SLO Helikopter set 735‐85 Vsebina seta Helikopter, upravljana enota (oddajnik), AC/DC napajalnik Specifikacije seta – pomembna navodila Pred začetkom letenja pozorno preberite ta navodila, saj lahko v nasprotnem primeru pride do poškodb helikopterja ali oseb, ki ga upravljajo. Navodila za upravljanje helikopterja shranite. Helikopter je primeren za uporabo od 14 let dalje. 1. Stabilizacijska palica 2. LED 3. Pričvrstitev glavnega rotorja B 4. Glavni rotor A 5. Glavni rotor B 6. Repni rotor 7. Pristajalne sani 1. Antena 2. Indikator 3. Indikator luči 4. Stikalo hitrosti 5. Nastavitev rotacije okoli osi 6. Ročica dvig/spust 7. Ročica levo/desno+naprej/nazaj 8. Stikalo ON/OFF Anteno privijte na vrhu oddajnika kot je prikazano na sliki Baterije ( 6 x 1,5V AA) vstavite v oddajnik kot je prikazano na sliki Na konceh stabilizacijske palice odstranite izolacijo, kot je prikazano na sliki Polnjenje akumulatorja Polnjenje akumulatorja helikopterja traja cca. 150 minut. Polnitev opravimo preko hišne vtičnice AC/DC napajalnika, kot je prikazano na spodnjih slikah. Pri polnjenju akumulatorja mora biti stikalo na helikopterju v poziciji OFF. Na AC/DC napajalniku LED indikator med polnjenjem ne sveti. Ponovno se prižge, ko je akumulator napolnjen. Ko je akumulator poln na helikopterju vtaknite vtič baterije v vtičnico kot je prikazano na sliki spodaj. Letenje helikopterja 1. Na oddajniku nastavite stikalo ON/OFF na pozicijo ON. 2. Na helikopterju postavite stikalo ON/OFF v pozicijo ON. Prižge se kontrolna lučka. 3. Helikopter postavite na tla tako da bo rep helikopterja obrnjen proti telesu, sprednji del pa stran od telesa. 4. Ko ima helikopter kontakt, se na krmilu prižge LED lučka. Za dvig potisnite ročico naprej, za spust potisnite ročico nazaj, kot je prikazano na sliki spodaj Za letenje naprej potisnite ročico naprej, za letenje nazaj potisnite ročico nazaj, kot je prikazano na sliki spodaj Za rotacijo okoli osi levo potisnite ročico levo, za rotacijo okoli osi desno potisnite ročico desno, kot je prikazano na sliki spodaj V kolikor se helikopter neželeno vrti okoli svoje osi z nastavitvenim gumbom to gibanje stabiliziramo kot je prikazano na sliki spodaj. Opombe in odprava napak Helikopterja ne uporabljajte pod neposrednim soncem ali močno svetlobo, saj to vpliva na kontrolni sistem helikopterja Težava Propeler se ne premika Vzrok Odprava
‐ stikalo ON/OFF je na OFF; ‐ nastavite stikalo na ON; ‐ slaba baterija ‐ napolnite ali zamenjajte baterijo Naenkrat se ustavi in pade ‐ slaba baterija ‐ napolnite baterijo Helikopter ne deluje ‐izbira frekvenčnega pasu na oddajniku ni prava ‐ nastavite pravi frekvenčni pas
‐ napolnite ali zamenjajte baterijo ‐ slaba baterija Helikopterja ne morete več kontrolirati ‐ druga R/C naprava deluje na istem frekvenčnem pasu ‐ izpostavili ste ga močni svetlobi ‐ temu se izognite ali se igrajte drugje
‐ pojdite tja, kjer ni močne svetlobe Glavne značilnosti helikopterja: Izjemno širok R/C nadzor; natančna kontrola hitrosti in smeri letenja; stabilno in dolgo letenje; vgrajena dolgo obstojna litijeva baterija. Varnostna opozorila: 1.
2.
3.
4.
5.
Igrača ni namenjena otrokom, mlajšim od 14 let, ker vsebuje majhne dele. Vsi uporabniki helikopterja morajo biti pod nadzorom, ne glede na znanje in leta. Varnostna navodila za helikopter je potrebno upoštevati in izvajati. Pred uporabo si natančno preberite celotna navodila in se jih držite ter jih shranite. Izdelek je namenjen uporabi v zaprtem prostoru, priporočljive velikosti 10m (Š) x 6m (D) x 3m (V), kjer ni ventilatorjev, klimatskih naprav, luči, pohištva, ljudi itd. Med vami in izdelkom naj bo razdalja najmanj 1m ali več. Izdelek lahko uporabljate zunaj le v primeru brezvetrja. 6. Redno pregledujte vse dele igrače. Če so kakor koli poškodovani, igrače ne smete uporabljati, dokler jih ne popravi za to usposobljena oseba. Izdelka nikoli ne razstavljajte in spreminjajte njegove uporabnosti. 7. Ne približujte se propelerju in drugim vrtljivim delom, ko delujejo. Igrače ne uporabljajte nad glavo. 8. Obstaja nevarnost poškodb oči. Upoštevajte varnostno razdaljo, najmanj en meter. 9. Roke, lasje in kosi oblačil ne smejo priti v stik s propelerjem. 10. Objekti, ki predstavljajo nevarnost za uporabnika, morajo biti odstranjeni z bližine uporabe helikopterja. 11. Upravljalno enoto in helikopter izklopite, ko ju ne uporabljate. 12. Helikopter mora med letenjem ves čas nadzorovati odrasla oseba. 13. Helikopter ne sme upravljati oseba z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi. 14. Obrabljene ali poškodovane dele helikopterja je potrebno strokovno zamenjati. 15. Polnilec za baterijo helikopterja je namenjen izključno polnjenju litijevih baterij. Opozorila za baterije: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne smete polniti. Pred polnjenjem morate odstraniti baterije iz upravljane enote (oddajnika) igrače. Baterije sme polniti in zamenjati le odrasla oseba. Priporočamo uporabo alkalnih baterij. Uporabite lahko samo baterije, ki so enake vrste kot priporočene. Pri vstavljanju baterij morate biti pozorni na pravilno polariteto baterij. Izrabljene baterije morate odstraniti iz igrače. Baterij ne izpostavljajte ognju, neposrednim sončnim žarkom in drugim virom vročine. Ne preluknjajte jih in jih ne mečite ob trdno podlago ali potopite v vodo. Hranite jih v hladnem in suhem okolju. 8. Za polnjenje baterij uporabite le temu namenjen polnilec. 9. Baterij ne smete preveč napolniti in ne povzročajte kratkega stika. 10. Baterij ne prenašajte ali hranite skupaj s kovinskimi predmeti, kot so npr. ogrlice, lasne sponke itd. 11. Akumulator napolnite, takoj ko opazite manjšo zmogljivost helikopterja oz. vsaj enkrat mesečno. Vzdrževanje: 1.
2.
3.
4.
Ko helikopterja ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije iz upravljane enote (oddajnika). Površino igrače očistite z mehko krpo. Igrače ne izpostavljajte ognju, neposrednim sončnim žarkom in drugim virom vročine. Igrače ne smete potopiti v vodo. Navodilo za ravnanje z odpadki: 1. Večina embalažnega materiala je reciklažna, zato razporedite odpadke v skladu z nacionalnimi ekološkimi standardi. 2. Iztrošene baterije ekološko ločujte in oddajte na za to določeno mesto v skladu z nacionalnimi ekološkimi standardi. HR Helikopter set 735‐85 Sadržaj seta Helikopter, jedinica za upravljanje (odašiljač), AC/DC napajanje Specifikacije seta ‐ važne informacije Pažljivo pročitajte ove upute prije početka uporabe helikoptera, jer u suprotnom slučaju može doći do oštećenja helikoptera ili ljudi koji helikopterom upravljaju. Upute za upravljanje helikopterom sačuvajte. Helikopter je prikladan za uporabu od 14 godina nadalje. 1. Stabilizacijska palica 2. LED 3. Pričvršćenje glavnog rotora B 4. Glavni rotor A 5. Glavni rotor B 6. Repni rotor 7. Skija za slijetanje 1. Antena 2. Indikator 3. Indikator svjetla 4. Prekidač brzine 5. Određivanje rotacije oko osi 6. Ručica za podizanje/ spuštanje 7. Ručica za lijevo/ desno + naprijed/ natrag 8. Prekidač ON/OFF Antenu pričvrstite na vrh odašiljača, kao što je prikazano na slici. Baterije (6 x 1,5 V AA) stavite u odašiljač, kao što je prikazano na slici. Na krajevima stabilizacijske palice uklonite izolaciju, kao što je prikazano na slici. Punjenje akumulatora Punjenje akumulatora helikoptera traje približno 150 minuta. Punjenje obavimo putem kućne utičnice AC/DC napajanja, kao što je prikazano na donjim slikama. Prilikom punjenja akumulatora prekidač na helikopteru mora biti u poziciji OFF. Na AC/DC napajanju LED indikator za vrijeme punjenja ne svijetli. Ponovno se upali kada je akumulator napunjen. Kada je akumulator pun, na helikopteru stavite utikač baterije u utičnicu, kao što je prikazano na donjoj slici. Letenje helikoptera 1. Prekidač ON/OFF na odašiljaču stavite u položaj ON. 2. Prekidač ON/OFF na helikopteru stavite u položaj ON. Upali se kontrolno svjetlo. 3. Helikopter stavite na pod tako da je rep helikoptera okrenut prema tijelu, a prednji dio suprotno od tijela. 4. Kada helikopter ima kontakt, na upravljaču se upali LED lampica. Za podizanje gurnite ručicu prema naprijed, za spuštanje gurnite ručicu prema natrag, kao što je prikazano na donjoj slici. Za letenje naprijed gurnite ručicu prema naprijed, a za letenje natrag gurnite ručicu prema natrag, kao što je prikazano na donjoj slici. Za rotaciju oko osi lijevo gurnite ručicu lijevo, a za rotaciju oko osi desno gurnite ručicu desno, kao što je prikazano na donjoj slici. Ukoliko se helikopter neželjeno vrti oko svoje osi, to kretanje stabilizirajte pomoću tipke za podešavanje, kao što je prikazano na donjoj slici. Napomene i uklanjanje grešaka Helikoptera nemojte koristiti na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili jakoj svjetlosti, jer to utječe na kontrolni sistem helikoptera. Teškoća Uzrok Uklanjanje
Propeler se ne kreće ‐ prekidač ON/OFF je na OFF
‐ stavite prekidač na ON ‐ slaba baterija ‐ napunite ili zamijenite bateriju Odjednom se zaustavi i padne ‐ slaba baterija ‐ napunite bateriju Helikopter ne radi ‐odabir frekvencijskog pojasa na odašiljaču nije pravi ‐ napunite ili zamijenite bateriju ‐ odredite pravi frekvencijski pojas
‐ slaba baterija Helikoptera ne možete više kontrolirati ‐ drugi R/C uređaj radi u
frekvencijskom pojasu ‐ izložili ste ga jakoj svjetlosti istom ‐ izbjegnite to ili se igrajte negdje drugdje
‐ idite tamo gdje nema jake svjetlosti Glavne karakteristike helikoptera: Iznimno širok R/C nadzor; precizna kontrola brzine i smjera letenja; stabilno i dugo letenje; ugrađena dugo postojana litijeva baterija. Mjere opreza: 1.
2.
3.
4.
5.
Igračka nije namijenjena djeci mlađoj od 14 godina jer sadrži male dijelove. Svi korisnici helikoptera moraju biti pod nadzorom, bez obzira na znanje i godine. Sigurnosne upute za helikopter potrebno je slijediti i provoditi. Prije uporabe pažljivo pročitajte kompletne upute te ih se pridržavajte. Upute sačuvajte. Proizvod je namijenjen za uporabu u zatvorenom prostoru, preporučene veličina od 10 m (Š) x 6 m (D) x 3 m (V), gdje nema ventilatora, klima uređaja, svjetla, namještaja, ljudi, itd. Od proizvoda trebate biti udaljeni najmanje 1 m ili više. Proizvod možete koristiti vani samo kada nema vjetra. 6. Redovito provjeravajte sve dijelove igračke. Ako su bilo kako oštećeni, igračka se ne smije koristiti dok se greške ne uklone od strane kvalificirane osobe. Proizvoda nikad ne rastavljajte i nemojte mijenjati njegovu uporabu. 7. Ne približavajte se propeleru i drugim rotirajućim dijelovima kada je helikopter uključen. Nemojte koristite ovu igračku iznad vaše glave. 8. Postoji opasnost od ozljede očiju. Držite sigurnu udaljenost od najmanje jednog metra. 9. Ruke, kosa i dijelovi odjeće ne smiju doći u kontakt s propelerom. 10. Predmeti koji predstavljaju opasnost za korisnika, moraju biti uklonjeni iz blizine uporabe helikoptera. 11. Jedinicu za upravljanje i helikopter isključite kada ih ne koristite. 12. Helikopter mora za vrijeme letenja stalno nadgledati odrasla osoba. 13. Osobe s ograničenim fizičkim, čulnim ili psihičkim sposobnostima ne smiju upravljati helikopterom. 14. Istrošene ili oštećene dijelove helikoptera potrebno je stručno zamijeniti. 15. Punjač za bateriju helikoptera namijenjen je isključivo za punjenje litijevih baterija. Upozorenja za baterije: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Baterije koje nisu namijenjene za punjenje, ne smiju se puniti. Prije punjenja morate izvaditi baterije iz jedinice za upravljanje (odašiljača) igračke. Baterije smije puniti i zamijeniti samo odrasla osoba. Preporučamo korištenje alkalnih baterija. Koristite samo baterije koje su iste vrste kao preporučene. Kod umetanja baterija morate paziti na pravilan polaritet baterija. Istrošene baterije morate izvaditi iz igračke. Baterije nemojte izložiti vatri, izravnoj sunčevoj svjetlosti i drugim izvorima topline. Nemojte ih bušiti, baciti na tvrdu površinu ili potopiti u vodu. Držite ih na hladnom i suhom. 8. Za punjenje baterija koristite samo punjač koji je za to namijenjen. 9. Baterije se ne smiju previše napuniti i pazite da ne izazovete kratki spoj. 10. Nemojte nositi ili čuvati baterije skupa s metalnim predmetima, kao što su na primjer ogrlice, kopče za kosu i slično. 11. Akumulator napunite odmah kada primijetite smanjenu snagu helikoptera, odnosno barem jednom mjesečno. Održavanje: 1.
2.
3.
4.
Kada helikopter ne koristite duže vremena, izvadite baterije iz jedinice za upravljanje (odašiljač). Površinu igračke očistite mekom krpom. Igračke nemojte izložiti vatri, izravnoj sunčevoj svjetlosti i drugim izvorima topline. Igračke ne smijete potopiti u vodu. Upute za gospodarenje otpadom: 1. Većina se ambalaže može reciklirati, zato rasporedite otpad u skladu s nacionalnim ekološkim standardima. 2. Istrošene baterije ekološko odvojite i dostavite na za to određen prostor u skladu s nacionalnim ekološkim standardima. HUN 735‐85 helikopter szett Készlet tartalma Helikopter, adó, AC/DC tápegység A készletre vonatkozó fontos tudnivalók A helikopter használata előtt, figyelmesen olvassa el az utasítást, hiszen ellenkező esetben kár keletkezhet a helikopteren vagy megsérülhet az azt vezérlő személy. A használati utasítást őrizze meg. A helikopter használata 14 éven felülieknek ajánlott. 1. Stabilizátor rúd 2. LED 3. A B főrotor odaerősítése 4. A főrotor 5. B főrotor 6. Farok rotor 7. Csúszótalp 1. Antenna 2. Jelző 3. Fényjelző 4. Sebesség kapcsoló 5. Tengely körüli rotáció beállítása 6. Emelkedés/leszállás kapcsoló 7. Jobb/ball + előre/hátra kapcsoló 8. ON/OFF kapcsoló Az antennát csavarozza az adóra, ahogy azt a képen látja. Az elemeket (6 x 1,5V AA) helyezze az adóba, ahogy azt a képen látja. A stabilizátor rúd végein távolítsa el a szigetelést, ahogy azt a képen látja. Akkumulátor töltése Az akkumulátor töltése kb. 150 percig tart. A töltést AC/DC tápegységen keresztül végezze, ahogy azt az alsó képeken láthatja. Az akkumulátor töltésénél a helikopteren az ON/OFF kapcsolót OFF‐ra állítjuk. Az AC/DC tápegységen a LED töltés közben nem világít. Akkor világít ismét, amikor az akkumulátor feltöltődik. Amikor az akkumulátor feltöltődött, helyezze az elem csatlakozóját a konnektorba, ahogy azt a képen láthatja. Helikopter repülése 1. Az adón állítsa az ON/OFF kapcsolót ON helyzetbe. 2. A helikopteren állítsa az ON/OFF kapcsolót ON helyzetbe. Kivilágít a LED. 3. A helikoptert helyezze a talajra úgy, hogy a farkát a test felé fordítsa, az első részét pedig félre. 4. Amikor a helikopter kapcsolatra kész, az adón kivilágít a LED. Emelkedésnél nyomja a vezérkart előre, leszállásnál pedig hátra, ahogy azt a képen láthatja. Az előre repüléshez nyomja a vezérkart előre, a hátra repüléshez pedig hátra, ahogy azt a képen láthatja. Tengely körüli bal forgáshoz nyomja a vezérkart balra, tengely körüli jobb forgáshoz pedig jobbra, ahogy azt a képen láthatja. Amennyiben a helikopter ellenőrizetlenül forog a tengelye körül, a beállítási vezérkarral stabilizálja a mozgást, ahogy azt a képen láthatja. Figyelmeztetés és a hibák helyreigazítása A helikoptert ne használja túlzott napsütésben vagy egyéb erős fényben, hiszen ez a helikopter ellenőrző rendszerére hatással van Hiba Ok Javítás A propeller nem mozog ‐ az ON/OFF gomb OFF‐on van; ‐ gyenge az elem ‐ a gombot igazítsa ON‐ra; ‐ tegye az elemet töltésre vagy cserélje ki Egyszerre megáll és leesik ‐ gyenge az elem ‐ tegye az elemet töltésre A helikopter nem működik ‐ a frekvencia az adón nem a megfelelő ‐ gyenge az elem ‐ állítsa be a megfelelő frekvenciát ‐ tegye az elemet töltésre vagy cserélje ki A helikoptert nem lehet irányítani ‐ egyéb R/C készülék ugyanazon a frekvencián működik ‐ erős fénynek volt kitéve ‐ kerülje a készüléket vagy játszon máshol ‐ mennyen olyan helyre, ahol nincs erős fény A helikopter fő tulajdonságai: Széles R/C felügyelet; pontos sebesség és irány ellenőrzés; stabil és hosszú repülés; beépített li‐pol elem. Biztonsági figyelmeztetés: 1. A játék nem ajánlott 14 éven aluliaknak, mert apró részecskéket tartalmaz. 2. A helikopter használójának felügyelet alatt kell lenni. 3. A biztonsági figyelmeztetéseket el kell olvasni és be kell tartani. 4. A használat előtt olvassa el a használati utasítást és őrizze meg, mert lehet, hogy szüksége lesz rá. 5. A készülék zárt helységben alkalmazható (ajánlott nagyság 4(m) x 5(m) x 3(m)), ahol nincs szellőztetőrendszer, lámpa, butor, emberek, stb. A vezérlő személy és a készülék között legalább 1 méter távolság legyen. A készüléket akkor használhatja a szabadban, ha nem fúj a szél. 6. Rendszeressen nézze át a játék összes részecskéjét. Ha bárhol meg vannak sérülve, a készüléket mindaddig nem használhatja, amíg azt meg nem javíttatja. A készüléket soha ne szedje szét. 7. Ne közelítsen a propellerhez vagy egyéb forgó részecskéhez, amikor az működésben van. A játékot ne használja a feje felett. 8. Fennáll a szemsérülés lehetősége. Használat közben vegye figyelembe a biztosági távolságot, amely legalább egy méter. 9. Ügyeljen arra, hogy a propeller közelébe nem kerül kéz, haj vagy ruhadarab. 10.Azokat a tárgyakat, amelyek veszélyesek lehetnek, távolítsa el a helyiségből. 11.Az adót és a helikoptert kapcsolja ki, amikor nem használja őket. 12. A helikoptert repülés közben felnőtt személynek kell felügyelni. 13. A helikoptert nem kezelheti testi vagy idegrendszeri károsodásban szenvedő személy. 14.A helikopter elvásott vagy megsérült részecskéit megfelelően kell kicserélni. 15. A helikopter elemének a töltője kizárólag li‐pol elemek töltésére alkalmas. Figyelmeztetés az elemekkel kapcsolatossan: 1. Azokat az elemeket, amelyek nem tölthetők, ne töltse. 2. Töltés előtt az elemeket távolítsa el az adóból. 3. Az elemeket kizárólag felnőtt személy cserélheti ki és töltheti. 4. Javasoljuk az alkáli elemek használatát. Csak olyan elemeket használhat, amelyek ugyanolyan típusuak, mint a javasoltak. 5. Az elemek elhelyezésénél ügyeljen az elem megfelelő polarizációjára. 6. Az elhasznált elemeket távolítsa el a játékból. 7. Az elemeket ne tegye ki tűznek, napsütésnek és egyéb hőtestnek. Ne lyukassza ki őket, ne dobálja kemény alapra és ne tegye vizbe. Tárolja őket hideg és száraz helyen. 8. Az elemek töltésére csak az ehhez alkalmas töltőt használja. 9. Az elemeket nem szabad túlzottan feltölteni és ne okozzon rövidzárlatot. 10.Az elemeket ne tárolja közösen más fém tárgyakkal, mint pld. nyaklánc, hajcsatok, stb. 11.Az elemeket töltse fel azonnal, amint észreveszi, hogy a helikopter gyengülni kezd (legalább havonta egyszer). Fenntartás: 1. Amikor a helikoptert hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemet az adóból. 2. A játék felületét puha ruhával tisztítsa. 3. A játékot ne tegye ki tűznek, napsütésnek és egyéb hőtestnek. 4. A játékot nem szabad vizbe tenni. Utasítás a hulladéktároláshoz: 1. A csomagolás nagy része újrahasznosítható, ezért különítse el őket a öko‐standardnak megfelelően. 2. Az elhasznált elemeket ökológikusan különítse el és vigye az erre kijelölt helyre. SRB Helikopter set 735‐85 Sadržaj seta Helikopter, upravljačka jedinica (predajnik), AC/DC napajanje Specifikacije seta – važna uputstva Pre početka letenja detaljno pročitati ova uputstva, jer u suprotnom može doći do oštećenja helikoptera ili osoba koje upravljaju njime. Uputstva za upravljanje helikopterom sačuvajte. Helikopter nije namenjen za upotrebu osobama mlađim od 14 godina. 1.
Stabilizacijska palica 2.
LED 3.
Pričvršćivač glavnog rotora B 4.
Glavni rotor A 5.
Glavni rotor B 6.
Repni rotor 7.
Sanke za sletanje 1. Antena 2. Indikator 3. Indikator svetla 4. Prekidač brzine 5. Nameštanje rotacije oko ose 6. Ručica za podizanje/spuštanje 7. Ručica levo/desno+napred/nazad 8. Prekidač ON/OFF Antenu pričvrstite za vrh predajnika kao što je prikazano na slici. Baterije ( 6 x 1,5V AA) ubacite u predajnik kao što je prikazano na slici. Na krajevima stabilizacijske palice otkinite izolaciju kao što je prikazano na slici. Punjenje akumulatora Punjenje akumulatora helikoptera traje cca. 150 minuta. Punjenje obavljamo preko kućne utičnice AC/DC punjača kao što je prikazano na slici. Prilikom punjena akumulatora prekidač na helikopteru mora biti na OFF. Na AC/DC punjaču LED indikator tokom punjenja ne svetli. Ponovo se upali kada je akumulator napunjen.
Kada je akumulator pun na helikopteru stavite utikač u utičnicu kao što je prikazano na slici ispod. Letenje helikoptera 1.Na predajniku namestite prekidač ON/OFF na poziciju ON. 2.Na helikopteru postavite prekidač ON/OFF na poziciju ON. Upaliće se kontrolno svetlo. 3. Helikopter postavite na pod tako da rep helikoptera bude okrenut prema telu, prednji deo dalje od tela. 4. Kada helikopter ostvari kontakt na kormilu se upali LED svetlo. Za podizanje pritisnite pučicu napred, za spuštanje ručicu nazad kao što je prikazano na slici ispod. Za letenje unapred morate pritisnuti ručicu unapred, za letenje unazad pritisnite ručicu unazad kao što je prikazano na slici ispod. Za rotaciju oko ose levo pritisnite ručicu levo, za rotaciju oko ose desno pritisnite ručicu desno kao što je prikazano na slici ispod. Ukoliko se helikopter neželjeno vrti oko svoje ose postavljenim dugmetom stabilizujemo to kretanje kao što je prikazano na slici. Napomene i otklanjanje kvarova Helikopter ne koristite na jakom suncu ili jakom svetlu, jer to utiče na kontrolni sistem helikoptera. Smetnje Propeler se ne pomera Odjednom se zaustavi i padne Helikopter ne radi Ne možete više kontrolisati helikopter Uzrok ‐ prekidač ON/OFF je na OFF
‐ slaba baterija ‐ slaba baterija ‐izbor frekvencijskog pojasa na predajniku nije dobar ‐ slaba baterija ‐drugi R/C uređaj radi na istom frekvencijskom pojasu ‐izložili ste ga jakom svetlu Uklanjanje kvara ‐ stavite prekidač na ON; ‐ napunite ili zamenite bateriju ‐ napunite bateriju ‐ izaberite pravi frekvencisjki pojas
‐ napunite ili zamenite bateriju ‐ izbegvajte to ili se igrajte negde drugo
‐ pođite tamo gde nije jaka svetlost Glavne karakteristike helikoptera: Veoma širok R/C nadzor; tačna kontrola brzine i smera letenja; stabilno i dugo letenje; ugrađena dugotrajna litijumska baterija. Bezbednosta upozorenja: 1. Igračka nije namenjena deci mlađoj od 14 godina jer sadrži sitne delove. 2. Svi korisnici helikoptera moraju biti pod nadzorom, bez obzira na znanje i godine. 3. Bezbednosna uputstva za helikopter se moraju poštovati i primenjivati. 4. Pre upotrebe detaljno pročitajte celokupna uputstva i prdržavajte ih se i sačuvajte ih. 5. Proizvod je namenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru, preporučljive veličine 10m (Š) x 6m (D) x 3m (v), gde nema ventilatora, klimatskih uređaja, svetla, nameštaja, ljudi, itd. Između vas i proizvoda neka bude udaljenost najmanje 1m ili više. Proizvod možete upotrebljavati i van samo da nema vetra. 6. Redovno proveravajte sve delove igračke. Ako su bilo kako oštećeni igračke ne smete koristiti dok ih ne popravi osoba stručna za to. Proizvod nikad ne rastavljajte i ne menjate njegovu namenu. 7. Ne približavajte se propeleru i ostalim pokretnim delovima u toku rada. Igračke ne koristite iznad glave. 8. Postoji mogućnost povrede očiju. Poštujte bezbednosnu udaljenost, najmanje jedan metar. 9. Ruke, kosa i komadi odeće ne smeju doći u kontakt sa propelerom. 10. Objekti koji predstavljaju nesigurnost za korisnika moraju biti odstranjeni iz blizine upotrebe helikoptera. 11. Upravljačku jedinicu i helikopter isključite kada ih ne koristite. 12. U toku letenja helikoptera sve vreme mora biti pristuna odrasla osoba. 13. Helikopter ne sme koristiti osoba sa ograničnim fizičkim, senzorskim ili psihičkim sposobnostima. 14. Pohabane ili oštećene delove helikoptera mora zameniti neko stručan za to. 15. Punjač za bateriju helikoptera namenjen je isključivo punjenu litvijskih baterija. Upozorenje za baterije: 1. Baterije koje nisu namenjene punjenju ne smete puniti. 2. Pre punjenja morate izvaditi baterije iz upravljačke jedinice (predajnika) igračke. 3. Baterije sme puniti i menjati samo odrasla osoba. 4. Preporučujemo upotrebu alkalnih baterija. Koristite samo baterije koje su slične vrtse kao propručene. 5. Prilikom stavljanja baterija morate biti pažljivi što se tiče polariteta baterija. 6. Istrošene baterije morate izvaditi iz igračke. 7. Baterije ne smete izlagati vatri, suncu i drugim izvorima toplote. Ne bušite ih i ne stavljajte ih na tvrdu podlogu i ne potapajte ih u vodi. Čuvati ih na hladnom i suvom mestu. 8. Za punjenje baterija koristite samo punjač koji je namenjen za to. 9. Baterije ne smete previše puniti i ne smete izazivati kratak spoj. 10. Baterije ne prenosite i ne čuvajte ih zajedno sa metalnim predmetima, kao što su ogrlice, ukosnice, itd. 11. Baterije napunite kad primetite slabiji kapacitet hellikoptera, odnosno bar jednom mesečno. Održavanje: 1. Ako ne koristite helikopter duže vreme, izvadite baterije iz upravljačke jedinice (predajnika). 2. Površinu igračke očistite sa mekom krpom. 3. Igračke ne izlažite vatri, neposrednom suncu ili drugim izvorima toplote. 4. Igračke ne smete potapati u vodu. Uputstvo za postupanje sa otpadom: 1. Većina ambalažnog materijala je reciklažna, zato otpad rasporedite u skladu sa nacionalnim ekološkim standardima. 2. Istrošenje baterije ekološki odvojite i bacite ih na označeno mesto u skladu sa nacionalim ekološkim standardima. SRB USLOVI GARANCIJE 6.Za daljinski upravljač koristiti baterije od 1,5 V. Ne koristiti punjive baterije. POTROŠAČ UŽIVA SVA PRAVA IZ ODREDBE ČL.54. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA. OVOM UGOVORNOM GARANCIJOM NE UTIČE SE NA TA PRAVA. Garancija važi pod sledećim uslovima 1. Za vreme trajanja garantnog perioda,garantujemo da će ‐podnošenjem overenog garantnog lista i originalnog računa prodavca; uređaj ispravno raditi,ako se koristi u skladu sa njegovom ‐da se uređaj koristi u svrhu za koju je konstrukciono namenjen; namenom i tehničkim uputstvom o rukovanju.To podrazumeva da se uređaj ne koristi kao hobi već kao igračka. ‐da se mimo ovlašćene servisne radionice ne vrši nikakva popravka,zamena ili rastavljanje delova ili celog uređaja; 2. Za kupljeni uređaj, u garantnom roku je osigurano servisno ‐da se ugrađuju i koriste samo originalni delovi. održavanje i potrebni rezervni delovi u ovlašćenom servisu. Garancija ne važi 3.Ako u garantnom roku dođe do kvara na kupljenom uređaju, ‐usled bilo kakvih mehaničkih oštećenja. a istim je rukovano prema uputstvu,izvršiće se popravka na račun garancije.Ukoliko dođe dopromene režima rada uređaja, kupac je dužan da odmah prekine sa upotrebom istog i javi se ovlašćenom servisu. ‐ako se radi o delovima koji podležu normalnom trošenju, 4. Ako se kvar ne otkloni u roku od 45 dana, na zahtev kupca, neispravan uređaj će se zameniti novim.Za vreme popravke biće produžen rok njegove garancije. a upotrebom je upravo takav slučaj nastao. ‐za kvarove koji su nastali oštećenjem usled neznanja,nepažnje,nestručnograda ili nepridržavanja uputstva za rukovanje. Napomena: 5.Za ovaj uređaj osigurani su servisno održavanje i rezervni delovi, u roku od jedne godine od dana kupovine. Troškove za propisano redovno održavanje tokom garantnog roka,kao i troškovekoji ne spadaju u obaveze na osnovu garancije, snosi vlasnik uređaja. Uređaj na reklamaciju ili servis dostaviti u kutiji, obezbeđen od transportnih oštećenja, za koje firma ne garantuje niti snosi odgovornost. Davalac garancije se obavezuje da će obavestiti kupca o načinu rešavanja reklamacije najkasnije 15 dana od dana prijema reklamacije. M.P. GARANTNI LIST BR REKLAMACIJSKOG LISTA DATUM ISPORUKE Kupac:______________________________ Adresa kupca:_______________________ DATUM PRIJEMA Artikal:_____________________________ Model:_____________________________ SERVISER Datum prodaje:______________________ Potpis prodavca:_____________________ Garantni rok 1 godina Nosilac garancije : MTG d.o.o. , Kneginje Zorke 6/1, Beograd ; Beograd ; E‐ mail: [email protected] Tel.: +381 64 64 59 266 GARANCIJSKI LIST ‐ SLO Garancijska doba je 12 mesecev od dneva nakupa. Zagotavljanje rezervnih delov je 36 mesecev po izteku garancije. Proizvajalec jamči za brezhibno delovanje v garancijskem roku in zagotavlja servisiranje izdelka. V kolikor servis ne popravi izdelka v 45 dneh, bo na zahtevo kupca proizvajalec zamenjal izdelek z novim. Garancija velja z računom o nakupu izdelka. Garancija ne velja v primeru, če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba ali ob neupoštevanju navodil za uporabo. Prav tako ne velja ob uporabi neoriginalnih nadomestnih delov ali fizični poškodbi izdelka. Pooblaščeni servis SLO: Helis d.o.o.; Zaloška 117; 1000 Ljubljana; E‐mail: [email protected]; Tel: 051 794 404 ES izjava o skladnosti je dosegljiva na: www.ge‐industry.com/ftp/ECdeclarationofconformity GARANCIALEVÉL – HU A jótállási idő 12 hónap és a vásárlás napjától számítandó. Az eladó biztosítja a hibátlan működést a jótállási időben és biztosítja a készlet javítását. Ammenyiben a szerviz nem kész 45 napon belül, a vevő kérését figyelembe véve az eladó kicseréli a készletet egy újra. A jótállás csak számlával együtt érvényes. A jótállás nem érvényes, ha a készletet nem felhatalmazott személy használta vagy nem tartották be a használati utasításokat. Úgyanakkor nem érvényes, ha eltérő pótrészecskék vannak a készleten és ha meg van sérülve. A jótállás hordozója: Tiger Paw Kft., Arpad ut 56, 1042 Budapest, E‐mail: [email protected] GARANTNI LIST ‐ SRB Garantni list važi 12 meseci nakon dana kupovine. Proizvođac jamči za ispravno stanje u garantnom listu i obezbeđuje servisiranje proizvoda. U koliko servis ne popravi proizvod za 45 dana, proizvođač će na zahtev kupca da zameni proizvod novim. Garancija važi sa računom o kupljenom proizvodu. Garancija ne važi u slučaju ako je proizvod popravljalo neovlašćeno lice ili ako nije uzeto u obzir uputstvo za upotrenu. Garancija ne važi ni ako se upotrebljavaju neoriginalni rezervni delovi ako je proizvod fizički oštećen. Nosilac garancije: MTG d.o.o., Kneginje Zorke 6/1, Beograd; Tel: +381 64 64 59 266; E‐mail:[email protected] EC Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na lokaciji : www.ge‐industry.com/ftp/ECdeclarationofconformity JAMSTVENI LIST ‐ HR Jamstveni rok traje 12 mjeseci od dana kupnje proizvoda. Proizvođač jamči da će proizvod raditi bez greške tijekom jamstvenog roka i jamči servisiranje proizvoda. Ukoliko servis ne popravi proizvod u roku od 45 dana, na zahtjev kupca servis će zamjeniti proizvod drugim. Jamstvo se priznaje uz račun o kupnji proizvoda. Jamstvo se ne priznaje u slučaju otvaranja, prepravljanja ili popravljanja proizvoda od neovlaštene osobe ili u slučaju nepoštivanja pravila za korištenje. Također se ne priznaje kod korištenja neoriginalnih zamjenskih djelova ili kod fizičkih oštećenja proizvoda. Davatelj jamstva: O.K. Obuća Kramar d.o.o., Adalberta Georgijevića 2, 10430 Samobor ; Tel: + 385 98 568 874; E‐mail:[email protected] EC Izjava o sukladnosti dostupna na naslovu : www.ge‐industry.com/ftp/ECdeclarationofconformity 
Download

SLO Helikopter set 735-85