PRAVILNIK
O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA
ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE
ZA NJIHOV RAD ZA 2011. GODINU
("Sl. glasnik RS", br. 4/2011, 14/2011, 33/2011, 52/2011, 82/2011 i 2/2012)
I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, kriterijumi i merila za zaključivanje ugovora o pružanju
zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima (u daljem tekstu:
ugovor), između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, odnosno filijale i zdravstvenih
ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica (u daljem tekstu: davalac zdravstvenih usluga) i za
utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu.
Član 2
Ugovorima koji se zaključuju na osnovu ovog pravilnika obezbeđuje se zdravstvena zaštita
osiguranim licima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) i
osiguranim licima Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond vojnih
osiguranika) u skladu i na način koji je utvrđen ugovorom koji je zaključen između Republičkog
fonda i Fonda vojnih osiguranika.
Član 3
Iznos planiranih sredstava za zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2011.
godinu, za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, utvrđen je Finansijskim planom
Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2011. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan).
Raspored sredstava iz stava 1. ovog člana, u obliku planirane naknade za rad davalaca
zdravstvenih usluga, utvrđuje se predračunima sredstava za 2011. godinu, a deo sredstava
obezbeđuje se za pružanje određene vrste zdravstvenih usluga u skladu sa ovim pravilnikom.
Predračun sredstava za 2011. godinu (Prilog 1.), Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama
specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2011. godinu (Prilog 2.), Predračun sredstava
institutima/zavodima za javno zdravlje za 2011. godinu (Prilog 3.) i Predračun sredstava
ustanovama socijalne zaštite za 2011. godinu (Prilog 4.) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine
njegov sastavni deo.
II USLOVI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA
ZDRAVSTVENIH USLUGA
Član 4
Uslov za zaključivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga
ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti propisane zakonom kojim se uređuje
zdravstvena zaštita i propisima za sprovođenje tog zakona.
Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da organizuje radno vreme koje zadovoljava potrebe
osiguranih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.
Davalac zdravstvenih usluga nema pravo, u okviru radnog vremena koje je određeno za pružanje
ugovorenih zdravstvenih usluga, da organizuje promocije lekova, preparata i terapijskog režima iz
proizvodnog programa farmaceutskih kompanija, kao i da organizuje druge vidove promocija
poslova i usluga koji se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Član 5
Uslov za zaključivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga
dostavi Republičkom fondu, odnosno filijali, ponudu u obliku plana rada za 2011. godinu.
Plan rada utvrđuje se na osnovu kadrovskih i tehničkih kapaciteta (kadrovi, prostor i oprema) i broja
osiguranih lica iz člana 2. ovog pravilnika koji gravitiraju davaocu zdravstvenih usluga i sastavni je
deo ugovora.
Vrsta i obim zdravstvenih usluga koji su iskazani u planu rada zasnivaju se na Planu zdravstvene
zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu koji donosi Republički fond.
Planirani obim zdravstvenih usluga, po pravilu, nije manji od obima izvršenih zdravstvenih usluga u
prethodnoj godini.
Član 6
Davalac zdravstvenih usluga sa kojim je filijala zaključila ugovor o pružanju zdravstvene zaštite
obezbeđuje, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon), potrebne
lekove, medicinska sredstva, implantate i medicinsko-tehnička pomagala koja su utvrđena kao
pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
1. Uslovi za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže
Član 7
Plan rada zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: Plan
mreže) mora biti sačinjen u skladu sa elementima iz Plana zdravstvene zaštite iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Plan zdravstvene zaštite) i ukupnom naknadom
zdravstvenoj ustanovi utvrđenom ovim pravilnikom, a posebno sa naknadom za lekove, sanitetski i
medicinski potrošni materijal, ugradni materijal, materijal za dijalizu i lekove za bolesti krvi i
krvotvornih organa.
Usaglašenost plana rada zdravstvene ustanove sa naknadom iz stava 1. ovog člana utvrđuje filijala.
Mišljenje o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove sa Planom zdravstvene zaštite daje
nadležna zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja.
Izuzetno, mišljenje o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost javnog
zdravlja sa Planom zdravstvene zaštite daje Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan JovanovićBatut" (u daljem tekstu: Institut "Batut").
Usaglašenost plana rada Instituta "Batut" sa naknadom utvrđenom ovim pravilnikom, utvrđuje
Republički fond.
Usaglašenost plana rada sa ukupnom naknadom utvrđenom ovim pravilnikom Instituta za
imunologiju i virusologiju "Torlak", Zavoda za antirabičnu zaštitu "Luj Paster" i Zavoda za transfuziju
krvi utvrđuje filijala na čijem je području sedište zdravstvene ustanove.
Na osnovu utvrđene usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove sa ukupnom naknadom
utvrđenom ovim pravilnikom, zaključuje se ugovor između Republičkog fonda, odnosno filijale i
zdravstvene ustanove.
Član 8
Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje kadrovskog plana, koji donosi ministar
nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar), obračun i isplatu plata za ugovoreni broj
radnika i za izvršenje plana rada koji je osnov za zaključivanje ugovora.
U slučaju izmene broja i strukture ugovorenih radnika utvrđenih kadrovskim planom, zdravstvena
ustanova je obavezna da filijali sa kojom je zaključila ugovor dostavi podatke o promenama
narednog dana od dana nastanka promene.
Filijala iz stava 2. ovog člana, podatke u vezi sa promenama ugovorenih radnika ažurira u
elektronskoj formi u najkraćem mogućem roku.
Član 9
Uslov za zaključivanje ugovora sa zdravstvenom ustanovom je da zdravstvena ustanova, sa
donošenjem plana rada, donese i program racionalizacije, koji obuhvata mere i postupke
racionalnog raspolaganja i uštede ugovorenih sredstava po pojedinim namenama do nivoa
optimalnih potreba.
Član 10
Zdravstvena ustanova može u cilju sprovođenja programa racionalizacije ovlastiti Republički fond,
shodno odredbama zakona kojim se uređuju javne nabavke, da u njeno ime i za njen račun
sprovede postupak javne nabavke za:
1) citostatike sa Liste lekova (Lista C - lekovi sa posebnim režimom izdavanja);
2) pegilovani interferon alfa i interferon beta;
3) ugradni materijal u vaskularnoj hirurgiji (graftovi i endovaskularni stent graftovi);
4) ugradni materijal u karidohirurgiji (valvule, ringovi, oksigenatori i stabilizatori);
5) ugradni materijal u kardiologiji (stentovi, balon kateteri, pejsmejkeri i defibrilatori);
6) intraokularna sočiva;
7) materijal za dijalizu;
8) materijal za peritoneumsku dijalizu;
9) setove za intraoperativno spašavanje krvi (autotransfuzioni setovi);
10) lekove za lečenje hemofilije;
11) antituberkulotike prve linije;
12) epoetine;
13) implantate za kukove - prva faza restriktivnog postupka;
14) lekove koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u
dijagnostici i terapiji (Lista D - neregistrovani lekovi) - prva faza restriktivnog postupka;
15) osiguranje imovine i lica;
16) druga dobra koja nisu sadržana u tač. 1)-15) ovog stava, u slučaju poremećaja u snabdevanju
zdravstvenih ustanova.
Ukoliko zdravstvena ustanova ne ovlasti Republički fond da u njeno ime i za njen račun, sprovede
postupak javne nabavke, zdravstvena ustanova može utrošak dobara fakturisati Republičkom fondu
po ceni koju je postigla u postupku javne nabavke i koja ne može biti viša od cene koju je Republički
fond postigao u sprovedenom postupku javne nabavke, u smislu stava 1. ovog člana.
Član 11
Sastavni deo ugovora sa zdravstvenom ustanovom je Lista čekanja sačinjena u skladu sa
Objašnjenjem za praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, broj 011-00-00018/04-03 od
7. aprila 2004. godine, koje je doneo ministar, a koju zdravstvena ustanova dostavlja filijali do prvog
u mesecu za taj mesec.
Član 12
Republički fond može da zaključi poseban ugovor sa zdravstvenom ustanovom za izvođenje "pilot
projekta" pod uslovima:
- da ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) prethodno da
saglasnost zdravstvenoj ustanovi za izvođenje "pilot projekta" za tekuću godinu,
- da Ministarstvo da ocenu, mišljenje i ciljeve za sprovođenje "pilot projekta",
- da zdravstvena ustanova dostavi Ministarstvu i Republičkom fondu izveštaj o rezultatima
sprovedenog "pilot projekta" iz prethodne godine, ukoliko je isti bio ugovoren i sproveden.
Ugovor se može zaključiti po kriterijumima koji se definišu u skladu sa elementima koji su utvrđeni u
"pilot projektu" za tekuću godinu za koju se "pilot projekat" sprovodi.
III KRITERIJUMI I MERILA ZA UGOVARANJE I UTVRĐIVANJE
NAKNADE ZA RAD ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA IZ PLANA
MREŽE
1. Zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou
Član 13
Kriterijum za utvrđivanje naknade domu zdravlja za plate i dodatke na plate je ugovoreni broj
radnika, u skladu sa kadrovskim planom iz člana 8. ovog pravilnika.
Naknada za plate utvrđuje se na osnovu važećih propisa kojima su utvrđeni:
1) koeficijenti i osnovica za obračun i isplatu plata;
2) osnovice i stope poreza i doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja;
3) dodaci na plate.
Zdravstvena ustanova je obavezna da filijali sa kojom je zaključila ugovor dostavi izveštaj o
odobrenom neplaćenom odsustvu ugovorenom radniku i utvrđeni iznos umanjenja naknade za plate
po tom osnovu.
Izveštaj iz stava 3. ovog člana se ne dostavlja ako zdravstvena ustanova umesto odsutnog
ugovorenog radnika kao zamenu angažuje drugog radnika iste struke.
Član 14
Domu zdravlja se utvrđuje naknada za prevoz na rad i sa rada za ugovoreni broj radnika na osnovu
prosečnog troška zdravstvene ustanove za ovu namenu po ugovorenom radniku koji je koristio
prevoz u prethodnoj godini, primenjenog na broj ugovorenih radnika u zdravstvenoj ustanovi koji
koriste prevoz za dolazak i odlazak sa rada.
Član 15
Naknada za lekove i naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal domu zdravlja utvrđuje se
prema prosečno planiranom trošku za ove namene, po osiguranom licu, za broj osiguranih lica koji
gravitiraju domu zdravlja, a koji je korigovan faktorom po osnovu starosne strukture.
Naknada za materijalne troškove i ostale troškove utvrđuje se domu zdravlja u visini sredstava za tu
namenu utvrđenu Predračunom sredstava za 2010. godinu, uvećanih za 2%.
Planirana sredstva za participaciju utvrđena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za
period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo.
Domu zdravlja se, pored naknade za lekove iz stava 1. ovog člana, priznaju i sredstva po
osiguranom licu za lekove oktreotid i lanreotid za medicinske indikacije neuroendokrini karcinom i
tereotrofni i somatrofni tumori hipofize, ukoliko se terapija pruža u toj zdravstvenoj ustanovi.
Član 16
Naknada za troškove energenata domu zdravlja određena je prema prosečnom mesečnom trošku
po vrstama energenata, projektovanom za celu godinu, a na osnovu:
- utrošene količine, po vrstama energenata,
- cene energenata zdravstvene ustanove, a najviše do nivoa prosečne cene energenata po vrsti na
nivou filijale,
- fakturisane vrednosti po vrsti energenta.
Član 17
Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski
potrošni materijal i ishranu pacijenata utvrđuje se po kriterijumima koji su za ove namene utvrđeni
za zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa.
Član 18
Ostalim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom nivou, osim apotekama,
kao i domovima zdravlja na području Kosova i Metohije, utvrđuje se naknada za:
1) plate i troškove prevoza - po kriterijumima iz člana 13. i 14. ovog pravilnika;
2) lekove i sanitetski i medicinski potrošni materijal - u visini sredstava za te namene utvrđene za
2010. godinu;
3) energente - shodno članu 16. ovog pravilnika;
4) materijalne troškove i ostale troškove, shodno članu 15. stav 2. ovog pravilnika.
Planirana sredstva za participaciju utvrđena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za
period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, zavodima za hitnu medicinsku pomoć naknada za lekove,
sanitetski i medicinski potrošni materijal, materijalne i ostale troškove utvrđuje se prema stvarnim
rashodima za pružene usluge osiguranim licima u 2010. godini.
Član 19
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na primarnom nivou kod koje su u toku 2010. godine
uvećana sredstva po osnovu uvođenja nove metode ili proširenja kapaciteta, u naknadu za 2011.
godinu uključena su sredstva za ove namene na godišnjem nivou.
Zdravstvenim ustanovama kod kojih dođe do uvođenja novih metoda u lečenju, naknada za lekove i
medicinska sredstva povećava se u visini procenjenih troškova.
Ukoliko zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou u svom
sastavu ima apoteku, naknada za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti utvrđuje se
shodno odredbama ovog pravilnika iz odeljka - 4. Ugovaranje sa apotekom.
2. Zdravstvene ustanove koje obavljaju stomatološku zdravstvenu delatnost
Član 20
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja stomatološku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou,
okvirna sredstva za 2011. godinu utvrđuje se na osnovu tima utvrđenog shodno normativima
predviđenim opštim aktom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim
ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, koji je doneo ministar (u daljem tekstu: Pravilnik
o bližim uslovima), za pružanje stomatoloških usluga u skladu sa članom 41. Zakona i u skladu sa
opštim aktom Republičkog fonda o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2011. godinu.
Zdravstvenoj ustanovi sa područja AP Kosovo i Metohija koja obavlja stomatološku zdravstvenu
delatnost na primarnom nivou, okvirna sredstva za 2011. godinu utvrđuju se prema broju i strukturi
kadra koji pružaju stomatološke usluge osiguranim licima.
Ostali direktni i indirektni troškovi utvrđuju se po kriterijumima za ustanove primarne zdravstvene
zaštite.
Izuzetno, zdravstvenoj ustanovi kod koje nije moguće primeniti kriterijum iz stava 1. ovog člana,
okvirna sredstva za 2011. godinu utvrđuju se u visini fakturisane vrednosti stomatoloških usluga
pruženih osiguranim licima, iskazanih po konačnom obračunu za 2010. godinu.
Zdravstvenoj ustanovi kojoj je, primenom kriterijuma iz stava 1. ovog člana, utvrđen manji broj
timova od minimuma propisanog članom 3. tačka 4. Pravilnika o bližim uslovima, okvirna sredstva
za 2011. godinu utvrđuju se za propisani minimum stomatoloških timova.
Cene stomatoloških usluga koje pružaju zdravstvene ustanove iz ovog člana, utvrđuju se opštim
aktom Republičkog fonda.
Član 21
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja stomatološku zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou,
naknada za rad utvrđena je po kriterijumima za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na
tercijarnom nivou, do donošenja normativa od strane Ministarstva.
Član 22
Zdravstvenoj ustanovi koja ima organizovanu stomatološku zdravstvenu delatnost u neprekidnom
trajanju od 24 časa, radi pružanja usluga urgentne stomatologije, naknada za plate za tri tima (tri
doktora stomatologije i tri stomatološka tehničara) utvrđuje se shodno kriterijumima iz člana 13.
ovog pravilnika.
3. Zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i
tercijarnom nivou
Član 23
Naknada za plate i dodatke na plate zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i
tercijarnom nivou utvrđuje se shodno članu 13. st. 1. i 2. ovog pravilnika.
Zdravstvena ustanova je obavezna da filijali sa kojom je zaključila ugovor dostavi izveštaj o
odobrenom neplaćenom odsustvu ugovorenom radniku i utvrđeni iznos umanjenja naknade za plate
po tom osnovu.
Izveštaj iz stava 2. ovog člana se ne dostavlja ako zdravstvena ustanova umesto odsutnog
ugovorenog radnika kao zamenu angažuje drugog radnika iste struke.
Zdravstvenoj ustanovi se utvrđuje naknada za prevoz na rad i sa rada za ugovoreni broj radnika,
shodno članu 14. ovog pravilnika.
Član 24
Naknada za troškove energenata zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom i tercijarnom nivou utvrđuje se shodno članu 16. ovog pravilnika.
Član 25
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i/ili tercijarnom nivou, naknada za
lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) fakturisane, odnosno utrošene vrednosti za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal u
2010. godini;
2) procenjene fakturisane vrednosti za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal za 2011.
godinu;
3) ugovorene vrednosti za lekove sanitetski i medicinski potrošni materijal za 2011. godinu.
Primena jednog od kriterijuma iz stava 1. ovog člana zavisi od međusobnog odnosa fakturisane,
odnosno utrošene vrednosti u 2010. godini, procenjene fakturisane vrednosti za 2011. godinu i
ugovorene vrednosti za 2011. godinu za ove namene u zdravstvenoj ustanovi.
Zdravstvenoj ustanovi koja pruža laboratorijske usluge osiguranim licima koja koriste usluge dijalize
u zdravstvenim ustanovama van Plana mreže, u okviru naknade za sanitetski i medicinski potrošni
materijal iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se troškovi reagensa za pružene laboratorijske usluge.
Naknada za materijalne troškove i ostale troškove utvrđuje se u visini sredstava za tu namenu
utvrđenu Predračunom sredstava za 2010. godinu, uvećanih za 2%.
Naknada za krv i labilne produkte od krvi utvrđuje se u visini sredstava za ovu namenu koja je
utvrđena Predračunom sredstava za 2010. godinu uvećanih u skladu sa rastom cena obrade krvi i
komponenti krvi namenjenih za transfuziju, utvrđenih opštim aktom Republičkog fonda.
Planirana sredstva za participaciju utvrđena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za
period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo.
Član 26
Kriterijum za utvrđivanje naknade za implantate u ortopediji (endoproteze, ostali ugradni materijal),
kardiohirurgiji, kardiologiji i vaskularnoj hirurgiji i za ostale implantate je fakturisana vrednost za
period januar-novembar 2010. godine, projektovana na godišnji nivo.
Naknada za intraokularna sočiva, u okviru naknade za ostale implantate, utvrđuje se na osnovu
obima rada projektovanog za 2010. godinu.
Naknada za kohlearne aparate, u okviru naknade za ostale implantate, utvrđuje se na nivou
sredstava za te namene u 2010. godini.
Član 27
Kriterijumi za utvrđivanje naknade za dijalizni materijal i lekove za dijalizu, su:
1) broj lica na dijalizi i broj dijaliza po vrsti, u mesecu septembru 2010. godine;
2) cena dijaliznog materijala, po vrstama dijaliza uključujući i kućne dijalize, utvrđena opštim aktom
Republičkog fonda;
3) učešće dijalizatora (po vrstama) u ukupnom broju hemodijaliza;
4) lekovi za dijalizu epoetin i ferlecit - u visini troškova utvrđenih u 2010. godini, po cenama i
indikacijama iz Liste lekova.
Član 28
Naknada za lekove koji se koriste za lečenje hemofilije utvrđuje se u visini projektovanih troškova po
zdravstvenim ustanovama za te namene na godišnjem nivou.
Osnovi za projekciju troškova na godišnjem nivou su broj lica koja su u periodu januar-septembar
2010. godine lečena od hemofilije u zdravstvenoj ustanovi i koja su evidentirana u bazi podataka
Instituta za transfuziju krvi Srbije, te stvarni troškovi za lečenje tih lica u istom periodu.
Član 29
Naknada za citostatike sa Liste lekova zdravstvenim ustanovama kod kojih je procenjena vrednost
fakturisane realizacije veća u odnosu na predračunom opredeljena sredstva utvrđuje se u visini
procenjene vrednosti fakturisane realizacije za 2011. godinu.
Zdravstvenim ustanovama kod kojih je procenjena vrednost fakturisane realizacije manja u odnosu
na predračunom opredeljena sredstva, naknada za citostatike sa Liste lekova umanjuje se za iznos
od 50% razlike između projektovanih i predračunom utvrđenih sredstava.
Naknada za citostatike po posebnom režimu izdavanja (Lista C) utvrđuje se na nivou sredstava
utvrđenih za 2010. godinu, prema kriterijumu koji je utvrdila Komisija za praćenje potrošnje
citotoksičnih lekova koji se finansiraju iz sredstava zdravstvenog osiguranja.
Član 30
Naknada za ishranu u zdravstvenoj ustanovi, utvrđuje se na osnovu prosečne vrednosti primljenih
faktura dobavljača za ishranu po bolesničkom danu u 2010. godini na nivou filijale, u zavisnosti od
načina pripreme hrane, uvećane za 10% za realizovani broj b.o. dana u 2010. godini.
Zdravstvenoj ustanovi koja je obrazovana radi pružanja zdravstvene zaštite deci, naknada za
ishranu utvrđuje se na osnovu prosečne vrednosti fakturisane realizacije za ishranu po bolesničkom
danu u 2010. godini na nivou filijale, u zavisnosti od načina pripreme hrane, uvećane za 15% za
realizovani broj b.o. dana u 2010. godini.
Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za lečenje psihijatrijskih i plućnih bolesti, naknada za ishranu
utvrđuje se na osnovu vrednosti fakturisane realizacije zdravstvene ustanove u 2010. godini za
ishranu po b.o. danu, uvećane za 15%, za realizovani broj b.o. dana u 2010. godini.
Član 31
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou kod koje su u toku
2010. godine uvećana sredstva po osnovu uvođenja nove metode ili proširenja kapaciteta, u
naknadu za 2011. godinu uključena su sredstva za ove namene na godišnjem nivou.
Zdravstvenim ustanovama kod kojih dođe do uvođenja novih metoda u lečenju, naknada za lekove i
medicinska sredstva povećava se u visini procenjenih troškova.
Član 32
Ako zdravstvena ustanova pacijenta koji se nalazi na bolničkom lečenju u toj ustanovi, uputi radi
pružanja dijagnostičkih ili drugih zdravstvenih usluga kod drugog davaoca zdravstvenih usluga koji
obavlja delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i sa kojim Republički
fond, odnosno filijala ima zaključen ugovor, davalac zdravstvenih usluga koji je uslugu pružio
ispostavlja fakturu Republičkom fondu, odnosno filijali sa kojom je zaključio ugovor.
Zdravstvena ustanova sekundarnog ili tercijarnog nivoa može, osigurana lica koja se nalaze na
bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, uputiti u zdravstvenu ustanovu koja obavlja delatnost
javnog zdravlja radi pružanja dijagnostičkih odnosno mikrobioloških usluga, pod uslovom da na
području filijale ne postoji druga bliža zdravstvena ustanova koja može pružiti navedene
zdravstvene usluge.
Zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja za pružene usluge iz stava 2. ovog
člana fakturu ispostavlja filijali Republičkog fonda sa kojom je zaključila ugovor.
Kliničkom centru i kliničko-bolničkom centru, u okviru naknade za materijalne troškove i ostale
troškove, obezbeđuju se sredstva za plaćanje zdravstvenih usluga po osnovu ugovora koje te
zdravstvene ustanove zaključuju sa drugim zdravstvenim ustanovama u slučajevima:
1) kada iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da pruži ugovorenu zdravstvenu uslugu
osiguranom licu koje se u toj zdravstvenoj ustanovi nalazi na bolničkom lečenju;
2) pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti transfuziološke delatnosti koje klinički centar ili kliničkobolnički centar ne može da u okviru svoje delatnosti pruži osiguranim licima koja se nalaze na
bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, a kada te usluge pruže instituti/zavodi za transfuziju
krvi.
3.1. Obezbeđivanje sredstava pored naknade utvrđene predračunom za određene vrste
zdravstvenih usluga
Član 33
Pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2011. godinu, zdravstvenoj ustanovi
obezbeđuju se i sredstva za usluge pružene osiguranim licima sa liste čekanja iz oblasti
kardiologije, kardiohirurgije, ortopedije, oftalmologije, radioterapije, mamografije i hirurgije dojke, po
cenama, odnosno naknadama koje utvrđuje Republički fond, u visini ispostavljene fakture po
osiguranom licu.
Planom rada zdravstvene ustanove utvrđuje se mesečni obim usluga iz oblasti navedenih u stavu 1.
ovog člana, za koje su sredstva utvrđena Predračunom sredstava za 2011. godinu.
Izvršenje obima rada zdravstvene ustanove za zdravstvene usluge iz stava 1. ovog člana,
zdravstvena ustanova prati mesečno, a neizvršeni obim rada iz prethodnog meseca prenosi se u
naredni mesec.
Član 34
Za izvršene usluge iz člana 33. ovog pravilnika iz oblasti kardiologije, zdravstvenoj ustanovi utvrđuje
se cena za pruženu uslugu:
1) koronarografija-kateterizacija
2) revaskularizacija miokarda metodom PTCA (bez uračunate cene stenta)
63.291,00 dinara
137.019,00 dinara
U iznos cena iz stava 1. ovog člana uračunati su troškovi rada stručnog tima, lekova, sanitetskog i
medicinskog potrošnog materijala, indirektni troškovi i troškovi bolesničkih dana.
Za uslugu iz stava 1. tačka 2) ovog člana zdravstvenoj ustanovi se priznaje i vrednost ugradnog
materijala (stenta) po ceni koja ne može biti viša od cene koja je ugovorena sa izabranim
ponuđačem u postupku poslednje javne nabavke koju je sproveo Republički fond.
Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se organizovanjem dopunskog rada
zdravstvenih radnika, na osnovu posebnog ugovora koji filijala na čijem području se nalazi sedište
zdravstvene ustanove zaključuje sa zdravstvenom ustanovom.
Član 35
Za izvršene usluge iz člana 33. ovog pravilnika iz oblasti kardiohirurgije, zdravstvenoj ustanovi
utvrđuje se cena za pruženu uslugu:
1) revaskularizacija miokarda koronarnim premošćenjem (bypass)
2) implantacija valvule
490.000,00 dinara
620.000,00 dinara
U iznos cena iz stava 1. ovog člana uračunati su troškovi rada stručnog tima, ugradnog materijala,
krvi i krvnih derivata, lekova, sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala, indirektni troškovi i
troškovi bolesničkih dana.
Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se organizovanjem dopunskog rada
zdravstvenih radnika, na osnovu posebnog ugovora koji filijala na čijem području se nalazi sedište
zdravstvene ustanove zaključuje sa zdravstvenom ustanovom.
Član 36
Zdravstvenoj ustanovi koja pruži osiguranom licu zdravstvenu uslugu iz člana 34. ovog pravilnika,
za lečenje akutnog infarkta miokarda, obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene
Predračunom sredstava za 2011. godinu, po ceni za tu vrstu usluge koja je propisana u istom članu.
Za uslugu iz člana 34. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika zdravstvenoj ustanovi se priznaje i vrednost
ugradnog materijala (stenta) po ceni koja ne može biti viša od cene koja je ugovorena sa izabranim
ponuđačem u postupku poslednje javne nabavke koju je sproveo Republički fond.
Član 37
Za izvršene usluge iz člana 33. ovog pravilnika iz oblasti ortopedije, zdravstvenoj ustanovi priznaje
se naknada:
1) za ugradnju endoproteze kuka (cementne) - 28.583,00 dinara;
2) za ugradnju endoproteze kuka (bezcementne) - 30.149,00 dinara;
3) za ugradnju endoproteze kolena - 31.857,00 dinara;
4) za ugradnju unutrašnjeg fiksatora kičme (po tipu - Miami-Moss) - 91.656,00 dinara.
U iznos naknada iz stava 1. ovog člana uračunati su troškovi lekova, krvi i krvnih derivata i
sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala.
Za usluge ugradnje proteza, koje nisu sadržane u stavu 1. ovog člana, a pružene su osiguranim
licima sa liste čekanja, obezbeđuju se sredstva za stvarne troškove lekova, krvi i krvnih derivata i
sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala, za izvršenu uslugu po osiguranom licu, a priznaju
se na osnovu ispostavljene fakture.
Za usluge iz oblasti ortopedije zdravstvenoj ustanovi pored naknade iz stava 1. i 3. ovog člana
priznaje se vrednost implantata, a po cenama koje su postignute u postupku javne nabavke.
Član 38
Za izvršene usluge iz člana 33. ovog pravilnika iz oblasti oftalmologije, zdravstvenoj ustanovi
priznaje se naknada:
1) za ugradnju intraokularnih rigidnih sočiva
2) za ugradnju intraokularnih fleksibilnih sočiva
3) za ugradnju intraokularnih mikroincizionih fleksibilnih sočiva
- 14.143,00 dinara;
- 20.817,00 dinara;
- 25.526,00 dinara.
U iznos naknada iz stava 1. ovog člana uračunati su troškovi lekova, sanitetskog i medicinskog
potrošnog materijala i sočiva.
Naknada za izvršene usluge iz stava 1. tačka 3) ovog člana odnosi se samo na zdravstvene
ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Član 39
(Brisan)
Član 40
Za izvršene usluge iz člana 33. ovog pravilnika iz oblasti radioterapije zdravstvenoj ustanovi priznaju
se cene koje su iskazane u prilogu ovog pravilnika u tabelama "Cene usluga radioterapije" (Prilog
5).
U iznos cena radioterapije uračunati su troškovi rada stručnog tima, lekova, centigreja (cGy),
sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala, troškovi održavanja opreme, indirektni troškovi i
troškovi bolesničkih dana.
Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se organizovanjem dopunskog rada
zdravstvenih radnika, na osnovu posebnog ugovora koji filijala na čijem području se nalazi sedište
zdravstvene ustanove zaključuje sa zdravstvenim ustanovama.
Član 41
Zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuje i naknada za zdravstvene usluge veštačke oplodnje i za
asistiranu ljudsku reprodukciju, i to za:
1) klasični metod veštačke oplodnje - IVF - 191.086,26 dinara;
2) metod veštačke oplodnje - In vitro maturacija jajne ćelije - 205.377,61 dinara;
3) metod veštačke oplodnje - ICSI - mikrofertilizacija - 206.875,61 dinara.
U iznos naknade za zdravstvene usluge iz stava 1. ovog člana uračunati su troškovi: lekova,
anestetika, hormona, medijuma i sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala.
Član 42
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade
utvrđene Predračunom sredstava za 2011. godinu, obezbeđuje se naknada za izvršenu
dijagnostičku uslugu pozitronsku emisionu tomografiju-PET, i to:
1) PET celog tela
2) PET dopunski ciljani
3) PET ciljani
18.975,00 dinara;
16.552,00 dinara;
18.668,00 dinara;
U iznos naknade iz stava 1. ovog člana uračunati su troškovi lekova, sanitetskog materijala i
indirektni troškovi.
Pored naknade iz stava 1. ovog člana, zdravstvenoj ustanovi se posebno priznaju troškovi
radiofarmaka u visini stvarnih troškova.
Član 43
Za izvršene usluge lečenja akutnog ishemijskog moždanog udara trombolističkom terapijom u prvih
48 sati, zdravstvenoj ustanovi se utvrđuje cena za izvršenu uslugu u iznosu od 138.478,00 dinara.
U iznos cene iz stava 1. ovog člana uračunati su troškovi rada stručnog tima, lekova, sanitetskog i
medicinskog potrošnog materijala, krvnih derivata, bolesničkih dana i indirektni troškovi.
Član 44
Pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2011. godinu, zdravstvenoj ustanovi
sekundarnog i tercijarnog nivoa, obezbeđuju se sredstva, u visini stvarnih troškova potrebnih po
osiguranom licu, za lekove i medicinska sredstva i to za:
1) transplantaciju bubrega i jetre;
2) endovaskularno lečenje intrakranijalnih aneurizmi;
3) lečenje dece do 18 godina koja su obolela od fenilketonurije;
4) lečenje cistične fibroze;
5) biološku terapiju za lečenje poliartikularnog juvenilnog artritisa, aktivnog reumatoidnog artritisa,
aktivnog ankilozirajućeg spondilitisa i aktivnog psorijaznog artritisa, koja se sprovodi shodno
uslovima propisanim opštim aktom kojim se utvrđuje Lista lekova - Lekovi sa posebnim režimom
izdavanja (Lista C);
6) perkutanu vertebroplastiku;
7) za ambulantno lečenje osiguranih lica rezistentnih na klasične depo antipsihotike (risperidon
injekcije sa produženim dejstvom).
tač. 8)-10) (brisane)
Član 44a
Pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2011. godinu, zdravstvenoj ustanovi
sekundarnog i tercijarnog nivoa, obezbeđuju se sredstva u visini vrednosti ugradnog materijala i to
za:
1) BAHA sistem deci oštećenog sluha;
2) aktivni implantant za srednje uvo (Vibrant soundbridge);
3) VNS sistem za lečenje osiguranih lica sa rezistentnom epilepsijom.
Član 45
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade
utvrđene Predračunom sredstava za 2011. godinu, obezbeđuju se sredstva za lekove i medicinska
sredstva za svaku izvršenu uslugu transplantacije koštane srži osiguranom licu, u visini od
350.000,00 dinara, a za svaku izvršenu uslugu transplantacije koštane srži osiguranom licu - detetu,
sredstva za lekove i medicinska sredstva u visini od 726.000,00 dinara.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrđene
Predračunom sredstava za 2011. godinu obezbeđuju se sredstva za naknadu troškova
eksplantacije organa radi transplantacije u visini od 400.000,00 dinara po eksplantiranom organu.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, koja u skladu sa zakonom
obavlja poslove transplantacije ćelija i tkiva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za
2011. godinu, obezbeđuju se sredstva za naknadu stvarnih troškova nabavke i uvoza ćelija i tkiva
radi pružanja usluga transplantacije osiguranim licima, po ispostavljenoj fakturi.
Član 46
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, koja je specijalizovana za
pružanje zdravstvene zaštite deci i koja nema sa Republičkim fondom ugovorenu naknadu za
dijalizu, priznaju se troškovi dijaliznog materijala i lekova za dijalizu.
Troškovi iz stava 1. ovog člana priznaju se za dijalizni materijal u visini nabavne cene, najviše do
cena utvrđenih opštim aktom Republičkog fonda, a za lekove za dijalizu u visini nabavne cene,
najviše do cena utvrđenih Listom lekova.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou i kojoj u
ugovorenim sredstvima nije predviđena posebna naknada za hemodijalizu, pored naknade utvrđene
Predračunom sredstava za 2011. godinu, obezbeđuju se sredstva za izvršene hemodijalize, koja ne
uključuju lekove za hemodijalizu, osiguranim licima kod kojih u toku lečenja dođe do akutnog
otkazivanja bubrega, po cenama utvrđenim aktom Republičkog fonda.
Član 47
Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom
nivou, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2011. godinu, obezbeđuju se sredstva
za lekove koji nisu na Listi lekova, a koji se priznaju osiguranim licima, u skladu sa opštim aktom
Republičkog fonda kojim se uređuje sadržaj, obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja i participacija za 2011. godinu.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade
utvrđene Predračunom sredstava za 2011. godinu, obezbeđuju se sredstva za nabavku osiguranim
licima ventilatora za neinvazivnu ventilaciju za lečenje u kućnim uslovima.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrđene
Predračunom sredstava za 2011. godinu obezbeđuju se sredstva za naknadu troškova lečenja
ekstremne gojaznosti osiguranih lica, kada je to medicinski neophodno, primenom metode
barijatrijske hirurgije, u iznosu od 300.000,00 dinara po osiguranom licu.
Član 48
Institutima za onkologiju i kliničkim centrima, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za
2011. godinu, obezbeđuju se i sredstva u visini stvarnih troškova organizacije rada mobilnog
mamografa za rano otkrivanje tumora dojke u visini i po strukturi koji su utvrđeni Odlukom Upravnog
odbora Republičkog fonda.
Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i Institutu za onkologiju Vojvodine, pored naknade utvrđene
Predračunom sredstava za 2011. godinu, obezbeđuju se sredstva za pokriće troškova upućivanja
zaposlenih u tim zdravstvenim ustanovama u Zdravstveni centar Kladovo zbog pružanja usluga
zračne terapije.
Član 49
Za zdravstvene usluge iz člana 34.-48. ovog pravilnika obezbeđuje se naknada na osnovu
dostavljene fakture po osiguranom licu, u visini stvarnih troškova, po ceni ili u visini naknade
utvrđene ovim pravilnikom.
4. Ugovaranje sa apotekom
Član 50
Kriterijumi za utvrđivanje naknade apoteci iz Plana mreže za snabdevanje lekovima i određenim
pomagalima, svih osiguranih lica, su:
1) za lekove - učešće u ukupnoj fakturisanoj vrednosti lekova na recept u 2010. godini, a do iznosa
sredstava utvrđenih Finansijskim planom;
2) za pomagala - 50% sredstava prema učešću u ukupno fakturisanoj vrednosti u 2010. godini i
50% prema prosečnom trošku pomagala po osiguranom licu za 2010. godinu.
Ugovorena naknada za lekove obuhvata:
1) cene lekova koje su utvrđene Pravilnikom o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret
sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
2) troškove prometa na malo za izdate lekove na lekarski recept u iznosu 12% koji se obračunavaju
na veleprodajnu cenu leka.
Izuzetno od stava 2. tačke 2) ovog člana za lekove na lekarski recept koji se koriste za lečenje HIV
infekcije Republički fond priznaje troškove prometa na malo od 6% na veleprodajnu cenu lekova.
Ugovorena naknada apoteci za izdata pomagala obuhvata i troškove prometa na malo za izdata
pomagala u apoteci u iznosu od 4% koji se obračunavaju na nabavnu cenu pomagala.
Cena pomagala koja se može fakturisati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja je
nabavna cena uvećana za troškove prometa na malo.
U okviru naknade iz st. 2., 3. i 4. ovog člana priznaje se i obračunati porez na dodatu vrednost, u
skladu sa Zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.
Najviše cene pomagala iz stava 4. ovog člana odštampane su u prilogu ovog pravilnika i čine njegov
sastavni deo (Prilog 6.).
Apotekama na području Kosova i Metohije naknada se utvrđuje shodno kriterijumima iz čl. 13. i 14.
ovog pravilnika, kao i naknada za ostale troškove.
Planirana sredstva za participaciju utvrđena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za
period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo.
Član 51
Apoteka je obavezna da obezbedi potrebnu količinu i asortiman lekova sa Liste lekova za osigurana
lica Republičkog fonda.
U cilju efikasnog i racionalnog trošenja sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, apoteka
obezbeđuje lekove u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.
Član 52
Ugovor sa apotekom iz Plana mreže za snabdevanje lekovima i određenim pomagalima svih
osiguranih lica, zaključuje filijala na čijem je području sedište apoteke.
Član 53
Apoteka koja je zaključila ugovor sa filijalom obavezna je da ima informacioni sistem koji
omogućava fakturisanje izdatih lekova i pomagala u elektronskoj formi prema aplikativnom softveru
Republičkog fonda i da vodi materijalno računovodstvo za lekove i medicinaska sredstva koja izdaje
na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Član 54
Apoteka je obavezna da izda propisani lek na lekarskom receptu.
Izuzetno, u slučaju da apoteka ne raspolaže lekom propisanim na lekarski recept, apoteka može
izdati drugi lek kao zamenu, istog generičkog sastava, iste ili niže cene, ako lekar izričito nije
napisao da se izda samo propisani lek.
Apoteka je obavezna da vodi podatke o vrsti i količini lekova koje je izdala u skladu sa stavom 2.
ovog člana i da o tome dostavlja filijali tromesečni izveštaj.
Član 55
Za lekove izdate na lekarski recept i određena pomagala, apoteka ispostavlja fakturu Republičkom
fondu preko filijale sa kojom je zaključila ugovor.
Uz fakturu iz stava 1. ovog člana dostavljaju se lekarski recepti i obrasci za propisivanje određenih
pomagala.
Faktura se ispostavlja u elektronskoj formi prema aplikativnom softveru Republičkog fonda.
U ispostavljenoj fakturi, iskazuje se i iznos participacije za izdate lekove sa Liste lekova i za taj iznos
se umanjuje obaveza prema apoteci.
5. Ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu
rehabilitaciju
Član 56
Ugovor sa zdravstvenom ustanovom specijalizovanom za produženu rehabilitaciju zaključuje se za
pružanje usluga specijalizovane produžene rehabilitacije, kao i bolničkog lečenja za onu
zdravstvenu ustanovu za koju je pružanje usluga bolničkog lečenja predviđeno Planom mreže.
Ugovor za usluge iz stava 1. ovog člana zaključuje filijala na čijem se području nalazi sedište
zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost specijalizovane produžene rehabilitacije za sva
osigurana lica.
Pored usluga iz stava 1. ovog člana, filijala može ugovoriti pružanje ambulantno-polikliničkih usluga
koje se ne obezbeđuju po vrsti i/ili obimu u drugim zdravstvenim ustanovama na području te filijale,
po cenama utvrđenim opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuju cene za primarnu
zdravstvenu zaštitu.
Član 57
Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju naknada za stacionarnu
rehabilitaciju za 2011. godinu utvrđuje se za broj b.o. dana prema broju postelja ugovorenih za
2010. godinu.
Naknada za ambulantno-polikliničke usluge utvrđuje se na osnovu projektovane vrednosti
fakturisane realizacije za 2010. godinu.
Naknada za bolničko lečenje obezbeđuje se iz sredstava predviđenih za sekundarnu zdravstvenu
zaštitu, a obuhvata i sredstva za ambulantno-polikliničke usluge pružene osiguranom licu za vreme
bolničkog lečenja.
Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju, koja je, u skladu sa opštim
aktom Republičkog fonda kojim se uređuje produžena medicinska rehabilitacija, uključena u
program prevencije hroničnih komplikacija dijabetesa, utvrđuje se i naknada troškova prevencije i
praćenja dijabetesa (test trake i lancete).
Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju koja pruža zdravstvene usluge
lečenja karcinoma štitne žlezde priznaju se, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava
zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2011. godinu i troškovi
radioaktivnog izotopa u visini stvarnih troškova.
Planirana sredstva za participaciju utvrđena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za
period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo.
6. Ugovaranje sa ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže
Član 58
Ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti virusologije,
vakcina i imunobioloških preparata, sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost transfuzije
krvi i zdravstvenom ustanovom koja vrši obaveznu obdukciju umrlih lica na teret sredstava
obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, za
zdravstvene usluge koje nisu ugovorene sa drugim zdravstvenim ustanovama, zaključuje filijala na
čijem području se nalazi zdravstvena ustanova za sva osigurana lica Republičkog fonda.
Usluge iz stava 1. ovog člana utvrđuju se planom rada koji je sastavni deo ugovora.
Član 59
Naknada za zdravstvene ustanove iz člana 58. ovog pravilnika utvrđuje se za vrstu i broj usluga iz
plana rada zdravstvene ustanove, za zdravstvene usluge koje se pružanju osiguranim licima, u
visini naknade za 2010. godinu uvećane 2%, osim za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost
transfuzije krvi za koje se naknada za 2010. godinu uvećava za 4,5%, a najviše do nivoa sredstava
utvrđenih Finansijskim planom.
Član 60
Filijala na čijem području se nalazi sedište Zavoda za antirabičnu zaštitu "Luj Paster" zaključuje sa
tom zdravstvenom ustanovom ugovor radi sprovođenja, na području južno-bačkog okruga,
zdravstvenih usluga, poslova i zadataka u okviru antirabične stanice na nivou primarne zdravstvene
zaštite.
7. Ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost javnog zdravlja
Član 61
Sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost javnog zdravlja ugovor zaključuje filijala na
čijem je području sedište zdravstvene ustanove, i to za:
1) zdravstvene usluge mikrobiologije, parazitologije i virusologije;
2) poslove i zdravstvene usluge epidemiologije;
3) poslove u vezi sprovođenja obavezne imunizacije;
4) poslove i zadatke socijalne medicine.
Ugovorena naknada za usluge iz stava 1. tačka 1. ovog člana, utvrđuje se na nivou sredstava za
ove namene za 2010. godinu, najviše do nivoa sredstava utvrđenih finansijskim planom, posebno
za usluge koje se pružaju osiguranim licima na osnovu uputa izabranog lekara, posebno na osnovu
uputa zdravstvene ustanove u smislu člana 32. stav 2. ovog pravilnika.
Za usluge iz stava 1. tačka 2) ovog člana, naknada se utvrđuje u visini fakturisane vrednosti za
izvršene zdravstvene usluge i poslove za potrebe obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2010.
godinu.
Sredstva za usluge i poslove iz stava 1. tačka 3) ovog člana sadržana su u naknadi utvrđenoj za
zdravstvene usluge epidemiologije.
Sredstva za poslove i zadatke iz oblasti socijalne medicine utvrđuju se na osnovu vrste i broja
zdravstvenih ustanova na području zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost javnog zdravlja, a u
visini sredstava ugovorenih za 2010. godinu, najviše do nivoa sredstava utvrđenih Finansijskim
planom.
Planirana sredstva za participaciju utvrđena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za
period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo, a onim ustanovama kod kojih
je projektovana participacija manja od 50% ugovorene za 2010. godinu, participacija za 2011.
godinu je na nivou participacije ugovorene za 2010. godinu.
Naknada za troškove energenata, u postupku upravljanja medicinskim otpadom, utvrđuje se na
nivou sredstava za ove namene u 2010. godini.
Poslove u vezi sa sprovođenjem imunizacije zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana obavlja u
skladu sa opštim aktom kojim se uređuje imunizacija i način zaštite lekovima koji je doneo ministar
(u daljem tekstu: Pravilnik o imunizaciji).
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, za
obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, ugovorena naknada za 2011. godinu, utvrđuje se shodno
kriterijumima iz čl. 13.-14. i 16. ovog pravilnika i za troškove laboratorijskog materijala za usluge
mikrobiologije.
IV USLOVI I KRITERIJUMI ZA UGOVARANJE SA USTANOVAMA
SOCIJALNE ZAŠTITE
Član 62
Ugovor sa ustanovom socijalne zaštite zaključuje filijala na čijem području je sedište te ustanove,
radi pružanja zdravstvene zaštite obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem osiguranim
licima Republičkog fonda smeštenim u ustanovama socijalne zaštite.
Član 63
Naknada za plate ustanovi socijalne zaštite utvrđuje se shodno članu 13. st. 1. i 2. ovog pravilnika
za ugovoreni broj radnika iz 2010. godine.
Naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal za 2011. godinu, ustanovi socijalne zaštite
utvrđuje se na nivou sredstava utvrđenih Predračunom sredstava za ustanove socijalne zaštite za
2010. godinu, uvećanih za rast sredstava za ovu namenu Finansijskim planom.
V USLOVI I KRITERIJUMI ZA UGOVARANJE SA DAVAOCIMA
ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJI NISU U PLANU MREŽE
Član 64
Filijala može zaključiti ugovor o pružanju zdravstvenih usluga sa davaocima zdravstvenih usluga
koji nisu u Planu mreže. Ugovor se zaključuje na osnovu ponude davaoca zdravstvenih usluga za
vrstu i broj zdravstvenih usluga koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta
zdravstvenih ustanova iz Plana mreže, uz mišljenje Instituta "Batut" i mišljenja Ministarstva.
Ugovor sa davaocem zdravstvenih usluga iz stava 1. ovog člana zaključuje se primenom cena
pojedinačnih zdravstvenih usluga, koje utvrđuje Republički fond ili za izvršenje programa za
određeni broj usluga iskazanih po službama i organizacionim jedinicama, za potrebe osiguranih lica.
Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje filijala na čijem se području nalazi sedište davaoca
zdravstvenih usluga.
Član 65
Davaocu zdravstvenih usluga, koji nije u Planu mreže, naknada za zdravstvene usluge
maksilofacijalne hirurgije utvrđuje se po namenama kao i za zdravstvene ustanove koje obavljaju
delatnost na tercijarnom nivou.
Član 66
Izuzetno od člana 64. stav 2. ovog pravilnika sa zavodom za zaštitu zdravlja radnika (u daljem
tekstu: ZZZR) utvrđuje se naknada za pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima na primarnom
nivou na način utvrđen čl. 18. i 20. stav 4. ovog pravilnika.
Na ZZZR shodno se primenjuju odredbe člana 8. ovog pravilnika.
Član 67
Plan rada ZZZR mora biti usaglašen sa planiranom naknadom za rad.
Usaglašenost plana rada sa planiranom naknadom za rad, ceni filijala na čijem je području sedište
ZZZR uz prethodno mišljenje Instituta "Batut".
Član 68
Filijala može zaključiti ugovor o snabdevanju osiguranih lica lekovima sa Liste lekova i određenim
pomagalima sa apotekom koja nije u Planu mreže pod uslovima iz člana 64. stav 1. ovog pravilnika.
Član 69
Filijala može da zaključi ugovor sa domom zdravlja osnovanim sredstvima u privatnoj svojini,
odnosno sa određenim oblikom privatne prakse, radi ostvarivanja određenih prava osiguranih lica, u
skladu sa odredbama opšteg akta Republičkog fonda kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja
prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
VI USLOVI I KRITERIJUMI ZA SNABDEVANJE OSIGURANIH LICA
MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA
Član 70
Republički fond obezbeđuje snabdevanje osiguranih lica medicinsko-tehničkim pomagalima u 2011.
godini, koja su utvrđena opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje pravo na pomagala, do
visine sredstava utvrđenih Finansijskim planom.
Najviše cene medicinsko-tehničkih pomagala, koja se obezbeđuju osiguranim licima na teret
sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđene su u pregledu medicinsko-tehničkih
pomagala koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo (Prilog 7).
Spisak usluga održavanja medicinsko-tehničkih pomagala odštampan je uz ovaj pravilnik i čini
njegov sastavni deo (Prilog 8).
Republički fond utvrđuje listu dobavljača koji osiguranim licima Republičkog fonda obezbeđuju
medicinsko-tehnička pomagala, koja u pogledu kvaliteta odgovaraju kvalitetu medicinsko-tehničkih
pomagala utvrđenih opštim aktom Republičkog fonda.
Lista dobavljača iz stava 4. ovog člana, utvrđuje se na osnovu ponude koju dobavljači dostavljaju
Republičkom fondu.
Dobavljač uz ponudu dostavlja dokaz o ispunjenju propisanih uslova za obavljanje delatnosti.
VII USLOVI I KRITERIJUMI ZA OBEZBEĐIVANJE SNABDEVANJA
VAKCINAMA I IMUNOBIOLOŠKIM PREPARATIMA
Član 71
Radi realizacije objedinjenog plana imunizacije koji utvrđuje Institut "Batut", u skladu sa Pravilnikom
o imunizaciji, Republički fond zaključuje sa tom zdravstvenom ustanovom ugovor o obezbeđivanju
centralizovanog snabdevanja vakcinama i imunobiološkim preparatima (osim za antirabičnu zaštitu)
zdravstvenih ustanova na području Republike.
Član 72
Republički fond zaključuje sa Zavodom za antirabičnu zaštitu "Luj Paster" ugovor radi sprovođenja
kontinuirane nabavke i distribucije vakcina protiv besnila i humanog antirabičnog imunoglobulina
(seruma) zdravstvenim ustanovama-antirabičnim stanicama na području Republike Srbije.
Nabavku vakcina i seruma iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova sprovodi u skladu sa
zakonom kojim se uređuju javne nabavke.
VIII USLOVI, KRITERIJUMI I MERILA ZA UTVRĐIVANJE
PRIPADAJUĆE NAKNADE ZA IZVRŠENE ZDRAVSTVENE USLUGE
1. Fakturisanje i način plaćanja zdravstvenih usluga
Član 73
Ugovorom sa davaocima zdravstvenih usluga, po pravilu, utvrđuje se plaćanje zdravstvenih usluga
otkupom plana rada u okviru sredstava utvrđenih predračunom.
Za određene vrste zdravstvenih usluga ili u određenim slučajevima predviđenim ovim pravilnikom,
plaćanje se može vršiti sredstvima koja su iznad sredstava utvrđenih predračunom sredstava, a u
okviru sredstava utvrđenih Finansijskim planom Republičkog fonda, po cenama pojedinačnih
zdravstvenih usluga, paušalno, po cenama - naknadama iz ovog pravilnika i naknadom troškova u
stvarnom iznosu.
Član 74
Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu u formi koju je utvrdio Republički
fond, za pružene zdravstvene usluge, na način i u rokovima kako je to utvrđeno uputstvom o
fakturisanju zdravstvenih usluga, lekova na recept i pomagala koja se izdaju preko apoteke.
Član 75
Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu za pružene zdravstvene usluge,
pojedinačno za svako osigurano lice kod kojeg je nastupila bolest, povreda ili smrt, koji su
prouzrokovani korišćenjem motornog vozila, u tuči, nesprovođenjem mera bezbednosti i zaštite
zdravlja na radu (povreda na radu ili profesionalna bolest) i dr., a u cilju pokretanja postupka za
naknadu štete Republičkom fondu, u smislu odredbi Zakona.
Član 76
Davalac zdravstvenih usluga dužan je da od osiguranog lica naplati propisani iznos učešća
osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite.
2. Obračun naknade zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za izvršene
zdravstvene usluge
Član 77
Obračun pripadajućih naknada po zaključenom ugovoru vrši filijala na čijem je području sedište
zdravstvene ustanove, po isteku kalendarskog tromesečja kumulativno za protekli period od
početka godine, kao i po isteku godine koji se utvrđuje kao konačan godišnji obračun.
Obračun sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se za šest meseci i po konačnom obračunu, na
osnovu:
1) ocene izvršenja plana rada zdravstvenih usluga koju daje filijala iz stava 1. ovog člana;
2) izvršenih i fakturisanih zdravstvenih usluga, izdatih lekova na recept, ostalih preuzetih obaveza;
3) ostvarivanja Finansijskog plana Republičkog fonda za godinu za koju su zaključeni ugovori;
4) izveštaja o kontroli izvršavanja ugovornih obaveza.
Obračun sredstava iz stava 1. ovog člana za devet meseci vrši se na osnovu parametara iz stava 2.
tač. 2), 3) i 4) ovog člana.
Član 78
Naknada, utvrđena predračunom, umanjuje se za iznos planiranog učešća u troškovima
zdravstvene zaštite koji je predviđen predračunom sredstava.
Ukoliko filijala utvrdi da je davalac zdravstvenih usluga, suprotno odredbama Zakona, naplatio od
osiguranog lica zdravstvenu uslugu, zahtevao da samo nabavi lek, medicinsko sredstvo, implantat i
medicinsko-tehničko pomagalo, obavestiće davaoca zdravstvenih usluga da je obavezan da
osiguranom licu izvrši povraćaj sredstava za naplaćenu uslugu, nabavljeni lek, medicinsko sredstvo,
implantat i medicinsko-tehničko pomagalo.
Davalac zdravstvenih usluga ima pravo da podnese prigovor filijali u vezi utvrđene obaveze za
povraćaj sredstava iz stava 2. ovog člana.
Davaocu zdravstvenih usluga umanjiće se ugovorena naknada za 2011. godinu za sve iznose
refundiranih sredstava osiguranim licima od strane filijale.
Član 79
Konačan obračun naknade zdravstvenoj ustanovi za 2011. godinu utvrđuje se u roku od 45 dana po
isteku godine.
Ukupnu naknadu zdravstvenoj ustanovi čini naknada na osnovu zaključenog ugovora koja obuhvata
naknadu utvrđenu predračunom sredstava za 2011. godinu i naknadu koja se obezbeđuje pored
sredstava utvrđenih predračunom, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Član 80
Konačnim obračunom zdravstvenoj ustanovi iz Priloga 1. ovog pravilnika utvrđuje se ukupna
naknada i to za:
a) plate i naknade plata - u visini isplaćenih sredstva za ovu namenu za ugovoreni broj radnika, a
najviše do visine ugovorenih sredstava za plate i naknade plata.
Ako zdravstvena ustanova u postupku konačnog obračuna iskaže potrebu za sredstvima za plate i
naknade plata koja su veća od ugovorenih za ove namene, priznaju se sredstva veća od
ugovorenih pod uslovom da je u postupku kontrole filijala zapisnički utvrdila da je zahtev
zdravstvene ustanove osnovan.
b) prevoz - u visini isplaćenih sredstava za prevoz i obračunatih poreza za ugovoreni broj radnika
koji koriste prevoz za dolazak i odlazak sa rada, a najviše do visine ugovorenih sredstava za ovu
namenu utvrđenu zdravstvenoj ustanovi zaključenim ugovorom;
v) ostale indirektne troškove (materijalni i ostali troškovi, troškove za energente i troškove ishrane
bolesnika) - u visini vrednosti ovih troškova iskazanih u primljenim fakturama u zdravstvenoj
ustanovi, a najviše do visine ugovorenih sredstava za ove namene.
U okviru materijalnih i ostalih troškova, na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, priznaju se i
troškovi za otpremnine za 2011. godinu i jubilarne nagrade za 2009. i 2010. godinu za ugovorene
radnike koji ispunjavaju uslove za isplatu ovih naknada.
Na teret sredstava zdravstvenog osiguranja ne mogu se priznati oni rashodi koji su izvršeni u
zdravstvenoj ustanovi, a nisu neposredno vezani sa izvršenjem plana rada zdravstvene ustanove.
g) lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, krv i produkte od krvi - u visini vrednosti utroška
ovih lekova i medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi iskazanih u fakturama zdravstvene
ustanove, a najviše do ugovorenih sredstava;
d) citostatike sa liste (Lista B i Lista C) i lekove za hemofiliju - u visini utrošaka iskazanih u
fakturama;
đ) ugradni materijal u oblasti kardio-hirurgije, stentove, pace-makere, graftove, ugradni materijal u
ortopediji (endoproteze), ostali ugradni materijal u ortopediji i ostali ugradni materijal - u visini
utrošaka iskazanih u fakturama, a najviše do ugovorenih sredstava. Zdravstvenim ustanovama kod
kojih je fakturisana vrednost iznad ugovorene naknade za ove namene, priznaje se srazmeran iznos
fakturisane vrednosti iznad ugovorene naknade do ukupnog iznosa za svaku od ovih namena koji je
utvrđen predračunom sredstava.
e) materijal za dijalizu i lekove za bolesti krvi i krvotvornih organa priznaju se u visini utrošaka
iskazanih u fakturi. Cene utrošenog materijala za dijalizu priznaju se u visini postignutoj u postupku
javne nabavke, a najviše do cena utvrđenih odlukom o cenama materijala za dijalizu;
ž) sredstva za lekove, medicinska sredstva i sredstva za ostale namene koja su zdravstvenoj
ustanovi ovim pravilnikom utvrđena iznad naknade određene Predračunom sredstava za 2011.
godinu, priznaju se u visini vrednosti ispostavljenih faktura po osiguranom licu, odnosno u visini
stvarnih troškova ili po cenama kako je to definisano ovim pravilnikom.
Konačnim obračunom apoteci se utvrđuje ukupna naknada u visini fakturisane vrednosti po
namenama.
Član 81
Zdravstvena ustanova koja pruža stomatološke usluge na primarnom nivou, uključujući preventivne
stomatološke usluge, ugovorenu naknadu za 2011. godinu pravda dostavljanjem fakture za pružene
stomatološke usluge najmanje u vrednosti 70% ugovorene naknade, a zdravstvene ustanove sa
područja opština Bujanovac, Medveđa i Preševo ugovorenu naknadu pravdaju ispostavljanjem
faktura za izvršene usluge najmanje u vrednosti 50% ugovorene naknade. Preostali deo do visine
vrednosti ugovorene naknade čini vrednost otkupa plana rada za pružanje hitnih stomatoloških
usluga.
Zdravstvenoj ustanovi koja nije pružila i fakturisala stomatološke usluge u vrednosti 70% ugovorene
naknade, naknada se srazmerno umanjuje za vrednost neizvršenih usluga.
Zdravstvena ustanova iz člana 20. stav 4. i člana 66. ovog pravilnika, ugovorenu naknadu za 2011.
godinu pravdaju dostavljenim fakturama za pružene stomatološke usluge.
Ukoliko je fakturisana vrednost veća od ugovorene naknade, zdravstvenim ustanovama iz st. 1. i 3.
ovog člana pripada naknada po fakturisanoj vrednosti stomatoloških usluga, a najviše do visine
sredstava utvrđenih Finansijskim planom Republičkog fonda.
Naknada po konačnom obračunu zdravstvenoj ustanovi iz člana 22. ovog pravilnika ne zavisi od
izvršenog obima rada hitne stomatološke zdravstvene zaštite utvrđenog planom rada zdravstvene
ustanove.
Zdravstvenim ustanovama sa područja AP Kosovo i Metohija naknada za stomatološke usluge
utvrđuje se u visini ugovorene naknade.
Član 82
Ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže, ugovorena naknada za 2011. godinu priznaje se
u visini ispostavljenih faktura za pružene zdravstvene usluge osiguranim licima, najviše do nivoa
ugovorene naknade.
Zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju kod kojih je iznos
fakturisane vrednosti za ambulantno-polikliničke usluge i produženu rehabilitaciju veći od ugovorene
naknade za ove namene, priznaje se srazmeran iznos fakturisane vrednosti iznad ugovorene
naknade do ukupnog iznosa za svaku od ovih namena koji je utvrđen predračunom sredstava.
Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost javnog zdravlja kod kojih je iznos fakturisane
vrednosti za mikrobiologiju iznad ugovorene naknade za ovu namenu priznaje se srazmeran iznos
fakturisane vrednosti iznad ugovorene naknade do ukupnog iznosa za ovu namenu koji je utvrđen
predračunom sredstava.
Institutu "Batut" i Zavodu za antirabičnu zaštitu "Luj Paster" utvrđuje se naknada za vakcine u visini
vrednosti preuzetih i dokumentovanih isporuka u okviru ugovora zaključenog sa ovim zdravstvenim
ustanovama.
Davaocima zdravstvenih usluga koji nisu u Planu mreže, pripadajuća ugovorena naknada utvrđuje
se u visini ispostavljenih faktura za pružene usluge osiguranim licima, do visine Ugovora.
Izuzetno davaocima zdravstvenih usluga iz čl. 65. i 66. ovog pravilnika koji nisu u Planu mreže,
pripadajuća ugovorena naknada utvrđuje se shodno članu 80. ovog pravilnika po naknadama koje
su ugovorene.
Član 83
U toku godine zdravstvena ustanova može vršiti promenu namene:
1) sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi u korist sredstava za sanitetski i medicinski potrošni
materijal;
2) sredstava za sanitetski i medicinski potrošni materijal u korist sredstava za lekove u zdravstvenoj
ustanovi;
3) sredstava za krv i labilne produkte od krvi u korist sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi.
Sredstva za lekove u zdravstvenoj ustanovi i sredstva za sanitetski i medicinski potrošni materijal iz
stava 1. ovog člana ne sadrže sredstva za lekove i sanitetski i medicinski potrošni materijal koji se
nabavljaju u postupku javne nabavke koji sprovodi Republički fond.
Zdravstvena ustanova može vršiti promenu namene sredstava na način iz stava 1. ovog člana, uz
saglasnost filijale sa kojom je zaključila ugovor.
Član 84
Konačan obračun naknade zdravstvenoj ustanovi sprovodi filijala koja je zaključila ugovor.
Na konačan obračun zdravstvena ustanova može staviti prigovor, narednog dana od dana
dostavljanja, o čemu odlučuje filijala po hitnom postupku i o konačnom predlogu obaveštava
zdravstvenu ustanovu.
Član 85
Zdravstvena ustanova može u postupku sprovođenja konačnog obračuna za 2011. godinu podneti
filijali sa kojom je zaključila ugovor zahtev za ostvarivanje prava na stimulaciju pod sledećim
uslovima:
1) ako ostvari plan rada za 2011. godinu;
2) ako nije imala zahteva za povraćaj sredstava, u smislu člana 78. ovog pravilnika;
3) ako nije imala nenamenskog trošenja sredstava; i
4) ako nema neizmirene, a dospele obaveze na dan 31. decembra 2011. godine.
Zdravstvena ustanova u zahtevu obrazlaže način na koji planira da koristi sredstva za stimulaciju.
Izvor sredstava za stimulaciju je razlika između sredstava planiranih za ostale materijalne troškove i
priznate naknade za tu namenu na nivou Republičkog fonda.
Filijala koja je zaključila ugovor sa zdravstvenom ustanovom utvrđuje postojanje uslova iz stava 1.
ovog člana i donosi odluku o dodeli stimulacije.
Zdravstvena ustanova može sredstva za stimulaciju koristiti za edukaciju ugovorenih radnika i
poboljšanje uslova rada (bez ulaganja u investiciono održavanje, nabavku opreme, plate i ostale
naknade za rad).
Za iznos stimulacije uvećava se priznata naknada po sprovedenom konačnom obračunu za 2011.
godinu za ostale troškove.
Član 86
Zavod za hitnu medicinsku pomoć i zdravstvene ustanove sa područja AP Kosovo i Metohija
naknadu utvrđenu ugovorom pravdaju fakturom o izvršenim uslugama u visini obračunate naknade
za plate, prevoz i indirektne troškove, a najviše do ugovorene naknade.
Zdravstvenoj ustanovi, iz stava 1. ovog člana, troškovi za lekove i medicinska sredstva priznaju se u
visini stvarnih troškova, a najviše do ugovorenog iznosa.
Član 87
U toku godine Republički fond, odnosno filijala može zdravstvenoj ustanovi u okviru ugovorene
naknade po predračunu sredstava, a prema dinamici ostvarenih prihoda, obezbediti sredstva putem
avansa.
IX USLOVI ZA IZMENE UGOVORA
Član 88
Ugovorne strane imaju pravo da pokrenu inicijativu za izmenu zaključenog ugovora.
Ako postupak za izmenu ugovora pokreće davalac zdravstvenih usluga, obrazloženu inicijativu
dostavlja Filijali sa kojom je zaključio ugovor, koja zajedno sa svojim obrazloženim mišljenjem i
analizom, predlog za izmenu ugovora dostavlja Direkciji Republičkog fonda.
U slučaju prihvatanja inicijative iz stava 2. ovog člana, sa davaocem zdravstvenih usluga zaključuje
se ugovor o izmeni ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite.
X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 89
Za organizacione jedinice zdravstvenih ustanova, koje u toku 2011. godine, promene pravni status
(pripajanjem, odvajanjem ili podelom), odnosno koje se konstituišu kao novi pravni subjekti upisom
u sudski registar, naknada se utvrđuje na osnovu kriterijuma iz ovog pravilnika, a prema tipu
zdravstvene ustanove.
Visinu naknade, kao osnov za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama iz stava 1. ovog
člana, utvrđuje filijala, po sprovedenom obračunu za period za koji se ugovara zdravstvena zaštita,
a do visine sredstava koja su pre statusne promene zdravstvenoj ustanovi utvrđena, po namenama,
predračunom sredstava.
Na osnovu utvrđene naknade iz stava 2. ovog člana, filijala zaključuje sa novim pravnim subjektom
ugovor, na osnovu koga će se izvršiti izmena u predračunu sredstava.
Član 90
Rok za zaključivanje ugovora po ovom pravilniku je 30 dana od dana stupanja na snagu ovog
pravilnika.
Ukoliko davalac zdravstvenih usluga ne zaključi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite iz
obaveznog zdravstvenog osiguranja do roka utvrđenog u stavu 1. ovog člana, zdravstvenoj ustanovi
i drugom davaocu zdravstvenih usluga iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja plaćaće se
samo troškovi pruženih zdravstvenih usluga hitne medicinske pomoći, u skladu sa članom 183. stav
1. Zakona.
Član 91
Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".
Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa
davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011.
godinu
("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)
Član 3
Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Prilog 1.
PREDRAČUN SREDSTAVA ZA 2011. GODINU
iznosi u 000 dinara
RB
Naziv
Plate i Prevo Ostali Lekovi Krv i Sanite Materi Ishra Lekovi Partici UKUPNA
ustanove nakna
z indirek
u
labilni tski i jal za na
na
pacija NAKNAD
de
plata
sa
doprin
osima
na
teret
poslod
avca
i
1
1 Dom
zdravlja
Bačka
Topola
2 Dom
zdravlja
Mali Iđoš
3 Dom
zdravlja
Subotica
4 Opšta
bolnica
Subotica
5 Apoteka
Subotica
I Subotica
6 Dom
zdravlja
Žitište
7 Dom
zdravlja
Novi Bečej
8 Dom
zdravlja
Sečanj
9 Dom
zdravlja
Nova
Crnja
10 Dom
zdravlja
Zrenjanin
11 Opšta
bolnica
Zrenjanin
12 Specijalna
bolnica za
plućne
bolesti
zapos tni zdravst produ medici dijaliz boles recept
A
lenih troško venoj kti od nski
ui
nika
i
UMANJE
na
vi
ustano krvi potroš lekovi
poma
NA ZA
vi
ni i
za
gala
PARTICI
posao
ugrad bolesti
preko
PACIJU
i sa
ni
apote
posla
krvi i
materi krvotv
ka
jal
ornih
organ
a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
180.69 5.739 39.58 4.472 241 4.780
391 122.4 25.975 332.362
0
9
35
45.513 1.485 10.95
1
1.523
1.388
33.79 7.680
6
86.976
421.47 12.80 91.88 16.136
4
2
7
13.66
0
10.538
545.421
1.003. 38.24 189.3 166.46 23.04 156.9 46.93 31.60
248
6
77
0
9
75
7
3
11.936 1.643.959
454.7 90.443 364.304
47
1.650. 58.27 331.8 188.59 23.29 176.8 46.93 31.99 610.9 146.57 2.973.022
925
2
04
1
0
03
7
4
78
2
73.514 4.604 13.17 2.264
1.875
51.69 12.285 134.839
3
4
99.122 2.884 18.00
1
3.006
2.725
69.04 13.513
2
181.267
62.425 2.187 17.51
4
1.833
1.431
45.54 10.618
5
120.317
46.249 1.478 9.758
2.065
1.597
30.54 6.596
6
85.097
429.05 16.35 81.00
8
5
2
6.222
18.14
2
10.532
540.247
862.03 32.65 214.6 142.93 10.83 100.7 72.13 21.54
2
5
55
1
3
52
4
9
106.56 4.165 21.27 13.027
0
1
65 4.181
6.284
7.191 1.450.350
364
155.189
Zrenjanin
13 Apoteka
Zrenjanin
II Zrenjanin
14 Dom
zdravlja
Ada
15 Dom
zdravlja
Kanjiža
16 Dom
zdravlja
Novi
Kneževac
17 Dom
zdravlja
Čoka
18 Dom
zdravlja
Senta
19 Apoteka
Senta
20 Opšta
bolnica
Senta
21 Opšta
bolnica
Kikinda
22 Dom
zdravlja
Kikinda
23 Specijalna
bolnica za
psihijatrijsk
e bolesti
Novi
Kneževac
24 Apoteka
Kikinda
III Kikinda
454.2 83.183 371.064
47
1.678. 64.32 375.3 171.34 10.89 130.7 72.13 27.83 651.0 144.28 3.038.370
960
8
74
8
8
03
4
3
74
2
78.874 3.258 15.17 1.822
2.159
59.99 14.313 146.971
8
3
120.77 5.056 25.35
2
9
2.404
3.413
67.04 15.860
3
208.187
76.049 2.749 15.82
1
2.554
533 1.892
3.673 34.69 6.127
6
131.840
41.084 1.035 9.227
1.637
1.449
29.99 5.880
7
78.549
95.395 1.762 23.52
3
2.226
2.885
1.440
124.351
80.69 15.867
1
296.44 6.995 63.90 46.082 6.700 42.20 9.047 12.59
2.088
3
9
0
8
64.824
481.886
427.88 11.36 85.24 47.377 4.692 47.75 52.49 15.45
8
9
2
4
6
8
2.260
690.016
160.85 3.085 34.46
2
9
3.444
208.530
7.657
5.911
138.40 5.549 26.40 19.256
7
8
1.431
18.92
2
209.973
202.1 36.681 165.446
27
1.435. 40.85 299.1 131.01 11.92 109.0 61.54 50.65 474.5 103.96 2.510.573
764
8
36
5
5
94
3
1
47
0
97.211 4.166 20.62 3.332
2.792
59.64 14.042 173.724
2
3
25 Dom
zdravlja
Alibunar
26 Dom
78.499 1.926 16.58
zdravlja
0
Bela Crkva
27 Dom
97.610 2.085 19.95
zdravlja
0
2.820
2.386
56.29 14.055
4
144.450
3.861
3.445
76.44 20.121
2
183.272
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
IV
Kovačica
Dom
zdravlja
Kovin
Dom
zdravlja
Opovo
Dom
zdravlja
Plandište
Opšta
bolnica
Vršac
Dom
zdravlja
Vršac
Dom
zdravlja
Pančevo
Opšta
bolnica
Pančevo
Specijalna
bolnica za
plućne
bolesti
Bela Crkva
Specijalna
bolnica za
psihijatrijsk
e bolesti
Vršac
Specijalna
bolnica za
psihijatrijsk
e bolesti
Kovin
Apoteka
Pančevo
Apoteka
Vršac
Pančevo
40 Dom
zdravlja
Apatin
41 Dom
zdravlja
Kula
42 Dom
zdravlja
132.71 7.714 24.66
8
1
4.433
4.428
93.33 21.042
9
246.251
49.338 2.473 10.01
9
1.433
1.306
29.09 6.538
7
87.128
52.210 1.853 19.46
6
1.677
1.207
44.09 9.698
5
110.810
396.95 14.82 65.64 65.970 2.724 46.81 42.14 13.88
3
0
7
0
2
8
3.455
645.499
159.05 5.546 28.48
9
0
6.524
4.963
4.197
200.375
418.68 15.91 76.00 16.921
6
6
4
14.05
8
8.606
532.979
957.82 32.59 133.5 158.26 13.27 143.9 87.51 30.71
4
4
27
2
0
80
2
0
1.807 1.555.872
100.49 2.066 21.13 11.256
5
1
3.208
11.24
4
482
148.918
327.90 11.79 85.90 33.959
7
4
4
2.174
49.05
4
216
510.576
342.59 9.753 79.06 34.484
2
2
3.975
63.50
2
84
533.284
84.191
343.260
34.140
133.840
427.4
51
167.9
80
3.211. 112.7 601.0 344.93 15.99 234.7 129.6 168.3 954.3
102
06
53
2
4
32
54
98
41
124.97 1.871 35.80 4.341
4.434
76.99
2
6
1
222.67 5.550.238
4
20.686 227.729
183.67 4.054 35.74
9
9
6.282
6.555
133.7 33.358
34
336.695
160.72 6.645 39.07
2
1
5.172
5.375
1.139 99.93 23.720
9
294.343
43
44
45
V
Odžaci
Dom
zdravlja
Sombor
Opšta
bolnica
Sombor
Apoteka
Sombor
Sombor
46 Dom
zdravlja
Bač
47 Dom
zdravlja
Bačka
Palanka
48 Dom
zdravlja
Bački
Petrovac
49 Dom
zdravlja
Beočin
50 Dom
zdravlja
Bečej
51 Dom
zdravlja
Žabalj
52 Dom
zdravlja
Srbobran
53 Dom
zdravlja
Temerin
54 Dom
zdravlja
Titel
55 Dom
zdravlja
Novi Sad
56 Zavod za
hitnu
medicinsk
u pomoć
Novi Sad
57 Dom
zdravlja
Vrbas
296.42 9.832 56.49
9
6
7.344
11.01
2
951.09 35.63 217.4 172.55 16.33 122.7 64.97 39.35
9
8
70
0
5
51
0
9
8.054
373.059
6.594 1.613.578
273.8 63.203 210.665
68
1.716. 58.04 384.5 195.68 16.33 150.1 64.97 40.49 584.5 155.61 3.056.069
901
0
92
9
5
27
0
8
32
5
56.502 2.224 15.09 1.832
1.781
44.09 8.423 113.103
2
5
247.75 6.190 41.32
2
1
8.676
8.214 36.00
8
190.8 49.738
28
489.251
47.585 3.007 9.259
1.320
1.772
38.94 9.553
6
92.336
62.249 2.678 13.91
3
1.531
1.917
47.89 13.556
5
116.627
163.26 6.402 32.80
8
6
4.108
4.746
108.3 25.389
37
294.278
95.265 3.067 17.23
4
3.237
2.797
60.54 12.069
3
170.074
66.821 2.422 12.27
1
1.880
2.474
50.24 10.958
4
125.154
83.243 2.983 13.71
4
2.915
3.198
71.74 22.062
2
155.733
52.837 2.171 10.95
0
1.760
1.695
37.70 9.742
8
97.379
1.070. 36.16 135.5 20.497
114
5
80
42.06
6
45.271 1.259.151
224.19 7.823 40.55
9
6
943
2.302
275.823
170.64 5.778 30.66
0
1
5.023
5.242
4.234
213.110
58 Opšta
bolnica
Vrbas
59 Specijalna
bolnica za
reumatske
bolesti
Novi Sad
60 Institut za
onkologiju
Vojvodine,
Sremska
Kamenica
61 Institut za
plućne
bolesti
Vojvodine,
Sremska
Kamenica
62 Institut za
kardiovask
ularne
bolesti
Vojvodine,
Sremska
Kamenica
63 Institut za
zdravstven
u zaštitu
dece i
omladine
Vojvodine,
Novi Sad
64 Klinika za
stomatolog
iju
Vojvodine,
Novi Sad
65 Klinički
centar
Vojvodine
Novi Sad
66 Zavod za
zdravstven
u zaštitu
radnika
Novi Sad
67 Zavod za
zdravstven
u zaštitu
studenata
Novi Sad
409.50 12.33 79.97 84.459 12.37 76.28 39.42 15.89
9
3
8
7
6
3
4
1.711
728.548
81.035 2.761 12.07
3
106.640
771
11.15
6
1.878
481.48 19.50 205.0 502.16 7.597 96.14
9
1
04
8
7
28.49
4
1.944 1.338.456
494.56 21.72 189.1 146.59 7.003 117.2
0
2
01
1
03
37.59
1
1.107 1.012.664
511.93 22.05 288.3 81.752 23.64 546.9
5
0
45
7
19
23.89
2
10.891 1.487.649
661.72 29.45 124.5 159.19 11.76 104.9 7.629 28.26
5
7
43
1
2
06
5
1.127.478
75.070 1.319 8.079
722
343
3.165
2.421. 102.3 800.3 798.61 82.31 787.4 95.86 80.44
662
21
69
9
1
66
3
6
33.867 1.286 5.017
55.557 1.465 6.794
1.168
1.612
1.287
377
87.599
17.240 5.151.817
230
41.108
66.715
68 Apoteka
Novi Sad
69 Apoteka
Vrbas
VI Novi Sad
70 Dom
zdravlja
Inđija
71 Dom
zdravlja
Pećinci
72 Dom
zdravlja
Ruma
73 Dom
zdravlja
Irig
74 Dom
zdravlja
Stara
Pazova
75 Dom
zdravlja
Šid
76 Dom
zdravlja
Sremska
Mitrovica
77 Opšta
bolnica
Sremska
Mitrovica
78 Apoteka
Sremska
Mitrovica
VII Sr.
Mitrovica
79 Dom
zdravlja
Bogatić
80 Dom
zdravlja
Ljubovija
81 Zdravstve
ni centar
Loznica (IXI)
82 Dom
zdravlja
Loznica
1.067.
127
156.2
32
7.566. 295.1 2.035. 1.829.1 144.6 1.813. 178.9 225.7 1.873.
884
25
260
79
97
522
23
38
697
198.06 8.907 38.53 6.223
9.336
150.9
6
9
82
232.06
3
30.253
835.064
125.979
508.68 15.454.33
9
6
36.194 375.859
81.505 5.521 18.71
1
2.458
2.105
49.24 13.019
5
146.526
223.02 7.929 47.29
9
9
8.387
7.355
105 183.4 45.012
29
432.521
39.933 1.643 10.07
2
1.495
1.504
27.64 6.046
7
76.248
248.96 8.843 49.07
3
7
8.444
7.966 1.115
160.8 40.670
31
444.569
152.93 4.366 28.89
0
7
3.957
4.569
98.93 20.571
8
273.086
288.61 13.90 44.31 10.385
8
1
6
7.764
4.943
360.041
730.60 30.72 119.3 117.83 4.788 105.1 100.8 24.10
6
8
43
8
00
25
9
5.545 1.227.792
273.0 53.972
69
219.097
1.963. 81.83 356.2 159.18 4.788 145.6 101.9 24.21 944.1 225.97 3.555.739
650
8
54
7
99
40
4
41
2
131.98 2.557 19.42 5.385
3.465
2.438 160.382
9
4
81.855
587 15.67
2
3.848
2.084
1.283
912.88 20.24 132.2 98.461 11.64 57.40 50.17 17.56
6
6
10
2
6
9
5
14.444
482 7.565
1.435
961
2.112
103.217
12.590 1.288.005
716
24.171
83
84
85
86
87
88
89
90
91
VIII
(XII)
Dom
zdravlja
Krupanj
(XII)
Dom
zdravlja
Mali
Zvornik
(XII)
Opšta
bolnica
Loznica
(XII)
Dom
zdravlja
Vladimirci
Dom
zdravlja
Koceljeva
Dom
zdravlja
Šabac
Opšta
bolnica
Šabac
Apoteka
Loznica
Apoteka
Šabac
Šabac
92 Dom
zdravlja
Ub
93 Dom
zdravlja
Valjevo (VXII)
94 Dom
zdravlja
Osečina
(V-XII)
95 Dom
zdravlja
Ljig (V-XII)
96 Dom
zdravlja
Mionica
(V-XII)
97 Zdravstve
3.399
88 1.204
335
225
168
5.083
2.709
104 1.566
234
157
117
4.653
798
98.246
57.011 1.167 14.79 11.311 1.058 6.635 4.562 2.509
1
63.691 2.569 10.21
9
2.989
1.822
1.741
79.549
58.782 1.486 10.36
8
2.195
1.497
1.182
73.146
388.72 7.225 58.37 16.298
4
5
11.01
7
9.819
471.820
911.00 14.78 142.7 143.23 10.68 110.6 80.62 33.09
9
5
13
3
3
05
5
5
8.858 1.437.890
332.4 55.687 276.725
12
586.2 93.696 492.535
31
2.626. 51.29 414.1 285.72 23.38 195.8 135.3 54.45 918.6 189.92 4.515.422
499
6
07
4
3
74
66
2
43
2
88.655 2.447 16.75 3.454
2.960
2.172 112.101
7
171.19 2.095 28.72
9
1
7.827
6.091
3.765
212.168
25.260
477 8.265
1.163
905
822
35.248
26.958
477 7.857
1.189
926
621
36.786
28.292
505 7.665
1.234
960
506
38.150
1.190. 10.53 185.0 166.56 13.31 147.5 73.23 30.67
10.025 1.806.891
ni centar
024
8
Valjevo (IXII)
98 Apoteka
Valjevo
99 Dom
68.571 3.499
zdravlja
Lajkovac
IX Valjevo
1.598. 20.03
959
8
100 Zdravstve 588.20 15.82
ni centar
7
3
Smederev
o (I-XII)
101 Opšta
385.56 11.39
bolnica
9
1
Smederev
o (VI-XII)
102 Opšta
464.35 15.25
bolnica
1
5
"Stefan
Visoki"
Smederev
ska
Palanka
103 Apoteka
Smederev
ska
Palanka
104 Apoteka
Smederev
o
105 Apoteka
Velika
Plana
106 Dom
163.56 3.233
zdravlja
7
Velika
Plana
107 Dom
219.02 6.275
zdravlja
9
Smederev
ska
Palanka
X Smederev 1.820. 51.97
o
723
7
108 Dom
84.559 2.231
zdravlja
Veliko
Gradište
109 Dom
78.598 964
35
11.47
7
9
1.869
1
27
5
7
1.695
502.9 84.869
91
1.239
418.122
85.872
265.7 183.30 13.31 161.0 73.23 30.67 502.9 104.01 2.745.338
77
5
1
64
5
7
91
9
121.4 53.601 1.635 26.42 24.17 4.778
13.436 822.621
11
9
3
21.18 57.489 5.714 61.40 28.91 6.690
1
7
5
4.156
574.200
73.03 73.999 7.098 40.88 42.21 11.01
7
1
1
9
2.657
725.194
157.1 35.019
32
122.113
355.4 66.614
59
288.845
120.5 21.460
36
99.076
26.48
3
5.096
4.844
2.565
200.658
30.57
8
5.874
5.713
2.851
264.618
272.6 196.05 14.44 139.2 95.29 22.48 633.1 148.75 3.097.325
90
9
7
74
9
7
27
8
14.71 2.393
2.192
2.499 103.590
4
12.76
2.031
1.689 6.395
1.457
100.988
zdravlja
Žagubica
110 Dom
zdravlja
Golubac
(IV-XII)
111 Dom
zdravlja
Kučevo
(IV-XII)
112 Dom
zdravlja
Malo
Crniće (IVXII)
113 Dom
zdravlja
Požarevac
(VII-XII)
114 Zdravstve
ni centar
Požarevac
(I-XII)
115 Dom
zdravlja
Žabari
116 Zdravstve
ni centar
Petrovac
117 Apoteka
Požarevac
XI Požareva
c
118 Dom
zdravlja
Kragujeva
c
119 Zavod za
hitnu
medicinsk
u pomoć
Kragujeva
c
120 Dom
zdravlja
Batočina
121 Dom
zdravlja
Knić
122 Dom
zdravlja
8
39.403 1.867 6.929
805
631
1.114
48.521
53.202 2.354 8.521
1.616
1.361
1.471
65.583
31.416 1.893 5.837
1.201
867
1.154
40.060
193.87 4.025 41.52
2
8
5.965
5.356
4.915
245.831
1.038. 19.85 126.5 109.84 11.07 118.8 99.35 48.88
999
4
02
5
0
12
3
3
56.915 2.745 9.766
1.550
1.444
294.21 6.967 50.02 24.929 1.271 15.61
1
1
5
1.871. 42.90
175
0
550.49 14.73
1
8
3.133
12.798 1.560.520
1.455
70.965
6.324
389.823
575.1 124.32 450.811
33
2
276.5 150.33 12.34 147.9 105.7 52.01 575.1 157.50 3.076.692
86
5
1
67
48
6
33
9
61.51 23.887
21.11
19.604 652.145
8
5
151.43 2.700 26.14
4
4
1.297
1.015
920
181.670
61.358 1.259 8.639
1.870
1.638
1.434
73.330
58.076 2.422 11.76
9
2.127
2.036
1.710
74.720
38.633
1.291
1.055
654
48.213
866 7.022
Lapovo
123 Dom
zdravlja
Rača
124 Dom
zdravlja
Topola
125 Zdravstve
ni centar
Aranđelov
ac
126 Zavod za
zdravstven
u zaštitu
radnika
Kragujeva
c
127 Klinički
centar
Kragujeva
c
128 Apoteka
Kragujeva
c
129 Apoteka
Aranđelov
ac
XII Kragujeva
c
130 Dom
zdravlja
Despotova
c
131 Dom
zdravlja
Svilajnac
132 Dom
zdravlja
Ćuprija
133 Opšta
bolnica
Ćuprija
134 Dom
zdravlja
Rekovac
135 Dom
zdravlja
Jagodina
136 Opšta
bolnica
Jagodina
52.387 1.848 8.264
1.313
1.396
1.007
64.201
90.616 3.560 14.81
1
2.090
2.588
3.403
110.262
381.64 10.15 53.51 27.639 1.271 41.51 9.810 6.361
1
3
2
6
9.965
521.938
167.59 4.556 24.73
2
2
6.969
198.695
4.458
4.326
1.805. 40.10 427.3 832.02 30.53 452.6 126.2 60.36
804
1
12
3
4
27
17
0
10.782 3.764.196
1.017. 172.28
982
4
845.698
162.7 33.149
31
129.582
3.358. 82.20 643.7 897.99 31.80 529.3 136.0 66.72 1.180. 261.88 6.664.650
032
3
23
5
5
12
27
1
713
1
152.44 3.099 26.42 3.012
3.846
618 68.49 19.045 238.891
5
4
2
144.56 2.339 37.70
5
6
5.351
3.158 4.796
142.34 2.696 28.65
7
5
4.303
3.655
680 72.29 21.117
2
249.770
103.7 24.150
38
261.244
762.16 12.16 111.7 102.48 6.473 105.0 116.9 23.44
4
4
29
4
80
60
2
58.307 1.759 14.53
6
6.059 1.234.437
2.117
1.986
33.79 6.731
7
105.771
266.87 2.613 74.85 10.868
6
9
9.754
7.871
357.099
4.094
678.460
457.99 4.795 61.08 70.462 5.061 68.91
2
6
7
14.24
1
137 Apoteka
Jagodina
138 Zdravstve 489.04 8.260
ni centar
4
Paraćin
XIII Jagodina 2.473. 37.72
740
5
139 Zdravstve 725.78 9.927
ni centar
7
Bor
140 Dom
113.50 3.027
zdravlja
2
Majdanpek
141 Opšta
80.007 2.493
bolnica
Majdanpek
142 Zdravstve 460.28 8.782
ni centar
7
Negotin
143 Zdravstve 331.66 5.059
ni centar
8
Kladovo
144 Apoteka
Bor
XIV Bor
1.711. 29.28
251
8
145 Dom
76.897 1.381
zdravlja
Boljevac
146 Zdravstve 346.76 8.703
ni centar
5
Knjaževac
147 Zdravstve 789.39 18.48
ni centar
4
0
Zaječar
148 Apoteka
Zaječar
XV Zaječar
1.213. 28.56
056
4
149 Zdravstve 3.006. 50.01
ni centar
673
8
Užice
150 Apoteka
Užice
XVI Užice
3.006. 50.01
673
8
151 Zdravstve 1.456. 27.00
ni centar
840
1
Čačak
152 Dom
171.84 4.609
66.58 46.463 4.157 47.25
6
2
287.3 55.695
66
7.642 174.1 39.932
29
231.671
803.601
421.5 245.06 15.69 243.6 121.7 46.62 739.8 184.69 4.160.944
81
0
1
48
56
3
14
4
117.8 57.575 4.512 57.96 23.39 12.96
10.098 999.837
18
4
0
2
24.61
3
3.110
23.81
6
9.682
4.184
3.409
145.027
432 3.683 4.120 2.525
550
126.208
76.86 44.551 3.333 30.03 18.77 8.813
2
2
5
7.493
643.942
80.99 35.819 2.553 21.48 11.81 7.426
9
9
1
3.610
493.214
495.3 105.43 389.905
42
7
324.1 150.73 10.83 117.3 58.09 31.72 495.3 130.59 2.798.133
08
7
0
52
6
6
42
7
16.66 2.542
1.853
2.394
96.940
1
52.50 20.716 1.862 27.20
0
3
5.370
128.1 110.80 8.143 104.5 55.88 14.41
47
1
22
5
6
6.345
456.774
11.342 1.218.446
197.3 134.05 10.00 133.5
08
9
5
78
541.1 302.78 29.72 285.7
34
5
2
45
533.0 93.616 439.472
88
55.88 19.78 533.0 113.69 2.211.632
5
6
88
7
89.34 57.86
36.338 4.326.948
8
1
541.1 302.78 29.72 285.7
34
5
2
45
237.9 153.40 12.77 147.3
47
2
1
20
937.8 151.00 786.882
91
9
89.34 57.86 937.8 187.34 5.113.830
8
1
91
7
62.48 22.39
20.565 2.099.595
7
2
40.82
7.355
4.975
4.198
225.411
zdravlja
Gornji
Milanovac
153 Opšta
bolnica
Gornji
Milanovac
154 Apoteka
Čačak
155 Apoteka
Gornji
Milanovac
XVI Čačak
I
156 Dom
zdravlja
Raška
157 Zdravstve
ni centar
Novi Pazar
158 Zdravstve
ni centar
Kraljevo
159 Dom
zdravlja
Vrnjačka
Banja
160 Specijalna
bolnica za
interne
bolesti
Vrnjačka
Banja
161 Apoteka
Kraljevo
162 Dom
zdravlja
Tutin
XVI Kraljevo
II
163 Dom
zdravlja
Trstenik
164 Zdravstve
ni centar
Kruševac
165 Dom
zdravlja
Aleksandr
ovac
166 Dom
7
3
305.62 8.643 41.28 46.631 2.648 32.03
8
0
5
8.617
3.803
441.679
552.9 99.943
36
160.1 30.202
32
452.993
129.930
1.934. 40.25 320.0 207.38 15.41 184.3 62.48 31.00 713.0 158.71 3.349.608
315
3
50
8
9
30
7
9
68
1
139.06 2.081 25.44 6.339
3.767
806
2.942 174.558
6
1
714.17 15.43 127.7 82.349 4.965 57.44 55.27 13.56 229.7 46.057 1.254.698
3
3
72
8
3
9
73
1.282. 22.03 218.4 141.24 11.55 141.3 77.35 24.74
334
8
67
6
5
30
8
5
8.699 1.910.374
119.06 4.015 28.83
6
3
5.635
3.820
2.619
158.750
55.191 1.748 12.60
8
4.889
1.382
323
78.500
588.1 122.17
32
9
1.740 53.94 10.368
4
465.953
150.14 1.480 23.72
5
7
6.083
3.719
3.005
230.470
2.459. 46.79 436.8 246.54 16.52 211.4 132.6 43.86 871.8 193.18 4.273.303
975
5
48
1
0
66
31
5
49
7
193.12 5.794 37.34 6.609
5.205
6.368 241.710
5
5
1.401. 13.46 231.5 168.13 13.38 139.4 86.87 17.79
800
3
44
6
9
39
4
8
107.59 1.874 29.82
2
7
5.149
3.544
71.093 1.101 12.63
3.546
2.228
1.143
19.075 2.053.368
2.160
146.969
1.958
88.644
zdravlja
4
Varvarin
167 Dom
43.415 800 10.35
zdravlja
6
Ćićevac
168 Apoteka
Kruševac
169 Dom
92.442 1.885 23.89
zdravlja
4
Brus
XIX Kruševac 1.909. 24.91 345.6
467
7
00
170 Dom
54.696 3.081 8.728
zdravlja
Gadžin
Han
171 Dom
78.026 3.616 11.34
zdravlja
2
Doljevac
172 Dom
77.798 1.635 10.41
zdravlja
0
Svrljig
173 Dom
86.673 2.173 16.88
zdravlja
7
Sokobanja
174 Dom
920.71 26.77 106.9
zdravlja
0
4
22
Niš
175 Dom
63.740 4.613 10.92
zdravlja
1
Merošina
176 Dom
49.203 2.930 8.706
zdravlja
Ražanj
177 Zdravstve 369.62 14.83 56.76
ni centar
2
3
5
Aleksinac
178 Specijalna 459.11 19.16 88.42
bolnica za
2
8
9
psihijatrijsk
e bolesti
"Gornja
Toponica",
Niš
179 Zavod za 313.26 7.266 55.97
hitnu
3
6
medicinsk
u pomoć
Niš
180 Zavod za 229.68 5.928 25.61
zdravstven
0
5
1.687
3.665
1.173
1.042
56.389
627.192
2.155
760.4 133.27
62
0
600
1.336
123.305
188.79 13.38 153.7 86.87 19.54 760.4 165.20 3.337.577
2
9
44
4
1
62
9
1.629
1.268
881
68.521
3.032
2.090
31.71 7.217
4
122.603
1.686
1.973
1.233
92.269
2.740
2.013
57.29 11.981
3
155.798
28.699
35.42
7
2.001
1.708
1.238
81.745
2.086
1.147
939
63.133
5.499
490.852
17.288 1.101.244
24.787 2.895 21.42
5
6.024
23.767
6.895
55.17
8
6.690
4.151
419
386.927
7.762
7.497
7.911
268.571
652.549
u zaštitu
radnika
Niš
181 Zavod za
zdravstven
u zaštitu
studenata
Niš
182 Zavod za
plućne
bolesti i
tuberkuloz
u Niš
183 Specijalna
bolnica za
plućne
bolesti "
Ozren",
Sokobanja
184 Klinički
centar Niš
185 Klinika za
stomatolog
iju Niš
186 Apoteka
Niš
XX Niš
187 Dom
zdravlja
Kuršumlija
188 Dom
zdravlja
Blace
189 Dom
zdravlja
Žitorađa
190 Dom
zdravlja
Prokuplje
(V-XII)
191 Zdravstve
ni centar
Prokuplje
(I-XII)
192 Apoteka
Prokuplje
XXI Prokuplje
193 Dom
zdravlja
28.390
492 3.144
1.809
759
49.409 1.121 5.040
1.756
1.714
121.68 3.043 28.71 13.845
9
8
6.881
34.594
10.09
4
2.777. 78.39 641.1 1.207.2 113.9 797.6 141.2 81.34
582
2
85
86
50
98
45
0
181.33 2.725 12.96 7.078 1.644 5.069
2
0
747
58.293
502
183.768
22.283 5.816.395
225
210.583
1.332. 233.01 1.099.716
727
1
5.860. 177.7 1.091. 1.336.6 118.4 897.7 141.2 152.6 1.421. 311.37 10.887.56
925
90
748
53
89
15
45
36
734
4
1
112.73 1.353 22.38 4.758
3.356 6.585 996
1.841 150.328
3
8
75.005 1.014 13.54
2
2.713
1.812
1.357
92.729
72.834 3.553 15.05
2
2.397
1.784
1.474
94.146
142.09 4.588 34.03
9
5
5.650
3.477
2.807
187.042
6.822
868.830
598.13 12.40 83.98 63.275 5.276 63.58 33.21 15.78
3
7
0
6
2
3
1.000. 22.91 168.9
804
5
97
81.209 1.924 19.26
0
331.9 50.656 281.256
12
78.793 5.276 74.01 39.79 16.77 331.9 64.957 1.674.331
5
7
9
12
3.256
1.763
43.19 7.058 143.549
5
Bela
Palanka
194 Zdravstve
ni centar
Pirot (I-VI)
195 Dom
zdravlja
Pirot (VIIXII)
196 Opšta
bolnica
Pirot (VIIXII)
197 Dom
zdravlja
Babušnica
198 Dom
zdravlja
Dimitrovgr
ad
199 Apoteka
Pirot
XXI Pirot
I
200 Dom
zdravlja
Bojnik
201 Dom
zdravlja
Leskovac
202 Dom
zdravlja
Vlasotince
203 Dom
zdravlja
Medveđa
204 Opšta
bolnica
Leskovac
205 Apoteka
Leskovac
206 Dom
zdravlja
Lebane
XXI Leskovac
II
207 Zdravstve
ni centar
Vranje
208 Dom
374.89 11.11 56.08 37.957 3.845 36.00 20.03 7.514
1
3
1
2
2
5.755
541.680
105.46 3.644 26.49
3
6
3.632
136.071
2.123
429.699
911
90.867
1.286
104.358
2.600
1.500
276.08 7.469 53.95 30.251 4.105 34.86 20.03 5.064
1
7
3
2
68.708 2.594 16.74
6
1.870
1.860
81.259 2.075 17.57
9
2.593
1.681
457
275.8 45.597 230.271
68
987.61 28.81 190.1 78.527 7.950 77.66 40.06 13.03 319.0 66.362 1.676.495
1
9
19
9
4
5
63
61.225 1.295 9.845 1.710
1.271
618
74.728
595.69 14.79 119.5 22.588
2
1
96
17.28
9
13.452
756.504
144.68 3.350 29.25
4
3
4.211
3.986
2.407
183.077
83.372 2.188 12.92
5
1.656
950
985
100.106
1.073. 24.12 146.1 179.31 7.913 137.7 73.15 30.25
681
0
03
9
81
4
7
115.94
5
858 13.61
3
3.680
8.751 1.663.577
772.0 130.36
60
7
2.175
2.581
641.693
134.502
2.074. 46.60 331.3 213.16 7.913 163.8 73.15 30.25 772.0 158.75 3.554.187
599
2
35
4
58
4
7
60
5
1.154. 13.96 168.0 120.62 9.339 108.7 70.20 17.77
11.394 1.651.513
185
3
73
4
43
5
5
56.818
55 11.27
1.671
1.249
437
515
70.990
zdravlja
Bosilegrad
209 Dom
zdravlja
Bujanovac
210 Dom
zdravlja
Preševo
211 Dom
zdravlja
Vladičin
Han
212 Zdravstve
ni centar
Surdulica
213 Specijalna
bolnica za
plućne
bolesti
Surdulica
214 Apoteka
Vranje
215 Apoteka
Bujanovac
XXI Vranje
V
216 Dom
zdravlja
Zvečan
217 Zdravstve
ni centar
Kosovska
Mitrovica
218 Apoteka
Kosovska
Mitrovica
XX Kos.
V Mitrovica
219 Dom
zdravlja
Barajevo
220 Dom
zdravlja
Voždovac
221 Dom
zdravlja
Vračar
222 Dom
zdravlja
Grocka
5
262.90 4.047 33.08
1
6
6.618
3.885
1.914
308.623
204.57 4.119 23.86
3
3
7.376
3.064
751
242.244
100.82
7
3.422
2.332
956
128.573
258.70 1.350 39.31 21.902
7
5
772 18.84
9
5.596
1.570
344.921
2.237
4.676
112
103.989
71.080
931 22.01
7
392 18.04
4
7.672
541.8 85.000 456.887
87
115.9 17.123
98.814
37
2.109. 24.85 315.6 169.28 10.11 140.3 70.20 28.48 657.8 119.33 3.406.554
091
7
73
5
1
59
5
4
24
5
142.90 1.838 17.10 5.599
3.758
171.205
7
3
1.368. 11.84 163.0 43.806 5.232 44.55 22.32 12.97
994
4
67
2
2
1
68.406
570 1.231
1.672.788
159.9
31
230.138
1.580. 14.25 181.4 49.405 5.232 48.31 22.32 12.97 159.9
2.074.131
307
2
01
0
2
1
31
111.41 5.289 22.01 3.261
2.672 24.90
1.075 168.474
2
3
2
502.85 18.06 68.96 10.327
7
8
9
19.13
2
19.702
599.651
252.67 7.790 49.28
6
3
2.882
8.029
7.138
313.522
298.39 12.75 52.86
1
7
6
8.471
8.510
8.429 11.014
378.410
223 Dom
zdravlja
Zvezdara
224 Dom
zdravlja
Zemun
225 Dom
zdravlja
Lazarevac
226 Dom
zdravlja
Mladenova
c
227 Dom
zdravlja
Novi
Beograd
228 Dom
zdravlja
Obrenovac
229 Dom
zdravlja
Palilula
230 Dom
zdravlja
Rakovica
231 Dom
zdravlja
Savski
Venac
232 Dom
zdravlja
Sopot
233 Dom
zdravlja
Stari Grad
234 Dom
zdravlja
Čukarica
235 Specijalna
bolnica za
interne
bolesti
Mladenova
c
236 Specijalna
bolnica za
cerebralnu
paralizu i
razvojnu
neurologiju
454.13 13.77 75.20 10.802
2
8
3
16.70
6
10.808
559.813
605.17 23.65 87.54 19.113
2
6
0
22.70
0
24.795
733.386
299.05 17.04 55.62
4
9
8
7.079
8.089
3.303
384.194
197.93 9.613 31.58
1
9
5.270
6.121
5.062
245.462
631.72 22.75 86.77 10.681
2
3
7
25.88
5
33.296
744.522
276.46 9.365 42.18
9
9
8.713 41.28
9
10.238
377.220
565.06 19.86 77.34 11.296
2
0
0
21.95
6
18.163
677.351
310.25 12.18 40.68
9
9
0
7.597
12.17
8
13.431
369.472
225.35 7.877 35.49
3
8
5.306
5.822
6.863
272.993
95.341 4.419 20.64
7
2.564
2.366
1.380
123.957
374.99 13.38 49.15
8
0
5
7.743
14.45
5
13.149
446.582
496.98 17.82 71.65 14.493
4
6
3
23.63
5
24.024
600.567
544
236.489
60
198.850
9.433
132.93 5.915 24.34
1
2
8.319
153.20 6.734 28.82
0
2
1.296
598
839 5.819 50.29 8.569
9
1.483
7.375
237 Institut za
neonatolo
giju
238 Specijalna
bolnica za
cerebrova
skularne
bolesti
"Sveti
Sava"
239 Gradski
zavod za
hitnu
medicinsk
u pomoć
240 Gradski
zavod za
kožnovenerične
bolesti
241 Gradski
zavod za
gerontolog
iju
242 Gradski
zavod za
plućne
bolesti i
tuberkuloz
u
243 Specijalna
bolnica za
endemsku
nefropatiju
Lazarevac
244 Zavod za
zdravstven
u zaštitu
studenata
245 Zavod za
zdravstven
u zaštitu
radnika
Ministarstv
a
unutrašnjih
poslova
246 Specijalna
bolnica za
rehabilitaci
ju i
ortopedsk
239.20 9.357 51.22 31.075 1.326 32.51
6
1
8
25.37
8
323.61 13.11 64.05 56.520
4
4
7
17.65
2
517 61.09
8
390.081
1.730
534.842
795.85 23.91 141.5
4
8
12
7.319
3.281
971.884
60.465 1.884 6.275
231
2.990
960
70.885
254.69 10.67 31.66
7
2
7
1.445
2.117
1.808
298.790
172.44 6.533 20.56
0
9
3.061
8.586
4.210
206.979
81.554 4.079 31.31
0
3.197 1.039 6.054 59.56 4.899
0
775
190.917
146.58 4.737 17.21
7
5
1.359
2.209
125.90 4.363 16.99
8
8
2.036
2.549
131.53 6.628 19.77
0
4
2.758
1.785
2.066
11.40
1
174.173
21.14 9.273
8
163.729
180
173.696
u protetiku
247 Specijalna
bolnica za
bolesti
zavisnosti
248 Zavod za
psihofiziol
oške
poremećaj
ei
govornu
patologiju
249 Institut za
ortopedsk
o-hirurške
bolesti
"Banjica"
250 Specijalna
bolnica za
psihijatrijsk
e bolesti
"dr Laza
Lazarević"
251 Institut za
kardiovask
ularne
bolesti
"Dedinje"
252 Institut za
zdravstven
u zaštitu
majke i
deteta
Srbije
"Dr Vukan
Čupić"
253 Institut za
mentalno
zdravlje
254 Institut za
onkologiju
i
radiologiju
Srbije
255 Institut za
reumatolo
giju
256 Klinika za
rehabilitaci
ju "dr
Miroslav
Zotović"
137.24 3.962 19.58
9
8
7.611
1.201
8.140
177.751
72.067 2.843 13.61
5
112
49
3.633
92.319
617.55 28.16 137.8 113.26 34.09 602.4
5
1
24
2
5
94
41.05
7
15.194 1.559.254
519.20 17.24 78.99 27.410
2
8
6
3.054
28.73
4
674.644
529.82 24.17 326.1 168.11 32.55 736.4
7
5
60
7
2
10
26.79
5
10.245 1.833.791
812.18 37.50 222.3 210.97 13.86 149.0
5
3
60
9
5
85
35.10
9
153 1.480.933
294.42 8.034 32.35
7
9
5.836
17.59
9
725.92 30.17 227.4 1.115.6 9.537 118.7
0
7
78
98
82
20.83
3
212.68 7.666 38.34
3
0
8.454
7.111
16.94
6
1.514
289.686
237.57 10.01 51.47
5
5
9
6.146
7.743
22.95
8
2.893
333.023
6.903
1.604
363.554
312 2.248.113
257 Klinika za
neurologiju
i
psihijatriju
za decu i
omladinu
258 Univerzitet
ska dečja
klinika
259 Ginekološ
koakušerska
klinika
260 Kliničkobolnički
centar "
Bežanijska
Kosa"
261 Kliničkobolnički
centar "Dr
Dragiša
Mišović Dedinje"
262 Kliničkobolnički
centar
"Zemun"
263 Kliničkobolnički
centar
"Zvezdara"
264 Klinički
centar
Srbije
265 Institut za
medicinu
rada "Dr
Dragomir
Karajović"
266 Vojnomedi
cinska
akademija
267 Apoteka
Beograd
XX Beograd
VI
268 Zdravstve
ni centar
Gnjilane
269 Apoteka
108.99 2.661 19.13
2
5
954
1.510
5.204
138.456
592.78 24.31 124.2 141.59 18.27 119.3 11.30 28.43
2
1
78
0
0
26
0
4
1.060.291
586.20 27.33 137.0 76.578 12.44 76.51
1
1
14
1
4
18.18
0
1.057
776.96 31.02 155.1 286.29 23.49 233.8
0
7
83
1
8
35
23.93
6
5.693 1.525.037
1.029. 42.66 182.6 85.210 17.20 233.2
780
4
06
4
06
41.24
4
1.307 1.630.607
1.035. 41.20 176.0 155.61 14.83 242.4 69.89 31.99
938
8
28
7
9
03
1
6
3.055 1.764.865
1.396. 48.82 272.9 173.28 19.51 254.3 176.9 48.18
397
0
61
6
5
46
47
9
3.204 2.387.257
6.449. 231.1 1.633. 2.564.6 230.8 2.337. 83.15 413.0
455
49
920
55
60
574
3
44
31.391 13.912.41
9
95.721 2.613 26.51
2
204
300
5.714
239
885.90 23.59 326.5 292.63 57.36 397.0 50.67 43.01
3
3
98
7
0
31
8
8
933.202
130.825
4.836 2.071.982
5.639. 1.233. 4.406.004
193
189
25.432 958.7 5.523. 5.696.6 487.7 5.865. 568.0 958.7 5.668. 1.538. 49.620.90
.618
64
226
48
57
268
19
01
770
867
4
326.32 2.605 22.31 7.281
2.167
360.692
4
5
30.652
293 1.570
37.71
70.234
Gnjilane
XX Gnjilane
VII
270 Dom
zdravlja
Gračanica,
Priština
271 Dom
zdravlja
Donja
Gušterica,
Lipljan
272 Dom
zdravlja
Kosovo
Polje
273 Dom
zdravlja
Obilić
274 Dom
zdravlja
Štrpce
275 Kliničkobolnički
centar
Priština
276 Zdravstve
ni centar
Prizren
277 Apoteka
Prizren
278 Dom
zdravlja
Dragaš
279 Zdravstve
ni centar
Peć
280 Specijalna
bolnica za
plućne
bolesti Peć
281 Apoteka
Peć
282 Zdravstve
ni centar
Đakovica
283 Dom
zdravlja
Istok
284 Specijalna
bolnica za
9
37.71
9
16.44
8
356.97 2.898 23.88
6
5
475.54
39.11
5
1
7.281
2.167
4.159
16.61
7
290.94
7
22.46
8
3.092
13.79
1
4.699
334.997
131.97
3
11.59
1
1.902
2.087
7.049
154.602
177.33
8
11.32
6
3.119
3.801
4.699
200.283
254.68
3
19.45
4
3.694
7.083
11.74
9
296.663
876.73
5
43.48 13.999
9
7.086
153.41
3
8.126
9.353
352
9.705
22.777
803
23.580
105.02
5
7.380
14.561
610
15.171
4.967
185
5.152
19.547
377
19.924
37.148
4.210
17.560
948
5.960
430.926
551.880
947.269
1.253
1.253
753
162.792
113.658
42.111
18.508
rehabilitaci
ju Istok
285 Dom
309.42
zdravlja
4
Priština
286 Apoteka
7.937
Priština
XX Gračanica 2.908.
VIII
933
A SVEGA
87.519 2.494.
.915 038
287 Specijalna 23.771 669
bolnica za
rehabilitaci
ju
"Bukovička
Banja"
Aranđelov
ac
288 Specijalna 10.456 160
bolnica za
rehabilitaci
ju
"Gamzigra
d"
289 Specijalna 53.694 1.198
bolnica za
progresivn
e mišićne i
neuromišić
ne bolesti
Novi Pazar
290 Specijalna 15.767 346
bolnica za
lečenje i
rehabilitaci
ju "Merkur"
Vrnjačka
Banja
291 Specijalna 145.68 2.258
bolnica za
8
nespecifič
ne plućne
bolesti
"Sokobanj
a"
292 Institut za 137.85 4.536
lečenje i
0
rehabilitaci
ju "Niška
Banja", Niš
293 Specijalna 10.163 162
2.074
311.498
320
322
8.579
172.8 29.965
50.46
5.960 48.22
3.216.372
24
5
5
16.84 13.868. 1.077 12.58 2.763. 2.264 24.37 5.762. 158.024.2
2.193
442 .518 3.860
659 .913 2.669
945
62
3.763
106
80
2.533
65
30.857
1.497
1.098
95
28
13.278
275
77.589
12.66
1
2.051
781
7.479
4.438
729
868
991
17.45
2
7.291
4.893
10.34
1
1.159
186.764
23.33
1
7.653 1.151 16.95
9
4.797
2.276
194.001
2.448
10
105
38
23.139
12.926
bolnica za
bolesti
štitaste
žlezde i
bolesti
metaboliz
ma
"Zlatibor"Čajetina
B SVEGA
397.38 9.329
RH
9
V UKUPNO 87.917 2.503.
.304 367
294 ZZZR"
414.13 14.24
ŽELEZNIC
8
6
E SRBIJE"
G SVEGA
414.13 14.24
ZU VAN
8
6
PMZU
65.59 17.840 1.151 24.78
26.27
3.803 538.554
0
4
4
16.90 13.886. 1.078 12.60 2.763. 2.291 24.37 5.766. 158.562.8
7.783
282 .669 8.644
659 .187 2.669
748
16
46.11 10.380
10.46
28.19 27.002 496.538
7
2
7
46.11 10.380
7
10.46
2
28.19 27.002
7
496.538
Prilog 2.
PREDRAČUN SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
SPECIJALIZOVANIM ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU ZA 2011.
GODINU
(u 000 dinara)
R
.
NAZIV ZU
B
.
0
1 Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u "Melenci"
2 Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u Banja
Kanjiža
3 Specijalna
bolnica za
neurološka
i
postraumat
od toga
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNA
test
NAKNADA
za
za
UKUPA
za
nepokre
trake
stacionar stacionar
ambulant
N
PARTICIPA UMANJENA
tni,
i
nu
noNAKNA
CIJA
ZA
nu
dijabets,
lance
rehabilita rehabilita štitna polikliničk
DA
PARTICIPA
te
ciju
CIJU
ciju
žlezda e usluge
4=1+2+
1=1a+1b
1a
1b
2
3
5
6=4-5
3
257.706 56.481 201.225
21.391
279.097
2.389
276.708
103.866 103.866
274.817
0
7.901
111.767
933
110.834
19.117 255.700
8.037
282.854
1.191
281.663
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
ska stanja
- Stari
Slankamen
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u "Vrdnik"
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u "Banja
Koviljača"
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u
"Bukovička
banja"
Aranđelova
c
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u
"Gamzigra
d" Zaječar
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u "Zlatar" Nova
Varoš
Specijalna
bolnica za
bolesti
štitaste
žlezde i
bolesti
metaboliz
ma
"Zlatibor" Čajetina
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u - Ivanjica
Specijalna
bolnica za
progresivn
e mišićne i
neuromišić
37.959
37.959
0
4.578
42.537
545
41.992
140.427 140.427
0
10.945
151.372
872
150.500
50.111
0
50.111
23.800 2.73
8
76.649
1.211
75.438
75.895
62.554
13.341
17.861
93.756
892
92.864
10.223
10.223
0
3.608
13.831
191
13.640
59.604
9.493
50.111
67.721
127.325
1.169
126.156
63.236
63.236
0
11.297
74.533
707
73.826
55.672
55.672
0
7.710
63.382
645
62.737
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
ne bolesti Novi Pazar
Specijalna
bolnica za
lečenje i
rehabilitacij
u "Merkur"
- Vrnjačka
Banja
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u "Agens" Mataruška
Banja,
Kraljevo
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u
"Ribarska
banja" ,
Kruševac
Specijalna
bolnica za
nespecifičn
e plućne
bolesti
"Sokobanj
a"
Institut za
lečenje i
rehabilitacij
u "Niška
banja" ,
Niš
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u "Gejzer"
- Sijarinska
banja,
Medveđa
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
uBujanovac
Specijalna
bolnica za
rehabilitacij
u
360.796
0 360.796
25.844 21.9 408.540
00
540
408.000
115.735
60.148
55.587
5.425
121.160
629
120.531
238.947
59.957 178.990
3.044
241.991
1.583
240.408
81.519
59.284
22.235
17.356
98.875
1.211
97.664
278.363 278.363
0
8.921
287.284
3.323
283.961
29.208
29.208
0
2.747
31.955
335
31.620
26.652
26.652
0
5.399
32.051
262
31.789
21.906
21.906
0
4.302
26.208
193
26.015
"Vranjska
banja" Vranje
2 Institut za
0 rehabilitacij
uBeograd
2 Specijalna
1 bolnica za
rehabilitacij
u - Apatin
UKUPNO
400.026 104.303 295.723
16.795
16.795
0
2.699.46 1.215.64 1.483.8
3
4
19
93.967
493.993
7.859
486.134
18.523
35.318
999
34.319
3.094.4
78
27.679
3.066.799
370.377 24.6
38
Prilog 3.
PREDRAČUN SREDSTAVA INSTITUTIMA / ZAVODIMA ZA JAVNO
ZDRAVLJE ZA 2011. GODINU
iznosi u 000 dinara
Mikrobiol
NAZIV
ogija (za
R
INSTIT
primarnu
.
UTA zdravstve
b
ZAVOD
nu
.
A
zaštitu)
0
1
1 Zavod
za javno
zdravlje
Subotic
a
2 Zavod
za javno
zdravlje
Zrenjani
n
3 Zavod
za javno
zdravlje
Kikinda
4 Zavod
za javno
zdravlje
Pančev
o
5 Zavod
2=4+5
29.297
Mikrobiol
Troškovi
ogija (za
Mikrobiol
Vredno
za
sekundar
ogija
st
Socijal
upravlja
nu i
Participa umanjena Epidemiol na
UKUPN vakcina
nje
cija
ogija
medici
O
tercijarnu
za iznos
medicins
na
participac
evident
zdravstve
kim
ije
no*
nu
otpadom
zaštitu)
3
4
5
6
7
8
9=5+6+
10
7+8
0
608
28.689
2.303 1.398
0 32.390 19.634
24.465
0
228
24.237
1.860 2.329
0 28.426
22.098
12.352
2.760
173
14.939
1.471 2.905
0 19.315
18.115
28.312
0
238
28.074
2.845 4.151
0 35.070
27.655
24.936
3.655
303
28.288
1.366 1.453
0 31.107
21.420
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
za javno
zdravlje
Sombor
Institut
za javno
zdravlje
Vojvodi
ne, Novi
Sad
Zavod
za javno
zdravlje
Sr.
Mitrovic
a
Zavod
za javno
zdravlje
Šabac
Zavod
za javno
zdravlje
Valjevo
Zavod
za javno
zdravlje
Požarev
ac (za
Braniče
vski i
Poduna
vski
upravni
okrug)
Institut
za javno
zdravlje
Kraguje
vac
Zavod
za javno
zdravlje
Ćuprija
Zavod
za javno
zdravlje
Zaječar,
(za
Zaječar
ski i
Borski
upravni
99.023
47.092
1.396
144.719
5.110 10.87
3
1.417 162.119
75.400
28.777
718
365
29.130
3.084 2.329
0 34.543
30.988
20.625
0
421
20.204
2.250 2.905
0 25.359
24.046
16.102
0
209
15.893
1.406 1.868
0 19.167
17.120
28.934
3.997
450
32.481
3.685 4.773
0 40.939
34.813
50.912
2.996
163
53.745
1.154 3.727
0 58.626
33.655
30.190
2.784
136
32.838
2.174 2.795
0 37.807
25.650
30.182
3.246
179
33.249
1.568 3.727
0 38.544
26.948
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
okrug)
Zavod
za javno
zdravlje
Užice
Zavod
za javno
zdravlje
Čačak
Zavod
za javno
zdravlje
Kraljevo
Zavod
za javno
zdravlje
Kruševa
c
Institut
za javno
zdravlje
Niš, (za
Nišavski
i
Toplički
upravni
okrug)
Zavod
za javno
zdravlje
Pirot
Zavod
za javno
zdravlje
Leskova
c
Zavod
za javno
zdravlje
Vranje
Gradski
zavod
za javno
zdravlje
Beograd
Institut
za za
javno
zdravlje
Srbije
Zavod
za javno
33.652
186
252
33.586
2.415 3.028
0 39.029
28.961
27.168
8.951
472
35.647
2.371 1.398
0 39.416
20.447
32.946
7.841
395
40.392
3.122 2.329
0 45.843
36.241
30.355
0
833
29.522
1.819 1.863
0 33.204
25.373
78.353
14.726
523
92.556
4.383 8.286
0 105.225
44.028
14.942
2.275
244
16.973
1.393 1.453
0 19.819
9.283
30.232
3.029
200
33.061
1.927 1.863
1.053 37.904
24.769
27.383
2.695
184
29.894
2.520 2.795
0 35.209
23.529
110.495
2.198
1.117
111.576
12.177 25.39
0
0 149.143
150.97
0
42.693
9.586
3.099
49.180
7.467 20.32
8
704 77.679
79.541
0
79.541
6.796 9.380
0 95.717
15.657
zdravlje
Kosovsk
a
Mitrovic
a
UKUPN
O
Napomena *:
931.867
118.735
12.188 1.038.414
76.666 123.3
46
3.174 1.241.6
00
756.80
0
Vrednost vakcina je iskazana evidentno po područnim institutima/zavodima za
javno zdravlje za potrebe zdravstvenih ustanova sa njihovog područja i vrednost
vakcina za institute/zavode za javno zdravlje bez vakcina i seruma za antirabičnu
zaštitu
Prilog 4.
PREDRAČUN SREDSTAVA USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
ZA 2011. GODINU
u 000 dinara
R.
SOCIJALNA USTANOVA
B.
0
1
1 GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA
2 DOM ZA DECU "KOLEVKA"
3 OTHON STARA MORAVICA
Filijala Subotica
4 GERONTOLOŠKI CENTAR ZRENJANIN
5 DOM ZA STARE I PENZ. NOVI BEČEJ
Filijala Zrenjanin
6 GERONTOLOŠKI CENTAR KANJIŽA
7 GERONTOLOŠKI CENTAR KIKINDA
8 CENTAR ZA SOC. RAD N. KNEŽEVAC
9 DOM ZA STARE MOL
Filijala Kikinda
10 GERONTOLOŠKI CENTAR PANČEVO
11 GERONTOLOŠKI CENTAR VRŠAC
12 DOM ZA LICA OM. U RAZVOJU JABUKA
13 DOM SLEPIH ZBRINJAVANJE PANČEVO
14 DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "1. OKTOBAR" STARI LEC
Filijala Pančevo
15 DOM ZA STARE I PENZIONERE APATIN
16 DOM ZA STARE KULA
17 GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR
Filijala Sombor
18 GERONTOLOŠKI CENTAR BAČKA PALANKA
19 GERONTOLOŠKI CENTAR BEČEJ
UKUPNA
NAKNADA
2
33.334
28.178
17.526
79.038
20.152
23.577
43.729
3.619
9.181
1.151
13.138
27.089
10.603
5.567
7.589
9.151
24.478
57.388
10.069
6.428
19.767
36.264
6.329
10.221
20 GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD
21 DOM "VETERNIK"
22 DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA ČURUG
23 GERONTOLOŠKI CENTAR
DOM. ODELJ. VRBAS KUCURA
Filijala Novi Sad
24 GERONTOLOŠKI CENTAR SREM
Filijala Sremska Mitrovica
25 GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC
26 DOM ZA STARE U KRUPNJU
Filijala Šabac
27 DOM ZA STARE I PENZIONERE SMEDEREVO
Filijala Smederevo
28 SPECIJALNA UST. VELIKI POPOVAC
29 SPECIJALNI ZAVOD ZA DECU I OMLADINU STAMNICA
30 DOMSKO ODELJ. ZA PENZ. I STARA LICA - KUČEVO
Filijala Požarevac
31 DOM ZA STARE KRAGUJEVAC
32 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE ODRASLIH "MALE PČELICE"
Filijala Kragujevac
33 GERONTOLOŠKI CENTAR JAGODINA
34 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PARAĆIN
Filijala Jagodina
35 GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC
Filijala Zaječar
36 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽEGA
Filijala Užice
37 GERONTOLOŠKI CENTAR M. BANJA
38 DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU TUTIN
Filijala Kraljevo
39 GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC
40 CENTAR ZA SOC. RAD SA DOMSKIM ODELJENJEM - BRUS
Filijala Kruševac
41 GERONTOLOŠKI CENTAR NIŠ
42 DOM ZA STARE JELENAC
43 DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU KULINA
Filijala Niš
44 DOM ZA SMEŠTAJ PROKUPLJE
45 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BLACE
46 DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU
TRBUNJE - BLACE
Filijala Prokuplje
47 DOM ZA STARE DIMITROVGRAD
Filijala Pirot
56.752
41.949
9.228
6.986
131.465
16.775
16.775
12.732
4.748
17.480
10.712
10.712
13.261
23.472
4.800
41.533
19.973
43.555
63.528
16.259
4.965
21.224
11.536
11.536
2.092
2.092
13.697
7.563
21.260
11.524
3.529
15.053
14.271
20.010
38.764
73.045
9.088
2.193
4.412
15.693
6.281
6.281
48 GERONTOLOŠKI CENTAR LESKOVAC
Filijala Leskovac
49 DOM ZA PENZIONERE SURDULICA
Filijala Vranje
50 GERONTOLOŠKI CENTAR BEOGRAD
51 CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI I DECE
52 DOM ZA DECU I OMLADINU SREMČICA
53 CENTAR ZA SMEŠTAJ DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU
54 GERONTOLOŠKI CENTAR OBRENOVAC
55 GERONTOLOŠKI CENTAR MLADENOVAC
56 DOM ZA ODRASLE I INVALIDNA LICA
Filijala Beograd
UKUPNO
12.826
12.826
4.256
4.256
81.769
40.347
16.723
11.467
20.361
20.105
8.975
199.747
908.014
Prilog 5.
CENE USLUGA RADIOTERAPIJE
I CENE KONFORMALNE TERAPIJE PO REGIJAMA
u dinarima
Rb.
1
2
3
4
5
6
7
8
NAZIV USLUGE PO
REGIJI
3D konformalna
radioterapija centralnog
nervnog sistema
3D konformalna
radioterapija glave i vrata
3D konformalna
radioterapija grudnog
koša
3D konformalna
radioterapija dojke
3D konformalna
radioterapija tumora
abdomena i pelvične
regije
3D konformalna
radioterapija limfoma i
leukemije
3D konformalna
radioterapija kostiju i
mekih tkiva
3D konformalna
KONFORMALNA RADIKALNA
KONFORMALNA PALIJATIVNA
RADIOTERAPIJA
RADIOTERAPIJA
ZA PACIJENTE
ZA PACIJENTE
ZA
ZA
NA
NA
AMBULANTNE
AMBULANTNE
STACIONARNOM
STACIONARNOM
PACIJENTE
PACIJENTE
LEČENJU
LEČENJU
140.377
239.262
126.967
225.852
151.885
252.055
139.609
239.779
137.494
212.960
124.084
199.550
132.805
218.251
119.395
204.841
138.888
235.991
127.546
224.649
159.613
259.732
153.008
253.127
138.623
209.600
127.748
198.725
133.953
201.201
122.878
190.126
radioterapija maligniteta
u dečijem uzrastu
II CENE KONVENCIONALNE TERAPIJE PO REGIJAMA
u dinarima
Rb.
1
2
3
4
5
6
7
8
NAZIV USLUGE PO
REGIJI
KONVENCIONALNA
KONVENCIONALNA
RADIKALNA RADIOTERAPIJA PALIJATIVNA RADIOTERAPIJA
ZA PACIJENTE
ZA PACIJENTE
ZA
ZA
NA
NA
AMBULANTNE
AMBULANTNE
STACIONARNOM
STACIONARNOM
PACIJENTE
PACIJENTE
LEČENJU
LEČENJU
Konvencionalna
radioterapija centralnog
nervnog sistema
Konvencionalna
radioterapija glave i vrata
Konvencionalna
radioterapija grudnog
koša
Konvencionalna
radioterapija dojke
Konvencionalna
radioterapija tumora
abdomena i pelvične
regije
Konvencionalna
radioterapija limfoma i
leukemije
Konvencionalna
radioterapija kostiju i
mekih tkiva
Konvencionalna
radioterapija maligniteta
u dečijem uzrastu
108.029
147.270
94.619
133.860
119.537
160.063
107.261
147.787
105.146
120.969
91.736
107.559
100.458
126.259
87.048
112.849
106.541
143.999
95.199
132.657
127.265
167.740
120.660
161.135
106.275
117.608
95.400
106.733
101.605
109.210
90.530
98.135
Prilog 6.
SPISAK NAJVIŠIH CENA ODREĐENIH POMAGALA KOJA SE
IZDAJU PREKO APOTEKA
Šifra
pomagala
Naziv pomagala
Šifra dela
pomagala podšifra
01011
010
Navlaka za patrljak
(nadlakatna ili podlakatna)
01012
01013
Naziv dela pomagala
Navlaka nadlakatnapamuk
Navlaka nadlakatnavuna
Navlaka nadlakatna-
Jedinica
mere
Najviša
cena bez
PDV (din)
kom.
400,00
kom.
400,00
kom.
400,00
01021
01022
01023
011
Elastični zavoj
01110
02011
02012
020
Navlaka za patrljak
(potkolena - natkolena)
02013
02021
02022
02023
Elastični zavoj
Endotrahealna kanila
metalna
Endotrahealna kanila
plastična
Električni inhalator sa
maskom
02110
100
Disk podloga sa kesama
za ileostomu
10010
10020
136
Samolepljivi jednodelni
komplet za ileostomu
13610
137
Disk podloga sa kesama
za kolostomu
13710
13720
138
Samolepljivi jednodelni
komplet za kolostomu
13810
139
Disk podloga sa kesama
za urostomu
13910
13920
021
097
188
098
140
141
142
143
101
Samolepljivi jednodelni
komplet za urostomu
Krema za negu stome
Pasta za ispune ožiljnih
neravnina
Trbušni elastični pojas sa
otvorom za stomu
Stalni - Foli (Foley) urin
kateter sa urin kesama sa
ispustom
09710
18810
09810
14010
14110
14210
14310
10111
10112
10120
sintetika
Navlaka podlakatnapamuk
Navlaka podlakatnavuna
Navlaka podlakatnasintetika
Elastični zavoj
Navlaka potkolena pamuk
Navlaka potkolena sintetika
Navlaka potkolena vuna
Navlaka natkolena pamuk
Navlaka natkolena sintetika
Navlaka natkolena vuna
Elastični zavoj
Endotrahealna kanila
metalna
Endotrahealna kanila
plastična
Električni inhalator sa
maskom
Disk podloga
Kesa za ileostomu
Samolepljivi jednodelni
komplet za ileostomu
Disk podloga
Kesa za kolostomu
Samolepljivi jednodelni
komplet za kolostomu
Disk podloga
Kesa za urostomu
Samolepljivi jednodelni
komplet za urostomu
Krema za negu stome
Pasta za ispune ožiljnih
neravnina
Trbušni elastični pojas
sa otvorom za stomu
Urin kateter silikon
Urin kateter lateks
Urin kesa sa ispustom -
kom.
400,00
kom.
400,00
kom.
400,00
kom.
300,00
kom.
500,00
kom.
500,00
kom.
500,00
kom.
500,00
kom.
500,00
kom.
500,00
kom.
300,00
kom.
8.500,00
kom.
1.400,00
kom.
3.800,00
kom.
kom.
450,00
150,00
kom.
250,00
kom.
kom.
450,00
70,00
kom.
200,00
kom.
kom.
450,00
200,00
kom.
400,00
kom.
1.200,00
kom.
1.200,00
kom.
2.500,00
kom.
kom.
kom.
450,00
80,00
30,00
14411
144
Urin kateter za jednokratnu
upotrebu
14412
145
102
103
147
Urinarni kondom sa urin
kesama sa ispustom
Pelene
Komplet plastičnih
špriceva i igala za davanje
insulina za jednokratnu
upotrebu
Igle za pen špric
Urin test traka za okularno
očitavanje šećera i
acetona u urinu
14510
14520
10210
10310
10320
Igla za vađenje insulina
iz bočice
kom.
45,00
kom.
240,00
kom.
190,00
kom.
290,00
kom.
kom.
40,00
6,00
kom.
2,50
kom.
17,00
kom.
8,00
kom.
35,00
kom.
15,00
kom.
30,00
kom.
35,00
15110
151
Test trake za okularno
očitavanje nivoa šećera u
krvi (bez aparata) sa
lancetama za vađenje krvi
Igla za pen špric
Urin test traka za
okularno očitavanje
šećera i acetona u urinu
Test traka za aparat (sa
ili bez lanceta) - traka
Test traka za aparat (sa
ili bez lanceta) - lanceta
Test traka za aparat (sa
ili bez lanceta) - umetak
za automatsku lancetu
(lancetar)
Traka
15120
Lanceta
kom.
15,00
152
Potrošni materijal za
spoljnu portabilnu
insulinsku pumpu
15210
15220
15230
kom.
kom.
kom.
1.400,00
400,00
160,00
193
Silikonski upijajući flaster
19310
Kateter
Špric
Baterija
Silikonski upijajući flaster
(20 x 50 cm)
kom.
4.600,00
148
14710
plastika
Urin kateter za
jednokratnu upotrebu PVC
Urin kateter za
jednokratnu upotrebu lumbrifikovani
Urinarni kondom
Urin kesa sa ispustom plastika
Pelena
Špric i igla
14810
15010
150
Test trake za aparat (sa ili
bez lanceta)
15021
15022
Prilog 7.
PREGLED NAJVIŠIH CENA MEDICINSKO-TEHNIČKIH POMAGALA
KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
1. Protetička sredstva (proteze)
Proteze za gornje ekstremitete
Iznosi u dinarima
Šifra
001
Naziv pomagala
Estetska proteza
šake
Maksimalna
cena celog
Podšifra
pomagala
(bez PDV)
00111
00112
00113
00121
15.000,00
00122
00123
00130
00140
00211
00212
00213
00220
Podlakatna
(transradijalna)
002
estetska proteza
(pasivna)
00231
00232
59.600,00
00233
00234
00240
00251
00252
00310
00320
Podlakatna
(transradijalna)
egzoskeletna
003 mehanička proteza sa
ugrađenom šakom
(radna - funkcionalna
proteza)
00330
Naziv dela
pomagala
estetska rukavica
estetska rukavica
estetska rukavica
punjenje
punjenje
punjenje
insert
obloga
ležište
ležište
ležište
podlakatni estetski
deo
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska rukavica
suspenzija elastična
suspenzija platnena
ležište dvostrukog
zida
podlakatni deo
mehanički zglob
klizni (roter)
73.600,00 00340 mehanička šaka
00351
00352
00360
11710
Podlakatna
(transradijalna)
11720
endoskeletna
117 mehanička proteza sa 104.600,00
11730
ugrađenom šakom
(radna - funkcionalna
11740
proteza)
11751
suspenzija sa
sajlom
suspenzija platnena
estetska rukavica
ležište dvostrukog
zida
podlakatni deo
skeletni
mehanički zglob
skeletni (roter)
mehanička šaka
suspenzija sa
sajlom
Maksimalna cena
dela pomagala za
Materijal
jedan komad (bez
PDV)
plastika
5.000,00
koža
5.000,00
skaj
5.000,00
plastika
4.000,00
sunđer
2.000,00
guma
3.000,00
čelik
4.000,00
sunđer
2.000,00
plastika
30.000,00
drvo
30.000,00
koža
30.000,00
plastika
10.000,00
sunđer
guma
plastika
filc
plastika
gotov
proizvod
gotov
proizvod
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
plastika
30.000,00
plastika
metalplastika
metalplastika
gotov
proizvod
gotov
proizvod
plastika
2.000,00
plastika
metal
plastikametal
metal
gotov
proizvod
4.600,00
4.600,00
15.000,00
17.000,00
4.600,00
4.600,00
5.000,00
40.000,00
5.000,00
20.000,00
25.000,00
4.600,00
gotov
proizvod
sunđer11760 kozmetska obloga
plastika
11770 estetska rukavica plastika
00411 ležište
plastika
00412 ležište
koža
00420 elektrode
metal
00430 kabl elektrode
metal
Podlakatna
00440 mioelektrična šaka metal
(transradijalna)
520.000,00
00450 estetska rukavica plastika
mioelektrična proteza
00460 baterija
Ni-Cd
gotov
00470 punjač baterija
proizvod
00480 lulica
plastika
00511 ležište
plastika
00512 ležište
drvo
00513 ležište
koža
00520 nadlakatni deo
plastika
00530 podlakatni deo
plastika
Nadlakatna
00541 estetska šaka
plastika
(transhumeralna)
63.600,00
00542 estetska šaka
sunđer
estetska proteza
00543 estetska šaka
guma
00544 estetska šaka
filc
00550 estetska rukavica plastika
koža00560 suspenzija
plastika
00611 ležište
plastika
00612 ležište
drvo
00613 ležište
koža
00620 nadlakatni deo
plastika
zglob lakta s
Nadlakatna
00630 poteznim
plastika
(transhumeralna)
učvršćenjem
egzoskeletna 148.600,00
mehanička proteza s
00640 podlakatni deo
plastika
mehaničkim zglobom
00650 roter
plastika
(radna - funkcionalna)
mehanička radna metal00660
šaka
plastika
suspenzioni sistem plastika00670
(sistem kaiševa)
koža
00680 estetska rukavica plastika
11811 ležište
plastika
Nadlakatna
11812 ležište
drvo
(transhumeralna)
endoskeletna 169.600,00 11813 ležište
koža
mehanička proteza s
skeletni nadlakatni
11820
metal
mehaničkim zglobom
deo
11752
004
005
006
118
suspenzija platnena
4.600,00
5.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
70.000,00
4.000,00
300.000,00
5.000,00
30.000,00
21.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
4.600,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
2.000,00
30.000,00
2.000,00
20.000,00
25.000,00
4.600,00
5.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
5.000,00
(radna - funkcionalna)
11830
11840
11850
11860
11870
11880
11890
00711
00712
00713
00720
Nadlakatna
(transhumeralna)
00730
funkcionalna 007 mehanička proteza sa 158.600,00 00740
spoljnim lakatnim
00750
zglobom (radna funkcionalna)
00760
00770
00780
00810
00820
00830
00840
Mehanoelektrična
nadlakatna
008
(transhumeralna)
proteza (Hibridna)
00850
573.600,00
00860
00870
00880
00890
008A0
008B0
00910
Estetska proteza
009 posle dezartikulacije
ramena
98.600,00
00920
00930
00940
zglob lakta
policentrični
skeletni podlakatni
deo
roter
mehanička radna
šaka
suspenzioni sistem
(sistem kaiševa)
metalplastika
metal
metal
metalplastika
plastikakoža
sunđerkozmetska obloga
plastika
estetska rukavica plastika
ležište
plastika
ležište
drvo
ležište
koža
nadlakatni deo
plastika
spoljni lakatni
plastika
zglob sa kočnicom
podlakatni deo
plastika
roter
metal
šaka mehanička
metalradna
plastika
suspenzija
gotov
platnena
proizvod
estetska rukavica plastika
ležište
plastika
nadlakatni deo
plastika
mehanički lakat
metal
(roter)
podlakatni deo
plastika
metalmioelektrična šaka
plastika
baterija
Ni-Cd
estetska rukavica plastika
kozmetska obloga plastika
gotov
suspenzija
proizvod
mikroprocesor
metal
mikroprekidač
metal
ležište za
restauraciju dela
plastika
torzoa, ramena ili
cele ruke
pasivni zglob
plastika
ramena
nadlakatni deo
plastika
pasivni zglob lakta plastika
30.000,00
5.000,00
20.000,00
25.000,00
4.600,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
2.000,00
30.000,00
2.000,00
20.000,00
25.000,00
4.600,00
5.000,00
110.000,00
12.000,00
70.000,00
12.000,00
300.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
4.600,00
15.000,00
10.000,00
40.000,00
5.000,00
2.000,00
30.000,00
00950
00961
00962
00963
00964
00970
00980
01011
01012
01013
Navlaka za patrljak
010 (nadlakatna ili
podlakatna)
500,00
01021
01022
01023
011 Elastični zavoj
300,00 01110
podlakatni deo
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
estetska šaka
suspenzija
platnena
estetska rukavica
navlaka
nadlakatna
navlaka
nadlakatna
navlaka
nadlakatna
navlaka
podlakatna
navlaka
podlakatna
navlaka
podlakatna
gotov proizvod
plastika
guma
filc
sunđer
plastika
gotov
proizvod
plastika
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.600,00
5.000,00
pamuk
500,00
vuna
500,00
sintetika
500,00
pamuk
500,00
vuna
500,00
sintetika
500,00
Proteze za donje ekstemitete
Šifra
Naziv pomagala
Proteza posle
delimične amputacije
stopala - po Pirogofu,
012
Šopartu i Lisfranku
(Pirogofu, Shopartu i
Lisfranku)
Potkolena proteza
013 posle amputacije po
Sajmu (Syme)
014 Potkolena
Maksimalna
cena celog
Naziv dela
Podšifra
pomagala
pomagala
(bez PDV)
01210 ležište
48.000,00
01221 punjenje
01222
01310
01321
01322
01323
01330
01341
121.300,00 01342
01351
01352
punjenje Spring
lite
privremeno ležište
ležište
ležište
ležište
umetak
adapter
adapter
protetsko stopalo
protetsko stopalo
Maksimalna cena
dela pomagala za
Materijal
jedan komad (bez
PDV)
plastika
36.000,00
koža8.000,00
guma
karbonska
vlakna
plastika
plastika
drvo
koža
tepefon
metal
drvo
drvo-filc
plastika
karbon 01353 protetsko stopalo
plastika
gotov
01360 suspenzija
proizvod
132.800,00 01410 privremeno ležište plastika
12.000,00
49.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
7.000,00
7.000,00
14.700,00
4.600,00
49.000,00
(transtibijalna)
egzoskeletna
plastična proteza
(funkcionalna)
01421
01422
01423
01431
01432
01440
01450
01460
01471
01472
01473
01480
11910
11921
11922
11923
11931
11932
11940
Potkolena
(transtibijalna)
119
135.300,00 11950
endoskeletna proteza
11961
(funkcionalna)
11962
11963
11970
11980
Potkolena
015 (transtibijalna) drvena
proteza
01510
01521
01522
01523
01530
98.600,00
01540
01551
01552
01560
01610
Proteza posle
01621
dezartikulacije kolena
016
214.900,00
egzoskeletna
01622
(funkcionalna)
01623
ležište
ležište
ležište
umetak
umetak
adapter
potkoleni deomaleol
ortotički zglob
protetsko stopalo
protetsko stopalo
plastika
drvo
koža
silikon
tepefon
drvo
drvo
plastika
drvo-filc
plastika
karbon protetsko stopalo
plastika
transtibijalna
gotov
suspenzija
proizvod
privremeno ležište plastika
ležište
plastika
ležište
drvo
ležište
koža
umetak
silikon
umetak
tepefon
adapter
metal
skeletni potkoleni
plastika
deo
protetsko stopalo drvo-filc
protetsko stopalo plastika
karbon protetsko stopalo
plastika
plastikakozmetska obloga
sunđer
transtibijalna
gotov
suspenzija
proizvod
privremeno ležište plastika
ležište
drvo
ležište
koža
ležište
plastika
potkoleni deo
drvo
adapter
drvo
protetsko stopalo drvo-filc
protetsko stopalo plastika
suspenzija - butni gotov
mider
proizvod
privremeno ležište plastika
ležište
drvo
ležište
plastika
ležište
koža
80.000,00
80.000,00
80.000,00
26.000,00
20.000,00
2.000,00
3.500,00
2.000,00
7.000,00
7.000,00
14.700,00
4.600,00
49.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
26.000,00
20.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
14.700,00
3.000,00
4.600,00
49.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
5.000,00
2.000,00
7.000,00
7.000,00
4.600,00
49.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
mehanički koleni
01630 zglob za
dezartikulaciju
01640 potkoleni deo
01651 protetsko stopalo
01652 protetsko stopalo
01653
01661
01662
12010
12021
12022
12023
12030
Proteza posle
12040
dezartikulacije kolena
120
217.900,00
endoskeletna
12051
(funkcionalna)
12052
12060
12071
12072
01710
01721
01722
01723
01730
01740
Natkolena
(transfemoralna)
017 egzoskeletna
plastična proteza
(funkcionalna)
01751
174.600,00
01752
01753
01754
01760
metal
plastika
drvo-filc
plastika
karbon protetsko stopalo
plastika
suspenzija
gotov
elastična čarapa proizvod
gotov
suspenzija
proizvod
privremeno ležište plastika
ležište
drvo
ležište
plastika
ležište
koža
dezartikulaciono metalkoleno s kočnicom plastika
skeletni potkoleni
metal
deo
protetsko stopalo plastika
karbon protetsko stopalo
plastika
kozmetska obloga plastika
suspenzija
gotov
elastična čarapa proizvod
gotov
suspenzija
proizvod
privremeno ležište plastika
ležište
plastika
ležište
drvo
ležište
koža
adapter
metal
natkoleni deo
plastika
mehaničko
metalkolenoplastika
jednoosovinsko
mehaničko
metalkolenoplastika
dvoosovinsko
mehaničko
metalkolenoplastika
četvoroosovinsko
koleni zglob sa
kočnicom
plastika
(ukočen)
potkoleni deo
plastika
90.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
14.700,00
4.600,00
4.600,00
49.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
90.000,00
5.000,00
7.000,00
14.700,00
3.000,00
4.600,00
4.600,00
57.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
2.000,00
5.000,00
27.000,00
55.000,00
55.000,00
50.000,00
5.000,00
01771 protetsko stopalo
01772 protetsko stopalo
transfermoralna
01781
suspenzija
suspenzija 01782
vakuum ventil
01791 umetak
01792 umetak
12110 privremeno ležište
12121 ležište
12122 ležište
12123 ležište
12130 adapter
skeletni natkoleni
12140
deo
mehaničko
12151 kolenojednoosovinsko
mehaničko
12152 kolenodvoosovinsko
mehaničko
Natkolena
12153 koleno(transfemoralna)
121
185.300,00
četvoroosovinsko
endoskeletna proteza
(funkcionalna)
skeletni potkoleni
12160
deo
12171 protetsko stopalo
12172 protetsko stopalo
Natkolena
(transfemoralna)
018
drvena proteza
(gerijatrijska)
drvo-filc
plastika
plastikakoža
gotov
proizvod
silikon
tepefon
plastika
plastika
drvo
koža
metal
metal
7.000,00
7.000,00
4.600,00
4.600,00
26.000,00
20.000,00
57.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
2.000,00
5.000,00
metal plastika
27.000,00
metal plastika
55.000,00
metal plastika
55.000,00
metal
drvo-filc
plastika
karbon 12173 protetsko stopalo
plastika
plastika12180 kozmetska obloga
sunđer
transfermoralna
plastika12191
suspenzija
koža
suspenzija gotov
12192
vakuum ventil
proizvod
12101 umetak
silikon
12102 umetak
tepefon
01810 privremeno ležište plastika
01820 ležište
drvo
01830 natkoleni deo
drvo
koleni zglob sa
161.600,00 01840 kočnicom
drvo
(ukočen)
01850 potkoleni deo
drvo
suspenzija pelvični koža01860
pojas
plastika
5.000,00
7.000,00
7.000,00
14.700,00
3.000,00
4.600,00
4.600,00
26.000,00
20.000,00
57.000,00
90.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
4.600,00
Proteza posle
dezartikulacije kuka
019
egzoskeletna
(funkcionalna)
01871 protetsko stopalo
01872 protetsko stopalo
ležište tipa
01910
kanadske korpe
veštački zglob
01921
kuka sa kočnicom
veštački zglob
01922
kuka bez kočnice
01930 natkoleni deo
veštački koleni
01940
zglob
201.300,00
01950 potkoleni deo
veštački skočni
01960
zglob (adapter)
01971 protetsko stopalo
01972 protetsko stopalo
01973 protetsko stopalo
01980 suspenzija
12210
12221
12222
12230
12240
Proteza posle
dezartikulacije kuka
122
endoskeletna
(funkcionalna)
233.300,00 12250
12260
ležište tipa
kanadske korpe
veštački zglob
kuka sa kočnicom
veštački zglob
kuka bez kočnice
skeletni natkoleni
deo
koleni zglob
jednoosovinski
skeletni potkoleni
deo
veštački skočni
zglob (adapter)
12270 kozmetska obloga
12281 protetsko stopalo
12282 protetsko stopalo
12283 protetsko stopalo
12290 suspenzija
020
Navlaka za patrljak
(potkolena-natkolena)
02011
02012
500,00 02013
02021
02022
navlaka potkolena
navlaka potkolena
navlaka potkolena
navlaka natkolena
navlaka natkolena
drvo-filc
plastika
koža
plastikametal
plastikametal
plastika
7.000,00
7.000,00
120.000,00
40.000,00
34.000,00
5.000,00
plastika
6.000,00
plastika
5.000,00
plastika
6.000,00
drvo-filc
plastika
karbon plastika
gotov
proizvod
7.000,00
7.000,00
koža
plastikametal
plastikametal
metal
plastikametal
14.700,00
4.600,00
120.000,00
40.000,00
34.000,00
5.000,00
35.000,00
metal
5.000,00
plastika
6.000,00
sunđerplastika
drvo-filc
plastika
karbon plastika
gotov
proizvod
pamuk
sintetika
vuna
pamuk
sintetika
3.000,00
7.000,00
7.000,00
14.700,00
4.600,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
02023 navlaka natkolena vuna
gotov
300,00 02110 gotov proizvod
proizvod
02211 gotov proizvod
guma
950,00
02212 gotov proizvod
elastična
021 Elastični zavoj
022 Kozmetičke čarape
500,00
300,00
800,00
950,00
Spoljna proteza za dojku
Šifra
023
Naziv pomagala
Maksimalna cena
pomagala (bez Podšifra
PDV)
Spoljna proteza za
dojku
Naziv dela pomagala
Materijal
gotov proizvod
silikon
Podšifra
Naziv dela pomagala
Materijal
02410
02510
02610
gotov proizvod
gotov proizvod
gotov proizvod
plastika
plastika
plastika
5.800,00 02310
Epiteze (estetske proteze)
Šifra
Naziv pomagala
024 Epiteza za uho
025 Epiteza za nos
026 Epiteza za lice
Maksimalna cena
celog pomagala
(bez PDV)
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Ortoze za gornje ekstremitete
Šifra
029
030
032
033
034
036
038
Naziv pomagala
Ortoza za rame i lakat - mitela za
stabilizaciju (plastična)
Ortoza za rame i lakat sa zglobom
u laktu, zatvaračem u više
položaja i suspenzijskom trakom
Ortoza za lakat zglobna
(funkcionalna)
Štitnik za lakat
Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku
za stabilizaciju - plastična
(statička)
Ortoza za ručni zglob
funkcionalna
Štitnik za koleno
Maksimalna
cena celog
Podšifra Naziv dela pomagala Materijal
pomagala (bez
PDV)
5.000,00
02910
gotov proizvod
5.000,00
gotov proizvod
23.000,00
gotov proizvod
plastika
700,00
03310
gotov proizvod
plastika
8.500,00
03410
individualna izrada
plastika
13.500,00
03610
individualna izrada
plastika
700,00
03810
gotov proizvod
plastika
Ortoza za donje ekstremitete
Šifra
Naziv pomagala
Maksimalna
Podšifra Naziv dela pomagala Materijal
cena celog
pomagala (bez
PDV)
Potkoleni aparat otvorenog tipa sa
Klenzakovim zglobom
Potkolena hemispiralna
041
karbonska ortoza
040
22.100,00
individualna izrada
individualna izrada
po gipsanom otisku
polugotov proizvod individualno
prilagođavanje
proizvoda
polugotov proizvod individualno
prilagođavanje
ortopedska cipela po
meri ortopedska
cipela po meri
polugotov proizvod individualno
prilagođavanje
ortopedska cipela po
meri ortopedska
cipela po meri
polugotov proizvod individualno
prilagođavanje
proizvoda
metal
plastika
karbonska
vlakna
16.900,00
04110
Potkolena plastična ortoza sa
042 posteriornom šinom i tabanskim
produžetkom - zglobna
13.000,00
04210
Ortoza za stopalo i gležanj
043 peronealna - čelična sa
ortopedskom cipelom po meri
15.600,00
Natkoleni aparat otvorenog tipa
044 od čeličnog lima sa ortopedskom
cipelom po meri
32.500,00
Natkolena plastična ortoza sa
045 tabanskim produžetkom i zglobom
za pozicioniranje
15.600,00
04510
123 Dvokanalni elektrostimulator
10.000,00
12310
gotov proizvod
metal
plastika
13.000,00
04710
individualna izrada
plastika
21.450,00
04810
gotov proizvod
plastika
plastika
plastika
metal
plastika
metal
plastika
plastika
metal
plastika
metal
plastika
metal
Korektivni aparat za koleno sa
047 regulacijom kolena "O" ili "X"
(dinamički)
048 Ortoza za kukove
049
Ortoza za kuk, koleno, skočni
zglob i stopalo - dvozglobna
Ortoza za kuk, koleno, skočni
050
zglob i stopalo - trozglobna
19.500,00
individualna izrada
zglob kolena skočni
zglob
29.900,00
individualna izrada
zglob kuka zglob
kolena skočni zglob
051
Ortoza za stopalo zglobna
korektivna
32.500,00
05110
052
Aparat za korekciju stopala po
Denis Braunu (Denis Brown)
10.400,00
05210
053 Aparat za korekciju stopala po
11.700,00
05310
individualna izrada
po gipsanom otisku
polugotov proizvod
sa individualnim
prilagođavanjem
polugotov proizvod
plastika
čelični lim
koža skaj
čelični lim
koža skaj
plastika
plastika
metal
plastika
metal
Denis Braunu (Denis Brown) sa
modifikacijom po Tomasu
(Thomas)
sa individualnim
prilagođavanjem
Dokoleni aparat sa Perštejn
124 zglobom u vezi sa ortopedskom
cipelom
13.000,00
Visoki aparat sa pelvičnim
pojasom obostrano, kočnicama
125 na isključenje u kuku i kolenu i
Perštejn zglobom u vezi sa
ortopedskim cipelama
37.700,00
plastika
polugotov proizvod
sa individualnim
metal
prilagođavanjem
plastika
perštajn zglob
metal koža
ortopedska cipela po
skaj
meri ortopedska
cipela po meri
polugotov proizvod
sa individualnim
metal
prilagođavanjem
plastika
perštajn zglob
metal
koža
ortopedska cipela po
skaj
meri ortopedska
cipela po meri
Ortoza za lečenje iščašenih kukova
Šifra
Naziv pomagala
054
Aparat za iščašene kukove po
Pavliku (Pavlikovi remenčići)
055
Ortoza za dečiji kuk abdukciona,
stabilizaciona
056 Atlanta aparat
Maksimalna
cena celog
Podšifra Naziv dela pomagala Materijal
pomagala (bez
PDV)
koža 5.000,00 05410 gotov proizvod
tekstil
gotov proizvod plastika 6.500,00 05510 individualno
tekstil
prilagođavanje
individualna izrada
30.000,00 05610
plastika
po gipsanom modelu
Ortoze za kičmu - spinalne ortoze
Šifra
Naziv pomagala
061 Tomas kragna - jednodelna
062 Tomas kragna - dvodelna
064
Cervikalna ortoza po Rodžersu
(ekstenziona)
067
TLSO sa tri tačke oslonca hiperekstenzijska
068 TLSO dinamička-korektivna
Maksimalna
cena celog
Podšifra Naziv dela pomagala Materijal
pomagala (bez
PDV)
1.700,00 06110 gotov proizvod
plastika
gotov proizvod
plastika
2.500,00
zatvarač
metal
gotov proizvod čija je
prva aplikacija u
plastika
bolnici kao i
metal
13.000,00
podešavanje ortoze
metal
šine zatvarač
polugotov proizvod
plastika
23.000,00
šine
metal
plastika
individualna izrada
35.000,00
metal
šine zatvarač
metal
071 LSO stabilizaciona ortoza
12.000,00
07110
polugotov proizvod
individualno
prilagođavanje
plastika
3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave
Ortopedske cipele
Šifra
Naziv pomagala
Podšifra
07311
07312
07313
07314
073 Ortopedske cipele sa ulošcima
07320
07331
07332
07341
07342
Ortopedske cipele za paretično
074
ili paralitično stopalo
07411
07412
07420
07511
075
Ortopedske cipele za Talipes
equines
07512
07520
07611
076
077
Ortopedske cipele za Talipes
equinovarys
07612
Ortopedske cipele za
elephantiasis
07620
07711
07712
Invalidska kolica
Naziv dela
pomagala
- povišicom 1,5-6
cm
- povišicom 6-10
cm
- povišicom 10-15
cm
- povišicom 15-20
cm
- cipela po meri za
zdravu nogu
- uložak za cipelu
- uložak za cipelu
- ispun za
nedostajuće prste
- ispun za
nedostajuće prste
- cipela po meri
- cipela po meri
- uložak za cipele
- cipela po
gipsanom otisku
- cipela po
gipsanom otisku
- uložak za cipele
- cipela po
gipsanom otisku
- cipela po
gipsanom otisku
- uložak za cipele
- cipela po meri
- cipela po meri
Materijal
Maksimalna
cena
pomagala
za jedan
komad (bez
PDV)
koža ili skaj
3.100,00
koža ili skaj
3.300,00
koža ili skaj
3.500,00
koža ili skaj
3.500,00
koža ili skaj
3.100,00
koža
silikon
600,00
1.200,00
sunđer
400,00
guma
600,00
koža
skaj
koža
3.600,00
2.600,00
600,00
koža
3.600,00
skaj
2.600,00
koža
600,00
koža
3.600,00
skaj
2.600,00
koža
koža
skaj
600,00
3.600,00
2.600,00
Šifra
/podšifra
078
126
079
127
080
081
128
082
129
130
083
084
08510
08520
08530
08540
08550
08560
086
Maksimalna
cena celog
pomagala
(bez PDV)
Naziv pomagala
invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu
od drugog lica - standardna
invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu standardna
invalidska kolica na ručni pogon za osobu potpuno zavisnu
od drugog lica - ojačana
invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu ojačana
invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za
samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - standardna
invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za
samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana
invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna)
dečija invalidska kolica za decu potpuno zavisnu od drugih
lica - standardna
neurološka invalidska kolica
dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu
toaletna kolica
elektromotorna invalidska kolica - standardna (sa 2
akumulatora i punjačem akumulatora)
naslon za glavu
pelote za glavu
sigurnosni pojas za grudi
abdukcioni klin
pelote za koleno
sigurnosni kaiševi za stopala
antidekubitus jastuk za invalidska kolica
Materijal
25.000,00
25.000,00
40.000,00
40.000,00
45.500,00
45.000,00
208.000,00
40.000,00
75.400,00
52.000,00
10.000,00
234.000,00
5.850,00 plastika
6.500,00 plastika
1.300,00 tekstil
3.900,00 metal plastika
6.500,00 plastika
1.300,00 tekstil
25.000,00 pneumatski
Pomoćna pomagala za olakšanje kretanja
Šifra
087
089
090
091
131
132
Naziv pomagala
Drvene potpazušne štake na
podešavanje
Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke
oslonca
Metalni ortopedski štap sa krivinom
Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri
noge
Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri
točka i potpazušnim osloncem
Stalak za hodanje (hodalica) sa dva
Maksimalna
celog
pomagala (bez
PDV)
1.200,00
Naziv dela pomagala
gotov proizvod na
podešavanje
Materijal
drvo
1.700,00 gotov proizvod
metal
700,00 gotov proizvod
metal
5.000,00 gotov proizvod - 4 noge
metal
gotov proizvod - 4 točka i
metal
potpazušni oslonci
7.000,00 gotov proizvod - 2 točka i 2 metal
9.000,00
točka i dve noge
190
Metalne podlakatne štake
Elastične gume za pomoćna pomagala
092
za olakšavanje kretanja
noge
1.500,00 gotov proizvod
gotov proizvod za 087;
50,00
089; 090; 091; 132
metal
guma
Ostala pomoćna pomagala
Šifra
Naziv pomagala
093
094
Bolnički krevet sa trapezom
Sobna dizalica
095
Antidekubitus dušek
133
Antidekubitus dušek sa
kompresorom
096
096
Pojas za femoralnu kilu
(jednostrani ili obostrani)
Pojas za femoralnu kilu
(jednostrani ili obostrani)
134
Pojas za ingvinalnu kilu
134
Pojas za ingvinalnu kilu
135
Pojas za trbušnu kilu
Maksimalna
celog pomagala Podšifra Naziv dela pomagala Materijal
(bez PDV)
30.000,00 09310 gotov proizvod
metal
60.000,00 09410 gotov proizvod
poliuretan
20.000,00 09510 gotov proizvod
sa saće
profilom
guma
dušek delimično sa
30.000,00 133
gotov
komorama kompresor
proizvod
gotov proizvod
koža2.500,00 09610
jednostrani
tekstil
gotov proizvod
koža3.000,00 09620
obostrani
tekstil
gotov proizvod
koža2.500,00 13410
jednostrani
tekstil
gotov proizvod
koža3.000,00 13420
obostrani
tekstil
koža2.500,00 13510 gotov proizvod
tekstil
Koncentrator kiseonika
Šifra
Naziv pomagala
099 Koncentrator kiseonika protoka 2-3 l/min
Maksimalna cena celog
pomagala (bez PDV)
65.000,00
Spoljna portabilna insulinska pumpa
Šifra
Naziv pomagala
104 Spoljna portabilna insulinska pumpa
Maksimalna cena celog
pomagala (bez PDV)
250.000,00
4. Očna pomagala
Šifra
Naziv pomagala
Maksimalna
cena celog
Podšifra Naziv dela pomagala
pomagala
(bez PDV)
Materijal
Maksimalna
cena dela
pomagala
za jedan
komad (bez
PDV)
105 Ram za naočare
153
Stakla za korekciju vida
(mineralna)
gotov proizvod sa
1.500,00 10510 krilcima okvira
ojačan
15311 do ±2D
15312 preko ±2D - ±4D
15313 ±4D - ±6D
15321 do ±2D /2
15322 ±2D/2 - ±4D/2
15323 ±4D/2 - ±6D/2
15331 do ±2D /4
15332 ±2D/4 - ±4D/4
15333 ±4D/4 - ±6D/4
15411 do ±2D
15412 ±2D - ±5D
15413 ±5D - ±8D
15414 ±8D - ±10D
15415 ±10D - ±12D
15415 ±12D - ±14D
15416 ±14D - ±16D
15421 do ±2D/2
15422 ±2D - ±5D/2
15423 ±5D - ±8D/2
15424 ±8D - ±10D/2
Plastična stakla za
154
korekciju vida (organska)
15425 ±10D - ±12D/2
15426 ±12D - ±14D/2
15427 ±14D - ±16D/2
15431 do ±2D/4
15432 ±2D - ±5D/4
15433 ±5D - ±8D/4
15434 ±8D - ±10D/4
15435 ±10D - ±12D/4
15436 ±12D - ±14D/4
15437 ±14D - ±16D/4
plastika
metal
staklo
staklo
staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
torus staklo
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
350,00
350,00
350,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
18101
18111
18112
18113
18114
18115
±2D - ±5D
±5D - ±8D
±8D - ±10D
±10D - ±12D
±12D - ±14D
±14D - ±16D
18102 do ±2D/2
18103 ±2D - ±5D/2
18121 ±5D - ±8D/2
18122 ±8D - ±10D/2
Plastična stakla za
korekciju vida (organska)
181
sa dioptrijom većom od
±5
18123 ±10D - ±12D/2
18124 ±12D - ±14D/2
18125 ±14D - ±16D/2
18131 ±5D - ±8D/4
18104 do ±2D/4
18105 ±2D - ±5D/4
18132 ±8D - ±10D/4
18133 ±10D - ±12D/4
18134 ±12D - ±14D/4
18135 ±14D - ±16D/4
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8D - ±13D
±13D - ±20D
±20D - ±30D
±8D - ±13D/4
±13D - ±18D/4
preko ± 18D/4
155 Lentikularna stakla
15531 ±8D - ±13D
15532 ±13D - ±18D
15541 ±8D - ±13D/4
15542 ±13D - ±18D/4
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
torus
plastika
plastika
plastika
plastika
torus staklo
torus staklo
torus staklo
sferna
plastična
sferna
plastična
torus
plastična
torus
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
1.780,00
1.780,00
1.780,00
1.100,00
156 Prizma - folija
600,00 15610 gotov proizvod
Teleskopske naočare 106 naočare sa specijalnim
sistemom sočiva
39.000,00 10610 gotov proizvod
184 Lupa
plastična
folija na
staklu bez
dioptrije
monokularne
gotov proizvod uveličavajuće staklo
1.100,00 10710 gotov proizvod
silikon
400,00 18410
107 Tvrda kontaktna sočiva
Gaspermeabilna
157 (gaspropustljiva)
kontaktna sočiva
158 Meka kontaktna sočiva
Terapeutska kontaktna
159
sočiva
1.100,00 15710 gotov proizvod
15810 gotov proizvod
želatin
1.100,00
15910 gotov proizvod
želatin
1.100,00
10811
10812
10813
16011
16012
16013
gotov proizvod
gotov proizvod
po meri
gotov proizvod
gotov proizvod
po meri
akrilat
staklo
akrilat
akrilat
staklo
akrilat
25.000,00
16.000,00
37.000,00
25.000,00
16.000,00
37.000,00
5.000,00 16110 gotov proizvod
staklo
Puna (potpuna) očna
108
proteza
160 Ljuspasta očna proteza
Privremena, prva
161 proteza za formiranje
očne duplje
plastika
Tiflotehnička pomagala
Šifra
Naziv pomagala
109 Brajeva pisaća mašina
162 Reproduktor
163 Brajev sat za slepe - džepni
182 Brajev sat za slepe - ručni
Naočare sa tamnim staklima
164
od plastične mase
165 Beli štap za slepe
183 Ultrazvučni štap
Govorni softver za srpski jezik
189
za slepa lica
Maksimalna
cena celog
Podšifra
Naziv pomagala
Materijal
pomagala
(bez PDV)
35.700,00 10910 gotov proizvod
3.190,00 16210 gotov proizvod
gotov proizvod - džepni
8.290,00 16310
sat
6.250,00 18210 gotov proizvod - ručni sat
1.295,00
16410
gotov proizvod
990,00
16510
25.500,00
18310
gotov proizvod na
rasklapanje
gotov proizvod
20.000,00
18910
gotov proizvod
plastika
metal
5. Slušna pomagala
Šifra
Naziv pomagala
Maksimalna cena
Materijal
celog pomagala (bez
PDV)
Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu
191 do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog
pojačanja i minimalno 2 programa)
Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za
192 lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala
nezavisnog pojačanja)
Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu
167
sprovodljivost
Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu
186
sprovodljivost
187 Individualni umetak (oliva) za ušni kanal
185 Specijalne baterije za zaušni procesor
45.000,00
aparat sa umetkom,
cevčicom i baterijama
40.000,00
aparat sa umetkom,
cevčicom i baterijama
38.000,00 aparat - gotov proizvod
38.000,00 aparat - gotov proizvod
umetak izrađen po
meri
gotov proizvod prema
500,00 vrsti zaušnog
procesora (3 kom.)
900,00
6. Pomagala za omogućavanje glasa i govora
Šifra
111
Naziv pomagala
Maksimalna cena celog
pomagala (bez PDV)
Elektrolarings - Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa
2 baterije i punjačem za baterije)
75.000,00
Prilog 8.
SPISAK USLUGA ODRŽAVANJA MEDICINSKO-TEHNIČKIH
POMAGALA
Red.
Br.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
Održavanje pomagala
Popravka proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog
roka
Korekcija ležišta proteze (plastika, koža)
Bandaža nadlakatne proteze
Bandaža podlakatne proteze
Opravka mehaničke šake
Opravka mioelektrične podlakatne proteze
Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze
Opravka nadlakatne mehaničke proteze
Popravka proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka
Korekcija ležišta
Opravka u zglobu kuka, kolena i skočnog zgloba
Korekcija visine proteze
Laminacija natkolenih proteza
Laminacija potkolenih proteza
Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza
Šifra
Maksimalna cena
bez PDV (Din)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
1.900,00
2.500,00
1.500,00
2.500,00
6.000,00
7.000,00
4.000,00
R8
R9
R10
R11
R12
R13
4.000,00
4.000,00
3.500,00
5.500,00
4.000,00
3.400,00
1
2
1
2
3
4
1
2
1
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Zamena dela ortoze za gornje ekstremitete po isteku garantnog
roka
Zamena zgloba lakta
Zamena suspenzijske trake
Zamena dela ortoze za donje ekstremitete po isteku garantnog
roka
Zamena zgloba kolena
Zamena skočnog zgloba
Zamena zgloba kuka
Zamena Perštejn zgloba
Zamena dela ortoza za kičmu po isteku garantnog roka
Zamena šina
Zamena zatvarača za ortozu
Servisiranje invalidskih kolica van garantnog roka
Servis invalidskih kolica
Popravka dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka
Opravka kočnice
Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica
Opravka motora elektromotornih kolica
Zamena dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka
Prednje pune gume
Prednjeg točka
Zadnje spoljne gume
Zadnje unutrašnje gume
Zadnjeg točka
Viljuške prednjeg točka
Sedišta za invalidska kolica
Naslona za invalidska kolica
Kočnice za invalidska kolica
Naslona za glavu
Sedišta tapaciranog kod dečijih neuroloških invalidskih kolica
Pelote
Sigurnosnog kaiša
Instalacije na elektromotornim kolicima
Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica
Komandne palice za elektromotorna kolica
Kočnice za elektromotorna kolica
Prednje pune gume za elektromotorna kolica
Zadnje spoljne gume za elektromotorna kolica
Zadnje unutrašnje gume za elektromotorna kolica
Viljuške - za točak
Četkice motora
Zamena 2 akumulatora za elektromotorna kolica na 36 meseci
Servisiranje očnih proteza van garantnog roka
A34
A35
4.500,00
1.500,00
A36
A37
A38
A39
4.500,00
2.000,00
5.500,00
5.000,00
A40
A41
3.000,00
2.000,00
S1
2.000,00
R14
R15
R16
1.200,00
7.000,00
14.000,00
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
1.900,00
2.450,00
1.000,00
500,00
2.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
10.200,00
2.000,00
7.000,00
4.500,00
2.000,00
1.200,00
800,00
2.500,00
1.500,00
18.000,00
Poliranje očnih proteza jedanput godišnje
S2
2.000,00
Zamena dela slušnog aparata posle garantnog roka
1 Zamena individualnog umetka za ušni kanal
A67
900,00
Zamena dela pomagala za omogućavanje glasa i govora posle
garantnog roka
1 Zamena baterija (2 kom.) na 2 godine
A68
5.000,00
Zamena dela koncentratora kiseonika po isteku garantnog roka
1 Zamena filtera na koncentratoru kiseonika na godinu dana
A65
4.500,00
2 Zamena creva za dovod kiseonika na 5 godina
A66
4.000,00
Napomena: Zamena delova proteza za gornje i donje ekstremitete vrši se prema šiframa u
Pravilniku o medicinsko tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog
zdravstvenog osiguranja i prema cenama delova u Tabelama specifikacija koje se nalaze na sajtu
(www.rzzo.rs)
1
Download

Opširnije