14
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу чл. 20. и 49. Закона о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99,
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), члана 8.
став 3. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник
Републике Српске”, број 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09,
105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XXII сједници, одржаној 25.
октобра 2012. године, д о н и о ј е
П РА В И Л Н И К
О ПРАВУ НА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај, обим и начин
остваривања права на медицинска средства као права на
здравствену заштиту, прописаног Законом о здравственом
осигурању.
Члан 2.
(1) Садржај права на медицинско средство подразумијева:
а) врсту медицинског средства које се може одобрити
осигураном лицу у случају постојања медицинских индикација за коришћење,
б) прописани стандард материјала од којег је израђено
медицинско средство и
в) цјеновни стандард медицинског средства који се
утврђује посебним актом Фонда.
(2) Обим права на медицинско средство подразумијева:
а) количину медицинског средства која се може одобрити осигураном лицу,
б) прописани рок трајања медицинског средства и
в) износ личног учешћа (у даљем тексту: партиципација) осигураног лица у цијени медицинског средства, који се
утврђује посебним актом Фонда.
(3) Начин остваривања права на медицинско средство
подразумијева поступак предлагања, прописивања и одобравања медицинског средства.
(4) Право на медицинско средство, у садржају и обиму
дефинисаном овим правилником, остварује се код правног
субјекта регистрованог код надлежног органа са којим
Фонд здравственог осигурања Републике Српске (у даљем
тексту: Фонд) има закључен уговор о испоруци медицинског средства осигураним лицима (у даљем тексту: испоручилац), а на начин прописан овим правилником.
Члан 3.
(1) Осигурано лице, у правилу, има право на ново
медицинско средство.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, осигураном лицу уз
његов пристанак може бити одобрено већ коришћено, али
обновљено медицинско средство, које задовољава критеријуме функционалности и квалитета.
Члан 4.
(1) Медицинско средство може бити:
а) израђено по мјери осигураног лица,
б) серијски произведено уз потребу прилагођавања
осигураном лицу и
в) серијски произведено које осигурано лице може
користити без прилагођавања.
(2) Медицинска средства која се могу одобрити осигураном лицу дефинисана су Листом медицинских средстава
(у даљем тексту: Листа), која се налази у Прилогу број 1. и
чини саставни дио овог правилника.
114
10.12.2012.
(3) Листа садржи сљедеће податке:
а) шифру медицинског средства,
б) назив медицинског средства,
в) овлашћење за предлагање/прописивање,
г) начин одобравања,
д) да ли медицинско средство подлијеже враћању,
ђ) да ли је могућа поправка медицинског средства,
е) рок трајања медицинског средства,
ж) медицинске индикације и услове за остваривање
права на медицинско средство и
з) стандард материјала од којег је медицинско средство
израђено.
(4) Осигурано лице остварује право на медицинско
средство у складу са медицинским индикацијама и другим
условима утврђеним Листом на основу којих се издаје
налог за набавку/поправку медицинског средства, прописан на обрасцу који се налази у Прилогу број 2. и чини
саставни дио овог правилника.
(5) Под медицинским средством, у смислу овог правилника, не сматра се медицинско средство које се уграђује у
тијело осигураног лица (уградбени материјал), а право на
исто остварује се у складу са посебним актом Фонда.
II - САДРЖАЈ И ОБИМ ПРАВА НА МЕДИЦИНСКО
СРЕДСТВО
II 1. Стандард и рок трајања медицинског средства
Члан 5.
(1) Осигурано лице има право на медицинско средство
које је израђено од материјала чији је стандард утврђен
Листом.
(2) Осигурано лице има право на медицинско средство
одговарајућег квалитета по цијени која је утврђена посебним актом Фонда, уз плаћање партиципације за исто, у
случајевима и износима прописаним посебним актима
Фонда.
(3) Осигураном лицу којем је одобрено медицинско
средство испоручилац може, на захтјев осигураног лица,
испоручити медицинско средство урађено од материјала
који превазилази стандард прописан Листом и које је скупље од цијене утврђене актом Фонда, с тим да разлику у
цијени медицинског средства сноси осигурано лице.
(4) За поправку медицинског средства из става 3. овог
члана, укључујући и резервне дијелове, Фонд сноси трошкове до висине трошкова поправке стандардног медицинског средства, а за резервне дијелове којих стандардно
медицинско средство нема трошкове сноси осигурано
лице.
Члан 6.
(1) Осигураном лицу медицинско средство се одобрава
на коришћење према року трајања наведеном у Листи, а
рок се рачуна од дана овјере налога у Фонду.
(2) Осигурано лице не може остварити право на ново
медицинско средство, иако је рок трајања медицинског
средства истекао, уколико исто задовољава критеријуме
функционалности и квалитета, што процјењује доктор
овлашћен за предлагање медицинског средства.
(3) Изузетно, осигурано лице може остварити право на
ново медицинско средство и прије истека рока трајања
медицинског средства наведеног у Листи, када усљед анатомских и функционалних промјена медицинско средство
више није функционално, што се доказује налазом конзилијума доктора специјалиста одговарајуће гране медицине
(у даљем тексту: конзилијум) здравствене установе са
којом Фонд има закључен уговор (у даљем тексту: уговорна здравствена установа).
(4) Конзилијум из става 3. овог члана дужан је у налазу и мишљењу прецизно навести шта је код медицинског
средства нефункционално и до којих анатомских промјена
је дошло код осигураног лица.
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
II 2. Гарантни рок испорученог медицинског средства
Члан 7.
(1) Гарантни рок испорученог медицинског средства
траје половину рока трајања медицинског средства.
(2) За медицинско средство које се одобрава трајно
гарантни рок испорученог медицинског средства траје пет
година.
(3) За дијелове који се уграђују у медицинско средство
гарантни рок траје до истека гарантног рока који даје произвођач за дио који се уграђује.
(4) Гарантни рок код обновљеног медицинског средства траје половину гарантног рока истог новог медицинског средства.
(5) Гарантни рок почиње да тече од датума испоруке
медицинског средства осигураном лицу.
Члан 8.
(1) Испоручилац медицинског средства је обавезан да
приликом испоруке медицинског средства осигураном
лицу изда: гарантни лист, декларацију медицинског средства (у даљем тексту: декларација) и упутство о коришћењу медицинског средства.
(2) Обавеза из става 1. овог члана односи се на сљедећа медицинска средства:
а) ортопедска медицинска средства,
б) тифлотехничка медицинска средства,
в) медицинска средства за респираторни систем и
г) антидекубитална медицинска средства.
(3) Образац декларације је прописан у Прилогу број 3.
и чини саставни дио овог правилника.
(4) Образац декларације попуњава се у три примјерка,
а исти потписује испоручилац. Један примјерак декларације задржава испоручилац, један осигурано лице, а један
примјерак испоручилац доставља надлежној служби Фонда уз фактуру.
(5) На налогу на основу којег је испоручио медицинско
средство испоручилац уписује вријеме трајања гарантног
рока.
Члан 9.
(1) У току трајања гарантног рока трошак поправке
медицинског средства и замјене резервних дијелова сноси
испоручилац.
(2) Уколико у току трајања гарантног рока испоручилац
не може да отклони квар на медицинском средству, дужан
је осигураном лицу испоручити ново медицинско средство, у року од 15 дана од дана пријаве квара од стране
осигураног лица.
II 3. Поправка медицинског средства
Члан 10.
(1) Осигурано лице има право на поправку одобреног
медицинског средства или на замјену нефункционалног
резервног дијела након истека гарантног рока, на терет
средстава обавезног здравственог осигурања, под условом
да трошкови поправке не прелазе 50 % цијене новог, а
истог медицинског средства.
(2) Поправка медицинског средства у смислу става 1.
овог члана може се одобрити, у правилу, једном у току
рока трајања медицинског средства.
(3) Изузетно, поправка медицинског средства може се
одобрити више пута у току рока трајања у случајевима:
а) механичког оштећења медицинског средства насталог несрећним случајем (саобраћајна незгода, пад са висине и друго) и
б) анатомских и функционалних промјена.
(4) Оштећења и промјене из става 3. овог члана доказују се налазом конзилијума уговорне здравствене установе.
(5) Осигурано лице сноси трошкове поправке медицинског средства, односно поправке дијела медицинског
114
15
средства ако намјерно због крајње непажње или неадекватне употребе уништи или поквари медицинско средство или
дио истог.
(6) У случају из става 5. овог члана, осигурано лице не
може остварити право на ново, а исто медицинско средство, до истека прописаног рока трајања.
(7) Приликом испоруке поправљеног медицинског
средства или замијењеног резервног дијела испоручилац
или сервис за поправку те врсте медицинског средства (у
даљем тексту: сервис) обавезан је поступати у складу са
одредбом члана 8. овог правилника.
II 4. Медицинска средства која подлијежу враћању
Члан 11.
(1) Након престанка потребе за коришћењем одобреног
медицинског средства или одобрења новог истог медицинског средства, осигурано лице, односно лице које се о
њему стара или установа у којој је осигурано лице смјештено обавезни су да врате сљедећа медицинска средства:
а) штаке,
б) штап са ослонцем,
в) сталак за ходање,
г) сталак за вертикализацију,
д) сва инвалидска колица са додацима уз колица,
ђ) сва тифлотехничка медицинска средства,
е) инхалатор,
ж) антидекубитална медицинска средства,
з) болеснички кревет по потреби са трапезом и
и) медицинска средства одобрена у складу са чланом
67. став 2. овог правилника.
(2) Медицинска средства из става 1. овог члана испоручилац издаје на реверсу прописаном на обрасцу који се
налази у Прилогу број 4. и чини саставни дио овог правилника.
(3) Образац реверса попуњава се у три примјерка, а
исти потписују осигурано лице и испоручилац. Један примјерак реверса задржава испоручилац, један осигурано
лице, а један примјерак испоручилац доставља надлежној
служби Фонда уз фактуру.
(4) Фонд води евиденцију одобрених медицинских
средстава која подлијежу враћању, евиденцију враћених,
као и обновљених медицинских средстава.
Члан 12.
(1) Осигурано лице којем је одобрено ново медицинско
средство које подлијеже враћању, уколико није вратило
претходно одобрено медицинско средство које подлијеже
враћању, за ново медицинско средство плаћа поред прописане партиципације и износ у висини 20% од цијене медицинског средства које није враћено, утврђене посебним
актом Фонда.
(2) Осигурано лице из става 1. овог члана које је ослобођено плаћања партиципације плаћа износ у висини 20%
од цијене медицинског средства које није враћено, утврђене посебним актом Фонда.
(3) Износ у висини 20% од цијене медицинског средства које није враћано из ст. 1. и 2. овог члана осигурано
лице плаћа Фонду.
Члан 13.
(1) Медицинско средство за које је утврђена обавеза
враћања осигурано лице враћа испоручиоцу или сервису у
року од 15 дана од дана престанка потребе за коришћењем
истог, односно од дана одобрења новог, а истог медицинског средства.
(2) Испоручилац или сервис дужан је да у року од 30
дана од дана преузимања враћеног медицинског средства о
томе обавијести Фонд.
16
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
Члан 14.
(1) Могућност и исплативост обнове враћеног медицинског средства оцјењује комисија коју именује директор
Фонда, а коју чине: доктор специјалиста одговарајуће гране медицине, представник испоручиоца или сервиса и
представник Фонда.
(2) Обнова враћеног медицинског средства је исплатива уколико трошак обнове не прелази 50% од цијене новог,
а истог медицинског средства.
(3) На основу оцјене комисије из става 1. овог члана,
Фонд доноси рјешење којим се одобрава обнова медицинског средства, а медицинско средство чија обнова није
исплатива Фонд уступа испоручиоцу или сервису.
(4) Обновљеном медицинском средству Фонд додјељује идентификациони број који испоручилац или сервис
обавезно уписује на налогу приликом испоруке.
(5) Приликом испоруке обновљеног медицинског средства испоручилац или сервис обавезни су поступати у
складу са одредбом члана 8. овог правилника.
Члан 15.
(1) Обновљено медицинско средство може се дати осигураном лицу на коришћење само уз његов пристанак који
осигурано лице даје у Изјави о пристанку на коришћење
обновљеног медицинског средства прописаној на обрасцу
који се налази у Прилогу број 5. и чини саставни дио овог
правилника.
(2) Рок трајања обновљеног медицинског средства
износи половину рока трајања истог новог медицинског
средства утврђеног Листом.
II 5. Партиципација осигураног лица
Члан 16.
(1) Партиципација за одобрено медицинско средство
осигураном лицу утврђује се у складу са Правилником о
садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту и Одлуком о партиципацији.
(2) Осигурано лице којем је одобрено обновљено медицинско средство за исто не плаћа партиципацију.
II 6. Врсте медицинских средстава
Члан 17.
Правом на медицинска средства која се у смислу овог
правилника финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања обухваћене су сљедеће врсте медицинских средстава:
а) ортопедска медицинска средства,
б) офталмолошка и оптичка медицинска средства,
в) слушна медицинска средства,
г) медицинска средства за омогућавање гласа и говора,
д) дентална медицинска средства,
ђ) тифлотехничка медицинска средства и
е) друга медицинска средства.
II 6.1. Ортопедска медицинска средства
Члан 18.
Правом на ортопедска медицинска средства обухваћене су сљедеће подврсте медицинских средстава:
а) протезе за доње екстремитете,
б) протезе за горње екстремитете,
в) ортопротезе и ортозе,
г) ортопедска обућа,
д) штаке, штапови и ходаљке,
ђ) инвалидска колица и
е) додаци уз инвалидска колица и резервни дијелови.
II 6.1.1. Протезе за доње екстремитете
Члан 19.
Правом на протезе за доње екстремитете обухваћена су
сљедећа медицинска средства:
114
10.12.2012.
а) протезе за стопала,
б) поткољене протезе,
в) наткољене протезе и
г) додаци уз протезе из Листе.
Члан 20.
(1) Осигурано лице коме недостаје дио или цијела нога
има право на протезу из члана 19. овог правилника.
(2) Врста протезе осигураном лицу прописује се у
складу са медицинском индикацијом и другим условима из
Листе и зависи од узрока и висине ампутације, клиничког
статуса осигураног лица и нивоа активности.
(3) Протезу прописује доктор специјалиста одговарајуће гране медицине, који за то има овлашћење Фонда.
(4) Прво протетисање и апликација протезе обавља се
током прве болничке медицинске рехабилитације у уговорној здравственој установи која је оспособљена за протетске услуге, а свако сљедеће протетисање или замјена лежишта протезе обавља се код испоручиоца.
(5) Осигурано лице има право на замјену лежишта протезе због насталих анатомских промјена на батаљку, уколико се постојеће лежиште не може оспособити за употребу
додатном корекцијом или ношењем већег броја навлака.
(6) Прво одобравање навлака за батаљак уз протезу
врши се овјером налога уз претходно доношење рјешења
Фонда, а свако наредно само овјером налога.
(7) Осигурано лице, корисник лајнер протезе нема право на навлаке за батаљак.
II 6.1.2. Протезе за горње екстремитете
Члан 21.
Правом на протезе за горње екстремитете обухваћена
су сљедећа медицинска средства:
а) протезе за шаку и прсте,
б) подлакатне протезе,
в) надлакатне протезе и
г) додаци уз протезе из Листе.
Члан 22.
(1) Осигурано лице коме недостаје дио или цијела рука
има право на протезу из члана 21. овог правилника.
(2) Врста протезе осигураном лицу прописује се у
складу са медицинском индикацијом и другим условима из
Листе и зависи од узрока и висине ампутације, клиничког
статуса осигураног лица и нивоа активности.
(3) Протезу прописује доктор специјалиста одговарајуће гране медицине, који за то има овлашћење Фонда.
(4) Прво протетисање и апликација протезе обавља се
током прве болничке медицинске рехабилитације у уговорној здравственој установи која је оспособљена за протетске услуге, а свако сљедеће протетисање или замјена лежишта протезе обавља се код испоручиоца.
(5) Осигурано лице има право на замјену лежишта због
насталих анатомских промјена на батаљку, уколико се
постојеће лежиште не може оспособити за употребу додатном корекцијом или ношењем већег броја навлака.
II 6.1.3. Ортопротезе и ортозе
Члан 23.
Правом на ортопротезе и ортозе обухваћена су сљедећа медицинска средства:
а) ортопротезе и
б) ортозе (за кичму и екстремитете).
Члан 24.
(1) Осигурано лице има право на ортопротезу код урођеног недостатка дијела ноге или код скраћења ноге из
било којег узрока који се не може кориговати ортопедском
ципелом.
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
(2) Врста ортопротезе осигураном лицу прописује се у
складу са медицинском индикацијом и другим условима из
Листе и зависи од клиничког статуса осигураног лица и
нивоа активности.
(3) Ортопротезу прописује доктор специјалиста одговарајуће гране медицине, који за то има овлашћење Фонда.
(4) Прва апликација ортопротезе се осигураном лицу
примјењује у уговорној здравственој установи, а свака
сљедећа апликација или замјена лежишта ортопротезе
примјењује се код испоручиоца.
(5) Осигурано лице има право на ново лежиште ортопротезе када је таква измјена неопходна због анатомских
промјена, уколико се постојеће лежиште не може оспособити за употребу додатном корекцијом.
Члан 25.
(1) Осигурано лице има право на ортозу ради спречавања или корекције деформација, контроле покрета и постизања стабилизације или растерећења горњих и доњих екстремитета и кичме.
(2) Врста ортозе осигураном лицу се прописује у складу са медицинском индикацијом и другим условима из
Листе.
(3) Ортозу прописује доктор специјалиста одговарајуће
гране медицине, који за то има овлашћење Фонда.
(4) Прва апликација корективних ортоза за кичму и
ортоза за наткољеницу (четвородијелни и тродијелни
Хесинг апарат) се осигураном лицу примјењује у уговорној здравственој установи, а свака сљедећа апликација
ортозе примјењује се код испоручиоца.
II 6.1.4. Ортопедска обућа
Члан 26.
(1) Правом на ортопедску обућу обухваћена су сљедећа
медицинска средства:
а) ортопедске ципеле за одрасле,
б) ортопедске ципеле за дјецу и
в) ортопедски улошци.
(2) Осигурано лице које може да се креће (хода), али
због болести или деформитета стопала не може да користи
конфекцијску обућу има право на ортопедску обућу.
(3) Ортопедску обућу прописује доктор специјалиста
одговарајуће гране медицине, који за то има овлашћење
Фонда.
Члан 27.
(1) Осигурано лице старије од 18 година живота има
право на индивидуално израђене ортопедске ципеле од
природне коже, са или без повишења, код сљедећих медицинских индикација:
а) Pes equinus,
б) Pes equinovarus,
в) Pes excavatus,
г) Talus verticalis (постоперативно),
д) Pes adductus (постоперативно),
ђ) Pes paralyticus (код одузетости стопала коју је могуће ортопедском ципелом контролисати),
е) краће ноге 2,5 центиметра и више,
ж) укоченог горњег ножног зглоба или више других
зглобова стопала,
з) изразите трофичке промјене са улцерацијом стопала,
неурогеном артропатијом или елефантијазом,
и) тешког деформитета стопала или ножног зглоба
након лоше санираног прелома, због чега није могуће
коришћење конфекцијске обуће и
ј) недостатак три прста на стопалу или палца.
(2) Осим у случајевима из става 1. овог члана, осигурано лице има право на ортопедске ципеле уколико су ортопедске ципеле неопходне за коришћење ортозе за доње
екстремитете и ортопротезе.
114
17
(3) Осигурано лице уз ортопедску ципелу има право и
на ципелу за здраву ногу.
Члан 28.
(1) Осигурано лице до навршене 18 године живота има
право на индивидуално израђене ортопедске ципеле од
природне коже, са или без повишења, код сљедећих медицинских индикација:
а) Pes equinus,
б) Pes equinovarus,
в) Pes excavatus,
г) Talus verticalis (постоперативно),
д) Pes adductus (постоперативно),
ђ) Pes paralyticus (код одузетости стопала коју је могуће ортопедском ципелом контролисати),
е) краће ноге 1,5 центиметра и више,
ж) укоченог горњег ножног зглоба или више других
зглобова стопала,
з) тешког деформитета стопала или ножног зглоба
након лоше санираног прелома, због чега није могуће
коришћење конфекцијске обуће,
и) нестабилног зглоба и
ј) недостатка три прста на стопалу или палца.
(2) Осим у случајевима из става 1. овог члана, осигурано лице има право на ортопедске ципеле уколико су ортопедске ципеле неопходне за коришћење ортозе за доње
екстремитете и ортопротезе.
(3) Осигурано лице уз ортопедску ципелу има право и
на ципелу за здраву ногу.
Члан 29.
(1) Осигурано лице од навршене три до навршене 15.
године живота има право на индивидуално израђене ортопедске улошке код Pedes planovalgi и скраћења ноге од 1,5
до 3 центиметра, израђене од пјенастог материјала или
коже.
(2) Осигураном лицу из става 1. овог члана може се
одобрити само једно медицинско средство, и то ортопедске
ципеле или ортопедски улошци.
II 6.1.5. Штаке, штапови и ходаљке
Члан 30.
(1) Осигурано лице у случају повреде или болести,
зависно од функционалног статуса, има право на сљедећа
медицинска средства за омогућавање кретања:
а) штаке, подлакатне или потпазушне, код постоперативних и посттрауматских стања на доњим екстремитетима и
болести код којих је ход могућ само уз употребу штака,
б) штап са три или четири ослонца код једностране
одузетости,
в) сталак за ходање - обични дубак за дјецу и одрасле, код
отежаног ходања након оперативног лијечења, отежаног
ходања због реуматских и неуролошких болести, те код посттрауматских стања и ампутација доњих екстремитета и
г) сталак за вертикализацију за дјецу и одрасле, код
оштећења и обољења централног нервног система и неуромускуларних обољења.
(2) Медицинска средства из става 1. овог члана прописује доктор специјалиста одговарајуће гране медицине,
који за то има овлашћење Фонда.
II 6.1.6. Инвалидска колица
Члан 31.
(1) Осигурано лице има право на инвалидска колица из
Листе када због болести или повреде, није могуће да се
помоћу других медицинских средстава оспособи да хода.
(2) Осигураном лицу, у зависности од медицинске
индикације и других услова наведених у Листи, могу бити
одобрена сљедећа инвалидска колица:
18
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
а) инвалидска колица за особу зависну од другог лица,
б) инвалидска колица за собну и вањску употребу активна,
в) тоалетна колица - столица,
г) инвалидска колица за собну и вањску употребу са
погоном на једну руку,
д) електромоторна инвалидска колица,
ђ) инвалидска колица за дјецу зависну од другог лица,
е) инвалидска колица за дјецу за самосталну употребу и
ж) инвалидска колица за дјецу - прилагођена.
Члан 32.
(1) Осигурано лице, у року који је прописан Листом,
има право на једна инвалидска колица, и то од навршене
друге године живота.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, осигурано лице до
навршене 26. године живота, а које је на редовном школовању, има право на још једна инвалидска колица стандардне израде на ручни погон или тоалетна колица, чији се рок
трајања утврђује у двоструком трајању.
(3) Осигурано лице које трајно користи активна или
електромоторна инвалидска колица има право на јастук за
инвалидска колица у складу са медицинском индикацијом
из Листе.
II 6.1.7. Додаци уз инвалидска колица и резервни дијелови
Члан 33.
(1) Осигурано лице којем су одобрена инвалидска
колица, у зависности од клиничког статуса, има право на
сљедеће додатке уз колица:
а) наслон за главу,
б) пелоте за главу,
в) сигурносни појас/прслук за грудни кош,
г) пелоте за труп,
д) абдукциони клин,
ђ) пелоте за кољено,
е) каишеве за позиционирање стопала и
ж) каишеве за стабилизацију трупа и карлице.
(2) Осигурано лице којем су одобрена електромоторна
инвалидска колица има право на акумулатор за иста.
II 6.2. Офталмолошка и оптичка медицинска средства
Члан 34.
(1) Правом на офталмолошка и оптичка медицинска
средства обухваћене су сљедеће подврсте медицинских
средства:
а) наочале и
б) контактна сочива.
(2) Осигураном лицу може се одобрити само једно
медицинско средство, и то наочале или контактна сочива.
Члан 35.
Право на медицинско средство из члана 34. овог правилника има осигурано лице до навршених 18 година
живота и осигурано лице од 18 до навршених 26 година
живота, које је на редовном школовању, осим осигураног
лица из члана 38. тачка в) и члана 39. овог правилника.
II 6.2.1. Наочале
Члан 36.
Право на наочале обухвата:
а) оквире за наочале,
б) стакла за корекцију вида,
в) наочале са тамним стаклима за слијепа лица и
г) тамне наочале са бочним штитницима.
114
10.12.2012.
Члан 37.
(1) Право на оквире за наочале подразумијева оквире
израђене од пластике.
(2) Осигураном лицу до навршене 18 године живота
оквири за наочале одобравају се на период од 24 мјесеца, а
осигураном лицу од 18 до навршених 26 година живота,
које је на редовном школовању, на период од 60 мјесеци.
Члан 38.
Право на стакла за корекцију вида обухвата:
а) стакла за корекцију поремећаја вида (аметропија) до
6.0 D, која се одобравају на период од 12 мјесеци, осим у
случају промјене диоптрије од 0.5 код осигураног лица до
навршене 18. године живота и 1.0 код осигураног лица од
18. до навршене 26. године живота које је на редовном
школовању, када се стакла одобравају и прије истека рока
од 12 мјесеци,
б) лентикуларна стакла, која се одобравају код аметропије изнад 6.0 D, на период од 12 мјесеци, осим у случају
промјене диоптрије од 0.5 код осигураног лица до навршене 18. године живота и 1.0 код осигураног лица од 18. до
навршене 26. године живота које је на редовном школовању, када се стакла одобравају и прије истека рока од 12 мјесеци,
в) систем сочива - телескопске наочале (монокуларне
или бинокуларне), које се одобравају осигураном лицу са
слабовидошћу мањом од 0.4, код сваке промјене диоптрије, без обзира на узраст,
г) призматска стакла, која се одобравају код хетерофорије и страбизма, осигураном лицу до навршене 7. године
живота на период од 12 мјесеци и осигураном лицу од 7. до
навршене 18. године живота на период од 24 мјесеца.
Члан 39.
(1) Право на наочале са тамним стаклима за слијепе
има слијепо осигурано лице и осигурано лице којем је
ношење ових наочала неопходно због трајне унакажености, без обзира на узраст.
(2) Право на тамне наочале са бочним штитницима има
слабовидо осигурано лице у случају болести мрежнице
(аблација, тумори, траума), без обзира на узраст.
II 6.2.2. Контактна сочива
Члан 40.
Осигурано лице има право на контактна сочива само у
случају да наочалама није могуће постићи задовољавајућу
оштрину вида, и то у случају астигматизма већег од 2/1.0
и/или сфере веће од 2.0 D.
Члан 41.
Осигурано лице, које испуњава услове из члана 43.
овог правилника, у зависности од медицинске индикације
и других услова из Листе, има право на сљедећа контактна
сочива:
а) контактна сочива - полутврда,
б) полутврда торична контактна сочива,
в) контактна сочива - мека и
г) мека торична контактна сочива.
Члан 42.
(1) Контактна сочива - полутврда одобравају се осигураном лицу до навршене 18. године живота и осигураном
лицу од 18. до навршене 26. године живота које је на
редовном школовању, код сљедећих медицинских индикација: кератоконус, анизометропија, миопија, хиперметропија и астигматизма већег од 2.0.
(2) Полутврда торична контактна сочива одобравају се
осигураном лицу до навршене 18. године живота код
астигматизма већег од 2.5.
(3) Уколико постоје медицинске индикације за коришћење полутврдих торичних сочива и код осигураног лица
од 18. до навршене 26. године живота које се налази на
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
редовном школовању, исто је обавезно да поред партиципације плаћа и разлику у цијени у односу на полутврда
контактна сочива.
(4) Полутврда контактна сочива и полутврда торична
контактна сочива одобравају се осигураном лицу под
истим условима из ст. 1., 2. и 3. овог члана и код план диоптрије (0 D) када осигурано лице има већи астигматизам код
којег наочалама није могуће постићи задовољавајућу
оштрину вида.
Члан 43.
(1) Контактна сочива - мека одобравају се осигураном
лицу до навршене 18. године живота и осигураном лицу од
18. до навршене 26. године живота које је на редовном
школовању код сљедећих медицинских индикација: миопије, хиперметропије и већег астигматизма од 1.0.
(2) Мека торична контактна сочива одобравају се осигураном лицу до навршене 18. године живота код астигматизма већег од 2/1.
(3) Уколико постоје медицинске индикације за коришћење меких торичних контактних сочива и код осигураног лица од 18. до навршене 26. године живота које је на
редовном школовању, исто је обавезно да поред партиципације плаћа и разлику у цијени у односу на контактна
сочива - мека.
II 6.3. Слушна медицинска средства
Члан 44.
Право на слушна медицинска средства обухвата право
на слушни апарат и индивидуалну оливу, у правилу за једно уво.
Члан 45.
Право на слушни апарат и индивидуалну оливу има:
а) осигурано лице до навршене 18. године живота, које
има обострано трајно оштећење слуха преко 40 dB у говорном подручју до 2000 Hz,
б) осигурано лице од 18. до навршене 26. године живота, које је на редовном школовању, код обостраног трајног
оштећења слуха преко 60 dB у говорном подручју до 2000
Hz и
в) радно-активно осигурано лице које ради као просвјетни радник или обавља послове који претпостављају
обавезну комуникацију са странкама, што се доказује
потврдом послодавца, код обостраног трајног оштећења
слуха преко 60 dB у говорном подручју до 2000 Hz.
Члан 46.
Осигурано лице нема право на слушни апарат у случају:
а) да је слух на једном уву уредан (на нивоу 20 dB у
говорном подручју до 2000 Hz) и довољан за обављање
већине послова, нормално школовање и за послове на којима није потребно бинаурално слушање и
б) тоталне глувоће без резидуалног остатка.
II 6.4. Медицинска средства за омогућавање гласа и
говора
Члан 47.
Осигурано лице у случају тоталне ларингектомије има
право на апарат за омогућавање гласа и говора (електроларингс).
II 6.5. Дентална медицинска средства
Члан 48.
Правом на дентална медицинска средства обухваћене
су сљедеће подврсте медицинских средстава:
а) покретне зубне протезе,
б) ортодонтски апарати (активни покретни, функционални),
в) денталне надокнаде код урођених или стечених аномалија и
г) сплинтове и оптураторе.
114
19
II 6.5.1. Покретне зубне протезе
Члан 49.
(1) Право на покретну зубну протезу подразумијева
тоталну зубну протезу израђену од акрилата.
(2) Право на зубну протезу из става 1. овог члана има
осигурано лице изнад 65 година живота, и иста се одобрава трајно.
II 6.5.2. Ортодонтски апарат
Члан 50.
Право на ортодонтски апарат, израђен од акрилата и
метала, има осигурано лице до навршене 18. године живота код постојања аномалија на вилици које је могуће отклонити или ублажити ношењем истог.
II 6.5.3. Денталне надокнаде код урођених или стечених аномалија
Члан 51.
(1) Код урођених или стечених аномалија, осигурано
лице има право на денталне надокнаде и фиксни ортодонтски апарат.
(2) Право на фиксни ортодонтски апарат могуће је
остварити на основу мишљења конзилијума кога чине доктори специјалисти из сљедећих области: пластична и
реконструктивна хирургија, педијатрија, оториноларингологија, максилофацијална хирургија и ортодонција.
II 6.5.4. Сплинтови и оптуратор
Члан 52.
(1) Осигурано лице, код којег је због трауме неопходна
имобилизација безубих вилица, има право на сплинтове за
безубе вилице.
(2) Осигурано лице, код којег је присутна ресекција
ткива орофацијалног система као посљедица трауме или
операције малигних неоплазми, има право на оптуратор
плочу без зуба.
II 6.6. Тифлотехничка медицинска средства
Члан 53.
(1) Осигурано лице, којем је оштрина вида на оба ока
0,05 и мања (слијепо лице), има право на сљедећа тифлотехничка медицинска средства:
а) Брајева писаћа машина,
б) рачунар са говорним софтвером,
в) репродуктор и
г) бијели штап за слијепе.
(2) Осигурано лице има право на једно од медицинских
средстава, Брајеву писаћу машину, рачунар опремљен
говорним софтвером или репродуктор по властитом
избору.
Члан 54.
(1) Слијепо осигурано лице до навршене 26. године
живота које се налази на редовном школовању има право
на Брајеву писаћу машину.
(2) Изузетно, слијепом осигураном лицу које није на
редовном школовању може бити одобрена Брајева писаћа
машина, уколико је одобравање овог медицинског средства
препоручио Савез слијепих Републике Српске, а због специфичне активности слијепог осигураног лица.
(3) Да би осигураном лицу из ст. 1. и 2. овог члана била
одобрена Брајева писаћа машина, потребно је да познаје
Брајево писмо, што се доказује потврдом Савеза слијепих
Републике Српске.
Члан 55.
(1) Слијепо осигурано лице од 10. до навршене 35.
године живота има право на рачунар са говорним софтвером.
(2) Изузетно, слијепом осигураном лицу од навршене
35. године живота може бити одобрен рачунар са говорним
20
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
софтвером, уколико коришћењем наведеног медицинског
средства обезбјеђује егзистенцију, уз препоруку Савеза
слијепих Републике Српске.
(3) Рачунар са говорним софтвером одобрава се уз
услов да је осигурано лице из ст. 1. и 2. овог члана завршило информатичку обуку, што се доказује потврдом Савеза
слијепих Републике Српске.
Члан 56.
Слијепо осигурано лице које се налази на редовном
школовању има право на репродуктор, уколико је члан специјалне библиотеке за слијепа лица и које је савладало обуку руковања овим медицинским средством, што доказује
потврдом Савеза слијепих Републике Српске.
Члан 57.
Бијели штап за слијепа лица одобрава се слијепом осигураном лицу на период од 12 мјесеци.
II 6.7. Друга медицинска средства
Члан 58.
Правом на друга медицинска средства обухваћена су
сљедећа медицинска средства:
а) гастроинтестинална медицинска средства,
б) медицинска средства за урогенитални систем и
инконтиненцију,
в) медицинска средства за респираторни систем,
г) антидекубитална медицинска средства,
д) медицинска средства код дијабетеса,
ђ) естетска медицинска средства и
е) остала медицинска средства.
II 6.7.1. Гастроинтестинална медицинска средства
Члан 59.
(1) Осигурано лице код којег је уграђена привремена
или трајна стома има право на стома медицинска средства
према медицинској индикацији и другим условима из
Листе.
(2) Осигурано лице које има уграђене двије стоме има
право на двоструку количину стома медицинских средстава.
(3) Осигурано лице којем је одобрена врећица за стому
са уграђеном диск подлогом нема право на појединачне
групе дискова.
II 6.7.2. Медицинска средства за урогенитални систем
и инконтиненцију
Члан 60.
(1) У случају инконтиненције, односно ретенције урина
осигурано лице има право на медицинско средство за урогенитални систем и инконтиненцију наведено у Листи, а према медицинској индикацији и другим условима из Листе.
(2) Осигураном лицу прописује се једно медицинско
средство, осим уколико медицинска индикација захтијева
прописивање сета урогениталних медицинских средстава
из Листе, што се потврђује мишљењем најмање два доктора специјалиста одговарајуће гране медицине.
(3) Осигурано лице које не контролише мокрење и столицу, а може да сједи и креће се уз помоћ инвалидских
колица, има право уз једну врсту кондома и на двије врсте
кеса за урин, у количини прописаној у Листи.
Члан 61.
(1) Осигурано лице од навршене треће године живота
има право на пелене за дјецу, односно на пелене за одрасле, у количини прописаној у Листи, код сљедећих медицинских индикација:
а) урођене мане и/или болести урогениталног или пробавног система која за посљедицу имају трајну инконтиненцију урина и/или столице,
б) болести и/или повреда нервног система које за
посљедицу имају трајну инконтиненцију урина и/или столице,
114
10.12.2012.
в) стање коме и
г) ментална ретардација осигураног лица од навршене
треће године живота, са посљедицом инконтиненције урина и/или столице.
(2) Прво одобравање пелена за одрасле врши се овјером налога уз претходно доношење рјешења Фонда, а свако наредно само овјером налога.
(3) Осигураном лицу (дјетету) које има преко 26 kg
могу се прописати пелене за одрасле, уколико су испуњене
медицинске индикације које су прописане за пелене за дјецу, уз потврду изабраног доктора породичне медицине,
односно педијатра.
II 6.7.3. Медицинска средства за респираторни систем
Члан 62.
У складу са прописаним медицинским индикацијама и
другим условима из Листе, осигурано лице има право на
медицинско средство за респираторни систем за потребе
лијечења у кући, а које је прописано Листом, и то:
а) инхалатор,
б) ендотрахеална канила и
в) транстрахеални катетер, назални или биназални.
II 6.7.4. Антидекубитална медицинска средства
Члан 63.
Осигурано лице има право на антидекубитални душек
и антидекубитални јастук, те болеснички кревет са или без
трапеза, у складу с медицинским индикацијама и другим
условима из Листе.
II 6.7.5. Медицинска средства код дијабетеса
Члан 64.
(1) Осигурано лице обољело од дијабетеса тип I има
право на сљедећа медицинска средства:
а) апарат за одређивање глукозе у крви,
б) инсулински шприцеви и игле,
в) дијагностичке траке за мјерење шећера у крви,
г) траке за мјерење шећера у урину и
д) ланцете.
(2) Осигурано лице обољело од дијабетеса тип II има
право на сљедећа медицинска средства:
а) дијагностичке траке за мјерење шећера у крви и
б) ланцете.
II 6.7.6. Естетска медицинска средства
Члан 65.
Осигурано лице, у зависности од медицинских индикација и других услова из Листе, има право на сљедећа естетска медицинска средства:
а) протеза за дојку,
б) специјални грудњак за протезу дојке (једнодијелни
или дводијелни) и
в) власуља.
II 6.7.7. Остала медицинска средства
Члан 66.
Поред медицинских средстава наведених у групи II 6.7.
- Друга медицинска средства, код медицинских индикација и других услова из Листе осигурано лице има право и на
сљедећа медицинска средства:
а) појас за килу једнострани или обострани, са или без
суспензоријума,
б) еластични компресивни терапијски рукав са рукавицом,
в) еластичне компресивне градуисане терапијске чарапе и
г) еластичне компресивне чарапе.
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
II 7. Изузетно остваривање права на медицинско средство
Члан 67.
(1) Осигурано лице може, уколико за то постоје изузетни медицински разлози, остварити право на медицинско
средство из Листе иако не испуњава услове прописане
медицинске индикације, односно остварити право на већу
количину медицинског средства од прописане.
(2) Осигурано лице може, уколико за то постоје изузетни медицински разлози, односно одржавање виталних
животних функција, остварити право на медицинско средство које није обухваћено Листом.
III - НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
МЕДИЦИНСКО СРЕДСТВО
III 1. Предлагање, прописивање и одобравање набавке/поправке медицинског средства
Члан 68.
(1) Приједлог за набавку/поправку медицинског средства из Листе могу дати:
а) овлашћени доктор специјалиста одговарајуће гране
медицине уговорне здравствене установе,
б) конзилијум уговорне здравствене установе и
в) стручни тим уговорне здравствене установе оспособљене за протетичке и ортотичке услуге.
(2) Приједлог из става 1. овог члана, у правилу, не може
бити старији од 6 (шест) мјесеци.
(3) Набавку/поправку медицинског средства из Листе
може, на обрасцу налога, као овлашћени доктор у смислу
овог правилника, прописати доктор који је запослен у уговорној здравственој установи и који од Фонда има додијељену шифру за прописивање медицинских средстава (у
даљем тексту: овлашћени доктор), и то:
а) изабрани доктор породичне медицине или педијатар,
на основу приједлога доктора специјалисте одговарајуће
гране медицине,
б) доктор стоматологије и
в) доктор специјалиста одговарајуће гране медицине.
Члан 69.
(1) Право на медицинско средство које је прописао
овлашћени доктор утврђује се од стране Фонда, у складу
са одредбама Закона о општем управном поступку, Закона
о здравственом осигурању и овог правилника, на сљедећи
начин:
а) овјером налога или
б) овјером налога уз претходно доношење рјешења
Фонда, а на основу одлуке Комисије Фонда.
(2) Комисију из става 1. тачка б) овог члана именује
директор Фонда.
(3) Уколико се право на медицинско средство остварује овјером налога уз претходно доношење рјешења Фонда,
овлашћени доктор уз попуњен налог осигураном лицу даје
медицинску документацију са детаљним образложењем
медицинске индикације за предложено медицинско средство која не може бити старија од 6 (шест) мјесеци.
Члан 70.
(1) Фонд може да овјери само налог који је издат на
начин и у складу са условима за предлагање/прописивање
медицинског средства из овог правилника.
(2) Уколико се приликом овјере налога утврди да налог
није издат на начин и у складу са условима за предлагање/прописивање медицинског средства из овог правилника о истом се обавјештава сектор надлежан за послове контроле.
Члан 71.
(1) Приликом подношења захтјева за одобравање медицинског средства, односно овјере налога, а на основу евиденције о расположивим обновљеним медицинским средстви-
114
21
ма, осигурано лице се обавјештава о могућностима и погодностима коришћења обновљеног медицинског средства.
(2) Уколико осигурано лице пристане на коришћење
обновљеног медицинског средства, попуњава образац изјаве о пристанку на коришћење обновљеног медицинског
средства.
(3) Један примјерак потписане изјаве прилаже се уз
овјерени налог, односно захтјев, а други примјерак се
доставља раднику Фонда који води евиденцију о враћеним
и обновљеним медицинским средствима.
Члан 72.
(1) Право на поправку медицинског средства одобрава
се овјером налога уз претходно доношење рјешења Фонда,
а на основу одлуке Комисије.
(2) Овлашћени доктор који предлаже поправку дужан је
у свом налазу и мишљењу прецизно навести дијелове медицинског средства које треба поправити или замијенити.
(3) Уз захтјев за одобравање поправке медицинског
средства, осигурано лице прилаже предрачун који је сачињен на основу налаза и мишљења из става 2. овог члана.
(4) Предрачун испоручиоца, односно сервиса обавезно
садржи спецификацију дијелова и материјала са јединичним цијенама и количинама, као и технолошке операције
са предвиђеним временским нормативима и цијенама
израде.
(5) Поправка медицинског средства се, у правилу, обавља код испоручиоца који је осигураном лицу испоручио
медицинско средство.
III 2. Прописивање медицинског средства од стране
изабраног доктора породичне медицине или педијатра
Члан 73.
(1) Изабрани доктор породичне медицине или педијатар медицинско средство из Листе за чије је прописивање
овлашћен прописује на обрасцу налога.
(2) Доктор из става 1. овог члана може, у зависности од
здравственог стања осигураног лица, прописати количину
медицинског средства потребну за два или три мјесеца за
стома медицинска средства и пелене, у којем случају издаје два или три налога са различитим датумима.
(3) Осигураном лицу налог се овјерава у Фонду, с тим
да се, уколико је прописана количина медицинског средства за два или три мјесеца, овјера врши за сваки мјесец, и
то најраније пет дана прије датума назначеног у налогу,
али не касније од датума назначеног у налогу.
(4) Прво прописивање медицинског средства, за чије је
прописивање овлашћен изабрани доктор породичне медицине или педијатар, врши се на основу приједлога доктора
специјалисте одговарајуће гране медицине.
(5) Уколико је потреба за медицинским средством привремена, приједлог доктора специјалисте одговарајуће гране медицине је потребан и након првог прописивања медицинског средства, односно за свако наредно прописивање
док траје потреба за истим.
(6) Уколико је потреба за медицинским средством трајна, приједлог доктора специјалисте одговарајуће гране
медицине није потребан за прописивање медицинског
средства за наредних 12 мјесеци.
(7) Изузетно од става 6. овог члана, изабрани доктор
породичне медицине или педијатар може, уколико сматра
да је неопходно, код наредног прописивања медицинског
средства тражити приједлог доктора специјалисте одговарајуће гране медицине и прије истека рока од 12 мјесеци.
III 3. Прописивање медицинског средства од стране
доктора стоматологије и доктора специјалисте одговарајуће гране медицине
Члан 74.
(1) Доктор стоматологије и доктор специјалиста одговарајуће гране медицине медицинско средство за чије је
прописивање овлашћен прописује на обрасцу налога.
22
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
(2) Уколико се право на медицинско средство може
остварити овјером налога уз претходно доношење рјешења
Фонда, овлашћени доктор стоматологије, односно доктор
специјалиста одговарајуће гране медицине уз попуњен
налог осигураном лицу даје медицинску документацију са
детаљним образложењем медицинске индикације за предложено медицинско средство, која не може бити старија
од 6 (шест) мјесеци.
III 4. Изузетно прописивање и одобравање медицинског средства
Члан 75.
(1) Приједлог за набавку/поправку медицинског средства из члана 67. овог правилника даје конзилијум који
чине три доктора специјалиста одговарајуће гране медицине, уз образложење медицинских разлога на којима се
заснива приједлог.
(2) Медицинско средство из члана 67. став 1. овог правилника прописује овлашћени доктор из Листе, а медицинско средство из члана 67. став 2. прописује доктор специјалиста одговарајуће гране медицине, на обрасцу налога.
(3) Право на набавку/поправку медицинског средства
из члана 67. овог правилника одобрава се овјером налога
уз претходно доношење рјешења Фонда.
Члан 76.
(1) Уз захтјев за одобравање медицинског средства из
члана 67. овог правилника осигурано лице прилаже уредно попуњен налог и медицинску документацију, а уколико
осигурано лице подноси захтјев за медицинско средство
које није обухваћено Листом, уз наведену документацију
подноси и техничку документацију и предрачун испоручиоца.
(2) Код рјешавања по захтјеву за медицинско средство
из члана 67. став 2. овог правилника, Фонд може да затражи и мишљење конзилијума друге здравствене установе.
(3) Рјешењем Фонда о одобравању медицинског средства у случају из члана 67. став 2. овог правилника одређује се цијена медицинског средства, рок трајања, партиципација осигураног лица, гарантни рок, те обавеза враћања
одобреног медицинског средства, што утврђује Комисија
Фонда на основу техничке документације према групи
којој медицинско средство припада.
(4) Цијена медицинског средства из члана 67. став 2.
одређује се у складу са посебним актом Фонда.
III 5. Рок важења овјереног налога
Члан 77.
(1) Налог о одобреном медицинском средству важи 30
дана од дана овјере налога, те се осигурано лице може у
том року обратити испоручиоцу медицинског средства.
(2) Ако осигурано лице не затражи испоруку медицинског средства у року из става 1. овог члана или уколико
изгуби или оштети налог о прописаном или одобреном
медицинском средству, може поновити поступак прописивања, односно одобравања истог.
III 6. Уговарање испоруке медицинског средства
Члан 78.
(1) Уговор о испоруци медицинског средства Фонд
закључује, у правилу, на основу јавног позива и на период
од двије године.
(2) Уговором из става 1. овог члана, осим услова из
овог правилника, уређују се предмет уговора, рок на који
се уговор закључује, рок испоруке медицинског средства,
начин и рокови плаћања испорученог медицинског средства, начин обављања надзора и контроле извршења уговорених обавеза, одговорност за штету насталу због неизвршења уговорених обавеза и друга међусобна права и обавезе уговорних страна.
(3) За дентална медицинска средства која производе и
испоручују здравствене установе Фонд закључује уговор
на основу Правилника о принципима, условима и критери-
114
10.12.2012.
јумима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга у Републици Српској.
III 7. Обавезе испоручиоца медицинског средства
Члан 79.
(1) Испоручилац је дужан обезбиједити да осигураном
лицу буде доступно медицинско средство чија цијена одговара цијени из Цјеновника Фонда.
(2) Испоручилац је обавезан да осигураном лицу испоручи медицинско средство које је произведено уз примјену
одговарајућег система квалитета и у складу са стандардима прописаним овим правилником.
(3) Испоручилац је обавезан осигураном лицу испоручити одобрено медицинско средство одмах, а најкасније у
року од 30 дана од дана пријема овјереног налога, ако уговором није другачије одређено.
(4) Испоручилац је обавезан да на фактури о испорученом медицинском средству назначи износ партиципације
која је наплаћена од осигураног лица, односно шифру
основа за ослобађање од плаћања партиципације.
(5) Осигураном лицу од којег је наплаћена партиципација, испоручилац издаје рачун на коме је назначена укупна цијена медицинског средства, дио цијене коју плаћа
Фонд и износ партиципације осигураног лица.
Члан 80.
(1) Код испоруке одређених медицинских средстава из
Листе, обавезно је присуство доктора који је предложио
медицинско средство или доктора специјалисте одговарајуће гране медицине у мјесту испоруке и овлашћеног радника Фонда, а према утврђеном плану.
(2) Приликом преузимања медицинског средства констатује се да је исто исправно, функционално и израђено
према стандардима, што потврђује доктор својим потписом и печатом и уписивањем датума на налогу.
(3) У случају из става 1. овог члана, испоручилац је
дужан да обавијести доктора и Фонд о датуму испоруке
медицинског средства најкасније три дана прије испоруке
истог.
III 8. Приговор на испоручено медицинско средство
Члан 81.
(1) Уколико осигурано лице и након извршене контроле функционалности сматра да му испоручено медицинско
средство које је израђено по мјери или серијски произведено медицинско средство које је прилагођено није функционално, одговарајуће или да не задовољава прописане
стандарде, може уложити приговор, у року од 15 дана од
дана испоруке медицинског средства.
(2) Приговор из става 1. овог члана осигурано лице
подноси канцеларији, односно пословници Фонда.
(3) Оправданост приговора осигураног лица процјењује комисија коју именује директор Фонда и коју чине доктор овлашћен за прописивање или предлагање медицинског средства на које се односи приговор, представник
испоручиоца и радник Фонда.
(4) Процјена функционалности испорученог медицинског средства врши се уз присуство осигураног лица.
(5) Комисија из става 3. овог члана у записнику констатује да ли је приговор осигураног лица основан, а уколико
се утврди основаност приговора, испоручилац је дужан да
отклони утврђени недостатак у року од 15 дана, а ако то
није могуће, обавезан је да осигураном лицу испоручи
ново медицинско средство.
(6) Уколико Комисија из става 3. овог члана утврди да
је приговор осигураног лица неоснован, канцеларија Фонда ће донијети рјешење којим се приговор одбија, а осигурано лице на такво рјешење има право жалбе.
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
IV - КОНТРОЛА И НАДЗОР
Члан 82.
(1) Фонд спроводи контролу примјене овог правилника
код испоручилаца медицинских средстава, као и контролу
примјене овог правилника од стране доктора који има
овлашћење за предлагање, односно прописивање медицинског средства.
(2) Испоручиоци медицинских средстава и овлашћени
доктори обавезни су радницима Фонда који спроводе контролу ставити на увид сву документацију која се тиче примјене овог правилника, укључујући и финансијску документацију.
(3) У поступку спровођења контроле коришћења медицинског средства овлашћени радник Фонда може уз писмени пристанак осигураног лица извршити контролу и у стану осигураног лица.
V - ОДГОВОРНОСТ И НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 83.
(1) У случају да се утврди да је доктор који је овлашћен
за предлагање или прописивање медицинског средства
поступао у супротности са одредбама овог правилника,
Фонд има право на накнаду штете.
(2) Поступак накнаде штете коју Фонду проузрокује
доктор који је овлашћен за предлагање или прописивање
медицинског средства, дефинисан је актом Фонда којим се
уређују критеријуми за додјелу шифара и уговором.
(3) Изабрани доктор породичне медицине или педијатар који медицинско средство из Листе прописује на основу налаза доктора специјалисте одговарајуће гране медицине дужан је да, уколико уочи да доктор специјалиста
одговарајуће гране медицине поступа у супротности са
одредбама овог правилника, о истом обавијести Фонд.
Члан 84.
Поступак накнаде штете коју Фонду проузрокује испоручилац кршењем одредаба овог правилника дефинише се
уговором који Фонд закључује са испоручиоцем.
Члан 85.
(1) Осигурано лице, односно лице које се о њему стара
или установа у коју је осигурано лице смјештено обавезно
је да Фонду надокнади штету у случају да:
114
23
а) из неоправданих разлога не преузме наручено медицинско средство,
б) не врати медицинско средство за које постоји обавеза враћања и
в) не користи испоручено медицинско средство.
(2) Уколико Фонд у поступку контроле утврди да осигурано лице не користи медицинско средство за одобрену
намјену, поред потраживања накнаде штете Фонд има право одузети такво медицинско средство.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 86.
(1) По захтјеву за набавку/поправку медицинског средства поднијетом Фонду до 31.12.2012. године, одлучиваће
се у складу са одредбама правилника који се примјењивао
у вријеме подношења захтјева.
(2) Уколико је осигураном лицу медицинско средство
одобрено на коришћење према условима прописаним Правилником о праву на ортопедска и друга помагала (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/09, 51/09, 64/09,
101/09, 2/10, 10/10, 73/10, 101/10, 17/11 и 42/11), рок трајања и гарантни рок медицинског средства рачунају се по
правилнику који се примјењивао у вријеме одобравања
захтјева.
Члан 87.
Почетком примјене овог правилника престају да се
примјењују Правилник о праву на ортопедска и друга
помагала (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
42/09, 51/09, 64/09, 101/09, 2/10, 10/10, 73/10, 101/10, 17/11
и 42/11) и Упутство о примјени Правилника о праву на
ортопедска и друга помагала (“Службени гласник Републике Српске”, број 64/09).
Члан 88.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а
примјењиваће се од 1. јануара 2013. године.
Број: 02/002-6941-4/12
25. октобра 2012. године
Бања Лука
Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.
1.
. .
.
.
.
./
1. !" #
1.1. $ $ % 1.1.1. $ $ &
&
1.
6010656
"
'
, Shopart
2.
6010657
"
-
&
#
$
%
#(
#(
)
.
#(
ja
/
# 18
10 * #
+ ; Y
83.5;
,
$
,
.
!. 19.
20.
,
!. 19.
20.
"
18
24
a
#(
#(
)
#(
# 18
* 79
(Q 72.3);
* &
(Y 83.5,S 98, Z
89.4,).
* (
";
! "
24
3.
4.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
6010658
6010661
,
-
$
Sach
'
, "
,
, $
Dynamik
&
'
, +
$
&
'
, #(
#(
)
)
J
* ?
' '
.
&
'
, #(
#(
)
#(
# 18
10 "@
- -
$
Dynamik
&
'
, #(
"@
-
$
Sach
&
'
, #(
"@
-
$
Dynamik
&
'
, #(
* "@
&,
* 79
@
(Q 72.2);
* &
@
(S88,
Z89.5,Y83.5);
- .
* "@
&,
* 79
@
(Q 72.2);
* &
@
(S88, Z
89.5,Y83.5)
- .
* "@
,
* 79
@
(Q 72.2);
* &
@
(S88, Z
89.5,Y83.5);
- .
* "@
;
* 79
@
(Q 72.2);
* &
@
(S88, Z
89.5,Y83.5);
1.1.2. ' &$
1.
6010278
"@
- $
Sach
2.
3.
4.
6010007
6010394
6010028
114
10 "
18
36 #(
#(
)
#(
# 18
10 "
18
36 "
18 36
#(
)
#(
# 18
10 "
18
36 #(
)
#(
# 18
10 "
18 36
#(
)
#(
# 18
10 "
18
36 -
* 79
(Q 72.3);
* &
(Y83.5,S98, Z
89.4);
- .
* (
";
* 79
(Q 72.3);
* &
(Y83.5,S98, Z
89.4,);
- .
10.12.2012.
$
,
Sach .
,
$
,
Dynamik
.
,
$
.
!. 19.
20.
!. 19.
20.
,
,
$
,
Sach ,
$
.
!. 19.
20.
,
,
$
,
Dynamik
,
$
.
!. 19.
20.
,
,
$
,
Sach ,
$
.
!. 19.
20.
,
,
$
,
Dynamik
,
!. 19.
20.
10.12.2012.
5.
6.
7.
8.
9.
6010005
6010006
6010399
6010397
6020089
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
"@
-
$
,
Sach , &
'
, #(
"@
$
- Liner Dynamik
&
'
, #(
"@
@
,
Sach &
'
, #(
"@
&
'
, #(
@ @
&
'
, #(
#(
)
#(
)
#(
- .
$
.
# 18
10 * "@
,
10 cm;
* 79
@
(Q 72.2);
* &
@
(S88, Z 89.5,
Y83.5);
- .
,
,
$
,
Sach ,
$
, @
.
,
$
,
Dynamik
,
Liner,
$ .
,
$
,
$ .
# 18
10 "
18 48
#(
)
#(
# 18
10 "
18
36 #(
)
#(
# 18
10 "
18
48 #(
)
)
25
"
18 48
#(
114
12
$
* "@
,
10 cm (
$ @);
* 79
@
(Q 72.2);
* &
@
(S88, Z 89.5,
Y83.5);
- .
* "@
;
* 79
@
(Q 72.2);
* &
@
(S88, Z 89.5,
Y83.5).
* "@
,
@ 90
;
* 79
@
@
(Q 72.2);
* &
@
(S88, Z 89.5,
Y83.5).
* (
@
(Z
89.5);
* 79
@
(S88, Q 72.2,
Y83.5);
@
Liner
$ #
a @.
,
$
,
Sach ,
$
, $ .
A
.
- .
!. 19.
20.
!. 19.
20.
!. 19.
20.
!. 19.
20.
!. 19.
20.
26
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
10.
6020004
#
a
@
11.
6010662
+
$
@
&
'
, #(
#(
)
)
6 $
114
* (
@
(Z
89.5);
* 79
@
(S88, Q 72.2,
Y83.5);
(
- @
Liner
$ ' @).
* ?
' '
.
10.12.2012.
A
.
- .
!. 19.
20.
&
#(
#(
)
)
J
!. 19.
20.
,
$
'
, .
!. 19.
* ?
A
#(
#(
)
)
J
&
12.
6020275
&
.
20.
( @
' 6010006).
, - Liner
% $ ' ( )$ & (% (% *, .
)a - &' &$ ) ) ) $ ', &$ Liner )(, ) $ '.
1.1.3. "' &$
#(
#(
)
#(
48 * @
1.
6010261
@
&
!. 19.
,
20.
- o
(S78,
,
Z89.6,Y83.5);
o
'
* 79
$
,
, @
Sach $
,
"
@
Sach ,
"
'(Q72.0);
,
'
-
@
@
.
,
,
.
2.
6010001
@
* @
&
!. 19.
#(
#(
)
#(
# 18
,
20.
- (S78,
, Z89.6,Y83.5);
10 '
* 79
, $
@
"
@
18
$
,
,
(Q 72.0);
Sach Sach - 48 ,
,
'
'.
@
@
,
,
.
!. 19.
3.
6010267
@
&
#(
#(
)
#(
# 18
* @
20.
,
- (S78,
, Z89.6,Y83.5);
10 '
* 79
, $
@
(ISNY)
"
@
18
$
,
Dynamik
(Q 72.0);
,
36 '$
.
$
@
(ISNY)
$,
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
114
4.
5.
6.
7.
6010002
6010003
6010265
6010271
@
-
$
,
Dynamik
,
' $
@
&
'
, #(
@
- $
$ Liner
Dynamik
,
' $
@
&
'
, #(
"
,
$
, @
,
Sach &
'
, #(
"
,
$
,
$
@
,
Dynamic
&
'
, #(
#(
)
#(
# 18
10 "
18
48 #(
)
#(
# 18
10 "
18
36 #(
)
#(
# 18
10 * @
(S78,
Z89.6,Y83.5);
* 79
@
@
(Q 72.0);
- .
* @
(S78,
Z89.6,Y83.5);
* 79
@
@
(Q 72.0);
- @ 12 cm @' $'
;
- .
* #
(S78, Y83,
Z89.9);
- .
"
18
48 #(
)
#(
# 18
10 "
18
36 * #
(S78, Y83.5,
Z89.9);
- .
27
Dynamik
,
' @
- ,
,
.
,
$
(
),
Dynamik
,
' @
,
,
.
,
$
$
Liner $,
Dynamik
,
' @
- ,
.
,
$
,
Sach , @
,
,
.
,
$
,
Dynamik
,
$
@
,
,
.
!. 19.
20.
!. 19.
20.
!. 19.
20.
!. 19.
20.
28
8.
9.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
6010259
6010272
"
@
,
$
,
$
@
,
Sach &
'
, #(
"
@
,
$
,
$
@
,
Dynamic
&
'
, #(
&
'
, #(
10.
6020107
@ @
11.
6010663
+
$
@
#(
)
#(
# 18
10 114
* #
@
(S 88, S 87,
Y83.5, Z89.5);
- .
"
18
48 #(
)
#(
# 18
10 * #
@
(S 87, S88,
Y83.5, Z89.5);
- .
"
18
36 #(
)
#(
1 :
12
* @
(S78,
Z89.6, Y83.5);
* 79
@
(Q 72.0);
-
$
Liner $.
?
' ' .
10.12.2012.
,
$
,
Sach ,
$
@
,
.
,
$
(
) $
$,
Dynamik
,
$
@
,
.
A
,
- .
!. 19.
20.
!. 19.
20.
!. 19.
20.
#(
#(
)
)
&
J
!. 19.
,
20.
$
'
, .
12.
6020276
&&
#(
#(
)
)
J
?
A
!. 19.
,
20.
( @
'
6010003).
.
- Liner
, % $ ' ( )$ & (% (% *, .
1.2. $ $ % 1.2.1. $ $ () &
!. 21.
1.
6010640
"
&
#(
#(
)
#(
# 18
* (
,
22.
(S68, S 67,
Z89.8,
Y83.5);
10 ,
'
, * C.
$
"
;
18
* 79
$
36 (Q
71.3).
&
#(
#(
)
#(
# 18
2.
6010641
"
* (
!. 21.
,
$
22.
(S68, Z89.0,
$
,
Y83.5, Z89.3);
10 '
, $,
* C
$
"
.
;
18 * 79
$
36 (Q 71.3).
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1.2.2. &$
1.
6010029
" - ()
2.
3.
4.
6010036
6010642
6010664
&
'
, #(
&
'
, #(
"
'
&
'
, #(
+
$
&
'
, #(
#(
)
)
J
* ?
' '
.
&
'
, #(
#(
)
#(
# 18
10 * (
(S48, Z89.0,
Z89.2, Y83.5);
&
'
, #(
&
'
, #(
" '
1.2.3. " &$
1.
6010034
- ,
2.
3.
6010030
6010031
'
#(
#(
#(
)
)
)
#(
#(
#(
# 18
10 114
"
18
48 # 18
10 "
18
36 # 18
10 * (
(S58.1, Z89.2,
Y83.6);
* 79
(Q
71.2).
* (
(S58.1, Z89.2,
Y83.5);
* 79
(Q
71.2).
* #
(S58.0, Y83.5).
"
18
36 "
18
48 #(
)
#(
# 18
10 "
18
36 #(
)
#(
# 18
10 "
18
36 * 79
(Q
71.1).
* (
(S48, Z89.0, Z89,
Y83.5.2);
* 79
(Q
71.1).
* (
(S48, Z89.0,
Z89.2, Y83.5);
* 79
(Q
71.1).
29
,
$
,
$,
.
!. 21.
22.
,
$
,
$ ,
.
,
$
,
$ ,
,
.
,
$
.
!. 21.
22.
,
$
,
$ ,
,
.
,
$
,
$, ,
, .
,
$
,
$ ,
,
.
!. 21
22.
!. 21.
22.
!. 21.
22.
!. 21.
22.
!. 21.
22.
30
4.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
6010643
"
- &
'
, #(
#(
)
#(
114
# 18
10 * #
(S48.1,
Y83.5,Z89.8);
"
18
36 * 79
(Q
71.1).
10.12.2012.
,
$
,
$
,
,
, .
,
.
: PVC.
A
.
- ,
, !. 21.
22.
5.
6020137
)
&
'
, #(
#(
)
#(
12 * 7 ;
)
, .
6.
6020078
@
- #(
)
)
#(
6 $
* (
'
;
(S48, S58, S68,
Z89,Y83.5).
7.
6020098
@
- #(
)
)
#(
6 $
* (
(S 52).
A
.
: .
!. 21.
22.
8.
6010665
+
$
&
'
, &
'
, &
'
, #(
#(
)
)
J
* ?
' .
,
$
.
!. 21.
22.
&
'
, #(
#(
)
#(
# 18
10 * 79
,
@
(Q72, S83).
,
,
$
,
Sach ,
$
.
!. 23.
24.
* 79
,
@
(Q72, S73).
,
,
$
,
Sach , @
,
.
!. 23.
24.
1.3. + +
1.3.1. &$
1.
6010652
F
@
, Sach
2.
6010653
F
@
,
,
Sach , @
&
'
, "
18
36 #(
#(
)
#(
"
65
60 # 18
10 "
18
36 !. 21.
22.
!. 21.
22.
10.12.2012.
3.
4.
6010654
6010666
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
3.
4.
5.
6010130
6010131
6010152
6010134
31
F
@
,
Sach &
'
, #(
+
$
&
'
, #(
#(
)
)
J
* ?
' .
&
'
, #(
)
)
#(
# 18
12 A
.
- ,
,
.
!. 23.
25.
&
'
, #(
* & (S13.4, M50);
* ( ;
* & '
';
* G
(R42.0).
* & , ,
, (S12, S13, S14);
* & '
'.
.
: ,
.
!. 23.
25.
* $ ,
(S12, S14,
43.1, Q76.2,
T91.3);
(
@).
!. 23.
25.
C $
' @
(G80,Q74.3).
.
!. 23.
25.
* ? !. 23.
25.
1.3.2. $
1.3.2.1. $ $ /)
1.
6010129
F - (CO) 2.
114
F (CO) %
F (
CTSO)
Siege
F -
&
'
, &
@
(
)
&
-
#(
)
#(
# 18
10 F 18
65
36 F 18
36 )
)
#(
# 18
18 F 18
65
36 #(
#(
)
#(
"
65
60 # 18
18 F 18
65
36 #(
#(
)
#(
"
65
60 # 8
6 * 79
,
@
(Q72, Z89.9).
,
,
$
,
Sach ,
.
,
,
$
.
!. 23.
24.
!. 23.
24.
* (
(M05, M06).
F 8 18 8
#(
#(
)
#(
# 18
32
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
'
, K @
(
)
K @
(
)
K @
(
)
&
'
;
K @
(
)
&
'
, 6.
6010142
F (
)
7.
6010140
F (KLSO
)
8.
6010151
F (CTM
)
9.
6010144
F (
'
)
10.
6010650
F 11.
6010150
( PECTUS
CARINAT
UM
&
'-
18 114
#(
#(
)
#(
# 18
12 (
) (S30,
S32);
* &
,
$
' @
$
.
* C Cobbov 20 $
(M41.1).
#(
#(
)
)
# 18
12 #(
#(
)
)
#(
#(
)
#(
#(
)
"
18
48 )
)
.
.
!. 23.
25.
* C Cobbov 20 $
(M41.1).
.
!. 23.
25.
# 18
10 ,
$@
* C (M41.1).
.
!. 23.
25.
#(
# 18
12 * C Cobbov 50 (M41);
* Mb Scheuermann (M42.0).
.
!. 23.
25.
#(
# 18
18 * C $@
(M80),
/ ;
* & '
$@
(S22, S32);
* K
$@
(D16.6);
* &
II (43.1, Q76.2).
* #
$
(Q67.7).
.
!. 23.
25.
,
-
!. 23.
25.
"
18
48 #(
10.12.2012.
#(
# 18
6 10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
114
12.
6010155
( PECTUS
CARINATUM 1.3.2.2. $ $ 1.3.2.2.1. 0% 1.
6010649
F 2.
3.
6010117
6010116
F F $,
1.3.2.2.2. % 1.
6010037
@
@
2.
6010045
F @
(
[
)
33
,
.
,
,
.
&
'
#(
)
)
#(
# 18
6 * #
$
(Q67.8).
&
'
#(
)
)
#(
# 18
18 * &
' , '
, , .
.
!. 23.
25.
* / $
.
.
!. 23.
25.
* K $
(G 83.2);
• 79
$
.
!. 23.
25.
* #
@
;
* C ' @
9
(M23.5).
,
,
$
@
.
!. 23.
25.
* ? ' ' 9 - @
,
,
$
,
@
!. 23.
25.
&
'
, F 18
65
36 #(
#(
)
#(
"
65 60 # 18
18 F 18
65
36 &
'
, #(
&
'
#(
)
)
#(
"
65
60 # 18
12 "
18
36 #(
)
#(
# 18
12 F 18
65
36 &
'
#(
#(
)
#(
"
65
60 # 18
12 F 18
65
48 !. 23.
25.
34
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
"
65
60 3.
6010044
F @
(
[
)
&
'
#(
#(
)
#(
5.
6.
7.
6010074
6010076
6010086
6010079
F @
' , F @
(
[
) - C
F @
,
"
,
&
'
, &
'
, &
'
,
&
#(
#(
)
#(
#(
)
#(
* C
' @
9
(M23.5).
, ,
@
,
.
!. 23.
25.
* C $
'
.
,
,
$
,
9
.
!. 23.
25.
, , .
!. 23.
25.
F 18
65
36 * ? @
;
* @
, @
;
* C $' $
.
"
65
60 # 18
* \
-
!. 23.
25.
"
65
60 # 18
12 "
65
60 # 18
12 F 18
65
36 #(
#(
#(
)
)
)
#(
#(
.
!. 23.
25.
F 18
65
48 #(
@
;
* F$
/
'
.
* ? ', ' @
.
10.12.2012.
,
,
$
@
.
# 18
12 F 18
65
48 4.
114
"
65
60 (F
'
)
# 18
12 10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
, 8.
6020109
K
9.
6010095
" 10.
6010097
( #
] (
)
11.
12.
6010124
6010123
@
$ "@
$ '
, &
'
, ,
&
'
, ,
&
'
, &
'
, ,
&
'
, ,
12 "
18
36 114
;
* "
' (G57.3).
* (Q65).
#(
)
)
#(
3 #(
)
)
#(
3 * (Q65).
#(
#(
)
#(
12 * 79
(Q66).
#(
)
)
#(
(F
'
6 )
? 8
6 ? 8 15 8
#(
)
)
#(
? 15 12
? 8
6 ? 8 - 15
8 * $
@
, ;
* &
.
* $
@
- ;
* &
.
35
.
.
- .
!. 23.
25.
$' .
,
$ .
!. 23.
25.
, ' .
!. 23.
25.
.
!. 23.
25.
.
!. 26.
27.
!. 23.
25.
? 15 - 12
1.4. & )5
1.4.1. & & $ 1.
6010291
F
&
'
, #(
)
)
#(
F 18
12 * M21 - &
;
* Q66 - 79
;
* Z99.8 - ;
36
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
2.
6010300
F
$
2,5 6 cm
&
'
, #(
)
)
#(
F 18
12 3.
6010301
F
- $
6
cm
&
'
, #(
#(
)
#(
F 18
12 #(
)
)
#(
# 8
6 1.4.2. & & $ )
1.
6010305
F
&
'
, 2.
6010306
F
$
1,5 cm 3 cm
&
'
, F 8 15
8 #(
)
)
#(
F 15
18
10 # 8
6 F 8 15
8 114
* Angiopathia diabetica
Peripherica (I 79.2),
( ');
* Z89.0 S98.2.
* M21 - &
;
* Q66 - 79
;
* Q72 - 79
,
Angiopathia
diabetica peripherica (I 79.2) (
');
* ;
* &
2,5 cm 6 cm.
* M21 - &
;
* Q66 - 79
;
* Q72 - 79
,
Angiopathia
diabetica peripherica
(I79.2), ( '), ;
* &
6 cm.
10.12.2012.
,
.
!. 26.
27.
,
.
!. 26.
27.
* M21 - &
;
* 21.3 - ;
* Q66 - 79
;
* Z99.8 - ;
* &
1,5 cm.
.
!. 26.
28.
* M20 - &
$
;
* 21 - ;
* Q66 - 9
Q72 9
;
, .
!. 26.
28.
10.12.2012.
3.
4.
5.
6010307
6010308
6010309
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
F
$
3 6 cm
F
$
6 cm 10
cm
F
$
10
cm
&
'
, &
'
, &
'
,
#(
)
)
#(
F 15
18
10 # 8
6 F 8 15
8 #(
)
)
#(
F 15
18
10 # 8
6 F 8 15
8 #(
#(
)
#(
F 15
18
10 # 8
6 F 8 15
8 F 15
18
10 1.4.3. & )(
1.
6010281
F
$
9
2.
6010303
%
(
)
&
'
, #(
&
'
, #(
)
)
#(
F 3 8 6 F 8 15
8 )
)
#(
# 8
6 F 8 15
8 114
37
* &
1,5
cm 3 cm.
* M20 - &
$
;
* 21 - #
;
* Q66 - 79
;
* Q72 - 79
;
* &
3
6 cm.
, .
!. 26.
28.
* M20 - &
$
;
* 21 - #
;
* Q66 - 79
;
* Q72 - 79
;
* &
6 cm 10 cm.
, .
!. 26.
28.
* M20 - &
$
;
* 21 - #
;
* Q66 - 79
;
* Q72 - 79
;
* &
10 cm.
, .
!. 26.
28.
* M20 - &
;
* 21 - #
;
* Q66 - 79
;
* Q72 - 79
;
* "$
1,5 3 cm.
* 20, Q66
"
;
* #
9
.
.
!. 26.
29.
,
'
$' '
.
!
26.
38
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
114
10.12.2012.
F 15
18
10 "
18
12 F $
3. $
15. , $.
F
('), , .
1.5. 7, (& '
* "
#(
)
#(
#(
# 18
&
1.
6020084
"!
$
30.
36 '- ;
, .
* 79
;
"
* ]
18
' @
'
96 $ .
#(
)
#(
#(
# 18
&
* "
2.
6020077
"!
$
$30.
36 '- ;
, * 79
.
;
"
* ]
18
' 96 ' $.
&
!
#(
)
#(
#(
96 * ? 3.
6020203
30.
'
$.
'- 4.
6020204
&
#(
)
#(
#(
96 * ? A
!
'
30.
- $.
'
5.
6020239
& &
#(
)
#(
#(
# 18
A
!
* ? '
30.
- ' 36 '
;
* ? "
' 18
@
' $'
96 , '
'
.
6.
6020254
& &
!
#(
#(
#(
#(
# 18
* ,
30.
,
24 ' , .
"
$
18 @
120 '
@
.
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
1.6. 1.
6020032
2.
6020028
&
'
, ,
#(
#(
#(
#(
60 &
'
#(
#(
#(
#(
F 16
18
36 F 18 65
60 3.
6020034
K
&
'
#(
#(
#(
#(
60 4.
6020033
&
'
#(
#(
#(
#(
60 114
* ? @
/ ' , @ - '
;
* " ;
* 7 -
' .
* ? @
/ ' , @
'
;
* " * 7 -
' .
* ? @
/ $
'
* ? $ , .
* ? ' , , $
'
.
39
A
- .
'
9
.
"
, .
!. 31.
32.
A
.
F .
'
.
"
, .
!. 31.
32.
A
- ,
$
,
.
!. 31.
32.
A
.
F ,
.
'
.
"
!. 31.
32.
40
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
5.
6020209
)
C (
)
#(
#(
#(
#(
120 6.
6020252
&
'
#(
#(
#(
#(
36 7.
6020228
( &
'
#(
#(
#(
#(
F 2 7
24 ;
F 7 18
114
* ? 16 @
;
* C , @ - $@
;
* G
@
: , EMNG
' ' , $@
' @
, ' ' ;
* C @
' @ @.
* ? ' .
* ? @
/
' , @
10.12.2012.
.
"
, ,
.
A
.
F ,
$
'
.
.
# 85 kg
,
.15%,
.
!. 31.
32.
A
.
!
33.
A
.
F ,
$
' ,
!. 31.
32.
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
48 .
8.
9.
6020230
6020229
9
&
'
, #(
&
'
, #(
#(
#(
#(
F 7 14
24 ;
F 14
18
48 .
#(
#(
#(
F 2 7
24 ;
114
;
* ? 9
;
* 7 -
' .
* ? @
/ ' , @
'
;
* 7 -
' .
* ? ,
@ ;
* ? 9
;
41
.
A
.
F . $
'
,
.
!. 31.
32.
A
.
!. 31.
F 32.
,
F 7 $
18
'
48 ,
* 7 .
,
-
'
.
30
.,
.
&
:
,
,
,
.
F , ,
$@
$
, ' , , ' @
. , $
26. , $ $ , 9
.
1.6.1. )$ $ 1.
6020231
&
#(
#(
#(
#(
"
* F
A
!
33.
.
.
'.
, K
.
2.
6020232
"
&
#(
#(
#(
#(
"
* F
A
!
33.
.
'.
, K
.
3.
6020233
&&
#(
#(
#(
#(
"
* F
A
!
/
33.
42
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
$
4.
6020240
"
5.
6020234
(
6.
6020235
"
@
7.
6020236
C$
8.
6020277
C$
'
, &
'
, &
'
, &
'
, &
'
, &
'
, 114
10.12.2012.
.
.
.
K
.
#(
#(
#(
#(
"
.
* F
.
A
.
K
.
!
33.
#(
#(
#(
#(
"
.
* F
.
A
.
K
.
!
33.
#(
#(
#(
#(
"
.
* F
.
A
.
K
.
!
33.
#(
#(
#(
#(
"
.
* F
.
A
.
K
.
!
33.
#(
#(
#(
#(
"
.
* F
.
A
.
K
.
!
33.
)
)
F
$
18. 18.
$
26.
$ 12
,
0.5 $
18.
1.0
18. $
26.
* "
(H52, H53, H54).
A
.
&.
!. 36.
38.
2. *
7 9 !" #
2.1. "/
1.
6030100
& &
#(
)
+- 0.5
D +- 2
D
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
2.
6030118
& +- 2
D +4D
&
#(
)
)
)
3.
6030119
& +-4D
+- 6D
&
#(
)
)
)
$ .
F
$
18. 18.
$
26.
$ 12
,
0.5 $
18.
1.0
18. $
26.
$ .
F
$
18. 18.
$
26. $ 12
,
0.5 $
18.
1.0
18. $
26.
114
43
* "
(H52, H53, H54).
A
.
&
!. 36.
38.
* "
(H52, H53, H54).
A
.
&
!. 36.
38.
44
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
4.
6030120
& +-2D/2
&
#(
)
)
)
5.
6030121
& +-2D/2
+-4D/2
&
#(
)
)
)
$ .
F
$
18. 18.
$
26.
$ 12
,
0.5 $
18.
1.0
18. $
26.
$ .
F
$
18. 18.
$
26.
$ 12
,
0.5 $
18.
1.0
114
10.12.2012.
* "
(H52, H53, H54).
A
.
".
!. 36.
38.
* "
(H52, H53, H54).
A
.
".
!. 36.
38.
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
6.
6030122
& +-4D/2
+-6D/2
&
#(
)
)
)
7.
6030123
& +- 2D/4
&
#(
)
)
)
18. $
26.
$ .
F
$
18. 18.
$
26.
$ 12
,
0.5 $
18.
1.0
18. $
26.
$ .
F
$
18. 18.
$
26.
$ 12
,
0.5 114
45
* "
(H52, H53, H54).
A
.
".
!. 36.
38.
* "
(H52, H53, H54).
A
.
".
!. 36.
38.
46
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
8.
6030124
& +- 2D/4
+-4D/4
&
#(
)
)
)
9.
6030125
& +-4D/4
+-6D/4
&
#(
)
)
)
$
18.
1.0
18. $
26.
$ .
F
$
18. 18.
$
26.
$ 12
,
0.5 $
18.
1.0
18. $
26.
$ .
F
$
18. 18.
$
26.
$ 12
,
-
114
10.12.2012.
* "
(H52,H53, H54).
A
.
"
!. 36.
38.
* "
(H52, H53, H54).
A
.
".
!. 36.
38.
10.12.2012.
10.
11.
6030024
6030025
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
+
\ 39
6-8
+
\ 39
810
&
&
#(
#(
)
)
)
)
)
)
0.5 $
18.
1.0
18. $
26.
$ .
F
$
' 18
12
,
0.5 .
F
18 $
' 26
$ 12
,
1.0 $
.
F
$
' 18
12
,
0.5 114
47
* (
6.0D
(H52.3).
A
.
".
!. 36.
38.
* (
8.0D
(H52.3).
A
.
".
!. 36.
38.
48
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
114
10.12.2012.
.
12.
13.
6030026
6030027
+
\ 39
1013
+
\ 39
8/2
&
&
#(
#(
)
)
)
)
)
)
F
18 $
' 26
$ 12
,
1.0 $
.
F
$
' 18
12
,
0.5 .
F
18 $
' 26
$ 12
,
1.0 $
.
F
$
' 18
12
,
0.5 * (
10.0D
(H52.3).
A
.
".
!. 36.
38.
* &
8-10
/ 2-4.
A
.
".
!. 36.
38.
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
114
49
.
14.
15.
6030028
6030029
+
\ 39
10/2
$
+
\ 39
6/4
$
&
&
#(
#(
)
)
)
)
)
)
F
18 $
' 26
$ 12
,
1.0 $
.
F
$
' 18
12
,
0.5 .
F
18 $
' 26
$ 12
,
1.0 $
.
F
$
' 18
12
,
-
* &
1012/2-4 .
A
.
".
!. 36.
38.
* &
68/4-6 .
A
.
".
!. 36.
38.
50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
114
10.12.2012.
0.5 .
16.
6030126
&
&
#(
)
)
)
17.
6030127
&
&
#(
)
)
)
18.
6030128
"
&
#(
)
)
)
19.
6030021
20.
6030031
21.
6030109
#
F F
18 $
' 26
$ 12
,
1.0 $
.
&
$@
.
&
$@
.
#
$
' 7
12 ;
F 7 $
' 18
24 .
60 .
* &
0,4
$
.
A
.
!. 36.
38.
* &
0,4
$
.
A
.
!. 36.
38.
* [
(H50.5);
A
.
!. 36.
38.
* &@
(H54);
* K .
A
.
!. 36.
39.
* &
(H50);
&
#(
)
)
)
&
#(
)
)
)
#
$
' 18
24 .
* F
.
A
.
!. 36.
37.
&
#(
)
)
)
F
18 $
-
* F
.
",
.
!. 36.
37.
10.12.2012.
22.
6030111
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
K
$
&
#(
)
)
)
' 26
$ 60 .
#
$
' 18
12 ;
"
18
60 .
2.2. /
1.
6030103
C
2.
3.
6030133
6030106
" C
&
&
&
#(
#(
#(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
#
$
' 18
12 ;
O 18
$
'
26 $
24 .
#
$
' 18
12 ;
F 18
$
'
26 $
24 .
#
$
' 18
12 ;
F 18
$
'
26 $-
114
51
A
.
!. 36.
39.
* C
(H18.6);
* (
(H52.3);
* Myopia
(H52.1);
* Hypermetropia
(H52.0);
* Astigmtismus
2.0;
(H52.2);
* & @
$ .
A
.
!.
40., 41.
42.
* (
2.5
(H52.0).
A
.
!.
40., 41.
42.
* C
(H18.6);
* (
(H52.3);
* Myopia
(H52.1);
* Hypermetropia
(H52.0);
* Astigmtismus,
1.0;
(H52.2);
* & $ .
A
.
!.
40., 41.
43.
* F
(H35);
* F@
, (H33), ,
.
52
4.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
6030134
&
#(
)
)
)
24 .
#
$
' 18
12 ;
114
* (
2/1
(H52.0).
10.12.2012.
A
.
!.
40., 41.
43.
F 18
$
'
26 $
24 .
F , .
3. :7" !" #
A
6030035
&$
&
#(
#(
)
#(
#
* F
1.
!. 44.
$
.
45.
' ' 7
18 $
40
24 dB ;
2000 Hz.
F 7 $
' 18
36 .
2.
6030036
&$
&
#(
#(
)
#(
F 18
* C A
!. 44.
.
45.
18 26 $
' 26
$ '
60 @ '
;
' F 26
$
'
65 $
60 dB
84 .
2000Hz (H90).
* (
!
3.
6030131
F &
#(
#(
)
)
#
.
44.
.
$
$
A
' 18
.
24 ;
F 18
60 .
K ' $ . 7 ' ( 20 dB) @ @
, $
$
, o , $ .
C @ ' , $
, $ ' , .
4. !" # + 0:;#< 0
0#
1.
6030108
( &
#(
#(
)
#(
120 * K
A
!
.
47.
(C32) (
(
).
)
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
5. "
" !" #
5.1. $) &$
1.
6050001
"
#
, 5.2. &
1.
6050003
(
#
)
)
#(
K
* ? 65 .
" .
!. 48.
49.
&
#(
)
)
#(
"
$@
.
"
$@
.
"
$@
.
* ? @
18 (K07).
.
(/
.
!. 48.
50.
* ? @
18 (K07).
.
(/
.
!. 48.
50.
* ? @
18 (K07).
.
!. 48.
50.
"
$@
,
'.
"
* 79
.
" .
(.
!. 48.
51.
* "
9
(Q35, Q37)
- .
.
/
.
!. 48.
51.
* ' (S02).
* C @
' (D10,
C10, K0).
(.
!. 48.
52.
(.
!. 48.
52.
A
.
!. 53.
54.
6050004
%
- &
#(
)
)
#(
3.
6050005
"
&
#(
)
)
#(
)
#(
)
#(
5.3. )= / &
#(
)
1.
6050007
#
'
,
9
' '
,
'
6050009
%
5.4. & &)
1.
6050012
& 2.
6050008
F 53
#(
2.
2.
114
C '
,
, ,
'
#(
&
'
&
'
#(
)
)
q
#(
)
)
q
#(
#(
180 6. *
>"9 !" #
6.1. ? &5 (
1.
6030112
]
&
#(
$
#(
#(
* &
]
, $
&
' &
(H54).
54
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
6.2. /) @
1.
6030129
&
@
6.3. &)
1.
6030130
&
114
10.12.2012.
#(
#(
#(
#(
84 * &
10 35
35
$
9
, , &
' &
(H54).
A
.
!. 53.
55.
#(
#(
#(
#(
84 * &
&
&
;
* " &
' &
(H54).
A
.
!. 53.
56.
6.4. ? (& $ & 1.
6020200
]
&
#(
)
#(
#(
12 * &
A
!. 53.
$ (H54).
.
57.
F ' : ]
$, @
, .
7. :0 !" #
7.1. $ 1.
6020104
G
&
#(
)
)
)
1 * C A
!. 58.
'
59.
(
Y83.3, C 18,
C 19, C 20, K50,
K51, Q43, C67.
- )
2.
6020135
&@
&
#(
)
)
)
20
* C A
!. 58.
@
'
.
59.
Y83.3, C 18,
C 19, C 20, K50,
9
(
K51, Q43, C67.
- )
3.
6020019
G
&
#(
)
)
)
20
A
!. 58.
* C '
.
59.
(
Y83.3, C 18,
)
C 19, C 20, K50,
(
K51, Q43, C67.
- )
4.
6020026
&@
&
#(
)
)
)
1 * C A
!. 58.
@
'
.
59.
(
Y83.3, C 18,
C 19, C 20, K50,
9
K51, Q43,C67.
- )
5
6020211
C$ &
#(
)
)
)
1 C A
!. 58.
'
.
59.
Y83.3, C18, C19,
$
C20, K50, K51,
Q43, C67.
6.
6020273
" &
#(
)
)
)
1 A
!. 58.
* C '
.
59.
$
10.12.2012.
7.
6020014
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
#
&
'
#(
)
&
#(
)
" '
7.2. $ ) )
&
#(
)
1.
6020055
G
- 8.
6020216
)
)
)
)
)
)
10
(
)
1 6 1 (
)
1 (
)
1 (
)
2.
6020069
G
(
)
- &
#(
)
)
)
3.
6020136
&
#(
)
)
)
4.
6020056
&@
@
9
(
)
7
&
#(
)
)
)
5.
6020128
7
&
#(
)
)
)
6.
6020247
7
&
#(
)
)
)
1 (
)
7.
6020213
"
&
-
#(
#(
)
)
2 1 (
)
2 (
)
114
, 9
$@
' Y83.3, C 18, C
19, C20, K50,
K51, Q43, C67.
* C Y83.3, C 18, C
19, C 20, C67,
K50, K51, Q43,
C67.
55
A
.
!. 58.
59.
* C Y83.3, C18,
C19, C20, K50,
K51.9, Q43, C67.
A
.
!. 58.
59.
* 9
$@
.
A
.
!. 58.
60.
* C ,
$@
.
A
.
!. 58.
60.
* C ,
$@
.
A
.
!. 58.
60.
* 9
$@
.
A
.
!. 58.
60.
* , ,
$
(
) $
, (S37.2).
* , ,
$
(
) $
, (S37.2).
* K A
.
!. 58.
60.
A
.
!. 58.
60.
A
.
!. 58.
61.
56
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
'
, ,
&
'
, ,
114
10.12.2012.
(
)
9
$@
(F73, G80.0, G
80.1, G82, G20,
G30.1).
8.
6020272
"
A
!. 58.
#(
)
)
)
2 * K .
61.
(
9
$@
(F72,
F73, G80.0,
G82.1) )
$
3.
" $ ' $
$
%, .
F 9
.
F (
), 26 kg ($ 6020213) (
) ($ 6020272), , .
7 9
9
$@
9
' (, '
), ' 1 - 4 ' , :
] _ ___________________ ____________ C ____
1. ( )
6020055
1 ( )
2. 6020056
1 ( )
3. 6020247
4. 6020213
1 ( )
1 ( )
&
.
7.3. $ & 1.
6020020
'&
#(
#(
#(
#(
#
15
,
120 .
2.
)&
'
$
3.
6020215
K&
'
,
'
$
7.4. ) 1.
6020207
]
&
'
, 2.
6020214
6020226
(
$
&
* ,
$ (,
[F]") (q46,
q47).
* &
'
( '
)
(C33).
A
.
!. 58.
62.
A
.
/
.
!. 58.
62.
#(
#(
)
)
" #(
#(
)
)
1 6 * &
'
( '
)
(C33).
A
.
!. 58.
62.
#(
#(
#(
#(
F 15
120 A
/
!. 58.
63.
#(
#(
#(
#(
24 * K - ,
(G82.3, G82.4,
G82.5) .
* C
;
A
.
!. 58.
63.
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
( 5 cm)
'
,
,
,
'
114
* K
$
'
;
* K $ ;
* #
9
(L89);
* #
$
,
9
$ .
3.
6020227
(
$
&
'
,
'
#(
#(
#(
#(
96 4.
6020237
(
' 5
cm
&
'
, #(
#(
#(
#(
36 * ? .
#(
)
)
#(
120 #(
)
)
)
#(
)
)
)
" $
" $
7.5. 1.
6020221
( &
9 -'
&
2.
9976
3.
9977
&
57
A
, .
"
'
.
A
.
"
'
$.
A,
, .
G
10
cm,
. 180 '
80 cm.
".
.
A
.
"
'
$.
A,
, , .
".
!. 58.
63.
* #
()10).
A
.
!. 58.
64.
* #
(E10).
A
.
!. 58.
64.
* #
(E10)
A
.
!. 58.
64.
!. 58.
63.
58
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
4.
9943
&
#(
)
)
)
5.
9944
&
#(
)
)
)
6.
9962
#
$
(CKG
&
#(
)
)
)
7.
9951
#
$
")%F(
&
#(
)
)
)
8.
9963
#
$
(CKG
&
#(
)
)
)
9.
9952
#
$
")%F(
&
#(
)
)
)
10.
9964
#
$
(CKG
&
#(
)
)
)
11.
9953
#
$
-
&
#(
)
)
)
" $
" $
1200
$
,
1200
$
,
600 $
,
600 $
,
150 $
,
150 $
,
114
10.12.2012.
* #
(E10).
A
.
!. 58.
64.
* #
(E10).
A
.
!. 58.
64.
* 18
,
@
' I .
* 18 ,
@
' I .
* F A
.
!. 58.
64.
A
.
!. 58.
64.
A
.
!. 58.
64.
* F .
A
.
!. 58.
64.
* F .
A
.
!. 58.
64.
* F .
A
.
!. 58.
64.
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
")%F(
12.
9965
#
$
(CKG
&
#(
)
)
)
13.
9954
#
$
")%F(
&
#(
)
)
)
14.
9966
+
(CKG
&
#(
)
)
)
15.
9967
+
(CKG
&
#(
)
)
)
16.
9968
+
(CKG
&
#(
)
)
)
17.
9969
+
(CKG
&
#(
)
)
)
18.
9955
+
")%F(
&
#(
)
)
)
19.
9956
+
")%F(
&
#(
)
)
)
20.
9957
+
")%F-
&
#(
)
)
)
50 $
,
50 $
,
1200
$
,
600 $
,
150 $
,
50 $
,
1152
$
,
576 $
,
144 114
59
* #
II.
A
.
!. 58.
64.
* #
II.
A
.
!. 58.
64.
* 18 ,
@
' I .
* F .
A
.
!. 58.
64.
A
.
!. 58.
64.
* F .
A
.
!. 58.
64.
* #
II (E11).
A
.
!. 58.
64.
* 18 ,
@
' I .
* F .
A
.
!. 58.
64.
A
.
!. 58.
64.
A
.
!. 58.
64.
* F 60
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
(
21.
9958
+
")%F(
&
#(
)
)
)
22.
9993
K
$
&
#(
)
)
)
23.
9994
K
$
&
#(
)
)
)
24.
9995
K
$
&
#(
)
)
)
#(
)
)
#(
)
#(
#(
7.6. 1.
6020111
"
&
()
,
'
2.
6020219
&
&
,
,
'
&
3.
6020220
)
(
@)
,
7.7. 1.
6010318
" &
- '
2.
6010320
" -
&
'
#(
$
,
48 $
,
150 $
,
100 $
,
114
10.12.2012.
.
* #
II ()11).
A
.
!. 58.
64.
* 18 ,
@
' I .
* F .
A
.
!. 58.
64.
A
.
!. 58.
64.
50 $
,
* F .
A
.
!. 58.
64.
#(
24 * "
(Z90, Y83.6).
A
.
&.
!. 58.
65.
)
)
2 $
* (
(Z90, Y83.6).
/
!. 58.
65.
)
)
#(
1 * A @
'
(Z51.0, Z51.1,
Z51.2);
* K (L63).
A
.
!. 58.
65.
)
)
#(
# 18
8 * (K40.9).
A
,
:
, ,
,
.
!. 58.
66.
* A
!. 58.
66.
)
)
#(
"
18
60 # 18
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
3.
4.
6010319
6010321
8 " &
'
" &
'
#(
#(
)
)
)
)
#(
#(
"
18
60 # 18
8 "
18
12 # 18
8 "
18
12 "
18
12 5.
6020255
) &
,
'
#(
)
)
#(
6.
6020256
)
ulcus
cruris
&
,
'
#(
)
)
#(
"
18
12 7.
6020271
)-
&
'
#(
)
)
#(
"
18
12 * $ )%
&) &
114
61
(K40.0).
,
:
, ,
,
.
* (K41.9).
A
,
:
, ,
,
.
!. 58.
66.
* (K41.2).
A
,
:
, ,
,
.
!. 58.
66.
* K
( ), (C50).
* K
( ), ulcus crurisa , ' (I77, Q82.0).
* ? ' (I82).
A
.
K
.
!. 58.
66.
A
K
!. 58.
66.
A
.
K
.
!. 58.
66.
2.
'
( %)
..............................................
F .....................................................
] - .............................
#: ...................................................................................
62
114
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
10.12.2012.
"
0
$ )/&&) "
..................................................................., ............................................... ......................................................
(
)
(q]A)
(
- $)
................................................., ....................................................................................................................
( )
( - $)
9
/ ...............................................................................................................
($ )
............................................................. .
()
"/ $ $
........................................................................................................
* ..............................................................................................................................
(..)
( , , )
% &
" : ...................................
C
: .................................................................
":
#( ) - 9:
()
": ..................................................................
................................................................... C
: ...........................
: ......................................................
F$
: ......................................................
A : .....................................................
F
: #( )
()
(.".)
(.".)
C 69. 1. ) 72. 1. " #: ..................................
" C
: .......................................................
"
C
............................................... (.".)
/ ........................................... * " : ...........................................................................
(.".)
C ............................... ..................................
(
)
* " : ....................................................
7 80. " , $
........................................... , 9
)#\&CF &)#&KGF
C / "C %7C\F(+F
()
* " $
%: ....................................................
* " : ...................................................................................... * " ............................................................
F :
\
: .................................. C : ................................................................... C
? %: ................................................ C (: ................................................................................................ C
(.".)
* 30 .
* F$
/ , $.
3.
!C !"0 #
............................................................................. : ......................................................
................................................................................................................................................................................
"9 .............................................................................................................................................................................................................
#
...........................................................................................................................................................................................................
F@
"@
10.12.2012.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
114
63
:
( 9
)
79
:
79
:
.............................
.......................
(
,
@
, )
$
(, $)
(, , )
.....................................
........................................
.............................
..................................
......................................................
..........................................................
....................................................
.....................................................
.........................................................
......................................................
....................................................
........................................................
......................................................
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
# ....................................................... " .......................................................
" ........................................................................................................................................
...........................................................
(.".)
* #
.
* q
, , @ %.
4.
* $ )%
&) &
#
11. " , .......................................................................................
........................................................................................................................ .............................................................. ..................................................................................................................................................................... ($ )
................................................................................................., q]A ....................................................................................................................
(
)
F $ ,
$
, 15 $
.
F
]: .........................................................................
F$
: ................................................
(.".)
" :
............................................................................................
(
)
q]A: .................................................................................
(
: ..............................................................................
" : ..................................................
( /
@)
* .
* q
, , @ %.
64
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj
114
10.12.2012.
5.
* $ )%
&) &
C
..............................................
" ..............................................
+C#
&) (5% ' 15. " , $ @
$
@
...................................................................................................................................., $
.
($ )
............................................................................................
(
)
q]A: .................................................................................
(
: ..............................................................................
" : ..................................................
( /
@)
F
%
]: .........................................................................
#: ......................................................................
F$
: ................................................
(.".)
* .
* q
, % 9
.
СА Д Р Ж А Ј
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
2489 Одлука број: 01-1821/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
2490 Одлука о прихватању ствари пренесених
у својину Републике Српске,
број: 04/1-012-2-2712/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
2491 Одлука о измјенама Одлуке о оснивању
Туристичке организације Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 6/05 и 107/07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2492 Рјешење о именовању чланова Савјета за
развој високог образовања и осигурање
квалитета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2493 Инструкција о реализацији Пројекта хитне
помоћи и заштите од поплава у Републици
Српској . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлука о организацији Уставног суда
Републике Српске . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Пословник о раду Уставног суда
Републике Српске . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Правилник о праву на медицинска
средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жирорачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-16210000010-81 код Volksbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одговорни
уредник Проко Драгосављевић. Уредник Вишња Бајић-Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс
(051) 456-331, 456-341 и 456-349, редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456346, http://www.slglasnik.org, e-mail: [email protected] Рјешењем Министарства информација Републике Српске број 01-411/93 лист је
уписан у регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања Лука.
Download

broj 114_Layout 1