PRAVILNIK
O ORTOPEDSKIM POMAGALIMA VOJNIH INVALIDA
("Sl. glasnik RS", br. 45/2009)
I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se medicinske indikacije na osnovu kojih se vojnom invalidu
priznaje pravo na ortopedska i druga pomagala (u daljem tekstu: pomagala), vrste i
rokovi trajanja pomagala i način ostvarivanja prava na pomagala.
Član 2
Pomagala u smislu odredaba ovog pravilnika su: proteze, ortoze i invalidska kolica, koja
vojnom invalidu omogućavaju da se poboljša oštećena funkcija ekstremiteta ili služe kao
zamena za nedostatak ekstremiteta do kojeg je došlo zbog povrede, ozlede ili bolesti.
Član 3
Pravo na određenu vrstu pomagala vojni invalid ostvaruje u zavisnosti od medicinskih
dijagnoza po osnovu kojih mu je priznat vojni invaliditet, antropometrijskih i drugih
karakteristika vojnog invalida i ostalih uslova koji su od značaja za korišćenje i pravilnu
primenu pojedinih pomagala.
Član 4
Pomagala i njihovi sastavni delovi moraju biti izrađeni od materijala čiji kvalitet garantuje
njihovu funkcionalnost, prema standardu koji je naveden u Listi pomagala koja je
odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 5
Lista pomagala sadrži:
- naziv i šifru pomagala;
- delove pomagala sa njihovom šifrom (podšifra);
- materijale od koga su napravljeni delovi pomagala;
- rok trajanja pomagala;
- šifre za popravku pomagala ili zamenu dela pomagala i servisiranje pomagala u
periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja.
II VRSTE POMAGALA
Član 6
Pomagala utvrđena ovim pravilnikom jesu:
1) protetička sredstva (proteze);
2) ortotička sredstva (ortoze);
3) invalidska kolica.
Pod pojmom pomagala, u smislu ovog pravilnika, obuhvaćen je i potrošni materijal koji je
neophodan za korišćenje pojedinih pomagala.
1. Protetička sredstva (proteze)
Član 7
Vojni invalid kome je priznat vojni invaliditet po osnovu toga što mu nedostaje deo ruke
ili noge ili cela ruka ili noga ima pravo na protezu za nedostajući ekstremitet, odnosno
njegov deo.
Vojni invalid iz stava 1. ovog člana ima pravo na popravku proteze i zamenu delova
proteze pod uslovima određenim ovim pravilnikom.
Član 8
Proteze za gornje ekstremitete jesu:
1) estetska proteza šake;
2) estetska podlakatna (transradijalna) proteza;
3) estetska nadlakatna (transhumeralna) proteza;
4) estetska proteza posle dezartikulacije ramena;
5) podlakatna (transradijalna) mehanička proteza sa ugrađenom šakom;
6) nadlakatna (transhumeralna) mehanička proteza.
Član 9
Proteze za donje ekstremitete jesu:
1) proteza za stopalo;
2) potkolene (transtibijalne) proteze;
3) proteze posle dezartikulacije kolena;
4) natkolene (transfemoralne) proteze;
5) proteze posle dezartikulacije kuka.
Član 10
Vojnom invalidu priznaje se odgovarajuća vrsta proteze za donji ekstremitet u zavisnosti
od njegove pokretljivosti i aktivnosti sa tom protezom, i to:
1) teško pokretljiv - kretanje moguće samo u zatvorenom prostoru;
2) manje pokretljiv - ograničeno samostalno kretanje moguće i u spoljašnjem prostoru
(npr. vremenski ograničeno kretanje, kretanje moguće samo po ravnom terenu, kretanje
moguće samo sa dodatnim pomagalima);
3) pokretan - neograničeno samostalno kretanje.
Proteze sa delovima koji su u Listi pomagala navedeni sa podšiframa 11964, 11965,
12122, 12154, 12155, 12174, 12175 mogu se priznati samo vojnom invalidu iz stava 1.
tačka 3) ovog člana, ukoliko je psihofizički sposoban za njihovo korišćenje.
Član 11
U fazi pripreme patrljka za protetisanje ekstremiteta, vojni invalid ima pravo na dva
elastična zavoja, osim kod pripreme za protetisanje natkolenog patrljka - kada ima pravo
na tri elastična zavoja.
Vojni invalid ima pravo da uz protezu dobije navlaku za patrljak koja se izrađuje od
pamuka, vune, sintetike i silikona.
Član 12
Pri izradi prve proteze, vojnom invalidu stavlja se privremeno ležište sa definitivnim
skeletom.
Po stabilizaciji obima mera patrljka, a najduže po isteku šest meseci, izrađuje se trajno
ležište proteze na skeletu iz stava 1. ovog člana.
Ležište proteze izrađuje se po pravilu od plastične mase.
Izuzetno u slučaju da kod vojnog invalida postoji alergija na plastičnu masu, ležište
proteze izrađuje se od drveta ili kože.
Vojni invalid ima pravo na korekciju ležišta proteze.
Ukoliko se postojeće ležište ne može osposobiti za upotrebu dodatnom korekcijom ili
nošenjem većeg broja navlaka, vojni invalid ima pravo na zamenu ležišta proteze zbog
nastalih anatomskih promena na patrljku.
2. Ortotička sredstva (ortoze)
Član 13
Vojni invalid kod koga se utvrdi lezija perifernog neurona, lezija centralnog neurona,
mišićna slabost ili traumatsko oštećenje koštanog sistema dobija odgovarajuću ortozu,
radi sprečavanja ili korekcije deformacija, kontrole pokreta i postizanja stabilizacije ili
rasterećivanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičme.
Vojni invalid ima pravo na popravku i zamenu delova ortoza pod uslovima propisanim
ovim pravilnikom.
Član 14
Ortoze za ekstremitete i kičmu jesu:
1) ortoze za gornje ekstremitete;
2) ortoze za donje ekstremitete;
3) ortoze za kičmu - spinalne ortoze.
3. Invalidska kolica
Član 15
Invalidska kolica dobija vojni invalid:
1) kome su amputirane obe noge iznad kolena;
2) kome je amputirana jedna noga iznad kolena i druga ispod kolena;
3) kome su amputirane obe noge ispod kolena;
4) kome je amputirana jedna noga, a zbog progresivnog oboljenja i predviđanja
pogoršanja stanja druge noge ne može da se omogući hod i upotreba proteze;
5) koji ima kompletnu oduzetost donjih ekstremiteta, ako i pored aparata veći deo
vremena provodi u kolicima;
6) koji ima teške deformativne ili zapaljive promene na velikim zglobovima donjih
ekstremiteta usled čega je kretanje potpuno onemogućeno;
7) koji ima kompletnu istostranu oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje
nije indikovano iz drugih medicinskih razloga (srčana oboljenja i sl.);
8) kome je amputirana jedna noga i jedna ruka.
Član 16
Vojni invalid ima pravo na jedna invalidska kolica.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko zbog zdravstvenog stanja veći deo vremena
provodi u krevetu, vojni invalid ima pravo i na toaletna kolica.
Član 17
Koja vrsta invalidskih kolica će se dodeliti vojnom invalidu zavisi od stepena
onesposobljenosti i vrste oštećenja i antropometrijskih mera.
Vojni invalid oboleo od kvadripareze i srodnih neuromuskularnih oboljenja ima pravo na
elektromotorna invalidska kolica ukoliko se na osnovu elektrofiziološkog testiranja
(EMNG) za gornje i donje ekstremitete kao i psihološkog testiranja utvrdi da je sposoban
da upravlja tim kolicima.
Uz elektromotorna invalidska kolica vojnom invalidu dodeljuju se dva akumulatora i
punjač akumulatora za ova kolica. Punjač akumulatora dobija se samo pri prvom
propisivanju pomagala.
Član 18
Na osnovu medicinskih indikacija vojnom invalidu mogu se dodeliti i potrebni dodaci uz
invalidska kolica.
Član 19
Vojni invalid koji dobija invalidska kolica ima pravo na antidekubitalno jastuče.
III NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALO
Član 20
Postupak za priznanje prava na pomagalo pokreće vojni invalid podnošenjem zahteva
organu koji je nadležan da u prvom stepenu rešava o pravima vojnih invalida (u daljem
tekstu: prvostepeni organ).
Uz zahtev vojni invalid podnosi nalaze specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i
specijaliste ortopedije o opravdanosti dobijanja pomagala.
Član 21
Po prijemu zahteva prvostepeni organ utvrđuje da li je podnosilac zahteva ranije
ostvarivao pravo na pomagalo i, ukoliko jeste, utvrđuje po kom propisu i koji organ mu je
priznao pravo.
Ukoliko je vojnom invalidu ranije bilo priznato pravo na pomagalo, pravo na pomagalo po
odredbama ovog pravilnika može mu se priznati tek po isteku roka trajanja pomagala po
propisu po kome mu je bilo priznato.
Član 22
Nalaz i mišljenje o potrebi za pomagalom i vrsti pomagala daje lekarska komisija
nadležna za davanje nalaza i mišljenja u postupku priznavanja prava vojnom invalidu (u
daljem tekstu: lekarska komisija), na obrascima br. 1 i 2 koji su odštampani uz ovaj
pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Ukoliko postoje medicinske indikacije da se vojnom invalidu dodeli proteza koja ima
delove navedene u članu 10. stav 2. ovog pravilnika ili elektromotorna invalidska kolica,
ili ukoliko vojni invalid zahteva da mu se dodeli takvo pomagalo, lekarska komisija će
nalaz i mišljenje dati nakon što vojnog invalida uputi na pregled u ustanovu za protetiku,
koja će se izjasniti o tome da li je vojni invalid psihofizički sposoban za korišćenje ove
vrste pomagala.
Ukoliko lekarska komisija u svom nalazu i mišljenju oceni da je vojnom invalidu potrebna
proteza za donji ekstremitet, u obrazloženju nalaza dužna je da naznači i odgovarajući
stepen pokretljivosti i aktivnosti vojnog invalida.
Član 23
Nalog za izdavanje pomagala popunjava lekarska komisija.
U nalogu iz stava 1. ovog člana moraju biti određeni i sastavni delovi pomagala i
materijal od koga se delovi izrađuju.
Nalog za izdavanje pomagala overava organ koji je doneo konačno rešenje o
priznavanju prava na pomagalo.
Nalog za izdavanje pomagala daje se na obrascu broj 3 koji je odštampan uz ovaj
pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 24
Vojni invalid realizuje pravo na pomagalo tako što popunjen i overen nalog za izdavanje
pomagala predaje isporučiocu pomagala.
Isporučilac pomagala je pravno lice koje je registrovano za izradu, odnosno održavanje
pomagala, kome se sedište nalazi u Republici Srbiji, koje, u skladu sa zakonom, ima
dozvolu za stavljanje pomagala u promet i sa kojim je ministar nadležan za poslove
boračko-invalidske zaštite zaključio ugovor o izradi, odnosno održavanju pomagala.
Član 25
Pre nego što se pomagalo izda vojnom invalidu, isporučilac vrši stručnu kontrolu
ispravnosti pomagala po uobičajenom postupku, daje mu uputstvo o njegovoj upotrebi i
održavanju i pravu na reklamaciju i roku za podnošenje reklamacije, fotokopije
garantnog lista, sertifikata kvaliteta i nalepnica sa bar kodovima svih ugrađenih delova.
Član 26
Isporučilac je dužan da prvostepenom organu izda originalni garantni list koji sadrži:
garantni rok za celo pomagalo i pojedine delove, pravo na reklamaciju, pravo i uslove
održavanja (servisiranja, popravke i zamene celog ili dela pomagala, u zavisnosti od
vrste pomagala, i spisak ovlašćenih servisa za održavanje), kao i sertifikat kvaliteta i
nalepnice sa bar kodovima svih ugrađenih delova.
Član 27
Pomagalo koje nije izrađeno u skladu sa standardima iz člana 4. ovog pravilnika vraća
se isporučiocu radi otklanjanja nedostataka, odnosno zamene odgovarajućim
pomagalom.
Član 28
Isporučilac pomagala dužan je da na nalogu za izdavanje pomagala upiše datum kada
je pomagalo preuzeto od strane vojnog invalida kao i garantni rok za pomagalo.
U garantnom roku isporučilac pomagala dužan je da o svom trošku održava, vrši
popravku i zamenu pomagala ili njegovog dela, osim ako je do kvara ili oštećenja
pomagala došlo usled nepažnje ili nepravilnog rukovanja vojnog invalida.
Garantni rok teče od dana isporuke pomagala vojnom invalidu.
Član 29
Isporučilac je dužan da pomagalo isporuči vojnom invalidu u roku od 45 dana od dana
primljenog naloga.
Ukoliko isporučilac pozove vojnog invalida radi uzimanja mere ili probe pomagala, a isti
se blagovremeno ne odazove pozivu, rok predviđen u stavu 1. ovog člana pomera se za
onoliko dana za koliko se vojni invalid kasnije javio.
Član 30
Vojni invalid kome je priznato pravo na protezu za donji ekstremitet u koju su ugrađeni
delovi iz člana 10. stav 2. ovog pravilnika, obavezan je da se u ustanovi za protetiku
obuči za njeno adekvatno korišćenje.
Dokaz da je obučen u smislu stava 1. ovog člana (otpusnu listu ustanove u kojoj je
sprovedena obuka) vojni invalid dostavlja prvostepenom organu u roku od 90 dana od
dana prijema proteze.
Ukoliko se u roku iz stava 2. ovog člana vojni invalid ne obuči za korišćenje proteze, istu
je dužan da vrati prvostepenom organu. Ovom vojnom invalidu može se dodeliti proteza
bez delova iz stava 1. ovog člana, ukoliko pristane da sam snosi troškove prerade
vraćene proteze.
Član 31
Vojni invalid može ostvariti pomagalo prema standardu koji nije naveden u Listi
pomagala već je iznad propisanog standarda, ukoliko to izričito traži i ukoliko je saglasan
da naknadi razliku između cene pomagala koje mu pripada po odredbama ovog
pravilnika i cene za vanstandardno pomagalo. Vojni invalid, u ovom slučaju, dužan je da
sam snosi i sve troškove popravke pomagala i popravke i zamene njegovih delova
nakon isteka garantnog roka kao i nakon isteka roka trajanja pomagala.
Lekarska komisija dužna je da u nalogu za izdavanje pomagala izričito navede zahtev
vojnog invalida iz stava 1. ovog člana.
IV ROKOVI TRAJANJA POMAGALA
Član 32
Vojnom invalidu pomagalo se daje na korišćenje prema utvrđenim rokovima trajanja
propisanim u Listi pomagala.
Rokovi trajanja pomagala utvrđuju se u zavisnosti od vrste pomagala.
Rokovi trajanja pomagala određeni su u mesecima.
Rok trajanja pomagala računa se od dana kada je vojnom invalidu isto isporučeno.
Član 33
Vojni invalid dužan je da pomagalo savesno održava i koristi.
Član 34
Nakon isteka roka trajanja pomagala vojni invalid ima pravo na novo pomagalo ukoliko
lekarska komisija oceni, na osnovu neposrednog pregleda, da je izdato pomagalo
neupotrebljivo i da se popravkom ne može osposobiti za dalju upotrebu.
Ukoliko lekarska komisija prilikom pregleda iz stava 1. ovog člana utvrdi da je pomagalo
još uvek odgovarajućeg kvaliteta i funkcionalno odgovara vojnom invalidu, iako je
istekao rok trajanja propisan ovim pravilnikom, daće nalaz i mišljenje o vremenu za koje
se produžava rok trajanja tog pomagala.
U slučaju da lekarska komisija oceni da se pomagalo iz stava 1. ovog člana može
popravkom ili zamenom dela pomagala osposobiti za dalju upotrebu, o tome će dati
nalaz i mišljenje i popuniti nalog za popravku ili zamenu dela pomagala.
Činjenicu da je pomagalo neupotrebljivo i da se popravkom ili zamenom dela pomagala
ne može osposobiti za dalju upotrebu, lekarska komisija utvrdiće nakon konsultacije sa
isporučiocem pomagala.
Član 35
Lekarska komisija može utvrditi potrebu za: navlakom za patrljak, elastičnim zavojem,
kozmetičkim čarapama i antidekubitalnim jastukom - najduže do roka trajanja pomagala
uz koje se dodeljuje.
Rok za koji se utvrđuje potreba za pomagalom iz stava 1. ovog člana mora biti naveden
u nalazu i mišljenju lekarske komisije.
U slučajevima iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će, nakon isteka propisanog roka
trajanja za ova pomagala, popuniti i overiti nalog za izdavanje tih pomagala za period
određen u nalazu i mišljenju lekarske komisije.
Član 36
Vojni invalid, u slučaju da mu se dodeli novo pomagalo ili prestane potreba za
pomagalom, pomagala vraća prvostepenom organu.
U slučaju da je uzrok prestanka potrebe za korišćenjem pomagala smrt vojnog invalida,
proteze i ortoze se ne vraćaju.
Član 37
Overen nalog za izdavanje pomagala daje se uz revers - pismenu izjavu vojnog invalida
da će pomagalo koje bude preuzeto biti vraćeno u roku od 30 dana po dobijanju novog
pomagala ili po prestanku potrebe za korišćenjem pomagala.
V ODRŽAVANJE POMAGALA
Član 38
Vojni invalid ima pravo na održavanje pomagala koje obuhvata servisiranje pomagala,
popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala od isteka garantnog roka do
isteka roka trajanja pomagala.
Član 39
Ukoliko je vojnom invalidu dodeljena proteza sa ugrađenim delovima iz člana 10. stav 2.
ovog pravilnika, sa podšiframa 11964, 11965, 12122, 12154, 12155, 12174, 12175,
troškove popravke, odnosno zamene ovih delova proteze nakon isteka garantnog roka
do isteka roka trajanja proteze snosi vojni invalid.
Član 40
Vojni invalid snosi troškove popravke pomagala, odnosno dela pomagala, ako namerno
ili zbog nepažnje ili neodgovarajućeg korišćenja, odnosno korišćenja mimo uputstva za
upotrebu pomagala ili nestručne upotrebe, uništi, odnosno pokvari pomagalo ili deo
pomagala.
Član 41
Popravka pomagala ili zamena dela pomagala nakon isteka garantnog roka sprovodi se
po zahtevu vojnog invalida, na način propisan ovim pravilnikom za priznavanje prava na
novo pomagalo.
VI ZANAVLJANJE POMAGALA
Član 42
Ukoliko kod vojnog invalida nastupe takve anatomske ili funkcionalne promene zbog
kojih je dalja upotreba izdatog pomagala nemoguća, vojni invalid ima pravo na zamenu
pomagala drugim pomagalom iste vrste, odnosno pravo na dobijanje novog pomagala i
pre isteka roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom (zanavljanje pomagala).
Pravo na zanavljanje pomagala ne pripada vojnom invalidu kome je pomagalo postalo
neodgovarajuće usled toga što se nije pridržavao uslova propisanih za njegovo
korišćenje.
O pravu na zanavljanje pomagala odlučuje se na način propisan ovim pravilnikom za
priznavanje prava na pomagalo.
VII EVIDENCIJA O PRIZNATIM PRAVIMA NA POMAGALA
Član 43
Prvostepeni organ vodi evidenciju o vojnim invalidima kojima je utvrđeno pravo na
pomagalo, kao i o svakom pojedinom vojnom invalidu koji ostvaruje pravo na pomagalo,
na obrascima br. 4 i 5.
Obrasci iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni
deo.
VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 44
Vojni invalid kome je do stupanja na snagu ovog pravilnika priznato pravo na pomagalo
po propisu koji prestaje da važi, a koje je utvrđeno ovim pravilnikom, i dalje koristi pravo
na to pomagalo pod uslovima, na način i u rokovima utvrđenim ovim pravilnikom.
Član 45
Vojni invalid kome je do stupanja na snagu ovog pravilnika trajno priznato pravo na
ortopedsko i drugo pomagalo koje nije propisano odredbama ovog pravilnika, i dalje
koristi to pravo pod uslovima, u rokovima i na način utvrđen propisom po osnovu koga
mu je pravo priznato.
Član 46
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinskim
indikacijama za ortopedska i druga pomagala vojnih invalida ("Službeni list SRJ", broj
37/00).
Član 47
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike Srbije".
LISTA POMAGALA
1. PROTETIČKA SREDSTVA (PROTEZE)
Proteze za gornje ekstremitete
Šifra
Naziv pomagala
001 Estetska proteza šake
Podšifra
00111
00121
00123
00130
00140
00211
00220
002
Podlakatna (transradijalna)
estetska proteza
00233
00240
00251
00252
003 Podlakatna (transradijalna)
00310
egzoskeletna mehanička
proteza sa ugrađenom šakom 00320
(radno-funkcionalna proteza)
00330
00340
Rok trajanja
Standard najmanje u
mesecima
Estetska rukavica Plastika
Punjenje
Plastika
Punjenje
Guma
36
Insert
Čelik
Obloga
Sunđer
Ležište
Plastika
Podlakatni estetski
Plastika
deo
Estetska šaka
Plastika
Estetska rukavica Plastika
36
SuspenzijaGotov
elastična
proizvod
SuspenzijaGotov
platnena
proizvod
Ležište dvostrukog
36
Plastika
zida
Podlakatni deo
Plastika
Mehanički zglob Metalklizni (roter)
plastika
MetalMehanička šaka
plastika
Delovi
00360
00511
00520
00530
00541
00550
Suspenzija sa
sajlom
Suspenzijaplatnena
Estetska rukavica
Ležište
Nadlakatni deo
Podlakatni deo
Estetska šaka
Estetska rukavica
00660
Suspenzija
00611
00620
Ležište
Nadlakatni deo
Zglob lakta sa
poteznim
učvršćenjem
Podlakatni deo
Roter
Mehanička radna
šaka
Suspenzioni
sistem (sistem
kaiševa)
Estetska rukavica
Estetska rukavica
Ležište
Nadlakatni deo
Spoljni lakatni
zglob sa kočnicom
Podlakatni deo
Roter
Šaka mehanička
(radna)
Suspenzija
platnena
Estetska rukavica
Ležište za
restauraciju dela
torzoa ramena ili
cele ruke
Pasivni zglob
ramena
Nadlakatni deo
00351
00352
005
Nadlakatna (transhumeralna)
estetska proteza
00630
Nadlakatna (transhumeralna) 00640
egzoskeletna-mehanička
00650
006
proteza sa mehaničkim
zglobom (radna-funkcionalna) 00660
00670
00680
11890
00711
00720
00730
Nadlakatna (transhumeralna)
00740
funkcionalna-mehanička
007
00750
proteza sa spoljnim lakatnim
zglobom (radna-funkcionalna) 00760
00770
00780
009
Estetska proteza posle
dezartikulacije ramena
00910
00920
00930
Gotov
proizvod
Gotov
proizvod
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Koža plastika
Plastika
Plastika
36
Plastika
Plastika
Plastika
Metal plastika
36
Plastikakoža
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Metal
Metal plastika
Gotov
proizvod
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
36
36
00940
00950
00964
Pasivni zglob lakta
Podlakatni deo
Estetska šaka
Suspenzija
platnena
Estetska rukavica
Navlaka
nadlakatna
Navlaka
nadlakatna
Navlaka
nadlakatna
Navlaka
podlakatna
Navlaka
podlakatna
Navlaka
podlakatna
Gotov proizvod
00970
00980
01011
01012
010
Navlaka za patrljak
(nadlakatna ili podlakatna)
01013
01021
01022
01023
011 Elastični zavoj
01110
Plastika
Plastika
Plastika
Gotov
proizvod
Plastika
Pamuk
Vuna
Sintetika
2
Pamuk
Vuna
Sintetika
2x1
2
Proteze za donje ekstremitete
Šifra
Naziv pomagala
Podšifra
Proteza posle
01210
delimične amputacije
012
stopala (Pirogof.
01221
Šopart, Lisfrank)
01310
01321
01330
Potkolena proteza
013 posle amputacije po 01341
01342
Sajmu
01352
014 Potkolena
(transtibijalna)
egzoskeletna
plastična proteza
(funkcionalna)
Delovi
Ležište
Plastika
Punjenje
Kožaguma
Privremeno ležište
Ležište
Umetak
Adapter
Adapter
Protetsko stopalo
01360
Suspenzija
01410
01421
01431
01432
01440
Privremeno ležište
Ležište
Umetak
Umetak
Adapter
Potkoleni deomaleol
01450
Standard
Plastika
Plastika
Tepefon
Metal
Drvo
Plastika
Gotov
proizvod
Plastika
Plastika
Silikon
Tepefon
Drvo
Drvo
Rok trajanja
najmanje u
mesecima
36
36
36
01460
01472
01480
Ortotički zglob
Protetsko stopalo
Transtibijalna
suspenzija
Plastika
Plastika
Gotov
proizvod
Kožametal
Plastika
Plastika
Silikon
Tepefon
Metal
Plastika
Metal
Plastika
01481
Butni mider
11910
11921
11930
11931
11940
Privremeno ležište
Ležište
Umetak
Umetak
Adapter
Skeletni potkoleni
deo
Protetsko stopalo
Protetsko stopalo
plastično sa
Plastika
odrazom
Protetsko stopalo sa
Karbon
C oprugom
Protetsko stopalo
Karbon
PlastikaKozmetska obloga
sunđer
Trakstibijalna
Gotov
suspenzija
proizvod
KožaButni mider
metal
Privremeno ležište Plastika
Ležište
Plastika
Mehanički koleni
zglob za
Metal
dezartikulaciju
Potkoleni deo
Plastika
Protetsko stopalo
Plastika
Suspenzija elastična Gotov
čarapa
proizvod
Gotov
Suspenzija
proizvod
Privremeno ležište Plastika
Ležište
Plastika
Dezartikulaciono
Metalkoleno sa kočnicom plastika
Skeletni potkoleni
Metal
deo
Protetsko stopalo
Plastika
11950
11962
Potkolena
(transtibijalna)
11963
119
endoskeletna proteza
(funkcionalna)
11964
11965
11970
11980
11981
01610
01622
01630
Proteza posle
dezartikulacije kolena
016
01640
egzoskeletna
01652
(funkcionalna)
01661
01662
120 Proteza posle
12010
dezartikulacije kolena 12022
endoskeletna
12030
(funkcionalna)
12040
12051
36
osim ukoliko su
ugrađeni delovi sa
podšifrom: 11964 i
11965 kada je rok
trajanja 60 meseci
36
36
12060
12071
12072
01710
01721
01730
01740
01751
Natkolena
(transfemoralna)
017
egzoskeletna
plastična proteza
01752
01753
01754
01760
01771
01781
01782
121 Natkolena
12110
(transfemoralna)
12121
endoskeletna proteza
(funkcionalna)
12122
12130
12140
12151
12152
12153
12154
12155
12160
12172
Kozmetska obloga Plastika
Suspenzija elastična Gotov
čarapa
proizvod
Gotov
Suspenzija
proizvod
Privremeno ležište Plastika
Ležište
Plastika
Adapter
Metal
Natkoleni deo
Plastika
Mehaničko koleno- Metaljednoosovinsko
plastika
Mehaničko koleno- Metaldvoosovinsko
plastika
Mehaničko koleno- Metal36
četvoroosovinsko
plastika
Koleni zglob sa
Plastika
kočnicom
Potkoleni deo
Plastika
Protetsko stopalo
Plastika
Transfemoralna
Plastikasuspenzija
koža
Suspenzija-vakuum Gotov
ventil
proizvod
Privremeno ležište Plastika
36
Ležište
Plastika
osim ukoliko je
Ležište uzdužno ugrađen deo sa
ovalno (uključujući i Plastika
podšifrom: 12122
test ležište)
kada je rok trajanja
Adapter
Metal
48 meseci ukoliko
Skeletni natkoleni
su ugrađeni
Metal
deo
delovi sa
podšiframa:
12154,
Mehaničko koleno- Metal12155,
12174,
jednoosovinsko
plastika
12175 kada je rok
Mehaničko koleno- Metaltrajanja 60 meseci
dvoosovinsko
plastika
Mehaničko koleno- Metalčetvoroosovinsko
plastika
Policentrično
Titanijum
hidraulično koleno
Hidraulično
Titanijum
rotaciono koleno
Skeletni potkoleni
Metal
deo
Protetsko stopalo
Plastika
12173
12174
12175
12180
12191
12192
12193
01810
01820
01830
Natkolena
(transfemoralna)
018
drvena proteza
(gerijatrijska)
01840
01850
01860
01871
01872
01910
01921
01922
Proteza posle
dezartikulacije kuka
019
egzoskeletna
(funkcionalna)
01930
01940
01950
01960
01972
01980
122 Proteza posle
dezartikulacije kuka
endoskeletna
(funkcionalna)
12210
12221
12222
Protetsko stopalo
Plastično sa
Plastika
odrazom
Protetsko stopalo sa
Karbon
C Oprugom
Protetsko stopalo
Karbon
PlastikaKozmetska obloga
sunđer
Transfemoralna
PlastikaSuspenzija
koža
Suspenzija-vakuum Gotov
ventil
proizvod
Transfemoralna
Neopren
suspenzija
Privremeno ležište Plastika
Ležište
Drvo
Natkoleni deo
Drvo
Koleni zglob sa
Drvo
kočnicom (ukočen)
Potkoleni deo
Drvo
Suspenzija pelvični Kožapojas
plastika
Protetsko stopalo
Plastika
Protetsko stopalo
Drvo-filc
Ležište tipa
Koža
kanadske korpe
Veštački zglob kuka Plastikasa kočnicom
metal
Veštački zglob kuka Plastikabez kočnice
metal
Natkoleni deo
Plastika
Veštački koleni
Plastika
zglob
Potkoleni deo
Plastika
Veštački skočni
Plastika
zglob (adapter)
Protetsko stopalo
Plastika
Gotov
Suspenzija
proizvod
Ležište tipa
Koža
kanadske korpe
Veštački zglob kuka Plastikasa kočnicom
metal
Veštački zglob kuka Plastika-
36
36
36
12230
12240
12250
12260
bez kočnice
Skeletni natkoleni
deo
Koleni zglob
jednoosovinski
Skeletni potkoleni
deo
Veštački skočni
zglob (adapter)
12270
Kozmetska obloga
12282
Protetsko stopalo
12290
Suspenzija
02011
02012
02013
Navlaka za patrljak
020
(potkolena-natkolena) 02014
02021
02022
02023
Navlaka potkolena
Navlaka potkolena
Navlaka potkolena
Navlaka potkolena
Navlaka natkolena
Navlaka natkolena
Navlaka natkolena
021 Elastični zavoj
02110
Gotov proizvod
02211
Gotov proizvod
022 Kozmetičke čarape
02212
Gotov proizvod
metal
Metal
Plastikametal
Metal
Plastika
SunđerPlastika
Plastika
Gotov
proizvod
Pamuk
Sintetika
Vuna
Silikon
Pamuk
Sintetika
Vuna
2x1
3x1
Guma
1x2
Elastična
1x2
2
12
2
2
3
2. ORTOTIČKA SREDSTVA (ORTOZE)
Ortoze za gornje ekstremitete
Šifra
Naziv pomagala
Ortoza za rame i lakat sa
zglobom u laktu, zatvaračem u
030
više položaja i suspenzionom
trakom kod monopareze
032
Ortoza za lakat zglobna
(funkcionalna)
Podšifra
Delovi
Standard
03010
Individualna
izrada
Plastika
03020
Zglob lakta
Plastikametal
03030
03210
03220
Suspenziona
Platno
traka
Individualna
Plastika
izrada
PlastikaZglob lakta
metal
Rok trajanja
najmanje u
mesecima
36
36
Stabilizaciona ortoza za lakat,
ručni zglob i šaku (plastična)
Ortoza za ručni zglob
036
funkcionalna
034
03410
03610
Individualna
izrada
Individualna
izrada
Plastika
36
Plastika
36
Ortoze za donje ekstremitete
Šifra
Naziv pomagala
Podšifra
Potkoleni aparat otvorenog
04011
040 tipa sa Klenzakovim, zglobom
04012
(pareze, nestabilnosti)
Potkolena plastična ortoza sa
posteriornom šinom sa
04210
042
tabanskim produženjem
(pareze, paralize)
04310
Ortoza za stopalo i gležanj
043 peronealna - čelična sa
ortopedskom cipelom po meri 04321
04322
04410
Natkoleni aparat otvorenog
044 tipa od čeličnog lima sa
ortopedskom cipelom po meri 04421
04422
Natkolena plastična ortoza sa
045 tabanskim produženjem i
04510
zglobom za pozicioniranje
04910
Ortoza za kuk, koleno skočni
zglob i stopalo-dvozglobna
04920
049
(monopareza donjeg
ekstremiteta)
04930
Dokoleni aparat sa Perštejn
zglobom u vezi sa
124
12410
ortopedskom cipelom
(povreda centralnog neurona)
Rok trajanja
Standard najmanje u
mesecima
Individualna izrada Plastika
36
Individualna izrada Metal
Delovi
Polugotov
proizvodindividualno
prilagođavanje
Polugotov
proizvodindividualno
prilagođavanje
Ortopedske cipele
po meri
Ortopedske cipele
po meri
Polugotov
proizvodindividualno
prilagođavanje
Ortopedska cipela
po meri
Ortopedska cipela
po meri
Polugotov
proizvodindividualno
prilagođavanje
Individualna izrada
Zglob kolena
Skočni zglob
Polugotov
proizvodindividualno
prilagođavanje
Plastika
36
Čelični
lim
36
Koža
Skaj
Čelični
lim
36
Koža
Skaj
Plastika
36
Plastika
Plastikametal
Plastikametal
36
Metalplastika
36
12420
12431
12432
Visoki aparat sa pelvičnim
pojasom obostrano,
kočnicama na isključenje u
125
kuku i kolenu i Perštejn
zglobom u vezi sa
ortopedskim cipelama
12510
12520
12531
12532
Perštejn zglob
Ortopedska cipela
po meri
Ortopedska cipela
po meri
Polugotov
proizvodindividualno
prilagođavanje
Perštejn zglob
Ortopedska cipela
po meri
Ortopedska cipela
po meri
Metal
Koža 2x1
Skaj 2x1
Metalplastika
Metal
36
Koža 2x1
Skaj 2x1
Ortoze za kičmu
Šifra
Naziv pomagala
Tomas kragnajednodelna
Tomas kragna062
dvodelna
061
Cervikalna ortoza
064 po Rodžersu
(ekstenziona)
067
TLSO sa tri tačke
oslonca
071
LSO stabilizaciona
ortoza
Podšifra
Delovi
Standard
Rok trajanja
najmanje u
mesecima
06110
Gotov proizvod
Plastika
36
06210
06220
Gotov proizvod
Zatvarač
Gotov proizvod čija je prva
aplikacija u bolnici kao i
podešavanje ortoze
Šine
Zatvarač
Polugotov proizvod
Šine
Polugotov proizvodindividualno
prilagođavanje
Plastika
Metal
36
06410
06420
06430
06710
06720
07110
Plastika
36
Metal
Metal
Plastika
Metal
Plastika
36
36
4. INVALIDSKA KOLICA
Šifra
Naziv pomagala
Invalidska kolica na
ručni pogon za osobu
078
potpuno zavisnu od
drugog lica-standardna
Podšifra
Delovi
Standardne
mere:
visina kolica 90
cm,
visina naslona
35-45 cm,
širina sedišta 41-
Standard
Rok trajanja
najmanje u
mesecima
60
Invalidska kolica na
ručni pogon za
126
samostalnu upotrebustandardna
46 cm,
visina sedišta 4345 cm,
bez ručnog
pogona, nosivost
kolica do 110 kg.
DELOVI:
07810 Konstrukcija
Metal
Plastificirana
07820 Sedište
tkanina
Plastificirana
07830 Naslon
tkanina
Prednji točkovi
07840
Poliuretan
puni
Zadnji točkovi,
07850
Guma
pumpani
Papučice za
07860
Plastika
stopala
Metal07870 Kočnica
plastika
07880 Jastuk za sedište Tekstil
DODACI
07890 Naslon za glavu Plastika
307810 Pelote za glavu Plastika
Sigurnosni pojas
307820
Tekstil
za grudi
Sigurnosni
307830
Tekstil
kaiševi za stopala
Standardne
mere:
visina kolica 90
cm,
visina naslona
35-45 cm,
širina sedišta 41Metal
46 cm,
visina sedišta 4345 cm,
pogon na oba
točka, nosivost
kolica 110 kg.
DELOVI:
12610 Konstrukcija
Metal
Plastificirana
12620 Sedište
tkanina
12630
Naslon
Plastificirana
60
tkanina
Prednji točkovi
Poliuretan
puni
Zadnji točkovi,
12650
Guma
pumpani
Papučice za
12660
Plastika
stopala podesiva
Metal12670 Kočnica
plastika
12680 Rukavice
Koža
12690 Jastuk za sedište Tekstil
DODACI
Sigurnosni pojas
312610
Tekstil
za grudi
Sigurnosni
312620
Tekstil
kaiševi za stopala
Standardne
mere:
visina kolica 90
cm,
visina naslona
40-45 cm,
širina sedišta 4851 cm,
visina sedišta
preko 45 cm,
bez ručnog
pogona, nosivost
kolica preko 110
kg.
DELOVI:
Konstrukcija
07910
Metal
ojačana
Plastificirana
07920 Sedište ojačano
tkanina
Plastificirana
07930 Naslon ojačan
tkanina
Prednji točkovi
07940
Poliuretan
puni
Zadnji točkovi,
07950
Guma
pumpani
Papučice za
07960
Plastika
stopala podesiva
Metal07970 Kočnica
plastika
07980 Jastuk za sedište Tekstil
12640
Invalidska kolica na
ručni pogon za osobu
079
potpuno zavisnu od
drugog lica-ojačana
60
DODACI
07990 Naslon za glavu
307910 Pelote za glavu
Sigurnosni pojas
307920
za grudi
Sigurnosni
307930
kaiševi za stopala
Standardne
mere:
visina kolica 90
cm,
visina naslona
40-45 cm,
širina sedišta 4851 cm,
visina sedišta
preko 45 cm,
pogon na oba
točka, nosivost
kolica preko 110
kg.
DELOVI:
Konstrukcija
12710
ojačana
Invalidska kolica na
ručni pogon za
127
samostalnu upotrebuojačana
12720
Sedište ojačana
12730
Naslon ojačana
Plastika
Plastika
Tekstil
Tekstil
Metal
Plastificirana
tkanina
Plastificirana
tkanina
60
Prednji točkovi
Poliuretan
puni
Zadnji točkovi,
12750
Guma
pumpani
Papučice za
12760
Plastika
stopala podesiva
Metal12770 Kočnica
plastika
12780 Rukavice
Koža
12790 Jastuk za sedište Tekstil
DODACI
Sigurnosni pojas
312710
Tekstil
za grudi
Sigurnosni
312720
Tekstil
kaiševi za stopala
12740
Invalidska kolica na
080 ručni pogon jednom
rukom za samostalnu
Standardne
mere:
visina kolica 90
60
08010
upotrebu sa pogonom 08020
na polugu - standardna
08030
08040
08050
08060
08070
08080
08090
Invalidska kolica na
ručni pogon jednom
081 rukom za samostalnu
upotrebu sa pogonom
na polugu-ojačana
08110
08120
08130
cm,
visina naslona
35-45 cm,
širina sedišta 4146 cm,
visina sedišta 4345 cm,
pogon na polugu,
nosivost kolica do
110 kg.
DELOVI
Konstrukcija
Metal
Plastificirana
Sedište
tkanina
Plastificirana
Naslon
tkanina
Poluga
Metal
Prednji točkovi
Poliuretan
puni
Zadnji točkovi,
Guma
pumpani
Papučice za
Plastika
stopala podesiva
MetalKočnica
plastika
Jastuk za sedište Tekstil
Standardne
mere:
visina kolica 90
cm,
visina naslona
40-45 cm,
širina sedišta 4851 cm,
visina sedišta
preko 45 cm,
sa pogonom na
polugu nosivost
kolica preko 110
kg.
DELOVI:
Konstrukcija
Metal
ojačana
Plastificirana
Sedište ojačana
tkanina
Plastificirana
Naslon ojačan
tkanina
60
08140
08150
08160
08170
08180
08190
Invalidska kolica na
128 ručni pogon laka
aktivna
12810
12820
12830
12840
12850
12860
12870
12880
083 Toaletna kolica
Poluga
Prednji točkovi
puni
Zadnji točkovi,
pumpani
Papučice za
stopala podesiva
Metal
Poliuretan
Guma
Plastika
Metalplastika
Jastuk za sedište Tekstil
Standardne
mere:
visina kolica 90
cm,
visina naslona do
40 cm,
širina sedišta 4348 cm,
visina sedišta 4345 cm,
pogon na oba
točka, nosivost
kolica do 110 kg.
Težina kolica do
20 kg.
DELOVI:
Konstrukcija
Lake legure
sklopiva
Plastificirana
Sedište
tkanina
Plastificirana
Naslon
tkanina
Prednji točkovi
Poliuretan
puni
Zadnji točkovi,
Guma
pumpani,
skidajući
Papučice za
Plastika
stopala podesiva
Rukavice
Koža
MetalKočnica
plastika
Kočnica
Standardne
mere:
visina kolica do
90 cm
sedišne širine 45
84
60
08410
cm
DELOVI:
Sedište
Naslon
Prednji točkovi
puni
Zadnji točkovi
puni
Noćna posuda
Standardne
mere:
visina kolica 90
cm,
visina naslona do
35-45 cm,
širina sedišta 4350 cm,
nosivost kolica do
110 kg.
Težina kolica do
60-70 kg.
DELOVI:
Konstrukcija
08420
Sedište
08430
Naslon
08310
08320
08330
08340
08350
Elektromotorna
invalidska kolica084 standardna (sa dva
akumulatora i
punjačem)
08440
08450
Prednji točkovi
puni
Zadnji točkovi,
pumpani,
skidajući
08460
Ručne komande
08470
Kočnica
Plastika
Plastika
Poliuretan
Poliuretan
Plastika
Metal
Plastificirana
tkanina
Plastificirana
tkanina
Poliuretan
60 osim za 2
akumulatora
gde je rok
trajanja 24
meseca
Guma
Gotov
proizvod
Metalplastika
Papučice za
Plastika
stopala podesiva
Akumulator 2
08490
1x2
komada
Punjač
308410
akumulatora
08480
085 Dodaci uz invalidska
kolica
Naslon za glavu
Pelote za glavu
60
08510
08520
Gotov proizvod
Gotov proizvod
Plastika
Plastika
Sigurnosni pojas za
grudi
08530
Gotov proizvod
Abdukcioni klin
08540
Gotov proizvod
Pelote za kolena
08550
Sigurnosni kaiševi za
08560
stopala
Antidekubitus jastuk uz
086
08610
invalidska kolica
Gotov proizvod
Metalplastika
Plastika
Gotov proizvod
Tekstil
Gotov proizvod
Pneumatski
Tekstil
30
ODRŽAVANJE POMAGALA
1. ODRŽAVANJE PROTEZA
Popravka proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.7.
Korekcija ležišta proteze
Bandaža nadlakatne proteze
Bandaža podlakatne proteze
Opravka mehaničke šake
Opravka nadlakatne mehaničke proteze
P1
P2
P3
P4
P7
002, 003, 005, 006, 007, 009
005, 006, 007, 009
002, 003
003, 006, 007
006, 007, 009
Zamena dela proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka:
2.1.
2.4.
2.7.
2.8.
2.9.
Zamena ležišta na nadlakatnoj protezi
Zamena ležišta na podlakatnoj protezi
Zamena nadlakatne suspenzije
Zamena podlakatne suspenzije
Zamena lakatnog zgloba
Zamena mehaničkog ručnog zgloba
2.10.
(roter)
2.11. Zamena estetske šake
2.12. Zamena radne šake (mehaničke)
2.13. Zamena estetske rukavice
A1
A4
A7
A8
A9
00511, 00611, 00711, 00910
00211, 00310
00560, 00670, 00770, 00970
00251, 00252, 00351, 00352
00630, 00730, 00940
A10 00330, 00650, 00750
A11 00233, 00541, 00964
A12 00340, 00660, 00760
00240, 00360, 00550, 00680, 00780,
A13
00980
Popravka proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka:
1.1. Korekcija ležišta proteze
1.2.
Opravka u zglobu kuka, kolena i skočnog
zgloba
1.3. Korekcija visine proteze
1.4. Laminacija natkolenih proteza
1.5. Laminaclja potkolenih proteza
012, 014, 119, 016, 120, 017, 121,
018, 019, 122
013, 014, 119, 019, 122, 016, 120,
P9
017, 121, 018
014, 119, 016, 120, 017, 121, 018,
P10
019, 122
P11 016, 120, 017, 018, 121, 019, 122
P12 014, 119
P8
1.6.
Korekcija kozmetske obloge kod
endoskeletnih proteza
P13 116, 120, 121, 122
Zamena dela proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka:
Zamena plastičnog ležišta na
natkolenoj protezi
Zamena kožnog ležišta na
2.3.
natkolenoj protezi
Zamena plastičnog ležišta na
2.4.
potkolenoj protezi
Zamena butnog midera na
2.5.
potkolenoj protezi
2.7.
Zamena zgloba kuka
2.8.
Zamena dezartikulisanog kolena
Zamena kolenog zgloba
2.9.
jednoosovinskog
Zamena kolenog zgloba
2.10.
dvoosovinskog
Zamena kolenog zgloba sa
2.11.
kočnicom (ukočen)
Zamena kolenog zgloba
2.12.
četvoroosovinskog
Zamena policentričnog hidrauličnog
2.12.a)
kolena
Zamena hidrauličnog rotacionog
2.12.b)
kolena
2.1.
A15
01622, 12022, 01721, 12121
A17
01910, 12210
A18
01210, 01321, 01421, 11921
A19
01481, 11981
A21
A22
01921, 01922, 12221, 12222
01630, 12030
A23
01751, 12151, 12240
A24
01752, 12152
A25
01754, 01840
A26
01753, 12153
A26a) 12154
A26b) 12155
2.13.
Zamena skočnog zgloba (adapter) A27
2.14.
Zamena stopala
Zamana protetskog stopala
plastičnog sa odrazom
Zamena protetskog stopala sa C
2.14.b)
oprugom
2.14.v) Zamena protetskog stopala
2.14.a)
2.15.
Zamena natkolene suspenzije
2.16.
Zamena potkolene suspenzije
Zamena kozmetske obloge kod
endoskeletne natkolene proteze
Zamena kozmetske obloge kod
endoskeletne potkolene proteze
2.17.
2.18.
A28
01341, 01342, 01440, 11940, 01960,
12260
01352, 01472, 11962, 01652, 12051,
01771, 12172, 12173, 01871, 01872,
01972, 12282
A28a) 11963, 12173
A28b) 11984, 12174
A28v) 11965, 12175
01661, 01662, 12071, 12072, 01781,
A29 01782, 12191, 12192, 12193, 01860,
01980, 12290
A30 01360, 01480, 11980
A31
12060, 12180, 12270
A32
11970
Zamena silikonskog umetka u
potkolenoj protezi
Zamena tepefonskog umetka u
2.19.a)
potkolenoj protezi
2.19.
A33
01431, 11930
A33a) 01432, 11931
2. ODRŽAVANJE ORTOZA
Zamena dela ortoze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka
1.1.
1.2.
Zamena zgloba lakta
Zamena suspenzijske trake
A34
A35
03020, 03220
03030
Zamena dela ortoze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka
1.1.
1.2.
1.4.
Zamena zgloba kolena
Zamena skočnog zgloba
Zamena Perštein zgloba
A36
A37
A39
04920
04930
12420, 12520
Zamena dela ortoze za kičmu po isteku garantnog roka
1.1.
1.2.
Zamena šina
Zamena zatvarača za ortozu
A40
A41
06420, 06720
06220, 06430
3. ODRŽAVANJE INVALIDSKIH KOLICA
Servisiranje invalidskih kolica van garantnog roka
1.1.
Servis invalidskih kolica
S1
Popravka dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka:
2.1. Opravka kočnice
P14
Opravka komandne palice kod elektromotornih
kolica
2.3. Opravka motora elektromotornih kolica
2.2.
078, 126, 079, 127, 080, 081,
128
P15 084
P16 084
Zamena dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka
3.1. Prednje pune gume
3.2. Prednjeg točka
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Zadnje spoljne gume
Zadnje unutrašnje gume
Zadnjeg točka
Viljuške prednjeg točka
A42 078, 126, 079, 127, 080, 081, 128
07840, 12640, 07940, 12740, 08050, 08150,
A43
12840
A44 078, 126, 127, 080, 081, 128
A45 078, 126, 127, 080, 081, 128
A46 07850, 12650, 12750, 08060, 08160, 12850
A47 078, 126, 079, 127, 080, 081
3.7. Sedišta za invalidska kolica
3.8. Naslona za invalidska kolica
3.9. Kočnice za invalidska kolica
3.10. Naslona za glavu
3.12. Pelote
3 13. Sigurnosnog kaiša
Instalacije na invalidskim
kolicima
Prekidača na upravljačkoj kutiji
3 15.
za el. kolica
3.16. Komandne palice za el. kolica
3.17. Kočnice za el. kolica
Prednje pune gume za el.
3.18.
kolica
Zadnje spoljne gume za el.
3.19.
kolica
Zadnje unutrašnje gume za el.
3.20.
kolica
3.21. Viljuške za točak
3.22. Četkica motora
Zamena 2 akumulatora za el.
3.23
kolica
3.14.
A48 07820, 12620, 07920, 12720, 08020, 08120
07830, 12630, 07930, 12730, 08030, 08130,
A49
08930
07870, 12670, 07970, 12770, 08080, 08180,
A50
12880
A51 07890, 07990
A53 307810, 307910
307820, 307630, 312610, 312620, 307920,
A54
307930, 312710, 312720
A55 084
A56 084
A57 084
A58 08470
A59 084
A60 084
A61 084
A62 084
A63 084
A64 08490
Obrazac broj 1
PRVOSTEPENI POSTUPAK (ORTOPEDSKO POMAGALO)
(ORTOPEDSKO POMAGALO)
LEKARSKA KOMISIJA ZA
PREGLED LICA OBUHVAĆENIH
ZAKONOM O OSNOVNIM
PRAVIMA BORACA, VOJNIH
INVALIDA I PORODICA PALIH
BORACA
Broj _______________________
Dana __________ 200__ godine
U _____________
Broj predmeta
Lekarska komisija je dana _________________ godine, pregledala
____________________________________________
(ime i prezime)
iz _______________ Opština _______________, rođen u _______________, lična
karta broj _______________, izdata u ________________ i na osnovu Pravilnika o
ortopedskim pomagalima vojnih invalida daje
NALAZ I MIŠLJENJE
1. Imenovani ima-nema oštećenje organizma
(navesti oštećenje)
zbog koga postoji-ne postoji potreba za pomagalom
(naziv pomagala i šifre iz Liste
pomagala)
.
Potreba za pomagalom je do
2. Imenovanom je na osnovu naloga broj __________ od __________ dana
__________ izdato
pomagalo
(navesti naziv pomagala prema Listi pomagala)
kome je dana _____ istekao garantni rok - rok trajanja pomagala.
.
Period korišćenja pomagala produžava se do __________, s obzirom na to da je
pomagalo još uvek odgovarajućeg kvaliteta i funkcionalno odgovara vojnom invalidu.
Imenovani ima pravo na popravku - zamenu dela pomagala, s obzirom na to da se
pomagalo može osposobiti za dalju upotrebu, i to:
(navesti šifre iz Liste pomagala za
popravku - zamenu dela pomagala).
Imenovani ima pravo na novo pomagalo
(navesti šifru iz Liste pomagala)
OBRAZLOŽENJE
Članovi komisije:
1.
Predsednik
komisije
2.
3.
Nalaz i mišljenje saopšteni su mi dana
__________________________________________________
Obrazac broj 2
DRUGOSTEPENI POSTUPAK (ORTOPEDSKO POMAGALO)
LEKARSKA KOMISIJA ZA PREGLED
LICA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O
OSNOVNIM PRAVIMA BORACA,
VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH
BORACA
Broj _______________________
Dana __________ 200__ godine
U _____________
(ORTOPEDSKO
POMAGALO)
Broj predmeta
Lekarska komisija je dana _______________ 20__ godine pregledala
____________________________________________
(ime i prezime)
iz _______________ Opština _______________, rođen u _______________, lična
karta broj _______________, izdata u ________________
i na osnovu Pravilnika o ortopedskim pomagalima vojnih invalida daje
NALAZ I MIŠLJENJE
1. Imenovani ima-nema oštećenje organizma
(navesti oštećenje)
zbog koga postoji-ne postoji potreba za pomagalom
(naziv pomagala i šifre iz Liste
pomagala)
.
Potreba za pomagalom je do
2. Imenovanom je na osnovu naloga broj __________ od __________ dana
__________ izdato
.
pomagalo
(navesti naziv pomagala prema Listi pomagala)
kome je dana _____ istekao garantni rok - rok trajanja pomagala.
Period korišćenja pomagala produžava se do __________, s obzirom na to da je
pomagalo još uvek odgovarajućeg kvaliteta i funkcionalno odgovara vojnom invalidu.
Imenovani ima pravo na popravku - zamenu dela pomagala, s obzirom na to da se
pomagalo može osposobiti
za dalju upotrebu, i to:
(navesti šifre iz Liste pomagala za popravku, zamenu dela
pomagala).
Imenovani ima pravo na novo pomagalo
(navesti šifru iz Liste pomagala)
OBRAZLOŽENJE
Članovi komisije:
1.
Predsednik
komisije
2.
3.
4.
5.
Nalaz i mišljenje saopšteni su mi dana
__________________________________________________
Obrazac broj 3
Nadležni organ
_____________________
Broj
______________________
Dana __________ 200__
godine
U ______________
(ORTOPEDSKO POMAGALO)
Broj predmeta
ISPORUČIOCU POMAGALA
____________________________________________________
NALOG ZA IZDAVANJE ORTOPEDSKOG POMAGALA ZA
VOJNOG INVALIDA (ORTOPEDSKO POMAGALO)
Upućujemo vam vojnog invalida _______________________________, korisnika prava
na ortopedsko pomagalo, kome je potrebno da u skladu sa Pravilnikom o ortopedskim
pomagalima vojnih invalida - Listom pomagala koja je njegov sastavni deo
___________________________
_________________________________________________________
(izradite, izvršite popravku, zamenite deo pomagala, servisirate pomagalo)
1)
2)
3)
4)
Račun za izdata pomagala dostavite Ministarstvu rada i socijalne politike radi naplate, uz
priložen nalog.
NAPOMENA: Neće se izvršiti plaćanje pomagala ukoliko isto ne bude izdato prema
nalogu. Na zahtev vojnog invalida može se izraditi pomagalo od materijala
koji je iznad standardnog, s tim da razliku u ceni snosi vojni invalid.
Lekarska komisija
M.P.
prvostepena - drugostepena
Predsednik
(potpis ovlašćenog
lica)
Pomagalo je uručeno dana __________ uz garantni rok do __________. godine.
(potpis ovlašćenog lica isporučioca)
Obrazac br. 4
EVIDENCIJA VOJNIH INVALIDA KORISNIKA ORTOPEDSKIH
POMAGALA
Servisiranje,
Naziv
Broj i
Rešenje
popravka,
pomagala
datum
Datum
Rok
Red. Ime i
o pravu
Garantni
zamena
i šifra iz
naloga za preuzimanja
trajanja
br. prezime
rok
na
dela
Liste
izdavanje pomagala
pomagala
pomagalo
pomagala i
pomagala
pomagala
šifra
1.
2.
3.
4.
5.
Obrazac br. 5
VOJNI INVALID KORISNIK ORTOPEDSKOG POMAGALA
______________________________________
(Ime i prezime)
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv
pomagala i
šifra iz Liste
pomagala
Broj i
Servisiranje,
Rešenje
datum
Datum
Rok
popravka,
o pravu
Garantni
trajanja zamena dela
naloga za preuzimanja
na
rok
izdavanje pomagala
pomagala pomagala i
pomagalo
pomagala
šifra
Download

Pravilnik o ortopedskim pomagalima vojnih invalida