PYODERMA GANGRAENOSUM I ZAPALJENSKE BOLESTI CREVA (PRIKAZ 2
SLUČAJA)
Dinić MŽ, Kandolf Sekulović L, Mijušković ŽP, Zolotarevski L*, Zečević RD
Klinika za kožne i polne bolesti, Institut za patologiju*, Vojnomedicinska akademija, Beograd
PG je hronična progresivna kutana nekroza nepoznate etiologije, a pripada grupi neutrofilnih
dermatoza. Moguće pridružene bolesti su zapaljenske bolesti creva (IBD), karcinoid,
reumatoidni artritis, monoklonska IgA gamapatija, leukemije i ostala limfoproliferativna
oboljenja, HIV/AIDS, sistemski eritemski lupus i solidni tumori. Prikazujemo pacijenta starog 55
godina koji od ranije boluje od ulceroznog kolitisa, a kome su se pojavile gnojanice, a potom i
hronične ulceracije na nogama i trupu. Histopatološki nalaz uzorka sluzokože creva odgovarao je
ulceroznom kolitisu. Lečen je sa sistemskim metilprednizolonom u početnoj dozi od 60 mg/d, sa
postepenim snižavanjem doze, sistemskim metronidazolom i ciprofloksacinom. Promene na koži
su se povukle. Drugi pacijent, star 62 godine, bio je sa hroničnom ulceracijom na desnoj
potkolenici i bez simptoma koji bi ukazivali na IBD. U drugoj dijagnozi je histopatološki
postavljena dijagnoza PG i započeto lečenje sistemskim metilprednizolonom, kao lečenje
ciklosporinom koje je obustavljeno zbog bubrežne insuficijencije. U VMA su kolonoskopski
viđene brojne ulceracije transverzumu, descedensu, sigmi i rektumu. MSCT angiografijom nogu
nađena je okluzija a. tibialis anterior obostrano. I pored nastavka primene sistemskog
metilprednizolona dolazi do pojave novih ulceracija na potkolenicama i na dorzumima stopala
koje konfluiraju. U terapiju je uključen infliksimab (4 mg/kgTM i.v.) i vazodilatatori. Zbog
rizika od gangrene učinjene su amputacije obostrano natkoleno, a u terapiju uveden Dapson
(početna doza 50 mg/d, kasnije 100 mg/d), kao i 5-ASA (3.2 g/d) od strane gastroenterologa.
Novih lezija na koži nije bilo. Diskusija: neophodan je kolonoskopski pregled kod bolesnika sa
PG bez simptoma IBD, a u slučaju već postavljene dijagnoze IBD uz koju se javlja PG prva
linija terapije treba da bude infliksimab.
Download

PYODERMA GANGRAENOSUM I ZAPALJENSKE BOLESTI CREVA