili neurolog
- paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
- lekarska komisija
- teških neuromišićnih bolesti mora duže
- overa Filijale uz
095 Antidekubitus dušek
vreme da leži u krevetu dobija ovo
revers
pomagalo radi prevencije pojave dekubitusa
- provera
uz odgovarajuće stambeno - komunalne
funkcionalnosti
uslove
208
Osigurano lice kod koga postoji:
Pojas za femoralnu ili
- Hernia femoralis (K 41) ili Hernia inguinalis - lekar spec. hirurg
ingvinalnu kilu
- lekarska komisija
(K 40) uz uslov da zbog opšteg
(jednostrani ili
- overa filijale
zdravstvenog stanja osiguranog lica
obostrani)
operacija nije moguća
Osigurano lice kod koga postoji:
- Hernia ventralis (K 43) uz uslov da zbog
135 Pojas za trbušnu kilu
- lekar spec. hirurg
opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica
operacija nije moguća
10 godina
10 godina
8 godina
uzrast
uzrast do
preko 18
18 god: 8
god: 36
meseci
meseci
uzrast
uzrast do
preko 18
18 god: 8
god: 36
meseci
meseci
Sanitarne sprave
Osigurano lice kod koga postoji:
Endotrahealna kanila
- trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na
metalna (2 komada)
dve kanile godišnje
Osigurano lice kod koga postoji:
Endotrahealna kanila
188
- trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na
plastična (2 komada)
dve kanile
097
- lekar spec. ORL
12 meseci
- lekar spec. ORL
6 meseci
- 5 godina
Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo - lekar spec. od:
subspec. pulmolog ili
Električni inhalator sa
- trajne, srednje teške astme (FEV1 60098
spec.
- 8 godina
maskom
80%)
pneumoftiziolog
- trajne, teške astme (FEV1 ≤ 60%)
- lekarska komisija - 5 godina
Osigurano lice starije od 65 godina sa
hroničnom opstruktivnom bolešću (HOBP)
vrlo teškog stepena (FEV1 < 30%) i sa
najmanje 3 hospitalizacije tokom poslednje
godine.
Osigurana lica obolela od cistične fibroze
(E84)
Osigurano lice ima obavezu prestanka
pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih
stambenih uslova za instaliranje i pravilno
korišćenje aparata
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga postoji
hronična respiratorna insuficijencija,
bez obzira na uzrok, uključujući i retke
- lekar subspec. pulmolog
bolesti, a bolest je stabilna najmanje 3
uz mišljenje jednog
nedelje sa:
subspec pulmologa ili lekar
- parcijalnim pritiskom kiseonika
spec. pneumoftiziolog uz
(PaO2) ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mm Hg) ili SaO2
mišljenje jednog spec.
≤ 88%
pneumoftiziloga
- parcijalnim pritiskom kiseonika
Koncentrator
- lekarska komisija
kiseonika protoka (PaO2) između 7,3 kPa (55 mm Hg) i
- overa filijale uz revers.
8,0 kPa (60 mm Hg) ili SaO2 od 89%,
099 do 5 l/min
(kiseonički
uz:
Kontrolu pravilnog
koncentrator)
- znake plućne hipertenzije,
korišćenja vrši zdravstvena
- periferne edeme koji ukazuju na
ustanova u kojoj je
kongestivnu slabost srca,
propisano pomagalo i gde
- policitemiju (hemotokrit > 0,55).
se vrši isporuka, izdavanje
Osigurano lice ima obavezu prestanka
pomagala i vođenje
pušenja. Neophodno je i postojanje
evidencije
odgovarajućih stambenih uslova za
instaliranje i pravilno korišćenje
aparata
- kod privremene ileostome
izabrani lekar uz mišljenje
spec. hirurga,
- lekarska komisija najduže
do 6 meseci
- overa filijale
Osigurano lice sa izvedenom
Disk podloga sa
- kod stalne ileostome
privremenom ili stalnom ileostomom:
100 kesama za
izabrani lekar uz mišljenje
10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a
ileostomu
spec. hirurga samo prvi put,
izdaje se za period od tri meseca
a za ostala propisivanja kod
stalne ileostome samo
izabrani lekar
- lekarska komisija najduže
do 12 meseci
- overa filijale
Samolepljivi
Osigurano lice sa izvedenom
- kod privremene ileostome
136
jednodelni
privremenom ili stalnom ileostomom: izabrani lekar uz mišljenje
Rok trajanja
koncentratora
kiseonika je 10 god.
najmanje, osim za
filter za kiseonik čiji je
rok trajanja 1 godina i
crevo za dovod
kiseonika gde je rok
trajanja 5 godina
komplet za
ileostomu
Disk podloga sa
137 kesama za
kolostomu
Samolepljivi
jednodelni
138
komplet za
kolostomu
Disk podloga sa
139 kesama za
urostomu
30 samolepljivih jednodelnih kompleta, spec. hirurga
a izdaje se za period od tri meseca
- lekarska komisija najduže
do 6 meseci
- overa filijale
- kod stalne ileostome
izabrani lekar uz mišljenje
spec. hirurga samo prvi put,
a za ostala propisivanja kod
stalne ileostome samo
izabrani lekar
- lekarska komisija najduže
do 12 meseci
- overa filijale
- kod privremene kolostome
izabrani lekar uz mišljenje
spec. hirurga
- lekarska komisija najduže
Osigurano lice sa izvedenom
do 6 meseci
privremenom ili stalnom kolostomom:
- overa filijale
10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a
- kod stalne kolostome
izdaje se za period od tri meseca
izabrani lekar uz mišljenje
Izuzetno, na osnovu mišljenja spec.
spec. hirurga samo prvi put,
hirurga 15 diskova i do 45 kesa
a za ostala propisivanja kod
(mesečno), a izdaje se za period od tri
stalne kolostome samo
meseca
izabrani lekar
- lekarska komisija najduže
do 12 meseci
- overa filijale
- kod privremene kolostome
izabrani lekar uz mišljenje
spec. hirurga
- lekarska komisija najduže
do 6 meseci
- overa filijale
Osigurano lice sa izvedenom
- kod stalne kolostome
privremenom ili stalnom kolostomom;
izabrani lekar uz mišljenje
30 samolepljivih jednodelnih kompleta,
spec. hirurga samo prvi put,
a izdaje se za period od tri meseca
a za ostala propisivanja kod
stalne kolostome samo
izabrani lekar
- lekarska komisija najduže
do 12 meseci
- overa filijale
- kod privremene urostome
izabrani lekar uz mišljenje
Osigurano lice sa izvedenom
spec. urologa
privremenom ili stalnom urostomom:
- lekarska komisija najduže
10 diskova i do 30 kesa (mesečno), a
do 6 meseci,
izdaje se za period od tri meseca
- overa filijale
- kod stalne urostome
izabrani lekar uz mišljenje
spec. urologa, samo prvi
put, a za ostala propisivanja
kod stalne urostome samo
izabrani lekar
- lekarska komisija najduže
do 12 meseci
- overa filijale
- kod privremene urostome
izabrani lekar uz mišljenje
spec. urologa
- lekarska komisija,
- overa filijale
Samolepljivi
Osigurano lice sa izvedenom
- kod stalne urostome
jednodelni
privremenom ili stalnom urostomom: izabrani lekar uz mišljenje
140
komplet za
30 samolepljivih jednodelnih kompleta, spec, urologa, samo prvi
urostomu
a izdaje se za period od tri meseca
put, a za ostala propisivanja
kod stalne urostome samo
izabrani lekar
- lekarska komisija do 12
meseci
- overa filijale
- iritirana koža oko ileo, kolo ili
Krema za negu
141
urostome (najviše četiri za godinu
- izabrani lekar
stome
dana)
- postojanje ožiljaka oko stome koji
Pasta za ispune onemogućavaju nesmetanu aplikaciju
142
- izabrani lekar
ožiljnih neravnina disk podloge (najviše dve za godinu
dana)
Osigurano lice obolelo od
- izabrani lekar uz mišljenje
Epidermolysis bullosa dystrophica Q spec. dermatovenerologa
Silikonski
81.2 (Halopeau-Siemens syndrome) u ZU sekundarnog ili
193
upijajući flaster
količini do 6 komada mesečno, a
tercijarnog nivoa
izdaje se za period od tri meseca
zdravstvene zaštite
Osigurano lice sa izvedenom
Trbušni elastični
privremenom ili stalnom stomom kod - izabrani lekar uz mišljenje
143 pojas sa otvorom
koga postoji jako oslabljena
spec. hirurga
za stomu
muskulatura trbušnog zida (Z93)
Osigurano lice, kod stanja:
- inkontinencije urina ili
- retencije urina koja se ne može
Stalni - Foli
hirurški rešiti
(Foley) urin
dobija za period od 3 meseca: 2 stalna - izabrani lekar uz mišljenje
101 kateter sa urin
urin katetera od silikona sa 30 urin
spec. urologa
kesama sa
kesa sa ispustom, ili mesečno 3 urin
ispustom
katetera od lateksa sa 10 urin kesa sa
ispustom, a izdaje se za period od tri
meseca
144 Urin kateter za
Osigurano lice kod stanja:
- izabrani lekar uz mišljenje
12 meseci
jednokratnu
upotrebu: (bez
urin kesa)
- neurogene retencije zbog povrede
kičme
- ortotopične bešike koje je obučeno
da samo sebi aplikuje kateter dobija
mesečno do 60 PVC katetera sem u
slučaju pojave urinarnih infekcija, kada
dobija do 60 lumbrifikovanih urin
katetera, a izdaje se za period od tri
meseca
145 Urinarni kondom Osigurano lice muškog pola sa:
sa urin kesama inkontinencijom urina koja se ne može
sa ispustom
hirurški rešiti dobija mesečno 30
urinarnih kondoma i 15 urin kesa sa
ispustom, a izdaje se za period od 3
meseca
102 Pelene
- za mentalno retardiranu decu od 318 godina koja imaju trajno nevoljno
pražnjenje creva i/ili bešike u količini
do 60 kom. mesečno, a izdaje se za
period od tri meseca
103 Komplet
plastičnih
špriceva i igala
spec. urologa
- izabrani lekar uz mišljenje
spec. urologa
Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje
spec. psihijatra
- lekarska komisija mišljenje važi 12 meseci
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar
- lekarska komisija jednom
u 12 meseci
- za decu od 3-18 godina sa
Za prvo propisivanje:
inkontinencijom neurogenog tipa
- izabrani lekar uz mišljenje
(spina bifida i meningomielocela) ili
spec. neurologa ili spec.
ekstrofija mokraćne bešike u količini
urologa
do 60 kom. mesečno, a izdaje se za
- lekarska komisija period od 3 meseca
mišljenje važi 12 meseci
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar
- lekarska komisija jednom
u 12 meseci
- za osigurana lica sa: paraplegijom,
Za prvo propisivanje:
kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, - izabrani lekar uz mišljenje
sklerozom multipleks, cerebralnom
spec. neurologa
paralizom ili sekvelama dečije paralize - lekarska komisija kod kojih postoji posledica trajno
mišljenje važi 12 meseci
nevoljno pražnjenje creva i bešike, u - overa filijale
količini do 60 kom. mesečno, a izdaje Za ostala propisivanja:
se za period od 3 meseca
- izabrani lekar
- lekarska komisija jednom
u 12 meseci
Osigurano lice obolelo od:
- izabrani lekar uz mišljenje
- D. Mellitus koje se leči insulinom
subspec. endokrinologa ili
propisanim u obliku bočica Utvrđuje se spec. interne medicine ili
za davanje
insulina za
jednokratnu
upotrebu
146 Pen špric
147 Igle za pen špric
148 Urin test traka za
okularno
očitavanje šećera
i acetona u urinu
149 Aparat za
samokontrolu
nivoa šećera u
krvi
količina špriceva i igala za 30 dana
zavisno od broja davanja dnevnih
doza (od 30 kompleta za 1 dozu do
najviše 150 za 5 doza) a izdaje se za
period od 3 meseca. Uz bočice se
propisuje i odgovarajući broj igala za
vađenje insulina iz bočice
Osigurano lice obolelo od
- D. Mellitus, koje se leči insulinom
propisanim u obliku karpula
spec. pedijatrije
- lekar subspec.
endokrinolog ili spec.
interne medicine ili spec.
pedijatrije
- lekarska komisija
- overa filijale
Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus: - izabrani lekar
- uzrasta do 26 godina života
- trudnica (bez obzira na godine
života) koji koriste pen špric prema
broju propisanih dnevnih doza
insulina: 30-150 kom. mesečno, a
izdaje se za period od tri meseca
- Ostala osigurana lica na: inteziviranoj
terapiji (4 ili više dnevnih doza) koja
koriste insulin propisan u obliku
karpula za pen špric ili karpula sa
dozerom, 30 kom. mesečno, a izdaje
se za period od tri meseca.
- Ostala osigurana lica koja koriste
insulin propisan u obliku karpula za
pen špric ili karpula sa dozerom, 30
kom. mesečno, a izdaje se za period
od tri meseca.
Osigurano lice uzrasta do 26 godina
- izabrani lekar uz mišljenje
obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj subspec. endokrinologa ili
konvencijalnoj terapiji (više od 2 doze) spec. interne medicine ili
sa nestabilnim - insulin zavisnim
spec. pedijatrije
dijabetom, koje je obučeno za
samokontrolu 50 traka mesečno, a
izdaje se za period od tri meseca
Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus - lekar subspec.
koje se leči insulinom;
endokrinolog ili spec.
- uzrasta do 26 godina života
interne medicine ili spec.
nezavisno od broja dnevnih doza
pedijatrije
insulina
- lekarska komisija
- trudnica (bez obzira na godine
- overa filijale uz revers
života) nezavisno od broja dnevnih
doza insulina
- preko 26 godina života, na
intenziviranoj konvencionalnoj terapiji
(4 i više doza dnevno)
10 godina
10 godina
150 Test trake za
Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus
aparat (sa ili bez koje se leči insulinom:
lanceta)
- uzrasta do 26 godina života
- trudnica (bez obzira na godine
života) prema broju dnevnih doza
insulina 50-150 komada traka
mesečno i 50-150 lanceta ili do 30
umetaka za automatsku lancetu
(lancetar) mesečno, a izdaje se za
period od tri meseca
- preko 26 godina života, na
intenziviranoj konvencionalnoj terapiji
(4 i više doza dnevno) 50 traka
mesečno, a izdaje se za period od tri
meseca
104 Spoljna
- Osigurano lice obolelo od D. Mellitus
portabilna
tip I lečenog intenziviranom
insulinska pumpa konvencionalnom terapijom insulina (4
i više doza), koje ima
nezadovoljavajuću glikoregulaciju u
periodu od 12 meseci (priložena tri
nalaza glikoliziranog hemoglobina - Hb
A 1c koji mora biti veći ili jednak 7,5%) i
uz postojanje incipijentne dijabetesne
nefropatije (priložen nalaz UEA 30 do
300 mg/24h), uz medicinsku
dokumentaciju o kretanju glikemije o
čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako
postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu
primenu ovog vida insulinske terapije;
- Osigurano lice ženskog pola, obolela
od D. mellitus tip I lečeno
intenziviranom konvencionalnom
terapijom, koje ima lošu
glikoregulaciju, uz dva priložena
nalaza glikoliziranog hemoglobina (Hb
A 1c) veći ili jednak 7% iz zdravstvene
ustanove koja propisuje i izdaje
medicinsko-tehničko pomagalo, u
periodu od najviše šest meseci
prekoncepcijskog perioda i za vreme
trudnoće uz priložen nalaz ginekologa,
ako postoje uslovi za dugotrajnu
bezbednu primenu ovog vida
insulinske terapije
- Osigurana lica do 15 god. starosti na
inteziviranoj terapiji insulinom, koje
ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju
u periodu od 12 meseci uz najmanje
- izabrani lekar uz mišljenje
subspec. endokrinologa ili
spec. interne medicine ili
spec, pedijatrije
- lekarska komisija najduže
na 12 meseci
- overa filijale
- lekar specijalista interne
Rok trajanja utvrđuje
medicine-endokrinolog ili
stručna komisija
lekar subspec.
endokrinologije zdravstvene
ustanove tercijarnog nivoa
(za odrasle i trudnice)
- lekar specijalista
pedijatrije-endokrinolog ili
lekar subspec.
endokrinologije zdravstvene
ustanove tercijarnog nivoa
(za decu do 15 godina)
- mišljenje stručne komisije
- mišljenje stručne komisije
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera pravilnog
korišćenja u zdravstvenoj
ustanovi tercijarnog nivoa
gde se vrši isporuka i
izdavanje pomagala i
vođenje evidencije
Rok trajanja utvrđuje
stručna komisija
Rok trajanja utvrđuje
stručna komisija
priložena tri nalaza glikoliziranog
hemoglobina (Hb A 1c) veći ili jednak
7,5% iz zdravstvene ustanove koja
propisuje i izdaje medicinsko-tehničko
pomagalo, teško kontrolisanu šećernu
bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće
ketoacidoze
152 Potrošni materijal Osigurano lice koje dobije i spoljnu
za spoljnu
insulinsku portabilnu pumpu ima pravo
portabilnu
i na:
insulinsku pumpu - katetere 10 kom. mesečno
- špriceve 10 kom. mesečno Potrošni
materijal izdaje se na šestomesečnom
nivou
- za prvo propisivanje: lekar
subspecijalista
endokrinolog KCS,
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar uz otpusnu
listu i mišljenje subspec.
endokrinologa ZU
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
4. Očna pomagala
Šifra
Naziv pomagala
1
2
105 Ram za naočare
Indikacije
3
Dobija ih osigurano lice uz odgovarajuća
stakla za korekciju poremećaja vida
153 Stakla za korekciju vida - Osigurano lice uzrasta od 7-18 godina
(mineralna)
kod koga postoji poremećaj vida koji
obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1),
dalekovidost (Hypermetropia H 52.0),
astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez
obzira na dioptriju
- Osigurano lice starije od 18 godina kod
koga postoji poremećaj vida, koji obuhvata
kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost
(Hypermetropia H 52.0), astigmatizam
(Astigmatismus H 52.2) sa dioptrijom na
oba oka većom od ± 2,0 D, ili ako ima
samo jedno oko a dioptrija veća od ± 2,0 D
- Osigurano lice starije od 65 godina kod
koga osim poremećaja vida postoji
staračka dalekovidost (Presbyopia H 52.4)
Propisivanje
Rok trajanja
najmanje u
mesecima
I grupa
II
do 18g grupa
preko
18g
5
24
60
4
- po postupku i uz
odgovarajuća
stakla za korekciju
vida
- lekar spec.
uzrast od
oftalmolog
7-18 god.:
- overa filijale
24
-
-
stariji
od 18
god.:
60
-
stariji
od 65
god.:
154
181
155
156
sa dioptrijom na oba oka većom od + 2,0 D
Plastična stakla za
- Osigurano lice uzrasta do 7 godina kod
korekciju vida
koga postoji poremećaj vida koji obuhvata
(organska)
kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost
(Hypermetropia H 52.0) astigmatizam
(Astigmatismus H 52.2) bez obzira na
dioptriju na jednom ili oba oka
Plastična stakla za
Osigurano lice - starije od 7 godina kod
korekciju vida
koga postoji poremećaj vida koji obuhvata
(organska) sa
kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost
dioptrijom većom od ± (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam
5,0 D na jednom ili oba (Astigmatismus H 52.2) - starije od 65
oka
godina kod koga postoji poremećaj vida uz
staračku dalekovidost (Presbyopia H 52.4)
ima pravo na plastična stakla ako je
dioptrija veća od ± 5,0 D na jednom ili oba
oka
Lentikularna stakla
Osigurano lice kod koga postoji:
- poremećaj vida kratkovidost (Myopia H
52.1) ili dalekovidost (Hypermetropia H
52.0) sa dioptrijom većom od ± 8,0 D
Prizma - folija
- dobija ih osigurano lice posle operacije
razrokosti ukoliko se i dalje javlja dupli vid
(Diplopia H 53.2)
60
-
- lekar spec.
oftalmolog
- overa filijale
uzrast do
7 god.: 24
- lekar spec.
oftalmolog
- overa filijale
uzrast od stariji
7-18 god.: od 18
god.:
24
60
- lekar spec.
oftalmolog
- overa filijale
- lekar spec.
oftalmolog uz
otpusnu listu
- overa filijale
106 Teleskopske naočare - Osigurano lice kod koga postoji:
- lekar spec.
naočare sa specijalnim - najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili oftalmolog ZU
sistemom sočiva
manje (na Snellen-ovom optotipu)
tercijarnog nivoa
(Amblyopia billateralis < od 0,3 uz:
- lekarska komisija
školovanje ili za potrebe zanimanja po
- overa filijale
osnovu koga je zdravstveno osigurano
184 Lupa (staklo za
Osigurano lice kod koga postoji:
- lekar spec.
povećanje)
- najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili oftalmolog ZU
manje (na Snellen-ovom optotipu)
tercijarnog nivoa
(Amblyopia billateralis < od 0,3) uz:
- lekarska komisija
školovanje ili za potrebe zanimanja po
- overa filijale
osnovu koga je zdravstveno osigurano
107 Tvrda kontaktna sočiva Dobija ih osigurano lice starije od 16 godina - lekar spec.
kod oboljenja:
oftalmolog
- Keratoconus (H 18.6) ukoliko se
- lekarska komisija
kontaktnim sočivima postiže oštrina vida
- overa filijale
preko 0,3 D
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od
2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika
veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i
kada je dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina
24
60
24
24
48
48
48
48
stariji od 16 god.:
24
157
158
159
108
vida bar za 0,2 D veća nego sa naočarima
- Aphakia Billateralis (H 27.0)
- Aniridia (Q 13.1)
- Albinismus ocularis (E 70.3)
Gaspermeabilna
Dobija ih osigurano lice starije od 3 godine
(gaspropustljiva)
kod oboljenja:
kontaktna sočiva
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od
2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika
veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i
kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a
oštrina vida bar za: 2 reda na Snellen-ovom
optotipu veća nego sa naočarima
Meka kontaktna sočiva Osigurano lice do 16 godina kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od
2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika
veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i
kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a
oštrina vida bar za 2 reda na Snellen-ovom
optotipu veća nego sa naočarima
Terapeutska kontaktna Osigurano lice kod oboljenja:
sočiva
- bulozna keratopatija (H18.1)
- recidivantna erozija rožnjače (H18.8)
- trofični ulkus rožnjače (H16.0)
- lagoftalmus (H02.2)
- kauzome (povrede) rožnjače
Puna (potpuna) očna
Dobija je osigurano lice kome nedostaje
proteza
očna jabučica (Anoftalmus Q 11.1 i Z90.0)
160 Ljuspasta očna proteza Dobija je osigurano lice u slučaju
delimičnog nedostatka očne jabučice ili
atrofije očne jabučice
161 Privremena, prva
proteza za formiranje
očne duplje
Dobija je osigurano lice posle hirurške
intervencije enukleacije očne jabučice u
fazi pripreme očne duplje za stavljanje
stalne proteze
- lekar spec.
oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale
uzrast od stariji
3 godine: od 16
do 16
god.:
god.: 12
24
- lekar spec.
oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale
uzrast do
3 godine:
6 uzrast
do 16
god.: 12
-
- lekar spec.
dok traje terapija a
oftalmolog
najduže 12 meseci
- lekarska komisija
- overa filijale
- lekar spec.
oftalmolog
zdravstvene
ustanove
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- lekar spec.
oftalmolog
zdravstvene
ustanove
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
- lekar spec.
oftalmolog
zdravstvene
ustanove
12
48
12
48
3
tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale
Tiflotehnička pomagala
109 Brajeva pisaća mašina Za slepa osigurana lica:
- obučena za korišćenje Brajevog pisma
ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje
propisima iz PIO osiguranja
15 godina
162 Reproduktor
10 godina
163 Brajev sat za slepe
džepni
182 Brajev sat za slepe
ručni
Za prvo
propisivanje:
- lekar spec.
oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
Za ostala
propisivanja;
- lekar spec.
oftalmolog
- overa filijale uz
revers
Osigurano slepo lice (Amaurosis billateralis Za prvo
H 54.0) član biblioteke ili slepo dete na
propisivanje:
školovanju ukoliko im se ovo pravo ne
- lekar spec.
obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja
oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
Za ostala
propisivanja:
- lekar spec.
oftalmolog
- overa filijale uz
revers
Džepni sat dobija slepo osigurano lice u
Za prvo
slučaju nedostatka ili oduzetosti jedne ruke propisivanje:
- lekar spec,
oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
Za ostala
propisivanja:
- lekar spec.
oftalmolog
- overa filijale uz
revers
Slepo osigurano lice koje nije dobilo
Za prvo
džepni, dobija ručni sat
propisivanje:
- lekar spec.
oftalmolog
12 godina
12 godina
164 Naočare sa tamnim
staklima od plastične
mase
165 Beli štap za slepe
183 Ultrazvučni štap
189 Govorni softver za
srpski jezik za slepa
lica
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
Za ostala
propisivanja:
- lekar spec.
oftalmolog
- overa filijale uz
revers
Dobija ih osigurano lice koje je slepo
- lekar spec.
(Amaurosis billateralis H 54.0)
oftalmolog
- overa filijale
Dobija osigurano lice koje je slepo
- lekar spec.
(Amaurosis billateralis H 54.0)
oftalmolog
- overa filijale
Dobija osigurano lice koje je slepo i gluvo Za prvo
propisivanje:
- lekar spec.
oftalmolog uz
mišljenje spec.
ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
Za ostala
propisivanja:
- lekar spec,
oftalmolog uz
mišljenje spec.
ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
Slepo osigurano lice:
- lekar spec.
- učenik - počev od V razreda osnovne
oftalmolog uz
škole,
odgovarajuće
- student.
potvrde
- zaposleni,
organizacije
- kome posedovanje softvera može pomoći Saveza slepih
oko konkretnog radnog angažovanja, ako Srbije
poseduju kompjuter odgovarajuće
- overa filijale
konfiguracije bez ove vrste govornog
softvera.
3 godine
2 godine
3 godine
5 godina
5. Slušna pomagala
Šifra
Naziv pomagala
Indikacije
Propisivanje
Rok trajanja
najmanje u
mesecima
I
II
grupa grupa
preko
do
18g
18g
1
2
3
4
5
167 Slušni aparat ugrađen u Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- lekar spec. ORL - 24
84
naočare za koštanu
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje subspec. audiolog
obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije ili lekar spec. ORL
sprovodljivost
govornog područja 1000-4000 Hz
- lekarska komisija
Osigurano lice starije od 18 godina
- overa filijale uz
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko revers
40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve - provera
ispitivane frekvencije govornog područja
funkcionalnosti
1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za
obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga
je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko
65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane
frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
186 Slušni aparat ugrađen na Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- lekar spec. ORL - 24
84
rajf za koštanu
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje subspec. audiolog
obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije ili lekar spec. ORL
sprovodljivost
govornog područja 1000-4000 Hz
- lekarska komisija
Osigurano lice starije od 18 godina
- overa filijale uz
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko revers
40 DB do 65 DB koje obuhvata govorno
- provera
područje 1000-4000 Hz i to ako je aparat
funkcionalnosti
neophodan za obavljanje poslova zanimanja
po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko
65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane
frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
187 Individualni umetak
Osigurano lice kod koga anatomski uslovi
- lekar spec. ORL - 24
84
(oliva) za ušni kanal
onemogućavaju korišćenje standardnih
subspec. audiolog
umetaka za ušni kanal, za oštećenje sluha
ili lekar spec. ORL
preko 70 DB
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera
funkcionalnosti
185 Specijalne baterije za
Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim
- izabrani lekar uz
zaušni procesor
implantom (na teret Fonda) nakon šest
otpusnu listu
nedelja od izvršene operacije, a dve nedelje
po uključenju zaušnog procesora, ima pravo
na specijalne baterije (3 kom.), u količini
utvrđenoj na mesečnom nivou, a izdaju se za
period od tri meseca
191 Zaušni slušni aparat (iza Osigurana lica uzrasta do 18 godina:
- lekar spec. ORL - 24
uha) - digitalni za decu - sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko subspec. audiolog
do 18 godina (sa
40 decibela (DB) koje obuhvata najmanje dve ili lekar spec. ORL
najmanje 4 kanala
nezavisnog pojačanja i
minimalno 2 programa)
192 Zaušni slušni aparat (iza
uha) - bazni digitalni za
lica starija od 18 godina
(sa najmanje 2 kanala
nezavisnog pojačanja)
ispitivane frekvencije govornog područja
1000-4000 herca (Hz) ima pravo na dva
slušna aparata (za svako uho poseban)
Osigurana lica starija od 18 godina:
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko
40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve
ispitivane frekvencije govornog područja
1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za
obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga
je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko
65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane
frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz,
a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem
aparata omogućava slušno-govorna
komunikacija (pod testiranjem se
podrazumeva probno korišćenje
odgovarajućeg tipa slušnog aparata najmanje
u roku do 15 dana koje se obavlja kod
izabranog dobavljača a od strane osiguranog
lica, sa tri testiranja i usklađivanje aparata) uz
mišljenje lekara specijaliste ORL ili
subspecijaliste audiologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec. ORL subspec. audiolog
ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
-
84
-
84
6. Pomagalo za omogućavanje glasa i govora
Šifra
Naziv pomagala
1
2
111 Elektrolarings - Aparat za
omogućavanje glasa i
govora (sa dve baterije i
punjačem za baterije)
Indikacije
3
- trajni gubitak sposobnosti glasa i moći
govora laringektomisane osobe, ako
učenjem ezofagealnog govora nije moguće
sporazumevanje, a testiranjem je utvrđeno
da se korišćenjem aparata omogućava
sporazumevanje
Propisivanje
Rok trajanja
4
5
Za prvo propisivanje:
Rok za
- lekar spec. ORL uz
aparat i
punjač za
otpusnu listu i
baterije: 10
mišljenje subspec.
godina
ORL fonijatra
- lekarska komisija
- overa filijale uz
Rok za
revers
baterije (2
- provera
kom.): 2
funkcionalnosti
godine
Za ostala
propisivanja:
- lekar spec. ORL uz
otpusnu listu i
mišljenje subspec.
ORL fonijatra
- overa filijale uz
revers
- provera
funkcionalnosti
Baterije: izabrani
lekar na osnovu
otpusne liste
7. Stomatološke nadoknade
Šifra
Naziv pomagala
Indikacije
Propisivanje
1
2
3
4
Najmanji
rok
trajanja
5
Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu
112 Parcijalna akrilatna proteza sa
bazom do 10 zuba
- Izabrani stomatolog ili spec.
stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
60 meseci
168
- Izabrani stomatolog ili spec.
stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
60 meseci
- Izabrani stomatolog ili spec.
stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- Izabrani stomatolog ili spec.
stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
60 meseci
- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 meseci
169
170
113
171
Osigurano lice starije od 65
godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u
gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz
Parcijalna akrilatna proteza sa Osigurano lice starije od 65
bazom preko 10 zuba
godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u
gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz
Totalna proteza za gornju vilicu Osigurano lice starije od 65
godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u
gornjoj vilici
Totalna proteza za donju vilicu Osigurano lice starije od 65
godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u
donjoj vilici
Aktivni pokretni ortodontski
Osigurano lice uzrasta do
aparat
navršenih 18 godina života,
odnosno do kraja propisanog
srednjoškolskog obrazovanja
kod koga postoji:
- nepravilnost vilice zubnih
lukova i zuba
Funkcionalni ortodontski aparat Osigurano lice uzrasta do
navršenih 18 godina života,
odnosno do kraja propisanog
srednjoškolskog obrazovanja
kod koga postoji:
- nepravilan zagrižaj u
sagitalnom, transverzalnom i
vertikalnom pravcu
60 meseci
12 meseci
194 Vestibularna ploča
195 Delerova maska
Osigurano lice uzrasta do 10
godina kod koga postoje:
- nepravilan zagrižaj
sagitalnog i vertikalnog pravca
Osigurano lice uzrasta do 12
godina kod koga postoje;
- nepravilan zagrižaj
sagitalnog i vertikalnog pravca
- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. ortopedije vilica u
zdravstvenoj ustanovi
tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
12 meseci
trajno
Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema
196 Fiksni ortodontski aparat u
okviru preoperativnog i
postoperativnog tretmana kod
osoba sa urođenim i teže
stečenim deformacijama lica i
vilica
Osigurano lice uzrasta od 12
do 25 godina kod koga
postoje:
- urođeni i teški stečeni
deformiteti lica i vilica
197 Fiksni ortodontski aparat u
okviru preoperativnog i
postoperativnog tretmana sa
operisanim rascepima usne,
alveolarnog grebena i nepca
Osigurano lice uzrasta od 12
do 25 godina kod koga
postoje:
- sa operisanim rascepima
usne, alveolarnog grebena i
nepca
trajno
trajno
114 Totalna
Osigurano lice kod koga
proteza za
postoji:
gornju vilicu - urođeni nedostatak svih
zuba (Anodontia generalisata
K 00,0)
Za uzrast do
navršenih 18 god.
života, odnosno do
kraja propisanog
srednjoškolskog
obrazovanja: 12
meseci
Za uzrast preko 18
god. odnosno posle
završetka
srednjoškolskog
obrazovanja: 60
meseci
172 Totalna
proteza za
donju vilicu
Za uzrast do
navršenih 18 god.
života, odnosno do
kraja propisanog
srednjoškolskog
obrazovanja: 12
meseci
Za uzrast preko 18
god. odnosno posle
završetka
srednjoškolskog
obrazovanja: 60
meseci
Za uzrast do
navršenih 18 god.
Za uzrast preko 18
god. odnosno posle
173 Parcijalna
akrilatna
- lekar spec.
ortopedije vilica ili
spec. stomatološke
protetike u
zdravstvenoj
ustanovi tercijarnog
nivoa
- overa filijale
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga
- lekar spec.
postoji:
ortopedije vilica ili
spec. stomatološke
- urođeni nedostatak svih
zuba (Anodontia generalisata protetike u
zdravstvenoj
K 00.0)
ustanovi tercijarnog
nivoa
- overa filijale
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga
- izabrani
postoji:
stomatolog
- lekar spec. ortopedije vilica u
zdravstvenoj ustanovi
tercijarnog nivoa
- uz mišljenje spec.
maksilofacijalnog hirurga ZU
ter. nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
- lekar spec. ortopedije vilica u
zdravstvenoj ustanovi
tercijarnog nivoa uz mišljenje
spec. maksilofacijalnog hirurga
ZU ter. nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti
proteza
174 Stimulator
175 Obturator
proteze za
urođene
anomalije
176 Privremena
obturator
proteza
177 Definitivna
obturator
proteza
178 Facijalna
epiteza za
nos
- parcijalni nedostatak zuba
(Anodontia partialis K 0.00)
- parcijalni nedostatak zuba
(Hypodontia postraumatica
et. St. post cystectomiam
K09.0) kod dece do 18
godine
Osigurano lice uzrasta od 012 meseci kod koga postoji
- rascep usne i alveolarnog
nastavka.
Koriste se od 5-og dana od
rođenja, najkasnije do 12
meseci tj. do definitivnog
hirurškog zbrinjavanja
(operacija se vrši u 3 ili 4
faze)
Osigurano lice kod koga
postoji:
- rascep zubnog nastavka
- overa filijale
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
ortopedije vilica ZU
tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera
funkcionalnosti
- lekar spec.
stomatološke
protetike ZU
tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga
- lekar spec.
postoji:
stomatološke
protetike ZU
- oro-antralni defekt nakon
resekcije tumora i u fazi radio tercijarnog nivoa
- overa filijale
(zračne) terapije
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga
- lekar spec.
postoji:
stomatološke
protetike ZU
- oro-antralni defekt 4-6
tercijarnog nivoa
meseci po završenoj radio
- overa filijale
(zračnoj) terapiji
- provera
funkcionalnosti
Osigurano lice kod koga
- lekar spec.
postoji
stomatološke
protetike ZU
- defekt koštano mišićnog
tercijarnog nivoa
dela lica zbog bolesti ili
- overa filijale
povrede, a kod koga nije
moguć rekonstruktivni zahvat. - provera
funkcionalnosti
Izrađuju se od akrilata
neposredno posle hirurške
intervencije na stomatološkoj
klinici. Izuzetno se izrađuje
od silikona, u periodu od 12-
života, odnosno do
kraja propisanog
srednjoškolskog
obrazovanja: 12
meseci
završetka
srednjoškolskog
obrazovanja: 60
meseci
1 mesec
48 meseci
6 meseci
48 meseci
Za uzrast do
navršenih 18 god.
života, odnosno do
kraja propisanog
srednjoškolskog
obrazovanja: 12
meseci
Za uzrast preko 18
god., odnosno posle
završetka
srednjoškolskog
obrazovanja: 60
meseci
179 Facijalna
epiteza za
uvo
180 Facijalna
epiteza za
lice
18 meseci posle hirurškog
zahvata uz ispunjenje uslova
visokog sociohigijenskog
nivoa
Osigurano lice kod koga
postoji
- defekt koštano mišićnog
dela lica zbog bolesti ili
povrede, a kod koga nije
moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata
neposredno posle hirurške
intervencije na stomatološkoj
klinici. Izuzetno se izrađuje
od silikona, u periodu od 1218 meseci posle hirurškog
zahvata uz ispunjenje uslova
visokog sociohigijenskog
nivoa
Osigurano lice kod koga
postoji
- defekt koštano mišićnog
dela lica i očno-kapačnog
regiona zbog bolesti ili
povrede, a kod koga nije
moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata
neposredno posle hirurške
intervencije na stomatološkoj
klinici. Izuzetno se izrađuje
od silikona, u periodu od 1218 meseci posle hirurškog
zahvata uz ispunjenje uslova
visokog sociohigijenskog
nivoa
- lekar spec.
stomatološke
protetike ZU
tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera
funkcionalnosti
Za uzrast do
navršenih 18 god.
života, odnosno do
kraja propisanog
srednjoškolskog
obrazovanja: 12
meseci
Za uzrast preko 18
god., odnosno posle
završetka
srednjoškolskog
obrazovanja: 60
meseci
- lekar spec.
stomatološke
protetike ZU
tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera
funkcionalnosti
Za uzrast do
navršenih 18 god.
života, odnosno do
kraja propisanog
srednjoškolskog
obrazovanja: 12
meseci
Za uzrast preko 18
god., odnosno posle
završetka
srednjoškolskog
obrazovanja: 60
meseci
ŠIFARNIK POMAGALA
1. Protetička sredstva (proteze)
Tabela 2
Šifra
Naziv pomagala
1
2
Šifra dela
ili
pomagala
3
Tehnički elementi
Delovi
Standard
4.1
4.2
Proteze za gornje ekstremitete
00150
001 Estetska proteza šake
00121
00130
00211
00220
002 Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)
00233
00240
00251
00310
00320
Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička
003 proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna
proteza)
00330
00340
00351
00360
00411
00420
00430
00440
004 Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza
00450
005 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza
00460
00470
00480
00511
00520
00530
00541
00550
00560
006 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička 00611
estetska
rukavica
punjenje
insert
ležište
podlakatni
estetski deo
estetska šaka
estetska
rukavica
suspenzija
ležište
dvostrukog zida
podlakatni deo
mehanički
zglob klizni
(rotor)
mehanička
šaka
suspenzija
estetska
rukavica
ležište
elektrode
kabl elektrode
mioelektrična
šaka
estetska
rukavica
baterija
punjač baterija
lulica
ležište
nadlakatni deo
podlakatni deo
estetska šaka
estetska
rukavica
suspenzija
ležište
individualna izradaplastika
plastika
metal
plastika
plastika/metal
plastika/metal
plastika
metal/plastika/tkanina
plastika
plastika/metal
metal/plastika
metal/plastika
metal/plastika/tkanina
plastika
plastika
metal
metal/plastika
metal/plastika
plastika
Ni-Cd
serijski proizvod
plastika
plastika
plastika/metal
plastika/metal
plastika/metal
plastika
koža/plastika/tkanina
plastika
proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna)
00620
00630
00640
00650
00660
00670
00680
00711
00720
00730
Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička
007 proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna funkcionalna)
00740
00750
00760
00770
00780
00810
00820
00830
00840
00850
Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza
008
(Hibridna)
00860
00870
00880
00890
008A0
008B0
00910
00920
009 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena
00930
00940
00950
nadlakatni deo
lakatni zglob sa
kočnicom
podlakatni deo
rotor
mehanička
radna šaka
suspenzija
estetska
rukavica
ležište
nadlakatni deo
spoljni lakatni
zglob sa
kočnicom
podlakatni deo
rotor
šaka
mehanička
(radna)
suspenzija
estetska
rukavica
ležište
nadlakatni deo
lakat
podlakatni deo
mioelektrična
šaka
baterija
estetska
rukavica
rotor
suspenzija
mikroprocesor
mikroprekidač
ležište
pasivni zglob
ramena
nadlakatni deo
pasivni zglob
lakta
podlakatni deo
plastika/metal
plastika/metal
plastika/metal
plastika
metal/plastika
plastika/koža/tkanina
plastika
plastika
plastika/metal
plastika/metal
plastika/metal
metal
metal/plastika
metal/plastika/tkanina
plastika
plastika
plastika
metal/plastika
plastika/metal
metal/plastika
Ni-Cd
plastika
metal
metal/plastika/tkanina
metal
metal
plastika
plastika/metal
plastika/metal
plastika/metal
plastika/metal
00964
00970
00980
01011
01012
01013
010 Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)
01021
01022
01023
011 Elastični zavoj (2 komada)
011
estetska šaka
suspenzija
estetska
rukavica
navlaka
nadlakatna
navlaka
nadlakatna
navlaka
nadlakatna
navlaka
podlakatna
navlaka
podlakatna
navlaka
podlakatna
serijski
proizvod
plastika/metal
plastika/metal/tkanina
plastika
pamuk
vuna
sintetika
pamuk
vuna
sintetika
2x1
Održavanje proteza za gornje ekstremitete
1. Popravka proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka
P01 Korekcija ležišta proteze (plastika)
002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009
P02 Bandaža nadlakatne proteze
005; 006; 007; 008; 009
P03 Bandaža podlakatne proteze
002: 003; 004
P04 Opravka mehaničke šake
003; 006; 007
P05 Opravka mioelektrične podlakatne proteze
004
P06 Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze
008
P07 Opravka nadlakatne mehaničke proteze
006; 007; 009
2. Zamena dela proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka
A01 Zamena plastičnog ležišta na nadlakatnoj protezi
00511; 00611; 00711; 00810; 00910
A04 Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi
00211; 00310; 00411
A07 Zamena nadlakatne suspenzije
00560; 00670; 00770; 00890; 00970
A08 Zamena podlakatne suspenzije
00251; 00351
A09 Zamena lakatnog zgloba
00630; 00730; 00830; 00940
A10 Zamena mehaničkog ručnog zgloba (rotor)
00330; 00650; 00750
A11 Zamena estetske šake
00233; 00541;00964
A12 Zamena radne šake (mehaničke)
00340; 00660; 00760
A13 Zamena estetske rukavice
00150; 00240; 00360; 00450; 00550; 00680;
00780; 00870; 00980
A14 Zamena mioelektrične šake
00440; 00850
Proteze za donje ekstremitete
012 Proteza posle delimične amputacije stopala Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)
013 Potkolena proteza posle amputacije stopala po
Sajmu (Syme)
014 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična
proteza (funkcionalna)
119 Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza
(funkcionalna)
01210
01221
01310
01321
01330
01341
01352
01360
01410
01421
01432
01450
01472
01480
11910
11921
11932
11940
11950
11962
11970
11980
120 Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna
(funkcionalna)
12010
12022
12030
12040
121 Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza
(funkcionalna)
12051
12060
12072
12110
12121
12122
12130
12140
ležište
stopalo
privremeno ležište
ležište
umetak
adapter
protetsko stopalo
suspenzija
privremeno ležište
ležište
umetak
potkoleni deo-maleol
protetsko stopalo
transtibijalna
suspenzija
privremeno ležište
ležište
umetak
adapter
skeletni potkoleni
deo
protetsko stopalo
kozmetska obloga
transtibijalna
suspenzija
privremeno ležište
ležište
dezartikulaciono
koleno s kočnicom
skeletni potkoleni
deo
protetsko stopalo
kozmetska obloga
suspenzija
privremeno ležište
ležište
ležište
adapter
skeletni natkoleni
plastika
plastika/koža
plastika
plastika
tepefon
metal/drvo
plastika
tkanina/koža
plastika
plastika
tepefon
drvo/plastika
plastika
koža/tkanina
plastika
plastika
tepefon
metal
metal/plastika
plastika
plastika/sunđer
koža/tkanina
plastika
plastika
metal/plastika
metal
plastika
plastika/sunđer
koža/tkanina
plastika
plastika
drvo
metal/plastika
metal/plastika
12151
12152
12153
12160
12172
12180
12191
12192
12101
122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna
(funkcionalna)
12210
12211
12221
12222
12230
12240
12250
12260
12270
12282
12290
122A1
122A2
122A3
deo
mehaničko koleno jednoosovinsko sa
kočnicom
mehaničko koleno sa frikcijom
mehaničko koleno četvoroosovinsko
skeletni potkoleni
deo
protetsko stopalo
kozmetska obloga
transfermoralna
suspenzija
suspenzija - vakuum
ventil
Fleksibilni umetak
(za uzdužno-ovalno
ležište)
ležište tipa kanadske
korpe
ležište tipa kanadske
korpe
veštački zglob kuka
sa kočnicom
veštački zglob kuka
bez kočnice
skeletni natkoleni
deo
mehaničko koleno
jednoosovinsko
skeletni potkoleni
deo
skočni zglob
(adapter)
kozmetska obloga
protetsko stopalo
suspenzija
mehaničko kolenojednoosovinsko
mehaničko koleno sa
frikcijom
mehaničko kolenočetvoroosovinsko
metal/plastika
metal/plastika
metal/plastika
metal
plastika
plastikasunđer
plastika/koža
serijski
proizvod
plastika
koža
plastika
plastika/metal
plastika/metal
metal
plastika/metal
metal
metal
sunđer/plastika
plastika
koža/tkanina
metal
metal
metal
020 Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena)
021 Elastični zavoj
02011
02012
02013
02021
02022
02023
021
navlaka potkolena
navlaka potkolena
navlaka potkolena
navlaka natkolena
navlaka natkolena
navlaka natkolena
serijski proizvod
pamuk
sintetika
vuna
pamuk
sintetika
vuna
2 x 1; 3 x 1
Održavanje proteza za donje ekstremitete
1. Popravka proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka
P08 Korekcija ležišta
012; 014; 119; 120; 121;122
P09 Opravka u zglobu kuka, kolena i skočnog zgloba 013, 014; 119; 122; 120, 121
P10 Korekcija visine proteze
014; 119; 120; 121; 122
P11 Laminacija natkolenih proteza
120; 121; 122
P12 Laminacija potkolenih proteza
014; 119
P13 Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih
119; 120; 121; 122
proteza
2. Zamena dela proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka
A15 Zamena plastičnog ležišta na natkolenoj protezi 12022; 12121
A16 Zamena drvenog ležišta na natkolenoj protezi
12122
A17 Zamena kožnog ležišta na natkolenoj protezi
12210
A18 Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj protezi 01210; 01321; 01421; 11921
A21 Zamena zgloba kuka
12221; 12222
A22 Zamena kolenog zgloba za dezartikulaciju
12030
A23 Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog
12151; 12240
A24 Zamena kolenog zgloba frikcionog
12152; 122A2
A26 Zamena kolenog zgloba četvoroosovinskog
12153; 122A3
A27 Zamena skočnog zgloba (adapter)
01341; 01342; 01440; 11940; 12130; 12260
A28 Zamena stopala (plastika)
01352; 01472; 11962; 12051; 12172; 12282
A29 Zamena natkolene suspenzije
12072; 12191; 12192; 12290
A30 Zamena potkolene suspenzije
01480; 11980
A31 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne
12060; 12180; 12270
natkolene proteze
A32 Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne
11970
potkolene proteze
A33 Zamena fleksibilnog umetka za uzdužno-ovalno 12101
ležište
A69 Zamena tepefonskog umetka u potkolenoj protezi 01330; 01432; 11932
Spoljna proteza za dojku
023
Spoljna proteza za dojku
023
serijski proizvod
silikon
serijski proizvod
serijski proizvod
serijski proizvod
plastika
plastika
plastika
Epiteze (estetske proteze)
024
025
026
Epiteza za uho
Epiteza za nos
Epiteza za lice
024
025
026
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Šifra
Naziv pomagala
1
2
Tehnički elementi
Šifra dela
ili
pomagala
3
Delovi
Standard
4.1
4.2
Ortoze za gornje ekstremitete
029 Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju
033 Štitnik za lakat (par)
Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za
034
stabilizaciju - plastična (statička)
036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna
038 Štitnik za koleno (par)
029
033
individualna izrada
serijski proizvod
tkanina
plastika - 2 x 1
034
individualna izrada
plastika
036
038
individualna izrada
serijski proizvod
plastika
plastika - 2 x 1
Održavanje ortoza za gornje ekstremitete
1. Zamena dela ortoze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka
A34 Zamena zgloba lakta
03020; 03220
A35 Zamena suspenzijske trake
03030
Ortoze za donje ekstremitete
042 Potkolena plastična ortoza sa posteriornom
042
šinom i tabanskim produžetkom - zglobna
043 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična 04320
sa ortopedskom cipelom po meri
04330
044 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima 04420
sa ortopedskom cipelom po meri
04430
045 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim
045
produžetkom i zglobom za pozicioniranje
individualna izrada ili gotov
proizvod
individualna izrada
ortopedska cipela po meri
individualna izrada
ortopedska cipela po meri
serijski proizvod individualno prilagođavanje
proizvoda
plastika
čelični lim
koža - 2 x 1
čelični lim
koža - 2 x 1
plastika
200 Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc
aparat)
047 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom
kolena "O" ili "X" (dinamički)
048 Ortoza za kukove - dinamička
049 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo dvozglobna
050 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo trozglobna
052 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu
(Denis Brown)
124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa
ortopedskom cipelom
125 Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano,
kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i
Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim
cipelama
200
individualna izrada
koža/metal/plastika
047
individualna izrada
plastika
048
049
serijski proizvod
individualna izrada
plastika
plastika/metal
050
individualna izrada
plastika/metal
052
individualna izrada
metal/plastika
124
individualna izrada
metal/plastika/koža
125
individualna izrada
metal/plastika/koža
Održavanje ortoza za donje ekstremitete
1. Zamena dela ortoze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka
A36 Zamena zgloba kolena
04920; 05030
A37 Zamena skočnog zgloba
04930; 05040
A38 Zamena zgloba kuka
05020
A39 Zamena Perštejn zgloba
12420; 12520
Aparati za lečenje iščašenih kukova
054 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi 054
remenčići)
055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona 055
056 Atlanta aparat - ortoza
056
serijski proizvod
koža/tekstil
serijski proizvod
individualna izrada po
gipsanom modelu
plastika/tekstil
plastika
Ortoze za kičmu - spinalne ortoze
061
062
064
067
068
Tomas kragna - jednodelna
Tomas kragna - dvodelna
Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)
TLSO sa tri tačke oslonca
TLSO dinamička - korektivna
071 LSO stabilizaciona ortoza
201 Pectus carinatum aparat
061
062
064
067
068
071
201
individualna izrada
individualna izrada
serijski proizvod
individualna izrada
individualna izrada po
gipsanom otisku
serijski proizvod
individualna izrada
plastika
plastika/metal
plastika/metal
plastika/metal
plastika/metal
plastika
plastika-kožatkanina
Održavanje za kičmu - spinalnih ortoza
1. Zamena dela ortoze za kičmu po isteku garantnog roka
A40 Zamena šina
06420; 06720; 06820
A41 Zamena zatvarača za ortozu
06220; 06430; 06830
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Šifra
Naziv pomagala
Šifra dela ili
pomagala
1
2
3
Tehnički elementi
Delovi
Standard
4.1
4.2
Ortopedske cipele
07311
07312
07313
073 Ortopedske cipele sa ulošcima
074
Ortopedske cipele za paretično ili
paralitično stopalo
075 Ortopedske cipele za Talipes equines
076
Ortopedske cipele za Talipes
equinovarus
077 Ortopedske cipele za elephantiasis
07314
07320
07331
07332
07341
07342
07411
07412
07420
07511
07512
07520
07611
07612
07620
07711
07712
cipela po gipsanom otisku sa
povišicom 1,5-6 cm
cipela po gipsanom otisku sa
povišicom 6-10 cm
cipela po gipsanom otisku sa
povišicom 10-15 cm
cipela po gipsanom otisku sa
povišicom 15-20 cm
cipela po meri za zdravu nogu
uložak za cipelu
uložak za cipelu
ispun za nedostajuće prste
ispun za nedostajuće prste
cipela po meri
cipela po meri
uložak za cipele
cipela po gipsanom otisku
cipela po gipsanom otisku
uložak za cipele
cipela po gipsanom otisku
cipela po gipsanom otisku
uložak za cipele
cipela po meri
cipela po meri
Invalidska kolica
202 Invalidska kolica na ručni pogon za
202
serijski proizvod
koža ili skaj - 1x1
koža ili skaj - 1x1
koža ili skaj - 1x1
koža ili skaj - 1x1
koža ili skaj - 1x1
koža 2x1
silikon 2x1
sunđer 2x1
guma 1x1
koža 2x1
skaj 2x1
koža 2x1
koža 2x1
skaj 2x1
koža 2x1
koža 2x1
skaj 2x1
koža 2x1
koža 2x1
skaj 2x1
samostalnu upotrebu i za osobu
potpuno zavisnu od drugog lica
20210
20220
Standardne mere:
- težina kolica do 22 kg, metalna,
sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni,
skidanje zadnjih točkova, skidanje
držača za ruke
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 41-48 cm
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na oba točka
- nosivost kolica do 126 kg
20230
Invalidska kolica na ručni pogon za
samostalnu upotrebu i za osobu
potpuno zavisnu od drugog lica ojačana
Standardne mere:
- težina kolica do 22 kg, metalna,
sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni,
203
skidanje zadnjih točkova, skidanje
držača za ruke
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 49-54 cm
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na oba točka
- nosivost kolica preko 126 kg
20240
20250
20260
20270
20280
20290
202A0
202B0
202C0
203
20310
20320
20330
20340
20350
20360
20370
20380
20390
203A0
203B0
203C0
204
Invalidska kolica na ručni pogon jednom 20410
20420
rukom za samostalnu upotrebu sa
pogonom na polugu
20430
Standardne mere:
204 - visina kolica 90 cm
20440
- visina naslona 35-45 cm
20450
- širina sedišta 41-48 cm
20460
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na polugu
20470
- nosivost kolica do 126 kg
20480
20490
205 Invalidska kolica na ručni pogon jednom 205
konstrukcija
sedište
metal
plastificirana
tkanina
naslon
plastificirana
tkanina
prednji točkovi - puni
poliuretan
zadnji točkovi - pumpani
guma
papučice za stopala - podesive plastika/metal
kočnica
metal/plastika
jastuk za sedište
tkanina
naslon za glavu
tapacirana plastika
pelote za glavu
tapacirana plastika
sigurnosni pojas za grudi
tekstil
sigurnosni kaiševi za stopala
tekstil
serijski proizvod
konstrukcija
metal
sedište
plastificirana
tkanina
naslon
plastificirana
tkanina
prednji točkovi - puni
poliuretan
zadnji točkovi - pumpani
guma
papučice za stopala - podesive plastika
kočnica
metal/plastika
jastuk za sedište
tkanina
naslon za glavu
tapacirana plastika
pelote za glavu
tapacirana plastika
sigurnosni pojas za grudi
tekstil
sigurnosni kaiševi za stopala
tekstil
serijski proizvod
konstrukcija
metal
sedište
plastificirana
tkanina
naslon
plastificirana
tkanina
poluga
metal
prednji točkovi - puni
poliuretan
zadnji točkovi - pumpani
guma
papučice za stopala - podesive plastika
kočnica
metal/plastika
jastuk za sedište
tkanina
serijski proizvod
rukom za samostalnu upotrebu sa
pogonom na polugu - ojačana
20510
20520
Standardne mere:
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 49-54 cm
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na polugu
- nosivost kolica preko 126 kg
20530
Invalidska kolica na ručni pogon (laka
aktivna)
Standardne mere:
- visina naslona do 40 cm
128
- širina sedišta 43-48 cm
- visina sedišta 43-45 cm
- pogon na oba točka
- nosivost kolica do 110 kg
- težina kolica do 20 kg
20540
20550
20560
20570
20580
20590
128
12810
12820
12830
12840
12850
12860
12870
129
12910
12920
Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 12930
30 stepena
12940
12950
Standardne mere:
- sklopiva kolica po tipu kišobrana,
12960
129 - visina kolica 93-100 cm
12970
- visina sedišta 25-38 cm
12980
- širina sedišta 25-38 cm
12990
- visina naslona 62-76 cm
- bez ručnog pogona
129A0
- nosivost kolica do 50 kg
129B0
129C0
129D0
129E0
207 Dečija invalidska kolica za samostalnu 207
upotrebu i potpuno zavisnu od drugog 20710
konstrukcija
sedište
metal
plastificirana
tkanina
naslon
plastificirana
tkanina
poluga
metal
prednji točkovi - puni
poliuretan
zadnji točkovi - pumpani
guma
papučice za stopala - podesive plastika
kočnica
metal/plastika
jastuk za sedište
tkanina
serijski proizvod
konstrukcija
lake legure
sedište
plastificirana
tkanina
naslon
plastificirana
tkanina
prednji točkovi - puni
poliuretan
zadnji točkovi - pumpaniguma
skidajući
papučice za stopala - sklopive plastika
kočnica
metal/plastika
serijski proizvod
konstrukcija
metal
sedište
plastificirana
tkanina-tapacirana
naslon
plastificirana
tkanina-tapaciran
prednji točkovi - puni
poliuretan
zadnji točkovi - puni
poliuretan
kočnica
metal/plastika
papučice za stopala - podesive plastika
jastuk za sedište
tekstil
naslon za glavu
tapacirana plastika
pelote za glavu
tapacirana plastika
sigurnosni pojas za grudi
tekstil
abdukcioni klin
metal/tapacirana
plastika
kaiševi za kolena
tekstil
kaiševi za stopala
tekstil
serijski proizvod
konstrukcija
metal
lica
20720
Standardne mere:
- visina kolica do 100 cm
- visina sedišta 25-38 cm
- širina sedišta 25-38 cm
- visina naslona 62-76 cm
- bez ručnog pogona
- nosivost kolica do 70 kg
20730
Toaletna kolica
083 Standardne mere:
- visina kolica 90 cm
- sedišta širine 45 cm
084 Elektromotorna invalidska kolica
(sa 2 akumulatora i punjačem
akumulatora)
Mere:
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 43-54 cm
20740
20750
20760
20770
20780
20790
207A0
207B0
207C0
207D0
207E0
083
08310
08320
08330
08340
08350
084
08410
08420
08430
084BO
084CO
08440
08450
08460
08470
08480
084DO
084EO
084FO
08490
084A0
086 Antidekubitus jastuk za invalidska kolica 086
sedište
plastificirana
tkanina
naslon
plastificirana
tkanina
prednji točkovi - puni
poliuretan
zadnji točkovi - puni
poliuretan
papučice za stopala - podesive plastika
kočnica
metal/plastika
jastuk za sedište
tekstil
naslon za glavu
tapacirana plastika
pelote za glavu
tapacirana plastika
sigurnosni pojas za grudi
tekstil
abdukcioni klin
metal/tapacirana
plastika
kaiševi za kolena
tekstil
kaiševi za stopala
tekstil
serijski proizvod
sedište
plastika
naslon
plastika
prednji točkovi - puni
poliuretan
zadnji točkovi - puni
poliuretan
noćna posuda
plastika
serijski proizvod
konstrukcija
metal
sedište
plastificirana
tkanina
naslon
plastificirana
tkanina
naslon za glavu
tapacirana plastika
pelote za glavu
tapacirana plastika
prednji točkovi - puni
poliuretan
zadnji točkovi - pumpani
guma
ručne komande
serijski proizvod
kočnica
metal/plastika
papučice za stopala - podesive plastika
sigurnosni pojas za grudi
tekstil
kaiševi za kolena
tekstil
kaiševi za stopala
tekstil
akumulator 2 komada
1x2
punjač akumulatora
serijski proizvod
serijski proizvod
pneumatski
Održavanje invalidskih kolica
1. Servisiranje invalidskih kolica van garantnog roka
S01 Servis invalidskih kolica
2. Popravka dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka
P14 Opravka kočnice
20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
P15 Opravka komandne palice kod
08460
elektromotornih kolica
P16 Opravka motora elektromotornih kolica 084
3. Zamena dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka
A42 Prednje pune gume
20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
A43 Prednjeg točka
20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
A44 Zadnje spoljne gume
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
A45 Zadnje unutrašnje gume
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450
A46 Zadnjeg točka
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
A47 Viljuške prednjeg točka
202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084
A48 Sedišta za invalidska kolica
20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420
A49 Naslona za invalidska kolica
20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430
A50 Kočnice za invalidska kolica
20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
A51 Naslona za glavu
20290; 20390; 12990; 20790; 084B0
Sedišta tapaciranog kod invalidskih
A52
12920
kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni
A53 Pelote
202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0
A54 Sigurnosnog kaiša
202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0;
207D0; 207E0; 084D0; 084E0; 084F0
A55 Instalacije na elektromotornim kolicima 084
A56 Prekidača na upravljačkoj kutiji za
084
elektromotorna kolica
A57 Komandne palice za elektromotorna
084
kolica
A58 Kočnice za elektromotorna kolica
08470
A63 Četkice motora
084
A64 Zamena 2 akumulatora za
08490
elektromotorna kolica
Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja
Drvene potpazušne štake na
087
podešavanje
08712
08722
Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke 08911
089
oslonca
08912
serijski proizvod na
podešavanje
elastična guma
serijski proizvod - tri noge
serijski proizvod - četiri noge
drvo - 2 x 1
guma - 2 x 1
1x1
1x1
090 Metalni ortopedski štap sa krivinom
091
Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri
noge
131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri
točka i potpazušnim osloncem
132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva
točka i dve noge
08921
08922
09010
09020
09110
09120
131
132
19010
19020
190 Metalne podlakatne štake
elastična guma
elastična guma
serijski proizvod
elastična guma
serijski proizvod - 4 noge
elastična guma
serijski proizvod - 4 točka i
potpazušni oslonci
serijski proizvod - 2 točka i 2
noge
serijski proizvod
elastična guma
3x1
4x1
metal -1 x 1
guma - 1 x 1
metal
gume - 4 x 1
metal
metal
metal - 2 x 1
guma - 2 x 1
Ostala pomoćna pomagala
093 Bolnički krevet sa trepezom
094 Sobna dizalica
095 Antidekubitus dušek
208
Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu
(jednostrani ili obostrani)
135 Pojas za trbušnu kilu
093
094
095
serijski proizvod
serijski proizvod
serijski proizvod
20810
20820
135
serijski proizvod jednostrani
serijski proizvod obostrani
serijski proizvod
metal
gotov proizvod
poliuretan sa saće
profilom
koža-tekstil
koža-tekstil
koža-tekstil
Koncentrator kiseonika
099
09910
099
Koncentrator kiseonika protoka 2-3
I/min (kiseonički koncentrator)
09920
09930
09940
serijski proizvod
serijski proizvod sa prot.
kiseonika 2-3 l/min
crevo za dovod kiseonika
filter za kiseonik - serijski
proizvod
binazalna sonda (potrošni
materijal)
Održavanje koncentratora kiseonika
1. Zamena dela koncentratora kiseonika po isteku garantnog roka
A65 Zamena filtera na koncentratoru
09930
kiseonika na godinu dana
A66 Zamena creva za dovod kiseonika na 5 09920
godina
Sanitarne sprave
1x1
plastika
1x1
plastika
097 Endotrahealna kanila metalna (2
komada)
188 Endotrahealna kanila plastična (2
komada)
097
serijski proizvod
metal - 2 x 1
188
serijski proizvod
plastika - 2 x 1
098 Električni inhalator sa maskom
09810
09820
10010
10020
serijski proizvod
maska
disk podloga - serijski proizvod
kese za ileostomu - serijski
proizvod
serijski proizvod
električni
plastika
1 x 10 kom.
do 60 kom.
disk podloga - serijski proizvod
kese za kolostomu - serijski
proizvod
serijski proizvod
1 x 10 kom.
do 60 kom.
1 x 10 kom.
do 30 kom.
1 x 30 grama
1 x 60 grama
do 6 kom.,
dimenzija 20 x 50
cm
100 Disk podloga sa kesama za ileostomu
136 Samolepljivi jednodelni komplet za
ileostomu
13610
13710
137 Disk podloga sa kesama za kolostomu 13720
138 Samolepljivi jednodelni komplet za
kolostomu
13810
140 Samolepljivi jednodelni komplet za
urostomu
141 Krema za negu stome
142 Pasta za ispune ožiljnih neravnina
193 Silikonski upijajući flaster
14010
disk podloga - serijski proizvod
kese za urostomu - serijski
proizvod
serijski proizvod
14110
14210
19310
serijski proizvod
serijski proizvod
serijski proizvod
143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za
stomu
143
serijski proizvod
139 Disk podloga sa kesama za urostomu
13910
13920
10111
Stalni - Foli (Foleu) urin kateter sa urin
101
10112
kesama sa ispustom
10120
144
Urin kateter za jednokratnu upotrebu:
(bez urin kesa)
14411
14412
145
Urinarni kondom sa urin kesama sa
ispustom
14510
14520
10210
102 Pelene
Komplet plastičnih špriceva i igala za
103 davanje insulina za jednokratnu
upotrebu
10310
urin kateter - silikon
urin kateter - lateks
urin kese - plastika
PVC kateter - serijski proizvod
lumbrifikovani kateter - serijski
proizvod
urinarni kondom - serijski
proizvod
urin kese - plastika
serijski proizvod visoko
upijajuće moći (do 30 kg; od 31
do 40 kg; od 41 do 70 kg; preko
70 kg)
serijski proizvod - špric i igla
(prema broju dnevnih doza
insulina)
1 x 30 kom.
1 x 30 kom.
1 x 30 kom.
1 x 1 kom.
1 x 3 kom.
1 x 10 kom.
do 60 kom.
mesečno
do 60 kom.
mesečno
1 x 30 kom.
1 x 15 kom.
do 60 kom.
30 - 150 kompleta
10320
146 Pen špric
147 Igle za pen špric
148 Urin test traka za okularno očitavanje
šećera i acetona u urinu
149 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u
krvi
150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)
do 30 komada
146
14710
14810
serijski proizvod - igle za
vađenje insulina iz bočice
serijski proizvod
serijski proizvod
serijski proizvod
149
serijski proizvod
1x1
serijski proizvod - trake
(mesečno)
serijski proizvod - lancete
(mesečno)
umetak za automatsku lancetu
(lancetar)
serijski proizvod
kateteri - serijski proizvod
špricevi - serijski proizvod
baterije - serijski proizvod
15010
15021
15022
104 Spoljna portabilna insulinska pumpa
10410
15210
Potrošni materijal za spoljnu portabilnu
152
15220
insulinsku pumpu
15230
1x1
30 - 120 kom.
50 kom.
50 - 150 kom.
50 - 150 kom.
do 30 kom.
1x1
1 x 10 (mesečno)
1 x 10 (mesečno)
3 kom. za 45 dana
Prethodni
4. Očna pomagala
Šifra
Naziv pomagala
Šifra dela ili
pomagala
1
2
3
105 Ram za naočare
153 Stakla za korekciju vida (mineralna)
154 Plastična stakla za korekciju vida (organska)
105
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
15411
15412
15413
15414
15415
Tehnički elementi
Delovi
Standard
4.1
4.2
serijski proizvod sa
plastika/metal
krilcima okvira - ojačan
do ±2D
staklo
preko +2D - +4D
staklo
±4D - ±6D
staklo
do +2D/2
torus staklo
±2D/2 - ±4D/2
torus staklo
±4D/2 - ±6D/2
torus staklo
do ±2D/4
torus staklo
±2D/4 - ±4D/4
torus staklo
±4D/4 - ±6D/4
torus staklo
do +2D
plastika
+2D - +5D
plastika
±5D - +8D
plastika
±8D - ±10D
plastika
±10D - ±12D
plastika
15417
15416
15421
15422
15423
15424
15425
15426
15427
15431
15432
15433
15434
15435
15436
15437
18101
18111
18112
18113
18114
18115
18102
18103
18121
Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa 18122
181 dioptrijom većom od + 5,0 D na jednom ili oba
18123
oka
18124
18125
18131
18104
18105
18132
18133
18134
18135
15511
15512
155 Lentikularna stakla
15513
15521
15522
±12D - ±14D
+14D - +16D
do ±2D/2
±2D - +5D/2
±5D - +8D/2
±8D - ±10D/2
±10D - ±12D/2
±12D - +14D/2
±14D - ±16D/2
do ±2D/4
±2D - +5D/4
±5D - ±8D/4
±8D - +10D/4
±10D - ±12D/4
±12D - ±14D/4
±14D - ±16D/4
±2D - ±5D
±5D - +8D
±8D - +10D
+10D - +12D
+ 12D - +14D
±14D - ±16D
do +2D/2
±2D - ±5D/2
±5D - ±8D/2
±8D - ±10D/2
±10D - +12D/2
±12D - ±14D/2
±14D - ±16D/2
±5D - ±8D/4
do ±2D/4
+2D - +5D/4
±8D - +10D/4
±10D - +12D/4
+12D - ±14D/4
±14D - +16D/4
±8D - ±13D
±13D - ±20D
±20D - ±30D
+8D - +13D/4
+ 13D - +18D/4
plastika
plastaka
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
torus plastika
plastika
plastika
plastika
torus steklo
torus staklo
15523
15531
15532
15541
15542
156
156 Prizma - folija
preko ± 18D/4
+8D - +13D
±13D - ±18D
±8D - +13D/4
±13D - ±18D/4
serijski proizvod
torus staklo
sferna plastična
sferna plastična
torus plastična
torus plastična
folija na staklu bez
dioptrije
sistem sočiva
106 Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim 106
sistemom sočiva
184 Lupa (staklo za povećanje)
184
serijski proizvod
107 Tvrda kontaktna sočiva
157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna
sočiva
158 Meka kontaktna sočiva
159 Terapeutska kontaktna sočiva
108 Puna (potpuna) očna proteza
160 Ljuspasta očna proteza
161 Privremena, prva proteza za formiranje očne
duplje
107
157
serijski proizvod
serijski proizvod
uveličavajuće
staklo
silikon - 2 x 1
plastika - 2 x 1
158
159
108
160
161
serijski proizvod
serijski proizvod
individualna izrada
individualna izrada
serijski proizvod
želatin - 2 x 1
želatin - 2 x 1
akrilat
akrilat
akrilat
serijski proizvod
Održavanje očnih pomagala
1. Servisiranje očnih proteza van garantnog roka
S02 Poliranje očnih proteza jedanput godišnje
10811; 10812; 10813
Tiflotehnička pomagala
109 Brajeva pisaća mašina
162 Reproduktor
163 Brajev sat za slepe džepni
109
162
163
182 Brajev sat za slepe ručni
182
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase 164
165 Beli štap za slepe
165
183 Ultrazvučni štap
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica
183
189
serijski proizvod
serijski proizvod
džepni sat - serijski
proizvod
ručni sat - serijski
proizvod
serijski proizvod
serijski proizvod na
rasklapanje
serijski proizvod
serijski proizvod
plastika
metal
5. Slušna pomagala
Šifra
Naziv pomagala
Šifra dela ili
Tehnički elementi
pomagala
Delovi
3
4.1
167
aparat - serijski proizvod
1
2
167 Slušni aparat ugrađen u naočare za
koštanu sprovodljivost
186 Slušni aparat ugrađen na rajf za
186
koštanu sprovodljivost
187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal 187
185 Specijalne baterije za zaušni procesor
aparat - serijski proizvod
umetak
individualna izrada po meri
mesečno zamena (na 3
serijski proizvod prema
dana: 30 kom.; na 4 dana:
vrsti zaušnog procesora
21 kom.; na 5 dana: 18
(3 kom.)
kom.)
Aparat za oštećenje
sluha od 40-70 DB sa
komplet
umetkom, cevčicom i
baterijama
Aparat za oštećenje
komplet
sluha od 71-90 DB sa
umetkom, cevčicom i
baterijama
Aparat za oštećenje
sluha preko 90 DB sa
komplet
umetkom, cevčicom i
baterijama
Aparat za oštećenje
sluha od 40-65 DB sa
umetkom, cevčicom i
baterijama
komplet
Aparat za oštećenje
komplet
sluha od 66-90 DB sa
umetkom, cevčicom i
baterijama
Aparat za oštećenje
sluha preko 90 DB sa
komplet
umetkom, cevčicom i
baterijama
185
19111
Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni 19112
za decu do 18 godina (sa najmanje 4
191
kanala nezavisnog pojačanja i
minimalno 2 programa)
16113
Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni
digitalni za lica starija od 18 godina (sa
192
najmanje 2 kanala nezavisnog
pojačanja)
Standard
4.2
19211
19212
19213
Održavanje slušnih pomagala
1. Zamena dela slušnog pomagala posle garantnog roka
A67 Zamena individualnog umetka za ušni 187
kanal
6. Pomagala za omogućavanje glasa i govora
Šifra
Naziv pomagala
Šifra dela ili
pomagala
Tehnički elementi
Delovi
Standard
1
111
2
3
Elektrolarings - Aparat za omogućavanje glasa i
govora (sa dve baterije i punjačem za baterije)
11110
11120
11130
4.1
4.2
pomagalo za glasni govor serijski proizvod
1x1
akumulatorska baterija (2
1x2
kom.)
punjač akumulatora 1x1
serijski proizvod
Održavanje pomagala za omogućavanje glasa i govora
1. Zamena dela pomagala za omogućavanje glasa i govora posle garantnog roka
A68 Zamena baterija (2 kom.) na 2 godine
11120
7. Stomatološke nadoknade
Šifra
Naziv pomagala
Šifra dela ili
pomagala
1
2
3
Tehnički elementi
Delovi
Standard
4.1
4.2
Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu
Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10
112
zuba
11213
11214
16813
168
Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10
zuba
16814
169 Totalna proteza za gornju vilicu
169
170 Totalna proteza za donju vilicu
170
113 Aktivni pokretni ortodontski aparat
113
171 Funkcionalni ortodontski aparat
171
194 Vestibularna ploča
194
individualna izrada
proteze gornje vilice po
meri od 10 zuba
individualna izrada
proteze donje po meri do
10 zuba
individualna izrada
proteze gornje vilice
preko 10 zuba po meri
individualna izrada
proteze donje po meri
preko 10 zuba
individualna izrada
totalne proteze po meri
za gornju vilicu
individualna izrada
totalne proteze po meri
za donju vilicu
individualna izrada po
meri
individualna izrada po
meri
individualna izrada po
meri
akrilat; žica/metal;
akrilatni zubi
akrilat; žica/metal;
akrilatni zubi
akrilat; žica/metal;
akrilatni zubi
akrilat; žica/metal;
akrilatni zubi
akrilat; akrilatni
zubi
akrilat; akrilatni
zubi
akrilat; žica/metal;
šraf
akrilat; žica/metal;
šraf
akrilat; žica/metal
195 Delerova maska
195
serijski proizvod
metal/plastika
Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema
196 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog 196
i postoperativnog tretmana kod osoba sa
urođenim i teže stečenim deformacijama lica i
vilica
197 Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog 197
i postoperativnog tretmana sa operisanim
rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca
114 Totalna proteza za gornju vilicu
114
172 Totalna proteza za donju vilicu
172
173 Parcijalna akrilatna proteza
173
174 Stimulator
174
175 Obturator proteze za urođene anomalije
175
176 Privremena obturator proteza
176
177 Definitivna obturator proteza
177
178 Facijalna epiteza za nos
178
179 Facijalna epiteza za uvo
179
180 Facijalna epiteza za lice
180
serijski proizvod
metal
serijski proizvod
metal
individualna izrada
totalne proteze po meri
za gornju vilicu
individualna izrada
totalne proteze po meri
za donju vilicu
individualna izrada po
meri
individualna izrada po
meri
individualna izrada po
meri
individualna izrada po
meri
individualna izrada po
meri
individualna izrada po
meri
individualna izrada po
meri
individualna izrada po
meri
akrilat; akrilatni
zubi
Održavanje stomatoloških nadoknada
1. Popravka stomatoloških nadoknada po isteku garantnog roka
P17 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj
11221
parcijalnoj akrilatnoj protezi
P18 Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj
11222
parcijalnoj akrilatnoj protezi
P19 Lepljenje polomljene baze gornje mobilne
11221; 16811
parcijalne akrilatne proteze
P20 Lepljenje polomljene baze donje mobilne
11212; 16812
parcijalne akrilatne proteze
P21 Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj 16920
akrilat; akrilatni
zubi
akrilat; žica/metal;
akrilatni zubi
akrilat; žica/metal
akrilat; žica/metal;
akrilatni zubi
akrilat; žica/metal;
akrilatni zubi
akrilat: žica/metal;
akrilatni zubi
akrilat; silikon;
boja; lepak
akrilat; silikon;
boja; lepak
akrilat; silikon;
boja; lepak
P22
P23
P24
P25
protezi
Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj 17020
protezi
Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne 16910
proteze
Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne 17010
proteze
Reparatura ortodonskog aparata sa otiskom
113; 171
SPISAK POMAGALA KOJA SE PROPISUJU NA OBRASCU ZA
PROPISIVANJE ODRŽAVANJE I REMONT POMAGALA I NA LEKARSKOM
RECEPTU
1. Pomagala koja se propisuju na obrascu za propisivanje, održavanje i remont pomagala
001 Estetska proteza šake
002 Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)
003 Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna
proteza)
004 Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza
005 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza
006 Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna-funkcionalna)
007 Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna funkcionalna)
008 Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)
009 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena
012 Proteza posle delimične amputacije stopala po Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)
013 Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)
014 Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)
119 Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)
120 Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)
121 Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)
122 Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)
024 Epiteza za uho
025 Epiteza za nos
026 Epiteza za lice
029 Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju
030 Ortoza za rame i lakat sa zglobom u laktu, zatvaračem u više položaja i suspenzijskom trakom
034 Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)
036 Ortoza za ručni zglob funkcionalna
042 Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna
043 Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri
044 Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri
045 Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje
200 Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)
047 Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "X" (dinamički)
048 Ortoza za kukove - dinamička
049 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna
050 Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna
052 Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)
124 Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom
125 Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u
vezi sa ortopedskim cipelama
054 Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)
055 Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona
056 Atlanta aparat-ortoza
061 Tomas kragna - jednodelna
062 Tomas kragna - dvodelna
064 Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)
067 TLSO sa tri tačke oslonca
068 TLSO dinamička - korektivna
071 LSO stabilizaciona ortoza
201 Pectus carinatum aparat
073 Ortopedske cipele sa ulošcima
074 Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo
075 Ortopedske cipele za TaIipes equinus
076 Ortopedske cipele za TaIipes equinus
077 Ortopedske cipele za elephantiasis
202 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica
203 Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica - ojačana
204 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu
205 Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana
128 Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna)
129 Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena
207 Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i potpuno zavisnu od drugog lica
083 Toaletna kolica
084 Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)
086 Antidekubitus jastuk za invalidska kolica
091 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge
131 Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem
132 Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge
093 Bolnički krevet sa trapezom
094 Sobna dizalica
095 Antidekubitus dušek
098 Električni inhalator sa maskom
100 Disk podloga sa kesama za ileostomu
136 Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu
137 Disk podloga sa kesama za kolostomu
138 Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu
139 Disk podloga sa kesama za urostomu
140 Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu
099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 l/min (kiseonički koncentrator)
102 Pelene - za prvo propisivanje
146 Pen špric
149 Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi
150 Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)
104 Spoljna portabilna insulinska pumpa
152 Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu
106 Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva
184 Lupa (staklo za povećanje)
107 Tvrda kontaktna sočiva
157 Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva
158 Meka kontaktna sočiva
159 Terapeutska kontaktna sočiva
108 Puna (potpuna) očna proteza
160 Ljuspasta očna proteza
161 Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje
109 Brajeva pisaća mašina
162 Reproduktor
163 Brajev sat za slepe džepni
182 Brajev sat za slepe ručni
183 Ultrazvučni štap
191 Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i
minimalno 2 programa)
192 Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog
pojačanja)
167 Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost
186 Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost
187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal
111 Elektrolarings - aparat za omogućavanje glasa i govora (sa 2 baterije i punjačem za baterije)
112 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba
168 Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba
169 Totalna proteza za gornju vilicu
170 Totalna proteza za donju vilicu
113 Aktivni pokretni ortodontski aparat
171 Funkcionalni ortodontski aparat
194 Vestibularna ploča
195 Delerova maska
196 Fiksni ortodonski aparat u okviru preoperativnog i postooperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže
stečenim deformacijama lica i vilica
197 Fiksni ortodonski aparat u okviru preoperativnog i postooperativnog tretmana sa operisanim raspecima usne,
alveolarnog grebena i nepca
114 Totalna proteza za gornju vilicu
172 Totalna proteza za donju vilicu
173 Parcijalna akrilatna proteza
174 Stimulator
175 Obturator proteze za urođene anomalije
176 Privremena obturator proteza
177 Definitivna obturator proteza
178 Facijalna epiteza za nos
179 Facijalna epiteza za uvo
180 Facijalna epiteza za lice
010 Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)
020 Navlaka za patrljak (potkolena-natkolena)
011 Elastični zavoj
021 Elastični zavoj
023 Spoljna proteza za dojku
033 Štitnik za lakat (par)
038 Štitnik za koleno (par)
087 Drvene potpazušne štake na podešavanje
089 Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca
090 Metalni ortopedski štap sa krivinom
190 Metalne podlakatne štake
208 Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)
135 Pojas za trbušnu kilu
097 Endotrahealna kanila metalna (2 komada)
188 Endotrahealna kanila plastična (2 komada)
105 Ram za naočare
153 Stakla za korekciju vida (mineralna)
154 Plastična stakla za korekciju vida (organska)
181 Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5D
155 Lentikularna stakla
156 Prizma - folija
164 Naočare sa tamnim staklima od plastične mase
165 Beli štap za slepe
185 Specijalne baterije za zaušni procesor
189 Govorni softver za srpski jezik za slepa lica
2. Pomagala koja se propisuju na lekarskom receptu
141 Krema za negu stome
142 Pasta za ispune ožiljnih neravnina
193 Silikonski upijajući flaster
143 Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu
101 Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom
144 Urin kateter za jednokratnu upotrebu (bez urin kesa)
145 Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom
102 Pelene
103 Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu
147 Igle za pen špric
148 Urin test trake za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu
SPISAK POMAGALA ZA KOJA JE PROPISANO ODRŽAVANJE I REMONT
POMAGALA
I Servisiranje pomagala
Servis invalidskih kolica
S01 Servis invalidskih kolica
Servis očnih pomagala
S02 Poliranje očnih proteza
II Popravka pomagala
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
Popravka proteza za gornje ekstremitete
Korekcija ležišta proteze (plastika, koža, drvo)
Bandaža nadlakatne proteze
Bandaža podlakatne proteze
Opravka mehaničke šake
Opravka mioelektrične podlakatne proteze
Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze
Opravka mehanoelektrične nadlakatne mehaničke proteze
Popravka proteza za donje ekstremitete
Korekcija ležišta
Opravka u zglobu kuka, kolena i stopala
Korekcija visine proteze
Laminacija nadkolenih proteza
Laminacija podkolenih proteza
Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza
Popravka invalidskih kolica
Opravka kočnice
Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica
Opravka motora elektromotornih kolica
Popravka stomatoloških nadoknada
Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi
Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj parcijalnoj akrilatnoj protezi
Lepljenje polomljene baze gornje mobilne parcijalne akrilatne proteze
Lepljenje polomljene baze donje mobilne parcijalne akrilatne proteze
Lepljenje ispalog zuba u gornjoj mobilnoj totalnoj protezi
Lepljenje ispalog zuba u donjoj mobilnoj totalnoj protezi
Lepljenje polomljene baze gornje mobilne totalne proteze
Lepljenje polomljene baze donje mobilne totalne proteze
III Zamena dela pomagala
A01
A04
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A21
A22
A23
A24
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A69
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
Zamena dela proteze za gornje ekstremitete
Zamena plastičnog ležišta na nadlakatnoj protezi
Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi
Zamena nadlakatne suspenzije
Zamena podlakatne suspenzije
Zamena lakatnog zgloba
Zamena ručnog zgloba
Zamena estetske šake
Zamena radne šake
Zamena estetske rukavice
Zamena mioelektrične šake
Zamena dela proteze za donje ekstremitete
Zamena plastičnog ležišta na nadkolenoj protezi
Zamena drvenog ležišta na nadkolenoj protezi
Zamena kožnog ležišta na nadkolenoj protezi
Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj protezi
Zamena zgloba kuka
Zamena dezartikulacionog kolena
Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog
Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog sa frikcijom
Zamena kolenog zgloba četvoroosovinskog
Zamena skočnog zgloba
Zamena stopala (plastika)
Zamena nadkolene suspenzije
Zamena podkolene suspenzije
Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne nadkolene proteze
Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne potkolene proteze
Zamena adaptilnog fleksibilnog umetka kod uzdužno ovalnog ležišta na natkolenoj endoskeletnoj protezi
Zamena tepefonskog umetka u potkolenoj protezi
Zamena dela ortoze
Zamena zgloba lakta
Zamena suspenzijske trake
Zamena zgloba kolena
Zamena skočnog zgloba
Zamena zgloba kuka
Zamena Perštejn zgloba
Zamena šina
Zamena zatvarača za ortozu
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A63
A64
A65
A66
A67
A68
Zamena dela invalidskih kolica
Prednja puna guma
Prednji točak
Zadnja spoljna guma
Zadnja unutrašnja guma
Zadnji točak
Viljuška prednjeg točka
Sedište za invalidska kolica
Naslon za invalidska kolica
Kočnica za invalidska kolica
Zamena naslona
Zamena sedišta
Zamena pelote
Zamena sigurnosnog kaiša
Instalacija na elektromotornim kolicima
Prekidač na upravljačkoj kutiji
Komandna palica
Četkice motora
Zamena akumulatora za elektromotorna kolica
Zamena dela koncentratora kiseonika
Zamena filtera na koncentratoru kiseonika
Zamena creva za dovod kiseonika
Zamena dela kod slušnih pomagala
Zamena individualnog umetka za ušni kanal
Zamena dela kod pomagala za omogućavanje glasa i govora
Zamena baterija
IV Remont pomagala
Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna-funkcionalna
proteza) - zamena mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice
R02 Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza - zamena estetske šake i suspenzije
Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza sa mehaničkim zglobom (radna R03
funkcionalna) - zamena mehaničke šake, rotora i suspenzije
Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radnaR04
funkcionalna) - zamena spoljnog lakta, rotora, mehaničke šake i suspenzije
R05 Estetska proteza posle dezartikulacije ramena - zamena estetske šake, estetske rukavice i suspenzije
Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna) - zamena stopala, suspenzije,
R06
adaptera i potkolenog dela - maleola
Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpunu zavisnu od drugog lica R07
zamena oštećenih delova
Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpunu zavisnu od drugog lica R08
ojačana - zamena oštećenih delova
R01
Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - zamena
oštećenih delova
Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana R10
zamena oštećenih delova
Elektromotorna invalidska kolica (sa dva akumulatora i punjačem akumulatora) - zamena oštećenih delova
R11
osim akumulatora i punjača koji se zamenjuju u propisanim rokovima
R09
Obrazac OPP
Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala
Obrazac reversa
Obrasci OLK - SP1 i OLK - SP2
Ocena prvostepene lekarske komisije
Obrasci OLK - SP3 i OLK - SP4
Ocena drugostepene lekarske komisije
Obrazac IPF
Izveštaj o proveri funkcionalnosti
Download

Detaljnije…