MEDICINA KATASTROFA
General potpukovnik prof.
dr Miodrag Jevtić
Sa medicinskog stanovišta
masovna nesreća je svaki
događaj, koji prouzrokuje smrt,
ugrožava zdravlje stanovništva u
tako velikom obimu, koji
prevazilazi mogućnosti postojećih
snaga i sredstava zdravstva za
njihovo zbrinjavanje.
Zajedničke karakteristike masovnih nesreća:
• iznenadne su,
• nastaju dejstvom prirodnih sila ili ljudskog faktora,
• dovode do ljudskih gubitaka (poginuli, povređeni,
oboleli) i velikih materijalnih šteta,
• posledice i učinak snaga za spasavanje i
zbrinjavanje su obično u disproporciji.
Kriterijumi podele katastrofa
prema broju poginulih
prema karakteru i posledicama
prema etiologiji
Prirodne
katastrofe
Atmosferske
Vremenske nepogode
Hidrosferske
Poplave, lavine, morski
talasi
Litosferske
Zemljotresi, vulkani,
odroni
Biosferske
Epidemije, suše,
epizootije
Tehničko-tehnološke
Antropogene
katastrofe
Rudarske katastrofe
Požari
Saobraćajne nesreće
Radiološko-hemijske
Savremeni
rat
Konvencionalni rat
NHB
TERORIZAM
‚‚ SAVREMENI” RAT
Karakteristike ‚‚savremenog‚‚ rata:
 Velika dinamika,
 Nesaglediva razaranja i uništavanja
materijsalnih dobara,
 Opšti poremećaj standarda života ljudi,
 Veliki ljudski gubici uslovljeni dostignutim
razvojem ratne tehnike i naoružanja.
Zbrinjavanje p/o tokom ratnog dejstva
Medicinska trijaža,
lečenje,
sanitetska evakuacija p/o.
Definicija :
Medicinska trijaža p/o
Stručni postupak kojim se povređeni razvrstavaju za pružanje medicinske
pomoći prema vrsti povrede/oboljenja, stepenu hitnosti pružanja medicinske
pomoći, prema etapi na koju se upućuje na dalje lečenje, prema sredstvu,
načinu i hitnosti evakuacije.
Prema hitnosti za pružanje medicinske pomoći :
•I red - kojima je neophodna hirurška pomoć - 15%
•II red - teže povrede koje neposredno ne ugrožavaju život 35%
•III red - lako povređeni i oboleli - 40%
•IV red - Moribundni - 10%
BODOVNI SISTEMI - BITAN ELEMENT U TRIJAŽI I PROCENI
PREŽIVLJAVANJA p/o
Procena preživljavanja-trauma skor
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
99%
98
96
93
87
76
60
42
26
15
8
4
2
1
0
0
Lečenje povređenih i obolelih u uslovima masovnih
katastrofa
Definicija
•Skup organizovanih medicinskih postupaka u zbrinjavanju p/o .
•Obuhvata pružanje medicinske pomoći , negu i rehabilitaciju p/o.
Oblici medicinske pomoći:
Prva
Opštemedicinska
Specijalistička
Subspecijalistička
Obim medicinske pomoći:
Pun obim
Suženi obim
Prošireni obim
Dominantni medicinski problem u ratnim
uslovima je nastanak RATNE RANE sa svim
svojim specifičnostima
Karakteristike ratne rane:
OBIMNOST RAZARANJA
PRIMARNA KONTAMINACIJA
IZMENJENA REAKTIVNOST ORGANIZMA
RATNA RANA
KLASIFIKACIJA
1. ETIOLOŠKI FAKTOR-vatreno /hladno oružje/,
2.
3.
4.
5.
tupa sila
BROJ POVREDA- izolovane, multipne,
kombinovane, udružene
TELESNE ŠUPLJINE- penetrantne i
nepenetrantne
Prema organima- perforantne i neperforantne
(ustrel, prostrel)
INTEGRITET KOŽE I SLUZNICE- otvorene,
zatvorene
Morfologija ratne rane
a) ULAZNI OTVOR
b) IZLAZNI OTVOR
c) ZONA DIREKTNE TRAUMATSKE
NEKROZE
d) ZONA MASIVNOG POTRESA
e) ZONA MOLEKULARNOG POTRESA
Ulazno mesto
Mesto izlaska
projektila
Sklopetarna povreda ruke.
Minimalno oštećenje na ulazu i ekstenzivno na
mestu izlaska projektila
RATNA RANA - važno
• Primarno kontaminirana
• 6-8 h
• Lokalne i opšte metode
RATNA RANA - hirurško lečenje
 Primarna hirurška obrada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Priprema - antišok, reanimacija, krvarenje
Skidanje imobilizacije i prvog zavoja
Pranje, dezinfekcija
Anestezija
Poštedna ekcizija do u zdravo tkivo tkivo
Sterilne komprese
RATNA RANA
- hirurška obrada rane -
Isecanje kože i
potkožnog tkiva
Isecanje
fascije
Isecanje mišića
RATNA RANA
- hirurška obrada rane -
Uklanjanje slobodnih
koštanih fragmenata
Izgled rane nakon
hirurške obrade
Sklopetarna povreda
ruke. Pinceta pokazuje
mesto ulaska projektila
Hirurška
obrada
Eksplozivna povreda noge.
Masivna kontaminacija
Hirurška
obrada,
fasciotomije
potkolenice i
natolenice
Stanje nakon hirurške
obrade, komplikuje se
gnojnim artritisom.
RATNA RANA- hirurško lečenje
ZATVARANJE RANE
PRIMARNI ŠAV- ZABRANJEN / izuzev lica,
poglavine, penetrantne pov. glave, grudnog koša,
trbuha, zglobova, skrotuma/.
PRIMARNI ODLOŽENI ŠAV- (4-10 DANA)
SEKUNDARNI ŠAV
SLOBODNI TRANSPLANTATI KOŽE
Rana primarno hirurški obrađena pre pet dana, čista, spremna za
primarno odloženi šav
Nepravilnosti u zbrinjavanju ratne rane
Trag od poveske.
Nepravilna kontrola krvavljenja.
Postavljena Esmarh poveska natkoleno
zbog čega je došlo do ireverzibilnih
promena na mišićima buta.
Natkolena amputacija!
Povreda od MES-a.
Nije pravilno kontrolisano krvavljenje.
Pacijent dovežen u stanju
ireverzibilnog šoka
Exitus letalis!
Medicinska evakuacija p/o
U sistemu ”lanac evakuacije” каrike su:
a) Pronalaženje p/o,
b) Izvlačenje,
c) Iznošenje
d) Trijaža p/o
e) Evakuacija p/o
f) Pružanje medicinske pomoći u vojnim i
civilnim zdravstvenim ustanovama
Pružanje prve pomoći vojniku i priprema za
transport
Sanitetski helikopter Mi-8
Bitni elementi u zbrinjavanju p/o
tokom masovnih nesreća
• organizovanost
• edukovane službe za slučaj masovnih nesreća
• saradnja na lokalnom, regionalnom i svetskom
nivou
Plan vlade Republike Srbije za zbrinjavanje
p/o u masovnim nesrećama
DVA NIVOA
• Lokalni nivo:
• Državni nivo:
1.Savet za bezbednost
1.Кооrdinaciono telo vlade
2.Кrizni štab
2. Vodeće ministarstvo
3.Služba za vanredne situacije
U ratnim uslovima SnSl VS obezbeđuje sve vidove
zdravstvene zaštite od preventive do lečenja.
Sanitetska služba VS formira snage za
hitno angažovanje.
Elaborat sadrži objašnjenja o
formiranju ekipa, načinu pozivanja,
dolaska članova ekipa, uzimanja
opreme.
Formiraju se hirurške (za 1h) i ekipe za
rešavanje preventivnih medicinskih problema
(mešovite preventivne ekipe).
Zbrinjavanje p/o u masovnim nesrećama
• prvenstveno se angažuju ekipe hitne medicinske pomoći,
preventivne mešovite ekipe i pojedinačne specijalističke
ekipe
• na mestu nesreće vrši se trijaža, pruža prva medicinska
pomoć, hirurška pomoć i formiraju privremeni prihvatni
stacionari i transport povređenih
• najefikasnija evakuacija je vertikalna (helikopterima)
• neophodna je funkcionalna povezanost sanitetske i
zdravstvene službe
HVALA NA PAŽNJI
Oktobar 2013 – SOKO BANjA
Download

preuzmi