A- Ortopedska pomagala
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Rok korišćenja pomagala
ŠIFRA
POMAGALA I
DIJELA
POMAGALA
NAZIV POMAGALA I DIJELA POMAGALA
Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo
Šifra bolesti
prema MKB
Pomagalo predlaže propisuje
Pomagalo
odobrava ovjerava
Vraćanje
pomagala
(revers)
Jedinica
mjere
pomagala
Količina
odobrenog
pomagala
I
II
III
IV
do 7
iznad 7 do
18 g
iznad 18 do
65 g
iznad
65 g
Materijal od koga je pomagalo izrañeno
Ortotička sredstva
(ortoze)
Ortoze za gornje ekstremitete
Ortoza za rame i lakat,
AB1101 stabilizacijska, mitela
AB1102
Ortoza za rame i lakat,
stabilizacijska, plastika
AB1103
Stabilizacijska ortoza
nadlaktica i lakat fiksna
1. Fractura humeri extremitatis proximalis
2. Fractura corporis humeri
3. Fractura humeri, extremitas distalis
4. Luxatio art. humeroscapularis
5. Laesio musculi et tendinis reg.deltoidei
S42.2
S42.3
S42.4
S43.0
S46
Specijalista
ortoped
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
Elastično tkanje koje lokalno ne
24mj povisuje temperaturu kože, gotov
proizvod
1. Monoplegia extr. sup.
G83.2
Specijalista
ortoped ili
fizijatar
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
1.Fractura humeri extremitatis proximalis
2. Artroplastika ili artroskopia zgloba ramena
3. Luxatio art. humeroscapularis
1.Fractura humeri extremitatis proximalis
2. Artroplastika ili artroskopia zgloba ramena
3. Luxatio art. humeroscapularis
S42.2
S43
S43.0
S42.2
S43
S43.0
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
G81
Q74.3
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
D66
D67
Specijalista
hematolog
Fond
ne
par
1
6mj
12mj
G83.2
G80
G82
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj Individualna izrada, plastika
S62
Specijalista
ortoped
Fond
da
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Abdukciona ortoza rame,
nadlaktica, lakat (tekstilna,
jastuk)
Ortoza za rame i lakat sa
zglobom u laktu, zatvaračem u 1. Hemiplegia
AB1105
više položaja i suspenzijskom 2. Arthrogryposis
trakom
Za djecu do 18 god oboljelu od:
AB1108 Štitnik za lakat
1.Haemophilia A
2.Haemophilia B
1. Monoplegia extremitas superior, lezija
Ortoza za lakat, ručni zglob i
perifernog ili centralnog neurona
AB1109 šaku za stabilizaciju - plastična
2. Paralysis cerebralis infantilis
(statička)
3. Paraplegia et tetraplegia
AB1104
AB1110
Ortoza za ručni zglob i šaku,
stabilizacijska, plastična
1. Fractura carpi et manus
1
Plastika, čičak traka, individualna
izrada po gipsanom otisku
Elastično tkanje koje lokalno ne
24mj povisuje temperaturu kože, gotov
proizvod
Elastično tkanje koje lokalno ne
24mj povisuje temperaturu kože, gotov
proizvod
Individualna izrada, tkanina, plastika,
24mj metal
Individualna izrada, plastika
Plastika sa čičak trakom, individualna
izrada po gipsanom otisku
A- Ortopedska pomagala
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Rok korišćenja pomagala
ŠIFRA
POMAGALA I
DIJELA
POMAGALA
NAZIV POMAGALA I DIJELA POMAGALA
Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo
Šifra bolesti
prema MKB
Pomagalo predlaže propisuje
Pomagalo
odobrava ovjerava
Vraćanje
pomagala
(revers)
Jedinica
mjere
pomagala
Količina
odobrenog
pomagala
I
II
III
IV
do 7
iznad 7 do
18 g
iznad 18 do
65 g
iznad
65 g
Materijal od koga je pomagalo izrañeno
Ortoze za donje ekstremitete
Ortoza za stopalo i skočni zglob 1.Hemiplegia
– peronealna
2.Laesio nervi peronei
G81
G57.3
Specijalista
fizijatar ili
ortoped
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
Plastika, gotov proizvod, bez cipele24mj uloživa u standardnu obuću, uz
individualno prilagoñavanje
AB2104
Ortoza za stopalo i skočni zglob
1. Monoplegia extremitas inferior
peronealna - čelična uz
1.Laesio nervi peronei
ortopedsku cipelu, po mjeri
G83
G57.3
G81
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
AB2130
Ortoza za nožni zglob i stopalo, 1. Monoplegia extremitas inferior
od ugljičnih vlakana, dinamička 2. Laesio nervi peronei
G83
G57.3
G82
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj Od ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
G57.3
G83.1
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
1. Mediolateralna nestabilnost kod osiguranog
Potkoljeni aparat otvorenog tipa lica starijeg od 18 god, sa dobro razvijenom
AB2106
G83.1
sa Klenzakovim zglobom
muskulaturom donjih ekstremiteta i potrebom za
trajnim djelimičnim rasterećenjem stopala
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj Individualna izrada, plastika- metal
AB2103
Potkoljena plastična ortoza sa
postoriornom šinom i
AB2105
tabanskim produžetkom –
zglobna
1. Laesio nervi peronei
2. Monoplegia extremitas inferior
Metal, plastika, pleteni tekstil, čelična
izrada po mjeri.
Metal, plastika, pleteni tekstil, čelična
izrada po mjeri.
AB2107
Natkoljena plastična ortoza sa
posteriornom šinom i tabanskim 1. Paralysis cerebralis infantilis
produžetkom
G80
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Plastika, metal, čičak traka, tekstil,
zglob koljena.
AB2108
Natkoljeni aparat otvorenog tipa 1.Paraplegia
od čeličnog lima uz ortopedsku 2.Paralysis cerebralis infatilis
cipelu po mjeri
3.Monoplegia extremitas inferior
G82
G80
G83.1
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Polugotov proizvod -individualno
prilagoñavanje-čelični lim
AB2109
Natkoljena plastična ortoza sa
tabanskim produžetkom i
zglobom za pozicioniranje
G80
Q05
G83.1
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Polugotov proizvod - individualno
prilagoñavanje proizvoda plastika
AB2111
Korektivni aparat za koljeno sa
Osigurano lice uzrasta do 18 god kod koga
regulacijom koljena 'O' ili 'X'
postoji deformitet tipa 'O' ili 'X' koljena
(dinamički)
M21
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
1.Paralysis cerebralis infatilis
2.Spina bifida
3.Paraliza donjeg ekstremiteta
2
Individualna izrada, plastika
A- Ortopedska pomagala
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Rok korišćenja pomagala
ŠIFRA
POMAGALA I
DIJELA
POMAGALA
NAZIV POMAGALA I DIJELA POMAGALA
Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo
Korektivni aparat za koljeno sa
Osigurano lice uzrasta do 18 god kod koga
regulacijom koljena 'O' ili 'X'
postoji deformitet tipa 'O' ili 'X' koljena
(statički)
Za djecu do 18 god oboljelu od:
AB2113 Štitnik za koljeno (par)
1.Haemophilia A
2.Haemophilia B
AB2112
Šifra bolesti
prema MKB
Pomagalo predlaže propisuje
Pomagalo
odobrava ovjerava
Vraćanje
pomagala
(revers)
Jedinica
mjere
pomagala
Količina
odobrenog
pomagala
I
II
III
IV
do 7
iznad 7 do
18 g
iznad 18 do
65 g
iznad
65 g
Materijal od koga je pomagalo izrañeno
M21
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
Individualna izrada, plastika
D66
D67
Subspecijalist
a hematolog
Fond
ne
par
1
6mj
12mj
Individualna izrada, plastika
S83.4,
Ortoza za stabilizaciju koljena, 1.Distorsio ligamenti genus collaretalis et cruciati
AB2114
S83.5,
zglobna duga
2. Luxatio genus
S83.1
Specijalista
ortoped
Fond
da
kom
1
6mj
12mj
24mj
Elastično tkanje koje lokalno ne
povisuje temperaturu kože. Metal, šine,
24mj
mogućnost ograničenja pokreta fleksije
i ekstenzije.
AB2115
Ortoza za stabilizaciju koljena, 1.Za postoperativnu imobilizaciju koljena - do 3
tutor
mj. nakon operacije
Specijalista
ortoped
Fond
da
kom
1
6mj
24mj
24mj
24mj
AB2119
Pavlikovi remeni – RPK
1.Deformationes coxae congenitae
Q65
Fond
ne
kom
1
6mj
AB2120
Abdukcione gaćice – RPK
1.Deformationes coxae congenitae
Q65
Fond
ne
kom
1
6mj
AB2121
Atlanta ortoza – M. Perthes
1.Osteonecrosis
M87
M88
Q65
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Plastika, metal, čičak traka,
individualna izrada
AB2122
D. KAFO – koljeno, skočni
zglob, stopalo, ortoza
1.Paralysis cerebralis infatilis
2.Paraplegia
3.Dystrophia musculorum
G80
G82
G71.0
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Plastika, metal, čičak traka, tekstil,
individualna izrada
AB2131
Aparat za egalizaciju donjih
ekstremiteta (Štuc aparat)
1. Hypoplasio / abreviatio gravis extr.inferior
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Plastika, metal, čičak traka, tekstil,
individualna izrada
AB2123
E. HKAFO – kuk-koljenoskočni zglob-stopalo
1.Paralysis cerebralis infatilis
2.Paraplegia
3.Dystrophia musculorum
G80
G82
G71.0
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Plastika, metal, čičak traka, tekstil,
individualna izrada
AB2124
Ortoza za kukove
1. Osigurana lica kod koga postoji stanje
Q65
'visećeg' kuka zbog: subluksacije kuka, luksacije
Z96.6
endoproteze, luksacije tumor proteze
Specijalista
ortoped
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj Plastika, individualna izrada
AB2125
Ortoza za stopalo zglobna
korektivna
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
Individualna izrada po gipsanom
otisku, plastika
AB2126
Aparat za korekciju stopala po
Denis Braunu
Specijalista
ortoped
Fond
ne
kom
1
6mj
Polugotov proizvod sa individualnim
prilagoñavanjem, metal-plastika
AB2127
Aparat za korekciju stopala po 1. Pes equinovarus, sa strukturalnim
Denis Braunu sa modifikacijom promjenama, djeca jer je indikovana hiruška
po Tomasu
intervencija
Specijalista
ortoped
Fond
ne
kom
1
6mj
Polugotov proizvod sa individualnim
prilagoñavanjem, metal-plastika
1. Metatarsus varus, treći stepen, sa strukturalnim
promjenama, djeca do 12 mjeseci jer je
Q66.2
indikovana hiruška intervencija
1. Pes equinovarus, sa strukturalnim
promjenama, djeca jer je indikovana hiruška
Q66
intervencija
Q66
Specijalista
ortoped
Specijalista
ortoped
3
Plastika, metal, čičak traka, gotov
proizvod
Plastika, metal, čičak traka,
individualna izrada
Plastika, metal, čičak traka, gotov
proizvod
A- Ortopedska pomagala
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Rok korišćenja pomagala
ŠIFRA
POMAGALA I
DIJELA
POMAGALA
AB2128
NAZIV POMAGALA I DIJELA POMAGALA
Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo
Dokoljeni aparat sa Perštejn
zglobom u vezi sa ortopedskom 1. Paralysis cerebralis spastica
cipelom
Šifra bolesti
prema MKB
G80.0
1. Teška pareza šake ili stopala, ukoliko se
upotrebom elektrostimulatora postiže samostalno
AB2129 Jednokanalni elektrostimulator
kretanje i uz obavljeno elektrofiziološko
testiranje
Pomagalo
odobrava ovjerava
Vraćanje
pomagala
(revers)
Jedinica
mjere
pomagala
Količina
odobrenog
pomagala
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
Konzilijum
PLjK /
Fond
da
kom
1
Pomagalo predlaže propisuje
I
II
III
IV
do 7
iznad 7 do
18 g
iznad 18 do
65 g
iznad
65 g
6mj
12mj
24mj
Polugotov proizvod sa individualnim
24mj prilagoñavanjem, metal-plastika
60mj
60mj
60mj Gotov proizvod
Materijal od koga je pomagalo izrañeno
Ortoze za kičmeni stub
1. Fractura vertebrae cervicalis
2. Luxatio, distorsio et distensio vertebrae
cervicalis
3.Laesio traumatica musculi et tendinis colli
S12
S13.4
S16
S13.1
Specijalista
ortoped
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Sunñer, čičak traka, tekstil, gotov
proizvod
1. Fractura vertebrae cervicale
2. Luxatio, distorsio et distensio vertebrae
cervicalis
S13.4
Specijalista
ortoped
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Ortoza za vratnu kičmu tvrda, gotov
proizvod
1. Fractura vertebrae cervicalis
AB3103 Philadelphia kragna – dvodjelna 2. Luxatio, distorsio et distensio vertebrae
cervicalis
S12.0
S12.1
S13.1
S13.2
Specijalista
ortoped
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Plastika, čičak traka, sunñer, koža,
gotov proizvod
S12.7
S13.0
1. Fractura colli vertebrae cervicalis multiplices
S13.1
2. Luxatio colli
S13.2
S13.3
Specijalista
ortoped
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj
Plastika, metal, čičak traka, sunñer,
podesiva, gotov proizvod
Q76.3
M41
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
Elastično tkanje koje lokalno ne
povisuje temperaturu kože. Pojačanje.
24mj
Plastika. Čičak traka. Individualna
izrada
Q76.3
M41
S22.0
S22.1
S23
S32
M43.0
M43.1
M80
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj Plastika, metal, individualna izrada
Ortoza za vratnu kičmu
AB3101
Schantzova kragna, meka
AB3102
AB3104
Ortoza za vratnu kičmu
Schantzova kragna, tvrda
Minerva ortoza –
cervikotorakalna
Torakolumbosakralni mider
AB3105 TLSO – korektivni (izrada po
mjeri za deformaciju)
1. Scoliosis congenita
1. Scoliosis congenita
2. Fractura vertebrae thoracalis, lumbalis et
pelvis
Torakolumbalni rasteretni mider 3. Luxatio, distorsio et distensio art. et lig.
AB3106
po mjeri
thoracis
4. Spondilolysis
5.Spondylolisthesis
6.Osteoporosis cum fractura pathologica
4
A- Ortopedska pomagala
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Rok korišćenja pomagala
ŠIFRA
POMAGALA I
DIJELA
POMAGALA
AB3107
NAZIV POMAGALA I DIJELA POMAGALA
Torakolumbalni gotovi mider
TLSO sa tri tačke oslonca AB3108
hiperekstenzijska
Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo
Šifra bolesti
prema MKB
Pomagalo predlaže propisuje
Pomagalo
odobrava ovjerava
Vraćanje
pomagala
(revers)
Jedinica
mjere
pomagala
Količina
odobrenog
pomagala
I
II
III
IV
do 7
iznad 7 do
18 g
iznad 18 do
65 g
iznad
65 g
Materijal od koga je pomagalo izrañeno
1.Fractura vertebrae thoracalis, lumbalis et pelvis
2. Luxatio, distorsio et distensio art. et lig.
thoracis
3. Spondilolysis
4.Spondylolisthesis
5.Osteoporosis cum fractura pathologica
S22.0
S22.1
S23
S32
M43.0
M43.1
M80
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj Plastika, metal. Individualna izrada
1. Spondylolisthesis,
2. Osteoporosis cum fractura pathologica,
3. Neoplasma malignum columnae vertebralis,
4. Spondilolysis
M43.1
M80
C41.2
M43.0
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj Plastika, metal. Individualna izrada
1. Spondylolisthesis,
2. Neoplasma malignum columnae vertebralis,
3. kod djece do 16 god sa kifoskoliozom Cobb
ugao veći od 30-45º Risser do 4
M43.1
C41.2
M41
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj Plastika, metal. Individualna izrada
S32
S33
Specijalista
ortoped
PLjK /
Fond
ne
kom
1
6mj
12mj
24mj
24mj Plastika, metal. Individualna izrada
AB3109
TLSO dinamička - korektivna
AB3110
1. Fractura vertebrae lumbalis et pelvis
Lumbosakralni rasteretni mider
2. Luxatio, distorsio et distensio lumbalis et
po mjeri (plastični)
pelvis
5
Download

Ortoticka sredstva (ortoze)